Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005"

Transkript

1 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele: Cross Czech a.s. Akciová spolecnost IC: Datum zahájení cinnosti: DIC: CZ Adresa žadatele: 808/66 Ulice: Václavské námestí C.p. Obec: Praha 1 PSC Tel.: Mobil: Fax: Webová stránka: Císlo a datum registrace u MV (obcanské sdružení) Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstríku (obecne prospešná spolecnost) Datum evidence na MK (církevní právnická osoba) Císlo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Obchodní rejstrík, vedený Mestským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 9666 Bankovní spojení: Císlo úctu žadatele: Kód banky: 0300 Název banky: CSOB a.s. Specifický symbol: - Adresa banky: Prokopova 20, Praha 3 1/33

2 Statutární orgán: Jméno, príjmení a titul: Ivana Haladová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Predseda predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Ceskoslovenské armády 962/31, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Romana Krížová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Reditelka spolecnosti Kontaktní adresa: Veleslavínská 283/41, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Zuzana Boukalová, RNDr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Polská 7, Praha 2 Telefon: Mobil: Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporucil k predložení do grantového rízení a potvrzuje pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis a razítko: V prípade neexistence statutárního orgánu potvrzuje predkladatel projektu/žadatel o dotaci pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis (notársky overený): 2/33

3 Prílohy: 1. Projekt vypracovaný dle Metodiky pro vypracovávání projektu s minimálními požadavky na projekty (viz. príloha c. 2 smernice vedoucího Úradu vlády CR c. 4/2005). 2. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci danových nedoplatku od príslušného Financního úradu. 3. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na verejném zdravotním pojištení, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti. 4. Doložení predkladatele projektu že proti nemu nebyl vyhlášen konkurz. 5. Výpis predkladatele projektu z rejstríku trestu ne starší než 6 mesícu. 6. CV všech realizátoru projektu. 3/33

4 Cást A: Základní charakteristika projektu Název projektu: INFORMACNÍ AGENTURA PRO PODPORU ÚCASTI CESKÝCH SUBJEKTU V PROGRAMECH EU Priorita 3 Evropské programy a fondy rozcestník pro evropské peníze Základní popis projektu [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování infrastruktury a odborného potenciálu pro provozování informacní agentury pro podporu programu EU v období 10/ /2005, která napomuže zvýšení informovanosti potenciálních úcastníku projektu. Experti firmy Cross Czech a.s. disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti programu EU, at již jako úcastníci projektu, nebo jejich hodnotitelé. Aktivne se také podílí na formulování evropských strategií. V rámci projektu bude provozována informacní kancelár, s možností zajištení konzultací v Bruselu. Bude kladen duraz na prímou práci s potenciálními uchazeci o úcast v projektech EU formou osobních konzultací, informacních dnu, on-line konzultací apod. Duležitým aspektem bude aktivní komunikace s cílovými skupinami zamerená na propagaci evropských programu a cinnosti informacní agentury. Bude vytvorena komunikacní strategie, která propojí tyto aktivity se základními informacními nástroji (internet. portál, databáze potenciálních úcastníku projektu, informacní tiskoviny apod.). Výcet cílových skupin: 1) podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby 2) neziskové organizace a verejná správa Celková cena projektu: ,- Kc z toho: Cena pracovních úkonu: ,- Kc Cena externích vstupu do projektu: ,- Kc Cena užitecne vynaložených nákladu: ,- Kc Výše spolufinancování projektu predkladatelem (procentní a faktická) 1 : 0 Cást B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkove prispeje ke splnení minimálních požadavku na projekty (viz výše body 1, 2 minimálních požadavku na projekty) [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování a provozování informacní agentury pro podporu aktivní úcasti organizací z CR v programech financovaných ze zdroju EU. Cílem této podpory je jednak podporit ceské subjekty, ucházející se o zdroje EU, a tím navýšit množství financních zdroju, které ceské subjekty získají, a dále prostrednictvím vyšší úcasti v projektech EU nepomoci rychlejšímu rozvoji budování znalostní spolecnosti v CR. Dosažení techto cílu bude národní agentura zajištovat cestou informacního a poradenského servisu pro odbornou verejnost podnikatelské subjekty, ale i NNO a verejnou správu v oblasti komunitárních programu poskytujících financní podporu rozvoji informacní a znalostní spolecnosti v Evrope. Jedná se zejména o programy - Strukturální fondy, 6.RP, Safer Internet Plus, 1 Detaily ke spolufinancování predkladatelem projektu viz Metodika pro kritéria výberu projektu, zpusob jejich financování a složení výberových komisí 4/33

5 econtent Plus, eten, Financní mechanizmy EHP/Norska, EUREKA. Cílem agentury bude poskytovat obecný prehled i o dalších komunitárních programech a o možnostech financování projektových zámeru ze SF CR. Hlavními aktivitami budou. vytvorení a aktualizace databáze ceských organizací ze soukromé i verejné sféry zajímajících se o úcast v mezinárodních projektech cílená distribuci informací v závislosti na prioritách jednotlivých ceských subjektu vedení internetových stránek poskytování poradenství a konzultací organizace a zajištení informacních dní poskytování metodické podpory neziskovým organizacím distribuce relevantních informacních a metodických materiálu 2. Definice primární/ch cílové/ých skupin/y 2.1 Cílová skupina 1 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby : Podnikatelské subjekty zejména organizace typu malé a strední podniky, pro které bude prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. Informovanost v oblasti komunitárních programu bude mít vliv na strategické plánování organizací a jejich rozhodování o tom, zda se budou pokoušet cerpat prostredky i z fondu a programu EU. Pro tyto zástupce cílové skupiny je duležité, aby v rámci projektu získali takové informace, které rozptýlí jejich obavy týkající se administrativní nárocnosti projektu a posílí jejich zájem o participaci v projektech pripravovaných na evropské úrovni (komunitární programy EU). Tyto informace také napomohou lepšímu využívání možností cerpání financních prostredku z programu a iniciativ EU pro tyto subjekty a tím také k posílení adaptability a konkurenceschopnosti techto ceských subjektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: Na rade konferencí i odborných semináru se casto setkáváme s názorem, že ceské subjekty nemají dostatek zkušeností a odvahy pro to, aby predkládaly projekty do programu EU. Jednak schází orientace v širokém spektru programu a iniciativ, jednak prevládá obava z administrativní nárocnosti projektu. Cílové skupiny proto žádají predevším prísun koncentrovaných a relevantních informací ve zhuštené forme, které urychlí jejich orientaci v problému a následne jim umožní okamžitou reakci a realizaci prípravy projektu. Na základe dotazování v rámci cílové skupiny byly zjišteny dve závažné skutecnosti: 1. Malá orientace v celém spektru programu a iniciativ EU, vrámci kterých mohou ceské subjekty usilovat o získání dotace. Jejich zdánlivá nárocnost a s tím spojená rizika odrazují nekteré zástupce cílových skupin od prípravy projektu. 5/33

6 2. Rešením není ani vznik nových agentur, které tyto konzultacní služby poskytují za úplatu, protože tato neúmerne navyšuje rozpocet celého projektu nebo organizace a vytvárí tak cílové skupine další vícenáklady. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny budou v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu, v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 2.2 Cílová skupina 2 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Neziskové organizace, verejné instituce a verejná správa : Predevším se bude jednat o obcanská sdružení, nadace, obecne prospešné spolecnosti, školy, školská zarízení, rozpoctové a príspevkové organizace, orgány státní správy a samosprávy.vzhledem k velkému zastoupení programu a iniciativ, které jsou zamerené na rozvoj lidských zdroju (APZ, sociální integrace, celoživotní vzdelávání, informacní spolecnost, rovné príležitosti apod.) a rozvoj znalostní spolecnosti, dále na podporu neziskových subjektu a verejné správy, bude i pro tyto organizace významným prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. V prípade neziskových organizací bude volný prístup k informacím tohoto typu o to prínosnejší, protože temto organizacím ušetrí financní cástky, které by jinak musely 6/33

7 vynakládat na získávání techto informací pri spolupráci s komercním sektorem. Verejné instituce a verejná správa se zase naopak potýkají s nedostatkem pracovních sil a s velkým vytížením stávající pracovní síly, takže na podrobné studium problematiky casto nezbývá temto institucím kapacita, prestože rada komunitárních programu umožnuje široké zapojení této sféry do prípravy a realizace projektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: V rámci projektových prací budou poskytovány konzultace a metodické vedení pro subjekty verejné správy a pro neziskové organizace. Oblast komunitárních programu se casto rídí specifickými organizacními pravidly, které jsou zejména pro subjekty verejné správy a príspevkové organizace znacne neschudné. Na príkladech úcasti napr. Ministerstva kultury CR v programu IST vidíme, že je velice složité skloubit projektové príjmy a výdaje s pravidly o hospodarení se státním rozpoctem. Složitá je i záležitost auditu, cerpání financních prostredku na osobní náklady, nájem externích pracovníku a správná formulace smluv a definice smluvních podmínek pri využívání služeb subdodavatelu. Financní záležitosti jsou velmi složitou soucástí realizace projektu a je nezbytné, aby byly tyto organizace již predem na prípadné problémové oblasti upozorneny a pripraveny. Podobná situace nastává také u neziskových organizací, které nemají dostatek zkušeností ani financních prostredku na sledování situace v komunitárních programech a následne se potýkají s podobnými realizacními problémy jako organizace príspevkové. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu zpracovány v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury 7/33

8 Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line pro tuto cílovou skupinu bude tato stránka aktivit informacní agentury posílena - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 3. Výsledek/výsledky projektu Výcet všech výsledku projektu: 1. Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu 2. Realizace dvou informacních a konzultacních dní 3. Prubežne poskytované individuální i on-line poradenství Zduvodnení, jak výsledky projektu splnují celkový cíl (viz kap. 1) [max znaku vcetne mezer]: Celkový výsledek projektu bude dosažen kombinací všech trí výsledku projektu. Každý jednotlivý plánovaný výsledek doplnuje a prolíná ostatní a jen touto synergií bude zabezpeceno kvalitní fungování informacního servisu, který neopomine žádnou stránku problematiky týkající se prípravy a realizace evropských projektu. Výsledek c.1 zabezpecí prehledný a jasný informacní systém, dosažitelný okamžite pro každého uživatele, který bude potrebovat bud základní informaci o evropských programech, nebo už bude ve stádiu prípravy projektové žádosti a obrátí se na tento informacní systém prímo již s konkrétními dotazy. Realizace výsledku c. 2 prímo navazuje na tyto potreby a je doplnkem služeb, které bude poskytovat informacní portál. Na informacních dnech však bude navíc možnost hloubeji prodiskutovat jednotlivé otázky, podporit jednotlivé subjekty ve vyhledávání partneru a navazování kontaktu. Výsledek c. 3 je v zásade spojovacím clánkem predchozích dvou výsledku a oba je v sobe propojuje. V rámci individuálního poradenství budou využívány i kontakty a poznatky získané na informacních dnech, pro on-line poradenství bude využíván internetový portál informacní kanceláre. Sloucením techto výsledku tak vznikne produktivní služba uživatelum, která splní své poslání, které spocívá v tom, že uživatel bude rychle, koncentrovane a do hloubky obeznámen s evropskými programy, bude mu navržen nejvhodnejší program pro realizaci jeho zámeru, bude mu také poskytnuta podpora v prípade, že tento zámer bude chtít zpracovat do projektové žádosti. Vybudování informacní agentury bude již samo o sobe prostrednictvím hlavních podporovaných programu napomáhat širšímu a efektivnejšímu zapojení ceských subjektu do evropských programu. Komunikacní strategie vuci cílovým skupinám zajistí rychlý transfer informací ohledne formulování jednotlivých programu, jejich podmínek a zajistí vcasnou prípravu ceských subjektu pro vstup do techto programu, címž podporí jejich úcast na cerpání financních prostredku z programu, fondu a iniciativ EU. 3.1 Výsledek projektu c. 1: Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 1 týká: 8/33

9 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 1 [max znaku vcetne mezer]: V první fázi projektu bude zrízen internetový portál, který bude obsahovat veškeré informace o projektu, podrobné informace o programech - Strukturálních fondech CR, o programech eten, econtentplus, Safer Internet Plus, 6.RP EK, Financních mechanizmech EHP/Norska, základní informace o dalších komunitárních programech na podporu informacní spolecnosti, vzdelávání a kultury, on-line poradnu a další informace. Portál bude dostupný na vlastní doméne II. rádu, která bude pro tento úcel zaregistrována. Veškeré informace budou publikovány pres jednotný publikacní systém, v obdobném designu a strukture, prezentace každého z programu však bude relativne samostatná a nezávislá na ostatních cástech portálu. Pri tvorbe struktury portálu i následného obsahu bude kladen duraz na maximální prehlednost a srozumitelnost. Informace o každém programu budou zpracovány v tomto clenení: i) Základní popis programu j) Seznam príslušné legislativy EU a CR k) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu l) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu 9/33

10 m) Odkaz na oficiální webové stránky programu n) Aktuality o programu o) Databáze relevantních kontaktu v EU k programu Tato databáze bude obsahovat: Kontakty na oficiální kontaktní osoby k danému programu Kontakty na odborné experty na danou problematiku Kontakty na oborové organizace, sdružení, asociace Kontakty na regionální agentury Kontakty na kontaktní osoby státní správy Kontakty na odpovídající zástupce Evropské komise Kontakty na odborníky v oblasti právní a financní p) Databáze odborne zpusobilých fyzických a právnických osob zabývajících se zpracováním návrhu projektu v daném programu. Soucástí této databáze budou i reference o již zpracovaných a realizovaných projektech jednotlivých subjektu. Databáze bude koncipována jako živá, tzn. bude do ní možné prubežné nové kontakty pridávat, prípadne též nekteré již neadekvátní kontakty vyrazovat. q) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Stránky budou koncipovány jako dynamické, tzn. uživatel bude moci využívat propojení mezi jednotlivými informacemi, budou k dispozici ruzné pohledy na zdrojová data dle aktuálních požadavku návštevníka stránek, bude implementován rozsáhlý vyhledávací systém, atd. Veškeré tyto informace budou v ceštine s prímými odkazy na originální zdroje v anglickém jazyce. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Databáze zájemcu o informace, poradenství Informace o cinnosti informacní kanceláre Obecné zpravodajství o grantových programech EU Propojenost výsledku c. 1 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 1 je propojen jak s výsledkem projektu c. 2, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 Zároven je též prostredkem publicity a komunikacní strategie projektu, která jej využije k propagaci organizace informacních dní výsledek projektu c. 2. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu také uverejnovány. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 1: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO 10/33

11 3.1.1 Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty Informacní potreba této cílové skupiny bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta tím, že umožní okamžitou a rychlou orientaci v programech, které jsou pro tuto cílovou skupinu v rámci sledovaných programu prístupné. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 1 podnikatelské subjekty je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tyto subjekty jsou schopny a denne ke své práci internet využívají Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Pro cílovou skupiny c. 2 Nestátní neziskové organizace a verejnou správu bude pokrytí jejích informacních potreb spocívat predevším ve snadném prístupu k základním informacím o programech a jejich podmínkách, podaných ve srozumitelném a koncentrovaném formátu. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Dále zde nalezne samostatne zpracované otázky a problémy, které konkrétne tato cílová skupina v rámci prípravy a realizace projektu mívá. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 2 NNO a verejnou správu je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Významným prínosem bude také poskytování duležitých rad a informací, které zde tato cílová skupina bude moci cerpat zdarma. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 11/33

12 Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tato cílová skupina, stejne tak jako cílová skupina c.1 má prístup k internetu a denne jej ke své práci využívá. 3.2 Výsledek projektu c. 2: Realizace dvou informacních a konzultacních dní Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 2 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 2 [max znaku vcetne mezer]: V prubehu projektu, nejlépe v návaznosti na vyhlášení výzev k podávání projektu do nekterých ze sledovaných programu (listopad, prosinec) budou usporádány 2 informacní dny v Praze. Náplní techto informacních dnu bude obecná cást pro zájemce, kterí se s evropskými programy teprve seznamují, a praktická cást vztahující se ke konkrétní výzve, jejím prioritám a podmínkám. Program bude mj. zahrnovat shrnutí výsledku ceských subjektu, prezentaci potenciálních partneru, praktické pohledy a sdílení zkušeností se všemi programy, cást formou moderovaného diskusního panelu, prezentace success story a neformální networking úcastníku. Pro potreby informacních dní budou používány zejména PowerPointové prezentace, které budou prubežne aktualizovány dle situace v konkrétním programu a potreb úcastníku infodne. Tento zpusob predkládání informacních materiálu se nejlépe osvedcil, nebot jednotliví úcastníci si do prezentací mohou prímo vepisovat poznámky. Veškeré materiály budou opet k dispozici na webovém portálu. Všechny publikované materiály budou k dispozici zdarma. 12/33

13 Organizátori pripraví pro úcastníky zpetnou vazbu formou dotazníku i individuálních konzultací, ve které mohou úcastníci zhodnotit kvalitu informacních dní, prípadne navrhnout další tematické okruhy, o jejichž prezentaci by meli zájem. Propojenost výsledku c. 2 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 2 je propojen jak s výsledkem projektu c. 1, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 2 je základem úspešné a kvalitní popularizace a rozširování povedomí o strukturálních i komunitárních programech a v obsahu navazuje na výsledek projektu c.1. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu uverejnovány. Úcastníci informacních dní pak budou dále podporováni a vedeni k tomu, aby využívali jak možností portálu, tak možností, které jim nabízí výsledek projektu c. 3 poradenský individuální a on-line servis. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 2: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelské subjekty - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 13/33

14 3.2.2 Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny NNO a verejná správa - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány, prípadne možnost konzultovat problém, se kterými se tyto instituce jako žadatelé, nebo jako realizátori, práve potýkají. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 3.3 Výsledek projektu c. 3: Prubežne poskytované individuální a on-line poradenství Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 3 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 14/33

15 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 3 [max znaku vcetne mezer]: Projektové poradenství bude probíhat na ruzných úrovních: Jako konzultace k projektovým zámerum výber vhodného programu, informace ke zpracování projektové žádosti, sestavení konsorcia apod. Jako zhodnocení již zpracované, nebo zpracovávané projektové žádosti a její úpravy - evaluace Projektové poradenství bude probíhat jako individuální konzultace nebo on-line konzultace. K dispozici budou uživatelé mít také databázi veškerých frekventovaných dotazu. Tato databáze bude na základe aktuálních požadavku doplnována. Typy poradenských služeb a konzultací: a) on-line poradenství tento typ poradenství bude nabízen tremi komunikacními kanály: pres internet prostrednictvím portálu informacní kanceláre formou u zasílaného na speciální ovou adresu telefonicky Bude tak k dispozici jedna internetová adresa pro podávání dotazu, jedna ová adresa pro zasílání dotazu a jedno telefonní císlo poradny. Dotazy podané elektronicky (web, ) budou prímo zodpovídány garanty (experty) jednotlivých programu. Telefonické dotazy budou predávány garantum (expertum) jednotlivých programu, kterí zajistí odpoved. Tímto zpusobem bude zajištena maximální dosažitelnost pro široké spektrum potencionálních žadatelu o podporu. Zpracovaný systém on-line poradny bude garantovat odpoved do 48 hodin. b) FAQ, databáze dotazu Veškeré dotazy obdržené prostrednictvím on-line poradny, osobne i na informacních dnech budou zaznamenávány a archivovány v elektronické podobe ve forme on-line databáze. Ke každé otázce bude následne pripojena odpoved autorizována garantem konkrétního programu. Takto bude postupne vytvárena znalostní databáze nejcastejších dotazu. Tato databáze bude k dispozici prostrednictvím internetu široké verejnosti. c) Evaluace projektu Experti z týmu Cross Czech a.s. mají dlouholeté zkušenosti s hodnocením projektu podávaných do komunitárních programu. Tyto zkušenosti je možné zúrocit pri poskytování kvalitního poradenství formou zhodnocení projektového zámeru vpodobe, která se již blíží finálne zpracovanému projektu. Takovýto návrh projektu bude zhodnocen tremi experty, z nichž každý vypracuje samostatné hodnocení, pricemž použije skutecné hodnotící formuláre príslušného programu. Expertní trojice bude sestavena tak, aby byly zastoupeni experti z oboru i zástupci uživatelské obce, nebot Evropská komise podobným zpusobem sestavuje týmy hodnotitelu. Po vypracování individuálních posudku probehne consensus meeting, na jehož základe bude vypracován ESR (Evaluation Summary Report), a to vcetne následných doporucení pro zlepšení kvality projektu. Takováto hodnocení budou prísne duverná, nebot za zpracováním celých projektových zámeru do konecného návrhu projektu je nesmírne casove i financne nárocné a musí být zajištena maximální duvernost práce s klienty. d) Individuální konzultace 15/33

16 Posledním typem konzultací budou osobní konzultace, provádené expertem v kancelári Cross Czech a.s. Zde se budou probírat dotazy týkající se již podrobností jednotlivých projektu, kvality projektových zámeru, složení partnerského konsorcia, konkrétních problému pri zpracování rozpoctu, atp. Na základe zájmu zpracovatele jsou realizátori projektu schopni zajistit také konzultaci projektového zámeru na odpovídajícím DG v Bruselu, ci v Lucemburku. Propojenost výsledku c. 3 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 3 navazuje na oba predchozí výsledky, logicky z nich vyplývá. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 V rámci informacních dnu (výsledek c.2) budou jejich úcastníci zase odkazováni na možnost využívání individuálního a on-line poradenství. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 3: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelských subjektu bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkajícíc se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (podnikatelské subjekty) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost vrámci schvalovacího procesu projektu. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných ceskými subjekty se také zvýší jejich podíl na cerpání prostredku ze strukturálních a komunitárních programu, což ve výsledku prispeje k rozvoji adaptability a konkurenceschopnosti ceských podnikatelských subjektu na evropském trhu. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 16/33

17 Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 1 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba nestátních neziskových organizací a verejné správy bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkající se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (nestátní neziskové organizace a verejná správa) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost v rámci schvalovacího procesu projektu. Cílové skupiny budou mít možnost konzultovat bezplatne všechny problémy a otázky, se kterými se pri príprave projektu, nebo jeho realizaci setkají. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných temito organizace a institucemi napomuže jejich rozvoji a navazování prínosné mezinárodní spolupráce, prostredky získané z techto programu umožní jejich další rust a v neposlední rade se tím posílí sebevedomí techto organizací a institucí v celoevropském merítku. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 2 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že i tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR. 4. Zabezpecení výsledku projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností predkladatele [max znaku vcetne mezer]: Cross Czech a.s. je poradenskou a konzultacní spolecností poskytující komplexní služby v rade oblastí pri získávání dotací z fondu Evropské unie a mezinárodních programu podpory vedy a výzkumu. Sdružuje odborníky se zkušenostmi s prípravou a realizací projektu 5. a 6. Rámcového programu, EQUAL, PHARE, ACCESS, Strukturálních fondu EU (zejména OP RLZ a JPD3) a dalších dotacních mechanismu. Zameruje se na zpracování projektu pro podnikatelský i neziskový sektor, zvlášte v oblastech sociální politiky, podpory sociální integrace, vzdelávání, aktivní politiky zamestnanosti, dále se zameruje i na oblast informacních technologií, e-learningu, popularizaci vedy a úcasti mladých lidí ve vede. 17/33

18 V soucasné dobe spolecnost Cross Czech a.s. vyhrála tendr vyhlášený bruselskou kancelárí EEA (Financní mechanizmy EHP/Norska) na funkci tzv. Appraisal Agent. Appraisal Agent je externí organizace, která provádí hodnocení projektu vybraných na národní úrovni. Toto hodnocení probíhá v míste podání projektu. Na pozici Appraisal Agent byl vyhlášen tendr, do kterého se prihlásilo 19 organizací, z nichž 7 bylo vybráno k podpisu smlouvy. Hodnocení probehlo trífázove, vcetne osobní obhajoby nabídky vbruselu. Spolecnost Cross Czech a.s. byla vybrána jako jeden ze 7 Appraisal Agents a v soucasné dobe se pripravuje podpis smlouvy s platností do roku Cross Czech a.s. je jedinou organizací z nových clenských zemí, která uspela pro tzv.appraisal Agent a byla rovnež vyzvána, aby podala nabídku i do tendru na Monitoring Agent pro prubežné hodnocení realizace již probíhajících projektu. Cross Czech a.s. je také jednou z mála ceských organizací, která se stala koordinátorem evropského projektu realizovaného v rámci programu IST, 6.RP (projekt emapps.com). 4.2 Lidské zdroje Popis profilu všech realizátoru projektu a jejich relevantních zkušeností a znalostí (životopis každého z nich do prílohy žádosti o projekt ) [každý profil max.1000 znaku vcetne mezer]: Mgr. Romana Krížová odborný pracovník R. Krížová je reditelkou Cross Czech a.s. a již od roku 2000 spolupracuje s Evropskou komisí (DG INFSO a DG Research), kde jako externí expert na ICT, kulturu a vzdelávání hodnotí návrhy projektu žádající o grant v 5RP, 6RP a programu econtent. Je zvána i na konzultacní setkání expertu pri príprave pracovních programu na další pracovní období. Je vyškoleným hodnotitelem pro JPD3 a OP RLZ. R. Krížová úzce spolupracuje s MK CR, Itálie a Holandska a MI CR v oblasti harmonizace národních aktivit s celoevropskými iniciativami a akcními plány. Spolupracuje s univerzitami ve Florencii a Barcelone pri šírení výsledku jejich výzkumných aktivit v CR a navazování spolupráce s ceskými organizacemi pri vytvárení projektových partnerství. Má praktické zkušenosti s prípravou a implementací projektu v programech 5RP, 6RP, econtent, Access, Phare, Phare 2003 RLZ, Dživas Jekhetane, EQUAL, Culture 2000, elearning, Safer Internet. Mgr. Ivana Haladová odborný pracovník I. Haladová pusobí v Cross Czech a.s. jako vedoucí oddelení pro kulturu, vzdelávání, rozvoj lidských zdroju a sociální politiku. V souvislosti s tímto zamerením je specialistkou v oblasti ceských i evropských dotacních titulu zamerených na podporu RLZ, vzdelávání a kultury - Strukturálních fondu (OP RLZ, JPD2, SROP), dále se zameruje na program SOCRATES a jeho podprogramy, programy Phare RLZ, EQUAL, Culture 2000, 6. RP a další. V rámci této specializace pusobí na úrovni: Poradenství a konzultace pro verejné i soukromé subjekty, zpracování projektu, projektový management, školitelská cinnost, implementace projektu, vyhledávání partneru pro prípravu a realizaci projektu. I. Haladová také pusobí jako predsedkyne EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jejímž cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu, jak soukromých, tak verejných, v ceských i zahranicních dotacních titulech. Mgr. Petr Korán PhD. odborný pracovník Petr Korán pracuje jako projektový manažer spolecnosti Cross Czech a.s. a je zodpovedný za aktivity spolecnosti v oblastech obnovitelných zdroju energie, udržitelného rozvoje a geovedních oboru. Je expertem na podpurné programy v uvedených oblastech pro malé a strední podniky a obce jak v národních podmínkách (programy MPO, OPPP), tak v evropském merítku (6.RP EU, INTERREG apod.). Petr Korán byl manažerem nekolika mezinárodních projektu v 5.RP z oblasti udržitelného rozvoje preshranicních regionu, 18/33

19 podpory využití biomasy jako zdroje energie ve Východní Evrope a dalších. P. Korán v soucasné dobe pusobí i jako konzultant pro prípravu a realizaci projektu v rámci programu Financní mechanizmy EHP/Norska pro jiné subjekty vcetne externího financního a administrativního managementu, realizace studií proveditelnosti a vyhledávání ceských i mezinárodních partneru. RNDr. Zuzana Boukalová odborný pracovník Z. Boukalová pusobí v Cross Czech a.s. od roku 2004 (Vedoucí oddelení životního prostredí a clen predstavenstva). Zameruje se na služby spojené s poskytováním poradenství týkajícího se získávání grantu z evropských zdroju i CR v oblasti životního prostredí. Specializuje se na program econtent, pro který pusobila jako hodnotitel projektu a jako posuzovatel bežících ci koncících projektu (Lucembursko), econtent+, NEST, 6.RP, EUREKA a aktivity Marie Curie programu, kde také pusobila jako hodnotitel projektu v oblasti životního prostredí. Pri svém pusobení využívá i zkušenosti z poradenského týmu -tzv. "Sounding Board" - komisare Janeze Potocnika, ve kterém pusobí od února Z. Boukalová je zakládající clenkou EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jehož cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu v ceských i zahranicních dotacních titulech. Je clenem Ceské Asociace Hydrogeologu. Veronika Hanušová administrativní pracovník V. Hanušová nastoupila do spolecnosti Cross Czech a.s. v zárí Má dlouhodobé zkušenosti s koordinací zahranicních projektu, kompletací a zpracováním úcetních podkladu zahranicních i ceských projektu, organizací, prípravou a produkcí školení a workshopu a administrací. Vystudovala Strední zdravotnickou školu v Jindrichove Hradci. Denní sazba pro jednotlivé realizátory projektu: Koordinátor/Odborný pracovník ,- Kc Administrativní pracovník ,- Kc Organizace rízení projektu vcetne rozdelení odpovednosti [max znaku vcetne mezer]: Struktura projektového managementu a rozhodovací mechanismy: Projekt je rízen a realizován firmou Cross Czech a.s. Ta v rámci svého managementu stanoví mechanizmy rízení projektu, které umožní optimální zapojení všech pracovníku do realizace zakázky. V rámci spolecnosti bude jmenován jeden pracovník na pozici koordinátora projektu (Mgr.I. Haladová). Ten bude zodpovedný za bezchybnou realizaci projektu a za dodržování kvality a casového harmonogramu prací pridelených jednotlivým pracovníkum. Rozhodování v rámci realizace projektu bude rešit koordinátor v soucinnosti s managementem spolecnosti Cross Czech a.s. Úkolem koordinátora bude predevším: monitorování projektu (administrace, financování, realizace, výsledky) hodnocení a navrhování nápravných opatrení v prípade prekážek a problému pri realizaci projektu Výstupem techto aktivit bude zpráva koordinátora, která bude informovat pracovníky i management firmy o postupu prací na realizaci projektu. Koordinátor projektu hned v úvodu jeho také seznámí pracovníky s detailne rozpracovaným harmonogramem aktivit, stanoví zpusoby komunikace mezi pracovníky a urcí komunikacní kanály, rozdelí zodpovednosti a úkoly jednotlivým pracovníkum. 19/33

20 Koordinátor také zodpovídá za a realizuje komunikaci mezi poskytovatelem grantu a spolecností Cross Czech a.s., resp. jejím managementem a pracovníky, kterí projektové aktivity realizují. Krizový management: Interní predávání informací a rešení prípadných problému, ci konfliktu bude zajištováno pravidelnými schuzkami koordinátora projektu, managementu firmy a pracovníky, realizujícími projektové aktivity. Možné problémy s financním rízením realizace projektu budou zajišteny nastolením mechanismu vnitrní kontroly a monitoringu, v rámci kterých budou ošetreny všechny potenciálne problematické oblasti financní realizace projektu. Koordinátor se bude v prubehu realizace projektu scházet minimálne 1-2x za mesíc s managementem firmy, s pracovníky bude ve stálém kontaktu. V prípade rešení krizové situace se pracovníci, koordinátor i management firmy sejdou operativne v co nejbližším termínu, aby nedošlo k nenapravitelným problémum v realizaci projektu. Sporné situace, které mohou nastat v rámci realizace projektu, budou rešeny koordinátorem a managementem firmy, kterí vydají informace o nápravných opatreních, která budou závazná pro všechny pracovníky, podílející se na realizaci projektu. Vnitrní kontrola: a) na úrovni koordinátora a managementu firmy - pracovníci se budou scházet minimálne 1-2x mesícne a v náplni jejich jednání budou rešeny otázky vnitrní kontroly realizace projektu. b) na úrovni jednotlivých pracovníku - každý pracovník bude povinen monitorovat prubeh realizace projektu, zejména aktivit, za které je v rámci realizace projektu zodpovedný, a prípadné nedostatky nebo chyby neprodlene napravovat, nebo, pokud to nebude v jeho silách, okamžite uvedomit koordinátora, který zpracuje nápravné opatrení. Pracovne-právní vztah mezi predkladatelem projektu a jednotlivými realizátory projektu: Všichni pracovníci, kterí se budou podílet na realizaci projektu a na zpracování výstupu a výsledku projektu, jsou kmenoví zamestnanci firmy a mají s firmou Cross Czech podepsanou rádnou pracovní smlouvu. 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutecneným aktivitám: Vztah práve probíhajících, nebo již uskutecnených relevantních aktivit (predkladatele projektu a ostatních) k výsledkum projektu [max znaku vcetne mezer]: Ve vztahu k ruzným programum a iniciativám EU probíhaly a probíhají ruzné aktivity, které ale zpravidla trpí tím, že jsou decentralizované. Jedná se bud o informacní dny, které porádá Evropská komise, a které jsou z hlediska žadatelu prínosné, ale zpravidla financne neúnosné. Dále jsou to placená školení organizovaná ruznými konzultacními agenturami, které také bývají z hlediska potenciálních žadatelu financne nákladné. Nejprínosnejšími jsou pro žadatele informacní dny a semináre, které porádají jednotlivé informacní kanceláre (Národní kontaktní místa NCP) jednotlivých programu, které ale probíhají zpravidla jen v návaznosti na konkrétní výzvu a týkají se jediného programu. Informace o techto školeních a seminárích navíc zasahují jen urcitou cást odborné i laické verejnosti, která už o techto programech zpravidla ví, je vedena v databázích techto kancelárí a je o techto seminárích informována. 20/33

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky

Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU. obecné podmínky Obecné informace o možnostech financování z programů a fondů EU obecné podmínky Komunitárních programy vs. Strukturální fondy Podpis smlouvy Partnerství Dopad výsledků Místo hodnocení Právní rámec smlouvy

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Orientujeme se v grantovém systému aneb grantový systém snadno a rychle

Orientujeme se v grantovém systému aneb grantový systém snadno a rychle Orientujeme se v grantovém systému aneb grantový systém snadno a rychle Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. 6.11.2014 Jak hledat relevantní informace potřebné pro přípravu projektové žádosti CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více