Fotometrie v analýze vod. Stanovení chemických ukazatelů kvality vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotometrie v analýze vod. Stanovení chemických ukazatelů kvality vod"

Transkript

1 Fotometrie v analýze vod Stanovení chemických ukazatelů kvality vod Požadavky kladené na kvalitu vody se řídí účelem jejího použití. Kvalitou pitné vody z hlediska mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů se zabývala ČSN "Pitná voda", nyní nahrazená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. o požadavcích na pitnou vodu. Hodnoty uvedené v těchto předpisech odpovídají : NMH představuje hodnotu ukazatele jakosti vody, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné (nejvyšší mezná hodnota). MH představuje meznou hodnotu ukazatele jakosti pitné vody, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující jakost. Překročení MH posuzuje příslušný orgán hygienické služby. MHPR představuje meznou hodnotu referenčního rizika (tzv. pozdní toxické účinky) DH představuje doporučenou hodnotu ukazatele. Kvalita vody je popisována jednak za pomoci mikrobiologických a biologických ukazatelů a fyzikálních a chemických ukazatelů. Následující tabulky uvádí přehled vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů pro pitnou vodu podle příl. č.1 k vyhlášce. Tabulka 1: Fyzikální a chemické ukazatele zdravotně významné anorganické ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH antimon Sb mg/l 0,005 arsen As mg/l 0,01 beryllium Be mg/l 0,001 bór B mg/l 1,0 bromičnany BrO 3 mg/1 0,01 0,025 kadmium Cd mg/l 0,005 chrom Cr mg/l 0,05 měď Cu mg/l 1,0 kyanidy CN mg/l 0,05 fluoridy F mg/l 1,5 olovo Pb mg/l 0,01 0,025 mangan Mn mg/l 0,5 0,05 rtuť Hg mg/l 0,001 nikl Ni mg/l 0,02 dusičnany NO 3 mg/l 50 dusitany NO 2 mg/l 0,5 selen Se mg/l 0,01 stříbro Ag mg/l 0,05 chlór volný (organický ukazatel) Cl 2 mg/l 0,3 chloritany (organický ukazatel) ClO 2 mg/l 0,2 1

2 Tabulka 2: Fyzikální a chemické ukazatele jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH hliník Al mg/l 0,2 amonné ionty + NH 4 mg/l 0,5 chloridy Cl mg/l vodivost κ ms/m 250 sodík Na mg/l 200 reakce vody ph 6,5 až 9,5 sírany 2 SO 4 mg/l 250 rozpuštěné látky RL mg/l 1000 barva 20 chuť přijatelná pach stupeň 2 zákal Z NTU 5 železo Fe mg/l 0,2 chemická spotřeba kyslíku manganistanem ChSK Mn mg/l 3,0 nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 0,05 celkový organický uhlík TOC mg/l 5,0 Tabulka 3: Fyzikální a chemické ukazatele látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí ukazatel symbol jednotka NMH MH MHPR DH vápník Ca mg/l hořčík Mg mg/l vápník a hořčík Ca+Mg mmol/l 0,95 Pro stanovení jednotlivých ukazatelů je vyhláškou stanovený určitý rozsah závislý na způsobu provozu zdroje pitné vody a na předpokladech o možné kontaminaci zdroje pitné vody. Rozsah analýz je upraven přílohou č. 2 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. Ukazatele pitné vody (podle přílohy č. 1) se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1. Ke kontrole hodnot ukazatelů stanovených v příloze č. 4 lze použít jen metody upravené v této příloze. Použité analytické metody pro stanovení chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti, u kterých jsou stanoveny příslušné parametry metod (viz příloha č. 1, část Ostatní podmínky), musí splňovat požadavek, aby byly schopny měřit koncentrace sledovaného ukazatele dané příslušným % limitní hodnoty (10, 25 %) a to se shodným minimálním 2

3 procentem požadované přesnosti a správnosti. Výsledek se vyjadřuje za použití stejných jednotek a nejméně stejného počtu platných číslic, jako je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v příloze č. 1. Protože vyhláška přesně neurčuje metody použitelné pro stanovení ukazatelů jakosti pitné vody, je v principu možné použít libovolnou metodu vhodnou pro stanovení daného ukazatele. V případě sporu je nutno prokázat, že použitá metoda poskytuje výsledky podle požadavků v přílohách této vyhlášky. Principielně bezproblematické je tedy použití metod předepsaných příslušnými normami ČSN či nověji ISO normami, které jsou ovšem v současnosti pouze normami doporučenými, nikoli normami závaznými. V dalším textu se tedy budeme zabývat metodami použitelnými přímo v terénním nasazení s ohledem na maximální operativnost, důležitou zejména v okamžiku havárie či živelné pohromy. Vzhledem k technickým možnostem budou sledované ukazatele omezeny hlavně na fyzikální a chemické ukazatele anorganické povahy a nejjednodušší ukazatele organické povahy (viz tabulky č. 13). Optimální možnost stanovení širokého spektra anorganických a organických znečištění z hlediska dosažitelné citlivosti a přesnosti i z hlediska mobility použitého vybavení poskytují kolorimetrické metody. Nejjednodušší metody využívající subjektivního vyhodnocení zabarvení testovacího materiálu (většinou ve formě testovacího proužku) prostým porovnáváním intenzity zabarvení se standardem či využitím jednoduchých komparátorů naráží na problém nízké přesnosti stanovení, umožňující pracovat principielně na zásadě odhadu určitého intervalu koncentrací, v němž se hodnota stanovovaného ukazatele pohybuje. Pro přesnější určení koncentrace je nutno využít objektivní metody, což vzhledem k miniaturizaci fotometrických přístrojů spojené s nízkou spotřebou elektronických prvků není v současné době problém. Existuje řada komerčně dodávaných mobilních fotometrů, které společně se specializovanými sety chemikálií umožňují s dostatečnou přesností a citlivostí stanovit většinu požadovaných ukazatelů kvality pitné vody přímo v terénu. Jedním z těchto přístrojů je fotometr PF11 fy MachereyNagel, který budeme v tomto cvičení společně s příslušnými sety z řady Visocolor využívat pro stanovení většiny kationtů a aniontů podle tab.13. Výjimku tvoří Be a Hg, které jsou v požadovaných limitech stanovitelné speciálními spektrofotometrickými metodami (např. atomovou absorpční spektroskopií). Analýza povrchových vod se principielně použitými metodami neliší od analýzy vody pitné. Pouze z hlediska možného většího rozsahu znečištění jak z hlediska kvality tak i kvantity znečišťujících látek je třeba sledovat při kompletní analýze širší rozsah ukazatelů a některé metody musí odpovídat potřebám stanovení vyšších koncentrací znečišťujících látek než je tomu u pitné vody. Typickým případem je analýza CHSK, která v případě pitné vody dostačuje v provedení manganometrickém, v případě povrchových vod je však rozhodující metoda bichromatometrická, která umožňuje oxidaci většího spektra i vyšší koncentrace organických látek. Pro hodnocení kvality povrchových vod existuje řada předpisů, nejdůležitější z nich představují Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., které se zabývá zejména požadavky na čistotu vodárenských povrchových vod a ČSN Klasifikace jakosti povrchových vod, podle které jsou povrchové vody podle soustavy mezních hodnot charakteristických ukazatelů rozřazeny do 5 tříd podle svého znečištění: I. třída neznečištěná voda II. třída mírně znečištěná voda III. třída znečištěná voda IV. třída silně znečištěná voda V. třída velmi silně znečištěná voda 3

4 Mezi nejvýznamnější ukazatele znečištění kromě skupinových ukazatelů biochemické spotřeby kyslíku BSK 5 a chemické spotřeby kyslíku CHSK Cr patří na rozdíl od vod pitných obsah amoniakálního a dusičnanového dusíku, celkový fosfor a saprobní index makrozoobentosu (biologický ukazatel). Norma ČSN Kontrola jakosti povrchových vod mimo již zmíněné ukazatele řadí do skupiny nejvýznamnějších fyzikálních a chemických ukazatelů ještě teplotu, ph, konduktivitu, nerozpuštěné látky, rozpuštěný kyslík, chloridy, sírany, mangan, železo a vápník s hořčíkem. Stejně jako v případě stanovení kvality pitné vody je tato norma pouze přehledem doporučených metod, které vykazují požadovanou kvalitu a stabilitu získaných výsledků. Proto lze použít i alternativních metod, které ovšem musí poskytovat dostatečně přesné a správné výsledky. Tabulka 4: Mezní hodnoty tříd jakosti povrchových vod podle ČSN Ukazatel I.třída II. třída III. třída IV. třída V. třída BSK 5 < 2 < 4 < 8 < CHSK Cr < 15 < 25 < 45 < amoniakální dusík < 0,3 < 0,7 < 2 < 4 4 dusičnanový dusík < 3 < 6 < 10 < celkový fosfor < 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1,0 1 saprobní index makrozoobentosu < 1,5 < 2,2 < 3,0 < 3,5 3,5 rozpuštěný kyslík > 7,5 > 6,5 > 5,0 > 3,0 3 konduktivita/ms.m 1 < 40 < 70 < 110 < sírany < 80 < 150 < 250 < chloridy < 100 < 200 < 300 < vápník < 150 < 200 < 300 < hořčík < 50 < 100 < 200 < železo < 0,5 < 1 < 2 < 3 3 mangan < 0,1 < 0,3 < 0,5 < 0,8 0,8 zinek < 0,015 < 0,05 < 0,1 < 0,2 0,2 měď < 0,05 < 0,02 < 0,05 < 0,1 0,1 rtuť /µg.l 1 < 0,05 < 0,1 < 0,5 < 1,0 1,0 kadmium /µg.l 1 < 0,1 < 0,4 < 1,0 < 2,0 2,0 CHSK Mn < 6 < 9 < 14 < TOC < 7 < 10 < 16 < AOX < 0,01 < 0,02 < 0,03 < 0,04 0,04 trichlormethan /µg.l 1 < 0,2 < 1 < 2 < 3 3 PAU /µg.l 1 < 0,01 < 0,1 < 0,5 < 3 3 Σ PCB /µg.l 1 < 0,005 < 0,01 < 0,02 < 0,03 0,03 4

5 Použité přístroje Fotometr PF11 Visocolor (MachereyNagel) Fotometr PF11 fy MachereyNagel je digitální jednopaprskový fotometr s vlnovou délkou vymezitelnou za pomoci 6 barevných filtrů v rozmezí nm. Přístroj má zabudovánu řadu standardních metod podle dodávaných setů chemikálií (Visocolor, ECO Visocolor a další varianty Visocolor, Nanocolor.) pro stanovení jednotlivých ukazatelů kvality nejen pitné ale i jiných typů vod, stanovení obsahu živin v půdách, znečištění potravin apod. umožňuje i měření absorbance při dané vlnové délce jako klasický fotometr včetně turbidimetrických měření. Pokud jsou vloženy funkční akumulátory (4 ks NiCd velikosti AA, zadní panel přístroje), objeví se po zapojení hlavního vypínače (pravá boční stěna) na displeji po úvodním oznámení o typu firmware nastavený základní měřící postup Nanocolor nebo Visocolor resp. Visocolor Eco. Metody se v těchto postupech obecně liší koncentračními rozsahy stanovení jednotlivých ukazatelů a předepsanými sadami chemikálií pro stanovení daného ukazatele. Podle potřeby lze tyto základní měřící postupy přepínat pouze v tomto okamžiku za pomoci tlačítka označeného písmenem M. Tlačítko s kruhovou šipkou po výběru základního měřícího postupu umožňuje výběr standardní metody stanovení jednotlivých ukazatelů včetně přímého měření absorbance či turbidity (opakovaným stiskem tlačítka procházíme všemi zabudovanými metodami v rámci zvoleného základního měřícího postupu). Po potvrzení výběru metody pro stanovení požadovaného ukazatele tlačítkem označeným Null Zero se na displeji objeví název metody a nastavení pozice filtru. Po jeho nastavení točítkem označeným čísly jednotlivých filtrů provedeme nastavení nulové absorbance proti slepému vzorku (kalibrace fotometru) umístěném v kyvetovém prostoru na horním panelu přístroje (používá se válcová kyveta) opět tlačítkem Null Zero. Poté se kyveta zamění jinou s měřeným vzorkem a po stisku tlačítka M dojde k vyhodnocení zabarvení vzorku a výpočtu koncentrace stanovovaného ukazatele. Zjištěná hodnota je zobrazena i s jednotkou na displeji. Po skončení měření lze pokračovat ve výběru stanovovaného ukazatele stejně jako v předchozím případě. Základní měřící postupy Nanocolor či Visocolor je možno změnit pouze po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje. 5

6 Turbidimetr 2100P (Hach) Přenosný turbidimetr Hach 2100P je určen pro měření turbidity v rozsahu 0,01 až 1000 NTU s automatickou volbou měřícího rozsahu. Z hlediska mobility je přístroj napájen čtyřmi články rozměru AA umístěnými pod víkem na spodní straně přístroje. Přístroj pracuje na nefelometrickém principu (měření rozptýleného světla pod úhlem 90º) za splnění podmínek měření podle normy EPA. Díky současné detekci primárního paprsku přístroj kompenzuje kolísání intenzity světelného zdroje a dosahuje tak vysoké přesnosti měření intenzity rozptýleného světla. S přístrojem je dodáván formazinový standard 4000 NTU a sada sekundárních standardů Gelex. Primární kalibrace se provádí na formazinový standard, s jehož pomocí se určí přesné hodnoty rozptylu světla přiložených sekundárních standardů Gelex. Kalibrační roztoky se připraví zředěním zásobního roztoku formazinu na koncentrace 20, 100 a 800 NTU; voda použitá k ředění musí mít změřenu turbiditu, která nesmí přesahovat hodnotu 0,5 NTU. Zřeďovací vodou naplníme měřící kyvetu po rysku a vložíme do kyvetového prostoru přístroje tak, aby značka na kyvetě byla proti značce v kyvetovém prostoru. Přístroj spustíme tlačítkem označeným I/O, tlačítkem Signal Average nastavíme měřící mod průměrování a kalibraci zahájíme stiskem tlačítka CAL. Stiskem tlačítka READ zahájíme měření. Po odměření prvního standardu přístroj automaticky přejde na další standard. Vložíme kyvetu s příslušným standardem (hodnota se zobrazuje na displeji) a tlačítkem Read spustíme měření. Na závěr stiskem tlačítka Cal ukončíme kalibraci. Vlastní měření zákalu provedeme po naplnění kyvety po rysku měřeným vzorkem a jejím umístění do kyvetového prostoru značka proti značce. Stiskem tlačítka Range zvolíme měření v automatickém modu na displeji se zobrazí AUTO RNG. Rovněž zvolíme mod průměrování měřené hodnoty tlačítkem Signal Average na displeji se zobrazí SIG AVG. po stisku klávesy Read se po změření zobrazí zjištěná hodnota zákalu v jednotkách NTU. 6

7 Stanovení vybraných ukazatelů kvality vod praktická část Protože většina dále uvedených stanovení je závislá na správně hodnotě ph vzorku zkoumané vody, je třeba v prvním kroku stanovit její ph. S fotometrem PF11 je v sadě dodáván i acidobazický indikátor pro hrubé určení hodnoty ph zkoumaných vzorků, přesné měření je ovšem třeba provést za pomoci phmetru s vhodnou pracovní elektrodou (viz oddíl s elektrochemickými metodami měření). Dále popsané postupy použijeme při analýze se vzorky pitné a povrchové vody. Na závěr vyhodnotíme kvalitu zkoumaných vzorků vod z hlediska platných právních úprav (pitná voda dle vyhlášky MZ 376/2000 Sb., povrchová voda dle ČSN ). Určení ph vzorku pitné vody Princip ph je určováno na základě porovnání zabarvení vhodné směsi indikátorů s barevnou stupnicí. Postup Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 4 kapky indikátoru označeného ph 410 a promícháme. Hodnotu ph zjistíme porovnáním barvy vzorku vody v kyvetě s barevnou stupnicí dodávanou se sadou Visocolor. Vyhláška MZ č. 376/2000 stanovuje pro hodnotu ph pitné vody rozsah 6,59,5 (mezná hodnota), což je současně optimální hodnota ph vzorků vody pro stanovení jednotlivých ukazatelů. Stanovení obsahu amonných iontů Princip stanovení Při ph okolo hodnoty 12,6 v přítomnosti nitroprussidu sodného a za katalýzy vhodným fenolem reagují ionty NH 4 + s chlornanem za vzniku intenzivně modře zbarveného indofenolu. Intenzita zabarvení, úměrná obsahu NH 4 + iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 720 nm (filtr č.6). Postup stanovení Vzorek stanovované pitné vody musí být předem ohřát na 1830 ºC. Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Ammonium 1 a jednu odměřovací lžičku (větší lžička v sadě) reagentu označeného Ammonium 2. Kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháme. Necháme v klidu reagovat 10 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V AMMONIUM DEV s měřícím rozsahem 0,1 až 2,0 mg/l NH + 4 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 6, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NH + 4 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,5 mg/l NH + 4 (mezná hodnota). 7

8 Stanovení obsahu iontů železa Princip stanovení Při vhodné hodnotě ph reagují ionty Fe 2+ s difenylpyridyl triazinem za vzniku intenzivně červenofialově zbarveného komplexu. Ionty Fe 3+ musí být nejprve redukovány na Fe 2+ za pomoci kyseliny thiglykolové. Intenzita zabarvení, úměrná obsahu iontů Fe ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Vzorek stanovované pitné vody musí být předem ohřát na 1830 ºC. Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Iron 1. Kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháme. Necháme v klidu reagovat 3 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V IRON s měřícím rozsahem 0,1 až 2,0 mg/l Fe (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů Fe ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,2 mg/l Fe (mezná hodnota). Stanovení obsahu dusičnanů Princip stanovení V kyselém prostředí lze ionty NO 3 zredukovat na ionty NO 2, které rovněž v kyselém prostředí reagují s kyselinou sulfanilovou a 1naftylaminem za vzniku intenzivně červeného azobarviva. Intenzita zabarvení, úměrná celkovému obsahu NO 3 a NO 2 iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Nitrate 1 a promícháme. Poté přidáme jednu malou odměřovací lžičku reagentu označeného Nitrate 2, kyvetu uzavřeme a intenzivně promícháváme po dobu 1530 s. Necháme v klidu reagovat 5 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V NITRATE 50 s měřícím rozsahem 1 až 40 mg/l NO 3 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NO 3 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 50 mg/l NO 3 (mezná hodnota). Poznámka ke stanovení Protože se v této metodě stanovují ionty NO 3 jako ionty NO 2, nelze tyto ionty od sebe odlišit a proto stanovená hodnota obsahu iontů NO 3 je součtem koncentrací obou druhů iontů. Skutečnou koncentraci iontů NO 3 ve zkoumaném vzorku pitné vody lze zjistit po stanovení koncentrace iontů NO 2 odečtením jejich koncentrace od zde zjištěné sumy koncentrací. Při koncentraci iontů NO 3 ve stanovovaném vzorku vyšší než 20 mg/l, není vzniklé zabarvení stabilní. Proto je třeba v takovém případě provést nové stanovení se vzorkem vhodně naředěným destilovanou vodou. 8

9 Stanovení obsahu dusitanů Princip stanovení V kyselém prostředí ionty NO 2 reagují s kyselinou sulfanilovou a 1naftylaminem za vzniku intenzivně červeného azobarviva. Intenzita zabarvení, úměrná celkovému obsahu NO 2 iontů ve vzorku pitné vody se měří fotometrem PF11 při vlnové délce 520 nm (filtr č.4). Postup stanovení Měřící válcovou kyvetu několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (10 ml). Do kyvety přidáme 10 kapek reagentu označeného Nitrite 1 a 10 kapek reagentu označeného Nitrite 2. Kyvetu uzavřeme a promícháme její obsah. Necháme v klidu reagovat 10 min. Fotometr PF11 zapnutý do měřícího módu Visocolor přepneme na měřící metodu označenou V NITRITE s měřícím rozsahem 0,05 až 2,00 mg/l NO 2 (pomocí tlačítka s kruhovou šipkou). Měřící kyvetu naplníme po rysku vzorkem zkoumané pitné vody bez přídavku reagentů a po nastavení filtru do polohy 4, nakalibrujeme nulovou hodnotu přístroje tlačítkem Null Zero. Po uplynutí potřebné reakční doby vložíme kyvetu se stanovovaným vzorkem vody a po stlačení tlačítka M odečteme naměřenou hodnotu obsahu iontů NO 2 ve vzorku. Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by neměla stanovená hodnota překročit 0,5 mg/l NO 2 (nejvyšší mezná hodnota). Stanovení společného obsahu vápníku a hořčíku (celková tvrdost) Princip stanovení V sadě Visocolor je k dispozici titrační set pro stanovení obsahu vápníku a hořčíku ve vodách (celková tvrdost vody). Principielně se jedná o klasickou komplexometrickou titraci za indikace metalochromními indikátory. Postup stanovení Testovací zkumavku (umělohmotná) několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (5 ml). Přidáme 2 kapky indikátoru označeného H 20 F a zamícháme. Pokud se vzorek zbarví zeleně, je tvrdost vody nulová. Pokud se vzorek zbarví červeně, pokračujeme titrací pomocí injekční stříkačky s modrou a černou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL H 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud roztok nezmění barvu z červené na zelenou. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou celkovou tvrdost vody ve ºd (modrá stupnice). Pokud nestačí na titraci obsah jedné stříkačky, pokračujeme po novém naplnění tak dlouho, dokud nedojde k barevné změně. Nezapomeneme poté sečíst veškeré ztitrované množství (každá vyprázdněná stříkačka znamená dalších 20 ºd). Podle vyhlášky MZ č. 376/2000 by se měla stanovená hodnota pohybovat v rozmezí 0,95 mmol/l Ca+Mg (doporučená hodnota). Pro přepočet dělíme údaj v německých stupních tvrdosti ºd koeficientem 5,6 pro získání výsledku stanovení v mmol/l Ca+Mg. Stanovení karbonátové alkality Princip stanovení V sadě Visocolor je rovněž k dispozici titrační set pro stanovení karbonátové alkality ve vodách (obsah rozp. CO 2, iontů HCO 3, CO 3 2, OH ). Principielně se jedná o klasickou acidobazickou titraci za indikace acidobazickými indikátory. 9

10 Postup stanovení Testovací zkumavku (umělohmotná) několikrát propláchneme zkoumanou vodou a poté ji touto vodou naplníme po rysku (5 ml). Přidáme 1 kapku indikátoru označeného indicator p a zamícháme. Pokud se vzorek nezbarví, je hodnota p nulová. Pokud se vzorek zbarví červeně, pokračujeme titrací pomocí injekční stříkačky se zelenou a modrou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL C 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud se roztok neodbarví. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou hodnotu p vody. Poté přidáme 1 kapku indikátoru označeného indicator m a zamícháme. Pokud se vzorek zbarví červeně, je hodnota m totožná s hodnotou p. Pokud se vzorek zbarví modře, pokračujeme titrací opět pomocí injekční stříkačky se zelenou a modrou stupnicí naplněnou titračním roztokem označeným TL C 20. Roztok přikapáváme pomalu do zkumavky a neustále promícháváme dokud se roztok nezbarví červeně. Na stupnici použité stříkačky odečteme stanovenou hodnotu m vody. Pokud nestačí na některou z titrací obsah jedné stříkačky, pokračujeme po novém naplnění tak dlouho, dokud nedojde k barevné změně. Nezapomeneme poté sečíst veškeré použité množství titračního roztoku pro stanovení hodnot p a m. Výsledky stanovení Normálně je m hodnota identická s karbonátovou alkalitou vzorku vody (mmol/l HCl, resp. 0,5 mmol/l CaO resp. ºd), což platí, jeli hodnota m alespoň dvakrát vyšší než hodnota p. Jestliže je karbonátová alkalita vyšší než celková tvrdost (to je nesprávný výsledek), pak je karbonátová alkalita totožná s celkovou tvrdostí vzorku vody. Tabulka 5: Interpretace hodnot p a m z hlediska karbonátové alkality vzorku vody Výsledek testu karbonátová alkalita vzorek obsahuje m > 2p = m CO 3 2, HCO 3 m = 2p = m CO 3 2 p < m < 2p = 2(m p) CO 3 2, OH m = p = 0 OH p = 0 = m CO 2, HCO 3 Určení turbidity vzorku pitné vody Po zapnutí turbidimetru 2100P Hach nejprve zkontrolujeme správnost kalibrace proměřením sekundárních gelových standardů Gelex (v papírové krabičce s kyvetami). Při ověřování kalibrace proměřujeme postupně jednotlivé standardy přímo v jejich kyvetách. Po zasunutí kyvety se standardem do kyvetového prostoru přístroje (značka na kyvetě proti značce na přístroji) po stlačení tlačítka Read zjistíme hodnotu turbidity standardu, která by se měla pohybovat v rozmezí ±3 % hodnoty uvedené na kyvetě standardu. Poté naplníme prázdnou měřící kyvetu vzorkem vody a po pečlivém osušení a vyleštění kyvety provedeme měření turbidity vzorku vody stejně jako při ověřování kalibrace gelovými standardy. Poznámka: Pro uvedená měření je vhodné tlačítkem Range nastavit měření v automatickém modu na displeji se zobrazí AUTO RNG. Rovněž zvolíme mod průměrování měřené hodnoty tlačítkem Signal Average na displeji se zobrazí SIG AVG. 10

11 Stanovení obsahu volného a celkového chlóru kolorimetricky Stanovení obsahu volného a celkového chloru kolorimetricky Princip metody: Stanovení je založeno vytěsňování jódu z jodidu chlorem (a jeho sloučeninami v kladném oxidačním čísle). Uvolněný jód reaguje s N,Ndiethylpfenylendiaminem (DPD) za tvorby červeně zabarveného komplexu s absorpčním maximem okolo 500 nm. Použité přístroje, pomůcky a chemikálie: Kolorimetr HANNA HI pro stanovení volného a celkového chlóru, 2 ks kyveta do kolorimetru, reagenty HANNA HI 93734B (volný a celkový chlór), HANNA HI 93734C (volný chlór) a HANNA HI (DPD), plastová injekční stříkačka 5 ml, plastová pipeta, kádinka 100 ml, vzorky vody. Pracovní postup: Měřící přístroj HANNA HI pro měření obsahu chlóru zapneme tlačítkem ON/OFF. Přístroj je nachystán, když se na displeji objeví.volbu měření obsahu volného chlóru nebo celkového obsahu chlóru provedeme stiskem tlačítka FREE/TOTAL. V pravém rohu na displeji indikuje zvolenou metodu písmeno I (Free chlorine) nebo C (Total chlorine). Do kyvety odměříme injekční stříkačkou 5 ml reagencie HI B. Doplníme kyvetu po značku 10 ml roztokem vzorku pomocí 3 ml plastové pipetky. Kyvetu uzavřeme a opatrně protřepáme. Kyvetu umístíme do držáku kyvet a stiskneme tlačítko ZERO, na displeji začne blikat SIP. Počkáme několik sekund a na displeji se ukáže 0.0. Nyní je přístroj vynulován a připraven pro měření. Vyjmeme kyvetu z přistroje. Jen v případě měření celkového obsahu chlóru přidáme 3 kapky reagencie HI 93734C do kyvety. Poté přidáme obsah sáčku HI DPD, kyvetu uzavřeme a 20 sekund protřepáváme. Kyvetu opět umístíme do držáku kyvet, počkáme 1 minutu v případě stanovení obsahu volných chloridů nebo 2 minuty a 30 sekund v případě měření celkového obsahu chloridů, a potom změříme pomocí tlačítka READ. Během měření na displeji svítí SIP. Přístroj pak přesně ukáže koncentraci volného nebo celkového chlóru v mg/l na LCD displeji. Celé měření provedeme se vzorkem přírodní povrchové vody a vzorkem pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Po ukončení měření vylijeme obsah kyvet do kádinky s cca 1 l pitné vody a vzniklou odpadní vodu spláchneme proudem vody do výlevky. Vyhodnocení: Po změření obsahu volného a celkového chloru v přírodní povrchové vodě a pitné vodě z veřejné vodovodní sítě porovnáme obě získané hodnoty z hlediska prováděné dezinfekce pitné vody chlórem.

12 Stanovení tvrdosti vody kolorimetricky Stanovení tvrdosti vody kolorimetricky Princip metody: Stanovení je založeno na výměnné reakci mezi Mg 2+ ionty v komplexu s EDTA a ionty kovů ve studovaném vzorku vody. Uvolněné ionty Mg 2+ reagují s calgamitem (metalochromní indikátor) za tvorby červenofialového komplexu s absorpčním maximem okolo 520 nm.. Použité přístroje, pomůcky a chemikálie: Kolorimetr HANNA HI pro měření tvrdosti, 2 ks kyveta do kolorimetru, reagenty HANNA HI 93735AMR (střední rozsah tvrdosti), HANNA HI 93735B (pufr) a HANNA HI 93735C (stabilizátor), plastová injekční stříkačka 1 ml, plastová pipeta, kádinka 100 ml, vzorek vody. Pracovní postup: Do kyvety odměříme přesně 0.5 ml vzorku vody pomocí injekční stříkačky (pozn. pro přesné měření naplníme injekční stříkačku až po značku 1 ml a potom vytlačíme do kyvety přesně 0.5 ml vzorku). Poté do kyvety plastovou pipetkou přidáme roztok indikátoru HI 93735A vhodného pro zvolený rozsah měření (např. HI 93735AMR když máme zvolený rozsah MR) přesně po značku 10 ml. Pak přidáme 2 kapky roztoku pufru HI 93735B, uzavřeme kyvetu a jemně protřepeme, aby se roztok dobře promíchal. Měřící přístroj HANNA HI pro měření tvrdosti vody zapneme tlačítkem ON/OFF. Přístroj je nachystán, když se na displeji objeví SCL. Rozsah měření volíme pomocí tlačítka RANGE (nízký rozsah Low Range na displeji vidíme LR, střední rozsah Medium Range ( MR ), velký rozsah High Range ( HR ). Kyvetu umístíme do držáku přístroje, stiskneme tlačítko ZERO/READ a spustí se odpočítávání před měřením. Během měření se na displeji ukáže bln a potom se objeví 0. Pak vyjmeme kyvetu z přístroje a přidáme obsah 1 sáčku fixační reagencie HI 93735C. Uzavřeme kyvetu a jemně protřepeme do rozpuštění. Poté kyvetu opět umístíme do držáku kyvet a stiskneme ZERO/READ. Začne odpočítávání, během měření se na displeji objeví SIP. Pak přístroj přesně ukáže tvrdost roztoku v ppm CaCO 3 na LCD displeji. Pomocí tlačítka UNIT převedeme na f, D a E. Platí převodní vztah 1 ppm = 0.1 f = D = 0.07 E. Měřící rozsah přístroje je 0 až 750 ppm CaCO 3 (LR ppm, MR ppm, HR ppm) s rozlišením 1 ppm od 0 do 100 ppm nebo 5 ppm od 100 do 750 ppm a přesností ±5 ppm při rozsahu LR, ±7 ppm při rozsahu MR a ±10 ppm při rozsahu HR. Po ukončení měření vylijeme obsah kyvet do kádinky s 1 l vody a vzniklou odpadní vodu spláchneme větším proudem vody do výlevky. Přístroj připravíme pro další měření stiskem tlačítka RANGE. Vyhodnocení: Získané výsledky tvrdosti vzorku vody porovnáme s tabulkou slovního hodnocení tvrdosti. Výsledek získaný kolorimetrií porovnáme s výsledkem z titrace.

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Iontové selektivní měření

Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření Iontové selektivní měření je metoda ke stanovení koncentrace rozpuštěných iontů s relativně nízkými nároky na přístrojové vybavení. Mezi kationty a anionty, které lze stanovit

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha Ing. Silvie Heviánková,Ph.D. 1, Ing. Iva Bestová, Ph.D. 1, Ing. Martina Juroková 1, Bc. Petra Tučková 1,

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdost pitné vody Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického hlediska

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Změna: 187/2005 Sb. Změna: 293/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i.

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i. CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VÚMOP, v.v.i. ANALÝZY POSKYTOVÁNÍ DAT A SLUŽBY Tento ceník je závazný pro služby poskytované všem subjektům. Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z přidané hodnoty. Poskytované služby

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz

Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz AMBULATORIUM Terapie, ubytování, stravování a odpočinek na jednom místě Ceník ubytování Grand Residence www.hotelgrandresidence.cz Dvoulůžkové apartmá pro 1 osobu 1 070 Kč Dvoulůžkové apartmá pro 2 osoby

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhl. č. 252/2004 Sb., stránka 1 z 28 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Jednoduchá zařízení pro analýzu vody Rychlotesty. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Jednoduchá zařízení pro analýzu vody Rychlotesty. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Analýza vody - LOVIBOND Firma TINTOMETER LOVIBOND se zabývá výrobou přístrojů a jednoduchých zařízení pro rychlou analýzu všech typů vod. Nabízí rychlotesty pro kontrolu kvality vody bazénní, přírodní,

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS Kvalita spojená s úsporou nákladů Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chemie - látky Variace č.: 1

Chemie - látky Variace č.: 1 Variace č.: . Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 8.8.2007 Č.j.: CHŽP-357/07 Věc: NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) Toto doporučení nahrazuje dokument

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pi... - znění dle 83/14 Sb. 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Analýza bazénové a pitné vody

Analýza bazénové a pitné vody Analýza bazénové a pitné vody Měřicí přístroje a reagencie Lovibond Anylýza vody ve veřejných a soukromých bazénech a koupalištích a pitné vody Moderní měřicí přístroje a reagencie Přístroje, testry a

Více