1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy Analýza farmakologických a biochemických dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat"

Transkript

1 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální, potravinářská a zemědělská data), H1 (hutní a mineralogická data), S1 (ekonomická, sociologická a ostatní data). Variability chemických veličin a analytických operací jsou v zadáních úloh vyjádřeny dvojím způsobem: (a) svou směrodatnou odchylkou v závorce (s), např. zápis naváženo (0.0003) g NaCl značí směrodatnou odchylku analytických vah s = g, nebo (b) intervalovým odhadem ± 2s, např. zápis naváženo ± g NaCl značí zde 2s = a s = Analýza farmakologických a biochemických dat Úloha B1.01 Vliv rozptýlení kalibračního faktoru na nejistotu koncentrace Bylo provedeno 8 paralelních stanovení glukosy v krvi. Bylo použito spektrofotometrického měření konce titrace při 540 nm a odečítány absorbance. Data vykazují normální rozdělení s průměrem a směrodatnou odchylkou Koncentraci glukosy je vyčíslena vztahem koncentrace = faktor absorbance. Faktor byl určen dříve a jeho střední hodnota je 23.5 mmol/l. Ukažte, jaký vliv na variabilitu koncentrace glukosy má variabilita faktoru za předpokladu, že výsledky stanovení faktoru mají normální rozdělení. Výpočet proveďte pro tyto případy: (a) x = 23.5, s = , (b) x = 23.5, s = Úloha B1.02 Nejistota stanoveného obsahu merkuriamidochloridu Stanovení obsahu merkuriamidochloridu v medicinálním precipitátu je založeno na reakci HgNH2Cl + 4 KI + H2O W K 2(HgI 4) + KCl + KOH + NH3 a uvolněný KOH a NH 3 se titrují odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové. Vypočtěte procentický obsah HgNH2Cl ve vzorku navážky x 4 = (0.0003) g, jestliže bylo spotřebováno x 1 = (0.03) ml x 2 = 0.1 (0.001) M HCl a c [%] ' x 1 x 2 x 3 molekulová hmotnost HgNH2Cl je x 3 = ( ) s užitím vzorce. 20 x Analýza chemických a fyzikálních dat Úloha C1.01 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku chloridu sodného 3 V 500 (0.12) cm roztoku je rozpuštěno (0.0003) g NaCl o molekulové hmotnosti ( ). Jaká je Úloha C1.02 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku modré skalice V 1000 (0.2) ml roztoku je rozpuštěno (0.0003) g CuSO 4. 5H2O o molekulové hmotnosti (0.01). Jaká je

2 Úloha C1.03 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku chloridu barnatého V 800 (0.15) ml roztoku je rozpuštěno (0.0003) g BaCl 2. 2H2O o molekulové hmotnosti (0.01). Jaká je Úloha C1.04 Výpočet nejistoty koncentrace nasyceného roztoku síranu stříbrného Vypočtěte rozšířenou nejistotu koncentrace nasyceného roztoku síranu stříbrného při 18 C, jestliže roztok obsahuje 0.58 (0.005)% Ag o atomové hmotnosti (0.01). Úloha C1.05 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku uhličitanu sodného Určete rozšířenou nejistotu koncentrace (mol dm ) roztoku uhličitanu sodného, je-li v 500 ml (0.12) rozpuštěno 8.0 (0.0003) g Na2CO 3o molekulové hmotnosti (0.01). Úloha C1.06 Výpočet nejistoty koncentrace hydroxidu draselného acidobazickou titrací Určete rozšířenou nejistotu koncentrace (mol dm ) hydroxidu draselného KOH užitého při zpětné titraci, jestliže se navážka (0.0003) g CaCO 3 rozpustila v 50 (0.02) ml roztoku (0.0001) M HCl a přebytečná kyselina byla neutralizována 20.0 (0.03) ml KOH. Úloha C1.07 Nejistota obsahu fosforečnanu sodného určeného acidobazickou titrací Určete průměrnou hodnotu, rozptyl a rozšířenou nejistotu procentického obsahu terciálního fosforečnanu sodného, jestliže se na navážku (0.0003) g Na3PO 4 spotřebovalo acidobazickou titrací na methyloranž (0.03) ml roztoku (0.001) M HCl. Molekulová hmotnost Na3PO 4je (0.0001). Úloha C1.08 Výpočet nejistoty koncentrace fluoridu sodného v kuchyňské soli Kuchyňská sůl NaCl je obohacována přídavkem fluoridu sodného NaF. Jeho obsah je laboratorně kontrolován. V připraveném roztoku soli se proměří fluoridovou ISE elektrodou koncentrace fluoridů a přepočte se vzhledem k navážce, z níž byl roztok připraven dle vzorce c F = [F] 1000/m s. Byl užit vzorek navážky m s = (0.0003) g. Pomocí ISE elektrody byla stanovena koncentrace fluoridových iontů [F] = 1.3 (0.1) mg/l. Jaká je koncentrace fluoridů a její rozšířená nejistota v původním vzorku? Úloha C1.09 Výpočet nejistoty koncentrace oxidu fosforečného Při přípravě standardního roztoku, obsahujícího v 1 ml 0.01 mg oxidu fosforečného P2O 5 se postupuje následujícím postupem: po vysušení při 105EC navážíme (0.0003) g KH2PO 4p. a., který rozpustíme v odměrné baňce 1000 (0.4) ml destilovanou vodou a doplníme po rysku. Z odměrné baňky odpipetujeme 10 (0.02) ml a naředíme na 1000 (0.4) ml. Určete průměrnou koncentraci standardního roztoku P2O 5a jeho nejistotu. Úloha C1.10 Výpočet nejistoty výsledku stanovení obsahu nerozpuštěných látek Ke gravimetrickému stanovení obsahu nerozpuštěných látek bylo použito V 0 = 100 (0.5) ml vody. Hmotnost filtru s nerozpuštěnými látkami byla m 2 = (0.0003) mg a hmotnost samotného filtru m 1 = (0.0003) mg. Obsah nerozpuštěných látek se vypočte dle vzorce nerozpuštěných látek. c ' 10 6 (m 2 & m 1 ) V 0. Odhadněte rozšířenou nejistotu obsahu Úloha C1.11 Výpočet nejistoty obsahu volného kyanidu v kyanidové lázni Při titraci 50 (0.02) ml stříbřící kyanidové lázně se na volný kyanid spotřebovalo (0.03) ml (0.0005) M AgNO 3. Vypočtěte nejistotu obsahu volného kyanidu draselného v gramech na 1000 (0.2) ml kyanidové lázně, když molekulová hmotnost KCN je (0.001). Úloha C1.12 Nejistota obsahu kyanidu draselného argentometricky Určete nejistotu procentního obsahu KCN v neznámém vzorku, když se na navážku (0.0003) g vzorku spotřebovalo při argentometrické titraci (0.03) ml roztoku (0.001) M AgNO 3. Molekulová hmotnost KCN je ( ). Úloha C1.13 Výpočet nejistoty rozpustnosti olovnatých iontů Součin rozpustnosti fosforečnanu olovnatého je K = ( ). Jaká je nejistota vypočtené rovnovážné 2+ koncentrace olovnatých iontů [Pb ] v nasyceném roztoku Pb (PO ) ve vodě? 3 4 2

3 Úloha C1.14 Stanovení nejistoty obsahu sirníku barnatého jodometricky Při jodometrickém stanovení obsahu BaS v uhličitanu barnatém se procento BaS v neznámém vzorku vypočte dle vzorce % BaS = (V c - V c )/m, kde na vzorek uhličitanu navážky m = (0.0003) g byl objem V = (0.04) ml roztoku jodu o koncentraci c = (0.0008) mol dm a spotřeby V = 9.75 (0.05) ml roztoku sirnatanu o koncentraci c 2 = ( ) mol dm. Jaká je nejistota obsahu sirníku barnatého? Úloha C1.15 Výpočet nejistoty obsahu měďnatých iontů chelatometrickou titrací Na 50 (0.02) ml vzorku síranu měďnatého se spotřebovalo 28.6 (0.01) ml ( ) M chelatonu 3. Vypočtěte, jaká je rozšířená nejistota počtu gramů mědi, obsažených v 1000 (0.02) ml roztoku síranu měďnatého, když atomová hmotnost mědi je (0.0001). Úloha C1.16 Výpočet nejistoty koncentrace chelatonu 3 titrací zinečnaté soli Navážka 5.00 (0.0003) g čistého zinku byla rozpuštěna v HCl a zředěna 500 (0.12) ml. Na titraci 25.0 (0.03) ml tohoto roztoku bylo spotřebováno 58.0 (0.05) ml chelatonu 3. Jaká je nejistota koncentrace chelatonu 3 (mol dm ), když atomová hmotnost zinku je (0.05)? Úloha C1.17 Výpočet nejistoty koncentrace dusitanů v 70% kyselině sírové Stanovení dusitanů v 70% kyselině sírové se provádí permanganometricky na kyselinu šťavelovou. Koncentrace dusitanů se vypočte dle vztahu c = (V 1 c 1 - V 2 c), 2 kde V 1 = 7.0 (0.150) ml je objem přebytku KMnO 4 o koncentraci c 1 = (0.0008) mol dm, V 2 = 1.3 (0.03) ml je objem spotřebované kyseliny šťavelové o koncentraci c 2 = (0.0008) mol dm. Vypočtěte nejistotu koncentrace dusitanů. Úloha C1.18 Výpočet nejistoty obsahu hořčíku metodou AAS Určete nejistotu obsahu hořčíku ve vzorku tvárné slitiny metodou AAS dle vztahu % Mg = 100% (m V A)/(V V), kde m = (0.0003) g je hmotnost navážky vzorku, A = (0.0043) je naměřená absorbance, V = (0.085) 1 ml je objem odměrky při rozpouštění vzorku, V = 10.0 (0.014) ml je pipetovaný objem, V = (s = 0.085) ml je objem 2 3 odměrky při dalším ředění. Úloha C1.19 Nejistota titračního stanovení chloridů ve vodě Vypočtěte nejistotu výsledku titračního stanovení chloridů ve vodě, když hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku se vypočte podle vzorce [Cl & ] ' V e f t c[hg(no 3 ] 1000 V 0 kde hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku [Hg(NO 3] se vypočte podle vzorce m[hg(no [Hg(NO 3 ] ' 3.1/2H 2 O] V. M[Hg(NO 3.1/2H 2 O] kde hmotnost navažované látky m[hg(no ). ½ H O] = 8.5 g (0.001), objem výsledného roztoku V = 1 litr (0.0002), molekulová hmotnost M[Hg(NO ). ½ H O] = g/mol (0.01), spotřeba odměrného roztoku dusičnanu rtuťnatého při titraci vzorku V e = 5.00 ml (0.05), titrační přepočítávací faktor pro merkurimetrické stanovení chloridů f t = 2 ( ), původní objem vzorku při titraci V 0 = ml (0.5), atomová hmotnost chloru A cl= g/mol. Úloha C1.20 Porovnání propagované nejistoty a směrodatné odchylky Porovnejte nejistotu výsledku spektrofotometrického stanovení amonných iontů ve vodě, určené technikou propagace chyb se směrodatnou odchylkou, vyčíslenou opakovaným stanovením vzorku. Koncentrace amonných iontů se vypočte ze vztahu (NH % 4 ) ' k. A, kde hmotnostní koncentrace amonných iontů ve vzorku c (NH ) [mg/l], konstanta kalibrační m 4 + křivky k = 0.73 mg/l (0.01), absorbance A = (0.005). Opakovaným stanovením koncentrace NH ve vzorku 4 + odpadních vod byla zjištěna následující data: 0.63, 0.62, 0.61, 0.62, 0.62, 0.63, 0.61, 0.62, 0.63 mg/l. Úloha C1.21 Výpočet nejistoty koncentrace kyseliny chlorovodíkové acidobazickou titrací Vypočtěte nejistotu stanovené koncentrace kyseliny chlorovodíkové HCl, která je titrována čerstvě připraveným roztokem hydroxidu sodného NaOH, standardizovaného na hydrogenftalan draselný KHP. Předpokládá se úroveň koncentrace HCl -1 okolo 0.1 mol.l. Koncentrace HCl v mol/l se vyčíslí vztahem c HCl ' 1000 m KHP P KHP V KHP V N2 V f F KHP V N1 V HCl

4 -5-4 kde navážka KHP m KHP = g (variační koeficient δ = ), čistota KHP je P KHP = (δ = ), -4 spotřeba KHP je V KHP = ml (δ = ), objem NaOH pro titraci KHP je V N2 = 25.0 (δ = ), objem -4-5 zásobního roztoku KHP je V f = (δ = ), molekulová hmotnost KHP je F KHP = (δ = ), -4 objem NaOH pro titraci HCl je V N1 = 25.0 (δ = ), spotřeba HCl je V HCl = ml (δ = ). Z hodnot relativních směrodatných odchylek čili variačních koeficientů je zřejmé, že oba objemy V KHP a V HCL přispívají k celkové nejistotě každý Jsou-li tyto dvě hodnoty kombinovány, činí příspěvek , což odpovídá 80% odhadované nejistoty Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat Úloha E1.01 Výpočet nejistoty obsahu vody v ethylacetátu Fischerovou metodou Určete velikost nejistoty při stanovení obsahu vody ve vzorku etylacetátu Fischerovou metodou v hmotnostních procentech z následujících dat: navážka etylacetátu m = (0.0003) g, spotřeba Fischerova činidla V = (0.001) ml, titr t = (0.001) mg/ml, faktor f = 0.1. Úloha E1.02 Nejistota chromatografického stanovení Vypočtěte nejistotu chromatografického GC/MS stanovení obsahu referenčního kongeneru polychlorovaných bifenylů PCB-28 (klasifikace dle Ballschmidtera) ve vodním vzorku v oblasti meze stanovitelnosti pro následující experimentální data: objem vzorku vody pro extrakci PCB V = 1000 ± 0.2 ml, zakoncentrování vzorku na v = 100 ± 2 µl po jeho extrakci a čištění, minimální stanovitelná plocha GC/MS píku P = ± 45000, plocha chromatografického píku odpovídající 2 ng/µl referenčního standardu PCB-28 činí S = ± Úloha E1.03 Výpočet nejistoty obsahu kyseliny octové v konzumním octu Při titraci x 1 = (0.0003) g hydrogenftalanu draselného KHC8H4O 4 se spotřebovalo x 4 = (0.03) ml NaOH. Molekulová hmotnost hydrogenftalanu draselného je x = (0.001) a kyseliny octové CH COOH x = (0.0001). Vypočtěte nejistotu objemového procenta kyseliny octové v konzumním octu, když se na x 6 = 10.0 (0.005) ml konzumního octa spotřebovalo x = (0.03) ml odměrného roztoku NaOH. Hustota x = 100% kyseliny octové je x = g cm. Vztah je Z = (x x x x )/( x x x x ) Analýza hutnických a mineralogických dat Úloha H1.01 Stanovení nejistoty množství kadmia v hmotě keramického nádobí U zkoušky ke stanovení množství olova a kadmia s nejistotou, tj. množství vyluhovaného z povrchu keramického nádobí 4%ním vodným roztokem kyseliny octové se užívá metoda atomové absorpční spektrometrie. U nádob, které je možné zcela naplnit loužícím roztokem, je množství vylouženého kovu vyjádřeno jako koncentrace c 0 [mg/l] loužícího roztoku. U nádob, které není možno zcela zaplnit norma vyžaduje, aby výsledek byl vyjádřen jako množství kadmia či olova r, vyloužené z jednotky povrchu dle vztahu r ' c 0 V L a V, kde c je vypočtená koncentrace ve výluhu, V je objem loužícího 0 L roztoku a a je povrch nádoby. Koncentrace je stanovena za užití dvou standardních roztoků. Prvý roztok má koncentraci V kovu nižší než je očekávaná měřená koncentrace a druhý vyšší. Výraz pro výpočet koncentrace c je 0 c 0 ' A 0 & A 1 A 2 & A 1 c 2 & c 2 f 5 % c 2 f 5 ) df kys f cas f tepl kde A je optická hustota kovu ve výluhu vzorku 53.0 (0.62), kde A je optická hustota kovu ve standardu s nižší 0 1 koncentrací 21.8 (0.39), kde A je optická hustota kovu ve standardu s vyšší koncentrací (0.22). Optické hustoty byly 2 měřeny opakovaně 10x a v datech jsou uvedeny aritmetické průměry a směrodatné odchylky průměrné hodnoty. Roztoky standardů byly připraveny postupným ředěním zásobního roztoku: c je obsah kovu ve výluhu vzorku, c je obsah kovu 0 1 ve standardu s nižší koncentrací c /5 = 0.1 (0.0017) mg/l, c je obsah kovu ve standardu s vyšší koncentrací 0.5 (0.0017) 2 2 mg/l, d zřeďovací koeficient (0.000), f kys je koeficient přípravy 4%ní kyseliny octové 1.0 (0.0064)% f cas koeficientu času, potřebného na vyloužení kovu z keramiky značí průměrnou změnu koncentrace asi 0.3%/hod což činí korekci na c 0o hodnotu 1 ± (c ) = 1 ± Vyluhovaní kovu z keramiky je ovlivněno teplotou, a to pro dovolený rozsah normou 2EC byl získán koeficient f = 1 ± 0.1 a po převedení na směrodatnou odchylku s = 0.1/%3 = Dále množství tepl 2 2 V kovu r [mg/dm ], vyluhovaného jednotkou povrchu a = 2.37 (0.069) dm je objemem kyseliny octové V L = 332 (0.007) ml.

5 1.5.4 Analýza fyzikálních dat Úloha S1.01 Výpočet nejistoty výsledku u operací s přibližnými čísly Určete rozšířenou nejistotu U výsledku a zaokrouhlete výsledek na správný počet platných desetinných míst u následujících výrazů: (a) y ' 6.75(±0.03) % 0.843(±0.001) & 7.021(±0.001) (b) y ' 67.1(±0.3) 1.03(±0.02) 10 &17 (c) y ' (143(±6) & 64(±3))/(1249(±1) % 77(±8)) (d) y ' log(6.02(±0.02) ) (e) y ' antilog(0.99(±0.05)) Úloha S1.02 Výpočet nejistoty výsledného odporu v sériovém zapojení Vypočtěte celkový odpor R spolu se svou nejistotou při sériovém zapojení čtyř odporů, u kterých známe jejich relativní chybu (v závorce v%): R 1= (0.01%) ohmů, R 2= (0.008%) ohmů, R 3= (0.01%) ohmů, R 4= (0.01%) ohmů. Úloha S1.03 Nejistota kalibrace teploměru Při kalibraci teploměru byl posuzován vliv ocelové jímky tak, že během zahřívání kalibrační lázně byla sledována dynamická nejistota správně měřícího teploměru. V jistém okamžiku bylo zjištěno, že během 20 s se zvýšil údaj teploměru o 0.4 C, teplota lázně je 67.0 C a údaj teploměru je 65.6 C. Určete časovou konstantu teploměru v jímce, víte-li, že teplota byla měřena s nejistotou 0.1 C, nejistotu měření času můžeme vzhledem k automatizovanému sběru dat zanedbat a pro změnu údaje teploměru platí vztah dζ dt ' 1 τ (ζ l & ζ t ) kde ζ t vyjadřuje údaj teploměru, ζ lteplotu lázně, t čas a τ časovou konstantu. Úloha S1.04 Výpočet nejistoty meze skluzu Fyzikální parametr mez skluzu se stanovuje při tahové zkoušce tělíska, zhotoveného podle ISO normy: mikrometrem se změří tlouštka d 1 = (0.001) a šířka d 2 = (0.001) pracovní části zkušebního tělíska v 10 bodech a průměrná hodnota se užije pro výpočet průřezu tělíska. Pak se tělísko upne do čelistí tahového stroje a po nastavení předepsané rychlosti vzdalování pohyblivé části (50 mm/min) a příslušné síly (1000 nebo 2000 N) se provede zkouška. Ze záznamu křivky zatížení - protažení se odečetla mez kluzu Z = 278 (0.005) N v bodě maxima. Vedle meze kluzu vypočtěte i jeho nejistotu. Mez skluzu se přepočte dle vztahu MK = Z/(d 1. d 2).

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.

Více

Jak zjistíte, která ze dvou látek je rozpustnější v nějakém rozpouštědle?

Jak zjistíte, která ze dvou látek je rozpustnější v nějakém rozpouštědle? ROZTOKY - CVIČENÍ Co je roztok? Z čeho se skládá roztok? Uveďte příklad organického rozpouštědla: Uveďte příklad plynného roztoku: Uveďte příklad pevného roztoku: Uveďte příklad kapalného roztoku: Jak

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 Jméno Body Laboratorní práce č. 4 Úloha 1: Chelatometrické stanovení celkové tvrdosti vody Uveďte spotřeby odměrného roztoku Chelatonu 3 a jejich aritmetický průměr. Titrace # 1 2 3 Průměr Spotřeba / ml

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2002 Sb. POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA E 200 KYSELINA SORBOVÁ Chemický název Einecs 203-768-7 Kód E E 200 Kyselina sorbová

Více

Chloridová iontově selektivní elektroda

Chloridová iontově selektivní elektroda Chloridová iontově selektivní elektroda Produktové číslo: FU-ENCHL-A018A Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem, chlor v nich zaujímá podobu iontu Cl-. Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Neutralizační (acidobazické) titrace

Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N. výpočtem Látkové množství n... Hmotnost

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Odměrná analýza, volumetrie

Odměrná analýza, volumetrie Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů Ústřední komise Chemické olympiády 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie A Praktická část Zadání 40 bodů PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. Technická univerzita v Liberci Recenze

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015

OR-CH-3/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru v pitné a povrchové vodě. duben 2015 ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab..cz

Více