Vídeň: Mooslackengasse 17, A 1190 Wien Tel , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vídeň: Mooslackengasse 17, A 1190 Wien Tel. +431 230 606 505, Fax: +431 230 606 506. e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz"

Transkript

1 ,,,,,,,,,, podzim 2014 Pár slov úvodem Vážení a milí klienti, opět se k Vám dostává nové číslo newslettru naší kanceláře. a jak jste asi čekali, pokračujeme v informování zejména o soukromoprávních otázkách spojených s novým občanským zákoníkem, o nichž víme, že se na ně klienti ptají a zajímají se o ně V aktualitách z legislativy tentokrát přinášíme novinky v zaměstnávání cizinců a v úpravě placení daně z nabytí nemovitých věcí. Hlavní články tohoto čísla jsou věnovány vypořádání spoluvlastnictví a rozvodu v novém občanském zákoníku, tedy vysoce praktickým tématům. Zajímavá témata naleznete i v rubrice Vy se ptáte, my odpovídáme. Víte například, jestli se jednatel musí účastnit valné hromady společnosti? Jako obvykle se dozvíte, jakých zajímavých akcí jsme se zúčastnili. Uplynulé léto jsme rovněž věnovali navazování kontaktů s kolegy v Anglii a Německu (a rozšiřování znalostí tamějšího práva), kde se naše dvě kolegyně účastnily stáží v advokátních kancelářích. V naší brněnské pobočce jsme pak sami přivítali anglického kolegu. Jak se kolegyně v zahraničí měly a co tam dělaly, se rovněž dočtete v tomto newslettru Zajímáte-li se o pojišťovnictví, věnujte pozornost závěrečné informaci o červnovém nálezu Ústavního soudu ČR. Vážíme si Vaší přízně, která je pro nás závazkem! Úspěšný podzim přeje Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner PS: Stále nabízíme školení k nové právní úpravě šitá na míru dle požadavku klientů 1

2 Aktuality z legislativy Novinky v oblasti zaměstnávání cizinců Ke dni 24. června 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V důsledku této novelizace došlo k významným změnám v oblasti zaměstnávání cizinců. Doposud nejčastěji uplatňovanou formou povolení, na jehož základě mohli cizinci vykonávat práci na území České republiky, bylo povolení k zaměstnání, vydávané krajskou pobočkou Úřadu práce. Kromě tohoto povolení k zaměstnání mohli cizinci vykonávat práci i na základě zelené karty nebo modré karty. Poté, co vstoupil v účinnost výše uvedený zákon, představuje povolení k zaměstnání spíše jen doplňkovou formu povolení, která je cizincům vydávána pouze v zákonem vyjmenovaných případech. Patří mezi ně například krátkodobý výkon zaměstnání, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce. Bylo-li cizinci krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno povolení k zaměstnání, musí si ještě opatřit povolení k pobytu. Za tímto účelem slouží zaměstnanecká karta vydaná v tzv. neduálním režimu. Zaměstnanecká karta vydaná vedle povolení k zaměstnání představuje totiž pouze povolení k zaměstnání. Základní formou povolení vydávanou cizincům v souvislosti s dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání se stala zaměstnanecká karta vydaná v tzv. duálním režimu. Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána pouze v případě, že chce cizinec pracovat na některé z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Duální charakter zaměstnanecké karty spočívá v tom, že představuje současně povolení k zaměstnání i povolení k pobytu na území České republiky. O vydání zaměstnanecké karty rozhoduje ministerstvo vnitra. Bez významných změn zůstal i po provedených změnách zachován systém modrých karet. Modrá karta nadále zůstává duálním rozhodnutím, které je vydáváno cizincům s vysokou kvalifikací. Daň z nabytí nemovití nemovitých věcí víte, kdo ji má zaplatit a že se na tom můžete dohodnout? - js - Naše kancelář si své klienty dovoluje v krátkosti upozornit na dne zveřejněnou informaci Generálního finančního ředitelství týkající se změny osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, stanoví podmínky pro ujednání mezi převodcem a nabyvatelem, pokud se tito dohodli, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti bude nabyvatel. Takové ujednání musí být součástí konkrétní kupní nebo směnné smlouvy, na základě které dochází k nabytí nemovitých věcí, přičemž z této smlouvy musí být zřejmá shodná vůle účastníků na změně osoby poplatníka, nikoli pouze záměr přenést na nabyvatele část povinností v daňovém řízení. Nebývale často totiž smlouvy obsahují ustanovení s nejednoznačným textem při volbě změny poplatníka. Pokud by při takto zvolené formulaci ve smlouvě svým jménem nabyvatel podal daňové přiznání a uhradil daň, bude k těmto úkonům správcem daně poté vyzván i převodce. Tento postup má však pro převodce za následek sankce ve formě pokuty za opožděně podané daňové přiznání a úroku z prodlení za pozdě zaplacenou daň, neboť převodce je nadále pro daňové řízení poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. -msl- 2

3 Vypořádání spoluvlastnictví od Víte, co je spoluvlastnictví a jak řešit spory mezi spoluvlastníky? Spoluvlastnictví je institutem, který znal jak občanský zákoník z roku 1964, tak i nový občanský zákoník, jenž nabyl účinnosti (NOZ). Pojetí spoluvlastnictví se v NOZ oproti staré úpravě nezměnilo: spoluvlastnictví je případ, kdy vlastnictví k jedné věci náleží společně více osobám, přičemž každý ze spoluvlastníků má právo k celé věci, nikoliv pouze k určité vymezené části. Rovněž se nezměnily ani spory mezi spoluvlastníky, neboť každý spoluvlastník může mít zcela odlišný pohled na způsob nakládání se společnou věcí. Předně je však nutné uvést, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, z čehož plyne zákonné právo každého ze spoluvlastníků žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Toto právo je omezeno pouze zákazem žádat o oddělení či zrušení spoluvlastnictví v nevhodnou dobu (např. v době sklizně) či jen za účelem způsobení újmy ostatním spoluvlastníkům. Zrušení spoluvlastnictví přichází v úvahu buď dohodou všech spoluvlastníků (která musí obsahovat i způsob vypořádání), nebo rozhodnutím soudu v případě, kdy spoluvlastníci ohledně naložení se společnou věcí nemohou kromě ostrých slov najít společnou řeč. Jaké způsoby vypořádání spoluvlastnictví NOZ nabízí? Při vypořádání spoluvlastnictví dohodou všech spoluvlastníků dává zákon spoluvlastníkům na výběr ze čtyř variant: a) rozdělení společné věci, pokud to povaha věci umožňuje, b) převedení vlastnického práva spoluvlastníkům, kteří o to projeví zájem, s povinností vyplatit ostatní spoluvlastníky, c) vydražení věci ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, nebo d) prodej této věci s rozdělením výtěžku. Jakou z variant si spoluvlastníci vyberou je na jejich dohodě a uvážení. Nicméně volba vydražení věci ve veřejné dražbě by v zájmu všech spoluvlastníků měla být až krajní možností, a to z důvodu, že výtěžek, který je získán z veřejné dražby ne vždy odpovídá skutečné tržní ceně věci, které by mohlo být dosaženo prodejem věci. Pakliže se spoluvlastníci na vypořádání spoluvlastnictví nedohodnou, mohou navrhnout příslušnému soudu, aby tak učinil za ně. Zákon dává soudu tři možnosti jak rozhodnout (viz písmena a), b) a c)), přičemž stanovuje pořadí způsobů vypořádání spoluvlastnictví. V prvé řadě soud může rozhodnout o rozdělení společné věci. Pokud tento postup není možný (zejm. pokud by se tím podstatně snížila hodnota věci), pak jako druhou variantu zákon určuje přikázání věci za přiměřenou náhradu jednomu či více spoluvlastníkům. Jestliže však žádný ze spoluvlastníků o vlastnické právo k věci nestojí, nezbývá, než prodat společnou věc ve veřejné dražbě, čímž se však dostáváme k problému popsanému výše, a sice pravděpodobnému zklamání spoluvlastníků z výše výtěžku dražby. Vypořádání spoluvlastnictví a věcná břemena V případě nemovitých věcí v praxi často nastává situace, kdy je pozemek ve spoluvlastnictví zatížen věcným břemenem například právem průchodu přes pozemek (služebnost cesty). Co se stane s tímto právem třetí osoby po zrušení spoluvlastnictví? Vzhledem k vázanosti pozemkové služebnosti (věcného břemene) na konkrétní nemovitou věc, nemá na toto věcné právo změna vlastníka pozemku, který je služebností zatížen, vliv, proto bude muset právo plynoucí z věcného břemene strpět jakýkoliv další vlastník věci. V případě rozdělení pozemku dle zákona postihne věcné břemeno jen ten nově vzniklý pozemek, kterému prospívá t.j. na kterém existoval již dříve, popř. na kterém je to účelné, ve zbytku věcné břemeno zaniká. Závěrem Oproti úpravě vypořádání spoluvlastnictví v občanském zákoníku z roku 1964 je úprava této problematiky v NOZ podrobnější, kdy zákon přesněji stanovuje jednotlivé možnosti vypořádání. Konečný způsob vypořádání spoluvlastnictví je však stále v rukou spoluvlastníků, a nedohodnou-li se, pak soudu. -ls- 3

4 Nová právní úprava rozvodu manželství Kde úpravu naleznete Problematika rodinného práva byla až do upravena zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině. S účinností od se rodinné vztahy řídí novým občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). NOZ navazuje na základní principy zákona o rodině, ačkoliv několik významnějších rozdílů lze zaznamenat, a to i v úpravě rozvodu manželství. Kdy je rozvod možný Ačkoliv je manželství charakterizováno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon, je rozvod legitimním způsobem jeho ukončení. Nadále platí, že manželství může být rozvedeno jen tehdy, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, takže nelze očekávat jeho obnovení (tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství) a že před rozvodem musí být povinně upraveny v samostatném opatrovnickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech nezletilého dítěte v době po rozvodu manželství. Dva způsoby rozvodu Zákon upravuje s účinnosti od (stejně jako starý občanský zákoník) dva způsoby rozvodu manželství: Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství, kdy je soud povinen zkoumat, jaké jsou příčiny rozvratu manželství, a to zejména účastnickými výpověďmi. To může mít důsledky i v jiných řízeních (např. při vypořádání společného jmění manželů, při rozhodování o bydlení, výživném). Druhým způsobem je rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, lidově nazývaný i rozvod dohodou či rozvod nesporný. Zatímco u sporného rozvodu dochází oproti předchozí úpravě spíše k formulačním změnám, u nesporného rozvodu lze zaznamenat výraznější odchylky. NOZ nově formuluje, co se rozumí pojmem manželé spolu nežijí, a to v 758 NOZ, dle kterého manželé spolu nežijí, netvoří- -li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce. NOZ na rozdíl od dřívější úpravy v 24a zákona o rodině neobsahuje tzv. domněnku rozvratu manželství. Existenci rozvratu manželství bude nutné prokázat i v případě nesporného rozvodu, soud se však spokojí se shodným prohlášením manželů ohledně kvalifikovaného rozvratu manželství. Soud tedy manželství rozvede bez zjišťování příčin rozvratu, nikoliv však bez zjišťování rozvratu samotného. Zůstávají zachovány předpoklady rozvodu manželství, a to: manželství musí trvat alespoň jeden rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, musí se na rozvodu dohodnout (tzn. ten z manželů, který návrh nepodal, se k němu musí připojit), musí se shodnout na příčinách rozvratu manželství, opatrovnickým soudem musí být schválena dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a musí být uzavřeny a opatřeny úředně ověřeným podpisem dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, případně výživného mezi manželi pro dobu po rozvodu. Tvrdostní klauzule NOZ zachovává i tzv. tvrdostní klauzuli ( 755 odst. 2). Po dobu 3 let soud manželství nerozvede, přestože je rozvráceno, pokud by rozvod byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů (novinkou oproti dřívější úpravě je, že zájem nezletilého dítěte soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem - nejčastěji orgánu sociálně-právní ochrany dětí) nebo pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a současně jsou zde okolnosti pro zachování manželství (např. zdravotní stav manžela). Nová procesní úprava Řízení o rozvodu manželství je nově upraveno v rovině procesní. S účinností od je úprava obsažena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS). Zákon zavádí v 384 ZŘS nový pojem společný návrh pro ty případy, kdy se manželé na rozvodu shodnou. Je-li společnému návrhu vyhověno a manželství je rozvedeno, není proti rozsudku výjimečně přípustné odvolání. Návrh je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 2.000,- Kč. Speciální je i úprava dokazování. V řízení totiž bude možné provést účastníky nenavržené důkazy jen tehdy, bude-li to třeba ke zjištění skutkového stavu věci nebo ke zjištění zájmu nezletilých dětí. Nově má soud dle 389 ZŘS povinnost nařídit jednání, u kterého soud vyslechne účastníky. Od výslechu lze upustit pouze tehdy, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi. Nová procesní úprava tak nedovoluje využít ust. 115 o. s. ř. umožňující rozhodnout bez nařízení jednání jen na základě listinných důkazů, ačkoliv dosud byla taková praxe u soudů poměrně běžná. Proti rozhodnutí o rozvodu manželství je možné podat v zákonné patnáctidenní lhůtě odvolání, která běží od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Vzhledem ke specifické povaze rozhodnutí o rozvodu zákon nepřipouští mimořádné opravné prostředky, jakou jsou dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. ZŘS zavádí nový sankční institut kontumačního charakteru. V případě, že se byť jen jeden z řádně předvolaných manželů k jednání nedostaví, může soud řízení zastavit, pokud s tím přítomný manžel souhlasí a netrvá na projednání věci. -er- 4

5 Vy se ptáte, my odpovídáme V této rubrice opět vybíráme dotazy k novému občanskému zákoníku (NOZ) MUSÍM SE JAKO JEDNATEL DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČASTNIT VALNÉ HRO- MADY SPOLEČNOSTI? Zákon doposud výslovně neupravoval právo účasti jednatelů na valné hromadě, z povahy věci však bylo i za dřívější právní úpravy dovozováno na základě ustanovení 135 odst. 2 (již zrušeného) zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve spojení s ustanovením 194 odst. 4 obchodního zákoníku, že by se jednatelé valné hromady účastnit měli (k tomu odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Cdo 3009/2007). Dnes platný a účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, naopak výslovně ukládá jednatelům povinnost účastnit se valné hromady; jestliže se jednatel valné hromady neúčastní, aniž mu v tom brání vážné důvody, porušuje svoje povinnosti při výkonu funkce a bude odpovídat za škodu tím způsobenou (např. tím, že v důsledku jeho neúčasti nebudou zodpovězeny dotazy společníků). Z povinnosti jednatele účastnit se valné hromady ovšem plyne, nesvolává-li jednání valné hromady, i jeho právo být o termínu jednání valné hromady a jejím pořadu jednání vyrozuměn. Jestliže valnou hromadu svolává pouze jeden z více jednatelů společnosti, kteří netvoří kolektivní orgán, popřípadě některý ze společníků či dozorčí rada, měli by zajistit, aby o jednání valné hromady byli informováni i jednatelé. Nepřítomnost jednatele, popřípadě některého z nich, na jednání valné hromady může být dle judikatury i důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení přijatých na valné hromadě, a to tehdy, pokud nebudou v důsledku této nepřítomnosti jednatelů společníkům poskytnuty informace o společnosti, jež jsou nezbytné pro posouzení záležitostí, o nichž má valná hromada rozhodovat. Z toho důvodu doporučujeme se zpravidla valné hromady účastnit, popř. svoji nepřítomnost konzultovat s právníkem. DOŠLO V NOZ KE ZMĚNÁM V OBLASTI ÚPRAVY PROMLČENÍ? 5 -sv- Přijetím NOZ se odstraňuje duální právní úprava v občanskoprávních a obchodněprávních závazcích. Právní úprava promlčení je tak jednotná. Dle NOZ činí subjektivní promlčecí lhůta 3 roky a objektivní 10 let. Dosavadní úprava vnímala ustanovení o promlčení jako kogentní. NOZ vychází po vzoru německé úpravy ze zásady autonomie vůle. Strany si nově mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let ( 630 NOZ). Je-li však kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany (např. nepodnikatel, osoby plně nesvéprávné), k ujednání se nepřihlíží. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti. JE MOŽNÉ DLE ÚPRAVY V NOZ DOSÁHNOUT SVÉ- PRÁVNOSTI PŘED DO- VRŠENÍM VĚKU 18. ROKU VĚKU JINAK NEŽ UZA- VŘENÍM MANŽELSTVÍ? Svéprávností se rozumí schopnost samostatně jednat, vlastním jednáním nabývat subjektivní práva a povinnosti. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti dle 37 NOZ nebo uzavřením manželství. NOZ tak nově obsahuje úpravu institutu tzv. emancipace v 37 NOZ. Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věků 16 let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Příkladem mohou být - poměrně medializované případy mladých středoškoláků podnikatelů, kteří jsou často schopni vydělat více než jejich rodiče, a nezletilost je jim při jejich podnikatelských činnostech překážkou. -er-

6 Zúčastnili jsme se za Vás Karlovarské právnické dny Ve dnech června tohoto roku jsme se zúčastnili XXII. ročníku Karlovarských právnických dnů (Karlsbader Juristentage), které pořádá v Karlových Varech stejnojmenná společnost v rámci své činnosti pravidelně již od Jde o odbornou právnickou konferenci, která je fórem pro setkání a diskuzi s kolegy, nejen advokáty, ale i právníky různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech. Referáty byly letos zaměřeny na témata z nového občanského zákoníku s případnou vazbou či přesahem na zákon o obchodních korporacích, osvětlení a zvládnutí přístupu k rekodifikaci (den první), a v další dny pak byl program zaměřen mezinárodně - na srovnávání jednotlivých národních úprav a otázky společného zájmu v rámci práva EU. K účastníkům promluvila i ministryně spravedlnosti ČR, paní JUDr. Helena Válková, která je mimo jiné i zakládající členkou Česko-německého spolku právníků, o jehož akci ještě bude v našem newslettru řeč. -rt- Advokátka na stáži ve Velké Británii Vážení klienti, tímto si Vás dovoluji krátkou cestou informovat o odborné stáži, kterou jsem v období od do absolvovala v anglicko-velšské advokátní a notářské kanceláři Bennetts Solicitors Attorneys & Notaries, se sídlem Barley Wood Stables, Long Lane, Wrington, Bristol, a s pobočkou v Cardiffu. Na stáži jsem se domluvila s britskými kolegy v návaznosti na loňské jednání v anglickém Wringtonu, které jsem absolvovala s jedním z našich klientů. Bennetts jsou menší až středně velká kancelář, která je všeobecného zaměření. Právníci, kteří pro kancelář pracují, jsou Akce Česko-německého spolku právníků Koncem července letošního roku jsme obnovili kontakty s kolegy z Německa na akci pořádané Česko-německým spolkem právníků v Ludwigsburgu (ač spolek samotný sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem). Zakládající člen naší kanceláře, Mgr. Robert Tschöpl, je místopředsedou tohoto spolku a akce se samozřejmě rovněž zúčastnil. Setkání v historickém Ludwigsburgu nedaleko Stuttgartu zorganizoval tým kolem Prof. Dr. Geralda G. Sandera z Vysoké školy pro veřejnou správu a finance (Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen) v Ludwigsburgu. Na úvod proběhla přednáška hlavního hostitele, Prof. Sandera, k aktuálnímu evropskému vývoji v právu veřejných zakázek, po které následovala diskuse. Odpoledne jsme absolvovali zajímavou prohlídku v barokní perle Ludwigsburgu zdejším rozlehlém rezidenčním zámku s několika stovkami místností (průvodkyně hovořila o čtyřech stovkách a nebyl důvod jí nevěřit). Den byl zakončen večeří v typicky německé restauraci Brauhaus Ludwigsburg. -mse- rozděleni podle specializace do třech oddělení, a to oddělení sporného práva, práva nemovitostí a dědického práva. Vzhledem k tomu, že ke mně byli hostující kolegové velmi vstřícní a snažili se mi zajistit po odborné i společenské stránce bohatý program, zpracovávala jsem samostatně úkoly, studovala si spisy, které mne zajímaly, a absolvovala různorodá jednání, a to včetně soudních. Navštívila jsem několik soudních jednání na soudu v Bristolu a Cardiffu, kdy jsem zároveň měla možnost se u jednání týkajícího se náhrady škody a spadajícího do problematiky, na niž se naše kancelář zaměřuje, setkat s advokátem, který se na stejnou problematiku specializuje, a prodiskutovat s ním záležitosti, které nás z pohledu anglického práva zajímají. Ačkoli jsem při stáži nejvíce spolupracovala s kolegy z oddělení sporného práva, oceňuji, že mi práci přidělovali rovněž kolegové z ostatních oddělení. Stáž hodnotím jako velmi přínosnou, a to rovněž v rovině navázání přátelských vazeb s britskými kolegy. Zároveň doufám, že naše spolupráce s kolegy bude pokračovat a že znalosti získané na této stáži budu moci zúročit při práci pro Vás. Eva Florianová, advokátka 6

7 Německá profesionalita je stále vzorem Díky německé nadaci Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) a České advokátní komoře jsem měla možnost šest jarních týdnů strávit v německém Bonnu a poté rýnské metropoli, Kolíně nad Rýnem, a nahlédnout trochu pod pokličku německým kolegům-advokátům. Ačkoli (nebo spíše právě proto, že) počasí připomínalo spíš zimu, než jaro, o to lépe se vstřebávaly informace a poznatky z velké německé kanceláře Heuking Kühn Lüer Wojtek, kde jsem měla možnost se na vlastní kůži přesvědčit o německé preciznosti a důslednosti i při poskytování právních služeb. Ale popořádku: IRZ pořádá pro zahraniční advokáty (tedy nejen z Česka, ale i Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Makedonie, Chorvatska, Srbska, pobaltských států, Ukrajiny, Ruska a mnoha dalších ) stáž, v rámci které mají účastníci možnost získat v prvních čtrnácti dnech intenzivních přednášek informace o německém právu, a poté se po dobu čtyř týdnů účastnit stáže ve vybrané německé advokátní kanceláři. První část s kolegy z různých států byla už sama o sobě velkým zážitkem kde jinde získáte tolik zajímavých informací nejen o německém právu, ale i o právních řádech řady evropských států a navážete tak cenné kontakty a přátelství. V rámci druhé části jsem měla možnost hospitace ve velké kolínské kanceláři Heuking, sídlící ve čtyřech patrech moderní budovy nedaleko známého kolínského dómu, kde pracuje téměř 40 advokátů zabývajících se především nejrůznějšími aspekty hospodářského práva právem obchodním, pracovním, M & A, kapitálovým právem, různými aspekty práv duševního vlastnictví, soutěžním právem atd. Já jsem po dobu své stáže spolupracovala zejména s kolegy z pracovněprávního týmu Prof. Dr. Martina Reufelse. Má očekávání se samozřejmě potvrdila pokud šlo o perfektní organizaci práce, sehranost týmu, na jehož špici stojí partner kanceláře a tvoří jej několik dalších advokátů, kteří jsou podporováni asistentkami s v Německu speciálním odborným vzděláním. Vše je podřízeno odvedení kvalitní práce a poskytnutí špičkové služby klientovi. Přesto kolegové nacházejí čas na publikaci odborných článků a přednáškovou činnost na místních vysokých školách. Potěšilo mne, že jsem sama kolegům mohla pomoci s vyhotovováním podání a smluv (mnohé z nich v angličtině, protože mezi jejich klienty je řada cizinců), mohla se účastnit soudních jednání a poznat úroveň zdejších právních služeb. Profesionální a kvalitní práce je opravdu nejlepší vizitkou každého advokáta. Těším se, až nově nabyté zkušenosti a znalosti budu moci předat i klientům naší kanceláře. Michaela Semelová, advokátka Řekli o nás Abychom mohli našim klientům poskytovat stále lepší služby, účastní se advokáti naší kanceláře pravidelně stáží v zahraniční, jak se dočtete i v tomto newslettru. Ale i my zveme zahraniční právníky na stáž k nám. Stážista Adam Thew, který byl na stáži v naší brněnské pobočce, o nás napsal I very much enjoyed the three weeks I spent working as a trainee at the Brno office of Tschöpl & Partner through the ELSA STEP Traineeship programme. From the outset I was made to feel extremely welcome and valued throughout my time there and was able to get directly involved in a wide variety of interesting legal work. This included: drafting and amending contractual agreements, researching relevant English, German and EU law, analysing and assisting with cases on which the other lawyers there were working (including attending court), and fulfilling a variety of other interesting legal-based tasks as required. Through this I was able to utilise and develop my existing legal casework skills and learn a great deal about the similarities and differences of the law of a foreign jurisdiction, especially from a procedural and codification standpoint. I found all of the lawyers and support staff at the firm to be, without exception, charming, friendly and helpful. I was encouraged to see myself as a part of the firm from the outset and always felt able to ask questions and approach others in order to get as most as possible out of my time there. I would recommend the office very highly for anyone looking to spend some time there as an ELSA Trainee or in a similar capacity. I also very much enjoyed the social scene in the office, particularly excursions into the Czech countryside and visits to the pub! Adam Thew - ELSA STEP Trainee 7

8 Z judikatury Dne došlo k vyhlášení mediálně hojně sledovaného nálezu Ústavního soudu ve věci sp.zn. I. ÚS 1902/13, u kterého jsme samozřejmě nemohli chybět. Ústavní soud se v něm vyjádřil k (ne) možnosti zohlednění amortizace při náhradě škody na havarovaném vozidle. O co (zjednodušeně řečeno) jde: je běžnou (zákonem samozřejmě upravenou) praxí, že v případě zavinění dopravní nehody přebírá pojistitel viníka dopravní nehody, který má řádně sjednáno tzv. povinné ručení, krytí škod vzniklých poškozenému při této dopravní nehodě. Na základě oznámení škodné události a doložení podkladů o vzniku škody přistoupí pojistitel k její likvidaci a následně vyplacení pojistného plnění (což je oznámeno tzv. krycím dopisem). V případě, kdy dojde k věcné škodě na vozidlu několik let starém, může pojistitel na základě odborného posouzení uplatněné škody a stavu vozidla před škodnou událostí přistoupit k tzv. korekci nákladů na materiál použitý při opravě vozidla, neboli zohlednění tzv. amortizace. Při tomto postupu se bere v úvahu skutečnost, že dochází k nahrazení starých dílů díly novými, čímž se de facto prodlužuje životnost opravených, zpravidla vyměněných, tedy nyní nových, dílů oproti stavu před nehodou. Cílem tohoto postupu je nahradit skutečnou škodu a tedy účelně vynaložené náklady, tak jak to ukládal na tuto věc použitelný starý občanský zákoník z roku V důsledku tohoto postupu je tak možné, že odpovědnostní pojistitel nekryje poškozenému celou částku vynaloženou na opravu poškozeného vozidla, ale jenom její část. Proti takovému postupu, tedy provedení korekce na materiál pojistitelem, brojil v projednávaném případě stěžovatel. Ústavní soud ČR pak ve svém nálezu k této věci uvedl, že i kdyby bylo předmětné vozi- dlo provedenou opravou skutečně zhodnoceno a nacházelo se v podstatně lepším stavu než před nehodou, stále jsou soudy povinny posoudit, zda je toto technické zhodnocení s to převážit snížení tržní hodnoty vozidla plynoucí z informace, že vozidlo bylo havarováno. K tomu dodal, že Pokud opravu vozidla nelze provést úsporněji a směrovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se Ústavnímu soudu spravedlivé, aby byli poškození pravidelně nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy nemalé částky. Závěrem Ústavní konstatoval, že uhrazení celé ceny účelně provedené opravy směřující jen k odstranění následků škodné události by mělo být pravidlem. Pro pojistitele, ale i pro obecné soudy, zabývající se následně případnou žalobou poškozeného, z toho vyplývá zejména povinnost opravdu pečlivě zkoumat okolnosti každé jednotlivé věci a oprávněnost provedení korekce nákladů na materiál. -sv- 8 Vydala advokátní kancelář Tschöpl & Partner v roce 2014, druhé číslo. Informace v našem občasníku obsažené nejsou právními radami v konkrétních případech. S případnými dotazy v konkrétních právních věcech se na nás, prosím, obraťte. Toto vydání newsletteru pro Vás připravili Mgr. Robert Tschöpl / JUDr. Jaroslav Stránský / Mgr. Eliška Rozehnalová/ Mgr. Markéta Slavičínská/ Mgr. Soňa Vojáčková / Mgr. et Mgr. Eva Florianová / Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M. / Lucie Svačinová.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA Systém ASPI - stav k 5.5.2013 do částky 50/2013 Sb. a 21/2013 Sb.m.s. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - poslední stav textu 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více