Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999"

Transkript

1 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 TiráÏ 2000 Nadace Open Society Fund Praha Fotografie: Vladimír Goralãík a archiv nadace Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písma Dynamo Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

7 Nadace Open Society Fund Praha Seifertova Praha 3 tel.: (2) fax: (2)

8 Obsah 1. ÚVOD 1.1 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo fieditelky nadace SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE A. EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A1. Akce pofiádané v zahraniãí A2. Konference, semináfie, konzultace apod. pofiádané v âr B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1. PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ B1.1 PORYV - Projekt podpory vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe B2. PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL B2.1 Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty B2.2 Central European University / Stfiedoevropská univerzita; Budape È, Var ava B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme / Cambridge Colleges Hospitality Scheme B2.4 Undergraduate Exchange Program / Virtual University B2.5 V chodoevropská stipendia B2.6 Letní koly B2.7 Program na podporu nadan ch romsk ch studentû B2.8 âtením a psaním ke kritickému my lení B2.9 Program na podporu vydávání kniïních titulû akademického charakteru B2.10 Ostatní

9 09 V roãní zpráva 1999 C. PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY C1. Cultural Link C2. Program na podporu Performing Arts C3. Program podpory kulturních ãasopisû C4. Program na vydávání pfiekladû C5. Program podpory elektronického publikování C6. Ostatní D. PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI D1. Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI) / Iniciativa na podporu partnerství v komunitách D3. Podpora komunitních projektû D4. Program Brána muzea otevfiená D5. Program na podporu iniciativ mlad ch lidí D6. Právní program D7. Romsk program D8. Stipendijní program pro uprchlíky D9. Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender D10. Child Abuse Program Násilí na dûtech D11. Program Street Children / Children In The Street Dûti ulice D12. Ostatní E. PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ E1. Salzburg Cornell Seminar E2. Albert Schweitzer Institute Program E3. Thomas Jefferson University / Open Society Institute Ultrasound Training Program E4. Neurochirurgick regionální program / Aitken Institute E5. Harm Reduction Program E6. Geriatrie / Gerontologie E7. Ostatní F. PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET A KNIHOVNY F1. I*EARN F2. Internetov program F3. Network Library program / Visiting Fellow program G. FINANâNÍ P EHLEDY G1. Pfiehled grantû a programov ch nákladû v roce G2. Pfiehled nákladû Nadace Open Society Fund Praha za rok H. ZPRÁVA AUDITORA H1. Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

10 1. Úvod 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace

11

12 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací více neï tfiicet samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podporovat rozvoj obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho poslední publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered). G. Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 je odmûnila cenou Nadace Charty 77, v roce 1999 obdrïel cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve Var avû ocenûní MuÏ roku, kter udûluje deník Gazeta Wyborcza.

13 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace Rok 1999 byl pro Nadaci Open Society Fund Praha v urãitém smyslu pfielomov. Nadace se po celou dobu své existence v âeské republice vyvíjela, své programy se vïdy snaïila pfiipravovat v souladu se spoleãenskou situací a snaïila se také pruïnû reagovat na její zmûny. V roce 1999 v ak probûhly v programovém zamûfiení nadace nûkteré zásadnûj í zmûny. V roce 1998, po uplynutí pûti let od zaloïení nadace, jsme se zaãali velmi systematicky zab vat zhodnocením své dosavadní ãinnosti a posouzením potfiebnosti sv ch programû v budoucnu. V sledek tûchto úvah se zaãal projevovat v programové skladbû nadace jiï v roce 1998, ale hlavnû pak v roce Tato skuteãnost se projevila pfiedev ím v tom, Ïe jsme fiadu pfieváïnû grantov ch programû ukonãili a finanãní prostfiedky jsme pfiesunuli do tûch programov ch oblastí, kde doufáme, Ïe prostfiednictvím sv ch programû iniciujeme systémové zmûny. V roce 1999 se také projevily v na í ãinnosti dal í dvû nové tendence: fiada programû, které jsme podporovali dlouhodobû a jejichï cílem bylo pfiedstavit v âeské republice nové my lenky, nové pfiístupy k fie ení urãité problematiky, se v roce 1999 osamostatnily. Mezi nû patfií napfi. vzdûlávací program Zaãít spolu, program zdravotní v chovy, debatní program nebo program podpory souãasného v tvarného umûní. Spoleãn m rysem tûchto programû je to, Ïe kromû poskytování finanãní podpory pfiinesly do âeské republiky urãité know-how, vybudovaly si sv m pûsobením dobrou pozici, mají co nabídnout a jsou tedy schopny postupnû získávat pro svoji ãinnost prostfiedky i z jin ch zdrojû. Druhou tendencí, která se v ãinnosti nadace projevuje od roku 1999 silnûji, je snaha o spolupráci s ostatními neziskov mi organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy. Domníváme se totiï, Ïe nûkteré zmûny, pfiedev ím ty, které mohou mít systémov dopad, lze prosazovat pouze tímto zpûsobem. V neposlední fiadû se nadace zaãala orientovat sv mi programy na podporu smûfiování âeské republiky do Evropské unie. Nadace Open Society Fund Praha získala v roce 1999 pfiíspûvek z Nadaãního investiãního fondu ve v i 26, Kã. V nosy z nûj bude nadace v pfií tích letech vyuïívat na podporu vzdûlávání. Marie Kopecká

14 2. Správní rada a pracovníci nadace 2.1 Správní rada nadace 2.2 Pracovníci nadace

15 2.1 Správní rada nadace imon Pánek Josef Jafiab Marie Nûmcová Ivo anc Petr tûpánek Eva Valentová Ivan Vesel Martin Hála pfiedseda správní rady, ãlenové správní rady (rezignoval na své ãlenství ve správní radû k )

16 2.2 Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová Vlasta Hirtová árka Chládková Helena Kocanová Radek Mifiáck Katefiina Mlãková Marta Smolíková Jaroslava Èastná Ondfiej tûpánek Monika Vlková Zuzana Vránová Jitka Hlávková Jana Bohmannová Václav BroÏ v konná fieditelka finanãní fieditelka, Grantov program pro mladé lidi, Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií Program Brána muzea otevfiená East-East Program, Stfiedoevropská univerzita, Soros Supplementary Grants Program, Program v chodoevropsk ch stipendií Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Romské programy, Program Child Abuse ãásteãn pracovní úvazek, Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Seminars, International Harm Reduction Program, Palliative Care Program, Geriatry and Gerontology Program, Aitken Institute Program UK Scholarships, Program Dûti ulice, Programy v oblasti vefiejné správy Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program Performing Arts, Program podpory vydávání kulturních ãasopisû, Podpora vydávání akademick ch titulû, CEU Translation Project, East Translates East Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Program na podporu nadan ch romsk ch studentû, Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU ekonomka vedoucí sekretariátu ãásteãn pracovní úvazek, asistentka civilní sluïba

17 Náv tûva George Sorose v sídle Nadace Open Society Fund Praha dne 10. fiíjna 1999

18 A. East East program mezinárodní spolupráce A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.)

19 23 V roãní zpráva 1999 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pomoci vytvofiit pluralitní a otevfienou spoleãnost. Program East East podporuje mezinárodní akce (semináfie, konference, letní koly a jiná pracovní setkání) pfiednostnû ve spoleãensko-vûdních oborech. Souãástí programu jsou jednak akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na kter ch úãastníci z âeské republiky participují a jednak projekty, které jsou organizovány v âeské republice za úãasti odborníkû ze zahraniãí. A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Drogová politika v zemích stfiední a v chodní Evropy ledna, Riga, Loty sko úãast: Blanka Pospí ilová Kã Semináfi pro zástupce romsk ch médií února, Skopje, Makedonie úãast: Jarmila BaláÏová, Lenka Badová, Ivan Vesel, Mikulá SmoleÀ, Hedviga Poláková Kã Semináfi o spolupráci mezi Radou Evropy a neziskov mi organizacemi ve stfiední a v chodní Evropû února, Novosibirsk, Rusko úãast: Madeleine Kelly, Pavel Tychtl, Ludûk Novák Kã Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Opatia, Chorvatsko úãast: Antonia Antonucci, Petr Nosál, Eva i ková, árka Wohlmuthová Kã âesko-slovenská komise historikû bfiezna, Trnava, Slovensko úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Jan Rychlík, Karel Pichlík, Miloslava Melanová, Robert Kvaãek, Lenka Bobková, Miroslav Koufiil, Jindfiich Schulz, Ivo Barteãek Kã Podpora rodiny: nové metody pomoci dûtem a rodinám bfiezna, Zlotow, Polsko úãast: Jana Hradílková, Markéta Havlíková, Vûra Dou ová, Hana abatová, Tereza Hradílková, Martina Malíková, Irena Pavelková, Daan Kristen, Dagmar Krutilová Kã

20 24 V roãní zpráva 1999 Rozvoj dobrovolnick ch aktivit mládeïe ve stfiední a v chodní Evropû 26. bfiezna 1. dubna, Druskininkai, Litva úãast: Karolína Krátká Kã Terapie hudbou zdravotnû postiïen ch dûtí a mládeïe dubna, Vilnius, Litva úãast: Jifiina Majerová Kã Aktivity dobrovolnického centra pomocí internetu dubna, Var ava, Polsko úãast: Jana Skofiepová Kã Dûti ulice dubna, Bukure È, Rumunsko úãast: Katefiina Schmidová, Bedfii ka Rousová Kã Semináfi o podpofie vzdûlávání v oboru Gender dubna, Kyjev, Ukrajina úãast: Petra Hejnová Kã Globalizace a individualizmus 24. dubna 2. kvûtna, Maribor, Slovinsko úãast: Petr Mainus, Martin UãeÀ, Ilona Víchová, Hana Nejezchlebová Kã Semináfi uãitelû a studentû religionistiky kvûtna, Pila pfii Modre, Slovensko úãast: Du an LuÏn, Lubo Bûlka, Dalibor Papou ek, Ondfiej Sládek, Ivana Li ková, Martin Klapetek, Petra Kiselyová, Jana Petricová, Katefiina Klímová, Jan Krelina, Lucie Hrubá, Terezie Rotscheinová, Ondfiej Vondru ka, Attila Kovacz, Pavel Tesafi, David Schuch Kã Paliativní péãe, semináfi pro pokroãilé a praktick trénink kvûtna, PoznaÀ, Polsko úãast: Marie Svato ová, Ondfiej Sláma, Jifií Královec Kã Otázky profylaxe, péãe a léãby na poli boje s HIV/AIDS kvûtna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Semináfi mezinárodního projektu PamûÈ Ïen: hledání identity v mezích socialismu ãervna, Braã, Chorvatsko úãast: Pavla Fr dlová, árka Gjuriãová, Miroslava Holubová Kã Mezinárodní setkání k trvale udrïitelnému rozvoji ãervna, Bratislava, Slovensko úãast: Boris Merhaut, Jifií Dlouh, Jan Zeman Kã

21 25 V roãní zpráva 1999 Jak plnohodnotnû Ïít s onemocnûním HIV/AIDS? ãervna, Vilnius, Litva úãast: Vladimír Vízek, Zdenûk Kurka Kã Boj s korupcí: monitorování, strategie a dopad v zemích stfiední a v chodní Evropy ãervna, Varna, Bulharsko úãast: Michal Burian, Petr Pajas Kã Náv tûva ãesk ch ÏurnalistÛ v Estonsku ãervna, Talin, Estonsko úãast: Alena Kobylková, Michaela Fialová, Iva Bláhová, Jitka Stuchlíková, Lída Raku anová, Jana mídová, Daniela efiichová, Romana Velãovská, Libor Ungerman, Vlastimil Hamerník Kã Baltsk kriminologick semináfi 27. ãervna 1. ãervence, Petrohrad, Rusko úãast: Martin Cejp, Miroslaw Scheinost Kã Tragedie a budoucnost b valé Jugoslávie ãervence, Var ava, Polsko úãast: Jan Urban Kã Dûti bez domova ãervence, Almaty, Kazachstán úãast: Petr Syrov Kã Souãasn svût pohledem nové generace, letní kola 18. ãervence 2. srpna, Vadul-lui Voda, Moldavsko úãast: Tomá Va ut Kã Ochrana svobody tisku srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Filip Pospí il Kã Stát a obãanská spoleãnost: historie, souãasnost a perspektiva srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Zdenûk Uherek Kã Historie a kultura evropského Ïidovstva: reflexe na pfielomu století 28. srpna 1. záfií, Kyjev, Ukrajina úãast: Martin mok Kã Zvy ování moïn ch zdrojû neziskov ch organizací pomocí internetu záfií, Sofia, Bulharsko úãast: Zoja Seyãková Kã Korupce ve stfiední a v chodní Evropû na pfielomu tisíciletí záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Katefiina Îìárská Kã

22 26 V roãní zpráva 1999 Historie promlouvá záfií, Kiten, Bulharsko úãast: Zdenûk Konopásek Kã Jak Ïít s HIV/AIDS diagnózou? záfií, Petrohrad, Rusko úãast: Zuzana Dontová, Zdenûk Kurka Kã Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Pavel Machonin, Lumír Gatnar Kã Dûti ulice 29. záfií 3. fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Katefiina Schmidová Kã Komunitní koly a rozvoj obãanské spoleãnosti fiíjna, Krasnojarsk, Rusko úãast: Oldfiich Barták, Hana Plavcová, Josef Pfiíhoda Kã Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû fiíjna, Sofia, Bulharsko úãast: Franti ek Lébl, Ivan pfiikryl, Dana Tillová Kã Polsko : pád komunistického reïimu fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Oldfiich TÛma Kã Bezdomovectví ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Balatonfoldvar, Maìarsko úãast: Alice Marková, Pfiemysl Kopeãek, Rudolf Lakato, Petra Lakato ová, Pavel Akrman, Michael Stannet Kã Ekonomick rozvoj, krize a regionální spolupráce pobaltsk ch zemí 28. fiíjna 1. listopadu, Petrohrad, Rusko úãast: Zbynûk Kubeãka Kã Prezidentské volby na Ukrajinû: úãast ãesk ch ÏurnalistÛ 28. fiíjna 3. listopadu, Kyjev, Ukrajina úãast: Ivo Dokoupil, Jan Horák, Vladislav Jandjuk, Michal Kubal, Jan Marian, Pavel Má a, Jan Mi urec, Filip Pospí il, Vít PraÏan, Jaroslav Spurn Kã Slovník disidentû: dokonãení a uplatnûní 29. fiíjna 1. listopadu, Sofia, Bulharsko úãast: Petr Pospíchal Kã Práva obûtí zloãinu listopadu, Almaty, Kazachstán úãast: Radka Macháãková, Martin lechta Kã

23 27 V roãní zpráva 1999 Domácí video trénink pro lep í Ïivot rodiny listopadu, Budape È, Maìarsko úãast: Katefiina Beaufortová, Petra Koberská, Lada Chaloupková, Eva Bidlová, Veronika Kotková, Katefiina Harantová Kã Získávání finanãních zdrojû a vytváfiení vnûj ích vztahû v rámci propagaãní ãinnosti národních sekcí Evropského hnutí listopadu, Var ava, Polsko úãast: Jakub Cháb, Jana Hniliãková, Blanka Mouralová Kã Strategické zmûny v místní samosprávû prosince, Dnûpropetrovsk, Ukrajina úãast: Miroslav Foret, Vûra Foretová Kã Îurnalisti a etika prosince, NiÏn Novgorod úãast: René Koãík Kã Granty celkem Kã

24 A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.) StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny únor prosinec, PlzeÀ, Praha Fakultní nemocnice v Plzni a Praze Kã Obãanské iniciativy a stát v estrannû prospû né partnerství února, Praha, âesk Krumlov Informaãní centrum nadací Praha Kã Komunikující mûsto a regionální rozvoj února, Brno, Ostrava, Praha Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání Brno Kã Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty duben prosinec, Praha Ústav pro ãeskou literaturu Akademie vûd âeské republiky Kã Komunikující mûsto v stava a semináfi dubna, Brno Technická univerzita Brno, fakulta architektury Kã Regionální spolupráce kvûtna, Karviná Slezská univerzita, obchodnû-podnikatelská fakulta Kã Obãan a radnice konflikt nebo partnerství? ãervna, PlzeÀ Západoãeská univerzita v Plzni, právnická fakulta Ústav správních a regionálních vûd Kã Semináfi o principech svobodné spoleãnosti letní univerzita liberálních studií ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Liberální institut Praha Kã

25 29 V roãní zpráva 1999 Liberální fiád: budoucnost sociální spravedlnosti? ãervence, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, katedra politick ch vûd a evropsk ch studií Kã Akademické studium náboïenství bûhem studené války: Ideologické a theologické pfiekáïky srpna, Brno Masarykova univerzita v Brnû, filozofická fakulta, Ústav religionistiky Kã Konference absolventû Letní koly demografie a geodemografie srpna, Praha Univerzita Karlova v Praze, pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Kã âesko-slovenské vztahy srpna, Liberec Technická univerzita v Liberci, pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Kã Bohemistick semináfi 29. srpna 2. záfií, Praha, Hradec Králové a v chodní âechy Obec spisovatelû Praha Kã kolení vedoucích táborû pro zdravotnû postiïené dûti a mládeï záfií, Bfiezejc Asociace rodiãû a pfiátel zdravotnû postiïen ch dûtí v âr Kã Fenomén holocaust fiíjna, Praha, Terezín Nadace Patriae Kã Síla práva nebo právo síly? fiíjna, Brno Evropská asociace studentû práva Brno Kã Demokratická revoluce v âeskoslovensku fiíjna, Praha âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko Kã Vytváfiení pozitivního obrazu RomÛ v médiích fiíjna, Praha SdruÏení DÏeno Kã Zasedání âesko-slovenské komise historikû listopadu, Hradec Králové Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd âr Kã

26 30 V roãní zpráva 1999 Stfiední Evropa od pádu sovûtského bloku k Evropské unii listopadu, Praha Francouzské centrum pro v zkum v oboru sociálních vûd Kã Îeny pro Ïeny: semináfi pro Ïeny z Ukrajiny listopadu, Praha, Trutnov Centrum pro Gender Studies v Praze Kã Granty celkem Kã Celkové náklady programu Kã

27 B. Vzdûlávací programy B1. Programy pro dûti a mládeï B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe

28 B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání Posláním programu PORYV je podporovat procesy, které vedou k systémov m zmûnám ve vzdûlávání a vytváfiení funkãní infrastruktury, jeï pfiipravuje otevfiené, kriticky myslící a odpovûdné obãany. PORYV se podílel na realizaci projektu M MT Vefiejná diskuze a informaãní kampaà k Národnímu programu rozvoje vzdûlávání. Prioritami ãinnosti jsou: vzdûlávací politika, decentralizace, multikulturální vztahy. Mezi dal í oblasti, které byly v rámci programu PORYV v roce 1999 podporovány, patfiilo komunitní vzdûlávání, tréninky a konzultantská ãinnost a ãinnost centra Prokopka. V roce 1999 program PORYV osamostatnil a zaãal pûsobit v rámci Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Otevfiená spoleãnost o.p.s. Grant na zabezpeãení realizace programu Kã Sociální sluïby mûsta Havífiov Pokraãování spolupráce z roku 1997 na projektu, jehoï úãelem je podpora integrace lidí s postiïením Kã Agentura Strom Vydání publikace M. Pol, B. Lazarová: Spolupráce uãitelû Kã kola hrou Podpora ãinnosti organizace Kã Granty celkem Kã Ostatní náklady programu Kã Náklady celkem Kã

29 B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity Vzdûlávací alternativní program realizuje Nadace OSF Praha od roku 1994 ve spolupráci s Children s Resources International ve Washingtonu D.C. Program je adaptací amerického programu Step by Step na ãeské podmínky. Je zamûfien na matefiské koly a první stupeà základních kol. V roce 1999 podporoval také transformaci v ukového procesu na druhém stupni základních kol. Postupnû je implementován do v uky budoucích pedagogû na stfiedních a vy - ích pedagogick ch kolách a na pedagogick ch fakultách vysok ch kol. Program má devût tréninkov ch center na matefisk ch kolách, dvû v pfiípravn ch roãnících a deset na prvním stupni základních kol. V roce 1999 do lo k osamostatnûní programu a jeho zaãlenûní do Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Podpora kolám v rámci programu Zaãít spolu Tréninková centra M Beru ka, Nad Lipinou 2318, Fr dek Místek Kã M, Hranice 2910, Karviná Kã M Studánka, Ke Kam ku 686, Praha Kã 8. M, Vítûzná 1578, Slan Kã M Hodonínská 53, PlzeÀ - Vinice Kã M Heyrovského 11, Brno -Bystrc Kã Z a M, U koly 7, PlzeÀ - âernice Kã 28. Z Rodinná 39, PlzeÀ - Rodinná Kã Z DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Z, Mendelova 2871, Karviná Hranice Kã Masarykova Z, Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã Z Petra Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã

30 35 V roãní zpráva 1999 Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z Horymírova 100, Ostrava Jih Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Matefiské koly M pfii Z Velká Ves, Broumov Kã M Rokycany Kã Základní koly Z Moravská 29/49, Havífiov umbark Kã Z + M I.stupeÀ, Znojmo Konice Kã Z Sjednocení, Studénka, okr. Nov Jiãín Kã Z, T. G. Masaryka 128, Loket Kã Z, 5. Kvûtna 233, Povrly Kã Z Hrádek u Znojma, Kã Z Horymírova 100, Ostrava Zábfieh Kã Z, Heyrovského 11, Brno Kã Z a M, Pod Skalkou11, Pfierov Pfiedmostí Kã Z, Mendelova , Karviná Hranice Kã Z Ch nov, Gabrielovo námûstí 16, Ch nov Kã Z afafiíkova 726, Val. Mezifiíãí Kã Z, Stará 13/15, Brno Kã Z P. Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã Z, DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Z, rámkova 4, Opava Kã Masarykova Z. Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z, U Hfii tû 4, Opava Kyle ovice Kã

31 36 V roãní zpráva 1999 Z, kolská 432, Karviná Ráj Kã Zv, Karasova 6, Ostrava - Mar. Hory Kã Z Chot any 49, Kã Vysoké vy í a stfiední pedagogické koly Pedagogická fakulta (PF) Technické University v Liberci, Sokolská 8, Liberec Kã Gymnázium a SPg âáslav, Masarykova 248, âáslav Kã Stfiední pedagogická kola Pfierov, Denisova 3, Pfierov Kã PF Ostravské University, Dvofiákova 7, Ostrava Kã PF Západoãeské University, Universitní 8, PlzeÀ Kã VO PS, SPg a Gymnázium Praha, Evropská 33, Praha Kã UK v Praze - PF, M. D. Rettigové 4, Praha Kã VO SP, SPg a OA MOST, Zd. Fibicha 2778, Most Kã SPg Boskovice, Komenského 5, Boskovice Kã PF Jihoãeské University v âesk ch Budûjovicích, Jeron mova 10, , âeské Budûjovice Kã SPg pro sluchovû postiïené, tefánikova 549, Hradec Králové Kã SPg a Gymn. Karlovy Vary, Lidická Kã VO a SPg Krnov, Jiráskova 1a, Krnov Kã VO PS a SPg KromûfiíÏ, 1. máje 5, KromûfiíÏ Kã Gymnázium a SPg Liberec, Jeron mova 27, Liberec Kã SPg J. H. Pestalozziho a R Litomûfiice, Komenského 3, Litomûfiice Kã VO P Svatojánská kolej, Svat Jan pod Skalou 1, Beroun Kã SPg a Gymn. Znojmo, Pontasievsská 3/5, Znojmo Kã PF University Palackého v Olomouci, ÎiÏkovo nám.5, Olomouc Kã PF University Jana Evangelisty Purkynû, âeské mládeïe 8, Ústí nad Labem Kã

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Open Society

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR MANUÁL PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A TERÉNNÍMI PRACOVNÍKY/ZDRAVOTNĚ

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Kalivodova, 1. ZŠ Napajedla, Česká republika Karol Vlčko,

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA 10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Seifertova 47, 130 00 Praha 3 Tel.: (+420) 222 540 979 Fax: (+420) 222 540 978 E mail: osf@osf.cz www.osf.cz 2002 Nadace Open Society

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více