Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999"

Transkript

1 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu.

3 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999

4

5 Dûkujeme panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost.

6 TiráÏ 2000 Nadace Open Society Fund Praha Fotografie: Vladimír Goralãík a archiv nadace Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písma Dynamo Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

7 Nadace Open Society Fund Praha Seifertova Praha 3 tel.: (2) fax: (2)

8 Obsah 1. ÚVOD 1.1 George Soros zakladatel nadace Open Society Fund Praha Úvodní slovo fieditelky nadace SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE A. EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A1. Akce pofiádané v zahraniãí A2. Konference, semináfie, konzultace apod. pofiádané v âr B. VZDùLÁVACÍ PROGRAMY B1. PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ B1.1 PORYV - Projekt podpory vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe B2. PROGRAMY PRO VYSOKÉ KOLY, STUDENTY A ABSOLVENTY ST EDNÍCH KOL B2.1 Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty B2.2 Central European University / Stfiedoevropská univerzita; Budape È, Var ava B2.3 Oxford Colleges Hospitality Scheme / Cambridge Colleges Hospitality Scheme B2.4 Undergraduate Exchange Program / Virtual University B2.5 V chodoevropská stipendia B2.6 Letní koly B2.7 Program na podporu nadan ch romsk ch studentû B2.8 âtením a psaním ke kritickému my lení B2.9 Program na podporu vydávání kniïních titulû akademického charakteru B2.10 Ostatní

9 09 V roãní zpráva 1999 C. PROGRAMY Z OBLASTI UMùNÍ A KULTURY C1. Cultural Link C2. Program na podporu Performing Arts C3. Program podpory kulturních ãasopisû C4. Program na vydávání pfiekladû C5. Program podpory elektronického publikování C6. Ostatní D. PODPORA ROZVOJE OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI D1. Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit D2. Community Partnership Support Initiative (CPSI) / Iniciativa na podporu partnerství v komunitách D3. Podpora komunitních projektû D4. Program Brána muzea otevfiená D5. Program na podporu iniciativ mlad ch lidí D6. Právní program D7. Romsk program D8. Stipendijní program pro uprchlíky D9. Spoleãnost, muïi a Ïeny z aspektu Gender D10. Child Abuse Program Násilí na dûtech D11. Program Street Children / Children In The Street Dûti ulice D12. Ostatní E. PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ E1. Salzburg Cornell Seminar E2. Albert Schweitzer Institute Program E3. Thomas Jefferson University / Open Society Institute Ultrasound Training Program E4. Neurochirurgick regionální program / Aitken Institute E5. Harm Reduction Program E6. Geriatrie / Gerontologie E7. Ostatní F. PROGRAMY ZAMù ENÉ NA INTERNET A KNIHOVNY F1. I*EARN F2. Internetov program F3. Network Library program / Visiting Fellow program G. FINANâNÍ P EHLEDY G1. Pfiehled grantû a programov ch nákladû v roce G2. Pfiehled nákladû Nadace Open Society Fund Praha za rok H. ZPRÁVA AUDITORA H1. Zpráva auditora o v sledku ovûfiení správnosti úãetní uzávûrky

10 1. Úvod 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace

11

12 1.1 George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha George Soros, americk finanãník a filantrop, zakladatel nadace Open Society Fund New York a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval The London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zaloïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své témûfi tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického reïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací více neï tfiicet samostatn ch organizací ve stfiední a v chodní Evropû a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, v Guatemale a na Haiti. Jejich spoleãn m cílem je podporovat rozvoj obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti a Var avû. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 400 miliónû dolarû. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Jeho poslední publikovaná kniha (1998) je The Crisis of Global Capitalism (Open Society Endangered). G. Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 je odmûnila cenou Nadace Charty 77, v roce 1999 obdrïel cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve Var avû ocenûní MuÏ roku, kter udûluje deník Gazeta Wyborcza.

13 1.2 Úvodní slovo fieditelky nadace Rok 1999 byl pro Nadaci Open Society Fund Praha v urãitém smyslu pfielomov. Nadace se po celou dobu své existence v âeské republice vyvíjela, své programy se vïdy snaïila pfiipravovat v souladu se spoleãenskou situací a snaïila se také pruïnû reagovat na její zmûny. V roce 1999 v ak probûhly v programovém zamûfiení nadace nûkteré zásadnûj í zmûny. V roce 1998, po uplynutí pûti let od zaloïení nadace, jsme se zaãali velmi systematicky zab vat zhodnocením své dosavadní ãinnosti a posouzením potfiebnosti sv ch programû v budoucnu. V sledek tûchto úvah se zaãal projevovat v programové skladbû nadace jiï v roce 1998, ale hlavnû pak v roce Tato skuteãnost se projevila pfiedev ím v tom, Ïe jsme fiadu pfieváïnû grantov ch programû ukonãili a finanãní prostfiedky jsme pfiesunuli do tûch programov ch oblastí, kde doufáme, Ïe prostfiednictvím sv ch programû iniciujeme systémové zmûny. V roce 1999 se také projevily v na í ãinnosti dal í dvû nové tendence: fiada programû, které jsme podporovali dlouhodobû a jejichï cílem bylo pfiedstavit v âeské republice nové my lenky, nové pfiístupy k fie ení urãité problematiky, se v roce 1999 osamostatnily. Mezi nû patfií napfi. vzdûlávací program Zaãít spolu, program zdravotní v chovy, debatní program nebo program podpory souãasného v tvarného umûní. Spoleãn m rysem tûchto programû je to, Ïe kromû poskytování finanãní podpory pfiinesly do âeské republiky urãité know-how, vybudovaly si sv m pûsobením dobrou pozici, mají co nabídnout a jsou tedy schopny postupnû získávat pro svoji ãinnost prostfiedky i z jin ch zdrojû. Druhou tendencí, která se v ãinnosti nadace projevuje od roku 1999 silnûji, je snaha o spolupráci s ostatními neziskov mi organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy. Domníváme se totiï, Ïe nûkteré zmûny, pfiedev ím ty, které mohou mít systémov dopad, lze prosazovat pouze tímto zpûsobem. V neposlední fiadû se nadace zaãala orientovat sv mi programy na podporu smûfiování âeské republiky do Evropské unie. Nadace Open Society Fund Praha získala v roce 1999 pfiíspûvek z Nadaãního investiãního fondu ve v i 26, Kã. V nosy z nûj bude nadace v pfií tích letech vyuïívat na podporu vzdûlávání. Marie Kopecká

14 2. Správní rada a pracovníci nadace 2.1 Správní rada nadace 2.2 Pracovníci nadace

15 2.1 Správní rada nadace imon Pánek Josef Jafiab Marie Nûmcová Ivo anc Petr tûpánek Eva Valentová Ivan Vesel Martin Hála pfiedseda správní rady, ãlenové správní rady (rezignoval na své ãlenství ve správní radû k )

16 2.2 Pracovníci nadace Marie Kopecká Zdenka Almerová Alexandra Brabcová Vlasta Hirtová árka Chládková Helena Kocanová Radek Mifiáck Katefiina Mlãková Marta Smolíková Jaroslava Èastná Ondfiej tûpánek Monika Vlková Zuzana Vránová Jitka Hlávková Jana Bohmannová Václav BroÏ v konná fieditelka finanãní fieditelka, Grantov program pro mladé lidi, Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií Program Brána muzea otevfiená East-East Program, Stfiedoevropská univerzita, Soros Supplementary Grants Program, Program v chodoevropsk ch stipendií Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Romské programy, Program Child Abuse ãásteãn pracovní úvazek, Salzburg Cornell Seminar, Albert Schweitzer Seminars, International Harm Reduction Program, Palliative Care Program, Geriatry and Gerontology Program, Aitken Institute Program UK Scholarships, Program Dûti ulice, Programy v oblasti vefiejné správy Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program Performing Arts, Program podpory vydávání kulturních ãasopisû, Podpora vydávání akademick ch titulû, CEU Translation Project, East Translates East Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû ( CPSI ) Program na podporu nadan ch romsk ch studentû, Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU ekonomka vedoucí sekretariátu ãásteãn pracovní úvazek, asistentka civilní sluïba

17 Náv tûva George Sorose v sídle Nadace Open Society Fund Praha dne 10. fiíjna 1999

18 A. East East program mezinárodní spolupráce A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.)

19 23 V roãní zpráva 1999 Program East East je zamûfien na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem pomoci vytvofiit pluralitní a otevfienou spoleãnost. Program East East podporuje mezinárodní akce (semináfie, konference, letní koly a jiná pracovní setkání) pfiednostnû ve spoleãensko-vûdních oborech. Souãástí programu jsou jednak akce v zemích stfiední a v chodní Evropy, na kter ch úãastníci z âeské republiky participují a jednak projekty, které jsou organizovány v âeské republice za úãasti odborníkû ze zahraniãí. A1. Akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû Drogová politika v zemích stfiední a v chodní Evropy ledna, Riga, Loty sko úãast: Blanka Pospí ilová Kã Semináfi pro zástupce romsk ch médií února, Skopje, Makedonie úãast: Jarmila BaláÏová, Lenka Badová, Ivan Vesel, Mikulá SmoleÀ, Hedviga Poláková Kã Semináfi o spolupráci mezi Radou Evropy a neziskov mi organizacemi ve stfiední a v chodní Evropû února, Novosibirsk, Rusko úãast: Madeleine Kelly, Pavel Tychtl, Ludûk Novák Kã Regionální konference v rámci programu na zlep ení mezietnick ch vztahû ve smí en ch regionech stfiední a v chodní Evropy února, Opatia, Chorvatsko úãast: Antonia Antonucci, Petr Nosál, Eva i ková, árka Wohlmuthová Kã âesko-slovenská komise historikû bfiezna, Trnava, Slovensko úãast: Vilém Preãan, Vojtûch âelko, Jan Rychlík, Karel Pichlík, Miloslava Melanová, Robert Kvaãek, Lenka Bobková, Miroslav Koufiil, Jindfiich Schulz, Ivo Barteãek Kã Podpora rodiny: nové metody pomoci dûtem a rodinám bfiezna, Zlotow, Polsko úãast: Jana Hradílková, Markéta Havlíková, Vûra Dou ová, Hana abatová, Tereza Hradílková, Martina Malíková, Irena Pavelková, Daan Kristen, Dagmar Krutilová Kã

20 24 V roãní zpráva 1999 Rozvoj dobrovolnick ch aktivit mládeïe ve stfiední a v chodní Evropû 26. bfiezna 1. dubna, Druskininkai, Litva úãast: Karolína Krátká Kã Terapie hudbou zdravotnû postiïen ch dûtí a mládeïe dubna, Vilnius, Litva úãast: Jifiina Majerová Kã Aktivity dobrovolnického centra pomocí internetu dubna, Var ava, Polsko úãast: Jana Skofiepová Kã Dûti ulice dubna, Bukure È, Rumunsko úãast: Katefiina Schmidová, Bedfii ka Rousová Kã Semináfi o podpofie vzdûlávání v oboru Gender dubna, Kyjev, Ukrajina úãast: Petra Hejnová Kã Globalizace a individualizmus 24. dubna 2. kvûtna, Maribor, Slovinsko úãast: Petr Mainus, Martin UãeÀ, Ilona Víchová, Hana Nejezchlebová Kã Semináfi uãitelû a studentû religionistiky kvûtna, Pila pfii Modre, Slovensko úãast: Du an LuÏn, Lubo Bûlka, Dalibor Papou ek, Ondfiej Sládek, Ivana Li ková, Martin Klapetek, Petra Kiselyová, Jana Petricová, Katefiina Klímová, Jan Krelina, Lucie Hrubá, Terezie Rotscheinová, Ondfiej Vondru ka, Attila Kovacz, Pavel Tesafi, David Schuch Kã Paliativní péãe, semináfi pro pokroãilé a praktick trénink kvûtna, PoznaÀ, Polsko úãast: Marie Svato ová, Ondfiej Sláma, Jifií Královec Kã Otázky profylaxe, péãe a léãby na poli boje s HIV/AIDS kvûtna, Kyjev, Ukrajina úãast: Zdenûk Kurka Kã Semináfi mezinárodního projektu PamûÈ Ïen: hledání identity v mezích socialismu ãervna, Braã, Chorvatsko úãast: Pavla Fr dlová, árka Gjuriãová, Miroslava Holubová Kã Mezinárodní setkání k trvale udrïitelnému rozvoji ãervna, Bratislava, Slovensko úãast: Boris Merhaut, Jifií Dlouh, Jan Zeman Kã

21 25 V roãní zpráva 1999 Jak plnohodnotnû Ïít s onemocnûním HIV/AIDS? ãervna, Vilnius, Litva úãast: Vladimír Vízek, Zdenûk Kurka Kã Boj s korupcí: monitorování, strategie a dopad v zemích stfiední a v chodní Evropy ãervna, Varna, Bulharsko úãast: Michal Burian, Petr Pajas Kã Náv tûva ãesk ch ÏurnalistÛ v Estonsku ãervna, Talin, Estonsko úãast: Alena Kobylková, Michaela Fialová, Iva Bláhová, Jitka Stuchlíková, Lída Raku anová, Jana mídová, Daniela efiichová, Romana Velãovská, Libor Ungerman, Vlastimil Hamerník Kã Baltsk kriminologick semináfi 27. ãervna 1. ãervence, Petrohrad, Rusko úãast: Martin Cejp, Miroslaw Scheinost Kã Tragedie a budoucnost b valé Jugoslávie ãervence, Var ava, Polsko úãast: Jan Urban Kã Dûti bez domova ãervence, Almaty, Kazachstán úãast: Petr Syrov Kã Souãasn svût pohledem nové generace, letní kola 18. ãervence 2. srpna, Vadul-lui Voda, Moldavsko úãast: Tomá Va ut Kã Ochrana svobody tisku srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Filip Pospí il Kã Stát a obãanská spoleãnost: historie, souãasnost a perspektiva srpna, Almaty, Kazachstán úãast: Zdenûk Uherek Kã Historie a kultura evropského Ïidovstva: reflexe na pfielomu století 28. srpna 1. záfií, Kyjev, Ukrajina úãast: Martin mok Kã Zvy ování moïn ch zdrojû neziskov ch organizací pomocí internetu záfií, Sofia, Bulharsko úãast: Zoja Seyãková Kã Korupce ve stfiední a v chodní Evropû na pfielomu tisíciletí záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Katefiina Îìárská Kã

22 26 V roãní zpráva 1999 Historie promlouvá záfií, Kiten, Bulharsko úãast: Zdenûk Konopásek Kã Jak Ïít s HIV/AIDS diagnózou? záfií, Petrohrad, Rusko úãast: Zuzana Dontová, Zdenûk Kurka Kã Nové elity ve stfiední a v chodní Evropû záfií, Ljubljana, Slovinsko úãast: Pavel Machonin, Lumír Gatnar Kã Dûti ulice 29. záfií 3. fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Katefiina Schmidová Kã Komunitní koly a rozvoj obãanské spoleãnosti fiíjna, Krasnojarsk, Rusko úãast: Oldfiich Barták, Hana Plavcová, Josef Pfiíhoda Kã Mezinárodní semináfi o druïstevní legislativû fiíjna, Sofia, Bulharsko úãast: Franti ek Lébl, Ivan pfiikryl, Dana Tillová Kã Polsko : pád komunistického reïimu fiíjna, Var ava, Polsko úãast: Oldfiich TÛma Kã Bezdomovectví ve stfiední a v chodní Evropû fiíjna, Balatonfoldvar, Maìarsko úãast: Alice Marková, Pfiemysl Kopeãek, Rudolf Lakato, Petra Lakato ová, Pavel Akrman, Michael Stannet Kã Ekonomick rozvoj, krize a regionální spolupráce pobaltsk ch zemí 28. fiíjna 1. listopadu, Petrohrad, Rusko úãast: Zbynûk Kubeãka Kã Prezidentské volby na Ukrajinû: úãast ãesk ch ÏurnalistÛ 28. fiíjna 3. listopadu, Kyjev, Ukrajina úãast: Ivo Dokoupil, Jan Horák, Vladislav Jandjuk, Michal Kubal, Jan Marian, Pavel Má a, Jan Mi urec, Filip Pospí il, Vít PraÏan, Jaroslav Spurn Kã Slovník disidentû: dokonãení a uplatnûní 29. fiíjna 1. listopadu, Sofia, Bulharsko úãast: Petr Pospíchal Kã Práva obûtí zloãinu listopadu, Almaty, Kazachstán úãast: Radka Macháãková, Martin lechta Kã

23 27 V roãní zpráva 1999 Domácí video trénink pro lep í Ïivot rodiny listopadu, Budape È, Maìarsko úãast: Katefiina Beaufortová, Petra Koberská, Lada Chaloupková, Eva Bidlová, Veronika Kotková, Katefiina Harantová Kã Získávání finanãních zdrojû a vytváfiení vnûj ích vztahû v rámci propagaãní ãinnosti národních sekcí Evropského hnutí listopadu, Var ava, Polsko úãast: Jakub Cháb, Jana Hniliãková, Blanka Mouralová Kã Strategické zmûny v místní samosprávû prosince, Dnûpropetrovsk, Ukrajina úãast: Miroslav Foret, Vûra Foretová Kã Îurnalisti a etika prosince, NiÏn Novgorod úãast: René Koãík Kã Granty celkem Kã

24 A2. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice (konference, semináfie, konzultace apod.) StáÏe mlad ch lékafiû z Moldavska a Ukrajiny únor prosinec, PlzeÀ, Praha Fakultní nemocnice v Plzni a Praze Kã Obãanské iniciativy a stát v estrannû prospû né partnerství února, Praha, âesk Krumlov Informaãní centrum nadací Praha Kã Komunikující mûsto a regionální rozvoj února, Brno, Ostrava, Praha Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání Brno Kã Studijní stáïe pro zahraniãní bohemisty duben prosinec, Praha Ústav pro ãeskou literaturu Akademie vûd âeské republiky Kã Komunikující mûsto v stava a semináfi dubna, Brno Technická univerzita Brno, fakulta architektury Kã Regionální spolupráce kvûtna, Karviná Slezská univerzita, obchodnû-podnikatelská fakulta Kã Obãan a radnice konflikt nebo partnerství? ãervna, PlzeÀ Západoãeská univerzita v Plzni, právnická fakulta Ústav správních a regionálních vûd Kã Semináfi o principech svobodné spoleãnosti letní univerzita liberálních studií ãervna, Zahrádky u âeské Lípy Liberální institut Praha Kã

25 29 V roãní zpráva 1999 Liberální fiád: budoucnost sociální spravedlnosti? ãervence, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, katedra politick ch vûd a evropsk ch studií Kã Akademické studium náboïenství bûhem studené války: Ideologické a theologické pfiekáïky srpna, Brno Masarykova univerzita v Brnû, filozofická fakulta, Ústav religionistiky Kã Konference absolventû Letní koly demografie a geodemografie srpna, Praha Univerzita Karlova v Praze, pfiírodovûdecká fakulta, katedra demografie a geodemografie Kã âesko-slovenské vztahy srpna, Liberec Technická univerzita v Liberci, pedagogická fakulta, katedra dûjepisu Kã Bohemistick semináfi 29. srpna 2. záfií, Praha, Hradec Králové a v chodní âechy Obec spisovatelû Praha Kã kolení vedoucích táborû pro zdravotnû postiïené dûti a mládeï záfií, Bfiezejc Asociace rodiãû a pfiátel zdravotnû postiïen ch dûtí v âr Kã Fenomén holocaust fiíjna, Praha, Terezín Nadace Patriae Kã Síla práva nebo právo síly? fiíjna, Brno Evropská asociace studentû práva Brno Kã Demokratická revoluce v âeskoslovensku fiíjna, Praha âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko Kã Vytváfiení pozitivního obrazu RomÛ v médiích fiíjna, Praha SdruÏení DÏeno Kã Zasedání âesko-slovenské komise historikû listopadu, Hradec Králové Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd âr Kã

26 30 V roãní zpráva 1999 Stfiední Evropa od pádu sovûtského bloku k Evropské unii listopadu, Praha Francouzské centrum pro v zkum v oboru sociálních vûd Kã Îeny pro Ïeny: semináfi pro Ïeny z Ukrajiny listopadu, Praha, Trutnov Centrum pro Gender Studies v Praze Kã Granty celkem Kã Celkové náklady programu Kã

27 B. Vzdûlávací programy B1. Programy pro dûti a mládeï B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity B1.3 Stipendijní program pro studenty gymnázií B1.4 Debatní program Karla Poppera B1.5 Integrovaná raná péãe

28 B1.1 PORYV projekt podpory rozvoje vzdûlávání Posláním programu PORYV je podporovat procesy, které vedou k systémov m zmûnám ve vzdûlávání a vytváfiení funkãní infrastruktury, jeï pfiipravuje otevfiené, kriticky myslící a odpovûdné obãany. PORYV se podílel na realizaci projektu M MT Vefiejná diskuze a informaãní kampaà k Národnímu programu rozvoje vzdûlávání. Prioritami ãinnosti jsou: vzdûlávací politika, decentralizace, multikulturální vztahy. Mezi dal í oblasti, které byly v rámci programu PORYV v roce 1999 podporovány, patfiilo komunitní vzdûlávání, tréninky a konzultantská ãinnost a ãinnost centra Prokopka. V roce 1999 program PORYV osamostatnil a zaãal pûsobit v rámci Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Otevfiená spoleãnost o.p.s. Grant na zabezpeãení realizace programu Kã Sociální sluïby mûsta Havífiov Pokraãování spolupráce z roku 1997 na projektu, jehoï úãelem je podpora integrace lidí s postiïením Kã Agentura Strom Vydání publikace M. Pol, B. Lazarová: Spolupráce uãitelû Kã kola hrou Podpora ãinnosti organizace Kã Granty celkem Kã Ostatní náklady programu Kã Náklady celkem Kã

29 B1.2 Zaãít spolu mezinárodní program pro pfied kolní a kolní vûk, program pro dûti, rodiãe a komunity Vzdûlávací alternativní program realizuje Nadace OSF Praha od roku 1994 ve spolupráci s Children s Resources International ve Washingtonu D.C. Program je adaptací amerického programu Step by Step na ãeské podmínky. Je zamûfien na matefiské koly a první stupeà základních kol. V roce 1999 podporoval také transformaci v ukového procesu na druhém stupni základních kol. Postupnû je implementován do v uky budoucích pedagogû na stfiedních a vy - ích pedagogick ch kolách a na pedagogick ch fakultách vysok ch kol. Program má devût tréninkov ch center na matefisk ch kolách, dvû v pfiípravn ch roãnících a deset na prvním stupni základních kol. V roce 1999 do lo k osamostatnûní programu a jeho zaãlenûní do Otevfiené spoleãnosti o.p.s. Podpora kolám v rámci programu Zaãít spolu Tréninková centra M Beru ka, Nad Lipinou 2318, Fr dek Místek Kã M, Hranice 2910, Karviná Kã M Studánka, Ke Kam ku 686, Praha Kã 8. M, Vítûzná 1578, Slan Kã M Hodonínská 53, PlzeÀ - Vinice Kã M Heyrovského 11, Brno -Bystrc Kã Z a M, U koly 7, PlzeÀ - âernice Kã 28. Z Rodinná 39, PlzeÀ - Rodinná Kã Z DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Z, Mendelova 2871, Karviná Hranice Kã Masarykova Z, Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã Z Petra Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã

30 35 V roãní zpráva 1999 Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z Horymírova 100, Ostrava Jih Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Matefiské koly M pfii Z Velká Ves, Broumov Kã M Rokycany Kã Základní koly Z Moravská 29/49, Havífiov umbark Kã Z + M I.stupeÀ, Znojmo Konice Kã Z Sjednocení, Studénka, okr. Nov Jiãín Kã Z, T. G. Masaryka 128, Loket Kã Z, 5. Kvûtna 233, Povrly Kã Z Hrádek u Znojma, Kã Z Horymírova 100, Ostrava Zábfieh Kã Z, Heyrovského 11, Brno Kã Z a M, Pod Skalkou11, Pfierov Pfiedmostí Kã Z, Mendelova , Karviná Hranice Kã Z Ch nov, Gabrielovo námûstí 16, Ch nov Kã Z afafiíkova 726, Val. Mezifiíãí Kã Z, Stará 13/15, Brno Kã Z P. Bezruãe, T. G. Masaryka 454, Fr dek Místek Kã Z, DruÏby 1383, Karviná Nové Mûsto Kã Z, Eli ky Krásnohorské 2254, Fr dek Místek Kã Z, rámkova 4, Opava Kã Masarykova Z. Slavûtínská 200, Praha 9 Klánovice Kã 1 Z, Západní 18, PlzeÀ Kã Modfianská Z s roz ífien m vyuãováním jazykû, Angelovova 3183, Praha 4 Modfiany Kã Z, U Hfii tû 4, Opava Kyle ovice Kã

31 36 V roãní zpráva 1999 Z, kolská 432, Karviná Ráj Kã Zv, Karasova 6, Ostrava - Mar. Hory Kã Z Chot any 49, Kã Vysoké vy í a stfiední pedagogické koly Pedagogická fakulta (PF) Technické University v Liberci, Sokolská 8, Liberec Kã Gymnázium a SPg âáslav, Masarykova 248, âáslav Kã Stfiední pedagogická kola Pfierov, Denisova 3, Pfierov Kã PF Ostravské University, Dvofiákova 7, Ostrava Kã PF Západoãeské University, Universitní 8, PlzeÀ Kã VO PS, SPg a Gymnázium Praha, Evropská 33, Praha Kã UK v Praze - PF, M. D. Rettigové 4, Praha Kã VO SP, SPg a OA MOST, Zd. Fibicha 2778, Most Kã SPg Boskovice, Komenského 5, Boskovice Kã PF Jihoãeské University v âesk ch Budûjovicích, Jeron mova 10, , âeské Budûjovice Kã SPg pro sluchovû postiïené, tefánikova 549, Hradec Králové Kã SPg a Gymn. Karlovy Vary, Lidická Kã VO a SPg Krnov, Jiráskova 1a, Krnov Kã VO PS a SPg KromûfiíÏ, 1. máje 5, KromûfiíÏ Kã Gymnázium a SPg Liberec, Jeron mova 27, Liberec Kã SPg J. H. Pestalozziho a R Litomûfiice, Komenského 3, Litomûfiice Kã VO P Svatojánská kolej, Svat Jan pod Skalou 1, Beroun Kã SPg a Gymn. Znojmo, Pontasievsská 3/5, Znojmo Kã PF University Palackého v Olomouci, ÎiÏkovo nám.5, Olomouc Kã PF University Jana Evangelisty Purkynû, âeské mládeïe 8, Ústí nad Labem Kã

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více