Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999"

Transkript

1 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 TiráÏ 2000 Nadace Open Society Fund Praha Fotografie: Vladimír Goralãík a archiv nadace Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písma Dynamo Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

7 Nadace Open Society Fund Praha Seifertova Praha 3 tel.: (2) fax: (2)

8 Obsah 1. ÚVOD 1.1 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo fieditelky nadace SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE A. EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A1. Akce pofiádané v zahraniãí A2. Konference, semináfie, konzultace apod. pofiádané v âr B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1. PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ B1.1 PORYV - Projekt podpory vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe B2. PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL B2.1 Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty B2.2 Central European University / Stfiedoevropská univerzita; Budape È, Var ava B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme / Cambridge Colleges Hospitality Scheme B2.4 Undergraduate Exchange Program / Virtual University B2.5 V chodoevropská stipendia B2.6 Letní koly B2.7 Program na podporu nadan ch romsk ch studentû B2.8 âtením a psaním ke kritickému my lení B2.9 Program na podporu vydávání kniïních titulû akademického charakteru B2.10 Ostatní

9 09 V roãní zpráva 1999 C. PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY C1. Cultural Link C2. Program na podporu Performing Arts C3. Program podpory kulturních ãasopisû C4. Program na vydávání pfiekladû C5. Program podpory elektronického publikování C6. Ostatní D. PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI D1. Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI) / Iniciativa na podporu partnerství v komunitách D3. Podpora komunitních projektû D4. Program Brána muzea otevfiená D5. Program na podporu iniciativ mlad ch lidí D6. Právní program D7. Romsk program D8. Stipendijní program pro uprchlíky D9. Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender D10. Child Abuse Program Násilí na dûtech D11. Program Street Children / Children In The Street Dûti ulice D12. Ostatní E. PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ E1. Salzburg Cornell Seminar E2. Albert Schweitzer Institute Program E3. Thomas Jefferson University / Open Society Institute Ultrasound Training Program E4. Neurochirurgick regionální program / Aitken Institute E5. Harm Reduction Program E6. Geriatrie / Gerontologie E7. Ostatní F. PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET A KNIHOVNY F1. I*EARN F2. Internetov program F3. Network Library program / Visiting Fellow program G. FINANâNÍ P EHLEDY G1. Pfiehled grantû a programov ch nákladû v roce G2. Pfiehled nákladû Nadace Open Society Fund Praha za rok H. ZPRÁVA AUDITORA H1. Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

10 1. Úvod 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace

11

12 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací více neï tfiicet samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podporovat rozvoj obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho poslední publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered). G. Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 je odmûnila cenou Nadace Charty 77, v roce 1999 obdrïel cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve Var avû ocenûní MuÏ roku, kter udûluje deník Gazeta Wyborcza.

13 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace Rok 1999 byl pro Nadaci Open Society Fund Praha v urãitém smyslu pfielomov. Nadace se po celou dobu své existence v âeské republice vyvíjela, své programy se vïdy snaïila pfiipravovat v souladu se spoleãenskou situací a snaïila se také pruïnû reagovat na její zmûny. V roce 1999 v ak probûhly v programovém zamûfiení nadace nûkteré zásadnûj í zmûny. V roce 1998, po uplynutí pûti let od zaloïení nadace, jsme se zaãali velmi systematicky zab vat zhodnocením své dosavadní ãinnosti a posouzením potfiebnosti sv ch programû v budoucnu. V sledek tûchto úvah se zaãal projevovat v programové skladbû nadace jiï v roce 1998, ale hlavnû pak v roce Tato skuteãnost se projevila pfiedev ím v tom, Ïe jsme fiadu pfieváïnû grantov ch programû ukonãili a finanãní prostfiedky jsme pfiesunuli do tûch programov ch oblastí, kde doufáme, Ïe prostfiednictvím sv ch programû iniciujeme systémové zmûny. V roce 1999 se také projevily v na í ãinnosti dal í dvû nové tendence: fiada programû, které jsme podporovali dlouhodobû a jejichï cílem bylo pfiedstavit v âeské republice nové my lenky, nové pfiístupy k fie ení urãité problematiky, se v roce 1999 osamostatnily. Mezi nû patfií napfi. vzdûlávací program Zaãít spolu, program zdravotní v chovy, debatní program nebo program podpory souãasného v tvarného umûní. Spoleãn m rysem tûchto programû je to, Ïe kromû poskytování finanãní podpory pfiinesly do âeské republiky urãité know-how, vybudovaly si sv m pûsobením dobrou pozici, mají co nabídnout a jsou tedy schopny postupnû získávat pro svoji ãinnost prostfiedky i z jin ch zdrojû. Druhou tendencí, která se v ãinnosti nadace projevuje od roku 1999 silnûji, je snaha o spolupráci s ostatními neziskov mi organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy. Domníváme se totiï, Ïe nûkteré zmûny, pfiedev ím ty, které mohou mít systémov dopad, lze prosazovat pouze tímto zpûsobem. V neposlední fiadû se nadace zaãala orientovat sv mi programy na podporu smûfiování âeské republiky do Evropské unie. Nadace Open Society Fund Praha získala v roce 1999 pfiíspûvek z Nadaãního investiãního fondu ve v i 26, Kã. V nosy z nûj bude nadace v pfií tích letech vyuïívat na podporu vzdûlávání. Marie Kopecká

14 2. Správní rada a pracovníci nadace 2.1 Správní rada nadace 2.2 Pracovníci nadace

15 2.1 Správní rada nadace imon Pánek Josef Jafiab Marie Nûmcová Ivo anc Petr tûpánek Eva Valentová Ivan Vesel Martin Hála pfiedseda správní rady, ãlenové správní rady (rezignoval na své ãlenství ve správní radû k )

16 2.2 Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová Vlasta Hirtová árka Chládková Helena Kocanová Radek Mifiáck Katefiina Mlãková Marta Smolíková Jaroslava Èastná Ondfiej tûpánek Monika Vlková Zuzana Vránová Jitka Hlávková Jana Bohmannová Václav BroÏ v konná fieditelka finanãní fieditelka, Grantov program pro mladé lidi, Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií Program Brána muzea otevfiená East-East Program, Stfiedoevropská univerzita, Soros Supplementary Grants Program, Program v chodoevropsk ch stipendií Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Romské programy, Program Child Abuse ãásteãn pracovní úvazek, Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Seminars, International Harm Reduction Program, Palliative Care Program, Geriatry and Gerontology Program, Aitken Institute Program UK Scholarships, Program Dûti ulice, Programy v oblasti vefiejné správy Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program Performing Arts, Program podpory vydávání kulturních ãasopisû, Podpora vydávání akademick ch titulû, CEU Translation Project, East Translates East Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Program na podporu nadan ch romsk ch studentû, Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU ekonomka vedoucí sekretariátu ãásteãn pracovní úvazek, asistentka civilní sluïba

17 Náv tûva George Sorose v sídle Nadace Open Society Fund Praha dne 10. fiíjna 1999

18 A. East East program mezinárodní spolupráce A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.)

19 23 V roãní zpráva 1999 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pomoci vytvofiit pluralitní a otevfienou spoleãnost. Program East East podporuje mezinárodní akce (semináfie, konference, letní koly a jiná pracovní setkání) pfiednostnû ve spoleãensko-vûdních oborech. Souãástí programu jsou jednak akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na kter ch úãastníci z âeské republiky participují a jednak projekty, které jsou organizovány v âeské republice za úãasti odborníkû ze zahraniãí. A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Drogová politika v zemích stfiední a v chodní Evropy ledna, Riga, Loty sko úãast: Blanka Pospí ilová Kã Semináfi pro zástupce romsk ch médií února, Skopje, Makedonie úãast: Jarmila BaláÏová, Lenka Badová, Ivan Vesel, Mikulá SmoleÀ, Hedviga Poláková Kã Semináfi o spolupráci mezi Radou Evropy a neziskov mi organizacemi ve stfiední a v chodní Evropû února, Novosibirsk, Rusko úãast: Madeleine Kelly, Pavel Tychtl, Ludûk Novák Kã Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Opatia, Chorvatsko úãast: Antonia Antonucci, Petr Nosál, Eva i ková, árka Wohlmuthová Kã âesko-slovenská komise historikû bfiezna, Trnava, Slovensko úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Jan Rychlík, Karel Pichlík, Miloslava Melanová, Robert Kvaãek, Lenka Bobková, Miroslav Koufiil, Jindfiich Schulz, Ivo Barteãek Kã Podpora rodiny: nové metody pomoci dûtem a rodinám bfiezna, Zlotow, Polsko úãast: Jana Hradílková, Markéta Havlíková, Vûra Dou ová, Hana abatová, Tereza Hradílková, Martina Malíková, Irena Pavelková, Daan Kristen, Dagmar Krutilová Kã

20 24 V roãní zpráva 1999 Rozvoj dobrovolnick ch aktivit mládeïe ve stfiední a v chodní Evropû 26. bfiezna 1. dubna, Druskininkai, Litva úãast: Karolína Krátká Kã Terapie hudbou zdravotnû postiïen ch dûtí a mládeïe dubna, Vilnius, Litva úãast: Jifiina Majerová Kã Aktivity dobrovolnického centra pomocí internetu dubna, Var ava, Polsko úãast: Jana Skofiepová Kã Dûti ulice dubna, Bukure È, Rumunsko úãast: Katefiina Schmidová, Bedfii ka Rousová Kã Semináfi o podpofie vzdûlávání v oboru Gender dubna, Kyjev, Ukrajina úãast: Petra Hejnová Kã Globalizace a individualizmus 24. dubna 2. kvûtna, Maribor, Slovinsko úãast: Petr Mainus, Martin UãeÀ, Ilona Víchová, Hana Nejezchlebová Kã Semináfi uãitelû a studentû religionistiky kvûtna, Pila pfii Modre, Slovensko úãast: Du an LuÏn, Lubo Bûlka, Dalibor Papou ek, Ondfiej Sládek, Ivana Li ková, Martin Klapetek, Petra Kiselyová, Jana Petricová, Katefiina Klímová, Jan Krelina, Lucie Hrubá, Terezie Rotscheinová, Ondfiej Vondru ka, Attila Kovacz, Pavel Tesafi, David Schuch Kã Paliativní péãe, semináfi pro pokroãilé a praktick trénink kvûtna, PoznaÀ, Polsko úãast: Marie Svato ová, Ondfiej Sláma, Jifií Královec Kã Otázky profylaxe, péãe a léãby na poli boje s HIV/AIDS kvûtna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Semináfi mezinárodního projektu PamûÈ Ïen: hledání identity v mezích socialismu ãervna, Braã, Chorvatsko úãast: Pavla Fr dlová, árka Gjuriãová, Miroslava Holubová Kã Mezinárodní setkání k trvale udrïitelnému rozvoji ãervna, Bratislava, Slovensko úãast: Boris Merhaut, Jifií Dlouh, Jan Zeman Kã

21 25 V roãní zpráva 1999 Jak plnohodnotnû Ïít s onemocnûním HIV/AIDS? ãervna, Vilnius, Litva úãast: Vladimír Vízek, Zdenûk Kurka Kã Boj s korupcí: monitorování, strategie a dopad v zemích stfiední a v chodní Evropy ãervna, Varna, Bulharsko úãast: Michal Burian, Petr Pajas Kã Náv tûva ãesk ch ÏurnalistÛ v Estonsku ãervna, Talin, Estonsko úãast: Alena Kobylková, Michaela Fialová, Iva Bláhová, Jitka Stuchlíková, Lída Raku anová, Jana mídová, Daniela efiichová, Romana Velãovská, Libor Ungerman, Vlastimil Hamerník Kã Baltsk kriminologick semináfi 27. ãervna 1. ãervence, Petrohrad, Rusko úãast: Martin Cejp, Miroslaw Scheinost Kã Tragedie a budoucnost b valé Jugoslávie ãervence, Var ava, Polsko úãast: Jan Urban Kã Dûti bez domova ãervence, Almaty, Kazachstán úãast: Petr Syrov Kã Souãasn svût pohledem nové generace, letní kola 18. ãervence 2. srpna, Vadul-lui Voda, Moldavsko úãast: Tomá Va ut Kã Ochrana svobody tisku srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Filip Pospí il Kã Stát a obãanská spoleãnost: historie, souãasnost a perspektiva srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Zdenûk Uherek Kã Historie a kultura evropského Ïidovstva: reflexe na pfielomu století 28. srpna 1. záfií, Kyjev, Ukrajina úãast: Martin mok Kã Zvy ování moïn ch zdrojû neziskov ch organizací pomocí internetu záfií, Sofia, Bulharsko úãast: Zoja Seyãková Kã Korupce ve stfiední a v chodní Evropû na pfielomu tisíciletí záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Katefiina Îìárská Kã

22 26 V roãní zpráva 1999 Historie promlouvá záfií, Kiten, Bulharsko úãast: Zdenûk Konopásek Kã Jak Ïít s HIV/AIDS diagnózou? záfií, Petrohrad, Rusko úãast: Zuzana Dontová, Zdenûk Kurka Kã Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Pavel Machonin, Lumír Gatnar Kã Dûti ulice 29. záfií 3. fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Katefiina Schmidová Kã Komunitní koly a rozvoj obãanské spoleãnosti fiíjna, Krasnojarsk, Rusko úãast: Oldfiich Barták, Hana Plavcová, Josef Pfiíhoda Kã Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû fiíjna, Sofia, Bulharsko úãast: Franti ek Lébl, Ivan pfiikryl, Dana Tillová Kã Polsko : pád komunistického reïimu fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Oldfiich TÛma Kã Bezdomovectví ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Balatonfoldvar, Maìarsko úãast: Alice Marková, Pfiemysl Kopeãek, Rudolf Lakato, Petra Lakato ová, Pavel Akrman, Michael Stannet Kã Ekonomick rozvoj, krize a regionální spolupráce pobaltsk ch zemí 28. fiíjna 1. listopadu, Petrohrad, Rusko úãast: Zbynûk Kubeãka Kã Prezidentské volby na Ukrajinû: úãast ãesk ch ÏurnalistÛ 28. fiíjna 3. listopadu, Kyjev, Ukrajina úãast: Ivo Dokoupil, Jan Horák, Vladislav Jandjuk, Michal Kubal, Jan Marian, Pavel Má a, Jan Mi urec, Filip Pospí il, Vít PraÏan, Jaroslav Spurn Kã Slovník disidentû: dokonãení a uplatnûní 29. fiíjna 1. listopadu, Sofia, Bulharsko úãast: Petr Pospíchal Kã Práva obûtí zloãinu listopadu, Almaty, Kazachstán úãast: Radka Macháãková, Martin lechta Kã

23 27 V roãní zpráva 1999 Domácí video trénink pro lep í Ïivot rodiny listopadu, Budape È, Maìarsko úãast: Katefiina Beaufortová, Petra Koberská, Lada Chaloupková, Eva Bidlová, Veronika Kotková, Katefiina Harantová Kã Získávání finanãních zdrojû a vytváfiení vnûj ích vztahû v rámci propagaãní ãinnosti národních sekcí Evropského hnutí listopadu, Var ava, Polsko úãast: Jakub Cháb, Jana Hniliãková, Blanka Mouralová Kã Strategické zmûny v místní samosprávû prosince, Dnûpropetrovsk, Ukrajina úãast: Miroslav Foret, Vûra Foretová Kã Îurnalisti a etika prosince, NiÏn Novgorod úãast: René Koãík Kã Granty celkem Kã

24 A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.) StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny únor prosinec, PlzeÀ, Praha Fakultní nemocnice v Plzni a Praze Kã Obãanské iniciativy a stát v estrannû prospû né partnerství února, Praha, âesk Krumlov Informaãní centrum nadací Praha Kã Komunikující mûsto a regionální rozvoj února, Brno, Ostrava, Praha Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání Brno Kã Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty duben prosinec, Praha Ústav pro ãeskou literaturu Akademie vûd âeské republiky Kã Komunikující mûsto v stava a semináfi dubna, Brno Technická univerzita Brno, fakulta architektury Kã Regionální spolupráce kvûtna, Karviná Slezská univerzita, obchodnû-podnikatelská fakulta Kã Obãan a radnice konflikt nebo partnerství? ãervna, PlzeÀ Západoãeská univerzita v Plzni, právnická fakulta Ústav správních a regionálních vûd Kã Semináfi o principech svobodné spoleãnosti letní univerzita liberálních studií ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Liberální institut Praha Kã

25 29 V roãní zpráva 1999 Liberální fiád: budoucnost sociální spravedlnosti? ãervence, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, katedra politick ch vûd a evropsk ch studií Kã Akademické studium náboïenství bûhem studené války: Ideologické a theologické pfiekáïky srpna, Brno Masarykova univerzita v Brnû, filozofická fakulta, Ústav religionistiky Kã Konference absolventû Letní koly demografie a geodemografie srpna, Praha Univerzita Karlova v Praze, pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Kã âesko-slovenské vztahy srpna, Liberec Technická univerzita v Liberci, pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Kã Bohemistick semináfi 29. srpna 2. záfií, Praha, Hradec Králové a v chodní âechy Obec spisovatelû Praha Kã kolení vedoucích táborû pro zdravotnû postiïené dûti a mládeï záfií, Bfiezejc Asociace rodiãû a pfiátel zdravotnû postiïen ch dûtí v âr Kã Fenomén holocaust fiíjna, Praha, Terezín Nadace Patriae Kã Síla práva nebo právo síly? fiíjna, Brno Evropská asociace studentû práva Brno Kã Demokratická revoluce v âeskoslovensku fiíjna, Praha âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko Kã Vytváfiení pozitivního obrazu RomÛ v médiích fiíjna, Praha SdruÏení DÏeno Kã Zasedání âesko-slovenské komise historikû listopadu, Hradec Králové Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd âr Kã

26 30 V roãní zpráva 1999 Stfiední Evropa od pádu sovûtského bloku k Evropské unii listopadu, Praha Francouzské centrum pro v zkum v oboru sociálních vûd Kã Îeny pro Ïeny: semináfi pro Ïeny z Ukrajiny listopadu, Praha, Trutnov Centrum pro Gender Studies v Praze Kã Granty celkem Kã Celkové náklady programu Kã

27 B. Vzdûlávací programy B1. Programy pro dûti a mládeï B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe

28 B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání Posláním programu PORYV je podporovat procesy, které vedou k systémov m zmûnám ve vzdûlávání a vytváfiení funkãní infrastruktury, jeï pfiipravuje otevfiené, kriticky myslící a odpovûdné obãany. PORYV se podílel na realizaci projektu M MT Vefiejná diskuze a informaãní kampaà k Národnímu programu rozvoje vzdûlávání. Prioritami ãinnosti jsou: vzdûlávací politika, decentralizace, multikulturální vztahy. Mezi dal í oblasti, které byly v rámci programu PORYV v roce 1999 podporovány, patfiilo komunitní vzdûlávání, tréninky a konzultantská ãinnost a ãinnost centra Prokopka. V roce 1999 program PORYV osamostatnil a zaãal pûsobit v rámci Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Otevfiená spoleãnost o.p.s. Grant na zabezpeãení realizace programu Kã Sociální sluïby mûsta Havífiov Pokraãování spolupráce z roku 1997 na projektu, jehoï úãelem je podpora integrace lidí s postiïením Kã Agentura Strom Vydání publikace M. Pol, B. Lazarová: Spolupráce uãitelû Kã kola hrou Podpora ãinnosti organizace Kã Granty celkem Kã Ostatní náklady programu Kã Náklady celkem Kã

29 B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity Vzdûlávací alternativní program realizuje Nadace OSF Praha od roku 1994 ve spolupráci s Children s Resources International ve Washingtonu D.C. Program je adaptací amerického programu Step by Step na ãeské podmínky. Je zamûfien na matefiské koly a první stupeà základních kol. V roce 1999 podporoval také transformaci v ukového procesu na druhém stupni základních kol. Postupnû je implementován do v uky budoucích pedagogû na stfiedních a vy - ích pedagogick ch kolách a na pedagogick ch fakultách vysok ch kol. Program má devût tréninkov ch center na matefisk ch kolách, dvû v pfiípravn ch roãnících a deset na prvním stupni základních kol. V roce 1999 do lo k osamostatnûní programu a jeho zaãlenûní do Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Podpora kolám v rámci programu Zaãít spolu Tréninková centra M Beru ka, Nad Lipinou 2318, Fr dek Místek Kã M, Hranice 2910, Karviná Kã M Studánka, Ke Kam ku 686, Praha Kã 8. M, Vítûzná 1578, Slan Kã M Hodonínská 53, PlzeÀ - Vinice Kã M Heyrovského 11, Brno -Bystrc Kã Z a M, U koly 7, PlzeÀ - âernice Kã 28. Z Rodinná 39, PlzeÀ - Rodinná Kã Z DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Z, Mendelova 2871, Karviná Hranice Kã Masarykova Z, Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã Z Petra Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã

30 35 V roãní zpráva 1999 Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z Horymírova 100, Ostrava Jih Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Matefiské koly M pfii Z Velká Ves, Broumov Kã M Rokycany Kã Základní koly Z Moravská 29/49, Havífiov umbark Kã Z + M I.stupeÀ, Znojmo Konice Kã Z Sjednocení, Studénka, okr. Nov Jiãín Kã Z, T. G. Masaryka 128, Loket Kã Z, 5. Kvûtna 233, Povrly Kã Z Hrádek u Znojma, Kã Z Horymírova 100, Ostrava Zábfieh Kã Z, Heyrovského 11, Brno Kã Z a M, Pod Skalkou11, Pfierov Pfiedmostí Kã Z, Mendelova , Karviná Hranice Kã Z Ch nov, Gabrielovo námûstí 16, Ch nov Kã Z afafiíkova 726, Val. Mezifiíãí Kã Z, Stará 13/15, Brno Kã Z P. Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã Z, DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Z, rámkova 4, Opava Kã Masarykova Z. Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z, U Hfii tû 4, Opava Kyle ovice Kã

31 36 V roãní zpráva 1999 Z, kolská 432, Karviná Ráj Kã Zv, Karasova 6, Ostrava - Mar. Hory Kã Z Chot any 49, Kã Vysoké vy í a stfiední pedagogické koly Pedagogická fakulta (PF) Technické University v Liberci, Sokolská 8, Liberec Kã Gymnázium a SPg âáslav, Masarykova 248, âáslav Kã Stfiední pedagogická kola Pfierov, Denisova 3, Pfierov Kã PF Ostravské University, Dvofiákova 7, Ostrava Kã PF Západoãeské University, Universitní 8, PlzeÀ Kã VO PS, SPg a Gymnázium Praha, Evropská 33, Praha Kã UK v Praze - PF, M. D. Rettigové 4, Praha Kã VO SP, SPg a OA MOST, Zd. Fibicha 2778, Most Kã SPg Boskovice, Komenského 5, Boskovice Kã PF Jihoãeské University v âesk ch Budûjovicích, Jeron mova 10, , âeské Budûjovice Kã SPg pro sluchovû postiïené, tefánikova 549, Hradec Králové Kã SPg a Gymn. Karlovy Vary, Lidická Kã VO a SPg Krnov, Jiráskova 1a, Krnov Kã VO PS a SPg KromûfiíÏ, 1. máje 5, KromûfiíÏ Kã Gymnázium a SPg Liberec, Jeron mova 27, Liberec Kã SPg J. H. Pestalozziho a R Litomûfiice, Komenského 3, Litomûfiice Kã VO P Svatojánská kolej, Svat Jan pod Skalou 1, Beroun Kã SPg a Gymn. Znojmo, Pontasievsská 3/5, Znojmo Kã PF University Palackého v Olomouci, ÎiÏkovo nám.5, Olomouc Kã PF University Jana Evangelisty Purkynû, âeské mládeïe 8, Ústí nad Labem Kã

nadace Open Society Fund praha v roãní zpráva 2000

nadace Open Society Fund praha v roãní zpráva 2000 motto Motto: Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu 002 003 tiráï Seifertova 47 130 00 Praha 3 tel.: (2)

Více

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Open Society

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1997 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1.KOLA Jihomoravský lyžařský pohár VIII.ročník ČÍSLO ZÁVODU: ŘEDITEL ZÁVODU Roman Keznikl TD HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ Ivo Podešť 1.KOLO STAVITEL TRATI JMLP14_04 SKI KLUB Junior Brno 08.02.2014 2.KOLO BRANEK 20 20 PODMÍNKY

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště

stav k 9. 7. 2012 Sídlo pracoviště Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2000 VáÏení pfiátelé, pokud jste sledovali v roãní zprávy vydávané v uplynul ch letech V eobecnou zdravotní poji Èovnou âeské republiky, nemohlo Vám

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Nadace pro rozvoj. Adriana Cibíková. Katarína Fedorová. Dušan Drevický. Alica. Mária Fajdelová. Lenka Hamajová. Magdaléna Hrušková.

Nadace pro rozvoj. Adriana Cibíková. Katarína Fedorová. Dušan Drevický. Alica. Mária Fajdelová. Lenka Hamajová. Magdaléna Hrušková. Andrea Bašová Adriana Cibíková Dušan Drevický Mária Fajdelová Alica Katarína Fedorová Lenka Hamajová Magdaléna Hrušková Michal Ivanecký Zuzana Jakubíková Zuzana Janovská Anna Mária Jindrová Mária Kerekrétyová

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

PROTOKOL O VOLBĚ ČLENŮ KÁRNÉ KOMISE ČAK

PROTOKOL O VOLBĚ ČLENŮ KÁRNÉ KOMISE ČAK PROTOKOL O VOLBĚ Attl Karel, JUDr., Ph.D., 18. 3. 1951, České Budějovice, reg. č. 05129 429 Bajerová Jarmila, JUDr., 8. 3. 1954, Ostrava, reg. č. 02895 455 Barcalová Barbora, Mgr., 29. 12. 1981, Praha,

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 20111 - stav k datu 31. 8. 2011 REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec 600004520 Hlavní

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Ambasciata d Italia Praga

Ambasciata d Italia Praga TRADUTTORI UFFICIALI REGISTRATI PRESSO L AMBASCIATA D ITALIA IN PRAGA SOUDNÍ PŘEKLADATELÉ REGISTROVANÍ PŘI ITALSKÉM VELVYSLANECTVÍ V PRAZE (Aggiornato al / Aktualizováno k 08/12/2015) NOME INDIRIZZO TELEFONO

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Organizace, za něž řeší DoCZ zřizovatel, a mají tak zajištěno plnění usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin -180 Zřizovatel Organizace IČ Poznámka Český

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

http://localhost/atletika/t_prihl.aspx?ozn=1&cp=6585

http://localhost/atletika/t_prihl.aspx?ozn=1&cp=6585 Page 1 of 6 Velká cena Tábora a memoriál Jana Pána, Tábor 07.08.2010 STARTOVNÍ LISTINA vrh koulí 3kg Dorostenky Finále (12:57) Kubrová Kristýna 23.12.1994 TJ Vodní stavby Tábor (TABOR) 10.05 Křemenová

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Typ ŠPZ/zkratka. Ulice Obec WWW adresa E-mail

Typ ŠPZ/zkratka. Ulice Obec WWW adresa E-mail Kraj Hlavní město Praha Název Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 Typ ŠPZ/zkratka SPC Loretánská

Více

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY

PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY PLAVECKÁ ŠKOLA PROSEN LOUNY Oblast Severní Čechy Lounský pohár LUNA 10. ročník ročníků 01-00, 99-98, 97 a starších Datum: 3.11.2012 Místo konání: Louny Vrchní rozhodčí : Jana Prokešová Bazén: Měření časů:

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více