Fotometrie v analýze vod. Stanovení chemických ukazatelů kvality vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotometrie v analýze vod. Stanovení chemických ukazatelů kvality vod"

Transkript

1 Fotometrie v analýze vod Stanovení chemických ukazatelů kvality vod Požadavky kladené na kvalitu vody se řídí účelem jejího použití. Kvalitou pitné vody z hlediska mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů se zabývala ČSN "Pitná voda", nyní nahrazená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu. Hodnoty uvedené v těchto předpisech odpovídají : NMH představuje hodnotu ukazatele jakosti vody, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné (nejvyšší mezná hodnota). MH představuje meznou hodnotu ukazatele jakosti pitné vody, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující jakost. Překročení MH posuzuje příslušný orgán hygienické služby. MHPR představuje meznou hodnotu referenčního rizika (tzv. pozdní toxické účinky) DH představuje doporučenou hodnotu ukazatele. Kvalita vody je popisována jednak za pomoci mikrobiologických a biologických ukazatelů a fyzikálních a chemických ukazatelů. Následující tabulky uvádí přehled vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů pro pitnou vodu podle příl. č.1 k vyhlášce. Tabulka 1: Fyzikální a chemické ukazatele zdravotně významné anorganické ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH antimon Sb mg/l 0,005 arsen As mg/l 0,01 beryllium Be mg/l 0,001 bór B mg/l 1,0 bromičnany BrO 3 mg/1 0,01 0,025 kadmium Cd mg/l 0,005 chrom Cr mg/l 0,05 měď Cu mg/l 1,0 kyanidy CN mg/l 0,05 fluoridy F mg/l 1,5 olovo Pb mg/l 0,01 0,025 mangan Mn mg/l 0,5 0,05 rtuť Hg mg/l 0,001 nikl Ni mg/l 0,02 dusičnany NO 3 mg/l 50 dusitany NO 2 mg/l 0,5 selen Se mg/l 0,01 stříbro Ag mg/l 0,05 chlór volný (organický ukazatel) Cl 2 mg/l 0,3 chloritany (organický ukazatel) ClO 2 mg/l 0,2 1

2 Tabulka 2: Fyzikální a chemické ukazatele jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH hliník Al mg/l 0,2 amonné ionty + NH 4 mg/l 0,5 chloridy Cl mg/l vodivost κ ms/m 250 sodík Na mg/l 200 reakce vody ph 6,5 až 9,5 sírany 2 SO 4 mg/l 250 rozpuštěné látky RL mg/l 1000 barva 20 chuť přijatelná pach stupeň 2 zákal Z NTU 5 železo Fe mg/l 0,2 chemická spotřeba kyslíku manganistanem ChSK Mn mg/l 3,0 nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 0,05 celkový organický uhlík TOC mg/l 5,0 Tabulka 3: Fyzikální a chemické ukazatele látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH vápník Ca mg/l hořčík Mg mg/l vápník a hořčík Ca+Mg mmol/l 0,95 Pro stanovení jednotlivých ukazatelů je vyhláškou stanovený určitý rozsah závislý na způsobu provozu zdroje pitné vody a na předpokladech o možné kontaminaci zdroje pitné vody. Rozsah analýz je upraven přílohou č. 2 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. Ukazatele pitné vody (podle přílohy č. 1) se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1. Ke kontrole hodnot ukazatelů stanovených v příloze č. 4 lze použít jen metody upravené v této příloze. Použité analytické metody pro stanovení chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti, u kterých jsou stanoveny příslušné parametry metod (viz příloha č. 1, část Ostatní podmínky), musí splňovat požadavek, aby byly schopny měřit koncentrace sledovaného ukazatele dané příslušným % limitní hodnoty (10, 25 %) a to se shodným minimálním 2

3 procentem požadované přesnosti a správnosti. Výsledek se vyjadřuje za použití stejných jednotek a nejméně stejného počtu platných číslic, jako je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v příloze č. 1. Protože vyhláška přesně neurčuje metody použitelné pro stanovení ukazatelů jakosti pitné vody, je v principu možné použít libovolnou metodu vhodnou pro stanovení daného ukazatele. V případě sporu je nutno prokázat, že použitá metoda poskytuje výsledky podle požadavků v přílohách této vyhlášky. Principielně bezproblematické je tedy použití metod předepsaných příslušnými normami ČSN či nověji ISO normami, které jsou ovšem v současnosti pouze normami doporučenými, nikoli normami závaznými. V dalším textu se tedy budeme zabývat metodami použitelnými přímo v terénním nasazení s ohledem na maximální operativnost, důležitou zejména v okamžiku havárie či živelné pohromy. Vzhledem k technickým možnostem budou sledované ukazatele omezeny hlavně na fyzikální a chemické ukazatele anorganické povahy a nejjednodušší ukazatele organické povahy (viz tabulky č. 13). Optimální možnost stanovení širokého spektra anorganických a organických znečištění z hlediska dosažitelné citlivosti a přesnosti i z hlediska mobility použitého vybavení poskytují kolorimetrické metody. Nejjednodušší metody využívající subjektivního vyhodnocení zabarvení testovacího materiálu (většinou ve formě testovacího proužku) prostým porovnáváním intenzity zabarvení se standardem či využitím jednoduchých komparátorů naráží na problém nízké přesnosti stanovení, umožňující pracovat principielně na zásadě odhadu určitého intervalu koncentrací, v němž se hodnota stanovovaného ukazatele pohybuje. Pro přesnější určení koncentrace je nutno využít objektivní metody, což vzhledem k miniaturizaci fotometrických přístrojů spojené s nízkou spotřebou elektronických prvků není v současné době problém. Existuje řada komerčně dodávaných mobilních fotometrů, které společně se specializovanými sety chemikálií umožňují s dostatečnou přesností a citlivostí stanovit většinu požadovaných ukazatelů kvality pitné vody přímo v terénu. Jedním z těchto přístrojů je fotometr PF11 fy MachereyNagel, který budeme v tomto cvičení společně s příslušnými sety z řady Visocolor využívat pro stanovení většiny kationtů a aniontů podle tab.13. Výjimku tvoří Be a Hg, které jsou v požadovaných limitech stanovitelné speciálními spektrofotometrickými metodami (např. atomovou absorpční spektroskopií). Analýza povrchových vod se principielně použitými metodami neliší od analýzy vody pitné. Pouze z hlediska možného většího rozsahu znečištění jak z hlediska kvality tak i kvantity znečišťujících látek je třeba sledovat při kompletní analýze širší rozsah ukazatelů a některé metody musí odpovídat potřebám stanovení vyšších koncentrací znečišťujících látek než je tomu u pitné vody. Typickým případem je analýza CHSK, která v případě pitné vody dostačuje v provedení manganometrickém, v případě povrchových vod je však rozhodující metoda bichromatometrická, která umožňuje oxidaci většího spektra i vyšší koncentrace organických látek. Pro hodnocení kvality povrchových vod existuje řada předpisů, nejdůležitější z nich představují Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., které se zabývá zejména požadavky na čistotu vodárenských povrchových vod a ČSN Klasifikace jakosti povrchových vod, podle které jsou povrchové vody podle soustavy mezních hodnot charakteristických ukazatelů rozřazeny do 5 tříd podle svého znečištění: I. třída neznečištěná voda II. třída mírně znečištěná voda III. třída znečištěná voda IV. třída silně znečištěná voda V. třída velmi silně znečištěná voda 3

4 Mezi nejvýznamnější ukazatele znečištění kromě skupinových ukazatelů biochemické spotřeby kyslíku BSK 5 a chemické spotřeby kyslíku CHSK Cr patří na rozdíl od vod pitných obsah amoniakálního a dusičnanového dusíku, celkový fosfor a saprobní index makrozoobentosu (biologický ukazatel). Norma ČSN Kontrola jakosti povrchových vod mimo již zmíněné ukazatele řadí do skupiny nejvýznamnějších fyzikálních a chemických ukazatelů ještě teplotu, ph, konduktivitu, nerozpuštěné látky, rozpuštěný kyslík, chloridy, sírany, mangan, železo a vápník s hořčíkem. Stejně jako v případě stanovení kvality pitné vody je tato norma pouze přehledem doporučených metod, které vykazují požadovanou kvalitu a stabilitu získaných výsledků. Proto lze použít i alternativních metod, které ovšem musí poskytovat dostatečně přesné a správné výsledky. Tabulka 4: Mezní hodnoty tříd jakosti povrchových vod podle ČSN Ukazatel I.třída II. třída III. třída IV. třída V. třída BSK 5 < 2 < 4 < 8 < CHSK Cr < 15 < 25 < 45 < amoniakální dusík < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 4 dusičnanový dusík < 3 < 6 < 10 < celkový fosfor < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1,0 1 saprobní index makrozoobentosu < 1,5 < 2,2 < 3,0 < 3,5 3,5 rozpuštěný kyslík > 7,5 > 6,5 > 5,0 > 3,0 3 konduktivita/ms.m 1 < 40 < 70 < 110 < sírany < 80 < 150 < 250 < chloridy < 100 < 200 < 300 < vápník < 150 < 200 < 300 < hořčík < 50 < 100 < 200 < železo < 0,5 < 1 < 2 < 3 3 mangan < 0,1 < 0,3 < 0,5 < 0,8 0,8 zinek < 0,015 < 0,05 < 0,1 < 0,2 0,2 měď < 0,05 < 0,02 < 0,05 < 0,1 0,1 rtuť /µg.l 1 < 0,05 < 0,1 < 0,5 < 1,0 1,0 kadmium /µg.l 1 < 0,1 < 0,4 < 1,0 < 2,0 2,0 CHSK Mn < 6 < 9 < 14 < TOC < 7 < 10 < 16 < AOX < 0,01 < 0,02 < 0,03 < 0,04 0,04 trichlormethan /µg.l 1 < 0,2 < 1 < 2 < 3 3 PAU /µg.l 1 < 0,01 < 0,1 < 0,5 < 3 3 Σ PCB /µg.l 1 < 0,005 < 0,01 < 0,02 < 0,03 0,03 4

5 Použité přístroje Fotometr PF11 Visocolor (MachereyNagel) Fotometr PF11 fy MachereyNagel je digitální jednopaprskový fotometr s vlnovou délkou vymezitelnou za pomoci 6 barevných filtrů v rozmezí nm. Přístroj má zabudovánu řadu standardních metod podle dodávaných setů chemikálií (Visocolor, ECO Visocolor a další varianty Visocolor, Nanocolor.) pro stanovení jednotlivých ukazatelů kvality nejen pitné ale i jiných typů vod, stanovení obsahu živin v půdách, znečištění potravin apod. umožňuje i měření absorbance při dané vlnové délce jako klasický fotometr včetně turbidimetrických měření. Pokud jsou vloženy funkční akumulátory (4 ks NiCd velikosti AA, zadní panel přístroje), objeví se po zapojení hlavního vypínače (pravá boční stěna) na displeji po úvodním oznámení o typu firmware nastavený základní měřící postup Nanocolor nebo Visocolor resp. Visocolor Eco. Metody se v těchto postupech obecně liší koncentračními rozsahy stanovení jednotlivých ukazatelů a předepsanými sadami chemikálií pro stanovení daného ukazatele. Podle potřeby lze tyto základní měřící postupy přepínat pouze v tomto okamžiku za pomoci tlačítka označeného písmenem M. Tlačítko s kruhovou šipkou po výběru základního měřícího postupu umožňuje výběr standardní metody stanovení jednotlivých ukazatelů včetně přímého měření absorbance či turbidity (opakovaným stiskem tlačítka procházíme všemi zabudovanými metodami v rámci zvoleného základního měřícího postupu). Po potvrzení výběru metody pro stanovení požadovaného ukazatele tlačítkem označeným Null Zero se na displeji objeví název metody a nastavení pozice filtru. Po jeho nastavení točítkem označeným čísly jednotlivých filtrů provedeme nastavení nulové absorbance proti slepému vzorku (kalibrace fotometru) umístěném v kyvetovém prostoru na horním panelu přístroje (používá se válcová kyveta) opět tlačítkem Null Zero. Poté se kyveta zamění jinou s měřeným vzorkem a po stisku tlačítka M dojde k vyhodnocení zabarvení vzorku a výpočtu koncentrace stanovovaného ukazatele. Zjištěná hodnota je zobrazena i s jednotkou na displeji. Po skončení měření lze pokračovat ve výběru stanovovaného ukazatele stejně jako v předchozím případě. Základní měřící postupy Nanocolor či Visocolor je možno změnit pouze po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje. 5

6 Turbidimetr 2100P (Hach) Přenosný turbidimetr Hach 2100P je určen pro měření turbidity v rozsahu 0,01 až 1000 NTU s automatickou volbou měřícího rozsahu. Z hlediska mobility je přístroj napájen čtyřmi články rozměru AA umístěnými pod víkem na spodní straně přístroje. Přístroj pracuje na nefelometrickém principu (měření rozptýleného světla pod úhlem 90º) za splnění podmínek měření podle normy EPA. Díky současné detekci primárního paprsku přístroj kompenzuje kolísání intenzity světelného zdroje a dosahuje tak vysoké přesnosti měření intenzity rozptýleného světla. S přístrojem je dodáván formazinový standard 4000 NTU a sada sekundárních standardů Gelex. Primární kalibrace se provádí na formazinový standard, s jehož pomocí se určí přesné hodnoty rozptylu světla přiložených sekundárních standardů Gelex. Kalibrační roztoky se připraví zředěním zásobního roztoku formazinu na koncentrace 20, 100 a 800 NTU; voda použitá k ředění musí mít změřenu turbiditu, která nesmí přesahovat hodnotu 0,5 NTU. Zřeďovací vodou naplníme měřící kyvetu po rysku a vložíme do kyvetového prostoru přístroje tak, aby značka na kyvetě byla proti značce v kyvetovém prostoru. Přístroj spustíme tlačítkem označeným I/O, tlačítkem Signal Average nastavíme měřící mod průměrování a kalibraci zahájíme stiskem tlačítka CAL. Stiskem tlačítka READ zahájíme měření. Po odměření prvního standardu přístroj automaticky přejde na další standard. Vložíme kyvetu s příslušným standardem (hodnota se zobrazuje na displeji) a tlačítkem Read spustíme měření. Na závěr stiskem tlačítka Cal ukončíme kalibraci. Vlastní měření zákalu provedeme po naplnění kyvety po rysku měřeným vzorkem a jejím umístění do kyvetového prostoru značka proti značce. Stiskem tlačítka Range zvolíme měření v automatickém modu na displeji se zobrazí AUTO RNG. Rovněž zvolíme mod průměrování měřené hodnoty tlačítkem Signal Average na displeji se zobrazí SIG AVG. po stisku klávesy Read se po změření zobrazí zjištěná hodnota zákalu v jednotkách NTU. 6

7 Stanovení vybraných ukazatelů kvality vod praktická část Protože většina dále uvedených stanovení je závislá na správně hodnotě ph vzorku zkoumané vody, je třeba v prvním kroku stanovit její ph. S fotometrem PF11 je v sadě dodáván i acidobazický indikátor pro hrubé určení hodnoty ph zkoumaných vzorků, přesné měření je ovšem třeba provést za pomoci phmetru s vhodnou pracovní elektrodou (viz oddíl s elektrochemickými metodami měření). Dále popsané postupy použijeme při analýze se vzorky pitné a povrchové vody. Na závěr vyhodnotíme kvalitu zkoumaných vzorků vod z hlediska platných právních úprav (pitná voda dle vyhlášky MZ 376/2000 Sb., povrchová voda dle ČSN ). Určení ph vzorku pitné vody Princip ph je určováno na základě porovnání zabarvení vhodné směsi indikátorů s barevnou stupnicí. Postup Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 4 kapky indikátoru označeného ph 410 a promícháme. Hodnotu ph zjistíme porovnáním barvy vzorku vody v kyvetě s barevnou stupnicí dodávanou se sadou Visocolor. Vyhláška MZ č. 376/2000 stanovuje pro hodnotu ph pitné vody rozsah 6,59,5 (mezná hodnota), což je současně optimální hodnota ph vzorků vody pro stanovení jednotlivých ukazatelů. Stanovení obsahu amonných iontů Princip stanovení Při ph okolo hodnoty 12,6 v přítomnosti nitroprussidu sodného a za katalýzy vhodným fenolem reagují ionty NH 4 + s chlornanem za vzniku intenzivně modře zbarveného indofenolu. Intenzita zabarvení, úměrná obsahu NH 4 + iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 720 nm (filtr č.6). Postup stanovení Vzorek stanovované pitné vody musí být předem ohřát na 1830 ºC. Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Ammonium 1 a jednu odměřovací lžičku (větší lžička v sadě) reagentu označeného Ammonium 2. Kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháme. Necháme v klidu reagovat 10 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V AMMONIUM DEV s měřícím rozsahem 0,1 až 2,0 mg/l NH + 4 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 6, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NH + 4 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,5 mg/l NH + 4 (mezná hodnota). 7

8 Stanovení obsahu iontů železa Princip stanovení Při vhodné hodnotě ph reagují ionty Fe 2+ s difenylpyridyl triazinem za vzniku intenzivně červenofialově zbarveného komplexu. Ionty Fe 3+ musí být nejprve redukovány na Fe 2+ za pomoci kyseliny thiglykolové. Intenzita zabarvení, úměrná obsahu iontů Fe ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Vzorek stanovované pitné vody musí být předem ohřát na 1830 ºC. Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Iron 1. Kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháme. Necháme v klidu reagovat 3 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V IRON s měřícím rozsahem 0,1 až 2,0 mg/l Fe (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů Fe ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,2 mg/l Fe (mezná hodnota). Stanovení obsahu dusičnanů Princip stanovení V kyselém prostředí lze ionty NO 3 zredukovat na ionty NO 2, které rovněž v kyselém prostředí reagují s kyselinou sulfanilovou a 1naftylaminem za vzniku intenzivně červeného azobarviva. Intenzita zabarvení, úměrná celkovému obsahu NO 3 a NO 2 iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Nitrate 1 a promícháme. Poté přidáme jednu malou odměřovací lžičku reagentu označeného Nitrate 2, kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháváme po dobu 1530 s. Necháme v klidu reagovat 5 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V NITRATE 50 s měřícím rozsahem 1 až 40 mg/l NO 3 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NO 3 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 50 mg/l NO 3 (mezná hodnota). Poznámka ke stanovení Protože se v této metodě stanovují ionty NO 3 jako ionty NO 2, nelze tyto ionty od sebe odlišit a proto stanovená hodnota obsahu iontů NO 3 je součtem koncentrací obou druhů iontů. Skutečnou koncentraci iontů NO 3 ve zkoumaném vzorku pitné vody lze zjistit po stanovení koncentrace iontů NO 2 odečtením jejich koncentrace od zde zjištěné sumy koncentrací. Při koncentraci iontů NO 3 ve stanovovaném vzorku vyšší než 20 mg/l, není vzniklé zabarvení stabilní. Proto je třeba v takovém případě provést nové stanovení se vzorkem vhodně naředěným destilovanou vodou. 8

9 Stanovení obsahu dusitanů Princip stanovení V kyselém prostředí ionty NO 2 reagují s kyselinou sulfanilovou a 1naftylaminem za vzniku intenzivně červeného azobarviva. Intenzita zabarvení, úměrná celkovému obsahu NO 2 iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Nitrite 1 a 10 kapek reagentu označeného Nitrite 2. Kyvetu uzavřeme a promícháme její obsah. Necháme v klidu reagovat 10 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V NITRITE s měřícím rozsahem 0,05 až 2,00 mg/l NO 2 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NO 2 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,5 mg/l NO 2 (nejvyšší mezná hodnota). Stanovení společného obsahu vápníku a hořčíku (celková tvrdost) Princip stanovení V sadě Visocolor je k dispozici titrační set pro stanovení obsahu vápníku a hořčíku ve vodách (celková tvrdost vody). Principielně se jedná o klasickou komplexometrickou titraci za indikace metalochromními indikátory. Postup stanovení Testovací zkumavku (umělohmotná) několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (5 ml). Přidáme 2 kapky indikátoru označeného H 20 F a zamícháme. Pokud se vzorek zbarví zeleně, je tvrdost vody nulová. Pokud se vzorek zbarví červeně, pokračujeme titrací pomocí injekční stříkačky s modrou a černou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL H 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud roztok nezmění barvu z červené na zelenou. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou celkovou tvrdost vody ve ºd (modrá stupnice). Pokud nestačí na titraci obsah jedné stříkačky, pokračujeme po novém naplnění tak dlouho, dokud nedojde k barevné změně. Nezapomeneme poté sečíst veškeré ztitrované množství (každá vyprázdněná stříkačka znamená dalších 20 ºd). Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by se měla stanovená hodnota pohybovat v rozmezí 0,95 mmol/l Ca+Mg (doporučená hodnota). Pro přepočet dělíme údaj v německých stupních tvrdosti ºd koeficientem 5,6 pro získání výsledku stanovení v mmol/l Ca+Mg. Stanovení karbonátové alkality Princip stanovení V sadě Visocolor je rovněž k dispozici titrační set pro stanovení karbonátové alkality ve vodách (obsah rozp. CO 2, iontů HCO 3, CO 3 2, OH ). Principielně se jedná o klasickou acidobazickou titraci za indikace acidobazickými indikátory. 9

10 Postup stanovení Testovací zkumavku (umělohmotná) několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (5 ml). Přidáme 1 kapku indikátoru označeného indicator p a zamícháme. Pokud se vzorek nezbarví, je hodnota p nulová. Pokud se vzorek zbarví červeně, pokračujeme titrací pomocí injekční stříkačky se zelenou a modrou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL C 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud se roztok neodbarví. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou hodnotu p vody. Poté přidáme 1 kapku indikátoru označeného indicator m a zamícháme. Pokud se vzorek zbarví červeně, je hodnota m totožná s hodnotou p. Pokud se vzorek zbarví modře, pokračujeme titrací opět pomocí injekční stříkačky se zelenou a modrou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL C 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud se roztok nezbarví červeně. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou hodnotu m vody. Pokud nestačí na některou z titrací obsah jedné stříkačky, pokračujeme po novém naplnění tak dlouho, dokud nedojde k barevné změně. Nezapomeneme poté sečíst veškeré použité množství titračního roztoku pro stanovení hodnot p a m. Výsledky stanovení Normálně je m hodnota identická s karbonátovou alkalitou vzorku vody (mmol/l HCl, resp. 0,5 mmol/l CaO resp. ºd), což platí, jeli hodnota m alespoň dvakrát vyšší než hodnota p. Jestliže je karbonátová alkalita vyšší než celková tvrdost (to je nesprávný výsledek), pak je karbonátová alkalita totožná s celkovou tvrdostí vzorku vody. Tabulka 5: Interpretace hodnot p a m z hlediska karbonátové alkality vzorku vody Výsledek testu karbonátová alkalita vzorek obsahuje m > 2p = m CO 3 2, HCO 3 m = 2p = m CO 3 2 p < m < 2p = 2(m p) CO 3 2, OH m = p = 0 OH p = 0 = m CO 2, HCO 3 Určení turbidity vzorku pitné vody Po zapnutí turbidimetru 2100P Hach nejprve zkontrolujeme správnost kalibrace proměřením sekundárních gelových standardů Gelex (v papírové krabičce s kyvetami). Při ověřování kalibrace proměřujeme postupně jednotlivé standardy přímo v jejich kyvetách. Po zasunutí kyvety se standardem do kyvetového prostoru přístroje (značka na kyvetě proti značce na přístroji) po stlačení tlačítka Read zjistíme hodnotu turbidity standardu, která by se měla pohybovat v rozmezí ±3 % hodnoty uvedené na kyvetě standardu. Poté naplníme prázdnou měřící kyvetu vzorkem vody a po pečlivém osušení a vyleštění kyvety provedeme měření turbidity vzorku vody stejně jako při ověřování kalibrace gelovými standardy. Poznámka: Pro uvedená měření je vhodné tlačítkem Range nastavit měření v automatickém modu na displeji se zobrazí AUTO RNG. Rovněž zvolíme mod průměrování měřené hodnoty tlačítkem Signal Average na displeji se zobrazí SIG AVG. 10

11 Stanovení obsahu volného a celkového chlóru kolorimetricky Stanovení obsahu volného a celkového chloru kolorimetricky Princip metody: Stanovení je založeno vytěsňování jódu z jodidu chlorem (a jeho sloučeninami v kladném oxidačním čísle). Uvolněný jód reaguje s N,Ndiethylpfenylendiaminem (DPD) za tvorby červeně zabarveného komplexu s absorpčním maximem okolo 500 nm. Použité přístroje, pomůcky a chemikálie: Kolorimetr HANNA HI pro stanovení volného a celkového chlóru, 2 ks kyveta do kolorimetru, reagenty HANNA HI 93734B (volný a celkový chlór), HANNA HI 93734C (volný chlór) a HANNA HI (DPD), plastová injekční stříkačka 5 ml, plastová pipeta, kádinka 100 ml, vzorky vody. Pracovní postup: Měřící přístroj HANNA HI pro měření obsahu chlóru zapneme tlačítkem ON/OFF. Přístroj je nachystán, když se na displeji objeví.volbu měření obsahu volného chlóru nebo celkového obsahu chlóru provedeme stiskem tlačítka FREE/TOTAL. V pravém rohu na displeji indikuje zvolenou metodu písmeno I (Free chlorine) nebo C (Total chlorine). Do kyvety odměříme injekční stříkačkou 5 ml reagencie HI B. Doplníme kyvetu po značku 10 ml roztokem vzorku pomocí 3 ml plastové pipetky. Kyvetu uzavřeme a opatrně protřepáme. Kyvetu umístíme do držáku kyvet a stiskneme tlačítko ZERO, na displeji začne blikat SIP. Počkáme několik sekund a na displeji se ukáže 0.0. Nyní je přístroj vynulován a připraven pro měření. Vyjmeme kyvetu z přistroje. Jen v případě měření celkového obsahu chlóru přidáme 3 kapky reagencie HI 93734C do kyvety. Poté přidáme obsah sáčku HI DPD, kyvetu uzavřeme a 20 sekund protřepáváme. Kyvetu opět umístíme do držáku kyvet, počkáme 1 minutu v případě stanovení obsahu volných chloridů nebo 2 minuty a 30 sekund v případě měření celkového obsahu chloridů, a potom změříme pomocí tlačítka READ. Během měření na displeji svítí SIP. Přístroj pak přesně ukáže koncentraci volného nebo celkového chlóru v mg/l na LCD displeji. Celé měření provedeme se vzorkem přírodní povrchové vody a vzorkem pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Po ukončení měření vylijeme obsah kyvet do kádinky s cca 1 l pitné vody a vzniklou odpadní vodu spláchneme proudem vody do výlevky. Vyhodnocení: Po změření obsahu volného a celkového chloru v přírodní povrchové vodě a pitné vodě z veřejné vodovodní sítě porovnáme obě získané hodnoty z hlediska prováděné dezinfekce pitné vody chlórem.

12 Stanovení tvrdosti vody kolorimetricky Stanovení tvrdosti vody kolorimetricky Princip metody: Stanovení je založeno na výměnné reakci mezi Mg 2+ ionty v komplexu s EDTA a ionty kovů ve studovaném vzorku vody. Uvolněné ionty Mg 2+ reagují s calgamitem (metalochromní indikátor) za tvorby červenofialového komplexu s absorpčním maximem okolo 520 nm.. Použité přístroje, pomůcky a chemikálie: Kolorimetr HANNA HI pro měření tvrdosti, 2 ks kyveta do kolorimetru, reagenty HANNA HI 93735AMR (střední rozsah tvrdosti), HANNA HI 93735B (pufr) a HANNA HI 93735C (stabilizátor), plastová injekční stříkačka 1 ml, plastová pipeta, kádinka 100 ml, vzorek vody. Pracovní postup: Do kyvety odměříme přesně 0.5 ml vzorku vody pomocí injekční stříkačky (pozn. pro přesné měření naplníme injekční stříkačku až po značku 1 ml a potom vytlačíme do kyvety přesně 0.5 ml vzorku). Poté do kyvety plastovou pipetkou přidáme roztok indikátoru HI 93735A vhodného pro zvolený rozsah měření (např. HI 93735AMR když máme zvolený rozsah MR) přesně po značku 10 ml. Pak přidáme 2 kapky roztoku pufru HI 93735B, uzavřeme kyvetu a jemně protřepeme, aby se roztok dobře promíchal. Měřící přístroj HANNA HI pro měření tvrdosti vody zapneme tlačítkem ON/OFF. Přístroj je nachystán, když se na displeji objeví SCL. Rozsah měření volíme pomocí tlačítka RANGE (nízký rozsah Low Range na displeji vidíme LR, střední rozsah Medium Range ( MR ), velký rozsah High Range ( HR ). Kyvetu umístíme do držáku přístroje, stiskneme tlačítko ZERO/READ a spustí se odpočítávání před měřením. Během měření se na displeji ukáže bln a potom se objeví 0. Pak vyjmeme kyvetu z přístroje a přidáme obsah 1 sáčku fixační reagencie HI 93735C. Uzavřeme kyvetu a jemně protřepeme do rozpuštění. Poté kyvetu opět umístíme do držáku kyvet a stiskneme ZERO/READ. Začne odpočítávání, během měření se na displeji objeví SIP. Pak přístroj přesně ukáže tvrdost roztoku v ppm CaCO 3 na LCD displeji. Pomocí tlačítka UNIT převedeme na f, D a E. Platí převodní vztah 1 ppm = 0.1 f = D = 0.07 E. Měřící rozsah přístroje je 0 až 750 ppm CaCO 3 (LR ppm, MR ppm, HR ppm) s rozlišením 1 ppm od 0 do 100 ppm nebo 5 ppm od 100 do 750 ppm a přesností ±5 ppm při rozsahu LR, ±7 ppm při rozsahu MR a ±10 ppm při rozsahu HR. Po ukončení měření vylijeme obsah kyvet do kádinky s 1 l vody a vzniklou odpadní vodu spláchneme větším proudem vody do výlevky. Přístroj připravíme pro další měření stiskem tlačítka RANGE. Vyhodnocení: Získané výsledky tvrdosti vzorku vody porovnáme s tabulkou slovního hodnocení tvrdosti. Výsledek získaný kolorimetrií porovnáme s výsledkem z titrace.

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Strana 1 ze 27 1. Úvod První rozbory vody začali provádět raní přírodovědci 16. až 18. století mimo jiné lékař Paracelsus, anglický chemik

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

Unikátní řada fotometrických a vizuálních testů společnosti HACH LANGE

Unikátní řada fotometrických a vizuálních testů společnosti HACH LANGE 41 Unikátní řada fotometrických a vizuálních testů společnosti HACH LANGE Produkty společnosti HACH LANGE pro vizuální a fotometrickou analýzu vody jsou unikátní: testy na stanovení více než 70 parametrů

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody erven 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/053 Dne 24. ervna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Nové termobloky MN. Vario 4, C 2 a HC

Nové termobloky MN. Vario 4, C 2 a HC Nové termobloky MN Vario 4, C 2 a HC Termobloky Vario 4, C2 a HC od Macherey-Nagel Termobloky NANOCOLOR VARIO 4 a Vario C2 Termobloky budoucnosti již dnes Být v bezpečí Konstantní podmínky rozkladu Vysoká

Více

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Běle 391 43 Běle 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Rozbory vody erven 2014 V Běli dne 24. ervence 2014 Věc: Protokoly o zkoukch rozbory vody

Více

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Fotometrické testy NanoColor přehled od Amoniaku po Železo 2015. Výhodné ceny kyvet pro všechny fotometry

Fotometrické testy NanoColor přehled od Amoniaku po Železo 2015. Výhodné ceny kyvet pro všechny fotometry Fotometrické testy NanoColor přehled od Amoniaku po Železo 2015 Test Měřicí rozsahy Stan. Obj. č. A Aktivita kalu/ttc KT 5 150 g/l TPF 0,050 2,300 E 20 985 890 Alkohol viz Ethanol Amoniak ST 0,01 2,0 mg/l

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28 1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 28 Tento měřící přístroj zjišťuje zbytky chloridů (a jiných sloučenin chlóru) ve vodě v rozsahu 0,01 až 10,00 ppm a měří také parametry ph a ORP a teploty zkoumané vody.

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

HI Moderní multiparametrový fotometr pro bazény a lázně

HI Moderní multiparametrový fotometr pro bazény a lázně HI 83226 Moderní multiparametrový fotometr pro bazény a lázně 1 Držák na kyvety, chráněný proti přechodu světla Podsvícený LCD displej BEPS (systém prevence chyb baterií). Upozorní uživatele na případné

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně

NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně NÁVOD K OBSLUZE HI 83746 ISM pro měření redukujících cukrů ve víně Tento přístroj je ve shodě se směrnicemi CE. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón 00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A. Laboratoř chemických a fyzikálních analýz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř vzorkování 2. Laboratoř měření emisí 3. Laboratoř pracovního a životního prostředí 4. Laboratoř kvantometrie Průmyslová 1041, Staré Město, 739 61 Třinec 5A.

Více

Imagine the result 1

Imagine the result 1 j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 Návod k používání a údržbě! OBSAH 1. Rozsah použití... strana 2 2. Rozsah dodávky... strana 3 3. Uvedení do provozu... strana 3 4. Měření... strana 4 5.

Více

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení Alena Nižnanská a), Alena Čapková b), Jana Kabátová c), Richard Burda c), a) CSlab spol. s r.o., cslab@cslab.cz b) HYDRAC,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností

Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností Ceník č. 03/2016 Platnost od: 16.12.2015 Účinnost od: 01.01.2016 Tento ceník v plném rozsahu nahrazuje ceník ÚKKV č. 03/2015 z 9.12.2014 Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Laboratoř analytické chemie Černošice

Laboratoř analytické chemie Černošice ŘD 019 GEMATEST spol. s r.o. tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od: 1.5.2009 Zkušební laboratoř 1291.2

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více