Prednáška č.1 : prvá a druhá vyučovacia hodina 24/9/ ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prednáška č.1 : prvá a druhá vyučovacia hodina 24/9/ ročník"

Transkript

1 Prednáška č.1 : prvá a druhá vyučovacia hodina 24/9/ ročník F I L O Z O F I A : 1. Antická filozofia: -raná grécka filozofia 6.-5.st. pred n.l. /Herakleitos, pytagorovci,eleatska škola, Empedokles,Anaxagoras, Demokritos/ - klasické obdobie 5.-4.st. pred n.l. /sofisti, Sokrates, Platon, Aristoteles/ - helenistické obdobie 4.st. pred n.l st. n.l. /stoicizmus, Zenón z Kitia, Lucius Seneca, Epiktetos, Marcus Antoninus,Epikuros/ - mystické obdobie - úpadok filozofie / novoplatonizmus, Plotinos/. 2. Stredoveká filozofia : st. Dve základné obdobia : - patristika /Aurelius Augustinus voluntarizmus/ - scholastika / Tomáš Akvinský tomizmus/ 3. Renesančná filozofia : st. Štyri myšlienkové prúdy : - renesančná filozofia / Mikuláš Kuzánsky, G. Plethon, M.Ficino,P.Pomponazzi/ - nové poznatky prírodných vied /M.Koperník, G.Bruno, G.Galilei/ - človek, právo, politika témy spoločenskovednej orientacie / N. Machiavelli, T. More, T. Campanela/ - reforma v cirkvi a v naboženstve /M.Luther, J.Bohme, J.Kalvin/ 4. Klasická novoveká filozofia : st Dve línie vývoja : - empirizmus /F.Bacon, J.Locke, G.Berkeley, D.Hume/ - racionalizmus /R.Descartes, B.Spinoza, W.Leibniz / 5. Osvietenská filozofia : 18. st. / L.Montesquie, J.J.Rousseau, F.Volteire, D.Diderot / 6. Nemecký klasický idealizmus : st. / I.Kant, J.Fichte, F.Scheling, G.Hegel / 7. Poklasická filozofia : 19. st. - scientistické prúdy pozitivizmus, novokantovstvo, marxistická filozofia / A. Comte, H. Spencer, J.S. Mill, K. Marx, F. Engels / - antropologické filozofie / S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzche / 8. Moderná filozofia 20. st. 9. Filozofické myslenie na Slovensku

2 Grécka filozofia Grecku filozofiu nazývame antickou filozofiou. G.f. je súhrn filozofických učení, ktoré rozvíjali myslitelia v starogréckej a starorímskej spoločnosti od konca 7.st.pred n.l. až do 6.st. n.l. Gréci vytvorli širokú paletu f. prúdov. Hlboké premeny gréckej spoločnosti a človeka v nej boli dôsledkom vzniku f. v antickom grécku. Musíme vychádzať z danej situácie vývoja spoločnosti. Pôvodna rodová spoločnosť sa rozpadá, vznikajú grécke polis mestské štáty. Majetkovú a sociálnu rovnosť v rode nahrádza sociálno-ekonomická nerovnosť vytvára sa otrokárska spoločnosť. Dochádza k deľbe práce, vyššiemu stupňu vývinu výroby, rozdeleniu spoločnosti na vrstvy. Hlboké soc.-pol. zmeny spôsobili, že zanikajú tradičné- mytické predstavy o o svete a už sa vytvárajú vedecké názory a abstraktno-f. predstavy o skutočnosti. Nový svetonázor ľudí, ktorý je odrazom hlbokých spoločenských zmien, sa začal rozchádzať s tradičným rodovým svetonázorom mýtom. Mytologia ako súhrn mýtov je špecifický svetonázor prvotných ľudí. S postupným rozvojom spoločnosti, myslenia a osvojovaním si javov prírody sa mytologia stáva racionalnejšou, - bohovia nadobúdajú podobu zvierat zoomorfizmus v starovekom Egypte, - alebo podobu ľudí - antropomorfizmus v gréckej mytologii. Bohovia boli k človeku blízky, zmýšľali a konali príliš ľudsky. Prameňom mýtu však nebol len strach a bezmocnosť, ale aj túžba ovládnuť prírodné sily. Staroveký človek, ktorý sníval o lete vo vzduchu, vytvoril mýtus o Daidalovi a Ikarovi, či rozprávku o lietajúcom koberci. Prvé f. a predvedecké predstavy o svete a živote boli späté s mýtom a náboženstvom. Filozofia vznikla ako kritika a prekonanie mýtu, ako nový typ myslenia a nová orientácia vo svete. Môžme prehlásiť, že grécku f. zrodila grécka demokracia. Vývoju otrokárskeho zriadenia zodpovedá aj vývoj filozofie, ktorý delíme na 4 obdobia: 1. rané /kozmologické/obdobie: filozofi sa zaoberajú najmä prírodovednou problematikou, otázku sveta chápu prevážne naturalisticky a materialisticky. Dominuje ionska škola v Milete. Patria sem aj Herakleitos, pytagorovci, eleatska škola, Anaxagoras a Demokritos. 2. klasické obdobie Je obdobím najväčšieho rozmachu g. F. sofisti, Sokrates, Platon, Aristoteles. V popredíich záujmu je problém človeka. Človek je mierou všetkých vecí. 3. helenistické obdobie Súvisi už s ekon. a polit. úpadkom Grécka. Grécko stráca politickú nezávislosť. Grék v novej situácii hľadá sám seba uzatvára sa do seba. Končí sa tvorivý rozvoj zdravej f. špekulácie. Obdobie malo tri hlavné prúdy: epikureizmus, stoicizmus,skepticizmus. 4. mystické obdobie RANÉ OBDOBIE (6. 5. storočie pred n. l.) MILÉTSKA ŠKOLA S menami milétskych filozofov Tálesa, Anaximandra a Anaximena je spätý vznik európskej vedy a filozofie. Nazdávali sa, že všetky vedy musia mať nejaký spoločný počiatok (arché). Základom ich filozofie teda bolo hľadanie tohto prvopočiatku či pralátky.

3 Osoba TÁLESA je opradená legendami. Spomína sa ako úspešný cestovateľ, obchodník, politik i filozof teoretik. Jeho zásluhy sú predovšetkým v tom, že Grékom sprístupnil poznatky východnej vedy (egyptskej a babylonskej matematiky a astronómie). Aj Tálesova predpoveď zatmenia Slnka, ktorá vzbudila úžas a ukončila vraj vojnu medzi lýdskym a médskym kráľom, sa zakladá na poznatkoch babylonských astronómov. Za základ všetkých vecí a sveta vôbec Táles pokladal vodu, ale proces vznikania vecí z vody nevysvetlil. Pre neho bola voda pretrvávajúcou,,podstatou. Podľa Aristotela na túto myšlienku mohol prísť na základe pozorovania prírody, keď zistil nenahraditeľnosť a dôležitosť vody v živote organizmov. Táles tvrdil, že Zem je plochý disk, ktorý pláva na vode. ANAXIMANDROS bol Tálesovým žiakom a takisto o ňom vieme len sprostredkovane. Uvádza sa, že napísal prvé filozofické dielo O prírode. Za začiatok a základný prvok vecí vyhlásil,,neobmedzené apeirón. Podľa neho to nie je ani voda, ani nijaký iný živel, ale akási neobmedzená podstata, neurčený svetový počiatok, všeobecný zákon, miera všetkých meniacich sa vecí. Vznik vecí nevysvetľuje premenou živlov, ale tým, že sa večným pohybom vylučujú protiklady. Tento večný pohyb vylučujúcich sa protikladov určuje svetové dianie. ANAXIMENES je najmenej známym filozofom milétskej školy. Jeho názory sú viac kozmologické, ako filozofické. Za počiatok všetkých vecí označuje neobmedzený vzduch. Zhusťovaním a zrieďovaním vzduchu sa dajú vysvetľovať základné vlastnosti jednotlivých druhov vecí, lebo spôsobujú ich tvrdosť, teplotu a ostatné fyzické kvality. Hľadaním počiatku vecí sa títo prírodní filozofi stali zakladateľmi nielen európskej filozofie, ale aj priekopníkmi mnohých oblastí vedy. Tálesa volali prvým matematikom (používal kružidlo a uhlomer), astronómom (predpovedal zatmenie Slnka) a fyzikom. Anaximandros vypracoval prvú zemepisnú mapu vtedy známeho sveta. Prvý vyslovil myšlienku, že Zem má tvar valca a vznáša sa vo vzduchu. Všetci traja filozofovali o prírode a tvrdili, že veci tohto sveta vznikli z pralátky. Svet chápali ako živý organizmus. Aristoteles ich nazval hylozoistami (gréc. hylé látka, zoós živý). Nerozlišovali živú a neživú prírodu, predmetom ich filozofovania bolo hľadanie odpovede na otázku čo je arché- Teóriu poznania nevytvorili, pokladali za samozrejmé, že podstatu vecí možno poznať na základe pozorovania. PYTAGOROVCI Názvom pytagorovci označujeme skupinu mysliteľov, ktorí pôsobili asi do konca 6. st. v juhoitalskom meste Krótóne a obhajovali záujmy gréckej obchodnej aristokracie. Nebola to filozofická škola v pravom zmysle slova, ale skôr náboženský spolok. PYTAGORAS zo Samu ( pred n. l.) sám nič nenapísal, ba mnohé objavy, ktoré sa mu donedávna pripisovali, uskutočnili jeho mladší nasledovníci. Súčasníci považovali Pytagora za vynikajúceho matematika, astronóma pravdepodobne on zaviedol termín filozofia a ako prvý nazval svet kozmom. Jeho učenie je zmesou náboženských, morálnych a politických zásad, ale aj určitým filozofickým svetonázorom. Základom Pytagorovho učenia bola viera, že duša človeka sa po jeho smrti sťahuje do tiel iných bytostí. Pytagorovci sa systematicky venovali matematike. Číslam a číselným vzťahom pripisovali mystické vlastnosti. Hlásali, že veci existujú ako,,napodobenie čísel, ktoré sa v gréckej matematike chápali geometricky (priestorovo) ako určitý tvar. Bod znamenal jednotku, priamka dvojku, plocha bola trojkou a teleso štvorkou. Spájaním čísel dokázali vysvetliť plochy, obsah, objem, šírku a hĺbku. Súčet čísel 1,2,3 a 4 tvorí číslo desať, ktoré považovali za dokonalé a posvätné. Čísla a vzťahy medzi nimi sú podľa pytagorovcov niečím, čo odhaľuje samotné základy sveta. Pytagorova téza základom všetkého je číslo teda znamenala, že číslo je počiatok (arché) vecí, rovnako ako Tálesovým prvopočiatkom všetkých vecí je voda. Pytagorovci chápali čísla ako

4 samostatné, netelesné podstaty, ktoré existujú mimo prírody. Lenže číslo je pre nich aj niečo čo riadi svet, čo určuje poriadok vecí a ich vzťahy. Učenie o,,povahe čísla vyhlásili za základ všetkého poznania o svete a jeho veciach. Pytagoras upozornil aj na existujúce protiklady v štruktúre sveta a ľudských vzťahov a pokladal ich za rovnako dôležité ako čísla. Rozlišoval desať protikladov, od základných až po matematicky dokonalé: obmedzené a neobmedzené, nepárne a párne, jedno a množstvo, pravé a ľavé, mužské a ženské, nehybné, pohyblivé, rovné a krivé, svetlo a tma, dobré a zlé, štvorec a obdĺžnik. Poriadok vo svete vzniká tak, že protiklady sa v určitých proporciách a vzťahoch spájajú, čím v kozme zároveň vzniká harmónia. Usporiadanie sveta (najmä nebeských telies) pokladal za dokonalé, lebo jeho poriadok (harmóniu sfér) možno vyjadriť vypočítať pomocou číselných pomerov. Okrem filozofických a geometrických významov Pytagoras a jeho žiaci pripisovali číslam aj mravné hodnoty. Pomocou čísel totiž vyjadrovali aj vzťahy medzi ľuďmi. Napr. manželstvo označovali číslom tri, spravodlivosť číslom štyri a priateľstvo si cenili najvyššie číslom desať. Napriek osobitosti názorov pytagorovcov, význam ich učenia nespočíva v objavení a sformulovaní niektorých matematických poučiek, ale v tom, že ako prví sa pokúsili chápať filozofiu ako abstraktné usudzovanie. HERAKLEITOS ( asi pred n. l.) Druhým strediskom starogréckej filozofie (po Miléte) na maloázijskom pobreží bolo mesto Efezos rodisko Herakleita. Ako aristokrat mohol dosiahnuť hodnosť obetného veľkňaza, zriekol sa jej však v prospech brata. Z jeho diela O prírode sa nám zachovalo asi 130 zlomkov. Herakleitos je jedno z najzaujímavejších osobností v dejinách filozofie. Často sa však protichodne interpretuje, čo vyplýva z jeho svojského spôsobu vyjadrovania. Je to spôsob plný antitéz, aforizmov, porekadiel a hádaniek (označuje sa aj ako obrazno-poetický spôsob). Tieto výrazové prostriedky vraj používal preto, lebo sú krátke, ale obsažné a zovšeobecňujú rôzne javy. Hlavným prínosom Herakleitovej filozofie je myšlienka všeobecného plynutia a zmeny jeho známe,,panta rei (všetko plynie). Učil, že vo svete všetko plynie a mení sa, nič nie je nemenné a netrvá stále. Do dôsledkov domyslel otázku pohybu a zmeny, odhalil relatívny charakter bytia vecí i ľudského života. Túto myšlienku vyjadril v podobe aforizmu:,,do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme. Podľa Herakleita nemožno dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, lebo toho, kto vstúpi do tej istej rieky druhýkrát, omývajú už nové vlny. Učenie o svete Podobne ako milétski filozofi aj Herakleitos tvrdil, že veci vznikli z látkového prazákladu. Avšak táto látka nie je voda, apeirón či vzduch, ale oheň. Svet aj príroda sú v neustálom procese zmeny a oheň je zo všetkých prírodných látok najpohyblivejší a najviac schopný zmeny. Tento svet (kozmos) nevytvoril žiadny Voh, ani žiadny človek, ale bol, je a bude večne živým ohňom, zapaľujúcim sa podľa miery a vyhasínajúcich podľa miery. Pre takéto chápanie zmeny pokladáme Herakleita za jedného zo zakladateľov dialektiky. Príčinou zmeny videl v boji protikladov. Aj keď oheň podľa Herakleita prechádza rôznymi zmenami, je základom sveta. Svetu vládne logos všeobecný poriadok, miera nevyhnutnosti, zákon vecí, objektívny princíp. Učenie o relatívnosti vecí Keďže vo svete je všetko navzájom spojené a každý jav prechádza do vlastného protikladu, musíme každú vlastnosť chápať nie ako izolovanú a bezpodmienečnú, ale ako relatívnu. Dôkazy relatívnosti čerpal z pozorovania života ľudí a zvierat.,,somáre by dali prednosť slame pred zlatom, to znamená, že hodnota zlata je relatívna, iba ľudia jej pripisujú veľkú hodnotu. Podobne aj morská voda je súčasne najčistejšia (pre ryby) aj najšpinavšia (pre ľudí, lebo sa nehodí na pitie).

5 Príčinu toho, že všetko sa mení a stálosť je relatívna, zatiaľ čo zmena je absolútna, Herakleitos videl v protikladoch. Protiklady sú podľa neho vlastné všetkým veciam a javom:,,jedno a to isté sa v nás prejavuje ako živé a mŕtve, bdiace a spiace, mladé a staré; lebo toto sa premieňa na tamto a tamto zase na toto. Objavil princíp jednoty a boja protikladov, ktorý je príčinou večného samopohybu vo svete. Herakleita pokladáme za zakladateľa gnozeológie teórie poznania. Poznanie je podľa neho predovšetkým poznaním objektívnej skutočnosti, ktorá existuje nezávisle od nášho vedomia. Úlohou poznania je preniknúť do podstaty prírody a jej zákonov. Herakleitos zdôrazňoval, že jednotlivé poznatky treba uvádzať do vzájomných súvislostí, pretože iba tak možno poznať ich podstatu a dospieť k pravde. Pravdu chápe ako konkrétnu a závislú od istých podmienok. Predmetom poznania je kozmos, príroda a hmotný svet. ATOMISTICKÁ TEÓRIA V 5. storočí pred n. l. nastali v Grécku po grécko-perzských vojnách významné politické a kultúrne zmeny. Ťažisko hospodárskeho, politického a kultúrneho života sa z maloázijských pobrežných miest a ostrovov presunulo do centrálneho Grécka a gréckych kolónií v Taliansku. Dominantné miesto zaujali Atény a Sparta. Hoci grécka kultúra dosahuje rozkvet, prejavujú sa už príznaky budúcej krízy aténskej spoločnosti. Zostrovanie spoločenských konfliktov sa odráža aj vo vzájomných stretoch stúpencov gréckeho materializmu a idealizmu. Materializmus dosiahol v starovekom Grécku svoj najväčší rozmach v atomistickej teórii. Hlavnými predstaviteľmi tejto teoretickej koncepcie sú Leukippos a Demokritos. O Leukippovi vieme veľmi málo. Hoci bol zakladateľom atomistickej teórie, nezachovalo sa nič z jeho života. Preto mnohí pochybujú, či vôbec žil. V jeho diele pokračoval filozof DEMOKRITOS (asi pred n. l.) Bol starším vrstovníkom Sokrata a Platóna. Zaoberal sa problémami astronómie, fyziky, matematiky i biológie, ale venoval sa aj psychológii, pedagogike, etike a ostatným vtedy rozvíjaným vedám. Jeho spisy boli prvými starovekými encyklopédiami. Pochádzal z Abdér v Trácii a bohaté dedičstvo po ocovi mu umožnilo veľa cestovať. Navštívil Babylon, Perziu, Egypt. Aristoteles o ňom povedal, že premýšľal o všetkom. Demokritova filozofia je výrazne materialistická. Tvrdil, že všetko sa skladá z hmoty, z najmenších hmotných čiastočiek atómov a z prázdna. Atómy nevznikajú ani nezanikajú, sú večné, nepriestupné, ďalej nedeliteľné a kvalitatívne nemenné. Ich počet a tvary sú nekonečné. Medzi atómami existujú rozdiely v tvare, usporiadaní a polohe. Tieto rozdiely spôsobujú rôznorodosť vecí vo svete. Vznik, zmenu a zánik všetkého Demokritos chápal ako prejav mechanického preskupovania v prázdnom priestore. Pohyb je vlastnosť všetkých atómov. Nevyhnutnou podmienkou pre pohyb atómov je prázdno, ktoré musí existovať, aby sa atómy mali kde premiestňovať. Atómy sa pohybujú všetkými smermi. Pohyb atómov je podľa Demokrita ich vnútornou prirodzenosťou, nevyhnutnosťou, nevyvoláva ho nijaká vonkajšia sila či nadprirodzený princíp. Na rozdiel od náboženských a idealistických predstáv Demokritos ako prvý vyslovil myšlienku, že duša je hmotná, podobne ako všetko ostatné sa skladá z atómov a je nositeľom vedomia. Nositeľmi vedomia sú najmenšie, guľaté a veľmi ľahké častice špecifické atómy. Duša človeka je síce zložená z atómov, ale je smrteľná. Keď človek zomiera, atómy duše sa rozpájajú. Smrteľnosť je podľa Demokrita prirodzeným prejavom hmoty, a nie je dôsledkom nadprirodzeného princípu, ako tvrdili idealisti. V poznaní Demokritos zdôrazňuje najmä rozumové poznanie, dôležitú úlohu však pripisuje aj zmyslovému poznaniu. Zmyslami sme schopní zachytiť prechodné zhluky atómov veci. Zmyslové poznanie je podľa neho poznanie povrchné, nejasné. Podstatu vecí, t.j. večné a nemenné atómy a prázdno, môžeme postihnúť len rozumom. Toto teoretické poznanie, odhaľovanie podstaty javov Demokritos nazýva pravým poznaním. Zmyslové poznanie vysvetľoval ako vtláčanie miniatúrnych a

6 jemných,,obrazov predmetom (eidolov) do našich zmyslov (ako do vosku). Korekciu zmyslového poznania musí urobiť rozum. Demokritos uznával všeobecnú príčinnosť a nevyhnutnosť vo svete. Všeobecný zákon o príčinnej súvislosti a podmienenosti javov sa neskôr stal jedným zo základných východísk novodobej vedy. Svoju úlohu zohrali aj Demokritove ateistické názory. Bohovia sú podľa neho iba fantastické predstavy a domnienky ľudí. Viera v bohov je dôsledok nevedomosti ľudí a ich strachu z prírodných ničivých síl a javov. PRECHOD KU KLASICKÉMU OBDOBIU GRÉCKEJ FILOZOFIE SOFISTI Demokritom sa skončilo prvé obdobie vo vývine gréckej filozofie, ktoré dosiahlo cenné výsledky najmä v oblasti ontológie. Nastupuje druhé obdobie, ktoré nazývame klasickým obdobím gréckej filozofie. Mení sa aj filozofická tematika. Prechod ku klasickému obdobiu sa spája s činnosťou sofistov, ktorí sa zaoberali antropologickou a sociálno-filozofickou problematikou. Ako prví upriamili pozornosť na človeka, jeho praktické záujmy, poznávacie schopnosti a úlohu jazyka. Teoretická a praktická činnosť sofistov súvisela s potrebou pripraviť mladých slobodných občanov na zvládnutie budúcich občianskych povinností v mestskom štáte polis. Sofisti boli prvý profesionálni učitelia všeobecného vzdelania, ktorí sa zaoberali úzko špecializovanými disciplínami, ako matematika, gramatika, rétorika poézia, história, právo, estetika atď. Od sofistov sa nám z pôvodných prameňov nezachovalo takmer nič. Hlavným materiálom o nich nám poskytujú Platónove a Aristotelove diela. Sofisti nevytvorili ucelenú školu, prúd či systém poznatkov. Ich názory boli rôznorodé a pestré. O napriek tomu ich spájajú niektoré spoločné črty: - profesionalizmus (platení učitelia múdrosti), - rétorický spôsob vyučovania (majú zásluhu vo filológii), - šírenie skepticizmu (pochybovali o hodnovernosti našich poznatkov vzťahujúci sa na vonkajší svet), - relativizmus, - naznačili existenciu prirodzeného práva a univerzálneho štátu, - kritizovali otroctvo (najmä mladší sofisti), - v úvahách o spoločnosti, morálke a zákonoch vyvracali predstavy o ich božskom pôvode. Cieľom ich práce bolo naučiť žiakov využívať získané poznatky v diskusiách a polemikách, pretože ich aktívna účasť v politickom živote si vyžadovala predovšetkým rétorické schopnosti. Preto sofisti rozvinuli teóriu rečnenia rétoriku. Reč považovali za najdôležitejší nástroj človeka. Táto manipulácia s rečou, jej logickou a gramatickou výstavbou mala žiaka vyškoliť v umení presviedčať. Podľa sofistov totiž ten, kto vie presvedčivejšie hovoriť, má napokon pravdu. Pojem sofista spočiatku označoval profesionálneho učiteľa rečníctva a argumentácie a nemal v sebe nič pejoratívne. Až Platón vtlačil sofistom povesť špekulantov, ktorí malo dbajú na pravdu, čím sa podľa neho odlišujú od filozofov. Ich filozofovanie často ústilo do relativizmu, kde pravda stráca svoju objektívnu hodnotu. PROTAGORAS ( pred n. l.) Bol jedným z najvýznamnejších sofistov. V otázkach vierohodnosti poznania prišiel k záveru, že v nijakej veci nemožno povedať nič určité každá výpoveď je subjektívna, relatívna a podmienená. Jestvuje iba zdanie a každé zdanie je rovnako pravdivé, ako aj nepravdivé, o každej veci a jave možno súčasne povedať odlišné a navyše i protirečivé súdy. Podľa Protagora človek určuje, čo jestvuje: Mierou všetkých vecí je človek, jestvujúcich, že sú nejestvujúcich, že nie sú, preto navrhol, aby sa za kritérium pravdy považoval súd (tvrdenie) väčšiny ľudí na základe demokratického hlasovania. To, čo obec, štát pokladá za spravodlivé a dobré, spravodlivým a dobrým v skutočnosti aj je, pretože sa na

7 tom ľudia dohodli. Aj múdry muž spôsobí, že ľuďom sa zdajú spravodlivými a dobrými len užitočné veci, nie škodlivé. Práve preto sofista, ktorý v tomto zmysle svojich žiakov vychováva, je takisto múdry a zaslúži si od nich veľa peňazí. Väčšinu svojich úvah Protagoras venoval človeku, jeho životu, praktickej i poznávacej činnosti. Uvedomoval si, že človeka obmedzujú nedostatočné poznávacie schopnosti. Vyjadril to aj v myšlienke o bohoch: O bohoch nemôžem vedieť, ani že sú ani že nie sú, ani akú majú podobu. Je to vec temná a náš život je krátky. Protagora nakoniec obžalovali z ateizmu a donútili ho opustiť Atény. Sofisti všeobecne pochybovali o poznávacích schopnostiach človeka. Napr. Gorgias vyjadril svoj skepticizmus troma tézami: 1. Nič nie je. 2. Ak aj niečo je, nemožno to poznať. 3. ak to aj možno poznať, nemožno to oznámiť a vysvetliť blížnemu. Relativizmus sofistov sa prejavuje aj v iných úvahách. Trasymachos a Kritias poukazujú na to. Že zákony sú výtvormi ľudí a právo zodpovedá záujmom zákonodarcov. Ich etické názory sa niekedy vyznačovali až cynizmom, keď konštatovali, že spravodlivé nie je nič iné než prospech silnejších, že právo nie je nič iné než svojvôľa mocných. Dobro a zlo uvádzali ako relatívne pojmy (pre jedného sú určité veci dobrom, pre druhého zlom). Aj morálne hodnoty a náboženstvo pokladali za výtvor človeka (nemajú božský pôvod). Morálne hodnoty si vytvorili ľudia na základe vzájomných dohôd a náboženstvo zase preto, aby človek mal strach pred božstvom za utajované zločiny (Kritias). Prodikos sa snažil objasniť vznik náboženstva prirodzeným spôsobom. Ľudia začali zbožšťovať všetko, čo pomáha životu: Slnko, mesiac, rieky, pramene a vôbec všetko, čo prosieva nášmu životu, pokladali naši predkovia za bohov pre úžitok z toho, tak ako Egypťania Níl. Sofisti zastávali názor o prirodzenej rovnosti ľudí. Tvrdili, že všetci sme vo všetkom od prírody rovnako zrodení i barbari i Gréci, príroda nikoho neučila otrokom. Len spoločenský zákon ako vládca ľudí si mnohé vynucuje proti prírode (Hippias). Sofisti prví naznačili existenciu prirodzeného práva a prví aj kritizovali existenciu otroctva. Táto humanistická myšlienka sa objavuje aj u stoikov a neskôr v období budovania novodobých demokracií. Podľa mnohých filozofov pôsobenie sofistov je prechodným javom, ale takým významným, že ovplyvnil vrcholné obdobie antickej filozofie. KLASICKÉ OBDOBIE (5. 4. storočie pred n. l.) Obdobie 5. až 4. storočie pred n. l. sa všeobecne pokladá za obdobie veľkého rozkvetu gréckych miest v oblasti kultúry, politiky i hospodárstva. Dominantné postavenie zaujali najmä Atény v Periklovom období ( pred n. l.) svojimi vojenskými úspechmi, obchodnými aktivitami i celkovým rozvojom umenia, filozofie a antickej demokracie. Grécka demokracia sa vzťahovala iba na slobodných občanov, pričom vyše polovica obyvateľov v Aténach boli bezprávni otroci. Ústava tohto mesta bola veľmi demokratická, až do takej miery, že spoločnosť nechránila pred tyraniou a samovládou. V tomto období pôsobil významný filozof Sokrates, ktorý bol učiteľom Platóna, a ten zas učiteľom Aristotela. Traja velikáni výrazne ovplyvnili myslenie nasledujúcich generácií. SOKRATES (asi pred n. l.) Narodil sa v Aténach ako syn sochára a pôrodnej baby. Na rozdiel od ostatných filozofov netúžil po cestovaní v cudzine. Svoje rodné mesto opúšťal len vtedy, keď ho volala vojenský povinnosť, pri ktorej vynikol statočnosťou a schopnosťou znášať námahu. Čoskoro zanechal svoje povolanie sochára, aby sa mohol naplno venovať novému spôsobu vyučovania, na ktorý sa cítil povolaný. Bol súčasníkom sofistov. Podobne ako sofisti aj on sa orientoval na antropologickú problematiku, ale bol ich oponentom, lebo mu prekážal ich mravný relativizmus. Sokrata obklopoval nemalý počet žiakov,

8 medzi ktorými bolo mnoho mladíkov z aristokratických rodín. Vyučoval bezplatne a žil z pohostinnosti svojich žiakov. Jeho vyučovanie bolo založené na hre otázok a odpovedí. Jeho filozofia bola hľadaním múdrosti. Sokrates vyučoval metódou rozhovoru. Východiskom (témou ) rozhovorov boli normatívne pojmy, ako spravodlivosť, udatnosť, cnosť. Účastník rozhovoru si bol spočiatku istý, že vie pojmy vysvetliť. V priebehu dialógu zisťoval, že vlastne nevie podať vysvetlenie. Toto vedenie o nevedení však znamená nadobudnutie poznania, ktoré človeka núti znovu sa pýtať. Ak sa v rozhovore ukáže, že spoločník je bezradný a jeho vedenie otrasené, usiluje sa Sokrates spolu s ním dospieť k pravde. Túto metódu postupu sokratovskú metódu dialógu sám Sokrates nazval babickým, resp. pôrodníckym, umením čiže maieutikou. Napríklad otázkou Čo je cnosť? Nechce zistiť či vymenovať, aké cnosti jestvujú, ale zistiť, či cnosť v skutočnosti existuje. Prostredníctvom indukcie odhaľuje podstaty a definuje ich. Sokratova metóda rozhovoru pozostáva z dvoch fáz: - prvá fáza je negatívna, založená na irónii (zosmiešňovanie chvastúňov vyústi do ich sebakritiky, prípravy žiakov na hľadanie, čo ešte nevedia); - druhá fáza je pozitívna, založená na hľadaní čoraz jasnejších pojmov toho, čo je dobré, spravodlivé, čestné. V rozhovoroch sa Sokrates pokúša usvedčiť z nevedenia tých, ktorí si myslia, že vedia, lebo to, čo pokladajú za poznanie, je len mienka. Najznámejším Sokratovým výrokom je Viem, že nič neviem alebo Všetko, čo viem, je to, že neviem nič, zatiaľ čo druhí veria, že vedia to, čo nevedia. Jeho diskusie vyvolávali nadšený záujem mládeže, čoskoro však začal znepokojovať predstaviteľov moci v Aténach. Hlavnou témou Sokratovho pýtania sa je človek, nie príroda, kozmos. Cesta k vedomosti je podľa neho cestou k sebapoznaniu. Konanie človeka chápe ako sebarealizovanie, ktoré prostredníctvom príkazu poznaj sám seba (vnútorný mravný princíp) má smerovať k všeobecnej blaženosti (eudaimónia), k vnútornej ľudskej harmónii. Sokrates ako zakladateľ etickej filozofie kládol dôraz na: - dokonalé správanie, ktoré sa formuje v kontakte s inými ľuďmi, pri prekonávaní prekážok, pri zdolávaní skúšok, pričom človek zostáva sám sebou; - najvyšší princíp, ktorým je dobro, preto odporúča žiť podľa tohto princípu a podľa neho posudzovať seba i svojich súčasníkov; - osobnú činnosť každého, ktorá sa má stať všeobecne platnou činnosťou. Dobro je významný Sokratov pojem. Pri hľadaní dobra pomáha človeku akýsi vnútorný orgán (svedomie), ktorý nazýva daimonion. Je to vnútorný hlas rozumu riadiaci jeho skutky podľa poznania dobra. Sokratovo daimonion neradí, čo má človek urobiť, ale čomu sa vyhnúť, varuje ho pred odklonením sa od dobra. Sokrates aj v tejto otázke prináša niečo nové, čo však jeho vrstovníci nepochopili. Nepochopili, keď Sokrates prišiel k názoru, že existuje jeden všeobecný rozum (dobro), ktorý všetko drží pohromade a cieľavedome riadi. (Takto sa približoval k monoteizmu.) Pre svoje názory sa Sokrates dostal do konfliktu s mocou, ktorý v roku 399 pred n. l. vyústil do obvinenia z bezbožnosti. Obvinili ho, že neverí v štátom uznávaných bohov, zavádza nové božstvá a kazí mládež, pretože spochybňoval bežne prijímané postoje, maril učenosť sofistov, odhaľoval zaslepenosť ľudí, ktorí sa príliš zaoberajú otázkou bohatstva, politickej kariéry a pod. a nezaujímajú sa o to podstatné pravdu. Kritizoval nedostatky aténskej demokracie a presadzoval sofokraciu čiže vládu najmúdrejších. Sokrata odsúdili na smrť vypitím čaše jedu. O Sokratovom živote, učení sa dozvedáme predovšetkým z Platónových dialógov, od historika Xenofonta a Aristotela. Sám nikdy nič nenapísal. PLATÓN ( pred n. l.)

9 Sokratove podnety rozpracoval jeho najvernejší a najnadanejší žiak Platón (vlastným menom Aristokles; Platón je prezývka z gréc. slova platy široký, podľa širokého hrudníka, čela a nadania). Narodil sa v Aténach v aristokratickej rodine. Po Sokratovej smrti veľa cestoval, ako 40-ročný sa vrátil späť do Atén. Pravdepodobne podľa vzoru pytagorovcov založil školu Akadémiu, ktorá sa stala strediskom antického idealizmu. Platón zanechal rozsiahle literárne dielo: 36 dialógov vysokej umeleckej kvality, 1 monológ a niekoľko listov. Sú to diela, v ktorých sa o sebe nezmieňuje (okrem dialógu O duši), ale znázorňuje svoj spôsob hľadania pravdy. Podľa Platóna pravdu nemôžeme vyložiť v systematickom učení, ale môže sa k nej spoločným úsilím viac a viac približovať. K filozofovaniu Platóna priviedlo sklamanie z politických pomerov v Aténach za vlády tridsiatich tyranov. Úpadok bol taký hlboký, že si vyžiadal radikálne nový spôsob myslenia. Zatiaľ čo Sokrates sa pýtal na etické, praktické problémy, Platón nastoľuje otázky poznania a samotného bytia. Podľa období jeho života sa jeho diela zvyčajne zaraďujú do troch skupín: 1. sokratovské obdobie spisy nesú pečať jeho učiteľa, napr. Protagoras (vo výchove k cnosti), Gorgias (o rétorike), Obrana Sokratova (Sokratova reč na súde monológ); 2. klasické, tzv. mužné, obdobie v tomto období vytvoril svoj idealistický systém, ktorý nazývame teóriou ideí, napr. Kratylos (o pôvode reči), Faidon (o nesmrteľnosti duše)m Faidros (o láske a kráse), Symposion (o láske ako túžbe po poznaní), Ústava (o dokonalom štáte); 3. posledné obdobie, v ktorom niektoré myšlienky nanovo rozpracúva a skúma ich z nového hľadiska, napr. Zákony (poopravená koncepcia Ústavy), Timaios (o vzniku sveta), Kritias (nedokončený spis o zániku ostrovnej ríše Atlantídy), Politikos, Teartetos (o spravodlivom vedení). Východiskom Platónovej filozofie bol dualizmus. Ako prvý filozof v starovekom Grécku teoreticky zdôvodňoval rozdiel medzi telesným a netelesným, zmyslovým a nadzmyslovým svetom. Na základe toho vyslovil originálnu koncepciu dvoch svetov, sveta ideí ako nemateriálneho, nemenného pravého bytia a sveta vecí (svet, v ktorom žijeme) ako materiálneho, menlivého, nedokonalého bytia. Podľa učenia o duši Platón rozdeľuje obyvateľov na tri základné stavy: - vládcovia, filozofi sú vo väčšej miere obdarení múdrosťou, - strážcovia, vojaci sa vyznačujú statočnosťou, odvahou, - výrobcovia, živitelia spoločnosti (remeselníci, roľníci, obchodníci) sa vyznačujú umiernosťou. Za rozumné Platón považoval to, aby v štáte vládli reprezentanti múdrosti, t. j. filozofi, pretože oni najdlhšie pobudli vo svete ideí a sú zárukou spravodlivosti. Týmto predstavám o spravodlivej štátnej moci prispôsobil aj vzdelávací systém. Platón sníval o ideáli spojení moci a múdrosti. Jeho ideál štátu je doslovne vládou najlepších. Za najspravodlivejšiu formu štátu teda považoval vládu filozofov (sofokracia). Ostatné formy štátu sú poškvrnené nespravodlivosťou: v timokracii vládne násilie a ctižiadostivosť, v oligarchii túžba po bohatstve, v demokracii bezuzdné zneužívanie slobody a neobmedzené panstvo davu a konečne v tyranii sám tyran je otrokom svojich vášní, ktorými deptá poddaných. Svoje názory na štát sa pokúsil uskutočniť na Sicílii, avšak bezúspešne. Jeho názory na ideálne usporiadanie spoločnosti boli východiskom pre diela ďalších filozofov o utopických štátoch. Platóna a jeho filozofiu prekonal jeho žiak Aristoteles, ktorý vedel vybudovať svoju filozofiu s oveľa väčším pochopením pre svet, v ktorom žil. ARISTOTELES ( pred n. l)

10 Narodil sa v klasickom období gréckej filozofie, svoju školu založil a aj zomrel v helenistickom období. Spoločenské podmienky, v ktorých ako filozof dozrieval a tvoril, ho časovo zaraďujú skôr do helenistickej etapy vývoja gréckej filozofie. Narodil sa v Stageire, iónskej osade na Chalkidike, ako syn osobného lekára macedónskych kráľa. Ako 18-ročného ho poslali do Atén, kde vstúpil do Platónovej Akadémie a ostal tam 20 rokov až do smrti svojho učiteľa. Osvojil si bohaté vedomosti a po čase sa zo žiaka stal učiteľ. Prednášal rétoriku. Po Platónovej smrti odišiel do maloázijského Assu, kde ho zastihlo pozvanie Filipa II. Do Macedónie, aby sa ujal výchovy mladého Alexandra. Keď Alexander nastúpil na trón, Aristoteles sa vrátil do Atén a založil tu filozofickú školu slávne Lykeion. Aristotelovo vedecké dielo je veľmi rozsiahle. Napísal najväčší súbor vedeckých kníh v dejinách ľudstva (hovorí sa o 170 tituloch, z ktorých sa zachovalo len 47). Usiloval sa o hlbšie a presnejšie poznanie sveta. Uvažoval v pojmoch, nie v metaforách. Vždy dával prednosť faktom pred veľkolepými koncepciami. Jeho spisy sú zložité ako lexikóny a za mnohým, čo napísal, sa ukrýva podrobné štúdium prírody. Celé Aristotelovo dielo delíme na štyri časti: 1. filozofické spisy zaoberajúce sa logikou (používa sa aj názov Organon nástroj poznaní). Patria sem práce Kategórie, O vyjadrovaní, Prvé analytiky, Druhé analytiky...; 2. filozofické spisy zhrnuté do práce Metafyzika (14 kníh), neskôr ju nazývali aj Prvá filozofia; 3. prírodovedné spisy: Fyzika, O nebi, O vzniku a zániku, O skúmaní živočíchov, O častiach živočíchov, O duši; 4. spoločenskovedné a umenovedné spisy: Politika, Rétorika, Poetika, Etika Nikomachova, Aténska ústava. Aristotelova filozofia má dualistický charakter. Obsahuje materializmus aj dialektiku, ale zavŕšil ju ako objektívnoidealistický systém. Podľa Aristotela aj hmota aj duch existujú objektívne, večne, neboli stvorené. Aristoteles uznáva objektívnu existenciu hmoty ako pasívnej látky, ktorá je nevyhnutná pre existenciu vecí. Aby však mohla vzniknúť reálna vec, musí k tejto látke pristúpiť aktívny duchovný princíp forma. Látka je teda podľa Aristotela večná, ani nevzniká, ani nezaniká. Konkrétnu podobu látke však dáva forma (tvar). K spojeniu látky a formy dochádza pohybom procesom premeny potenciálneho na aktuálne. (Napríklad mramor ako látka je potenciálnou sochou. Keď dostane pôsobením sochára tvar formu, premení sa na aktuálnu, t. j. existujúcu sochu). Pohyb Aristoteles považoval za večný, zmenu chápal ako následok príčiny. Rozlišoval šesť druhov pohybu: zánik, vznik, zväčšenie (vzrast), zmenšenie, zmenu v akosti a premiestňovanie v priestore. Za prvopríčinu pohybov vo svete označil prvého hýbateľa. On je počiatkom všetkého pohybu, vďaka nemu sa možnosť stane skutočnosťou. Sám prvotný hýbateľ je však nehybný, večný a oddelený od jednotlivých vecí. Aristoteles sa stal zakladateľom logiky, vytvoril z nej osobitnú systematickú vedu. Prínosom bolo aj Aristotelovo učenie o štáte. Preštudoval a porovnal 158 gréckych ústav, kým vypracoval podľa svojho názoru najideálnejšiu ústavu. V stredoveku sa jeho učenie stalo východiskom scholastickej filozofie. HELENISTICKÉ OBDOBIE GRÉCKA A RÍMSKA FILOZOFIA PO ARISTOTELOVI (4. storočie pred n. l. 5/6. storočie n. l.)

11 Poklasické obdobie gréckej filozofie sa nazýva helenizmus. Vplyv gréckej kultúry, filozofie, učenosti a náboženstva sa mieša s učenosťou národov Orientu. Grécky jazyk zjednocoval rôzne sociálno-politické etnické skupiny, čím podporoval myšlienku spriaznenosti všetkých ľudí, pretože majú rovnaký pôvod a určenie. Táto myšlienka spolu s myšlienkou prirodzeného práva, ktoré sa vzťahuje na všetky živé tvory, i skutočnosť, že filozofia začína v mnohom plniť náboženské funkcie, pripravovali nástup, rodiaceho sa kresťanstva. Rimania prevzali množstvo prvkov z gréckej kultúry. Mnohé oblasti (právo, správu štátu, vojenstvo) sami rozvinuli do vrcholnej dokonalosti. Vo filozofii sa predmet skúma posúva z prírodovednej oblasti do etickej oblasti. Etika stoicizmu a epikureizmu je hlavnou časťou filozofie tohto obdobia. Okrem týchto filozofických škôl v období helenizmu pôsobí helenizmu pôsobili aj akademici, skeptici, alexandrijská škola, novoplatonizmus. STOICI Stoické učenie je filozofická škola s prísnymi zásadami a príkazmi, ktorej etika zaznamenala dlhodobý vplyv. Jej významným znakom je systematickosť. Stoici sa usilovali vytvoriť myšlienkovú sústavu, v ktorej všetko do seba zapadalo. Škola dostala názov podľa miesta svojho pôsobenia STOA POIKILÉ (Pestrá stĺpová sieň v Aténach). Stoicizmus prešiel troma vývojovými etapami: - starší stoicizmus; - stredný stoicizmus; - nový (rímsky) stoicizmus; Predstaviteľ staršieho stoicizmu a sám zakladateľ školy Zenón z Kitia, Chrysippos a Kleanthes pochádzali z chudobných vrstiev spoločnosti. Stredný stoicizmus reprezentuje Panaitos a najmä Poseidonios. Medzi predstaviteľov nového stoicizmu zaraďujeme Senecu, Epikteta a cisára Marca Aurelia. Stoici delili filozofiu na logiku, fyziku a etiku. Do logiky patrila dialektika (náuka o myslení, ktorá pojednáva o definovaní a kritériu pravdivosti), rétorika (náuka o výraze), gramatika a poetika. Fyzika zahrnovala všetko, čo sa týkalo prírody a teológie. Etika učila, ako správne žiť. Vo všetkých troch častiach stoici vyzdvihovali praktické využitie. Etika mala u stoikov hlavnú úlohu, čo dokazuje aj Zenónovo prirovnanie: Filozofia je ovocný sad, logika ho ohraničuje, fyzika sú stromy a etika ovocie. Stoická teória poznania. Naše poznanie vychádza zo zmyslového vnímania sveta. Naša duša je prázdna, vtláčajú sa do nej rôzne predstavy (sú odtlačkami v duši), ktoré môžu dušu aj zmeniť. Z vnemov vďaka pamäti zostávajú spomienky, na ktorých sa zakladá naša skúsenosť. Fyzika. Skutočné je len to, čo je telesné. Aj božstvo aj ľudská duša sú telesné. Všetko dianie stoici vysvetľovali dvoma princípmi: trpným čiže látkou a činným. Za činný princíp pokladali príčinu, Boha, hoci aj tu ide o látku. Božstvo je z najdokonalejšej, veľmi jemnej látky. Je to oheň, teplý dych. Teplo všetko plodí, oživuje a uvádza do pohybu. Dych všetkým preniká, všetko zjednocuje, prejavuje sa ako duša, duch a rozum sveta. Božstvo je posledná príčina sveta, dobrotivá a k človeku láskavá. Dôkazom toho je dokonalosť sveta, účelnosť vo všetkom i rozumnosť ľudskej povahy. Všetko je príroda a rozum logos je výrazom prírodnej nevyhnutnosti (panteizmus). Oheň ako pralátka zhusťovaním vytvoril všetky ostatné látky, ktoré sa napokon do ohňa vrátia. V ohni svet periodicky zaniká a vzniká. (v určitých časových intervaloch zhorí). Etika. Všetko sa riadi vesmírnymi zákonmi, ktoré môže človek vďaka rozumu poznať. Keď ich spozná, môže sa nimi riadiť. Cnosť znamená vedieť. Cieľom ľudského života je podľa stoikov najvyššie dobro, t. j. život v súlade s prírodou, vesmírom, ktorého sme súčasťou. To nás privedie k vytúženému cieľu, k blaženosti. Cnosť spočíva v správnom a

12 rozumnom názore na to, čo máme robiť. Všetko ostatné je ľahostajné bohatstvo, chudoba, zdravie, choroba, česť, sláva, hanba, život alebo smrť. Existujú štyri hlavné cnosti: - rozumnosť; - umiernenosť; - statočnosť; - spravodlivosť. Ľudské konanie nemáme posudzovať podľa výsledku, ale podľa úmyslu a zámeru, s ktorým niečo robíme. Popri rozumnom konaní u ľudí prevládajú aj nerozumné pudy afekty, vášne, ale tie musíme premáhať. Naším cieľom je zbaviť sa vášní, čiže dosiahnuť apateu stav, keď človek je vyrovnaný, oslobodený od vášní. Vášne stoici delia na : rozkoš, túžbu, strach a žiaľ. Keďže vášne človeku škodia, treba s nimi neustále bojovať, aby sa nestali trvalými chorobami duše. V neskoršom období stoici pripustili existenciu tzv. zmiernených vášní, ktoré nazývali náladami. Namiesto rozkoše pripúšťajú radosť, namiesto strachu opatrnosť, namiesto túžby vôľu, len žiaľ nemá obmeny. Aj ľahostajné veci zmierňujú a prehodnocujú na relatívne cenné (zdravie, bohatstvo, nadanie, život) a relatívne bezcenné. Stoici uznávali spätosť jednotlivca s vlastným národom, ale nad vlasť a štát kladú spoločnosť všetkého ľudstva. Preto máme byť vľúdni ku všetkým blížnym, aj k svojim nepriateľom. Tieto idey humanizmu sa najvýraznejšie prejavili v nasledujúcom období. LUCIUS ANNAEUS SENECA (4 pred n. l. 65 n. l.) bol mimoriadne nadaný človek s vynikajúcim vzdelaním a všestrannými záujmami. Senecovo dielo Prírodné problémy zahrnuje sedem kníh rozpráv: o stálosti mudrca, o hneve, o blaženom živote, o voľnom čase, o božej prozreteľnosti, o duševnom pokoji, o krátkosti života a o láskavosti. Zdôrazňoval lásku k blížnemu, súcit a vľúdnosť k druhým. Boh existuje mimo sveta a otcovsky sa stará o ľudí. Ľudská duša má rozumnú a nerozumnú časť. Telo je väzenie duše, až smrť ju oslobodzuje. EPIKTETOS (50-125) vo svojom diele Rukoväť morálky prístupnou formou vysvetľuje učenie stoicizmu. Jedy veci sú v našej moci, iné nie. V našej moci sú vôľa a predstavy, a preto máme o ne dbať. Mimo našej moci sa nachádza zdravie, bohatstvo. Filozofom na tróne bol nazývaný MARCUS AURELIUS ANTONINUS ( ), ktorý v stoickom učení našiel útechu a silu. Grécky písané aforizmy Hovory k sebe samému vznikali aj na území dnešného Slovenska, kde ako rímsky cisár viedol vojenské ťaženie. Je to súbor 12 kníh, krátke úvahy o povinnostiach, ktoré má človek k sebe a k iným, zamyslenie sa nad ľudskými slabosťami, slová uznania tým, ktorým vďačí za svoj myšlienkový vývoj. Toto dielo malo vplyv aj na rozvoj literatúry, pretože túto literárnu formu neskôr využil aj Augustinus a Petrarca. Podľa Marca Aurelia filozofia je učiteľka všetkých cností. Učí nás trpezlivosti a vedie k ušľachtilosti, dosiahnutiu životnej rovnováhy, vyrovnanosti a duševného pokoja. Úlohou filozofie je odstraňovať omyly v ľudskom poznávaní a prenikať k podstate vecí. Ľudský život je nestály a krátky, lebo pred naším narodením a po našej smrti je nekonečný prúd času. Kto to pochopí, nebude sa sťažovať na krátkosť života, ale využije ho na konanie dobra. Našou úlohou a poslaním na Zemi je služba cnosti. EPIKUROVCI Ako protiklad k stoickému učeniu sa často uvádza učenie Epikura ( pred m. l.). vyplýva to však z nepochopenia jeho filozofie. K stoikom má veľmi blízko aj vďaka tomu, ako chápe etiku. Aj Epikuros delí filozofiu na logiku, fyziku a etiku. Jeho filozofia hovorí o slobode a nezávislosti, o vlastnej zodpovednosti za svoj osud.

13 Epikurovci vidia zmysel múdrosti v dosiahnutí stavu ataraxie (pokoja ducha). Vlastné šťastie, vyvážený stav ducha približuje epikurovskú etiku k stoikom. Odlišujú sa chápaním fyziky prírodnej filozofie, kde Epikuros našiel oporu v atomizme. K učeniu o atómoch, ktoré sa líšia tvarom, polohou a usporiadaním, pridal tiaž. Pri pohybe smerom nadol tiaž spôsobuje určitú odchýlku, ktorá vysvetľuje slobodu pohybu prejavujúcu sa u človeka slobodou konania. SKEPTICI Pochybnosti o možnosti poznať svet vyjadrujú skeptici (Pyrhón z Elidy, Sextus, Empiricus a Marcus Tullius Cicero). Skeptici navrhujú vzdať sa úsudkov. K u každému logickému súdu totiž môžeme priradiť úsudok opačný, ktorý bude mať rovnakú hodnotu. Ak si nebudeme klásť za cieľ vyslovovať sa o svete, získame duševný pokoj. A to je práve cieľ skeptikov dosiahnuť vyvážený stav. NOVOPLATONIZMUS Mystické obdobie Najznámejším predstaviteľom je PLOTINOS ( ), ktorý sa hlási k Platónovmu učeniu. Jeho význam spočíva v tom, že synteticky spracoval poznatky gréckej filozofie (hoci pôsobil v Ríme), a tak pripravil pôdu pre nástup kresťanského učenia a jeho šírenie. Plotinos a jeho žiaci sa pokladali za vykladačov Platóna. Podľa Plotina existuje absolútne bytie Jedno, Prvé, Večné, Najvyššie, Dobro (tak nazýva božskú bytosť). Emanáciou (vyžarovaním) z nej vznikajú najprv idey a potom nižšie súcna, veci. Pre božskú bytosť je nedôstojné dotýkať sa hmoty, preto ani svet nevznikol na základe vôle Najvyššieho. Emanácia sa uskutočňuje po etapách a stupňoch. Najprv je Najvyšší (Dobro, Jedno...), potom božský duch (čo nie je samotný Boh), nižším stupňom je duša sveta, potom ľudská duša a najmenej dokonalým je svet hmoty ako prejav zla a temnoty. Individuálne, fyzické súcno je miestom pre ľudskú dušu, ktorá sa snaží poznať dokonalé a krásne Jedno. Poznanie pravého bytia a krásna môže duša dosiahnuť v zvláštnom mystickom stave. Príčinou nedokonalosti človeka je hmota, telo človeka, ktoré mu bráni poznávať Najvyššieho. Človek sa má ponárať do seba samého, do toho božského, ktoré je v nás. Individuálna duša a svetová duša spolu súvisia tak, že svetová duša je prítomná v každej individuálnej duši. Očistením svojej duše, stavom extázy sa dostaneme k poznaniu, nazeraniu božského, a tak sa s ním zjednotíme. Uvažovanie je možné len ako bytostná jednota ľudskej duše a Boha. Plotinos spolu s inými autormi vytvára predpoklad na nástup kresťanskej filozofie. STREDOVEKÁ FILOZOFIA Obdobie stredovekej filozofie je pomerne dlhým obdobím. Za začiatok sa považuje rozpad antickej filozofie v 4. až 6. storočí, vrcholí v 13. až 15. storočí. Prechod od antickej filozofie k stredovekej nie je skokom ale relatívne plynulým vývojom, počas ktorého vzniká a rozvíja sa nový svetonázor a ideológia kresťanské náboženstvo. Kresťanstvo vzniklo v 1. storočí nášho letopočtu vo východných provinciách Rímskej ríše a pomerne rýchlo sa šírilo. Oficiálne rímske náboženstvo nemohlo poskytovať útechu množstvu otrokov a chudobných, lebo bolo spojené s rímskym panstvom. Zosilnený útlak, porážka, všetkých postavení nepriniesli zmenu reálnych sociálnych podmienok. Ľuďom ostávalo len veriť a dúfať v zázrak, v pomoc Božieho spasiteľa a jeho nadprirodzenej moci. Túto vieru prinieslo kresťanstvo, ktoré obrátilo pozornosť na všetkých ľudí bez ohľadu na stavovské rozdiely ako na rovných pred Bohom. Hlása, že všetko, čo existuje, existuje len vďaka Bohu. Boh svet stvoril, zachováva ho a pokračuje v jeho tvorení. Boh je zmyslom a súčasne aj príčinou poznania. Boh je základný tvoriaci a riadiaci princíp a zároveň aj najvyššie dobro, pravda a krása.

14 Pre celé obdobie existencie a rozvoja kresťanskej filozofie je typický proces odmietania a zároveň prijímania antickej filozofie. Tento proces má rôzne fázy a formy. Stredoveké myslenie rozčleňujeme na dve základné obdobia: - patristiku a - scholastiku. 1. PATRISTIKA Je obdobím nástupu kresťanstva. Pozostáva z dvoch etáp: - prvá etapa do roku 325 (koncil v Nicei) je charakteristická stretávaním sa pôvodných teologicko-náboženských prvkov kresťanského učenia s gréckou a rímskou filozofiou; - druhá etapa (do 8. storočia) je obdobím, keď sa vytvorili pevné základy náboženských dogiem. Názov patristika je odvodený od latinského slova pater otec, ktorým sa označovali duchovné autority ranej cirkvi. Medzi najvýznamnejších cirkevných otcov filozofov patrí Tertullianus, Origenes, Ambrosius, Aurelius Augustinus, Hieronymus a Gregor Veľký. AURELIUS AUGUSTINUS ( ) (Sv. Augustín) Bol najväčším kresťanským mysliteľom celej patristiky. Ty si nás stvoril pre seba a nepokojné je naše srdce, pokiaľ nespočinie v tebe touto vetou sa začína dielo Vyznania (Confessiones), kde formou modlitby v 13 knihách približuje svoj život poznamenaný nepokojom, hľadaním a omylmi, až kým nenašiel vnútorný pokoj v kresťanstve. Narodil sa v Tagaste v Numídii (dnešný Tunis) ako syn pohanského otca a kresťanskej matky (neskôr sv. Monika). Prežil rozmarnú a výstrednú mladosť. V Kartágu, Ríme a Miláne študoval rétoriku. Záujem o filozofiu v ňom prebudili diela Platóna a Cicera. Pod vplyvom biskupa Ambrosia konvertoval na kresťanstvo, zriekol sa kariéry a radikálne zmenil svoj spôsob života. Vrátil sa do Afriky, kde sa v roku 391 stal kňazom, neskôr biskupom v meste Hippo; tu aj zomrel. Medzi najznámejšie Augustinove diela patria Vyznania, O slobode vôle, O nesmrteľnosti duše. Augustinova filozofia nie je systematická, ale dôsledne teocentrická. Jadrom filozofie je vzťah medzi človekom a Bohom urobil príčinou, stredom a cieľom sveta, vecí a ľudí. Boh (Summa esentia) je najvyššia podstata, bytia, nezávislá existencia príčina samého seba. Boh stvoril svet z ničoho, jeho činnosť a pokračuje v tvorení. Augustinus odmietol názor, že svet keď už bol stvorený sa ďalej vyvíja sám. Svet pochádza od Boha, nie z Boha. Svet stvorených vecí na rozdiel od Stvoriteľa nie je večný, ani dokonalý. Večné sú len idey, ktoré nevznikajú ani nezanikajú, sú obsiahnuté v Božom rozume a Boh podľa nich tvorí všetky premenlivé, pominuteľné veci. Poznanie ideí sa stáva otázkou poznania kresťanského Boha, čiže Boh je aj predmetom poznania. Podľa Augustina cieľom filozofie teda nie je poznanie objektívneho sveta, prírody a človeka, ale hľadanie nábožensko-mravných istôt, orientácia človeka na dosiahnutie posmrtnej blaženosti a šťastia. Koncepcia človeka u Augustina vychádza z jeho delenia človeka na telo a dušu. Duša má nadradené postavenie, chápe ju podobne ako Platón. Je to samostatná substancia, dokonalá, nesmrteľná časť Boha na zemi. Nemá v sebe nič materiálne, má len tri funkcie: myslenie, pamäť a vôľu. Tato trojica je obrazom božskej Trojice, svojou dušou je človek podobný Bohu. Základom duchovného života je vôľa, nie rozum. Učením o dominancii, prevahe vôle nad rozumom, sa Augustinus odlišuje od gréckych racionalistov a hlása voluntarizmus. Vôľu človeka Augustinus stotožňuje s láskou smerujúcou k Bohu. Na konci ľudského snaženie je blaženosť ako praktický cieľ ľudskej existencie. Lásku k Bohu chápe ako najvyššiu cnosť a záruku dobrého konania. Augustinovo hodnotenie dobra a zla vo filozofii teodícea (ospravedlňovanie Boha za existenciu zla na svete) je dodnes nevyriešená. Odkiaľ sa vlastne zobralo zlo, ak svet stvoril

15 dokonalý Boh? Ak Boh je dobro samo a ak Boh je jediným stvoriteľom sveta, fenomén zla je nevysvetliteľný. Východisko riešenia tohto problému Augustinus vidí v koncepcii chápania zla ako menšieho dobra. Zlo nie je protiklad dobra, je len jeho nedostatkom. Zlo vzniká vtedy, keď sa niečo nerobí dobre, jeho zdrojom je buď pýcha, alebo ctižiadostivosť. Učenie o predestinácii (o predurčení). Augustinus tvrdí, že všetci ľudia sú zaťažení dedičným hriechom (len Adam sa narodil slobodný a bez hriechu), preto podľa prirodzenosti hrešia a zomrú, lebo smrť je trestom za hriech. Boh vo svojej milosrdnosti vykupuje ľudí, nie všetkých, ale podľa predurčenia niektorých vyvolí, iných zavrhne. Dejinný proces je riadený Božou vôľou, podľa plánu spásy. Spočíva v konflikte viery a neviery (Boží štát versus pozemský štát). Prostredníctvom svojho Syna sa Boh stal človekom; to je udalosť, ktorou sa začal proces oddelenia vyvolených od zatratených a Posledným súdom sa tento proces uzavrie. Omilostení vytvoria Boží štát a pozemský štát je určený na zánik. Cirkev ešte nie je Božím štátom, je jeho nedokonalým obrazom, pripravuje ho podľa Božej vôle, zhromažďuje tých, ktorí sú určení na spásu, mimo nej spásy niet. Zdroj viery nie je v Biblii, ale v cirkvi. Týmito argumentmi Augustinus zdôvodnil nevyhnutnosť jej existencie. Augustinus bol najvýznamnejším mysliteľom epochy otcov cirkvi. Mal taký vplyv, že v ranom stredoveku sa filozofia orientovala len na Boha a dušu, svetskou kultúrou a vedou sa veľmi nezaoberala. 2. SCHOLASTIKA Je druhým obdobím stredovekej filozofie. Už svojím názvom (lat. schola škola) ukazuje, že vznikla a vyvíjala sa na stredovekých školách a prvých univerzitách. Cirkevné školy sa vytvárali v kláštoroch a pri katedrálach. Prvé univerzity vznikali od polovice 12. storočia v Bologni, Paríži, Oxforde, Padove. Študovať sa začínalo asi v pätnástich rokoch na tzv. artistickej fakulte, čo bola všeobecnovzdelávacia škola a predchádzala špecializovanému štúdiu práva, medicíny a teológie. Vyučovalo sa tzv. sedem slobodných umení (trivium gramatika, logika, rétorika, quadrivium geometria, aritmetika, astronómia, hudba), a to čítaním a výkladom textov. Obdobie scholastiky pozostáva z troch etáp: - raná scholastika, - vrcholná scholastika a - neskorá scholastika. Raná scholastika ( storočie) je obdobím vzniku filozofického sporu medzi nominalizmom a realizmom. Tento spor je známy ako spor o univerzálie. Postupne sa vykryštalizovali dve riešenia tohto sporu. Stúpenci realizmu sa priklonili k Platónovým názorom a tvrdili, že všeobecné pojmy (univerzálie) existujú reálne, nielen vo vedomí ľudí, a sú nezávislé od konkrétnych vecí. Majú samostatnú, objektívnu existenciu. Keďže existuje napr. pojem Boha, diabla, duše atď., musia tieto entity aj reálne existovať. Stúpenci nominalizmu zasa tvrdili opak, že všeobecné pojmy sú iba mená, výtvory ľudského vedomia, ktoré slúžia na označenie jednotlivých vecí. Podľa tohto učenia človek vôbec ako rodová bytosť neexistuje. Reálne existujú len jednotliví ľudia. Vrcholná scholastika (13. storočie) súvisí najmä s dielom Tomáša Akvinského a činnosťou novovznikajúcich mníšskych rádov františkánskeho a doominikanskeho ako významných nositeľov stredovekej vzdelanosti. Zakladateľom františkánskeho rádu (1208) bol sv. František z Assisi ( ). Pochádzal z majetnej rodiny, ale rozhodol sa ísť cestou chudoby a odriekania. Podnietil hnutie za mravnú obrodu a očistu kresťanstva. Svoj záujem sústredil na prírodu, rehabilitoval jej vtedajšie postavenie, takže viacerí mnísi tohto rádu sa venovali prírodovednému štúdiu.

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Filozofie 02. Otázka číslo: 1. Platónova filozofie byla: idealistická. materialistická. pluralistická (je možná pouze jedna správná odpověď)

Filozofie 02. Otázka číslo: 1. Platónova filozofie byla: idealistická. materialistická. pluralistická (je možná pouze jedna správná odpověď) Filozofie 02 Otázka číslo: 1 Platónova filozofie byla: idealistická materialistická pluralistická Otázka číslo: 2 Autorem děl Obrana Sokratova, Kritón, Protagoras, Gorgias, Symposion, Faidón je: Demokritos

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Príprava na maturitu z OBN a NAS filozofia. Charakteristika základných filozofických pojmov

Príprava na maturitu z OBN a NAS filozofia. Charakteristika základných filozofických pojmov 1 Príprava na maturitu z OBN a NAS filozofia Charakteristika základných filozofických pojmov (Pojmy, ktoré sú v nasledujúcom texte len vymenované, ale nie sú charakterizované, by ste mali vedieť vysvetliť

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

Klasické, helénistické období

Klasické, helénistické období Klasické, helénistické období 1. Napiš autora výroku: Měrou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou. a) Démokritos b) Anaxagorás c) Protágorás d) Diogénés 2. Co z daného výroku

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Diferenciálny počet očami G. W. Leibnitza

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Diferenciálny počet očami G. W. Leibnitza Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra matematiky Diferenciálny počet očami G. W. Leibnitza História matematiky Mária Šuvadová 4. roč. MAT INF Niečo na úvod V rôznych knihách matematiky

Více

EMPIRIZMUS, RACIONALIZMUS A POZITIVIZMUS + TEÓRIE PRAVDY

EMPIRIZMUS, RACIONALIZMUS A POZITIVIZMUS + TEÓRIE PRAVDY Juraj Čáp JLF UK 2016 1 EMPIRIZMUS, RACIONALIZMUS A POZITIVIZMUS + TEÓRIE PRAVDY Predmet: Filozofia a etika v ošetrovateľstve Študijný program: Ošetrovateľstvo Mgr. Juraj Čáp, PhD. Prezentácia č. 6 Juraj

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Ing. Motešický POLOVODIČE

Ing. Motešický POLOVODIČE Ing. Motešický POLOVODIČE Zopakujme si: Látky z hľadiska vedenia elektrického prúdu delíme na: 1. vodiče - kladú prechádzajúcemu el. I nízky R, majú vysokú el. vodivosť G, látka má veľké množstvo voľných

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

1) Spoločenské úroveň sociálne usporiadanie zámorský obchod 2) Individuálne pojmové myslenie osobnostná zrelosť Mýtus pojmami prechod od mýtu k logu

1) Spoločenské úroveň sociálne usporiadanie zámorský obchod 2) Individuálne pojmové myslenie osobnostná zrelosť Mýtus pojmami prechod od mýtu k logu Filozofia je kráľovná vied, najstaršia zo všetkých vedných disciplín. Všetky ostatné vedy sa postupne z filozofie vyčlenili Pojem sa skladá z dvoch gréckych slov: 1) filos priateľ, milovník, priateľský

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 Občianske združenie ETHOS Agátová 7, 05201 Spišská Nová Ves www.sekularisti.sk ethos@sekularisti.sk Výročná správa za rok 2014 ---------------------------------------Ivan Hamráček predseda združenia ----------------------------------------Radovan

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 1. Kúp si čo chce a kde chceš 2. Ak to nefunguje, vráť to späť 3. Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary 4. Poznaj to,

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Geografia náboženstiev. - úvod - geografia náboženstiev ako veda - geografia náboženstiev a náboženská geografia

Geografia náboženstiev. - úvod - geografia náboženstiev ako veda - geografia náboženstiev a náboženská geografia Geografia náboženstiev - úvod - geografia náboženstiev ako veda - geografia náboženstiev a náboženská geografia Skriptum: Geografia relígií (Matlovič 2001) Geografia náboženstiev pojem sa objavuje v 17.

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie Základy ekonomickej teórie 1. Cvičenie budova FRI, miestnosť č.b212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: fria.fri.uniza.sk/~kmame Predmet ekonómie Potreby kaţdej spoločnosti presahujú moţnosti disponibilných

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:...

ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:... ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:... 1. OTÁZKA môžete získať 8 bodov Definujte nasledovné pojmy: a) Sociálna práca s trestanými osobami - 5 b b) Podmienečné

Více

Historický vývoj ekonómie, NH, PPF

Historický vývoj ekonómie, NH, PPF Historický vývoj ekonómie, NH, PPF VET Cvičenie 2. Ing. Zuzana Staníková, PhD. Úloha 1.opakovanie - doplňte 1. Výrok: Kurz hongkonského dolára bol stlačený oproti americkému doláru na 6-mesačné minimum

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Autorské práva na softvér a licencie

Autorské práva na softvér a licencie Autorské práva na softvér a licencie Všeobecná definícia autorského práva Všeobecne môžeme autorské právo definovať ako súhrn právnych noriem, ktoré sa viažu k vytvoreniu istého diela, a práv, ktoré z

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy

obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy Otázka: Sofisté, Sokrates a sokratovské školy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy II. Attická

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více