2. mezinárodní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. mezinárodní konference"

Transkript

1 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto

2 DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní konferenci pod osobní záštitou pøedsedy vlády Èeské republiky Ing. Mirka Topolánka a ministra prùmyslu a obchodu Èeské republiky Ing. Martina Øímana GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ PRO CERTIFIKACI PRACOVNÍKÙ

3 Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneøi, již podruhé si Vás dovolujeme oslovit s pozváním k úèasti na mezinárodním fóru, jehož cílem je výmìna nejnovìjších zkušeností z oblasti podnikání, vzdìlávání a veøejných zájmù tak, aby jejich synergie vedla k efektivnímu trvalému zvyšování autonomie, sebevìdomí a konkurenceschopnosti všech obèanù v prostoru Evropské unie. Za prezidium konference prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc.

4 PREZIDENT KONFERENCE prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. ÈESTNÝ PREZIDENT KONFERENCE prof. Jan Švejnar, Ph.D. PROGRAMOVÝ ØEDITEL KONFERENCE prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. ORGANIZAÈNÍ VÝBOR prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. Ing. Eva Blejchaøová Ing. Pavel Hercík Eva Kaòáková Ing. Alan Vápeníèek, CSc. Eva Gdulová Alena Szeligová PREZIDIUM KONFERENCE prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. - rektor VŠB-TU Ostrava Dr. Ing. Jaromír Drábek - prezident Hospodáøské komory ÈR PhDr. Bohuslav Holub - øeditel Manažerského svazového fondu PhDr. Miroslava Kopicová - øeditelka Národního vzdìlávacího fondu, o.p.s. Praha Ing. Ladislav Macka - generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky, a.s. Ing. Ladislav Majchrák - prezident Slovenskej spoloènosti pre kvalitu Ing. Tomáš Nejedlo - výkonný øeditel BLF prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. - øeditelka DTO CZ, s.r.o. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. - prorektor Technické univerzity v Košicích, SR JUDr. Ing. Robert Szurman - Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. - generální sekretáø Asociace inovaèního podnikání SEKRETARIÁT KONFERENCE DTO CZ, s.r.o. Mariánské námìstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory Tel.: , ; Fax:

5 RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE ÈTVRTEK 17. DUBNA Registrace úèastníkù Dopolední odborný blok Obìd Odpolední odborný blok Spoleèenský veèer PÁTEK 18. DUBNA Dopolední odborný blok Obìd Místo konání: Magistrát hlavního mìsta Prahy DOPROVODNÝ PROGRAM SPOLEÈENSKÝ VEÈER Místo konání: Palác Žofín Termín konání: 17. dubna 2008, hod. Partnerem spoleèenského veèera, který se uskuteèní pøi pøíležitosti konání 15. roèníku soutìže Manažer roku, je Manažerský svazový fond. Detailní informace najdete na

6 PROGRAM KONFERENCE ÈTVRTEK 17. DUBNA 2008 DOPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK Zahájení Ing. Mirek Topolánek, pøedseda vlády Èeské republiky VIVAT - priorita premiéra Ing. Tomáš Hüner, námìstek ministra MPO ÈR Jak lidský faktor ovlivòuje energetickou politiku státu Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodáøské komory ÈR Role hospodáøských komor v ÈR a zahranièí PhDr. Miroslava Kopicová, øeditelka, Národní vzdìlávací fond, o.p.s. Vytváøení inovaèního prostoru ÈR prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pohled na spolupráci univerzit s komerèní sférou Ing. Jan Svìtlík, generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva VÍTKOVICE, a.s. Fenomén Nové Vítkovice Manuel Villén Naranjo, Senior Civil Engineer Director of R&D&i Department OHL ŽS, a.s. CSR of a Building Company PØESTÁVKA Ing. Hana Krbcová, øeditelka sekce LZ Skupiny ÈEZ, ÈEZ, a.s. Praha Zmìny na trhu práce ve 21. století prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava Kvalita inženýrù pro 21. století a zpùsoby jejího hodnocení Steve Unwin, Access to Excellence Co Ltd., Preston, UK The Magic of Uncertainty

7 prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prorektor, TU Košice, SR Kvalita vysokých škôl - podmienka tvorby a udržania konkurencieschopnosti spoloènosti Ing. Zbynìk Frolík, øeditel, Linet Slaný Od Evropy byrokratù k Evropì novátorù prof. Ing. Zbynìk Pitra, DrSc., pøedseda Rady expertù ÈMA Možnosti efektivního využití výsledkù vìdy a výzkumu v praxi inovaèního podnikání prof. Dr. - Ing. habil. Günter H. Hertel, Eipos, Dresden, Nìmecko Automotive Trends - Innovation Management - Technology Leadership OBÌD ODPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretáø, Asociace inovaèního podnikání ÈR Inovaèní inženýrství Ing. Miroslav Sedlák, generální øeditel Sodexho Pass Èeská republika, a.s. Inovace a inspirace - cesta k vedoucímu postavení na trhu Ing. Václav Jilek, MBA, generální øeditel, FRONIUS Èeská republika s.r.o. Štíhlá výroba jako fenomén prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., vedoucí VCSVTT, ÈVUT Praha Èeská technologická platforma STROJÍRENSTVÍ Ing. Jan Legerský, Manažer klastru, Moravskoslezský strojírenský klastr, o.s. Moravskoslezský strojírenský klastr - vývoj, zkušenost Øízená diskuse na téma Od uèícího se ke znalostnímu podniku, výkonnost znalostních pracovníkù Ing. Alan Vápeníèek, CSc. - Eva Kaòáková, moderátoøi øízené diskuse Úèastníci: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.; doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.; Ing. Jena Švarcová, Ph.D. a další hosté Náhradní vystoupení: Ing. Libor Friedel, MBA, Managing partner, NOVATIO Consulting s.r.o. ZNALOSTNÍ SYMBIÓZA. Synergie znalostí a intelektuálního kapitálu ve prospìch regionù

8 PÁTEK 18. DUBNA 2008 DOPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK Ing. Romana Lešingrová, Ph.D. - doc. Ing. Miroslav Barvíø, CSc., Klub absolventù Baovy školy práce Pøíklad podnikatelské filozofie T. Bati pro souèasnost Ing. Marie Bílková, vrchní øeditelka Sekce pro oblast správy služeb zamìstnanosti MPSV ÈR Celoživotní vzdìlávání a konkurenceschopnost Ing. Zdenìk Liška, generální øeditel, Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Rating technických vysokých škol - výstupy Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c., pøedseda Fóra prùmyslu a vysokých škol, viceprezident Svazu prùmyslu a dopravy Bariéry prùmyslu a vysokých škol Ing. Pavel Juøíèek, generální øeditel, BRANO Group, a.s. Role vùdcovství pøi pøekonávání podnikatelských rizik ve spoleènosti znalostí Ing. Eva Štejfová, ÈNI Praha Spoleèenská odpovìdnost organizací a technická normalizace Ing. Tomáš Nejedlo, výkonný øeditel, Business Leaders Forum Praha Motivace k implementaci konceptu spoleèenské odpovìdnosti firem do denního øízení firmy Ing. Petr Sláma, øeditel Fakultní nemocnice Na Bulovce Od stabilizace k rozvoji FN Na Bulovce PØESTÁVKA Ing. Petra Škopová, MBA, generální øeditelka, CHOVSERVIS a.s. Zemìdìlství a potravináøství v Èeské republice - podpora prodeje èeských potravin Ing. Pavel Bobošík, MBA, jednatel, SAHM È.S. Role podnikatele v politice a politiky v podnikání

9 Jan Wiesner, pøedseda SÈMVD Družstevnictví v Evropì, souèasnost a budoucnost v ÈR doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. - Ing. Kvìtoslava Koøínková, CSc., Institut pro evropskou integraci Názory èeských obèanù v šetøeních Eurobarometru Hab. doc. Ing. Max Fischel, CSc., ÈKVØ Praha Asymetrie znalostí v podniku Bc. Karel Èervený, MBA, pøedseda ARKIM-Asociace pro rozvoj kreativity a inovaèního myšlení Role kreativity v podnikovém øízení doc. Ing. Petr Wolf, CSc., poslanec, Poslanecká snìmovna Parlamentu ÈR Reálné možnosti podnikání evropských firem na perspektivních východních trzích prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc., øeditelka DTO CZ, s.r.o. Závìr konference Náhradní vystoupení prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, Masarykova univerzita Brno Zamyšlení nad úlohou ekonomie a managementu v souladu se žádoucím posunem spoleèenského paradigmatu OBÌD Posterová sekce Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., øeditelka Ústavu ekonomie, UTB ve Zlínì, FaME Spoleèenská odpovìdnost firem - z teorie do praxe Ing. Jiøí Nekováø, jednatel, Euro-Trend, s.r.o. Kam smìøuje EU v daních? Ing. arch. Dagmar Prášilová, Ph.D., Univerzita Paøíž Mezinárodní kongres moderní architektury ve Zlínì Ing. Bc. Mojmír Saboloviè, asistent, Masarykova univerzita Brno Možnosti implementace managementu znalostí v interním prostøedí SMEs Ing. Vít Skála, nezávislý konzultant, PTL, s.r.o. Vize pro venkov

10 INFORMACE naleznete také na ÚÈASTNICKÝ POPLATEK Kè 5.900,- (vè. 19 % DPH) Pedagogové VŠ 50 % sleva na vložné Studenti VŠ zdarma (bez nároku na konferenèní materiály, spoleèenský veèer a stravu) Vložné zahrnuje: konferenèní materiály vstup na spoleèenský veèer dva obìdy a malé obèerstvení Platbu poukažte: ve prospìch úètu Komerèní banky Ostrava è /0100 variabilní symbol DTO CZ, s.r.o.: IÈ: , DIÈ: CZ SWIFT KÓD: KOMBC Z PP IBAN ÚÈTU: CZ Ubytování nezajišujeme. TOP HOTEL Praha poskytuje 20% slevu (ze svého ceníku) na ubytování pro úèastníky konference PROMÌNY EVROPY Pro zachování a poskytnutí uvedené slevy je potøeba, aby veškeré rezervace ubytování úèastníkù konference byly zasílány na pod heslem Promìny Evropy Øádnì vyplnìnou pøihlášku s potvrzením o zaplacení úèastnického poplatku zašlete prosím na adresu: DTO CZ, s.r.o. Mariánské námìstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory tel.: , 109 fax: UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 10. dubna 2008 JEDNACÍ JAZYKY èeština, slovenština, angliètina (tlumoèení zajištìno) Prùbìžná aktualizace konference na webových stránkách

11 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA na konferenci PROMÌNY EVROPY 2008 Úèastník (pøíjmení, jméno, titul):... Pracovní zaøazení:... Organizace (název, adresa, PSÈ): Tel.:... Fax: Bydlištì (adresa vè. PSÈ), tel.:... Podpis úèastníka: Datum: Razítko a podpis vysílající organizace: Na jednu pøihlášku se mùže pøihlásit i více úèastníkù.

12 OZNÁMENÍ O PLATBÌ splatné dne:... Potvrzujeme, že jsme uhradili úèastnický poplatek za:... (pøíjmení, jméno, titul) Celkovou èástku:... Kè prostøednictvím pøíkazu k úhradì na vrub úètu:... ve prospìch úètu: /0100 u Komerèní banky Ostrava variabilní symbol: konstantní symbol: 308 Datum odeslání pøíkazu k úhradì:... IÈ pøíkazce:... DIÈ pøíkazce:... Razítko a podpis pøíkazce:

13 OHL ŽS, a.s. Moderní tváø stavebnictví OHL ŽS, a.s. je velkou moderní stavební spoleèností, která si uvìdomuje, že mìní svìt kolem sebe. Je to spoleènost s více jak 50letou tradicí prezentovanou pod rùznými obchodními názvy - Železnièní stavitelství Brno, ŽS Brno, a. s. Stabilnì si udržuje postavení mezi nejpøednìjšími firmami v oboru. Od roku 2003 je souèástí nadnárodní španìlské skupiny OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která patøí k nejvìtším stavebním firmám ve Španìlsku s aktivitami témìø po celém svìtì. A právì tuto pøíslušnost se akcionáøi rozhodli deklarovat také v názvu spoleènosti, jako vyjádøení dynamiky jejího rùstu a její vazby na stavební spoleènost celosvìtového významu. V souèasné dobì je spoleènost tvoøena dvìmi oborovými závody (Dopravní stavby a Pozemní stavitelství) a øeditelstvím spoleènosti. Svou vysokou odbornost v oborech železnièních, silnièních, pozemních i podzemích staveb uplatòujeme pøi realizaci zakázek nejen na území Èeské republiky, ale také v zahranièí, napø. Bulharsku, Èerné Hoøe, Chorvatsku, Maïarsku, Azerbajdžánu èi na Slovensku. Pøi øízení spoleènosti je uplatòován integrovaný systém øízení založený na certifikovaných systémech v tìchto oblastech: - managementu jakosti dle ÈSN EN ISO 9001, - environmentálního managementu dle ÈSN EN ISO 14001, rozšíøeného o Program EMAS, - managementu bezpeènosti práce dle OHSAS 18001, podporovaného Programem Bezpeèný podnik, - managementu bezpeènosti informací dle ÈSN ISO / IEC Závod Energetické a ekologické stavitelství - od jako divize Technologie, se stal vítìzem Národní ceny Èeské republiky za jakost 2003 v kategorii IIb (èást podniku). Od roku 2003 byly jednotlivé závody spoleènosti, zaregistrovány v národním Registru EMAS, následnì i v registru pøi Evropské komisi. Spoleènost, resp. její závod Železnièní stavitelství (od závod Dopravní stavby), získala v roce 2004 jako první firma v Èeské republice a první stavební firma v Evropì prestižní ocenìní Uznání za Excelenci ( Recognised for Excellence in Europe ) v Programu Stupnì k excelenci Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. OHL ŽS, a.s. staví na tradici a kvalitì. Spokojenost zákazníkù, šetrnost k životnímu prostøedí a bezpeènost práce jsou zde hlavními prioritami. V souladu s filozofií vlastníka - skupiny OHL, jsou v rámci spoleènosti uplatòovány principy udržitelného rozvoje. Jsme úspìšní, a proto vìdomì pomáháme tìm, kteøí to potøebují. Odpovìdnost za druhé spolu s cílenou a úèinnou pomocí se stala souèástí naší firemní kultury. I to patøí k moderní tváøi èeského stavebnictví, kterou akciová spoleènost OHL ŽS pøedstavuje. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/ Brno-støed tel fax

14 Strategickým cílem energetické Skupiny ÈEZ je stát se lídrem na trzích s elektøinou støední a jihovýchodní Evropy. Akciová spoleènost ÈEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ÈR. Hlavním pøedmìtem èinnosti ÈEZ, a. s., byla výroba a prodej elektøiny a s tím související podpora elektrizaèní soustavy. Zároveò se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. V roce 2003 vznikla spojením ÈEZ, a. s., s distribuèními spoleènostmi (Severoèeská energetika, Severomoravská energetika, Støedoèeská energetická, Východoèeská energetika a Západoèeská energetika) Skupina ÈEZ, která se tak stala nejvýznamnìjším energetickým uskupením regionu støední a východní Evropy. Úspìšné akvizice distribuèních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v Polsku a Bulharsku otevøely Skupinì ÈEZ cestu na nové trhy. V prùbìhu roku 2006 pøibyly do Skupiny ÈEZ nové dceøiné spoleènosti v Srbsku, Kosovu, Republice srpské v Bosnì a Hercegovinì a na Ukrajinì. Koncem roku 2007 pak Skupiny ÈEZ a MOL vytvoøily strategickou alianci zamìøenou na budování plynových elektráren v Maïarsku a na Slovensku. Kromì výroby a prodeje elektøiny patøí k aktivitám Skupiny ÈEZ i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zaøízení, tìžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktù. Dnes se Skupina ÈEZ øadí k 10 nejvìtším energetickým uskupením v Evropì, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle poètu zákazníkù. Ve støedoevropském regionu zaujímá pøední pozici i na trhu s elektøinou. Je uskupením s mezinárodní pùsobností sdružujícím více než 90 èeských i zahranièních spoleèností. ÈEZ, a. s. Duhová Praha 4 tel.: fax:

15 PARTNEØI Asociace inovaèního podnikání ÈR Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR Èeská manažerská asociace Èeský svaz vìdeckotechnických spoleèností Hospodáøská komora ÈR Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR MASM Žilina (SR) Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR Moravskoslezský kraj Národní vzdìlávací fond Nová radnice Magistrátu hlavního mìsta Prahy Svaz èeských a moravských výrobních družstev Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Technická univerzita Košice (SK) Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Vysoká škola báòská-technická univerzita Ostrava MEDIÁLNÍ PARTNEØI Akademik Economia, a.s. Inovaèní podnikání Jakost pro život Komora Kvalita (SR) Nakladatelství Èintámani Perspektivy jakosti Professional Publishing Prosperita Roma Nakladatelství

16 Dovolujeme si Vás srdeènì pozvat na výstavu akademické malíøky Anny Georgiadu dubna 2008 v pøedsálí Zasedací sínì Nové radnice Živá a neživá pøíroda III Pokus vzlétnout, 2004

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

19. - 20. kvìtna 2009 Ostrava

19. - 20. kvìtna 2009 Ostrava KVALITA 2009 QUALITY 18. roèník mezinárodní konference 19. - 20. kvìtna 2009 Ostrava DTO CZ, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA BÁÒSKÁ - TU KATEDRA KONTROLY A ØÍZENÍ JAKOSTI 9 Motto: Kvalita - naše trvalá šance na úspìch

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení i asociace poskytovatelù technických informací si Vás dovolují pozvat na konferenci facility management vyhrazených technických zaøízení 17. - 18. øíjna 2017 Hotel Krystal Praha VTZ 2017 s podtitulem Facility

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY

ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY BRNO 19. 1. - 20. 1. 2017 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Provoz vodovodů a kanalizací

Provoz vodovodů a kanalizací pořádá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 3. - 4. listopadu 2015 AQUAPALACE Hotel Prague Praha Záštita:

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY 21

Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY 21 Pozvánka na 16. ročník konference ODPADY Ostrava, 20.. 4. 2016 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH

AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Ve spolupráci s si Vás dovoluje pozvat na seminář AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH Pořádaný v rámci akcí Evropského roku aktivního stárnutí

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH

BEZPEČNOST V REGIONECH si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera ředitele Institutu ochrany obyvatel

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 11. 1. ZLÍN 12. 1. BRNO 17. 1. PLZEÒ 18. 1. PRAHA 19. 1. OSTRAVA 1. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 2. 2. ÚSTÍ

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR INOVACE 201 Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý. 12. 201 Jednání

Více

21. mezinárodní sympozium INOVACE 2014. Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR

21. mezinárodní sympozium INOVACE 2014. Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR INOVACE 201 Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR Zasedací místnost č. 18,. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 2. 12. 201 Jednání moderuje Petr Křenek, Ústav

Více

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference 27. mezinárodn rodní vědecká konference 27 th International scientific conference DIAGO 2008 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci I. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODN RODNÍ ÚČASTÍ PŘÍNOS LOGISTIKY PŘI P I PODNIKÁNÍ V MALÝCH A STŘEDN EDNÍCH PODNICÍCH CH 10.-11.

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Zakládající signatáři Charty

Zakládající signatáři Charty Zakládající signatáři Charty Jan Fischer, předseda vlády ČR Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU OBSAH: 1) CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 2) ODBORNÁ VÝCHODISKA A TERMINOLOGIE PROGRAMU 3) CÍLE PROGRAMU 4) HLAVNÍ PILÍŘE PROJEKTU 5) ZÁŠTITY PROGRAMU 6) REALIZACE PROGRAMU 7) SOUTĚŽE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

ČESKÝ APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ:

ČESKÝ APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Český aplikovaný výzkum a vývoj - Nové výzvy a příležitosti - AVO 2010 ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ Asociace výzkumných organizací (AVO) pořádá u příležitosti 20 let své činnosti konferenci s mezinárodní

Více

aneb Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1

aneb Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1 VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST aneb Nová kvalita technického ho vzdělávání (Nosnátémata OS č.. 3) Růžena PETŘÍKOVÁ; r.petrikova@dtocz.cz OS Kvalita ve vzdělávání 35. zasedánírady kvality ČR, 7. 10. 2009 1 Bohatství

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE a s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si Vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více