1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy Analýza farmakologických a biochemických dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat"

Transkript

1 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální, potravinářská a zemědělská data), H1 (hutní a mineralogická data), S1 (ekonomická, sociologická a ostatní data). Variability chemických veličin a analytických operací jsou v zadáních úloh vyjádřeny dvojím způsobem: (a) svou směrodatnou odchylkou v závorce (s), např. zápis naváženo (0.0003) g NaCl značí směrodatnou odchylku analytických vah s = g, nebo (b) intervalovým odhadem ± 2s, např. zápis naváženo ± g NaCl značí zde 2s = a s = Analýza farmakologických a biochemických dat Úloha B1.01 Vliv rozptýlení kalibračního faktoru na nejistotu koncentrace Bylo provedeno 8 paralelních stanovení glukosy v krvi. Bylo použito spektrofotometrického měření konce titrace při 540 nm a odečítány absorbance. Data vykazují normální rozdělení s průměrem a směrodatnou odchylkou Koncentraci glukosy je vyčíslena vztahem koncentrace = faktor absorbance. Faktor byl určen dříve a jeho střední hodnota je 23.5 mmol/l. Ukažte, jaký vliv na variabilitu koncentrace glukosy má variabilita faktoru za předpokladu, že výsledky stanovení faktoru mají normální rozdělení. Výpočet proveďte pro tyto případy: (a) x = 23.5, s = , (b) x = 23.5, s = Úloha B1.02 Nejistota stanoveného obsahu merkuriamidochloridu Stanovení obsahu merkuriamidochloridu v medicinálním precipitátu je založeno na reakci HgNH2Cl + 4 KI + H2O W K 2(HgI 4) + KCl + KOH + NH3 a uvolněný KOH a NH 3 se titrují odměrným roztokem kyseliny chlorovodíkové. Vypočtěte procentický obsah HgNH2Cl ve vzorku navážky x 4 = (0.0003) g, jestliže bylo spotřebováno x 1 = (0.03) ml x 2 = 0.1 (0.001) M HCl a c [%] ' x 1 x 2 x 3 molekulová hmotnost HgNH2Cl je x 3 = ( ) s užitím vzorce. 20 x Analýza chemických a fyzikálních dat Úloha C1.01 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku chloridu sodného 3 V 500 (0.12) cm roztoku je rozpuštěno (0.0003) g NaCl o molekulové hmotnosti ( ). Jaká je Úloha C1.02 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku modré skalice V 1000 (0.2) ml roztoku je rozpuštěno (0.0003) g CuSO 4. 5H2O o molekulové hmotnosti (0.01). Jaká je

2 Úloha C1.03 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku chloridu barnatého V 800 (0.15) ml roztoku je rozpuštěno (0.0003) g BaCl 2. 2H2O o molekulové hmotnosti (0.01). Jaká je Úloha C1.04 Výpočet nejistoty koncentrace nasyceného roztoku síranu stříbrného Vypočtěte rozšířenou nejistotu koncentrace nasyceného roztoku síranu stříbrného při 18 C, jestliže roztok obsahuje 0.58 (0.005)% Ag o atomové hmotnosti (0.01). Úloha C1.05 Výpočet nejistoty koncentrace roztoku uhličitanu sodného Určete rozšířenou nejistotu koncentrace (mol dm ) roztoku uhličitanu sodného, je-li v 500 ml (0.12) rozpuštěno 8.0 (0.0003) g Na2CO 3o molekulové hmotnosti (0.01). Úloha C1.06 Výpočet nejistoty koncentrace hydroxidu draselného acidobazickou titrací Určete rozšířenou nejistotu koncentrace (mol dm ) hydroxidu draselného KOH užitého při zpětné titraci, jestliže se navážka (0.0003) g CaCO 3 rozpustila v 50 (0.02) ml roztoku (0.0001) M HCl a přebytečná kyselina byla neutralizována 20.0 (0.03) ml KOH. Úloha C1.07 Nejistota obsahu fosforečnanu sodného určeného acidobazickou titrací Určete průměrnou hodnotu, rozptyl a rozšířenou nejistotu procentického obsahu terciálního fosforečnanu sodného, jestliže se na navážku (0.0003) g Na3PO 4 spotřebovalo acidobazickou titrací na methyloranž (0.03) ml roztoku (0.001) M HCl. Molekulová hmotnost Na3PO 4je (0.0001). Úloha C1.08 Výpočet nejistoty koncentrace fluoridu sodného v kuchyňské soli Kuchyňská sůl NaCl je obohacována přídavkem fluoridu sodného NaF. Jeho obsah je laboratorně kontrolován. V připraveném roztoku soli se proměří fluoridovou ISE elektrodou koncentrace fluoridů a přepočte se vzhledem k navážce, z níž byl roztok připraven dle vzorce c F = [F] 1000/m s. Byl užit vzorek navážky m s = (0.0003) g. Pomocí ISE elektrody byla stanovena koncentrace fluoridových iontů [F] = 1.3 (0.1) mg/l. Jaká je koncentrace fluoridů a její rozšířená nejistota v původním vzorku? Úloha C1.09 Výpočet nejistoty koncentrace oxidu fosforečného Při přípravě standardního roztoku, obsahujícího v 1 ml 0.01 mg oxidu fosforečného P2O 5 se postupuje následujícím postupem: po vysušení při 105EC navážíme (0.0003) g KH2PO 4p. a., který rozpustíme v odměrné baňce 1000 (0.4) ml destilovanou vodou a doplníme po rysku. Z odměrné baňky odpipetujeme 10 (0.02) ml a naředíme na 1000 (0.4) ml. Určete průměrnou koncentraci standardního roztoku P2O 5a jeho nejistotu. Úloha C1.10 Výpočet nejistoty výsledku stanovení obsahu nerozpuštěných látek Ke gravimetrickému stanovení obsahu nerozpuštěných látek bylo použito V 0 = 100 (0.5) ml vody. Hmotnost filtru s nerozpuštěnými látkami byla m 2 = (0.0003) mg a hmotnost samotného filtru m 1 = (0.0003) mg. Obsah nerozpuštěných látek se vypočte dle vzorce nerozpuštěných látek. c ' 10 6 (m 2 & m 1 ) V 0. Odhadněte rozšířenou nejistotu obsahu Úloha C1.11 Výpočet nejistoty obsahu volného kyanidu v kyanidové lázni Při titraci 50 (0.02) ml stříbřící kyanidové lázně se na volný kyanid spotřebovalo (0.03) ml (0.0005) M AgNO 3. Vypočtěte nejistotu obsahu volného kyanidu draselného v gramech na 1000 (0.2) ml kyanidové lázně, když molekulová hmotnost KCN je (0.001). Úloha C1.12 Nejistota obsahu kyanidu draselného argentometricky Určete nejistotu procentního obsahu KCN v neznámém vzorku, když se na navážku (0.0003) g vzorku spotřebovalo při argentometrické titraci (0.03) ml roztoku (0.001) M AgNO 3. Molekulová hmotnost KCN je ( ). Úloha C1.13 Výpočet nejistoty rozpustnosti olovnatých iontů Součin rozpustnosti fosforečnanu olovnatého je K = ( ). Jaká je nejistota vypočtené rovnovážné 2+ koncentrace olovnatých iontů [Pb ] v nasyceném roztoku Pb (PO ) ve vodě? 3 4 2

3 Úloha C1.14 Stanovení nejistoty obsahu sirníku barnatého jodometricky Při jodometrickém stanovení obsahu BaS v uhličitanu barnatém se procento BaS v neznámém vzorku vypočte dle vzorce % BaS = (V c - V c )/m, kde na vzorek uhličitanu navážky m = (0.0003) g byl objem V = (0.04) ml roztoku jodu o koncentraci c = (0.0008) mol dm a spotřeby V = 9.75 (0.05) ml roztoku sirnatanu o koncentraci c 2 = ( ) mol dm. Jaká je nejistota obsahu sirníku barnatého? Úloha C1.15 Výpočet nejistoty obsahu měďnatých iontů chelatometrickou titrací Na 50 (0.02) ml vzorku síranu měďnatého se spotřebovalo 28.6 (0.01) ml ( ) M chelatonu 3. Vypočtěte, jaká je rozšířená nejistota počtu gramů mědi, obsažených v 1000 (0.02) ml roztoku síranu měďnatého, když atomová hmotnost mědi je (0.0001). Úloha C1.16 Výpočet nejistoty koncentrace chelatonu 3 titrací zinečnaté soli Navážka 5.00 (0.0003) g čistého zinku byla rozpuštěna v HCl a zředěna 500 (0.12) ml. Na titraci 25.0 (0.03) ml tohoto roztoku bylo spotřebováno 58.0 (0.05) ml chelatonu 3. Jaká je nejistota koncentrace chelatonu 3 (mol dm ), když atomová hmotnost zinku je (0.05)? Úloha C1.17 Výpočet nejistoty koncentrace dusitanů v 70% kyselině sírové Stanovení dusitanů v 70% kyselině sírové se provádí permanganometricky na kyselinu šťavelovou. Koncentrace dusitanů se vypočte dle vztahu c = (V 1 c 1 - V 2 c), 2 kde V 1 = 7.0 (0.150) ml je objem přebytku KMnO 4 o koncentraci c 1 = (0.0008) mol dm, V 2 = 1.3 (0.03) ml je objem spotřebované kyseliny šťavelové o koncentraci c 2 = (0.0008) mol dm. Vypočtěte nejistotu koncentrace dusitanů. Úloha C1.18 Výpočet nejistoty obsahu hořčíku metodou AAS Určete nejistotu obsahu hořčíku ve vzorku tvárné slitiny metodou AAS dle vztahu % Mg = 100% (m V A)/(V V), kde m = (0.0003) g je hmotnost navážky vzorku, A = (0.0043) je naměřená absorbance, V = (0.085) 1 ml je objem odměrky při rozpouštění vzorku, V = 10.0 (0.014) ml je pipetovaný objem, V = (s = 0.085) ml je objem 2 3 odměrky při dalším ředění. Úloha C1.19 Nejistota titračního stanovení chloridů ve vodě Vypočtěte nejistotu výsledku titračního stanovení chloridů ve vodě, když hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku se vypočte podle vzorce [Cl & ] ' V e f t c[hg(no 3 ] 1000 V 0 kde hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku [Hg(NO 3] se vypočte podle vzorce m[hg(no [Hg(NO 3 ] ' 3.1/2H 2 O] V. M[Hg(NO 3.1/2H 2 O] kde hmotnost navažované látky m[hg(no ). ½ H O] = 8.5 g (0.001), objem výsledného roztoku V = 1 litr (0.0002), molekulová hmotnost M[Hg(NO ). ½ H O] = g/mol (0.01), spotřeba odměrného roztoku dusičnanu rtuťnatého při titraci vzorku V e = 5.00 ml (0.05), titrační přepočítávací faktor pro merkurimetrické stanovení chloridů f t = 2 ( ), původní objem vzorku při titraci V 0 = ml (0.5), atomová hmotnost chloru A cl= g/mol. Úloha C1.20 Porovnání propagované nejistoty a směrodatné odchylky Porovnejte nejistotu výsledku spektrofotometrického stanovení amonných iontů ve vodě, určené technikou propagace chyb se směrodatnou odchylkou, vyčíslenou opakovaným stanovením vzorku. Koncentrace amonných iontů se vypočte ze vztahu (NH % 4 ) ' k. A, kde hmotnostní koncentrace amonných iontů ve vzorku c (NH ) [mg/l], konstanta kalibrační m 4 + křivky k = 0.73 mg/l (0.01), absorbance A = (0.005). Opakovaným stanovením koncentrace NH ve vzorku 4 + odpadních vod byla zjištěna následující data: 0.63, 0.62, 0.61, 0.62, 0.62, 0.63, 0.61, 0.62, 0.63 mg/l. Úloha C1.21 Výpočet nejistoty koncentrace kyseliny chlorovodíkové acidobazickou titrací Vypočtěte nejistotu stanovené koncentrace kyseliny chlorovodíkové HCl, která je titrována čerstvě připraveným roztokem hydroxidu sodného NaOH, standardizovaného na hydrogenftalan draselný KHP. Předpokládá se úroveň koncentrace HCl -1 okolo 0.1 mol.l. Koncentrace HCl v mol/l se vyčíslí vztahem c HCl ' 1000 m KHP P KHP V KHP V N2 V f F KHP V N1 V HCl

4 -5-4 kde navážka KHP m KHP = g (variační koeficient δ = ), čistota KHP je P KHP = (δ = ), -4 spotřeba KHP je V KHP = ml (δ = ), objem NaOH pro titraci KHP je V N2 = 25.0 (δ = ), objem -4-5 zásobního roztoku KHP je V f = (δ = ), molekulová hmotnost KHP je F KHP = (δ = ), -4 objem NaOH pro titraci HCl je V N1 = 25.0 (δ = ), spotřeba HCl je V HCl = ml (δ = ). Z hodnot relativních směrodatných odchylek čili variačních koeficientů je zřejmé, že oba objemy V KHP a V HCL přispívají k celkové nejistotě každý Jsou-li tyto dvě hodnoty kombinovány, činí příspěvek , což odpovídá 80% odhadované nejistoty Analýza environmentálních, potravinářských a zemědělských dat Úloha E1.01 Výpočet nejistoty obsahu vody v ethylacetátu Fischerovou metodou Určete velikost nejistoty při stanovení obsahu vody ve vzorku etylacetátu Fischerovou metodou v hmotnostních procentech z následujících dat: navážka etylacetátu m = (0.0003) g, spotřeba Fischerova činidla V = (0.001) ml, titr t = (0.001) mg/ml, faktor f = 0.1. Úloha E1.02 Nejistota chromatografického stanovení Vypočtěte nejistotu chromatografického GC/MS stanovení obsahu referenčního kongeneru polychlorovaných bifenylů PCB-28 (klasifikace dle Ballschmidtera) ve vodním vzorku v oblasti meze stanovitelnosti pro následující experimentální data: objem vzorku vody pro extrakci PCB V = 1000 ± 0.2 ml, zakoncentrování vzorku na v = 100 ± 2 µl po jeho extrakci a čištění, minimální stanovitelná plocha GC/MS píku P = ± 45000, plocha chromatografického píku odpovídající 2 ng/µl referenčního standardu PCB-28 činí S = ± Úloha E1.03 Výpočet nejistoty obsahu kyseliny octové v konzumním octu Při titraci x 1 = (0.0003) g hydrogenftalanu draselného KHC8H4O 4 se spotřebovalo x 4 = (0.03) ml NaOH. Molekulová hmotnost hydrogenftalanu draselného je x = (0.001) a kyseliny octové CH COOH x = (0.0001). Vypočtěte nejistotu objemového procenta kyseliny octové v konzumním octu, když se na x 6 = 10.0 (0.005) ml konzumního octa spotřebovalo x = (0.03) ml odměrného roztoku NaOH. Hustota x = 100% kyseliny octové je x = g cm. Vztah je Z = (x x x x )/( x x x x ) Analýza hutnických a mineralogických dat Úloha H1.01 Stanovení nejistoty množství kadmia v hmotě keramického nádobí U zkoušky ke stanovení množství olova a kadmia s nejistotou, tj. množství vyluhovaného z povrchu keramického nádobí 4%ním vodným roztokem kyseliny octové se užívá metoda atomové absorpční spektrometrie. U nádob, které je možné zcela naplnit loužícím roztokem, je množství vylouženého kovu vyjádřeno jako koncentrace c 0 [mg/l] loužícího roztoku. U nádob, které není možno zcela zaplnit norma vyžaduje, aby výsledek byl vyjádřen jako množství kadmia či olova r, vyloužené z jednotky povrchu dle vztahu r ' c 0 V L a V, kde c je vypočtená koncentrace ve výluhu, V je objem loužícího 0 L roztoku a a je povrch nádoby. Koncentrace je stanovena za užití dvou standardních roztoků. Prvý roztok má koncentraci V kovu nižší než je očekávaná měřená koncentrace a druhý vyšší. Výraz pro výpočet koncentrace c je 0 c 0 ' A 0 & A 1 A 2 & A 1 c 2 & c 2 f 5 % c 2 f 5 ) df kys f cas f tepl kde A je optická hustota kovu ve výluhu vzorku 53.0 (0.62), kde A je optická hustota kovu ve standardu s nižší 0 1 koncentrací 21.8 (0.39), kde A je optická hustota kovu ve standardu s vyšší koncentrací (0.22). Optické hustoty byly 2 měřeny opakovaně 10x a v datech jsou uvedeny aritmetické průměry a směrodatné odchylky průměrné hodnoty. Roztoky standardů byly připraveny postupným ředěním zásobního roztoku: c je obsah kovu ve výluhu vzorku, c je obsah kovu 0 1 ve standardu s nižší koncentrací c /5 = 0.1 (0.0017) mg/l, c je obsah kovu ve standardu s vyšší koncentrací 0.5 (0.0017) 2 2 mg/l, d zřeďovací koeficient (0.000), f kys je koeficient přípravy 4%ní kyseliny octové 1.0 (0.0064)% f cas koeficientu času, potřebného na vyloužení kovu z keramiky značí průměrnou změnu koncentrace asi 0.3%/hod což činí korekci na c 0o hodnotu 1 ± (c ) = 1 ± Vyluhovaní kovu z keramiky je ovlivněno teplotou, a to pro dovolený rozsah normou 2EC byl získán koeficient f = 1 ± 0.1 a po převedení na směrodatnou odchylku s = 0.1/%3 = Dále množství tepl 2 2 V kovu r [mg/dm ], vyluhovaného jednotkou povrchu a = 2.37 (0.069) dm je objemem kyseliny octové V L = 332 (0.007) ml.

5 1.5.4 Analýza fyzikálních dat Úloha S1.01 Výpočet nejistoty výsledku u operací s přibližnými čísly Určete rozšířenou nejistotu U výsledku a zaokrouhlete výsledek na správný počet platných desetinných míst u následujících výrazů: (a) y ' 6.75(±0.03) % 0.843(±0.001) & 7.021(±0.001) (b) y ' 67.1(±0.3) 1.03(±0.02) 10 &17 (c) y ' (143(±6) & 64(±3))/(1249(±1) % 77(±8)) (d) y ' log(6.02(±0.02) ) (e) y ' antilog(0.99(±0.05)) Úloha S1.02 Výpočet nejistoty výsledného odporu v sériovém zapojení Vypočtěte celkový odpor R spolu se svou nejistotou při sériovém zapojení čtyř odporů, u kterých známe jejich relativní chybu (v závorce v%): R 1= (0.01%) ohmů, R 2= (0.008%) ohmů, R 3= (0.01%) ohmů, R 4= (0.01%) ohmů. Úloha S1.03 Nejistota kalibrace teploměru Při kalibraci teploměru byl posuzován vliv ocelové jímky tak, že během zahřívání kalibrační lázně byla sledována dynamická nejistota správně měřícího teploměru. V jistém okamžiku bylo zjištěno, že během 20 s se zvýšil údaj teploměru o 0.4 C, teplota lázně je 67.0 C a údaj teploměru je 65.6 C. Určete časovou konstantu teploměru v jímce, víte-li, že teplota byla měřena s nejistotou 0.1 C, nejistotu měření času můžeme vzhledem k automatizovanému sběru dat zanedbat a pro změnu údaje teploměru platí vztah dζ dt ' 1 τ (ζ l & ζ t ) kde ζ t vyjadřuje údaj teploměru, ζ lteplotu lázně, t čas a τ časovou konstantu. Úloha S1.04 Výpočet nejistoty meze skluzu Fyzikální parametr mez skluzu se stanovuje při tahové zkoušce tělíska, zhotoveného podle ISO normy: mikrometrem se změří tlouštka d 1 = (0.001) a šířka d 2 = (0.001) pracovní části zkušebního tělíska v 10 bodech a průměrná hodnota se užije pro výpočet průřezu tělíska. Pak se tělísko upne do čelistí tahového stroje a po nastavení předepsané rychlosti vzdalování pohyblivé části (50 mm/min) a příslušné síly (1000 nebo 2000 N) se provede zkouška. Ze záznamu křivky zatížení - protažení se odečetla mez kluzu Z = 278 (0.005) N v bodě maxima. Vedle meze kluzu vypočtěte i jeho nejistotu. Mez skluzu se přepočte dle vztahu MK = Z/(d 1. d 2).

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Jak zjistíte, která ze dvou látek je rozpustnější v nějakém rozpouštědle?

Jak zjistíte, která ze dvou látek je rozpustnější v nějakém rozpouštědle? ROZTOKY - CVIČENÍ Co je roztok? Z čeho se skládá roztok? Uveďte příklad organického rozpouštědla: Uveďte příklad plynného roztoku: Uveďte příklad pevného roztoku: Uveďte příklad kapalného roztoku: Jak

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA

POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA Příloha č. 3 k vyhlášce č. 54/2002 Sb. POŽADAVKY NA IDENTITU A ČISTOTU PŘÍDATNÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA E 200 KYSELINA SORBOVÁ Chemický název Einecs 203-768-7 Kód E E 200 Kyselina sorbová

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chloridová iontově selektivní elektroda

Chloridová iontově selektivní elektroda Chloridová iontově selektivní elektroda Produktové číslo: FU-ENCHL-A018A Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem, chlor v nich zaujímá podobu iontu Cl-. Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. ANALÝZA VODY OBSAH 1. STANOVENÍ SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ VODY 2. STANOVENÍ Ca, Mg VE VODĚ CHELATOMETRICKY (TVRDOST VODY) 3. CHLORIDY VE VODĚ 4. STANOVENÍ AMONIAKÁLNÍHO DUSÍKU A DŮKAZ AMONIAKU VE VODĚ 5.

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL

Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL Laboratorní cvičení z chemie pro Fakultu strojní TUL dostupné na: http://www.kch.tul.cz/ Zpracoval kolektiv KCH pod vedením Petra Exnara: Jan Grégr; Irena Šlamborová-Lovětínská; František Meduna; Jana

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Rovnovážná potenciometrie

Rovnovážná potenciometrie Rovnovážná potenciometrie koncentrace analytu se stanovuje z velikosti rovnovážného napětí elektrochemického článku tvořeného indikační elektrodou citlivou na množství (druh analytu referenční elektrodou

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého. Mgr. Lenka Horutová. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.1 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu oxidu uhličitého Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více