Vídeň: Mooslackengasse 17, A 1190 Wien Tel , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vídeň: Mooslackengasse 17, A 1190 Wien Tel. +431 230 606 505, Fax: +431 230 606 506. e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz"

Transkript

1 ,,,,,,,,,, podzim 2014 Pár slov úvodem Vážení a milí klienti, opět se k Vám dostává nové číslo newslettru naší kanceláře. a jak jste asi čekali, pokračujeme v informování zejména o soukromoprávních otázkách spojených s novým občanským zákoníkem, o nichž víme, že se na ně klienti ptají a zajímají se o ně V aktualitách z legislativy tentokrát přinášíme novinky v zaměstnávání cizinců a v úpravě placení daně z nabytí nemovitých věcí. Hlavní články tohoto čísla jsou věnovány vypořádání spoluvlastnictví a rozvodu v novém občanském zákoníku, tedy vysoce praktickým tématům. Zajímavá témata naleznete i v rubrice Vy se ptáte, my odpovídáme. Víte například, jestli se jednatel musí účastnit valné hromady společnosti? Jako obvykle se dozvíte, jakých zajímavých akcí jsme se zúčastnili. Uplynulé léto jsme rovněž věnovali navazování kontaktů s kolegy v Anglii a Německu (a rozšiřování znalostí tamějšího práva), kde se naše dvě kolegyně účastnily stáží v advokátních kancelářích. V naší brněnské pobočce jsme pak sami přivítali anglického kolegu. Jak se kolegyně v zahraničí měly a co tam dělaly, se rovněž dočtete v tomto newslettru Zajímáte-li se o pojišťovnictví, věnujte pozornost závěrečné informaci o červnovém nálezu Ústavního soudu ČR. Vážíme si Vaší přízně, která je pro nás závazkem! Úspěšný podzim přeje Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner PS: Stále nabízíme školení k nové právní úpravě šitá na míru dle požadavku klientů 1

2 Aktuality z legislativy Novinky v oblasti zaměstnávání cizinců Ke dni 24. června 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V důsledku této novelizace došlo k významným změnám v oblasti zaměstnávání cizinců. Doposud nejčastěji uplatňovanou formou povolení, na jehož základě mohli cizinci vykonávat práci na území České republiky, bylo povolení k zaměstnání, vydávané krajskou pobočkou Úřadu práce. Kromě tohoto povolení k zaměstnání mohli cizinci vykonávat práci i na základě zelené karty nebo modré karty. Poté, co vstoupil v účinnost výše uvedený zákon, představuje povolení k zaměstnání spíše jen doplňkovou formu povolení, která je cizincům vydávána pouze v zákonem vyjmenovaných případech. Patří mezi ně například krátkodobý výkon zaměstnání, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce. Bylo-li cizinci krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno povolení k zaměstnání, musí si ještě opatřit povolení k pobytu. Za tímto účelem slouží zaměstnanecká karta vydaná v tzv. neduálním režimu. Zaměstnanecká karta vydaná vedle povolení k zaměstnání představuje totiž pouze povolení k zaměstnání. Základní formou povolení vydávanou cizincům v souvislosti s dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání se stala zaměstnanecká karta vydaná v tzv. duálním režimu. Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána pouze v případě, že chce cizinec pracovat na některé z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Duální charakter zaměstnanecké karty spočívá v tom, že představuje současně povolení k zaměstnání i povolení k pobytu na území České republiky. O vydání zaměstnanecké karty rozhoduje ministerstvo vnitra. Bez významných změn zůstal i po provedených změnách zachován systém modrých karet. Modrá karta nadále zůstává duálním rozhodnutím, které je vydáváno cizincům s vysokou kvalifikací. Daň z nabytí nemovití nemovitých věcí víte, kdo ji má zaplatit a že se na tom můžete dohodnout? - js - Naše kancelář si své klienty dovoluje v krátkosti upozornit na dne zveřejněnou informaci Generálního finančního ředitelství týkající se změny osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, stanoví podmínky pro ujednání mezi převodcem a nabyvatelem, pokud se tito dohodli, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti bude nabyvatel. Takové ujednání musí být součástí konkrétní kupní nebo směnné smlouvy, na základě které dochází k nabytí nemovitých věcí, přičemž z této smlouvy musí být zřejmá shodná vůle účastníků na změně osoby poplatníka, nikoli pouze záměr přenést na nabyvatele část povinností v daňovém řízení. Nebývale často totiž smlouvy obsahují ustanovení s nejednoznačným textem při volbě změny poplatníka. Pokud by při takto zvolené formulaci ve smlouvě svým jménem nabyvatel podal daňové přiznání a uhradil daň, bude k těmto úkonům správcem daně poté vyzván i převodce. Tento postup má však pro převodce za následek sankce ve formě pokuty za opožděně podané daňové přiznání a úroku z prodlení za pozdě zaplacenou daň, neboť převodce je nadále pro daňové řízení poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. -msl- 2

3 Vypořádání spoluvlastnictví od Víte, co je spoluvlastnictví a jak řešit spory mezi spoluvlastníky? Spoluvlastnictví je institutem, který znal jak občanský zákoník z roku 1964, tak i nový občanský zákoník, jenž nabyl účinnosti (NOZ). Pojetí spoluvlastnictví se v NOZ oproti staré úpravě nezměnilo: spoluvlastnictví je případ, kdy vlastnictví k jedné věci náleží společně více osobám, přičemž každý ze spoluvlastníků má právo k celé věci, nikoliv pouze k určité vymezené části. Rovněž se nezměnily ani spory mezi spoluvlastníky, neboť každý spoluvlastník může mít zcela odlišný pohled na způsob nakládání se společnou věcí. Předně je však nutné uvést, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, z čehož plyne zákonné právo každého ze spoluvlastníků žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Toto právo je omezeno pouze zákazem žádat o oddělení či zrušení spoluvlastnictví v nevhodnou dobu (např. v době sklizně) či jen za účelem způsobení újmy ostatním spoluvlastníkům. Zrušení spoluvlastnictví přichází v úvahu buď dohodou všech spoluvlastníků (která musí obsahovat i způsob vypořádání), nebo rozhodnutím soudu v případě, kdy spoluvlastníci ohledně naložení se společnou věcí nemohou kromě ostrých slov najít společnou řeč. Jaké způsoby vypořádání spoluvlastnictví NOZ nabízí? Při vypořádání spoluvlastnictví dohodou všech spoluvlastníků dává zákon spoluvlastníkům na výběr ze čtyř variant: a) rozdělení společné věci, pokud to povaha věci umožňuje, b) převedení vlastnického práva spoluvlastníkům, kteří o to projeví zájem, s povinností vyplatit ostatní spoluvlastníky, c) vydražení věci ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, nebo d) prodej této věci s rozdělením výtěžku. Jakou z variant si spoluvlastníci vyberou je na jejich dohodě a uvážení. Nicméně volba vydražení věci ve veřejné dražbě by v zájmu všech spoluvlastníků měla být až krajní možností, a to z důvodu, že výtěžek, který je získán z veřejné dražby ne vždy odpovídá skutečné tržní ceně věci, které by mohlo být dosaženo prodejem věci. Pakliže se spoluvlastníci na vypořádání spoluvlastnictví nedohodnou, mohou navrhnout příslušnému soudu, aby tak učinil za ně. Zákon dává soudu tři možnosti jak rozhodnout (viz písmena a), b) a c)), přičemž stanovuje pořadí způsobů vypořádání spoluvlastnictví. V prvé řadě soud může rozhodnout o rozdělení společné věci. Pokud tento postup není možný (zejm. pokud by se tím podstatně snížila hodnota věci), pak jako druhou variantu zákon určuje přikázání věci za přiměřenou náhradu jednomu či více spoluvlastníkům. Jestliže však žádný ze spoluvlastníků o vlastnické právo k věci nestojí, nezbývá, než prodat společnou věc ve veřejné dražbě, čímž se však dostáváme k problému popsanému výše, a sice pravděpodobnému zklamání spoluvlastníků z výše výtěžku dražby. Vypořádání spoluvlastnictví a věcná břemena V případě nemovitých věcí v praxi často nastává situace, kdy je pozemek ve spoluvlastnictví zatížen věcným břemenem například právem průchodu přes pozemek (služebnost cesty). Co se stane s tímto právem třetí osoby po zrušení spoluvlastnictví? Vzhledem k vázanosti pozemkové služebnosti (věcného břemene) na konkrétní nemovitou věc, nemá na toto věcné právo změna vlastníka pozemku, který je služebností zatížen, vliv, proto bude muset právo plynoucí z věcného břemene strpět jakýkoliv další vlastník věci. V případě rozdělení pozemku dle zákona postihne věcné břemeno jen ten nově vzniklý pozemek, kterému prospívá t.j. na kterém existoval již dříve, popř. na kterém je to účelné, ve zbytku věcné břemeno zaniká. Závěrem Oproti úpravě vypořádání spoluvlastnictví v občanském zákoníku z roku 1964 je úprava této problematiky v NOZ podrobnější, kdy zákon přesněji stanovuje jednotlivé možnosti vypořádání. Konečný způsob vypořádání spoluvlastnictví je však stále v rukou spoluvlastníků, a nedohodnou-li se, pak soudu. -ls- 3

4 Nová právní úprava rozvodu manželství Kde úpravu naleznete Problematika rodinného práva byla až do upravena zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině. S účinností od se rodinné vztahy řídí novým občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). NOZ navazuje na základní principy zákona o rodině, ačkoliv několik významnějších rozdílů lze zaznamenat, a to i v úpravě rozvodu manželství. Kdy je rozvod možný Ačkoliv je manželství charakterizováno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon, je rozvod legitimním způsobem jeho ukončení. Nadále platí, že manželství může být rozvedeno jen tehdy, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, takže nelze očekávat jeho obnovení (tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství) a že před rozvodem musí být povinně upraveny v samostatném opatrovnickém řízení poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu. Soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech nezletilého dítěte v době po rozvodu manželství. Dva způsoby rozvodu Zákon upravuje s účinnosti od (stejně jako starý občanský zákoník) dva způsoby rozvodu manželství: Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství, kdy je soud povinen zkoumat, jaké jsou příčiny rozvratu manželství, a to zejména účastnickými výpověďmi. To může mít důsledky i v jiných řízeních (např. při vypořádání společného jmění manželů, při rozhodování o bydlení, výživném). Druhým způsobem je rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, lidově nazývaný i rozvod dohodou či rozvod nesporný. Zatímco u sporného rozvodu dochází oproti předchozí úpravě spíše k formulačním změnám, u nesporného rozvodu lze zaznamenat výraznější odchylky. NOZ nově formuluje, co se rozumí pojmem manželé spolu nežijí, a to v 758 NOZ, dle kterého manželé spolu nežijí, netvoří- -li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce. NOZ na rozdíl od dřívější úpravy v 24a zákona o rodině neobsahuje tzv. domněnku rozvratu manželství. Existenci rozvratu manželství bude nutné prokázat i v případě nesporného rozvodu, soud se však spokojí se shodným prohlášením manželů ohledně kvalifikovaného rozvratu manželství. Soud tedy manželství rozvede bez zjišťování příčin rozvratu, nikoliv však bez zjišťování rozvratu samotného. Zůstávají zachovány předpoklady rozvodu manželství, a to: manželství musí trvat alespoň jeden rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, musí se na rozvodu dohodnout (tzn. ten z manželů, který návrh nepodal, se k němu musí připojit), musí se shodnout na příčinách rozvratu manželství, opatrovnickým soudem musí být schválena dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a musí být uzavřeny a opatřeny úředně ověřeným podpisem dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, případně výživného mezi manželi pro dobu po rozvodu. Tvrdostní klauzule NOZ zachovává i tzv. tvrdostní klauzuli ( 755 odst. 2). Po dobu 3 let soud manželství nerozvede, přestože je rozvráceno, pokud by rozvod byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů (novinkou oproti dřívější úpravě je, že zájem nezletilého dítěte soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem - nejčastěji orgánu sociálně-právní ochrany dětí) nebo pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a současně jsou zde okolnosti pro zachování manželství (např. zdravotní stav manžela). Nová procesní úprava Řízení o rozvodu manželství je nově upraveno v rovině procesní. S účinností od je úprava obsažena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS). Zákon zavádí v 384 ZŘS nový pojem společný návrh pro ty případy, kdy se manželé na rozvodu shodnou. Je-li společnému návrhu vyhověno a manželství je rozvedeno, není proti rozsudku výjimečně přípustné odvolání. Návrh je zpoplatněn soudním poplatkem ve výši 2.000,- Kč. Speciální je i úprava dokazování. V řízení totiž bude možné provést účastníky nenavržené důkazy jen tehdy, bude-li to třeba ke zjištění skutkového stavu věci nebo ke zjištění zájmu nezletilých dětí. Nově má soud dle 389 ZŘS povinnost nařídit jednání, u kterého soud vyslechne účastníky. Od výslechu lze upustit pouze tehdy, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi. Nová procesní úprava tak nedovoluje využít ust. 115 o. s. ř. umožňující rozhodnout bez nařízení jednání jen na základě listinných důkazů, ačkoliv dosud byla taková praxe u soudů poměrně běžná. Proti rozhodnutí o rozvodu manželství je možné podat v zákonné patnáctidenní lhůtě odvolání, která běží od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Vzhledem ke specifické povaze rozhodnutí o rozvodu zákon nepřipouští mimořádné opravné prostředky, jakou jsou dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. ZŘS zavádí nový sankční institut kontumačního charakteru. V případě, že se byť jen jeden z řádně předvolaných manželů k jednání nedostaví, může soud řízení zastavit, pokud s tím přítomný manžel souhlasí a netrvá na projednání věci. -er- 4

5 Vy se ptáte, my odpovídáme V této rubrice opět vybíráme dotazy k novému občanskému zákoníku (NOZ) MUSÍM SE JAKO JEDNATEL DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČASTNIT VALNÉ HRO- MADY SPOLEČNOSTI? Zákon doposud výslovně neupravoval právo účasti jednatelů na valné hromadě, z povahy věci však bylo i za dřívější právní úpravy dovozováno na základě ustanovení 135 odst. 2 (již zrušeného) zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve spojení s ustanovením 194 odst. 4 obchodního zákoníku, že by se jednatelé valné hromady účastnit měli (k tomu odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Cdo 3009/2007). Dnes platný a účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, naopak výslovně ukládá jednatelům povinnost účastnit se valné hromady; jestliže se jednatel valné hromady neúčastní, aniž mu v tom brání vážné důvody, porušuje svoje povinnosti při výkonu funkce a bude odpovídat za škodu tím způsobenou (např. tím, že v důsledku jeho neúčasti nebudou zodpovězeny dotazy společníků). Z povinnosti jednatele účastnit se valné hromady ovšem plyne, nesvolává-li jednání valné hromady, i jeho právo být o termínu jednání valné hromady a jejím pořadu jednání vyrozuměn. Jestliže valnou hromadu svolává pouze jeden z více jednatelů společnosti, kteří netvoří kolektivní orgán, popřípadě některý ze společníků či dozorčí rada, měli by zajistit, aby o jednání valné hromady byli informováni i jednatelé. Nepřítomnost jednatele, popřípadě některého z nich, na jednání valné hromady může být dle judikatury i důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení přijatých na valné hromadě, a to tehdy, pokud nebudou v důsledku této nepřítomnosti jednatelů společníkům poskytnuty informace o společnosti, jež jsou nezbytné pro posouzení záležitostí, o nichž má valná hromada rozhodovat. Z toho důvodu doporučujeme se zpravidla valné hromady účastnit, popř. svoji nepřítomnost konzultovat s právníkem. DOŠLO V NOZ KE ZMĚNÁM V OBLASTI ÚPRAVY PROMLČENÍ? 5 -sv- Přijetím NOZ se odstraňuje duální právní úprava v občanskoprávních a obchodněprávních závazcích. Právní úprava promlčení je tak jednotná. Dle NOZ činí subjektivní promlčecí lhůta 3 roky a objektivní 10 let. Dosavadní úprava vnímala ustanovení o promlčení jako kogentní. NOZ vychází po vzoru německé úpravy ze zásady autonomie vůle. Strany si nově mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let ( 630 NOZ). Je-li však kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany (např. nepodnikatel, osoby plně nesvéprávné), k ujednání se nepřihlíží. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti. JE MOŽNÉ DLE ÚPRAVY V NOZ DOSÁHNOUT SVÉ- PRÁVNOSTI PŘED DO- VRŠENÍM VĚKU 18. ROKU VĚKU JINAK NEŽ UZA- VŘENÍM MANŽELSTVÍ? Svéprávností se rozumí schopnost samostatně jednat, vlastním jednáním nabývat subjektivní práva a povinnosti. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti dle 37 NOZ nebo uzavřením manželství. NOZ tak nově obsahuje úpravu institutu tzv. emancipace v 37 NOZ. Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věků 16 let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Příkladem mohou být - poměrně medializované případy mladých středoškoláků podnikatelů, kteří jsou často schopni vydělat více než jejich rodiče, a nezletilost je jim při jejich podnikatelských činnostech překážkou. -er-

6 Zúčastnili jsme se za Vás Karlovarské právnické dny Ve dnech června tohoto roku jsme se zúčastnili XXII. ročníku Karlovarských právnických dnů (Karlsbader Juristentage), které pořádá v Karlových Varech stejnojmenná společnost v rámci své činnosti pravidelně již od Jde o odbornou právnickou konferenci, která je fórem pro setkání a diskuzi s kolegy, nejen advokáty, ale i právníky různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech. Referáty byly letos zaměřeny na témata z nového občanského zákoníku s případnou vazbou či přesahem na zákon o obchodních korporacích, osvětlení a zvládnutí přístupu k rekodifikaci (den první), a v další dny pak byl program zaměřen mezinárodně - na srovnávání jednotlivých národních úprav a otázky společného zájmu v rámci práva EU. K účastníkům promluvila i ministryně spravedlnosti ČR, paní JUDr. Helena Válková, která je mimo jiné i zakládající členkou Česko-německého spolku právníků, o jehož akci ještě bude v našem newslettru řeč. -rt- Advokátka na stáži ve Velké Británii Vážení klienti, tímto si Vás dovoluji krátkou cestou informovat o odborné stáži, kterou jsem v období od do absolvovala v anglicko-velšské advokátní a notářské kanceláři Bennetts Solicitors Attorneys & Notaries, se sídlem Barley Wood Stables, Long Lane, Wrington, Bristol, a s pobočkou v Cardiffu. Na stáži jsem se domluvila s britskými kolegy v návaznosti na loňské jednání v anglickém Wringtonu, které jsem absolvovala s jedním z našich klientů. Bennetts jsou menší až středně velká kancelář, která je všeobecného zaměření. Právníci, kteří pro kancelář pracují, jsou Akce Česko-německého spolku právníků Koncem července letošního roku jsme obnovili kontakty s kolegy z Německa na akci pořádané Česko-německým spolkem právníků v Ludwigsburgu (ač spolek samotný sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem). Zakládající člen naší kanceláře, Mgr. Robert Tschöpl, je místopředsedou tohoto spolku a akce se samozřejmě rovněž zúčastnil. Setkání v historickém Ludwigsburgu nedaleko Stuttgartu zorganizoval tým kolem Prof. Dr. Geralda G. Sandera z Vysoké školy pro veřejnou správu a finance (Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen) v Ludwigsburgu. Na úvod proběhla přednáška hlavního hostitele, Prof. Sandera, k aktuálnímu evropskému vývoji v právu veřejných zakázek, po které následovala diskuse. Odpoledne jsme absolvovali zajímavou prohlídku v barokní perle Ludwigsburgu zdejším rozlehlém rezidenčním zámku s několika stovkami místností (průvodkyně hovořila o čtyřech stovkách a nebyl důvod jí nevěřit). Den byl zakončen večeří v typicky německé restauraci Brauhaus Ludwigsburg. -mse- rozděleni podle specializace do třech oddělení, a to oddělení sporného práva, práva nemovitostí a dědického práva. Vzhledem k tomu, že ke mně byli hostující kolegové velmi vstřícní a snažili se mi zajistit po odborné i společenské stránce bohatý program, zpracovávala jsem samostatně úkoly, studovala si spisy, které mne zajímaly, a absolvovala různorodá jednání, a to včetně soudních. Navštívila jsem několik soudních jednání na soudu v Bristolu a Cardiffu, kdy jsem zároveň měla možnost se u jednání týkajícího se náhrady škody a spadajícího do problematiky, na niž se naše kancelář zaměřuje, setkat s advokátem, který se na stejnou problematiku specializuje, a prodiskutovat s ním záležitosti, které nás z pohledu anglického práva zajímají. Ačkoli jsem při stáži nejvíce spolupracovala s kolegy z oddělení sporného práva, oceňuji, že mi práci přidělovali rovněž kolegové z ostatních oddělení. Stáž hodnotím jako velmi přínosnou, a to rovněž v rovině navázání přátelských vazeb s britskými kolegy. Zároveň doufám, že naše spolupráce s kolegy bude pokračovat a že znalosti získané na této stáži budu moci zúročit při práci pro Vás. Eva Florianová, advokátka 6

7 Německá profesionalita je stále vzorem Díky německé nadaci Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) a České advokátní komoře jsem měla možnost šest jarních týdnů strávit v německém Bonnu a poté rýnské metropoli, Kolíně nad Rýnem, a nahlédnout trochu pod pokličku německým kolegům-advokátům. Ačkoli (nebo spíše právě proto, že) počasí připomínalo spíš zimu, než jaro, o to lépe se vstřebávaly informace a poznatky z velké německé kanceláře Heuking Kühn Lüer Wojtek, kde jsem měla možnost se na vlastní kůži přesvědčit o německé preciznosti a důslednosti i při poskytování právních služeb. Ale popořádku: IRZ pořádá pro zahraniční advokáty (tedy nejen z Česka, ale i Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Makedonie, Chorvatska, Srbska, pobaltských států, Ukrajiny, Ruska a mnoha dalších ) stáž, v rámci které mají účastníci možnost získat v prvních čtrnácti dnech intenzivních přednášek informace o německém právu, a poté se po dobu čtyř týdnů účastnit stáže ve vybrané německé advokátní kanceláři. První část s kolegy z různých států byla už sama o sobě velkým zážitkem kde jinde získáte tolik zajímavých informací nejen o německém právu, ale i o právních řádech řady evropských států a navážete tak cenné kontakty a přátelství. V rámci druhé části jsem měla možnost hospitace ve velké kolínské kanceláři Heuking, sídlící ve čtyřech patrech moderní budovy nedaleko známého kolínského dómu, kde pracuje téměř 40 advokátů zabývajících se především nejrůznějšími aspekty hospodářského práva právem obchodním, pracovním, M & A, kapitálovým právem, různými aspekty práv duševního vlastnictví, soutěžním právem atd. Já jsem po dobu své stáže spolupracovala zejména s kolegy z pracovněprávního týmu Prof. Dr. Martina Reufelse. Má očekávání se samozřejmě potvrdila pokud šlo o perfektní organizaci práce, sehranost týmu, na jehož špici stojí partner kanceláře a tvoří jej několik dalších advokátů, kteří jsou podporováni asistentkami s v Německu speciálním odborným vzděláním. Vše je podřízeno odvedení kvalitní práce a poskytnutí špičkové služby klientovi. Přesto kolegové nacházejí čas na publikaci odborných článků a přednáškovou činnost na místních vysokých školách. Potěšilo mne, že jsem sama kolegům mohla pomoci s vyhotovováním podání a smluv (mnohé z nich v angličtině, protože mezi jejich klienty je řada cizinců), mohla se účastnit soudních jednání a poznat úroveň zdejších právních služeb. Profesionální a kvalitní práce je opravdu nejlepší vizitkou každého advokáta. Těším se, až nově nabyté zkušenosti a znalosti budu moci předat i klientům naší kanceláře. Michaela Semelová, advokátka Řekli o nás Abychom mohli našim klientům poskytovat stále lepší služby, účastní se advokáti naší kanceláře pravidelně stáží v zahraniční, jak se dočtete i v tomto newslettru. Ale i my zveme zahraniční právníky na stáž k nám. Stážista Adam Thew, který byl na stáži v naší brněnské pobočce, o nás napsal I very much enjoyed the three weeks I spent working as a trainee at the Brno office of Tschöpl & Partner through the ELSA STEP Traineeship programme. From the outset I was made to feel extremely welcome and valued throughout my time there and was able to get directly involved in a wide variety of interesting legal work. This included: drafting and amending contractual agreements, researching relevant English, German and EU law, analysing and assisting with cases on which the other lawyers there were working (including attending court), and fulfilling a variety of other interesting legal-based tasks as required. Through this I was able to utilise and develop my existing legal casework skills and learn a great deal about the similarities and differences of the law of a foreign jurisdiction, especially from a procedural and codification standpoint. I found all of the lawyers and support staff at the firm to be, without exception, charming, friendly and helpful. I was encouraged to see myself as a part of the firm from the outset and always felt able to ask questions and approach others in order to get as most as possible out of my time there. I would recommend the office very highly for anyone looking to spend some time there as an ELSA Trainee or in a similar capacity. I also very much enjoyed the social scene in the office, particularly excursions into the Czech countryside and visits to the pub! Adam Thew - ELSA STEP Trainee 7

8 Z judikatury Dne došlo k vyhlášení mediálně hojně sledovaného nálezu Ústavního soudu ve věci sp.zn. I. ÚS 1902/13, u kterého jsme samozřejmě nemohli chybět. Ústavní soud se v něm vyjádřil k (ne) možnosti zohlednění amortizace při náhradě škody na havarovaném vozidle. O co (zjednodušeně řečeno) jde: je běžnou (zákonem samozřejmě upravenou) praxí, že v případě zavinění dopravní nehody přebírá pojistitel viníka dopravní nehody, který má řádně sjednáno tzv. povinné ručení, krytí škod vzniklých poškozenému při této dopravní nehodě. Na základě oznámení škodné události a doložení podkladů o vzniku škody přistoupí pojistitel k její likvidaci a následně vyplacení pojistného plnění (což je oznámeno tzv. krycím dopisem). V případě, kdy dojde k věcné škodě na vozidlu několik let starém, může pojistitel na základě odborného posouzení uplatněné škody a stavu vozidla před škodnou událostí přistoupit k tzv. korekci nákladů na materiál použitý při opravě vozidla, neboli zohlednění tzv. amortizace. Při tomto postupu se bere v úvahu skutečnost, že dochází k nahrazení starých dílů díly novými, čímž se de facto prodlužuje životnost opravených, zpravidla vyměněných, tedy nyní nových, dílů oproti stavu před nehodou. Cílem tohoto postupu je nahradit skutečnou škodu a tedy účelně vynaložené náklady, tak jak to ukládal na tuto věc použitelný starý občanský zákoník z roku V důsledku tohoto postupu je tak možné, že odpovědnostní pojistitel nekryje poškozenému celou částku vynaloženou na opravu poškozeného vozidla, ale jenom její část. Proti takovému postupu, tedy provedení korekce na materiál pojistitelem, brojil v projednávaném případě stěžovatel. Ústavní soud ČR pak ve svém nálezu k této věci uvedl, že i kdyby bylo předmětné vozi- dlo provedenou opravou skutečně zhodnoceno a nacházelo se v podstatně lepším stavu než před nehodou, stále jsou soudy povinny posoudit, zda je toto technické zhodnocení s to převážit snížení tržní hodnoty vozidla plynoucí z informace, že vozidlo bylo havarováno. K tomu dodal, že Pokud opravu vozidla nelze provést úsporněji a směrovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se Ústavnímu soudu spravedlivé, aby byli poškození pravidelně nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy nemalé částky. Závěrem Ústavní konstatoval, že uhrazení celé ceny účelně provedené opravy směřující jen k odstranění následků škodné události by mělo být pravidlem. Pro pojistitele, ale i pro obecné soudy, zabývající se následně případnou žalobou poškozeného, z toho vyplývá zejména povinnost opravdu pečlivě zkoumat okolnosti každé jednotlivé věci a oprávněnost provedení korekce nákladů na materiál. -sv- 8 Vydala advokátní kancelář Tschöpl & Partner v roce 2014, druhé číslo. Informace v našem občasníku obsažené nejsou právními radami v konkrétních případech. S případnými dotazy v konkrétních právních věcech se na nás, prosím, obraťte. Toto vydání newsletteru pro Vás připravili Mgr. Robert Tschöpl / JUDr. Jaroslav Stránský / Mgr. Eliška Rozehnalová/ Mgr. Markéta Slavičínská/ Mgr. Soňa Vojáčková / Mgr. et Mgr. Eva Florianová / Mgr. et Mgr. Michaela Semelová, LL.M. / Lucie Svačinová.

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008 ROZVOD Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY hmotněprávní - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině - zák. č. 91/1998 Sb. tzv. velká novela procesněprávní - zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád PŘIPRAVOVANÝ OBČANSKÝ

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2017 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 1. Nový občanský zákoník a změny s ním související 2. Změna zákona o evidenci obyvatel 3. Změna

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE K neplatnosti rozhodčích doložek Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 309/2011 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2012,

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více