2. mezinárodní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. mezinárodní konference"

Transkript

1 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto

2 DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní konferenci pod osobní záštitou pøedsedy vlády Èeské republiky Ing. Mirka Topolánka a ministra prùmyslu a obchodu Èeské republiky Ing. Martina Øímana GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ PRO CERTIFIKACI PRACOVNÍKÙ

3 Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneøi, již podruhé si Vás dovolujeme oslovit s pozváním k úèasti na mezinárodním fóru, jehož cílem je výmìna nejnovìjších zkušeností z oblasti podnikání, vzdìlávání a veøejných zájmù tak, aby jejich synergie vedla k efektivnímu trvalému zvyšování autonomie, sebevìdomí a konkurenceschopnosti všech obèanù v prostoru Evropské unie. Za prezidium konference prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc.

4 PREZIDENT KONFERENCE prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. ÈESTNÝ PREZIDENT KONFERENCE prof. Jan Švejnar, Ph.D. PROGRAMOVÝ ØEDITEL KONFERENCE prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. ORGANIZAÈNÍ VÝBOR prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. Ing. Eva Blejchaøová Ing. Pavel Hercík Eva Kaòáková Ing. Alan Vápeníèek, CSc. Eva Gdulová Alena Szeligová PREZIDIUM KONFERENCE prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. - rektor VŠB-TU Ostrava Dr. Ing. Jaromír Drábek - prezident Hospodáøské komory ÈR PhDr. Bohuslav Holub - øeditel Manažerského svazového fondu PhDr. Miroslava Kopicová - øeditelka Národního vzdìlávacího fondu, o.p.s. Praha Ing. Ladislav Macka - generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky, a.s. Ing. Ladislav Majchrák - prezident Slovenskej spoloènosti pre kvalitu Ing. Tomáš Nejedlo - výkonný øeditel BLF prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc. - øeditelka DTO CZ, s.r.o. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. - prorektor Technické univerzity v Košicích, SR JUDr. Ing. Robert Szurman - Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. - generální sekretáø Asociace inovaèního podnikání SEKRETARIÁT KONFERENCE DTO CZ, s.r.o. Mariánské námìstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory Tel.: , ; Fax:

5 RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE ÈTVRTEK 17. DUBNA Registrace úèastníkù Dopolední odborný blok Obìd Odpolední odborný blok Spoleèenský veèer PÁTEK 18. DUBNA Dopolední odborný blok Obìd Místo konání: Magistrát hlavního mìsta Prahy DOPROVODNÝ PROGRAM SPOLEÈENSKÝ VEÈER Místo konání: Palác Žofín Termín konání: 17. dubna 2008, hod. Partnerem spoleèenského veèera, který se uskuteèní pøi pøíležitosti konání 15. roèníku soutìže Manažer roku, je Manažerský svazový fond. Detailní informace najdete na

6 PROGRAM KONFERENCE ÈTVRTEK 17. DUBNA 2008 DOPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK Zahájení Ing. Mirek Topolánek, pøedseda vlády Èeské republiky VIVAT - priorita premiéra Ing. Tomáš Hüner, námìstek ministra MPO ÈR Jak lidský faktor ovlivòuje energetickou politiku státu Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodáøské komory ÈR Role hospodáøských komor v ÈR a zahranièí PhDr. Miroslava Kopicová, øeditelka, Národní vzdìlávací fond, o.p.s. Vytváøení inovaèního prostoru ÈR prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pohled na spolupráci univerzit s komerèní sférou Ing. Jan Svìtlík, generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva VÍTKOVICE, a.s. Fenomén Nové Vítkovice Manuel Villén Naranjo, Senior Civil Engineer Director of R&D&i Department OHL ŽS, a.s. CSR of a Building Company PØESTÁVKA Ing. Hana Krbcová, øeditelka sekce LZ Skupiny ÈEZ, ÈEZ, a.s. Praha Zmìny na trhu práce ve 21. století prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava Kvalita inženýrù pro 21. století a zpùsoby jejího hodnocení Steve Unwin, Access to Excellence Co Ltd., Preston, UK The Magic of Uncertainty

7 prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prorektor, TU Košice, SR Kvalita vysokých škôl - podmienka tvorby a udržania konkurencieschopnosti spoloènosti Ing. Zbynìk Frolík, øeditel, Linet Slaný Od Evropy byrokratù k Evropì novátorù prof. Ing. Zbynìk Pitra, DrSc., pøedseda Rady expertù ÈMA Možnosti efektivního využití výsledkù vìdy a výzkumu v praxi inovaèního podnikání prof. Dr. - Ing. habil. Günter H. Hertel, Eipos, Dresden, Nìmecko Automotive Trends - Innovation Management - Technology Leadership OBÌD ODPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretáø, Asociace inovaèního podnikání ÈR Inovaèní inženýrství Ing. Miroslav Sedlák, generální øeditel Sodexho Pass Èeská republika, a.s. Inovace a inspirace - cesta k vedoucímu postavení na trhu Ing. Václav Jilek, MBA, generální øeditel, FRONIUS Èeská republika s.r.o. Štíhlá výroba jako fenomén prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., vedoucí VCSVTT, ÈVUT Praha Èeská technologická platforma STROJÍRENSTVÍ Ing. Jan Legerský, Manažer klastru, Moravskoslezský strojírenský klastr, o.s. Moravskoslezský strojírenský klastr - vývoj, zkušenost Øízená diskuse na téma Od uèícího se ke znalostnímu podniku, výkonnost znalostních pracovníkù Ing. Alan Vápeníèek, CSc. - Eva Kaòáková, moderátoøi øízené diskuse Úèastníci: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.; doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.; Ing. Jena Švarcová, Ph.D. a další hosté Náhradní vystoupení: Ing. Libor Friedel, MBA, Managing partner, NOVATIO Consulting s.r.o. ZNALOSTNÍ SYMBIÓZA. Synergie znalostí a intelektuálního kapitálu ve prospìch regionù

8 PÁTEK 18. DUBNA 2008 DOPOLEDNÍ ODBORNÝ BLOK Ing. Romana Lešingrová, Ph.D. - doc. Ing. Miroslav Barvíø, CSc., Klub absolventù Baovy školy práce Pøíklad podnikatelské filozofie T. Bati pro souèasnost Ing. Marie Bílková, vrchní øeditelka Sekce pro oblast správy služeb zamìstnanosti MPSV ÈR Celoživotní vzdìlávání a konkurenceschopnost Ing. Zdenìk Liška, generální øeditel, Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Rating technických vysokých škol - výstupy Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c., pøedseda Fóra prùmyslu a vysokých škol, viceprezident Svazu prùmyslu a dopravy Bariéry prùmyslu a vysokých škol Ing. Pavel Juøíèek, generální øeditel, BRANO Group, a.s. Role vùdcovství pøi pøekonávání podnikatelských rizik ve spoleènosti znalostí Ing. Eva Štejfová, ÈNI Praha Spoleèenská odpovìdnost organizací a technická normalizace Ing. Tomáš Nejedlo, výkonný øeditel, Business Leaders Forum Praha Motivace k implementaci konceptu spoleèenské odpovìdnosti firem do denního øízení firmy Ing. Petr Sláma, øeditel Fakultní nemocnice Na Bulovce Od stabilizace k rozvoji FN Na Bulovce PØESTÁVKA Ing. Petra Škopová, MBA, generální øeditelka, CHOVSERVIS a.s. Zemìdìlství a potravináøství v Èeské republice - podpora prodeje èeských potravin Ing. Pavel Bobošík, MBA, jednatel, SAHM È.S. Role podnikatele v politice a politiky v podnikání

9 Jan Wiesner, pøedseda SÈMVD Družstevnictví v Evropì, souèasnost a budoucnost v ÈR doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. - Ing. Kvìtoslava Koøínková, CSc., Institut pro evropskou integraci Názory èeských obèanù v šetøeních Eurobarometru Hab. doc. Ing. Max Fischel, CSc., ÈKVØ Praha Asymetrie znalostí v podniku Bc. Karel Èervený, MBA, pøedseda ARKIM-Asociace pro rozvoj kreativity a inovaèního myšlení Role kreativity v podnikovém øízení doc. Ing. Petr Wolf, CSc., poslanec, Poslanecká snìmovna Parlamentu ÈR Reálné možnosti podnikání evropských firem na perspektivních východních trzích prof. Ing. Rùžena Petøíková, CSc., øeditelka DTO CZ, s.r.o. Závìr konference Náhradní vystoupení prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, Masarykova univerzita Brno Zamyšlení nad úlohou ekonomie a managementu v souladu se žádoucím posunem spoleèenského paradigmatu OBÌD Posterová sekce Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., øeditelka Ústavu ekonomie, UTB ve Zlínì, FaME Spoleèenská odpovìdnost firem - z teorie do praxe Ing. Jiøí Nekováø, jednatel, Euro-Trend, s.r.o. Kam smìøuje EU v daních? Ing. arch. Dagmar Prášilová, Ph.D., Univerzita Paøíž Mezinárodní kongres moderní architektury ve Zlínì Ing. Bc. Mojmír Saboloviè, asistent, Masarykova univerzita Brno Možnosti implementace managementu znalostí v interním prostøedí SMEs Ing. Vít Skála, nezávislý konzultant, PTL, s.r.o. Vize pro venkov

10 INFORMACE naleznete také na ÚÈASTNICKÝ POPLATEK Kè 5.900,- (vè. 19 % DPH) Pedagogové VŠ 50 % sleva na vložné Studenti VŠ zdarma (bez nároku na konferenèní materiály, spoleèenský veèer a stravu) Vložné zahrnuje: konferenèní materiály vstup na spoleèenský veèer dva obìdy a malé obèerstvení Platbu poukažte: ve prospìch úètu Komerèní banky Ostrava è /0100 variabilní symbol DTO CZ, s.r.o.: IÈ: , DIÈ: CZ SWIFT KÓD: KOMBC Z PP IBAN ÚÈTU: CZ Ubytování nezajišujeme. TOP HOTEL Praha poskytuje 20% slevu (ze svého ceníku) na ubytování pro úèastníky konference PROMÌNY EVROPY Pro zachování a poskytnutí uvedené slevy je potøeba, aby veškeré rezervace ubytování úèastníkù konference byly zasílány na pod heslem Promìny Evropy Øádnì vyplnìnou pøihlášku s potvrzením o zaplacení úèastnického poplatku zašlete prosím na adresu: DTO CZ, s.r.o. Mariánské námìstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory tel.: , 109 fax: UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 10. dubna 2008 JEDNACÍ JAZYKY èeština, slovenština, angliètina (tlumoèení zajištìno) Prùbìžná aktualizace konference na webových stránkách

11 ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA na konferenci PROMÌNY EVROPY 2008 Úèastník (pøíjmení, jméno, titul):... Pracovní zaøazení:... Organizace (název, adresa, PSÈ): Tel.:... Fax: Bydlištì (adresa vè. PSÈ), tel.:... Podpis úèastníka: Datum: Razítko a podpis vysílající organizace: Na jednu pøihlášku se mùže pøihlásit i více úèastníkù.

12 OZNÁMENÍ O PLATBÌ splatné dne:... Potvrzujeme, že jsme uhradili úèastnický poplatek za:... (pøíjmení, jméno, titul) Celkovou èástku:... Kè prostøednictvím pøíkazu k úhradì na vrub úètu:... ve prospìch úètu: /0100 u Komerèní banky Ostrava variabilní symbol: konstantní symbol: 308 Datum odeslání pøíkazu k úhradì:... IÈ pøíkazce:... DIÈ pøíkazce:... Razítko a podpis pøíkazce:

13 OHL ŽS, a.s. Moderní tváø stavebnictví OHL ŽS, a.s. je velkou moderní stavební spoleèností, která si uvìdomuje, že mìní svìt kolem sebe. Je to spoleènost s více jak 50letou tradicí prezentovanou pod rùznými obchodními názvy - Železnièní stavitelství Brno, ŽS Brno, a. s. Stabilnì si udržuje postavení mezi nejpøednìjšími firmami v oboru. Od roku 2003 je souèástí nadnárodní španìlské skupiny OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která patøí k nejvìtším stavebním firmám ve Španìlsku s aktivitami témìø po celém svìtì. A právì tuto pøíslušnost se akcionáøi rozhodli deklarovat také v názvu spoleènosti, jako vyjádøení dynamiky jejího rùstu a její vazby na stavební spoleènost celosvìtového významu. V souèasné dobì je spoleènost tvoøena dvìmi oborovými závody (Dopravní stavby a Pozemní stavitelství) a øeditelstvím spoleènosti. Svou vysokou odbornost v oborech železnièních, silnièních, pozemních i podzemích staveb uplatòujeme pøi realizaci zakázek nejen na území Èeské republiky, ale také v zahranièí, napø. Bulharsku, Èerné Hoøe, Chorvatsku, Maïarsku, Azerbajdžánu èi na Slovensku. Pøi øízení spoleènosti je uplatòován integrovaný systém øízení založený na certifikovaných systémech v tìchto oblastech: - managementu jakosti dle ÈSN EN ISO 9001, - environmentálního managementu dle ÈSN EN ISO 14001, rozšíøeného o Program EMAS, - managementu bezpeènosti práce dle OHSAS 18001, podporovaného Programem Bezpeèný podnik, - managementu bezpeènosti informací dle ÈSN ISO / IEC Závod Energetické a ekologické stavitelství - od jako divize Technologie, se stal vítìzem Národní ceny Èeské republiky za jakost 2003 v kategorii IIb (èást podniku). Od roku 2003 byly jednotlivé závody spoleènosti, zaregistrovány v národním Registru EMAS, následnì i v registru pøi Evropské komisi. Spoleènost, resp. její závod Železnièní stavitelství (od závod Dopravní stavby), získala v roce 2004 jako první firma v Èeské republice a první stavební firma v Evropì prestižní ocenìní Uznání za Excelenci ( Recognised for Excellence in Europe ) v Programu Stupnì k excelenci Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. OHL ŽS, a.s. staví na tradici a kvalitì. Spokojenost zákazníkù, šetrnost k životnímu prostøedí a bezpeènost práce jsou zde hlavními prioritami. V souladu s filozofií vlastníka - skupiny OHL, jsou v rámci spoleènosti uplatòovány principy udržitelného rozvoje. Jsme úspìšní, a proto vìdomì pomáháme tìm, kteøí to potøebují. Odpovìdnost za druhé spolu s cílenou a úèinnou pomocí se stala souèástí naší firemní kultury. I to patøí k moderní tváøi èeského stavebnictví, kterou akciová spoleènost OHL ŽS pøedstavuje. OHL ŽS, a.s. Burešova 938/ Brno-støed tel fax

14 Strategickým cílem energetické Skupiny ÈEZ je stát se lídrem na trzích s elektøinou støední a jihovýchodní Evropy. Akciová spoleènost ÈEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ÈR. Hlavním pøedmìtem èinnosti ÈEZ, a. s., byla výroba a prodej elektøiny a s tím související podpora elektrizaèní soustavy. Zároveò se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. V roce 2003 vznikla spojením ÈEZ, a. s., s distribuèními spoleènostmi (Severoèeská energetika, Severomoravská energetika, Støedoèeská energetická, Východoèeská energetika a Západoèeská energetika) Skupina ÈEZ, která se tak stala nejvýznamnìjším energetickým uskupením regionu støední a východní Evropy. Úspìšné akvizice distribuèních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v Polsku a Bulharsku otevøely Skupinì ÈEZ cestu na nové trhy. V prùbìhu roku 2006 pøibyly do Skupiny ÈEZ nové dceøiné spoleènosti v Srbsku, Kosovu, Republice srpské v Bosnì a Hercegovinì a na Ukrajinì. Koncem roku 2007 pak Skupiny ÈEZ a MOL vytvoøily strategickou alianci zamìøenou na budování plynových elektráren v Maïarsku a na Slovensku. Kromì výroby a prodeje elektøiny patøí k aktivitám Skupiny ÈEZ i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zaøízení, tìžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktù. Dnes se Skupina ÈEZ øadí k 10 nejvìtším energetickým uskupením v Evropì, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle poètu zákazníkù. Ve støedoevropském regionu zaujímá pøední pozici i na trhu s elektøinou. Je uskupením s mezinárodní pùsobností sdružujícím více než 90 èeských i zahranièních spoleèností. ÈEZ, a. s. Duhová Praha 4 tel.: fax:

15 PARTNEØI Asociace inovaèního podnikání ÈR Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR Èeská manažerská asociace Èeský svaz vìdeckotechnických spoleèností Hospodáøská komora ÈR Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR MASM Žilina (SR) Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR Moravskoslezský kraj Národní vzdìlávací fond Nová radnice Magistrátu hlavního mìsta Prahy Svaz èeských a moravských výrobních družstev Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Technická univerzita Košice (SK) Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Vysoká škola báòská-technická univerzita Ostrava MEDIÁLNÍ PARTNEØI Akademik Economia, a.s. Inovaèní podnikání Jakost pro život Komora Kvalita (SR) Nakladatelství Èintámani Perspektivy jakosti Professional Publishing Prosperita Roma Nakladatelství

16 Dovolujeme si Vás srdeènì pozvat na výstavu akademické malíøky Anny Georgiadu dubna 2008 v pøedsálí Zasedací sínì Nové radnice Živá a neživá pøíroda III Pokus vzlétnout, 2004

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy Ing. Pavel Mariniè, Ph.D., MBA Plánování a tvorba hodnoty firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3410. publikaci

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody?

Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Corporate Social Responsibility Spoleèenská odpovìdnost podnikù jako zdroj konkurenèní výhody? Dana Zadra ilová * Strategie Corporate Social Responsibility (CSR) pøedstavuje v souèasnosti významný potenciál

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více