Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005"

Transkript

1 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele: Cross Czech a.s. Akciová spolecnost IC: Datum zahájení cinnosti: DIC: CZ Adresa žadatele: 808/66 Ulice: Václavské námestí C.p. Obec: Praha 1 PSC Tel.: Mobil: Fax: Webová stránka: Císlo a datum registrace u MV (obcanské sdružení) Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstríku (obecne prospešná spolecnost) Datum evidence na MK (církevní právnická osoba) Císlo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Obchodní rejstrík, vedený Mestským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 9666 Bankovní spojení: Císlo úctu žadatele: Kód banky: 0300 Název banky: CSOB a.s. Specifický symbol: - Adresa banky: Prokopova 20, Praha 3 1/33

2 Statutární orgán: Jméno, príjmení a titul: Ivana Haladová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Predseda predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Ceskoslovenské armády 962/31, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Romana Krížová, Mgr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Reditelka spolecnosti Kontaktní adresa: Veleslavínská 283/41, Praha 6 Telefon: Mobil: Jméno, príjmení a titul: Zuzana Boukalová, RNDr. Pracovní zarazení, funkce: Clen predstavenstva, Vedoucí oddelení Kontaktní adresa: Polská 7, Praha 2 Telefon: Mobil: Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporucil k predložení do grantového rízení a potvrzuje pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis a razítko: V prípade neexistence statutárního orgánu potvrzuje predkladatel projektu/žadatel o dotaci pravdivost uvádených údaju této žádosti a všech jejích príloh: Dne: Podpis (notársky overený): 2/33

3 Prílohy: 1. Projekt vypracovaný dle Metodiky pro vypracovávání projektu s minimálními požadavky na projekty (viz. príloha c. 2 smernice vedoucího Úradu vlády CR c. 4/2005). 2. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci danových nedoplatku od príslušného Financního úradu. 3. Potvrzení predkladatele projektu o neexistenci nedoplatku na pojistném a na penále na verejném zdravotním pojištení, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti. 4. Doložení predkladatele projektu že proti nemu nebyl vyhlášen konkurz. 5. Výpis predkladatele projektu z rejstríku trestu ne starší než 6 mesícu. 6. CV všech realizátoru projektu. 3/33

4 Cást A: Základní charakteristika projektu Název projektu: INFORMACNÍ AGENTURA PRO PODPORU ÚCASTI CESKÝCH SUBJEKTU V PROGRAMECH EU Priorita 3 Evropské programy a fondy rozcestník pro evropské peníze Základní popis projektu [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování infrastruktury a odborného potenciálu pro provozování informacní agentury pro podporu programu EU v období 10/ /2005, která napomuže zvýšení informovanosti potenciálních úcastníku projektu. Experti firmy Cross Czech a.s. disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti programu EU, at již jako úcastníci projektu, nebo jejich hodnotitelé. Aktivne se také podílí na formulování evropských strategií. V rámci projektu bude provozována informacní kancelár, s možností zajištení konzultací v Bruselu. Bude kladen duraz na prímou práci s potenciálními uchazeci o úcast v projektech EU formou osobních konzultací, informacních dnu, on-line konzultací apod. Duležitým aspektem bude aktivní komunikace s cílovými skupinami zamerená na propagaci evropských programu a cinnosti informacní agentury. Bude vytvorena komunikacní strategie, která propojí tyto aktivity se základními informacními nástroji (internet. portál, databáze potenciálních úcastníku projektu, informacní tiskoviny apod.). Výcet cílových skupin: 1) podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby 2) neziskové organizace a verejná správa Celková cena projektu: ,- Kc z toho: Cena pracovních úkonu: ,- Kc Cena externích vstupu do projektu: ,- Kc Cena užitecne vynaložených nákladu: ,- Kc Výše spolufinancování projektu predkladatelem (procentní a faktická) 1 : 0 Cást B: Rozvaha 1. Celkový cíl Definice celkového cíle, tj. hlavní popis, jak projekt celkove prispeje ke splnení minimálních požadavku na projekty (viz výše body 1, 2 minimálních požadavku na projekty) [max znaku vcetne mezer]: Cílem projektu je vybudování a provozování informacní agentury pro podporu aktivní úcasti organizací z CR v programech financovaných ze zdroju EU. Cílem této podpory je jednak podporit ceské subjekty, ucházející se o zdroje EU, a tím navýšit množství financních zdroju, které ceské subjekty získají, a dále prostrednictvím vyšší úcasti v projektech EU nepomoci rychlejšímu rozvoji budování znalostní spolecnosti v CR. Dosažení techto cílu bude národní agentura zajištovat cestou informacního a poradenského servisu pro odbornou verejnost podnikatelské subjekty, ale i NNO a verejnou správu v oblasti komunitárních programu poskytujících financní podporu rozvoji informacní a znalostní spolecnosti v Evrope. Jedná se zejména o programy - Strukturální fondy, 6.RP, Safer Internet Plus, 1 Detaily ke spolufinancování predkladatelem projektu viz Metodika pro kritéria výberu projektu, zpusob jejich financování a složení výberových komisí 4/33

5 econtent Plus, eten, Financní mechanizmy EHP/Norska, EUREKA. Cílem agentury bude poskytovat obecný prehled i o dalších komunitárních programech a o možnostech financování projektových zámeru ze SF CR. Hlavními aktivitami budou. vytvorení a aktualizace databáze ceských organizací ze soukromé i verejné sféry zajímajících se o úcast v mezinárodních projektech cílená distribuci informací v závislosti na prioritách jednotlivých ceských subjektu vedení internetových stránek poskytování poradenství a konzultací organizace a zajištení informacních dní poskytování metodické podpory neziskovým organizacím distribuce relevantních informacních a metodických materiálu 2. Definice primární/ch cílové/ých skupin/y 2.1 Cílová skupina 1 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty právnické i fyzické osoby : Podnikatelské subjekty zejména organizace typu malé a strední podniky, pro které bude prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. Informovanost v oblasti komunitárních programu bude mít vliv na strategické plánování organizací a jejich rozhodování o tom, zda se budou pokoušet cerpat prostredky i z fondu a programu EU. Pro tyto zástupce cílové skupiny je duležité, aby v rámci projektu získali takové informace, které rozptýlí jejich obavy týkající se administrativní nárocnosti projektu a posílí jejich zájem o participaci v projektech pripravovaných na evropské úrovni (komunitární programy EU). Tyto informace také napomohou lepšímu využívání možností cerpání financních prostredku z programu a iniciativ EU pro tyto subjekty a tím také k posílení adaptability a konkurenceschopnosti techto ceských subjektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: Na rade konferencí i odborných semináru se casto setkáváme s názorem, že ceské subjekty nemají dostatek zkušeností a odvahy pro to, aby predkládaly projekty do programu EU. Jednak schází orientace v širokém spektru programu a iniciativ, jednak prevládá obava z administrativní nárocnosti projektu. Cílové skupiny proto žádají predevším prísun koncentrovaných a relevantních informací ve zhuštené forme, které urychlí jejich orientaci v problému a následne jim umožní okamžitou reakci a realizaci prípravy projektu. Na základe dotazování v rámci cílové skupiny byly zjišteny dve závažné skutecnosti: 1. Malá orientace v celém spektru programu a iniciativ EU, vrámci kterých mohou ceské subjekty usilovat o získání dotace. Jejich zdánlivá nárocnost a s tím spojená rizika odrazují nekteré zástupce cílových skupin od prípravy projektu. 5/33

6 2. Rešením není ani vznik nových agentur, které tyto konzultacní služby poskytují za úplatu, protože tato neúmerne navyšuje rozpocet celého projektu nebo organizace a vytvárí tak cílové skupine další vícenáklady. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny budou v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu, v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 2.2 Cílová skupina 2 Definice cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Neziskové organizace, verejné instituce a verejná správa : Predevším se bude jednat o obcanská sdružení, nadace, obecne prospešné spolecnosti, školy, školská zarízení, rozpoctové a príspevkové organizace, orgány státní správy a samosprávy.vzhledem k velkému zastoupení programu a iniciativ, které jsou zamerené na rozvoj lidských zdroju (APZ, sociální integrace, celoživotní vzdelávání, informacní spolecnost, rovné príležitosti apod.) a rozvoj znalostní spolecnosti, dále na podporu neziskových subjektu a verejné správy, bude i pro tyto organizace významným prínosem získávání aktuálních informací o programech a iniciativách EU a o príprave a realizaci projektu. V prípade neziskových organizací bude volný prístup k informacím tohoto typu o to prínosnejší, protože temto organizacím ušetrí financní cástky, které by jinak musely 6/33

7 vynakládat na získávání techto informací pri spolupráci s komercním sektorem. Verejné instituce a verejná správa se zase naopak potýkají s nedostatkem pracovních sil a s velkým vytížením stávající pracovní síly, takže na podrobné studium problematiky casto nezbývá temto institucím kapacita, prestože rada komunitárních programu umožnuje široké zapojení této sféry do prípravy a realizace projektu. Regionální rozložení cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k možnosti využívání internetového portálu a on-line informacní a konzultacní služby, není regionální rozložení této cílové skupiny nijak regionálne omezeno. Konzultace a informacní servis je možno této cílové skupine poskytovat v rámci celé CR. Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikacním okruhu [max znaku vcetne mezer]: V rámci projektových prací budou poskytovány konzultace a metodické vedení pro subjekty verejné správy a pro neziskové organizace. Oblast komunitárních programu se casto rídí specifickými organizacními pravidly, které jsou zejména pro subjekty verejné správy a príspevkové organizace znacne neschudné. Na príkladech úcasti napr. Ministerstva kultury CR v programu IST vidíme, že je velice složité skloubit projektové príjmy a výdaje s pravidly o hospodarení se státním rozpoctem. Složitá je i záležitost auditu, cerpání financních prostredku na osobní náklady, nájem externích pracovníku a správná formulace smluv a definice smluvních podmínek pri využívání služeb subdodavatelu. Financní záležitosti jsou velmi složitou soucástí realizace projektu a je nezbytné, aby byly tyto organizace již predem na prípadné problémové oblasti upozorneny a pripraveny. Podobná situace nastává také u neziskových organizací, které nemají dostatek zkušeností ani financních prostredku na sledování situace v komunitárních programech a následne se potýkají s podobnými realizacními problémy jako organizace príspevkové. Identifikace informacní potreby cílové skupiny [max znaku vcetne mezer]: Informace o programech vhodných pro cílové skupiny v rámci informacní kanceláre zpracovány z duvodu jasnosti a prehlednosti, a predevším rychlé orientace v otázkách programu zpracovány v tomto clenení: a) Základní popis programu tematická vhodnost b) Seznam príslušné legislativy EU a CR c) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu d) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu e) Odkaz na oficiální webové stránky programu f) Aktuality o programu g) Databáze fyzických a právnických osob, které pripravují, nebo se chystají pripravit projekt. h) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Informace o cinnosti agentury 7/33

8 Obecné zpravodajství o grantových programech EU Informacní servis v rámci poskytování poradenství a konzultací: individuálne i on-line pro tuto cílovou skupinu bude tato stránka aktivit informacní agentury posílena - zejména se zamerí na identifikaci vhodných programu pro zvážení projektového zámeru žadatele - sestavení partnerského konsorcia - zpracování projektové žádosti - zpracování rozpoctu - další náležitosti pro zpracování projektové žádosti 3. Výsledek/výsledky projektu Výcet všech výsledku projektu: 1. Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu 2. Realizace dvou informacních a konzultacních dní 3. Prubežne poskytované individuální i on-line poradenství Zduvodnení, jak výsledky projektu splnují celkový cíl (viz kap. 1) [max znaku vcetne mezer]: Celkový výsledek projektu bude dosažen kombinací všech trí výsledku projektu. Každý jednotlivý plánovaný výsledek doplnuje a prolíná ostatní a jen touto synergií bude zabezpeceno kvalitní fungování informacního servisu, který neopomine žádnou stránku problematiky týkající se prípravy a realizace evropských projektu. Výsledek c.1 zabezpecí prehledný a jasný informacní systém, dosažitelný okamžite pro každého uživatele, který bude potrebovat bud základní informaci o evropských programech, nebo už bude ve stádiu prípravy projektové žádosti a obrátí se na tento informacní systém prímo již s konkrétními dotazy. Realizace výsledku c. 2 prímo navazuje na tyto potreby a je doplnkem služeb, které bude poskytovat informacní portál. Na informacních dnech však bude navíc možnost hloubeji prodiskutovat jednotlivé otázky, podporit jednotlivé subjekty ve vyhledávání partneru a navazování kontaktu. Výsledek c. 3 je v zásade spojovacím clánkem predchozích dvou výsledku a oba je v sobe propojuje. V rámci individuálního poradenství budou využívány i kontakty a poznatky získané na informacních dnech, pro on-line poradenství bude využíván internetový portál informacní kanceláre. Sloucením techto výsledku tak vznikne produktivní služba uživatelum, která splní své poslání, které spocívá v tom, že uživatel bude rychle, koncentrovane a do hloubky obeznámen s evropskými programy, bude mu navržen nejvhodnejší program pro realizaci jeho zámeru, bude mu také poskytnuta podpora v prípade, že tento zámer bude chtít zpracovat do projektové žádosti. Vybudování informacní agentury bude již samo o sobe prostrednictvím hlavních podporovaných programu napomáhat širšímu a efektivnejšímu zapojení ceských subjektu do evropských programu. Komunikacní strategie vuci cílovým skupinám zajistí rychlý transfer informací ohledne formulování jednotlivých programu, jejich podmínek a zajistí vcasnou prípravu ceských subjektu pro vstup do techto programu, címž podporí jejich úcast na cerpání financních prostredku z programu, fondu a iniciativ EU. 3.1 Výsledek projektu c. 1: Vytvorení internetového informacního a poradenského portálu Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 1 týká: 8/33

9 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 1 [max znaku vcetne mezer]: V první fázi projektu bude zrízen internetový portál, který bude obsahovat veškeré informace o projektu, podrobné informace o programech - Strukturálních fondech CR, o programech eten, econtentplus, Safer Internet Plus, 6.RP EK, Financních mechanizmech EHP/Norska, základní informace o dalších komunitárních programech na podporu informacní spolecnosti, vzdelávání a kultury, on-line poradnu a další informace. Portál bude dostupný na vlastní doméne II. rádu, která bude pro tento úcel zaregistrována. Veškeré informace budou publikovány pres jednotný publikacní systém, v obdobném designu a strukture, prezentace každého z programu však bude relativne samostatná a nezávislá na ostatních cástech portálu. Pri tvorbe struktury portálu i následného obsahu bude kladen duraz na maximální prehlednost a srozumitelnost. Informace o každém programu budou zpracovány v tomto clenení: i) Základní popis programu j) Seznam príslušné legislativy EU a CR k) Oficiální pracovní a doplnující materiály k programu (Pracovní programy) vcetne prímých odkazu na oficiální informacní zdroje konkrétního programu l) Aktuální výzvy k podávání projektu v clenení: Datum vyhlášení výzvy Název výzvy Priorita Uzáverka pro príjem projektu Termín vyhodnocení projektu 9/33

10 m) Odkaz na oficiální webové stránky programu n) Aktuality o programu o) Databáze relevantních kontaktu v EU k programu Tato databáze bude obsahovat: Kontakty na oficiální kontaktní osoby k danému programu Kontakty na odborné experty na danou problematiku Kontakty na oborové organizace, sdružení, asociace Kontakty na regionální agentury Kontakty na kontaktní osoby státní správy Kontakty na odpovídající zástupce Evropské komise Kontakty na odborníky v oblasti právní a financní p) Databáze odborne zpusobilých fyzických a právnických osob zabývajících se zpracováním návrhu projektu v daném programu. Soucástí této databáze budou i reference o již zpracovaných a realizovaných projektech jednotlivých subjektu. Databáze bude koncipována jako živá, tzn. bude do ní možné prubežné nové kontakty pridávat, prípadne též nekteré již neadekvátní kontakty vyrazovat. q) Informace o úspešných projektech v predchozích obdobích (best practices) daného programu. Stránky budou koncipovány jako dynamické, tzn. uživatel bude moci využívat propojení mezi jednotlivými informacemi, budou k dispozici ruzné pohledy na zdrojová data dle aktuálních požadavku návštevníka stránek, bude implementován rozsáhlý vyhledávací systém, atd. Veškeré tyto informace budou v ceštine s prímými odkazy na originální zdroje v anglickém jazyce. Další informace na portálu: On-line poradna znalostní databáze Databáze zájemcu o informace, poradenství Informace o cinnosti informacní kanceláre Obecné zpravodajství o grantových programech EU Propojenost výsledku c. 1 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 1 je propojen jak s výsledkem projektu c. 2, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 Zároven je též prostredkem publicity a komunikacní strategie projektu, která jej využije k propagaci organizace informacních dní výsledek projektu c. 2. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu také uverejnovány. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 1: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO 10/33

11 3.1.1 Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Podnikatelské subjekty Informacní potreba této cílové skupiny bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta tím, že umožní okamžitou a rychlou orientaci v programech, které jsou pro tuto cílovou skupinu v rámci sledovaných programu prístupné. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 1 podnikatelské subjekty je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tyto subjekty jsou schopny a denne ke své práci internet využívají Vztah výsledku projektu c. 1 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 1 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Pro cílovou skupiny c. 2 Nestátní neziskové organizace a verejnou správu bude pokrytí jejích informacních potreb spocívat predevším ve snadném prístupu k základním informacím o programech a jejich podmínkách, podaných ve srozumitelném a koncentrovaném formátu. Cílová skupiny zde nalezne popis, cíle a podmínky úcasti v jednotlivých programech, nalezne zde také aktuální informace o výzvách a uzáverkách. Bude tak moci zvážit, které programy jsou pro ni vhodné, za jakých podmínek se jich muže úcastnit, bude se moci obrátit na experty, prípadne na další instituce, které mají tyto programy v gesci. Dále zde nalezne samostatne zpracované otázky a problémy, které konkrétne tato cílová skupina v rámci prípravy a realizace projektu mívá. Prínosy výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem výsledku c. 1 pro cílovou skupinu c. 2 NNO a verejnou správu je predevším seznámení s celou škálou strukturálních a komunitárních programu v rámci jednoho portálu. Prínosem bude rychlá orientace, která povede k efektivnímu a produktivnímu prístupu k príprave a realizaci projektu. Významným prínosem bude také poskytování duležitých rad a informací, které zde tato cílová skupina bude moci cerpat zdarma. Regionální rozmer výsledku projektu c.1 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 11/33

12 Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový portál a na nem založený informacní servis, budou data prístupná bez regionálního omezení, protože lze ocekávat, že tato cílová skupina, stejne tak jako cílová skupina c.1 má prístup k internetu a denne jej ke své práci využívá. 3.2 Výsledek projektu c. 2: Realizace dvou informacních a konzultacních dní Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 2 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 2 [max znaku vcetne mezer]: V prubehu projektu, nejlépe v návaznosti na vyhlášení výzev k podávání projektu do nekterých ze sledovaných programu (listopad, prosinec) budou usporádány 2 informacní dny v Praze. Náplní techto informacních dnu bude obecná cást pro zájemce, kterí se s evropskými programy teprve seznamují, a praktická cást vztahující se ke konkrétní výzve, jejím prioritám a podmínkám. Program bude mj. zahrnovat shrnutí výsledku ceských subjektu, prezentaci potenciálních partneru, praktické pohledy a sdílení zkušeností se všemi programy, cást formou moderovaného diskusního panelu, prezentace success story a neformální networking úcastníku. Pro potreby informacních dní budou používány zejména PowerPointové prezentace, které budou prubežne aktualizovány dle situace v konkrétním programu a potreb úcastníku infodne. Tento zpusob predkládání informacních materiálu se nejlépe osvedcil, nebot jednotliví úcastníci si do prezentací mohou prímo vepisovat poznámky. Veškeré materiály budou opet k dispozici na webovém portálu. Všechny publikované materiály budou k dispozici zdarma. 12/33

13 Organizátori pripraví pro úcastníky zpetnou vazbu formou dotazníku i individuálních konzultací, ve které mohou úcastníci zhodnotit kvalitu informacních dní, prípadne navrhnout další tematické okruhy, o jejichž prezentaci by meli zájem. Propojenost výsledku c. 2 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 2 je propojen jak s výsledkem projektu c. 1, tak s výsledkem projektu c.3. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 2 je základem úspešné a kvalitní popularizace a rozširování povedomí o strukturálních i komunitárních programech a v obsahu navazuje na výsledek projektu c.1. Podklady a informacní materiály z techto informacních dní, prihlášky a zejména otázky a odpovedi budou na tomto portálu uverejnovány. Úcastníci informacních dní pak budou dále podporováni a vedeni k tomu, aby využívali jak možností portálu, tak možností, které jim nabízí výsledek projektu c. 3 poradenský individuální a on-line servis. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 2: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelské subjekty - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 13/33

14 3.2.2 Vztah výsledku projektu c. 2 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 2 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny NNO a verejná správa - bude v oblasti strukturálních a komunitárních programu pokryta v rámci tohoto výsledku tím, že umožní prímou možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Pro tyto subjekty bude také mít velkou informacní hodnotu možnost seznámit se v rámci informacních dní s projekty, které již byly schváleny a úspešne realizovány, prípadne možnost konzultovat problém, se kterými se tyto instituce jako žadatelé, nebo jako realizátori, práve potýkají. Prínosy výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Prínosem pro tuto cílovou skupinu bude v rámci tohoto výsledku možnost prímého navázání kontaktu s konzultanty a možnost okamžitého reagování na aktuality v rámci sledovaných programu. Významná bude možnost seznámit se prímo i s realizátory úspešných projektu a využít tak možnosti transferu zkušeností a best-practice. Informacní dny se tak mohou stát inkubátorem nových myšlenek, nápadu a také vhodnou platformou pro výmenu zkušeností a vytvárení nových partnerství. Regionální rozmer výsledku projektu c.2 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Dva informacní dny, které jsou plánovány v rámci tohoto výsledku jsou omezeny svým konáním na region hlavního mesta Prahy. Zájemcum zdalších regionu jsou však otevrené a vstup na ne není regionálne omezen. 3.3 Výsledek projektu c. 3: Prubežne poskytované individuální a on-line poradenství Všechny aspekty komunikacního okruhu, kterých se výsledek projektu c. 3 týká: 1) Strukturální fondy CR: Operacní program Rozvoj lidských zdroju Operacní program Prumysl a podnikání Operacní program Rozvoj venkova a multifunkcní zemedelství Operacní program Infrastruktura Spolecný regionální operacní program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní mesto Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní mesto Praha 2) 6. Rámcový program Spolecenství pro vedu a výzkum 3) Safer Internet Plus 4) econtent Plus 5) eten 6) Financní mechanizmy EHP/Norska 7) EUREKA 8) SOCRATES II: Comenius Erasmus Grundtvig Lingea Minerva 9) Leonardo da Vinci II 14/33

15 10) elearning 11) Culture ) Integrovaný akcní program pro oblast celoživotního vzdelávání ) Culture 2007 Detailní obsah/popis výsledku projektu c. 3 [max znaku vcetne mezer]: Projektové poradenství bude probíhat na ruzných úrovních: Jako konzultace k projektovým zámerum výber vhodného programu, informace ke zpracování projektové žádosti, sestavení konsorcia apod. Jako zhodnocení již zpracované, nebo zpracovávané projektové žádosti a její úpravy - evaluace Projektové poradenství bude probíhat jako individuální konzultace nebo on-line konzultace. K dispozici budou uživatelé mít také databázi veškerých frekventovaných dotazu. Tato databáze bude na základe aktuálních požadavku doplnována. Typy poradenských služeb a konzultací: a) on-line poradenství tento typ poradenství bude nabízen tremi komunikacními kanály: pres internet prostrednictvím portálu informacní kanceláre formou u zasílaného na speciální ovou adresu telefonicky Bude tak k dispozici jedna internetová adresa pro podávání dotazu, jedna ová adresa pro zasílání dotazu a jedno telefonní císlo poradny. Dotazy podané elektronicky (web, ) budou prímo zodpovídány garanty (experty) jednotlivých programu. Telefonické dotazy budou predávány garantum (expertum) jednotlivých programu, kterí zajistí odpoved. Tímto zpusobem bude zajištena maximální dosažitelnost pro široké spektrum potencionálních žadatelu o podporu. Zpracovaný systém on-line poradny bude garantovat odpoved do 48 hodin. b) FAQ, databáze dotazu Veškeré dotazy obdržené prostrednictvím on-line poradny, osobne i na informacních dnech budou zaznamenávány a archivovány v elektronické podobe ve forme on-line databáze. Ke každé otázce bude následne pripojena odpoved autorizována garantem konkrétního programu. Takto bude postupne vytvárena znalostní databáze nejcastejších dotazu. Tato databáze bude k dispozici prostrednictvím internetu široké verejnosti. c) Evaluace projektu Experti z týmu Cross Czech a.s. mají dlouholeté zkušenosti s hodnocením projektu podávaných do komunitárních programu. Tyto zkušenosti je možné zúrocit pri poskytování kvalitního poradenství formou zhodnocení projektového zámeru vpodobe, která se již blíží finálne zpracovanému projektu. Takovýto návrh projektu bude zhodnocen tremi experty, z nichž každý vypracuje samostatné hodnocení, pricemž použije skutecné hodnotící formuláre príslušného programu. Expertní trojice bude sestavena tak, aby byly zastoupeni experti z oboru i zástupci uživatelské obce, nebot Evropská komise podobným zpusobem sestavuje týmy hodnotitelu. Po vypracování individuálních posudku probehne consensus meeting, na jehož základe bude vypracován ESR (Evaluation Summary Report), a to vcetne následných doporucení pro zlepšení kvality projektu. Takováto hodnocení budou prísne duverná, nebot za zpracováním celých projektových zámeru do konecného návrhu projektu je nesmírne casove i financne nárocné a musí být zajištena maximální duvernost práce s klienty. d) Individuální konzultace 15/33

16 Posledním typem konzultací budou osobní konzultace, provádené expertem v kancelári Cross Czech a.s. Zde se budou probírat dotazy týkající se již podrobností jednotlivých projektu, kvality projektových zámeru, složení partnerského konsorcia, konkrétních problému pri zpracování rozpoctu, atp. Na základe zájmu zpracovatele jsou realizátori projektu schopni zajistit také konzultaci projektového zámeru na odpovídajícím DG v Bruselu, ci v Lucemburku. Propojenost výsledku c. 3 s ostatními výsledky projektu [max znaku vcetne mezer]: Výsledek projektu c. 3 navazuje na oba predchozí výsledky, logicky z nich vyplývá. Vzájemne vytvárejí celistvou strukturu a jsou nezbytné pro efektivní fungování informacního servisu zajištovaného informacní agenturou. Výsledek projektu c. 1 je základem a platformou pro on-line poradenství, které bude soucástí výsledku projektu c.3 V rámci informacních dnu (výsledek c.2) budou jejich úcastníci zase odkazováni na možnost využívání individuálního a on-line poradenství. Výcet zdroju informací pro výsledek projektu c. 3: Programové dokumenty jednotlivých programu Oficiální www stránky sledovaných programu Prírucky (Guidelines) pro zpracovatele projektu Texty výzev jednotlivých programu Aktuality uverejnované rídícími orgány Aktuality k programum uverejnované jednotlivými DG Osobní konzultace s RO Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 1 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 1 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba této cílové skupiny podnikatelských subjektu bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkajícíc se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (podnikatelské subjekty) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost vrámci schvalovacího procesu projektu. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných ceskými subjekty se také zvýší jejich podíl na cerpání prostredku ze strukturálních a komunitárních programu, což ve výsledku prispeje k rozvoji adaptability a konkurenceschopnosti ceských podnikatelských subjektu na evropském trhu. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 1 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: 16/33

17 Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 1 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR Vztah výsledku projektu c. 3 k definované cílové skupine 2 Jak výsledek projektu c. 3 uspokojuje informacní potrebu skupiny 2 [max znaku vcetne mezer]: Informacní potreba nestátních neziskových organizací a verejné správy bude pokryta zejména z hlediska hlubšího pruniku do celkové problematiky prípravy a realizace projektu. Cílové skupiny získají at už obecné, nebo zcela konkrétní informace týkající se nejen již strukturálních a komunitárních programu, ale budou moci prímo konzultovat a získávat informace ke konkrétnímu, jimi zpracovávanému projektu. Tyto informace pokryjí celé spektrum otázek a problému, které se k príprave individuální projektové žádosti, prípadne prímo k realizaci konkrétního projektu projektu vztahují. Prínosy výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 [max znaku vcetne mezer]: Individuální i on-line projektové poradenství zabezpecí této cílové skupine (nestátní neziskové organizace a verejná správa) prístup k relevantním informacím, týkajícím se prípravy a realizace projektu. Umožní jim také kvalitne pripravit projektovou žádost a zvýšit tak jejich úspešnost v rámci schvalovacího procesu projektu. Cílové skupiny budou mít možnost konzultovat bezplatne všechny problémy a otázky, se kterými se pri príprave projektu, nebo jeho realizaci setkají. Zvýšením úspešnosti projektových žádostí zpracovaných temito organizace a institucemi napomuže jejich rozvoji a navazování prínosné mezinárodní spolupráce, prostredky získané z techto programu umožní jejich další rust a v neposlední rade se tím posílí sebevedomí techto organizací a institucí v celoevropském merítku. Regionální rozmer výsledku projektu c.3 pro skupinu 2 (pouze pokud to je vhodné) [max znaku vcetne mezer]: Regionální pokrytí u výsledku c. 3 pro cílovou skupinu 2 je v prípade telefonických a on-line internetových konzultací místne zcela neomezené, protože lze predpokládat, že i tato cílová skupina má k obema komunikacním prostredkum prístup a denne je využívá ke své práci. V prípade individuálních konzultací je prioritne pokryt region hlavního mesta Prahy, ale tato forma a toto umístení samozrejme nevylucují individuální konzultace pro zájemce z celé CR. 4. Zabezpecení výsledku projektu 4.1 Relevantní zkušenost Shrnutí relevantních zkušeností predkladatele [max znaku vcetne mezer]: Cross Czech a.s. je poradenskou a konzultacní spolecností poskytující komplexní služby v rade oblastí pri získávání dotací z fondu Evropské unie a mezinárodních programu podpory vedy a výzkumu. Sdružuje odborníky se zkušenostmi s prípravou a realizací projektu 5. a 6. Rámcového programu, EQUAL, PHARE, ACCESS, Strukturálních fondu EU (zejména OP RLZ a JPD3) a dalších dotacních mechanismu. Zameruje se na zpracování projektu pro podnikatelský i neziskový sektor, zvlášte v oblastech sociální politiky, podpory sociální integrace, vzdelávání, aktivní politiky zamestnanosti, dále se zameruje i na oblast informacních technologií, e-learningu, popularizaci vedy a úcasti mladých lidí ve vede. 17/33

18 V soucasné dobe spolecnost Cross Czech a.s. vyhrála tendr vyhlášený bruselskou kancelárí EEA (Financní mechanizmy EHP/Norska) na funkci tzv. Appraisal Agent. Appraisal Agent je externí organizace, která provádí hodnocení projektu vybraných na národní úrovni. Toto hodnocení probíhá v míste podání projektu. Na pozici Appraisal Agent byl vyhlášen tendr, do kterého se prihlásilo 19 organizací, z nichž 7 bylo vybráno k podpisu smlouvy. Hodnocení probehlo trífázove, vcetne osobní obhajoby nabídky vbruselu. Spolecnost Cross Czech a.s. byla vybrána jako jeden ze 7 Appraisal Agents a v soucasné dobe se pripravuje podpis smlouvy s platností do roku Cross Czech a.s. je jedinou organizací z nových clenských zemí, která uspela pro tzv.appraisal Agent a byla rovnež vyzvána, aby podala nabídku i do tendru na Monitoring Agent pro prubežné hodnocení realizace již probíhajících projektu. Cross Czech a.s. je také jednou z mála ceských organizací, která se stala koordinátorem evropského projektu realizovaného v rámci programu IST, 6.RP (projekt emapps.com). 4.2 Lidské zdroje Popis profilu všech realizátoru projektu a jejich relevantních zkušeností a znalostí (životopis každého z nich do prílohy žádosti o projekt ) [každý profil max.1000 znaku vcetne mezer]: Mgr. Romana Krížová odborný pracovník R. Krížová je reditelkou Cross Czech a.s. a již od roku 2000 spolupracuje s Evropskou komisí (DG INFSO a DG Research), kde jako externí expert na ICT, kulturu a vzdelávání hodnotí návrhy projektu žádající o grant v 5RP, 6RP a programu econtent. Je zvána i na konzultacní setkání expertu pri príprave pracovních programu na další pracovní období. Je vyškoleným hodnotitelem pro JPD3 a OP RLZ. R. Krížová úzce spolupracuje s MK CR, Itálie a Holandska a MI CR v oblasti harmonizace národních aktivit s celoevropskými iniciativami a akcními plány. Spolupracuje s univerzitami ve Florencii a Barcelone pri šírení výsledku jejich výzkumných aktivit v CR a navazování spolupráce s ceskými organizacemi pri vytvárení projektových partnerství. Má praktické zkušenosti s prípravou a implementací projektu v programech 5RP, 6RP, econtent, Access, Phare, Phare 2003 RLZ, Dživas Jekhetane, EQUAL, Culture 2000, elearning, Safer Internet. Mgr. Ivana Haladová odborný pracovník I. Haladová pusobí v Cross Czech a.s. jako vedoucí oddelení pro kulturu, vzdelávání, rozvoj lidských zdroju a sociální politiku. V souvislosti s tímto zamerením je specialistkou v oblasti ceských i evropských dotacních titulu zamerených na podporu RLZ, vzdelávání a kultury - Strukturálních fondu (OP RLZ, JPD2, SROP), dále se zameruje na program SOCRATES a jeho podprogramy, programy Phare RLZ, EQUAL, Culture 2000, 6. RP a další. V rámci této specializace pusobí na úrovni: Poradenství a konzultace pro verejné i soukromé subjekty, zpracování projektu, projektový management, školitelská cinnost, implementace projektu, vyhledávání partneru pro prípravu a realizaci projektu. I. Haladová také pusobí jako predsedkyne EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jejímž cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu, jak soukromých, tak verejných, v ceských i zahranicních dotacních titulech. Mgr. Petr Korán PhD. odborný pracovník Petr Korán pracuje jako projektový manažer spolecnosti Cross Czech a.s. a je zodpovedný za aktivity spolecnosti v oblastech obnovitelných zdroju energie, udržitelného rozvoje a geovedních oboru. Je expertem na podpurné programy v uvedených oblastech pro malé a strední podniky a obce jak v národních podmínkách (programy MPO, OPPP), tak v evropském merítku (6.RP EU, INTERREG apod.). Petr Korán byl manažerem nekolika mezinárodních projektu v 5.RP z oblasti udržitelného rozvoje preshranicních regionu, 18/33

19 podpory využití biomasy jako zdroje energie ve Východní Evrope a dalších. P. Korán v soucasné dobe pusobí i jako konzultant pro prípravu a realizaci projektu v rámci programu Financní mechanizmy EHP/Norska pro jiné subjekty vcetne externího financního a administrativního managementu, realizace studií proveditelnosti a vyhledávání ceských i mezinárodních partneru. RNDr. Zuzana Boukalová odborný pracovník Z. Boukalová pusobí v Cross Czech a.s. od roku 2004 (Vedoucí oddelení životního prostredí a clen predstavenstva). Zameruje se na služby spojené s poskytováním poradenství týkajícího se získávání grantu z evropských zdroju i CR v oblasti životního prostredí. Specializuje se na program econtent, pro který pusobila jako hodnotitel projektu a jako posuzovatel bežících ci koncících projektu (Lucembursko), econtent+, NEST, 6.RP, EUREKA a aktivity Marie Curie programu, kde také pusobila jako hodnotitel projektu v oblasti životního prostredí. Pri svém pusobení využívá i zkušenosti z poradenského týmu -tzv. "Sounding Board" - komisare Janeze Potocnika, ve kterém pusobí od února Z. Boukalová je zakládající clenkou EDUCEU o.s., které je sdružením profesionálních projektových manažeru a konzultantu a jehož cílem je vytvorit poradenskou strukturu pro podporu úcasti ceských subjektu v ceských i zahranicních dotacních titulech. Je clenem Ceské Asociace Hydrogeologu. Veronika Hanušová administrativní pracovník V. Hanušová nastoupila do spolecnosti Cross Czech a.s. v zárí Má dlouhodobé zkušenosti s koordinací zahranicních projektu, kompletací a zpracováním úcetních podkladu zahranicních i ceských projektu, organizací, prípravou a produkcí školení a workshopu a administrací. Vystudovala Strední zdravotnickou školu v Jindrichove Hradci. Denní sazba pro jednotlivé realizátory projektu: Koordinátor/Odborný pracovník ,- Kc Administrativní pracovník ,- Kc Organizace rízení projektu vcetne rozdelení odpovednosti [max znaku vcetne mezer]: Struktura projektového managementu a rozhodovací mechanismy: Projekt je rízen a realizován firmou Cross Czech a.s. Ta v rámci svého managementu stanoví mechanizmy rízení projektu, které umožní optimální zapojení všech pracovníku do realizace zakázky. V rámci spolecnosti bude jmenován jeden pracovník na pozici koordinátora projektu (Mgr.I. Haladová). Ten bude zodpovedný za bezchybnou realizaci projektu a za dodržování kvality a casového harmonogramu prací pridelených jednotlivým pracovníkum. Rozhodování v rámci realizace projektu bude rešit koordinátor v soucinnosti s managementem spolecnosti Cross Czech a.s. Úkolem koordinátora bude predevším: monitorování projektu (administrace, financování, realizace, výsledky) hodnocení a navrhování nápravných opatrení v prípade prekážek a problému pri realizaci projektu Výstupem techto aktivit bude zpráva koordinátora, která bude informovat pracovníky i management firmy o postupu prací na realizaci projektu. Koordinátor projektu hned v úvodu jeho také seznámí pracovníky s detailne rozpracovaným harmonogramem aktivit, stanoví zpusoby komunikace mezi pracovníky a urcí komunikacní kanály, rozdelí zodpovednosti a úkoly jednotlivým pracovníkum. 19/33

20 Koordinátor také zodpovídá za a realizuje komunikaci mezi poskytovatelem grantu a spolecností Cross Czech a.s., resp. jejím managementem a pracovníky, kterí projektové aktivity realizují. Krizový management: Interní predávání informací a rešení prípadných problému, ci konfliktu bude zajištováno pravidelnými schuzkami koordinátora projektu, managementu firmy a pracovníky, realizujícími projektové aktivity. Možné problémy s financním rízením realizace projektu budou zajišteny nastolením mechanismu vnitrní kontroly a monitoringu, v rámci kterých budou ošetreny všechny potenciálne problematické oblasti financní realizace projektu. Koordinátor se bude v prubehu realizace projektu scházet minimálne 1-2x za mesíc s managementem firmy, s pracovníky bude ve stálém kontaktu. V prípade rešení krizové situace se pracovníci, koordinátor i management firmy sejdou operativne v co nejbližším termínu, aby nedošlo k nenapravitelným problémum v realizaci projektu. Sporné situace, které mohou nastat v rámci realizace projektu, budou rešeny koordinátorem a managementem firmy, kterí vydají informace o nápravných opatreních, která budou závazná pro všechny pracovníky, podílející se na realizaci projektu. Vnitrní kontrola: a) na úrovni koordinátora a managementu firmy - pracovníci se budou scházet minimálne 1-2x mesícne a v náplni jejich jednání budou rešeny otázky vnitrní kontroly realizace projektu. b) na úrovni jednotlivých pracovníku - každý pracovník bude povinen monitorovat prubeh realizace projektu, zejména aktivit, za které je v rámci realizace projektu zodpovedný, a prípadné nedostatky nebo chyby neprodlene napravovat, nebo, pokud to nebude v jeho silách, okamžite uvedomit koordinátora, který zpracuje nápravné opatrení. Pracovne-právní vztah mezi predkladatelem projektu a jednotlivými realizátory projektu: Všichni pracovníci, kterí se budou podílet na realizaci projektu a na zpracování výstupu a výsledku projektu, jsou kmenoví zamestnanci firmy a mají s firmou Cross Czech podepsanou rádnou pracovní smlouvu. 4.3 Vztah projektu k probíhajícím/uskutecneným aktivitám: Vztah práve probíhajících, nebo již uskutecnených relevantních aktivit (predkladatele projektu a ostatních) k výsledkum projektu [max znaku vcetne mezer]: Ve vztahu k ruzným programum a iniciativám EU probíhaly a probíhají ruzné aktivity, které ale zpravidla trpí tím, že jsou decentralizované. Jedná se bud o informacní dny, které porádá Evropská komise, a které jsou z hlediska žadatelu prínosné, ale zpravidla financne neúnosné. Dále jsou to placená školení organizovaná ruznými konzultacními agenturami, které také bývají z hlediska potenciálních žadatelu financne nákladné. Nejprínosnejšími jsou pro žadatele informacní dny a semináre, které porádají jednotlivé informacní kanceláre (Národní kontaktní místa NCP) jednotlivých programu, které ale probíhají zpravidla jen v návaznosti na konkrétní výzvu a týkají se jediného programu. Informace o techto školeních a seminárích navíc zasahují jen urcitou cást odborné i laické verejnosti, která už o techto programech zpravidla ví, je vedena v databázích techto kancelárí a je o techto seminárích informována. 20/33

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Investiční záměr c): 2. skupina osvojování schopností 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům V Praze dne 5. 12. 2011 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok 2009

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY II. PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více