Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005"

Transkript

1 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele: Cross Czech a.s. Akciová spolecnost IC: Datum zahájení cinnosti: DIC: CZ Adresa žadatele: 808/66 Ulice: Václavské námestí C.p. Obec: Praha 1 PSC Tel.: Mobil: Fax: Webová stránka: Císlo a datum registrace u MV (obcanské sdružení) Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstríku (obecne prospešná spolecnost) Datum evidence na MK (církevní právnická osoba) Císlo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Obchodní rejstrík, vedený Mestským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 9666 Bankovní spojení: Císlo úctu žadatele: Kód banky: 0300 Název banky: CSOB a.s. Specifický symbol: - Adresa banky: Prokopova 20, Praha 3 1/33

2 Statutární orgán: Jméno, príjmení a titul: Ivana Haladová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Predseda predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Ceskoslovenské armády 962/31, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Romana Krížová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Reditelka spolecnosti Kontaktní adresa: Veleslavínská 283/41, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Zuzana Boukalová, RNDr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Polská 7, Praha 2 Telefon: Mobil: Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporucil k predložení do grantového rízení a potvrzuje pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis a razítko: V prípade neexistence statutárního orgánu potvrzuje predkladatel projektu/žadatel o dotaci pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis (notársky overený): 2/33

3 Prílohy: 1. Projekt vypracovaný dle Metodiky pro vypracovávání projektu s minimálními požadavky na projekty (viz. príloha c. 2 smernice vedoucího Úradu vlády CR c. 4/2005). 2. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci danových nedoplatku od príslušného Financního úradu. 3. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na verejném zdravotním pojištení, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti. 4. Doložení predkladatele projektu že proti nemu nebyl vyhlášen konkurz. 5. Výpis predkladatele projektu z rejstríku trestu ne starší než 6 mesícu. 6. CV všech realizátoru projektu. 3/33

4 Cást A: Základní charakteristika projektu Název projektu: INFORMACNÍ AGENTURA PRO PODPORU ÚCASTI CESKÝCH SUBJEKTU V PROGRAMECH EU Priorita 3 Evropské programy a fondy rozcestník pro evropské peníze Základní popis projektu [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování infrastruktury a odborného potenciálu pro provozování informacní agentury pro podporu programu EU v období 10/ /2005, která napomuže zvýšení informovanosti potenciálních úcastníku projektu. Experti firmy Cross Czech a.s. disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti programu EU, at již jako úcastníci projektu, nebo jejich hodnotitelé. Aktivne se také podílí na formulování evropských strategií. V rámci projektu bude provozována informacní kancelár, s možností zajištení konzultací v Bruselu. Bude kladen duraz na prímou práci s potenciálními uchazeci o úcast v projektech EU formou osobních konzultací, informacních dnu, on-line konzultací apod. Duležitým aspektem bude aktivní komunikace s cílovými skupinami zamerená na propagaci evropských programu a cinnosti informacní agentury. Bude vytvorena komunikacní strategie, která propojí tyto aktivity se základními informacními nástroji (internet. portál, databáze potenciálních úcastníku projektu, informacní tiskoviny apod.). Výcet cílových skupin: 1) podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby 2) neziskové organizace a verejná správa Celková cena projektu: ,- Kc z toho: Cena pracovních úkonu: ,- Kc Cena externích vstupu do projektu: ,- Kc Cena užitecne vynaložených nákladu: ,- Kc Výše spolufinancování projektu predkladatelem (procentní a faktická) 1 : 0 Cást B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkove prispeje ke splnení minimálních požadavku na projekty (viz výše body 1, 2 minimálních požadavku na projekty) [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování a provozování informacní agentury pro podporu aktivní úcasti organizací z CR v programech financovaných ze zdroju EU. Cílem této podpory je jednak podporit ceské subjekty, ucházející se o zdroje EU, a tím navýšit množství financních zdroju, které ceské subjekty získají, a dále prostrednictvím vyšší úcasti v projektech EU nepomoci rychlejšímu rozvoji budování znalostní spolecnosti v CR. Dosažení techto cílu bude národní agentura zajištovat cestou informacního a poradenského servisu pro odbornou verejnost podnikatelské subjekty, ale i NNO a verejnou správu v oblasti komunitárních programu poskytujících financní podporu rozvoji informacní a znalostní spolecnosti v Evrope. Jedná se zejména o programy - Strukturální fondy, 6.RP, Safer Internet Plus, 1 Detaily ke spolufinancování predkladatelem projektu viz Metodika pro kritéria výberu projektu, zpusob jejich financování a složení výberových komisí 4/33

5 econtent Plus, eten, Financní mechanizmy EHP/Norska, EUREKA. Cílem agentury bude poskytovat obecný prehled i o dalších komunitárních programech a o možnostech financování projektových zámeru ze SF CR. Hlavními aktivitami budou. vytvorení a aktualizace databáze ceských organizací ze soukromé i verejné sféry zajímajících se o úcast v mezinárodních projektech cílená distribuci informací v závislosti na prioritách jednotlivých ceských subjektu vedení internetových stránek poskytování poradenství a konzultací organizace a zajištení informacních dní poskytování metodické podpory neziskovým organizacím distribuce relevantních informacních a metodických materiálu 2. Definice primární/ch cílové/ých skupin/y 2.1 Cílová skupina 1 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby : Podnikatelské subjekty zejména organizace typu malé a strední podniky, pro které bude prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. Informovanost v oblasti komunitárních programu bude mít vliv na strategické plánování organizací a jejich rozhodování o tom, zda se budou pokoušet cerpat prostredky i z fondu a programu EU. Pro tyto zástupce cílové skupiny je duležité, aby v rámci projektu získali takové informace, které rozptýlí jejich obavy týkající se administrativní nárocnosti projektu a posílí jejich zájem o participaci v projektech pripravovaných na evropské úrovni (komunitární programy EU). Tyto informace také napomohou lepšímu využívání možností cerpání financních prostredku z programu a iniciativ EU pro tyto subjekty a tím také k posílení adaptability a konkurenceschopnosti techto ceských subjektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: Na rade konferencí i odborných semináru se casto setkáváme s názorem, že ceské subjekty nemají dostatek zkušeností a odvahy pro to, aby predkládaly projekty do programu EU. Jednak schází orientace v širokém spektru programu a iniciativ, jednak prevládá obava z administrativní nárocnosti projektu. Cílové skupiny proto žádají predevším prísun koncentrovaných a relevantních informací ve zhuštené forme, které urychlí jejich orientaci v problému a následne jim umožní okamžitou reakci a realizaci prípravy projektu. Na základe dotazování v rámci cílové skupiny byly zjišteny dve závažné skutecnosti: 1. Malá orientace v celém spektru programu a iniciativ EU, vrámci kterých mohou ceské subjekty usilovat o získání dotace. Jejich zdánlivá nárocnost a s tím spojená rizika odrazují nekteré zástupce cílových skupin od prípravy projektu. 5/33

6 2. Rešením není ani vznik nových agentur, které tyto konzultacní služby poskytují za úplatu, protože tato neúmerne navyšuje rozpocet celého projektu nebo organizace a vytvárí tak cílové skupine další vícenáklady. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny budou v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu, v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 2.2 Cílová skupina 2 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Neziskové organizace, verejné instituce a verejná správa : Predevším se bude jednat o obcanská sdružení, nadace, obecne prospešné spolecnosti, školy, školská zarízení, rozpoctové a príspevkové organizace, orgány státní správy a samosprávy.vzhledem k velkému zastoupení programu a iniciativ, které jsou zamerené na rozvoj lidských zdroju (APZ, sociální integrace, celoživotní vzdelávání, informacní spolecnost, rovné príležitosti apod.) a rozvoj znalostní spolecnosti, dále na podporu neziskových subjektu a verejné správy, bude i pro tyto organizace významným prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. V prípade neziskových organizací bude volný prístup k informacím tohoto typu o to prínosnejší, protože temto organizacím ušetrí financní cástky, které by jinak musely 6/33

7 vynakládat na získávání techto informací pri spolupráci s komercním sektorem. Verejné instituce a verejná správa se zase naopak potýkají s nedostatkem pracovních sil a s velkým vytížením stávající pracovní síly, takže na podrobné studium problematiky casto nezbývá temto institucím kapacita, prestože rada komunitárních programu umožnuje široké zapojení této sféry do prípravy a realizace projektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: V rámci projektových prací budou poskytovány konzultace a metodické vedení pro subjekty verejné správy a pro neziskové organizace. Oblast komunitárních programu se casto rídí specifickými organizacními pravidly, které jsou zejména pro subjekty verejné správy a príspevkové organizace znacne neschudné. Na príkladech úcasti napr. Ministerstva kultury CR v programu IST vidíme, že je velice složité skloubit projektové príjmy a výdaje s pravidly o hospodarení se státním rozpoctem. Složitá je i záležitost auditu, cerpání financních prostredku na osobní náklady, nájem externích pracovníku a správná formulace smluv a definice smluvních podmínek pri využívání služeb subdodavatelu. Financní záležitosti jsou velmi složitou soucástí realizace projektu a je nezbytné, aby byly tyto organizace již predem na prípadné problémové oblasti upozorneny a pripraveny. Podobná situace nastává také u neziskových organizací, které nemají dostatek zkušeností ani financních prostredku na sledování situace v komunitárních programech a následne se potýkají s podobnými realizacními problémy jako organizace príspevkové. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu zpracovány v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury 7/33

8 Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line pro tuto cílovou skupinu bude tato stránka aktivit informacní agentury posílena - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 3. Výsledek/výsledky projektu Výcet všech výsledku projektu: 1. Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu 2. Realizace dvou informacních a konzultacních dní 3. Prubežne poskytované individuální i on-line poradenství Zduvodnení, jak výsledky projektu splnují celkový cíl (viz kap. 1) [max znaku vcetne mezer]: Celkový výsledek projektu bude dosažen kombinací všech trí výsledku projektu. Každý jednotlivý plánovaný výsledek doplnuje a prolíná ostatní a jen touto synergií bude zabezpeceno kvalitní fungování informacního servisu, který neopomine žádnou stránku problematiky týkající se prípravy a realizace evropských projektu. Výsledek c.1 zabezpecí prehledný a jasný informacní systém, dosažitelný okamžite pro každého uživatele, který bude potrebovat bud základní informaci o evropských programech, nebo už bude ve stádiu prípravy projektové žádosti a obrátí se na tento informacní systém prímo již s konkrétními dotazy. Realizace výsledku c. 2 prímo navazuje na tyto potreby a je doplnkem služeb, které bude poskytovat informacní portál. Na informacních dnech však bude navíc možnost hloubeji prodiskutovat jednotlivé otázky, podporit jednotlivé subjekty ve vyhledávání partneru a navazování kontaktu. Výsledek c. 3 je v zásade spojovacím clánkem predchozích dvou výsledku a oba je v sobe propojuje. V rámci individuálního poradenství budou využívány i kontakty a poznatky získané na informacních dnech, pro on-line poradenství bude využíván internetový portál informacní kanceláre. Sloucením techto výsledku tak vznikne produktivní služba uživatelum, která splní své poslání, které spocívá v tom, že uživatel bude rychle, koncentrovane a do hloubky obeznámen s evropskými programy, bude mu navržen nejvhodnejší program pro realizaci jeho zámeru, bude mu také poskytnuta podpora v prípade, že tento zámer bude chtít zpracovat do projektové žádosti. Vybudování informacní agentury bude již samo o sobe prostrednictvím hlavních podporovaných programu napomáhat širšímu a efektivnejšímu zapojení ceských subjektu do evropských programu. Komunikacní strategie vuci cílovým skupinám zajistí rychlý transfer informací ohledne formulování jednotlivých programu, jejich podmínek a zajistí vcasnou prípravu ceských subjektu pro vstup do techto programu, címž podporí jejich úcast na cerpání financních prostredku z programu, fondu a iniciativ EU. 3.1 Výsledek projektu c. 1: Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 1 týká: 8/33

9 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 1 [max znaku vcetne mezer]: V první fázi projektu bude zrízen internetový portál, který bude obsahovat veškeré informace o projektu, podrobné informace o programech - Strukturálních fondech CR, o programech eten, econtentplus, Safer Internet Plus, 6.RP EK, Financních mechanizmech EHP/Norska, základní informace o dalších komunitárních programech na podporu informacní spolecnosti, vzdelávání a kultury, on-line poradnu a další informace. Portál bude dostupný na vlastní doméne II. rádu, která bude pro tento úcel zaregistrována. Veškeré informace budou publikovány pres jednotný publikacní systém, v obdobném designu a strukture, prezentace každého z programu však bude relativne samostatná a nezávislá na ostatních cástech portálu. Pri tvorbe struktury portálu i následného obsahu bude kladen duraz na maximální prehlednost a srozumitelnost. Informace o každém programu budou zpracovány v tomto clenení: i) Základní popis programu j) Seznam príslušné legislativy EU a CR k) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu l) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu 9/33

10 m) Odkaz na oficiální webové stránky programu n) Aktuality o programu o) Databáze relevantních kontaktu v EU k programu Tato databáze bude obsahovat: Kontakty na oficiální kontaktní osoby k danému programu Kontakty na odborné experty na danou problematiku Kontakty na oborové organizace, sdružení, asociace Kontakty na regionální agentury Kontakty na kontaktní osoby státní správy Kontakty na odpovídající zástupce Evropské komise Kontakty na odborníky v oblasti právní a financní p) Databáze odborne zpusobilých fyzických a právnických osob zabývajících se zpracováním návrhu projektu v daném programu. Soucástí této databáze budou i reference o již zpracovaných a realizovaných projektech jednotlivých subjektu. Databáze bude koncipována jako živá, tzn. bude do ní možné prubežné nové kontakty pridávat, prípadne též nekteré již neadekvátní kontakty vyrazovat. q) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Stránky budou koncipovány jako dynamické, tzn. uživatel bude moci využívat propojení mezi jednotlivými informacemi, budou k dispozici ruzné pohledy na zdrojová data dle aktuálních požadavku návštevníka stránek, bude implementován rozsáhlý vyhledávací systém, atd. Veškeré tyto informace budou v ceštine s prímými odkazy na originální zdroje v anglickém jazyce. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Databáze zájemcu o informace, poradenství Informace o cinnosti informacní kanceláre Obecné zpravodajství o grantových programech EU Propojenost výsledku c. 1 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 1 je propojen jak s výsledkem projektu c. 2, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 Zároven je též prostredkem publicity a komunikacní strategie projektu, která jej využije k propagaci organizace informacních dní výsledek projektu c. 2. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu také uverejnovány. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 1: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO 10/33

11 3.1.1 Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty Informacní potreba této cílové skupiny bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta tím, že umožní okamžitou a rychlou orientaci v programech, které jsou pro tuto cílovou skupinu v rámci sledovaných programu prístupné. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 1 podnikatelské subjekty je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tyto subjekty jsou schopny a denne ke své práci internet využívají Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Pro cílovou skupiny c. 2 Nestátní neziskové organizace a verejnou správu bude pokrytí jejích informacních potreb spocívat predevším ve snadném prístupu k základním informacím o programech a jejich podmínkách, podaných ve srozumitelném a koncentrovaném formátu. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Dále zde nalezne samostatne zpracované otázky a problémy, které konkrétne tato cílová skupina v rámci prípravy a realizace projektu mívá. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 2 NNO a verejnou správu je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Významným prínosem bude také poskytování duležitých rad a informací, které zde tato cílová skupina bude moci cerpat zdarma. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 11/33

12 Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tato cílová skupina, stejne tak jako cílová skupina c.1 má prístup k internetu a denne jej ke své práci využívá. 3.2 Výsledek projektu c. 2: Realizace dvou informacních a konzultacních dní Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 2 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 2 [max znaku vcetne mezer]: V prubehu projektu, nejlépe v návaznosti na vyhlášení výzev k podávání projektu do nekterých ze sledovaných programu (listopad, prosinec) budou usporádány 2 informacní dny v Praze. Náplní techto informacních dnu bude obecná cást pro zájemce, kterí se s evropskými programy teprve seznamují, a praktická cást vztahující se ke konkrétní výzve, jejím prioritám a podmínkám. Program bude mj. zahrnovat shrnutí výsledku ceských subjektu, prezentaci potenciálních partneru, praktické pohledy a sdílení zkušeností se všemi programy, cást formou moderovaného diskusního panelu, prezentace success story a neformální networking úcastníku. Pro potreby informacních dní budou používány zejména PowerPointové prezentace, které budou prubežne aktualizovány dle situace v konkrétním programu a potreb úcastníku infodne. Tento zpusob predkládání informacních materiálu se nejlépe osvedcil, nebot jednotliví úcastníci si do prezentací mohou prímo vepisovat poznámky. Veškeré materiály budou opet k dispozici na webovém portálu. Všechny publikované materiály budou k dispozici zdarma. 12/33

13 Organizátori pripraví pro úcastníky zpetnou vazbu formou dotazníku i individuálních konzultací, ve které mohou úcastníci zhodnotit kvalitu informacních dní, prípadne navrhnout další tematické okruhy, o jejichž prezentaci by meli zájem. Propojenost výsledku c. 2 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 2 je propojen jak s výsledkem projektu c. 1, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 2 je základem úspešné a kvalitní popularizace a rozširování povedomí o strukturálních i komunitárních programech a v obsahu navazuje na výsledek projektu c.1. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu uverejnovány. Úcastníci informacních dní pak budou dále podporováni a vedeni k tomu, aby využívali jak možností portálu, tak možností, které jim nabízí výsledek projektu c. 3 poradenský individuální a on-line servis. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 2: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelské subjekty - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 13/33

14 3.2.2 Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny NNO a verejná správa - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány, prípadne možnost konzultovat problém, se kterými se tyto instituce jako žadatelé, nebo jako realizátori, práve potýkají. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 3.3 Výsledek projektu c. 3: Prubežne poskytované individuální a on-line poradenství Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 3 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 14/33

15 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 3 [max znaku vcetne mezer]: Projektové poradenství bude probíhat na ruzných úrovních: Jako konzultace k projektovým zámerum výber vhodného programu, informace ke zpracování projektové žádosti, sestavení konsorcia apod. Jako zhodnocení již zpracované, nebo zpracovávané projektové žádosti a její úpravy - evaluace Projektové poradenství bude probíhat jako individuální konzultace nebo on-line konzultace. K dispozici budou uživatelé mít také databázi veškerých frekventovaných dotazu. Tato databáze bude na základe aktuálních požadavku doplnována. Typy poradenských služeb a konzultací: a) on-line poradenství tento typ poradenství bude nabízen tremi komunikacními kanály: pres internet prostrednictvím portálu informacní kanceláre formou u zasílaného na speciální ovou adresu telefonicky Bude tak k dispozici jedna internetová adresa pro podávání dotazu, jedna ová adresa pro zasílání dotazu a jedno telefonní císlo poradny. Dotazy podané elektronicky (web, ) budou prímo zodpovídány garanty (experty) jednotlivých programu. Telefonické dotazy budou predávány garantum (expertum) jednotlivých programu, kterí zajistí odpoved. Tímto zpusobem bude zajištena maximální dosažitelnost pro široké spektrum potencionálních žadatelu o podporu. Zpracovaný systém on-line poradny bude garantovat odpoved do 48 hodin. b) FAQ, databáze dotazu Veškeré dotazy obdržené prostrednictvím on-line poradny, osobne i na informacních dnech budou zaznamenávány a archivovány v elektronické podobe ve forme on-line databáze. Ke každé otázce bude následne pripojena odpoved autorizována garantem konkrétního programu. Takto bude postupne vytvárena znalostní databáze nejcastejších dotazu. Tato databáze bude k dispozici prostrednictvím internetu široké verejnosti. c) Evaluace projektu Experti z týmu Cross Czech a.s. mají dlouholeté zkušenosti s hodnocením projektu podávaných do komunitárních programu. Tyto zkušenosti je možné zúrocit pri poskytování kvalitního poradenství formou zhodnocení projektového zámeru vpodobe, která se již blíží finálne zpracovanému projektu. Takovýto návrh projektu bude zhodnocen tremi experty, z nichž každý vypracuje samostatné hodnocení, pricemž použije skutecné hodnotící formuláre príslušného programu. Expertní trojice bude sestavena tak, aby byly zastoupeni experti z oboru i zástupci uživatelské obce, nebot Evropská komise podobným zpusobem sestavuje týmy hodnotitelu. Po vypracování individuálních posudku probehne consensus meeting, na jehož základe bude vypracován ESR (Evaluation Summary Report), a to vcetne následných doporucení pro zlepšení kvality projektu. Takováto hodnocení budou prísne duverná, nebot za zpracováním celých projektových zámeru do konecného návrhu projektu je nesmírne casove i financne nárocné a musí být zajištena maximální duvernost práce s klienty. d) Individuální konzultace 15/33

16 Posledním typem konzultací budou osobní konzultace, provádené expertem v kancelári Cross Czech a.s. Zde se budou probírat dotazy týkající se již podrobností jednotlivých projektu, kvality projektových zámeru, složení partnerského konsorcia, konkrétních problému pri zpracování rozpoctu, atp. Na základe zájmu zpracovatele jsou realizátori projektu schopni zajistit také konzultaci projektového zámeru na odpovídajícím DG v Bruselu, ci v Lucemburku. Propojenost výsledku c. 3 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 3 navazuje na oba predchozí výsledky, logicky z nich vyplývá. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 V rámci informacních dnu (výsledek c.2) budou jejich úcastníci zase odkazováni na možnost využívání individuálního a on-line poradenství. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 3: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelských subjektu bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkajícíc se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (podnikatelské subjekty) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost vrámci schvalovacího procesu projektu. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných ceskými subjekty se také zvýší jejich podíl na cerpání prostredku ze strukturálních a komunitárních programu, což ve výsledku prispeje k rozvoji adaptability a konkurenceschopnosti ceských podnikatelských subjektu na evropském trhu. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 16/33

17 Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 1 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba nestátních neziskových organizací a verejné správy bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkající se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (nestátní neziskové organizace a verejná správa) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost v rámci schvalovacího procesu projektu. Cílové skupiny budou mít možnost konzultovat bezplatne všechny problémy a otázky, se kterými se pri príprave projektu, nebo jeho realizaci setkají. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných temito organizace a institucemi napomuže jejich rozvoji a navazování prínosné mezinárodní spolupráce, prostredky získané z techto programu umožní jejich další rust a v neposlední rade se tím posílí sebevedomí techto organizací a institucí v celoevropském merítku. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 2 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že i tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR. 4. Zabezpecení výsledku projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností predkladatele [max znaku vcetne mezer]: Cross Czech a.s. je poradenskou a konzultacní spolecností poskytující komplexní služby v rade oblastí pri získávání dotací z fondu Evropské unie a mezinárodních programu podpory vedy a výzkumu. Sdružuje odborníky se zkušenostmi s prípravou a realizací projektu 5. a 6. Rámcového programu, EQUAL, PHARE, ACCESS, Strukturálních fondu EU (zejména OP RLZ a JPD3) a dalších dotacních mechanismu. Zameruje se na zpracování projektu pro podnikatelský i neziskový sektor, zvlášte v oblastech sociální politiky, podpory sociální integrace, vzdelávání, aktivní politiky zamestnanosti, dále se zameruje i na oblast informacních technologií, e-learningu, popularizaci vedy a úcasti mladých lidí ve vede. 17/33

18 V soucasné dobe spolecnost Cross Czech a.s. vyhrála tendr vyhlášený bruselskou kancelárí EEA (Financní mechanizmy EHP/Norska) na funkci tzv. Appraisal Agent. Appraisal Agent je externí organizace, která provádí hodnocení projektu vybraných na národní úrovni. Toto hodnocení probíhá v míste podání projektu. Na pozici Appraisal Agent byl vyhlášen tendr, do kterého se prihlásilo 19 organizací, z nichž 7 bylo vybráno k podpisu smlouvy. Hodnocení probehlo trífázove, vcetne osobní obhajoby nabídky vbruselu. Spolecnost Cross Czech a.s. byla vybrána jako jeden ze 7 Appraisal Agents a v soucasné dobe se pripravuje podpis smlouvy s platností do roku Cross Czech a.s. je jedinou organizací z nových clenských zemí, která uspela pro tzv.appraisal Agent a byla rovnež vyzvána, aby podala nabídku i do tendru na Monitoring Agent pro prubežné hodnocení realizace již probíhajících projektu. Cross Czech a.s. je také jednou z mála ceských organizací, která se stala koordinátorem evropského projektu realizovaného v rámci programu IST, 6.RP (projekt emapps.com). 4.2 Lidské zdroje Popis profilu všech realizátoru projektu a jejich relevantních zkušeností a znalostí (životopis každého z nich do prílohy žádosti o projekt ) [každý profil max.1000 znaku vcetne mezer]: Mgr. Romana Krížová odborný pracovník R. Krížová je reditelkou Cross Czech a.s. a již od roku 2000 spolupracuje s Evropskou komisí (DG INFSO a DG Research), kde jako externí expert na ICT, kulturu a vzdelávání hodnotí návrhy projektu žádající o grant v 5RP, 6RP a programu econtent. Je zvána i na konzultacní setkání expertu pri príprave pracovních programu na další pracovní období. Je vyškoleným hodnotitelem pro JPD3 a OP RLZ. R. Krížová úzce spolupracuje s MK CR, Itálie a Holandska a MI CR v oblasti harmonizace národních aktivit s celoevropskými iniciativami a akcními plány. Spolupracuje s univerzitami ve Florencii a Barcelone pri šírení výsledku jejich výzkumných aktivit v CR a navazování spolupráce s ceskými organizacemi pri vytvárení projektových partnerství. Má praktické zkušenosti s prípravou a implementací projektu v programech 5RP, 6RP, econtent, Access, Phare, Phare 2003 RLZ, Dživas Jekhetane, EQUAL, Culture 2000, elearning, Safer Internet. Mgr. Ivana Haladová odborný pracovník I. Haladová pusobí v Cross Czech a.s. jako vedoucí oddelení pro kulturu, vzdelávání, rozvoj lidských zdroju a sociální politiku. V souvislosti s tímto zamerením je specialistkou v oblasti ceských i evropských dotacních titulu zamerených na podporu RLZ, vzdelávání a kultury - Strukturálních fondu (OP RLZ, JPD2, SROP), dále se zameruje na program SOCRATES a jeho podprogramy, programy Phare RLZ, EQUAL, Culture 2000, 6. RP a další. V rámci této specializace pusobí na úrovni: Poradenství a konzultace pro verejné i soukromé subjekty, zpracování projektu, projektový management, školitelská cinnost, implementace projektu, vyhledávání partneru pro prípravu a realizaci projektu. I. Haladová také pusobí jako predsedkyne EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jejímž cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu, jak soukromých, tak verejných, v ceských i zahranicních dotacních titulech. Mgr. Petr Korán PhD. odborný pracovník Petr Korán pracuje jako projektový manažer spolecnosti Cross Czech a.s. a je zodpovedný za aktivity spolecnosti v oblastech obnovitelných zdroju energie, udržitelného rozvoje a geovedních oboru. Je expertem na podpurné programy v uvedených oblastech pro malé a strední podniky a obce jak v národních podmínkách (programy MPO, OPPP), tak v evropském merítku (6.RP EU, INTERREG apod.). Petr Korán byl manažerem nekolika mezinárodních projektu v 5.RP z oblasti udržitelného rozvoje preshranicních regionu, 18/33

19 podpory využití biomasy jako zdroje energie ve Východní Evrope a dalších. P. Korán v soucasné dobe pusobí i jako konzultant pro prípravu a realizaci projektu v rámci programu Financní mechanizmy EHP/Norska pro jiné subjekty vcetne externího financního a administrativního managementu, realizace studií proveditelnosti a vyhledávání ceských i mezinárodních partneru. RNDr. Zuzana Boukalová odborný pracovník Z. Boukalová pusobí v Cross Czech a.s. od roku 2004 (Vedoucí oddelení životního prostredí a clen predstavenstva). Zameruje se na služby spojené s poskytováním poradenství týkajícího se získávání grantu z evropských zdroju i CR v oblasti životního prostredí. Specializuje se na program econtent, pro který pusobila jako hodnotitel projektu a jako posuzovatel bežících ci koncících projektu (Lucembursko), econtent+, NEST, 6.RP, EUREKA a aktivity Marie Curie programu, kde také pusobila jako hodnotitel projektu v oblasti životního prostredí. Pri svém pusobení využívá i zkušenosti z poradenského týmu -tzv. "Sounding Board" - komisare Janeze Potocnika, ve kterém pusobí od února Z. Boukalová je zakládající clenkou EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jehož cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu v ceských i zahranicních dotacních titulech. Je clenem Ceské Asociace Hydrogeologu. Veronika Hanušová administrativní pracovník V. Hanušová nastoupila do spolecnosti Cross Czech a.s. v zárí Má dlouhodobé zkušenosti s koordinací zahranicních projektu, kompletací a zpracováním úcetních podkladu zahranicních i ceských projektu, organizací, prípravou a produkcí školení a workshopu a administrací. Vystudovala Strední zdravotnickou školu v Jindrichove Hradci. Denní sazba pro jednotlivé realizátory projektu: Koordinátor/Odborný pracovník ,- Kc Administrativní pracovník ,- Kc Organizace rízení projektu vcetne rozdelení odpovednosti [max znaku vcetne mezer]: Struktura projektového managementu a rozhodovací mechanismy: Projekt je rízen a realizován firmou Cross Czech a.s. Ta v rámci svého managementu stanoví mechanizmy rízení projektu, které umožní optimální zapojení všech pracovníku do realizace zakázky. V rámci spolecnosti bude jmenován jeden pracovník na pozici koordinátora projektu (Mgr.I. Haladová). Ten bude zodpovedný za bezchybnou realizaci projektu a za dodržování kvality a casového harmonogramu prací pridelených jednotlivým pracovníkum. Rozhodování v rámci realizace projektu bude rešit koordinátor v soucinnosti s managementem spolecnosti Cross Czech a.s. Úkolem koordinátora bude predevším: monitorování projektu (administrace, financování, realizace, výsledky) hodnocení a navrhování nápravných opatrení v prípade prekážek a problému pri realizaci projektu Výstupem techto aktivit bude zpráva koordinátora, která bude informovat pracovníky i management firmy o postupu prací na realizaci projektu. Koordinátor projektu hned v úvodu jeho také seznámí pracovníky s detailne rozpracovaným harmonogramem aktivit, stanoví zpusoby komunikace mezi pracovníky a urcí komunikacní kanály, rozdelí zodpovednosti a úkoly jednotlivým pracovníkum. 19/33

20 Koordinátor také zodpovídá za a realizuje komunikaci mezi poskytovatelem grantu a spolecností Cross Czech a.s., resp. jejím managementem a pracovníky, kterí projektové aktivity realizují. Krizový management: Interní predávání informací a rešení prípadných problému, ci konfliktu bude zajištováno pravidelnými schuzkami koordinátora projektu, managementu firmy a pracovníky, realizujícími projektové aktivity. Možné problémy s financním rízením realizace projektu budou zajišteny nastolením mechanismu vnitrní kontroly a monitoringu, v rámci kterých budou ošetreny všechny potenciálne problematické oblasti financní realizace projektu. Koordinátor se bude v prubehu realizace projektu scházet minimálne 1-2x za mesíc s managementem firmy, s pracovníky bude ve stálém kontaktu. V prípade rešení krizové situace se pracovníci, koordinátor i management firmy sejdou operativne v co nejbližším termínu, aby nedošlo k nenapravitelným problémum v realizaci projektu. Sporné situace, které mohou nastat v rámci realizace projektu, budou rešeny koordinátorem a managementem firmy, kterí vydají informace o nápravných opatreních, která budou závazná pro všechny pracovníky, podílející se na realizaci projektu. Vnitrní kontrola: a) na úrovni koordinátora a managementu firmy - pracovníci se budou scházet minimálne 1-2x mesícne a v náplni jejich jednání budou rešeny otázky vnitrní kontroly realizace projektu. b) na úrovni jednotlivých pracovníku - každý pracovník bude povinen monitorovat prubeh realizace projektu, zejména aktivit, za které je v rámci realizace projektu zodpovedný, a prípadné nedostatky nebo chyby neprodlene napravovat, nebo, pokud to nebude v jeho silách, okamžite uvedomit koordinátora, který zpracuje nápravné opatrení. Pracovne-právní vztah mezi predkladatelem projektu a jednotlivými realizátory projektu: Všichni pracovníci, kterí se budou podílet na realizaci projektu a na zpracování výstupu a výsledku projektu, jsou kmenoví zamestnanci firmy a mají s firmou Cross Czech podepsanou rádnou pracovní smlouvu. 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutecneným aktivitám: Vztah práve probíhajících, nebo již uskutecnených relevantních aktivit (predkladatele projektu a ostatních) k výsledkum projektu [max znaku vcetne mezer]: Ve vztahu k ruzným programum a iniciativám EU probíhaly a probíhají ruzné aktivity, které ale zpravidla trpí tím, že jsou decentralizované. Jedná se bud o informacní dny, které porádá Evropská komise, a které jsou z hlediska žadatelu prínosné, ale zpravidla financne neúnosné. Dále jsou to placená školení organizovaná ruznými konzultacními agenturami, které také bývají z hlediska potenciálních žadatelu financne nákladné. Nejprínosnejšími jsou pro žadatele informacní dny a semináre, které porádají jednotlivé informacní kanceláre (Národní kontaktní místa NCP) jednotlivých programu, které ale probíhají zpravidla jen v návaznosti na konkrétní výzvu a týkají se jediného programu. Informace o techto školeních a seminárích navíc zasahují jen urcitou cást odborné i laické verejnosti, která už o techto programech zpravidla ví, je vedena v databázích techto kancelárí a je o techto seminárích informována. 20/33

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více