Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku"

Transkript

1 Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi;-) roman.biskup(at) .cz 20. února 2012 Úvod do problému Míry polohy(úrovně) Míry centrální tendence Ostatní míry polohy Míry variability Rozptyl Směrodatná odchylka a variační koeficient Rozptyl pro ordinální data Rozpětí Míry šikmosti a špičatosti Míry šikmosti Míry špičatosti Grafická vizualizace Krabicový graf Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 1/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 2/28 Úvod do problému Popisné(deskriptivní) charakteristiky/statistiky jsoučíselnécharakteristiky,které koncentrovanou formou(jedinýmčíslem) vyjadřují určitou vlastnost statistického znaku, obvykle slouží pro popis kvantitativního(kardinálního) statistického znaku, ale některéjemožnopoužítipro jednodušší statistickéznaky(např.:modus) někdy je problém s jejich interpretací i u diskrétního kardinálního znaku( x je 1,87 dítěte,) v některých případech mají jiný tvar(předpis) pro populaci a výběr(viz rozptyl) odlehlé hodnoty(pozorování) pozorováníjehožhodnotaznakuvybočuje(reálná/nereálná) bývajívlivnýmihodnotami vlivné hodnoty(pozorování) ovlivňujívýsledekstatistickéanalýzy(výpočetcharakteristik,odhadů parametrů,...) Značení Úvod do problému n, rozsah souboru počet pozorování, x (i) pořadovéstatistiky, seřazeníhodnotpodlevelikosti, x(1) x (2) x (3)... x (n 1) x (n), n i absolutníčetnost, proi =1,...,k; k n i =, odděluje pojmenování respektive vzorce pro netříděná a tříděná data; navíc vše pro tříděná data je barevně odlišeno, w i pokudsevetříděnýchdatechformálněnahradín i symbolemw i ak symbolemn,pakseobvyklemluvíovaháchw i jednotlivýchhodnotx i pro i =1,...,naplatíčímvyššíhodnotaw i,tímvětšívlivhodnotyx i pro výslednývýsledek,pochopitelně= n w i protováženécharakteristiky, x i hodnotastatistickéhoznaku(i =1,...,n) hodnotastatistickéhoznaku při prostém třídění respektive středu intervalu pro třídění intervalové (i =1,...,k), Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 3/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 4/28

2 Míry polohy Míry polohy(úrovně) Mají být typickou hodnotou statistického znaku z daného statistického souboru, jsou jednoznačně definované a relativně jednoduše zjistitelné, slouží k porovnání úrovně různých statistických souborů, nebo vývoje statistického souboru v čase, mají co nejméně podléhat nahodilostem výběru respektive odlehlým hodnotám(pozorováním) požadavek robustnosti. Průměry I x aritmetický průměr vážený aritmetický průměr x = 1 n x i x = 1 1 x i n i ( x = n w i ) x i w i nerobustnímíraovlivněnáodlehlýmihodnotami, průměrmůžepředstavovatrovnoměrnostnebonormu,kterávůbecneexistuje a nemá odraz ve skutečnosti, jistěplatí: n x = n x i, (x i x) =0, (x i x) 2 n (x i a) 2,prolibovolnéa. α-useknutýprůměr průměr vypočtený klasickým způsobem bez α/2% největších a nejmenších hodnot(robustnějšínež obyčejný průměr) méněnerobustní Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 5/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 6/28 Průměry II x G geometrickýprůměr váženýgeometrickýprůměr kdex i 0, x G = n x 1 x 2...x n x G = x n1 1 xn2 2...xn k k, i =1,...,n i =1,...,k nerobustnímíraovlivněnáodlehlýmihodnotami, vevýpočtechčasovýchřadaněkterýchindexů(inflace,apod.). x H harmonickýprůměr váženýharmonickýprůměr kdex i 0, x H = n x H = 1 x i i =1,...,n i =1,...,k nerobustnímíraovlivněnáodlehlýmihodnotami, včasovýchvýpočtech(frekvence,...), n i x i ModusamediánI ˆx modus nejčetnějšíhodnotaznaku(unimodální,bimodální,vícenásobnýmodus) modálníinterval intervalsnejvětšíčetností(relativníčiabsolutní) odhadmódunazákladěintervalovéhotřídění ˆx x 0 + h n 1 n 1, 22n 0 n 1 n 1 kdex 0 jestředmodálníhointervalu,n 0 ječetnostmodálníhointervalu, n 1 ječetnostintervalu,kterýpředcházímodálnímuintervalu,n 1 ječetnost intervalu, který následuje za modálním intervalem a h je délka modálního intervalu x 0,5 medián ( x) hodnotaznaku,ježdělísoubornadvěpoloviny,natypozorovánísnižšími hodnotami znaku a ty yššími hodnotami znaku x 0,5 = x (n/2) +x (n/2+1) pronsudé 2 = x ((n+1)/2) pronliché mediánovýinterval intervalobsahujícímedián,tj.prvníinterval,prokterý platí:k pi 0,5 odhadmediánunazákladěintervalovéhotřídění Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 7/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 8/28

3 ModusamediánII j 1 n+1 ni 2 x x 0 + h, nj kdex 0 jestředmediánovéhointervalu, j 1 ni jekumulativníčetnost intervalu,kterýpředcházímediánovémuintervalu,n j ječetnostintervalu mediánového intervalu a h je délka mediánového intervalu Ostatní míry polohy I x min minimum x max maximum xmin =minx =x (1) = x 0 xmax =maxx =x (n) = x 1 x 0,25 dolníkvartil Míry polohy(úrovně) Ostatní míry polohy hodnotaznaku,ježdělísoubor(pozorování)nadvěčástí čtvrtinuatři čtvrtiny; na čtvrtinu pozorování s nižšími hodnotami znaku a tři čtvrtiny pozorování yššími hodnotami znaku x 0,75 horníkvartil hodnotaznaku,ježdělísoubornadvěčástí třičtvrtinyačtvrtinu;na čtvrtinu pozorování s nižšími hodnotami znaku a čtvrtinu pozorování yššími hodnotami znaku x p p 100%(výběrový)kvantil p 0;1 hodnotaznaku,ježdělísoubornadvěčástí p-tinua(1 p)-tinu;p-tinu pozorování s nižšími hodnotami znaku a (1 p)-tinu yššími hodnotami znaku xp = (1 P) x (S) +P x (H), Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 9/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 10/28 Ostatní míry polohy II Míry polohy(úrovně) Ostatní míry polohy kdes= p(n 1)+1,H= p(n 1)+1 ap=p(n 1) S +1 decil p =0;0,1;0,2;...;0,9;1 percentil p =0;0,01;0,02;...;0,99;1 Míry variability Míry variability Vypovídají o variabilitě/proměnlivosti hodnot statistického znaku z daného statistického souboru, jsou jednoznačně definované a relativně jednoduše zjistitelné, slouží k porovnání variability různých statistických souborů, nebo vývoje statistického souboru v čase, mají co nejméně podléhat nahodilostem výběru respektive odlehlým hodnotám požadavek robustnosti některé vycházejí v odlišných jednotkách než posuzovaný statistický znak (rozptyly), nebo jsou relativní mírou variability(variační koeficient). Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 11/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 12/28

4 Rozptyl I Míry variability Rozptyl s 2 p (populační)rozptyl vážený(populační)rozptyl s 2 p = 1 n (x i x) 2 sp 2 = 1 s 2 v výběrovýrozptyl váženývýběrovýrozptyl s 2 v = 1 n 1 (x i x) 2 (x i x) 2 s 2 v = 1 1 (x i x) 2 Rozptyl II Míry variability Rozptyl transformace(besselovaoprava) s 2 p = n 1 n s2 v s 2 p = 1 s2 v obecnámíravariabilitymezivšemihodnotami(nejenvůčiprůměru) s 2 p = 1 2n 2 (x i x j) 2 j=1 nerobustnímíryovlivněnéodlehlýmihodnotami, rozptylvycházívjednotkáchnadruhou!, s 2 p =x 2 x 2 výpočetnívzorecpopulačníhorozptylu s 2 p <s 2 v daň zavýběrovéšetření+požadaveknestrannostiodhadu, provelkánrespektiveneníznatelnýnumerickýrozdílmezipopulačníma výběrovým rozptylem, Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 13/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 14/28 Směrodatná odchylka (populační)směrodatnáodchylka výběrovásměrodatnáodchylka Míry variability Směrodatná odchylka a variační koeficient = s 2 p = s 2 v nerobustnímíryovlivněnéodlehlýmihodnotami, směrodatnéodchylkyvycházívjednotkáchanalyzovanéhostatistickéhoznaku, sp < daň zavýběrovéšetření+požadaveknestrannostiodhadu, provelkánrespektiveneníznatelnýnumerickýrozdílmezipopulačnía výběrovou směrodatnou odchylkou, Variační koeficient V X variačníkoeficient(populačníavýběrový) V X = x Míry variability Směrodatná odchylka a variační koeficient (V X 100%), V X = x (V X 100%) nerobustnímíryovlivněnéodlehlýmihodnotami, Vxjebezrozměrnácharakteristikarespektiveprocentuálněvyjádřená; Interpretaceprocentuálníhovyjádření: Vxudávázkolikaprocentsepodílí směrodatnáodchylkanaaritmetickémprůměru, Variačníkoeficientyjsourelativnímíryvariability( indexy ),cožumožňuje porovnávat variabilitu statistických znaků: s odlišnými jednotkami, mající sice stejné jednotky, ale odlišnou míru polohy. transformace n 1 sp = sv sp = n 1 sv Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 15/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 16/28

5 Rozptyl pro ordinální data dorvar Rozptyl pro ordinální data Míry variability Rozptyl pro ordinální data dorvar = 4 k 1 k pi (1 k pi ), kdekjepočetuspořádatelnýchkategoriíak pi,proi =1,...,kjsou kumulativní relativní četnosti. Dorvar je variantou rozptylu(míry variability) pro ordinální data. i 1 Rozpětí R variační rozpětí IQR (inter)kvartilové rozpětí Míry variability Rozpětí R =x max x min IQR = x 0,75 x 0,25 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 17/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 18/28 Koeficient šikmosti I Míry šikmosti a špičatosti Míry šikmosti m t,3 koeficient(populační)šikmosti váženýkoeficient(populační)šikmosti m t,3 = 1 n ( xi x třetícentrálnímoment ) 3 m t,3 = 1 ( ) 3 xi x m t,3 koeficientvýběrovéšikmosti váženýkoeficientvýběrovéšikmosti (dle MS Excel 2000) Koeficient šikmosti II Míry šikmosti a špičatosti Míry šikmosti m t,3 >0,pakmluvímeokladnémzešikmení vyššíkoncentracipodprůměrných hodnot v porovnání s koncentrací hodnot nadprůměrných, m t,3 =0,pakmluvímesymetrickémzešikmení stejnékoncentracipodprůměrnýcha nadprůměrných hodnot, m t,3 <0,pakmluvímeozápornémzešikmení vyššíkoncentracinadprůměrných hodnot v porovnání s koncentrací hodnot podprůměrných. m t,3 = m t,3 = n (n 1)(n 2) ( 1)( 2) ( ) 3 xi x ( ) 3 xi x Je-li Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 19/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 20/28

6 Pearsonova míra šikmosti τ Pearsonova míra šikmosti Míry šikmosti a špičatosti Míry šikmosti τ = x ˆx s x mírašikmostizaloženána xa ˆx(přibližnámíra) Je-li τ > 0, pak mluvíme o kladném zešikmení koncentrace některých podprůměrných hodnot je vyšší v porovnání s koncentrací hodnot nadprůměrných, τ =0,pakmluvímesymetrickémzešikmení průměrné hodnotyjsounejčastější, τ < 0, pak mluvíme o záporném zešikmení koncentrace některých nadprůměrných hodnot je vyšší v porovnání s koncentrací hodnot podprůměrných. Míra špičatosti I Míry šikmosti a špičatosti Míry špičatosti m t,4 koeficient(populační)špičatosti váženýkoeficient(populační)špičatosti m t,4 = 1 n ( xi x čtvrtýcentrálnímoment ) 4 m t,4 = 1 kurt modifikovaný koeficient(populační) špičatosti kurt =m t,4 3 ( ) 4 xi x prolepšísrovnáváníseodčtvrtéhocentrálníhomomentuodečítá3,cožje hodnotakoeficientušpičatostinormálníhorozdělení; větší respektive menší špičatostpakurčujemevesrovnánísešpičatostínormálníhorozdělení Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 21/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 22/28 Míra špičatosti II Míry šikmosti a špičatosti Míry špičatosti m t,4 koeficientvýběrovéšpičatosti váženýkoeficientvýběrovéšpičatosti (dle MS Excel 2000) (n+1)n ( ) 4 xi x m t,4 = (n 1)(n 2)(n 3) m t,4 = ( +1) ( 1)( 2)( 3) ( ) 4 xi x kurt modifikovaný koeficient výběrové špičatosti vážený modifikovaný koeficient výběrové špičatosti(dle MS Excel 2000) Krabicový graf Box-plot vizualizace popisných statistik vybrané míry polohy a vybraných variabilit plným názvem Box-and-whisker(s) plot krabicový graf ousy celýgrafjesloženzboxu(krabice), vousů,příčnéčárkyrespektivečtverečku jakéhodnotyvolitpronastaveníkrabicovéhografuzáležípovazedatazáměru analýzy principiálnělzepronastavenívolitparametry xas,topro ilustraci statistickéindukce,nebo x 0,50aIQR,toproanalýzuodlehlýchpozorování kurt =m t,4 3(n 1)2 (n 2)(n 3) kurt =m t,4 3( 1)2 ( 2)( 3) stejnéjakprokoeficient(populační)špičatosti Je-li kurt >0,pakmluvímeokladnéšpičatosti koncentraceprůměrnýchhodnotjevyšší, než bývá u normálního rozdělení, kurt = 0, pak mluvíme o normální špičatosti koncentrace průměrných hodnot je Statistika bybirom právě taková jako u normálníhostatistika rozdělení, Deskriptivnícharakteristiky 23/28 kurt 0, pak mluvíme o záporné špičatosti koncentrace odlehlých hodnot je vyšší, Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 24/28

7 Box-plot Cena zaplacená za celkový spotřebitelský úvěr Vytvořeno 0 v programu STATISTICA komplet 6.1 Cz x 0,50 =6741 x 0,25 x 0,75 tj Rozsahneodlehlýchhodnot = (1584;15093) Odlehléhodnoty Extrémníhodnoty Box-plot Cena zaplacená za celkový spotřebitelský úvěr dle provozoven I Vytvořeno Strakonice v programuprachatice STATISTICAKlatovy komplet 6.1 Cz x 0,50 x 0,25 x 0,75 Rozsahneodlehlýchhodnot Odlehléhodnoty Extrémníhodnoty Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 25/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 26/28 Box-plot Cena zaplacená za celkový spotřebitelský úvěr dle provozoven II 8200 Box-plot Cena zaplacená za celkový spotřebitelský úvěr dle provozoven III x x ± x ±1, x x ± sv n x ±1,96 sv n Vytvořeno Strakonice v programuprachatice STATISTICAKlatovy komplet 6.1 Cz 0 Vytvořeno Strakonice v programuprachatice STATISTICAKlatovy komplet 6.1 Cz Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 27/28 Statistika bybirom Statistika Deskriptivnícharakteristiky 28/28

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability I Přednáška Statistika Diskrétní data Spojitá data Charakteristiky polohy Charakteristiky variability Statistika deskriptivní statistika ˆ induktivní statistika populace (základní soubor) ˆ výběr parametry

Více

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT TEST Z TEORIE 1. Test ze Statistiky píše velké množství studentů. Představte si, že každý z nich odpoví správně přesně na polovinu otázek. V tomto případě bude směrodatná odchylka

Více

Metodologie pro ISK II

Metodologie pro ISK II Metodologie pro ISK II Všechny hodnoty z daného intervalu Zjišťujeme: Centrální míry Variabilitu Šikmost, špičatost Percentily (decily, kvantily ) Zobrazení: histogram MODUS je hodnota, která se v datech

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 27. listopadu 2017 Typy statistických znaků (proměnných) Typy proměnných: Kvalitativní proměnná (kategoriální, slovní,... ) Kvantitativní proměnná (numerická,

Více

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy:

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy: Úloha č. 1 - Kvantily a typická hodnota (bodově tříděná data): Určete typickou hodnotu, 40% a 80% kvantil. Tabulka hodnot: Varianta Četnost 0 4 1 14 2 17 3 37 4 20 5 14 6 7 7 11 8 20 Typická hodnota je

Více

Statistika pro geografy

Statistika pro geografy Statistika pro geografy 2. Popisná statistika Mgr. David Fiedor 23. února 2015 Osnova 1 2 3 Pojmy - Bodové rozdělení četností Absolutní četnost Absolutní četností hodnoty x j znaku x rozumíme počet statistických

Více

Číselné charakteristiky

Číselné charakteristiky . Číselné charakteristiky statistických dat Průměrný statistik se během svého života ožení s 1,75 ženami, které se ho snaží vytáhnout večer do společnosti,5 x týdně, ale pouze s 50% úspěchem. W. F. Miksch

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Úvod do kurzu Moodle kurz (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Výpočty online: www.statisticsonweb.tf.czu.cz Začátek výuky posunut

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého Popisná statistika Jaroslav MAREK Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Tomkova 40, 779 00 Olomouc Hejčín tel. 585634606 marek@inf.upol.cz pondělí

Více

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Statistika B (151-0303) Marek Pomp ZS 2014 marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Cvičení: Pavlína Kuráňová & Marek Pomp Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 45 bodů, min. 23 bodů, dvě zápočtové

Více

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Základní statistické charakteristiky

Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme Základní statistické

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek Základy popisné statistiky Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi, výhodami, nevýhodami a vlastní sadou využitelných statistických metod -od binárních

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 26 Obsah 1 Základy statistického zpracování dat 2

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistický znak, statistický soubor Jednotlivé objekty nebo subjekty, které jsou při statistickém

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica

POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica POPISNÁ STATISTIKA Komentované řešení pomocí programu Statistica Program Statistica I Statistica je velmi podobná Excelu. Na základní úrovni je to klikací program určený ke statistickému zpracování dat.

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více

Statistika. Zpracování informací ze statistického šetření. Roman Biskup

Statistika. Zpracování informací ze statistického šetření. Roman Biskup Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Třídění statistického souboru Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 20. února 2012

Více

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1 Náhodná proměnná Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1, x 2,,x n ) spojité () Poznámky: 1. Fyzikální veličiny jsou zpravidla spojité, ale změřené hodnoty jsou diskrétní. 2. Pokud

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH Cvičení 8 Statistický soubor s jedním argumentem Mgr. Petr Otipka Ostrava 2013 Mgr. Petr Otipka Vysoká škola

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY zhanel@fsps.muni.cz ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 1. URČENÍ TYPU ŠKÁLY (nominální, ordinální, metrické) a) nominální + ordinální neparametrické stat. metody b) metrické

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul V: Nekategorizovaná data Metodologie pro ISK 2, jaro 2014. Ladislava Z. Suchá Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis

Více

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9.

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9. Statistické metody Matematika pro přírodní vědy přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 9. ledna 2015,

Více

Charakterizace rozdělení

Charakterizace rozdělení Charakterizace rozdělení Momenty f(x) f(x) f(x) μ >μ 1 σ 1 σ >σ 1 g 1 g σ μ 1 μ x μ x x N K MK = x f( x) dx 1 M K = x N CK = ( x M ) f( x) dx ( xi M 1 C = 1 K 1) N i= 1 K i K N i= 1 K μ = E ( X ) = xf

Více

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková Praktická statistika Petr Ponížil Eva Kutálková Zápis výsledků měření Předpokládejme, že známe hodnotu napětí U = 238,9 V i její chybu 3,3 V. Hodnotu veličiny zapíšeme na tolik míst, aby až poslední bylo

Více

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika Základy pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika Josef Tvrdík Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace v úterý 14.10 až 15.40 hod. Příklad ze života Cimrman, Smoljak/Svěrák,

Více

Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 29. října 2018 Statistika Statistika Statistika je jako bikini. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá, je podstatné. Aaron Levenstein Statistika Statistika

Více

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1 3. charakteristiky charakteristiky 1 charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme charakteristiky 2 charakteristiky Dva hlavní

Více

Minimální hodnota. Tabulka 11

Minimální hodnota. Tabulka 11 PŘÍLOHA č.1 Výsledné hodnoty Výsledky - ženy (SOŠ i SOU, maturitní i učební obory) Aritmetický průměr Maximální hodnota Minimální hodnota Medián Modus Rozptyl Směrodatná odchylka SOM 0,49 2,00 0,00 0,33

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

Aplikovaná statistika v R

Aplikovaná statistika v R Aplikovaná statistika v R Filip Děchtěrenko Matematicko-fyzikální fakulta filip.dechterenko@gmail.com 15.5.2014 Filip Děchtěrenko (MFF UK) Aplikovaná statistika v R 15.5.2014 1 / 15 Co bude náplní našich

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Základy teorie pravděpodobnosti

Základy teorie pravděpodobnosti Základy teorie pravděpodobnosti Náhodná veličina Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Základy teorie

Více

Popisná statistika. Statistika pro sociology

Popisná statistika. Statistika pro sociology Popisná statistika Jitka Kühnová Statistika pro sociology 24. září 2014 Jitka Kühnová (GSTAT) Popisná statistika 24. září 2014 1 / 31 Outline 1 Základní pojmy 2 Typy statistických dat 3 Výběrové charakteristiky

Více

Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava ŠKOMAM 2016 Jak získat data? Primární zdroje dat Vlastní měření (fyzika, biologie,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

LEKCE 02a UNIVARIAČNÍ ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT

LEKCE 02a UNIVARIAČNÍ ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT LEKCE 02a UNIVARIAČNÍ ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT 1 Základní statistickou úlohou je popis stavu základního souboru Východiskem je většinou výběrový soubor (odvozujeme popis základního souboru z popisu

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan 1 Úvod 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy 1.2 Význam teorie pro výzkum 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace 1.2.2 Role teorie ve výzkumu 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií 1.3 Etika vědecké práce

Více

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení?

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? Otázky k měření centrální tendence 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? 2. Určete průměr, medián a modus u prvních čtyř rozložení (sad dat): a.

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Př. : Stanovte jednotlivé četnosti a číselné charakteristiky zadaného statistického souboru a nakreslete krabicový graf:, 8, 7, 43, 9, 47, 4, 34, 34, 4, 35. Statistický soubor seřadíme vzestupně podle

Více

Statistika I (KMI/PSTAT)

Statistika I (KMI/PSTAT) Statistika I (KMI/PSTAT) Cvičení druhé aneb Kvantily, distribuční funkce Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 1 Co se dnes naučíme Po absolvování této hodiny byste měli být schopni: rozumět pojmu modus (modální

Více

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Třídění statistického souboru. Třídění dle statistického znaku.

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Třídění statistického souboru. Třídění dle statistického znaku. Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Třídění statistického souboru Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi;-) romanbiskup(at)emailcz 20 února

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat 2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi,

Více

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica ASTAc/01 Biostatistika 2. cvičení Kontingenční tabulky v Excelu Základní popisné statistiky Představení programu Statistica Import a základní popis dat ve Statistice, M. Cvanová I. Kontingenční tabulky

Více

Tabulka 1. Výběr z datové tabulky

Tabulka 1. Výběr z datové tabulky 1. Zadání domácího úkolu Vyberte si datový soubor obsahující alespoň jednu kvalitativní a jednu kvantitativní proměnnou s alespoň 30 statistickými jednotkami (alespoň 30 jednotlivých údajů). Zdroje dat

Více

Informační technologie a statistika 1

Informační technologie a statistika 1 Informační technologie a statistika 1 přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 21. září 2015, 1/33 Požadavek

Více

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné)

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Nejprve malé opakování: - Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat, jejich sumarizaci a prezentací. - Kategorizované proměnné jsou všechny proměnné,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Mnohorozměrná statistická data Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Mnohorozměrná

Více

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Základní pojmy a cíle statistiky Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle

Více

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT 7. cvičení Teorie pravděpodobnosti x Statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje zákonitosti týkající se náhodných jevů, používá se k modelování náhodností a neurčitostí, které

Více

UKAZATELÉ VARIABILITY

UKAZATELÉ VARIABILITY UKAZATELÉ VARIABILITY VÝZNAM Porovnejte známky dvou studentek ze stejného předmětu: Studentka A: Studentka B: Oba soubory mají stejný rozsah hodnoty, ale liší se známky studentky A jsou vyrovnanější, jsou

Více

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy Výrobní produkce divizí Ice Cream Polo ha planet Rozložený výsečový 3D graf Bublinový graf Ice Cream 1 15% Ice Cream 2 12% Ice Cream 3 18% Ice Cream 4 20% Statistika 40 30 20 Ice Cream 6 19% Ice Cream

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky Základy biostatistiky Veřejné zdravotnictví 3.LF UK Viktor Hynčica Úvod se statistikou se setkáváme denně ankety proč se statistika začala používat ve zdravotnictví skupinový přístup k léčení celé populace

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry Červenou barvou jsou poznámky, věci na které máte při vypracovávání úkolu myslet. Úkol 1 a) Pomocí nástrojů explorační analýzy analyzujte kapacity akumulátorů výrobce A po 5 a po 100 nabíjecích cyklech.

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky V této kapitole se seznámíme se základy popisné statistiky, představíme si základní pojmy a budeme si je ilustrovat na praktických příkladech. Kapitola je psána formou volného

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat Jak získat data?

Více

Základní statistické pojmy

Základní statistické pojmy POPISNÁ STATISTIKA Základní statistické pojmy Jev hromadný Hromadná pozorování výsledek hromadný jev soustředění se na určitou vlastnost(i) ukáže po více pokusech Zjistit souvislosti v prostoru a čase

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

Nejčastější chyby v explorační analýze

Nejčastější chyby v explorační analýze Nejčastější chyby v explorační analýze Obecně doporučuju přečíst přednášku 5: Výběrová šetření, Exploratorní analýza http://homel.vsb.cz/~lit40/sta1/materialy/io.pptx Použití nesprávných charakteristik

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací!

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací! Statistika aneb známe tři druhy lži: úmyslná neúmyslná statistika Statistika je metoda, jak vyjádřit nejistá data s přesností na setinu procenta. den..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00..00..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00

Více

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika Statistika Cvičení z matematické statistiky na PřF Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy léto 2012 Základní dělení popisná (deskriptivní)

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje vznik náhodných dat, zatímco matematická statistika usuzuje z dat na charakter procesů, jimiž data vznikla. NÁHODNOST - forma existence látky,

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Jevy a náhodná veličina

Jevy a náhodná veličina Jevy a náhodná veličina Výsledky některých jevů jsou vyjádřeny číselně -na hrací kostce padne číslo 1, 4, 6.., jiným jevům můžeme čísla přiřadit (stupeň školního vzdělání: ZŠ, SŠ, VŠ) Data jsme rozdělili

Více

Obecné, centrální a normované momenty

Obecné, centrální a normované momenty Obecné, centrální a normované momenty Obsah kapitoly 4. Elementární statistické zpracování - parametrizace vhodnými empirickými parametry Studijní cíle Naučit se počítat centrální a normované momenty pomocí

Více

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné)

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Nejprve malé opakování: - Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat, jejich sumarizaci a prezentací. - Kategorizované proměnné jsou všechny proměnné,

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Domácí úkoly Zadání 5 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Statistika v současnosti

Statistika v současnosti 1. STATISTIKA z latin. Status (stav nebo stát) 1562 Benátky 17. stol. Německo Anglie 16.-17. st. tzv. politická aritmetika Ideální typ člověka - Adolphe QUETÉLET 18. a 19. st. pozorování a popis zákonitostí

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky SMAD

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky SMAD VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: SMAD Cvičení Ostrava, AR 2016/2017 Popis datového souboru Pro dlouhodobý

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Zadání 1 JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Více

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Teorie odhadu statistická indukce. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Teorie odhadu statistická indukce Intervalový odhad µ, σ 2 a π Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 21. února 2012 Statistika

Více

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti 3.2 Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti Bůh hraje se světem hru v kostky. Jsou to ale falešné kostky. Naším hlavním úkolem je zjistit, podle jakých pravidel byly označeny, a pak toho využít pro

Více

VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS

VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky ŠKOMAM 19 29. 1. 2019

Více

ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK www.biostatisticka.cz CO SE SKRÝVÁ V DATECH data sbíráme proto, abychom porozuměli

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci

MATEMATICKÁ STATISTIKA.   Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci MATEMATICKÁ STATISTIKA Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci Matematická statistika Matematická statistika se zabývá matematickým

Více