Mysliveckého sdružení Racek Pustějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mysliveckého sdružení Racek Pustějov"

Transkript

1 Provozní řád Mysliveckého sdružení Racek Pustějov I. Členství v mysliveckém sdružení 1) Členem mysliveckého sdružení Racek Pustějov (dále MS) se může stát osoba starší 15 let, po podání písemné přihlášky, která bude projednána na nejbližší členské schůzi, tato schůze rozhodne o přijetí nebo nepřijetí za člena MS po uplynutí jednoleté roční zkušební době. Při tomto rozhodování budou mít přednost případní majitelé honebních pozemků v honitbě Pustějov. Vznik členství se řídí Stanovami Mysliveckého sdružení Racek Pustějov a je podmíněno podepsáním stanov a zaplacením vstupního členského příspěvku, pokud jej členská schůze stanoví. 2) Členský příspěvek jsou povinni členové uhradit vždy dle rozhodnutí členské schůze, na základě aktuálního stavu finančního majetku a potřeb MS. 3) Členství může být ukončeno na vlastní žádost nebo vyloučením z MS pro nedodržování stanov ČMMJ a Provozního řádu MS Pustějov nebo při hrubém porušení zákonů České republiky rozhodne členská schůze MS. II. Členské schůze Členské schůze se konají zpravidla 4 x ročně dle potřeb MS v daném roce. V případě potřeby může předseda MS svolat mimořádnou schůzi. O termínu této schůze vyrozumí jednatel MS všechny členy, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Členské schůze je povinnen se zúčastnit každý člen MS, schůze výboru MS je povinen se zúčastnit každý člen výboru. Pokud se člen nemůže schůze zúčastnit, je povinen se předem omluvit. III. Zajištění krmení pro zvěř Každý člen má přidělena krmící zařízení, která udržuje v provozuschopném stavu, čistí je a v stanovené době provádí přikrmování zvěře. Přílohou tohoto řádu je seznam krmných a mysliveckých zařízení s ustanovenými členy. 1. Zajištění krmiva obilí, granule nakupuje se z finančních prostředků MS, skladuje se ve skladě krmiv MS seno každý si suší či obstarává seno sám sběr kaštanů, kukuřice, řepy atd. provádí každý individuálně, je možné svolat společnou brigádu sůl sůl je v krmných zařízeních celoročně, každý člen dbá na dostatek soli ve svých přidělených krmných zařízeních.

2 2. Doba přikrmování: zásypy od krmelce od čištění krmících zařízení do Kontrola krmení: Hospodář a členové revizní komise provádějí v době strádání zvěře kontrolu krmných zařízení, v případě zjištění nedostatků o tomto informují člena MS, který má tato krmná zařízení přidělena a dále informují o zjištěných nedostatcích členskou schůzi. Pokud nedojde k nápravě, je hospodář povinen zajistit přikrmování zvěře jiným způsobem tak, aby nedošlo ke strádání zvěře. Porušení povinností přikrmovat zvěř v době jejího strádání je považováno za hrubé porušení provozního řádu a bude řešeno na členské schůzi dočasným omezením povolenky k lovu. Osvobozeni od povinnosti přikrmovat zvěř v době strádání jsou členové, kteří nebydlí v blízkosti honitby, jsou dlouhodobě pracovně umístěni mimo bydliště a studenti studující mimo bydliště. Členská schůze rozhodne o způsobu náhrady této povinnosti peněžní plnění, zastoupení apod. IV. Brigády Brigády svolává předseda MS dle potřeby.o termínu a místu konání brigády vyrozumí jednatel MS všechny členy MS, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Brigády je povinnen se zúčastnit každý člen MS, pokud nebyl této povinnosti členskou schůzí zproštěn. Pokud se člen nemůže brigády zúčastnit, je povinen se předem omluvit. Každý člen MS je povinnen udržovat veškerá myslivecká zařízení v honitbě v provozuschopném stavu, větší poškození oznamovat na členské schůzi. Drobné opravy provádí každý člen sám. Větší opravy, stavbu nových zařízení, jejich přemístění atd., jsou prováděny při společné brigádě. Všechny posedy a kazatelny a krmná zařízení jsou majetkem MS, umístění a výstavbu nových zařízení schvaluje výbor Ms po předchozím projednání s vlastníky pozemků. - stavba posedů a kazatelen a krmných zařízení se provádí společnou brigádou nebo individuálně, - při stavbě je nutno dbát především na bezpečnost a statiku - musí se používat zdravý a vhodný materiál - stavba posedu nesmí poškozovat stromy v lesních porostech a nesmí být umístěna blíže jak 200m od hranice honitby - stavba posedu musí mít tyto parametry : - místa k sezení : 2 - výška posedu : 3-5 m - úhel žebře st. - vzdálenost stupaček : cm - opěrka ke střelbě - odstranění posedů s ohroženou stabilitou, které nebudou opraveny je poviností každého člena, který tento stav zjistí. Posed strhne, odstraní příčky žebříku a materiál uloží na hromadu, spálí nebo odveze. Pokud je odstranění nad jeho síly, musí na nebezpečný stav upozornit výbor MS.

3 V. Odlov zvěře na společných honech a individuální odlov zvěře - veškerá ulovená zvěř v honitbě Pustějov je majetkem MS Racek Pustějov s výjimkou lišky obecné, ondatry pižmové, kuny lesní a skalní, vrány obecné a straky obecné při individuálním lovu, jež po ulovení náleží lovci, - individuální lov zvěře bude umožněn přednostně před dalšími osobami členům MS, povolenky k lovu bude vydávat myslivecký hospodář po schválení členskou schůzí, dle hodnocení činnosti osob provozujících myslivost v honitbě Pustějov, podepisuje je přeseda MS a myslivecký hospodář, povolenka bude vydána jen osobě, která má platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C, průkaz zbraně odpovídající ráže pro lov dané zvěře a je pojištěna v odpovědnosti za škody způsobené provozem myslivosti. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku nahradit seznam účastnících se osob(hromadná povolenka k lovu), - počet, pohlaví a věkovou kategorii spárkaté zvěře povolené k odlovu určuje členská schůze na návrh mysliveckého hospodáře MS, člen MS nebo host je oprávněn lovit pouze tu zvěř, která mu byla vystavena na povolence k lovu, - myslivecký hospodář vydá před započetím lovu každému lovci proti podpisu plomby a lístky o původu zvěře, odpovídající počtu spárkaté zvěře na povolence k lovu a povede o tom evidenci, jakožto i evidenci o vydaných povolenkách k lovu, lovec po úspěšném lovu nebo u jinak usmrcené spárkaté zvěře provede ihned označení zvěře protažením plomby za Achillovu šlachu nebo žebro zvěře nesnímatelným způsobem a vyplní lístek o původu zvěře, - ztráta plomby bude považována za hrubé porušení povinností, sankce bude řešit výbor MS, - v případě individuálního odlovu prasete divokého náleží polovina kusu lovci a polovina MS, lovec je povinen zajistit vyšetření na trichinelózu a výsledek předat mysliveckému hospodáři, na vyšetření k Veterinární správě Nový Jičín lovec dodá 3 dkg bráničních pilířů, žádost musí obsahovat název honitby, myslivecké sdružení, jméno a příjmení lovce a číslo plomby, dokud nebude mysliveckému hospodáři předán písemný výsledek vyšetření, je zakázáno manipulovat se zvěřinou prasete divokého jinak, než že bude viset vcelku v oddělené části chladícího zařízení MS na chatě, - o rozdělení zvěře ulovené na společných lovech rozhoduje výbor MS, Kachny a husy ulovené na čekané jsou majetkem lovce. - po vydání povolenky k lovu je lovec povinen se řídit pokyny mysliveckého hospodáře a to ve vztahu k aktuálním veterinárním zákonům a opatřením, myslivecký hospodář určí v jakém stavu lovec ulovený kus předloží, - lovec spárkaté zvěře je povinen ukázat ulovený kus bez oddělení hlavy a trofeje v nejkratší možné době po ulovení nejméně 3 členům výboru MS nebo funkcionářům MS, je plně v pravomoci výboru MS rozhodnout o naložení s ulovenou zvěřinou, Myslivecký hospodář stanoví místo uložení a zvážení uloveného kusu, dle aktuálních podmínek i jeho způsob ošetření, - lovec spárkaté trofejové zvěře je povinen předložit vzorně vypreparovanou trofej nejbližší členské schůzi k posouzení, stejná povinnost platí při předložení trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí v následujícím roce po ulovení, pokud členská schůze nerozhodne jinak, náleží trofej a lovecké právo lovci. - každý lovec je povinen prověřit nastřelení kulové zbraně před vydáním povolenky k lovu spárkaté zvěře - každý lovec je povinen hlásit každý výstřel z kulové zbraně do 12 hodin od výstřelu mysliveckému hospodáři nebo předsedovi MS, - v den konání společného lovu nebo společenské akce MS je zakázán další lov na vodní pernatou zvěř

4 - každý lovec je povinen hlásit mysliveckému hospodáři postřelený a nedohledaný kus zvěře a spolu s ním zajistit dohledání. V případě nesplnění této povinosti rozhodne členská schůze o nahrazení případné vzniklé škody - lovec zodpovídá za řádné ošetření úlovku, aby nedošlo ke znehodnocení zvěřiny, pokud bude znehodnocena zvěřina v důsledku zanedbání této povinosti, bude přidělena lovci z jeho nároku na příděl zvěřiny, takto přidělena může být na základě rozhodnutí hospodáře také zvěřina znehodnocená špatnou ranou, nobo použitím nevhodné ráže zbraně, - každý člen může pozvat svého hosta k lovu v rozsahu vlastní povolenky na spárkatou zvěř. Toto oznámí hospodáři, který odebere povolenku k lovu členu MS a vystaví ji hostu. Host bez platné povolenky k lovu, mimo společné lovy se nebude pohybovat se zbraní v honitbě Pustějov. Každý člen zodpovídá za plnění poviností související s lovem svého hosta a nese důsledky takového odstřelu, jako by lov prováděl sám. Na takového člena se vztahují ustanovení provozního řádu MS, uvedená pod pojmem "lovec" - mysliveckému hospodáři náleží příspěvek na pohonné hmoty, který navrhne výbor MS dle situace s krmnením zvěře a zásobováním krmivy VI. Odlov zvěře dravé srstnaté a pernaté, nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat Každý člen MS se snaží o tlumení stavů dravé zvěře srstnaté a nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat, při tomto postupuje dle zákona. Hospodář může v případě potřeby svolat společný hon, popř. rozhodovat o dalších opatřeních ke snížení stavů této zvěře a zvířat. MS Racek Pustějov bude vyplácet tzv. zástřelné za prokázaný odstřel těchto druhů zvěře a zvířat, škodících myslivosti: - liška obecná 100,- Kč - vrána obecná (šedivka) 30,- Kč - straka obecná 20,- Kč - toulavý pes 50,- Kč - toulavá kočka 30,- Kč - psík mývalovitý 100,- Kč - norek americký. 50,- Kč - kuna lesní a skalní 50,- Kč Úhrada bude provedena jednou ročně, vždy na první (výroční) schůzi MS za uplynulý rok, lovci jsou povinni předložit znaky z ulovené zvěře a zvířat členské schůzi, jednatel povede evidenci v zápise ze schůze. VII. Vypouštění zvěře Vypouštění zvěře za účelem zazvěřování mohou provádět členové MS jen se souhlasem členské schůze při dodržení všech veterinárních a dalších zákonných nařízení. VIII. Příspěvky na lovecky upotřebitelné psy MS bude přispívat na náklady na chov lovecky upotřebitelných psů potřebných pro honitbu Pustějov v rozsahu 4000,- až 6000,- Kč ročně ( dle výsledku hospodaření sdružení, rozhodne vždy členská schůze MS). MS bude hradit náklady na složení zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů v tomto rozsahu: I. cena (výsledek zkoušky) 1500,- Kč II. cena 1200,-Kč III. cena ,-Kč

5 Po součtu všech uhražených zkoušek bude zůstatek do částky Kč ,-( schválí výbor MS po výsledku hospodaření) použit na příspěvek na nákup krmiva pro psy, kteří se aktivně účastnili na provozu honitby. Výpočet a rozdělení provede určený člen výboru MS, s tím, že pro výpočet chovného a účasti na akcích sdružení použije koeficient 1,3 pro ohaře, 1 pro slídiče a 0,7 pro malá plemena. Použité finanční prostředky se dělí na chovné a účast v poměru 1.1. MS poskytne po žádosti člena MS, který vykonává v honitbě Pustějov myslivost, bezplatně pro účely výcviku psa drobnou zvěř dle aktuální potřeby a možností. Poskytnutí částí honitby pro výcvik loveckých psů členům sousedních MS je plně v kompetenci výboru MS. Pro podporu chovu lovecky upotřebitelných psů bude vyplacen příspěvek na nákup štěněte lovecky upotřebitelného psa v hodnotě Kč 2000,- v případě, že do 3 věku psa s ním majitel složí zkoušky z výkonu potřebné pro loveckou upotřebitelnost daného plemene. Majitel psa se převzetím příspěvku zavazuje k tomu, že bude tohoto psa používat a vykazovat pro honitbu Pustějov. Výplata příspěvku bude na 1. členské schůzi v běžném roce následujícím po roce absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti. V případě, že majitel psa prodá psa do tří let od absolvování zkoušek, je povinen vrátit příspěvek na nákup štěněte a příspěvek na složené zkoušky. IX. Náhrada výdajů Každý člen MS má nárok na náhradu výdajů, které měl prokazatelně v souvislosti s činností pro MS. Zejména se jedná o: - náhradu za materiál na stavbu mysliveckých zařízení, která se proplácí ve výši, která byla prokazatelně spotřebována - náhradu cestovních výdajů, které bylo schváleny výborem MS - náhradu telefonních poplatků a poštovného jednateli MS - další výdaje, které se proplácejí na základě předložení faktury či paragonu Pokladník na každé členské schůzi seznamuje členy se stavem pokladny MS a konta, proplácenými výdaji a jejich důvody a nechá do zápisu schválit všechny výdaje sdružení. Výdaje do 5000,- Kč schvaluje výbor MS, nad 5000,- Kč členská schůze, která musí schválit i výdaje schválené výborem MS. X. Členské příspěvky Členské příspěvky budou vybírány v případě potřeby, výše bude stanovena rozhodnutím členské schůze na návrh výboru. Při přijmutí nového člena rozhodne členská schůze o výši jeho vstupního příspěvku, který je nový člen povinnen uhradit. V případě ukončení členství v MS se vstupní členský příspěvek vrací dle Stanov MS, čl.5, odst.3., členské příspěvky zůstávají majetkem MS. XI. Výbor, revizní komise, vedoucí úseků předseda řídí veškerou činnost MS, svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje MS, připravuje a podepisuje smlouvy, schvaluje výkazy, plány lovu, podepisuje nové povolenky lovu, dohlíží na dodržování provozního řádu,

6 myslivecký hospodář odpovídá uživateli honitby za hospodaření v honitbě, statutárně zastupuje MS, s předsedou podepisuje povolenky k lovu, kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou vede evidenci vydaných plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě, eviduje veškerou ulovenou zvěř a rozhoduje o jejím rozdělení mezi členy, požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech, vede společné lovy, vede evidenci lovecky upotřebitelných psů a jejich účast na honech, kontroluje upotřebitelnost loveckých psů, zpracovává statistická hlášení o odlovech zvěře, zajišťuje a přiděluje krmivo z centrálních dodávek, přiděluje krmná zařízení, organizuje chov zvěře v odchovně, kontroluje základní povinnosti členů / asanaci krmných zařízení, zimní přikrmování zvěře atd. / schvaluje výstavbu loveckých zařízení, místopředseda - jednatel zastupuje v nepřítomnosti předsedu MS, pořizuje zápisy z výborových a členských schůzích,vede seznam členů MS, organizuje kulturní a společenské akce MS, vyhodnocuje provozní řád, zpracovává podklady pro příděly zvěřiny, vydává zvěřinu po honě hostům a členům MS, finanční hospodář vede veškerou agendu, která se týká finančních operací MS v pokladní knize, tj. zápisy příjmů a výdajů jak v hotovosti, tak na účtu peněžního ústavu, sestavuje finanční uzávěrku, vždy ke konci roku a pololetí, sestavuje a předkládá přiznání daní z příjmu, a spravuje členské podíly, má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky člen výboru kynologický referent pracuje podle pokynů předsedy MS, předsedou MS je pověřován dílčími úkoly vedoucími ke zkvalitnění práce celého Mysliveckého sdružení Racek Pustějov vede evidence a hodnocení práce členů MS, vede evidence lovecky upotřebitelných psů a řídí chov loveckých psů v honitbě Pustějov předseda revizní komise provádí kontrolu veškeré činnosti MS a touto kontrolou pověřuje členy RK, účastní se schůzí výboru s hlasem poradním, na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci MS, zpracovává plán činnosti RK a vypracovává výroční zprávu revizní komise při MS. členové revizní komise podle pokynů předsedy RK provádí kontroly v určených úsecích, účastní se jednání revizní komise, spolupracují při tvorbě plánu a výroční zprávy o činnosti, předkládají podněty na odstranění nedostatků v práci MS vedoucí úseků pravidelně kontrolují svěřený úsek, kde provádí kontrolu přikrmování, asanaci krmných zařízení, organizují opravy mysliveckých zařízení, organizují společné brigády v úsecích, organizuje sčítání zvěře v úsecích, v případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu, nebo je ohlásí hospodáři MS. členové MS mají právo účastnit se veškeré činnosti MS, stanovené plánem práce, účastnit se členských schůzí MS, na těchto schůzích hlasovat a být voleni, při své neúčasti na ČS jsou členové MS povinni seznámit se s usnesením členské schůze, které je pro všechny členy MS závazné, základní povinností je péče o zvěř v době nouze a zvelebování jejího životního prostředí, zajišťování a příprava krmiva pro krmná zařízení, účastnit se společného sčítání zvěře v honitbě i v úseku, při osobních překážkách

7 neumožňující činnost v MS je povinností členů a jejich společenská slušnost řádně se omluvit předsedovi MS. Funkční období volených orgánů MS. Výbor MS je volen na funkční období 5-ti let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů výboru je možná. Revizní komise MS je volena na funkční období 5 let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů revizní komise je možná. XII. Sociální program a) osobám, které se aktivně podílejí na činnosti MS Racek Pustějov, na základě doporučení a schválení výboru HS, bude při životním jubileu 50, 60, 70, 75 atd. let přenechán 1 kus srnčí zvěře zdarma a bude jim předán věcný dar v hodnotě 1000,- Kč. b) při příležitosti životního jubilea zhodnotí výbor MS mysliveckou činnost jubilanta a případně navrhne členské schůzi k projednání návrh na myslivecké vyznamenání. Evidenci vyznamenání a ocenění vede předseda MS, c) v případě úmrtí osoby, která se podílela na činnosti MS bude zakoupen smuteční věnec a hrazen i případný projev řečníka a vystoupení mysliveckých trubačů. XIII. Chata a sklad krmiv a) za provoz chaty zodpovídá správce určený členskou schuzí MS, provádí větrání a drobnou údržbu, vede evidenci inventáře, kterou předkládá jednou ročně ke kontrole revizní komisi MS, navrhuje opravy a dokupování inventáře, b) větší opravy se provádí společnými brigádami, pomocí odborné firmy nebo odborníka z řad členů MS c) každý člen má nárok na bezplatné používání chaty MS. Chatu je třeba předem objednat u správce chaty. Každý zodpovídá za pořádek a chatu řádně a uklizenou předá zpět správci. Chata bude předávána v tomto stavu: - umyté nádobí, uložené v policích a regálech - umytá podlaha a další ušpiněné povrchy - zametené schody před chatou - odvezené veškeré odpadky - vyčištěné kamna - umytá a otevřená lednička - uzavřené okenice a okna - uklizené WC, uzamknout zámkem s řetězem - připravené dřevo na zatopení v kuchyni i sále - vyprané ubrusy, pokud dojde k jejich znečištění - uklizený sklep, pokud bude využíván - úklid kolem venkovního posezení a ohniště, pokud bude při akci využito - vypnout hlavní jistič, zamknout rozvaděč a zavřít uzávěr plynové bomby. - každý uživatel si zajistí odvoz veškerých svých odpadků. Případné nesplnění této povinnosti bude řešit výbor vymáháním finanční úhrady ve výši Kč 500,- za odvoz odpadu. Je přísně zakázáno zakopávat nebo zahrabávat odpady v okolí chaty, tento postup bude řešen jako porušení členských povinností. Případné zaviněné škody je povinen nahradit ten kdo je zavinil. Správce řeší veškeré nedostatky a spory při předávání osobně, nebo za pomoci výboru MS.

8 d) klíče od vstupních dveří chaty mají všichni členové MS, jsou vydávány oproti podpisu a jsou číslovány, klíče od dalších místností chaty mají správce chaty a myslivecký hospodář. e) klíče od skladu krmiv má myslivecký hospodář, správce chaty a vedoucí úseku Studénka, za sklad plně odpovídá myslivecký hospodář, který vede evidenci výdeje a spotřeby krmiv. XIV. Hodnocení činnosti Aktivitu všech osob, kterým vydá MS Racek Pustějov povolenku k lovu ( s výjimkou jednorázových povolenek a poplatkových odstřelů) bude hodnotit výbor MS pravidelně na každé své schůzi. K tomuto hodnocení si povede zvolený člen výboru evidenci práce jednotlivých osob, kterým byla vydána povolenka k lovu a to tak, že pro každou takovou osobu povede její záznam, kde bude zapisovat činnosti, které vykonala pro MS. Tyto záznamy bude aktualizovat na každé schůzi výboru HS a to hlášením dotčených osob a hlášením mysliveckého hospodáře a členů výboru HS. Hodnocení činnosti bude sloužit výboru MS jako podklad k vydání povolenky k lovu a k bezúplatnému přenechání ulovené trofeje a zvěřiny. Členové, kteří dosáhli věku 70 let, jsou osvobozeni od brigádnických činností. Posouzení osvobození od činnosti je v kompetenci výboru MS. XV. Úseky Území celé honitby Pustějov se člení na čtyři úseky, a to: Úsek č. 1 Studénka - louky, vedoucí úseku p. Hájek Úsek č. 2 Studénka pole a les, vedoucí úseku p. Sedlák Úsek č. 3 Pustějov louky, vedoucí úseku p. Raffai Úsek č. 4 Pustějov pole, vedoucí úseku p. Macháček Správu v každém z těchto úseků provádí pověřený člen (vedoucí úseku).. Tyto osoby navrhují ostatní členové a schvaluje členská schůze. Vedoucí úseku spolupracuje s mysliveckým hospodářem zejména při zajišťování a rozdělování krmiv a léčiv, při sčítání zvěře, při evidenci lovu zvěře a při dalších činnostech souvisejících s provozem honitby XVI. Závěrečná ustanovení Členové MS jsou si vědomi toho, že provozování myslivosti je významná zájmová činnost, která pomáhá uchovávat jedinečné přírodní hodnoty a zejména umožňuje členům projevit svůj vztah a lásku k přírodě. Z tohoto důvodu nemůže být členem MS ten, kdo nemá k přírodě blízký a upřímný vztah a v provozování myslivosti by hledal zištné cíle. Řádný provoz myslivosti a ochrana přírody kladou vysoké nároky na práci celého kolektivu členů MS. Je proto povinností každého člena MS Racek Pustějov, aby se svou prací podílel na činnosti sdružení dle pokynů a orgánů MS. Výsledky činností MS jsou odrazem práce celého kolektivu členů. Jedním z cílů tohoto kolektivu je všestranné myslivecké vyžití při práci i zábavě spojené s provozem myslivosti. Je povinností každého člena, aby ve vzájemném styku dodržoval normy slušného chování s přiměřenou mírou taktu, a tím přispěl k udržení dobrého kolektivu, který je základní podmínkou pro úspěšnou práci. Provozování myslivosti přesto, že klade značné fyzické i časové nároky, je dobrovolnou zájmovou

9 činností, která má sloužit k rekreaci členů MS. Z tohoto důvodu není možné trpět projevy narušující kolektiv a měnící dobrovolnou činnost v nepříjemnou povinnost, která by musela nakonec být orgány MS vynucována. Je to zejména nekamarádské a pokrytecké jednání, bezdůvodné osočování, lži, pomluvy, vytváření různých skupinek organizovaných a podporovaných těmi členy, kterým jsou vytýkány nedostatky apod. Tuto a jí podobnou činnost je nutno v zárodku tlumit i za cenu rozchodu s těmi jedinci, kteří nepochopí význam dobrého kolektivu pro spokojenou práci všech členů MS. Uvědomělá kázeň, dobré vzájemné vztahy, řádné plnění úkolů a povinností, jsou základní podmínkou pro dosahování dobrých výsledků, s nimiž budou spokojeni nejen členové MS, ale i všichni spoluobčané, kteří naši činnost se zájmem sledují. Tento provozní řád byl schválen členskou schůzí MS Racek Pustějov se sídlem v Pustějově č.p. 37 dne Změna provozního řádu v čl. III., odst. 2, v čl. XIII., odst. d., a změna seznamu mysliveckých zařízení byla schválena členskou schůzí dne Zpracoval: Raffai Ladislav myslivecký hospodář MS Racek Pustějov

Provozní řád MS Branky - Poličná

Provozní řád MS Branky - Poličná Provozní řád MS Branky - Poličná Přijat všemi přítomnými na členské schůzi, dne 2015 Níže uvedený provozní řád vychází z potřeb MS Branky - Poličná, ze stanov MS, stanov ČMMJ a obecně platných norem k

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Provozní řád Mysliveckého sdružení. Strážov na Šumavě

Provozní řád Mysliveckého sdružení. Strážov na Šumavě Provozní řád Mysliveckého sdružení Strážov na Šumavě Preambule Provozní řád je vnitřním prováděcím předpisem ke Stanovám MS, která byla registrována MV ČR 14.8.1992. Členství Členem se může stát vlastník

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. čl. I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Praha. 3.

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy spolku OK QRP KLUB

Stanovy spolku OK QRP KLUB Stanovy spolku OK QRP KLUB P r e a m b u l e Členové sdružení ve spolku OK QRP KLUB /dále jen "spolek"/, který je nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Československý QRP klub /zkráceně OK QRP

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy. Společenstvo libertas

Stanovy. Společenstvo libertas Stanovy Společenstvo libertas Č Á S T Z á k l a d n í P R V N Í u s t a n o v e n í 1 Ú v o d n í u s t a n o v e n í Tyto stanovy upravují název, sídlo, postavení, poslání a činnost občanského sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více