Mysliveckého sdružení Racek Pustějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mysliveckého sdružení Racek Pustějov"

Transkript

1 Provozní řád Mysliveckého sdružení Racek Pustějov I. Členství v mysliveckém sdružení 1) Členem mysliveckého sdružení Racek Pustějov (dále MS) se může stát osoba starší 15 let, po podání písemné přihlášky, která bude projednána na nejbližší členské schůzi, tato schůze rozhodne o přijetí nebo nepřijetí za člena MS po uplynutí jednoleté roční zkušební době. Při tomto rozhodování budou mít přednost případní majitelé honebních pozemků v honitbě Pustějov. Vznik členství se řídí Stanovami Mysliveckého sdružení Racek Pustějov a je podmíněno podepsáním stanov a zaplacením vstupního členského příspěvku, pokud jej členská schůze stanoví. 2) Členský příspěvek jsou povinni členové uhradit vždy dle rozhodnutí členské schůze, na základě aktuálního stavu finančního majetku a potřeb MS. 3) Členství může být ukončeno na vlastní žádost nebo vyloučením z MS pro nedodržování stanov ČMMJ a Provozního řádu MS Pustějov nebo při hrubém porušení zákonů České republiky rozhodne členská schůze MS. II. Členské schůze Členské schůze se konají zpravidla 4 x ročně dle potřeb MS v daném roce. V případě potřeby může předseda MS svolat mimořádnou schůzi. O termínu této schůze vyrozumí jednatel MS všechny členy, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Členské schůze je povinnen se zúčastnit každý člen MS, schůze výboru MS je povinen se zúčastnit každý člen výboru. Pokud se člen nemůže schůze zúčastnit, je povinen se předem omluvit. III. Zajištění krmení pro zvěř Každý člen má přidělena krmící zařízení, která udržuje v provozuschopném stavu, čistí je a v stanovené době provádí přikrmování zvěře. Přílohou tohoto řádu je seznam krmných a mysliveckých zařízení s ustanovenými členy. 1. Zajištění krmiva obilí, granule nakupuje se z finančních prostředků MS, skladuje se ve skladě krmiv MS seno každý si suší či obstarává seno sám sběr kaštanů, kukuřice, řepy atd. provádí každý individuálně, je možné svolat společnou brigádu sůl sůl je v krmných zařízeních celoročně, každý člen dbá na dostatek soli ve svých přidělených krmných zařízeních.

2 2. Doba přikrmování: zásypy od krmelce od čištění krmících zařízení do Kontrola krmení: Hospodář a členové revizní komise provádějí v době strádání zvěře kontrolu krmných zařízení, v případě zjištění nedostatků o tomto informují člena MS, který má tato krmná zařízení přidělena a dále informují o zjištěných nedostatcích členskou schůzi. Pokud nedojde k nápravě, je hospodář povinen zajistit přikrmování zvěře jiným způsobem tak, aby nedošlo ke strádání zvěře. Porušení povinností přikrmovat zvěř v době jejího strádání je považováno za hrubé porušení provozního řádu a bude řešeno na členské schůzi dočasným omezením povolenky k lovu. Osvobozeni od povinnosti přikrmovat zvěř v době strádání jsou členové, kteří nebydlí v blízkosti honitby, jsou dlouhodobě pracovně umístěni mimo bydliště a studenti studující mimo bydliště. Členská schůze rozhodne o způsobu náhrady této povinnosti peněžní plnění, zastoupení apod. IV. Brigády Brigády svolává předseda MS dle potřeby.o termínu a místu konání brigády vyrozumí jednatel MS všechny členy MS, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Brigády je povinnen se zúčastnit každý člen MS, pokud nebyl této povinnosti členskou schůzí zproštěn. Pokud se člen nemůže brigády zúčastnit, je povinen se předem omluvit. Každý člen MS je povinnen udržovat veškerá myslivecká zařízení v honitbě v provozuschopném stavu, větší poškození oznamovat na členské schůzi. Drobné opravy provádí každý člen sám. Větší opravy, stavbu nových zařízení, jejich přemístění atd., jsou prováděny při společné brigádě. Všechny posedy a kazatelny a krmná zařízení jsou majetkem MS, umístění a výstavbu nových zařízení schvaluje výbor Ms po předchozím projednání s vlastníky pozemků. - stavba posedů a kazatelen a krmných zařízení se provádí společnou brigádou nebo individuálně, - při stavbě je nutno dbát především na bezpečnost a statiku - musí se používat zdravý a vhodný materiál - stavba posedu nesmí poškozovat stromy v lesních porostech a nesmí být umístěna blíže jak 200m od hranice honitby - stavba posedu musí mít tyto parametry : - místa k sezení : 2 - výška posedu : 3-5 m - úhel žebře st. - vzdálenost stupaček : cm - opěrka ke střelbě - odstranění posedů s ohroženou stabilitou, které nebudou opraveny je poviností každého člena, který tento stav zjistí. Posed strhne, odstraní příčky žebříku a materiál uloží na hromadu, spálí nebo odveze. Pokud je odstranění nad jeho síly, musí na nebezpečný stav upozornit výbor MS.

3 V. Odlov zvěře na společných honech a individuální odlov zvěře - veškerá ulovená zvěř v honitbě Pustějov je majetkem MS Racek Pustějov s výjimkou lišky obecné, ondatry pižmové, kuny lesní a skalní, vrány obecné a straky obecné při individuálním lovu, jež po ulovení náleží lovci, - individuální lov zvěře bude umožněn přednostně před dalšími osobami členům MS, povolenky k lovu bude vydávat myslivecký hospodář po schválení členskou schůzí, dle hodnocení činnosti osob provozujících myslivost v honitbě Pustějov, podepisuje je přeseda MS a myslivecký hospodář, povolenka bude vydána jen osobě, která má platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C, průkaz zbraně odpovídající ráže pro lov dané zvěře a je pojištěna v odpovědnosti za škody způsobené provozem myslivosti. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku nahradit seznam účastnících se osob(hromadná povolenka k lovu), - počet, pohlaví a věkovou kategorii spárkaté zvěře povolené k odlovu určuje členská schůze na návrh mysliveckého hospodáře MS, člen MS nebo host je oprávněn lovit pouze tu zvěř, která mu byla vystavena na povolence k lovu, - myslivecký hospodář vydá před započetím lovu každému lovci proti podpisu plomby a lístky o původu zvěře, odpovídající počtu spárkaté zvěře na povolence k lovu a povede o tom evidenci, jakožto i evidenci o vydaných povolenkách k lovu, lovec po úspěšném lovu nebo u jinak usmrcené spárkaté zvěře provede ihned označení zvěře protažením plomby za Achillovu šlachu nebo žebro zvěře nesnímatelným způsobem a vyplní lístek o původu zvěře, - ztráta plomby bude považována za hrubé porušení povinností, sankce bude řešit výbor MS, - v případě individuálního odlovu prasete divokého náleží polovina kusu lovci a polovina MS, lovec je povinen zajistit vyšetření na trichinelózu a výsledek předat mysliveckému hospodáři, na vyšetření k Veterinární správě Nový Jičín lovec dodá 3 dkg bráničních pilířů, žádost musí obsahovat název honitby, myslivecké sdružení, jméno a příjmení lovce a číslo plomby, dokud nebude mysliveckému hospodáři předán písemný výsledek vyšetření, je zakázáno manipulovat se zvěřinou prasete divokého jinak, než že bude viset vcelku v oddělené části chladícího zařízení MS na chatě, - o rozdělení zvěře ulovené na společných lovech rozhoduje výbor MS, Kachny a husy ulovené na čekané jsou majetkem lovce. - po vydání povolenky k lovu je lovec povinen se řídit pokyny mysliveckého hospodáře a to ve vztahu k aktuálním veterinárním zákonům a opatřením, myslivecký hospodář určí v jakém stavu lovec ulovený kus předloží, - lovec spárkaté zvěře je povinen ukázat ulovený kus bez oddělení hlavy a trofeje v nejkratší možné době po ulovení nejméně 3 členům výboru MS nebo funkcionářům MS, je plně v pravomoci výboru MS rozhodnout o naložení s ulovenou zvěřinou, Myslivecký hospodář stanoví místo uložení a zvážení uloveného kusu, dle aktuálních podmínek i jeho způsob ošetření, - lovec spárkaté trofejové zvěře je povinen předložit vzorně vypreparovanou trofej nejbližší členské schůzi k posouzení, stejná povinnost platí při předložení trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí v následujícím roce po ulovení, pokud členská schůze nerozhodne jinak, náleží trofej a lovecké právo lovci. - každý lovec je povinen prověřit nastřelení kulové zbraně před vydáním povolenky k lovu spárkaté zvěře - každý lovec je povinen hlásit každý výstřel z kulové zbraně do 12 hodin od výstřelu mysliveckému hospodáři nebo předsedovi MS, - v den konání společného lovu nebo společenské akce MS je zakázán další lov na vodní pernatou zvěř

4 - každý lovec je povinen hlásit mysliveckému hospodáři postřelený a nedohledaný kus zvěře a spolu s ním zajistit dohledání. V případě nesplnění této povinosti rozhodne členská schůze o nahrazení případné vzniklé škody - lovec zodpovídá za řádné ošetření úlovku, aby nedošlo ke znehodnocení zvěřiny, pokud bude znehodnocena zvěřina v důsledku zanedbání této povinosti, bude přidělena lovci z jeho nároku na příděl zvěřiny, takto přidělena může být na základě rozhodnutí hospodáře také zvěřina znehodnocená špatnou ranou, nobo použitím nevhodné ráže zbraně, - každý člen může pozvat svého hosta k lovu v rozsahu vlastní povolenky na spárkatou zvěř. Toto oznámí hospodáři, který odebere povolenku k lovu členu MS a vystaví ji hostu. Host bez platné povolenky k lovu, mimo společné lovy se nebude pohybovat se zbraní v honitbě Pustějov. Každý člen zodpovídá za plnění poviností související s lovem svého hosta a nese důsledky takového odstřelu, jako by lov prováděl sám. Na takového člena se vztahují ustanovení provozního řádu MS, uvedená pod pojmem "lovec" - mysliveckému hospodáři náleží příspěvek na pohonné hmoty, který navrhne výbor MS dle situace s krmnením zvěře a zásobováním krmivy VI. Odlov zvěře dravé srstnaté a pernaté, nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat Každý člen MS se snaží o tlumení stavů dravé zvěře srstnaté a nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat, při tomto postupuje dle zákona. Hospodář může v případě potřeby svolat společný hon, popř. rozhodovat o dalších opatřeních ke snížení stavů této zvěře a zvířat. MS Racek Pustějov bude vyplácet tzv. zástřelné za prokázaný odstřel těchto druhů zvěře a zvířat, škodících myslivosti: - liška obecná 100,- Kč - vrána obecná (šedivka) 30,- Kč - straka obecná 20,- Kč - toulavý pes 50,- Kč - toulavá kočka 30,- Kč - psík mývalovitý 100,- Kč - norek americký. 50,- Kč - kuna lesní a skalní 50,- Kč Úhrada bude provedena jednou ročně, vždy na první (výroční) schůzi MS za uplynulý rok, lovci jsou povinni předložit znaky z ulovené zvěře a zvířat členské schůzi, jednatel povede evidenci v zápise ze schůze. VII. Vypouštění zvěře Vypouštění zvěře za účelem zazvěřování mohou provádět členové MS jen se souhlasem členské schůze při dodržení všech veterinárních a dalších zákonných nařízení. VIII. Příspěvky na lovecky upotřebitelné psy MS bude přispívat na náklady na chov lovecky upotřebitelných psů potřebných pro honitbu Pustějov v rozsahu 4000,- až 6000,- Kč ročně ( dle výsledku hospodaření sdružení, rozhodne vždy členská schůze MS). MS bude hradit náklady na složení zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů v tomto rozsahu: I. cena (výsledek zkoušky) 1500,- Kč II. cena 1200,-Kč III. cena ,-Kč

5 Po součtu všech uhražených zkoušek bude zůstatek do částky Kč ,-( schválí výbor MS po výsledku hospodaření) použit na příspěvek na nákup krmiva pro psy, kteří se aktivně účastnili na provozu honitby. Výpočet a rozdělení provede určený člen výboru MS, s tím, že pro výpočet chovného a účasti na akcích sdružení použije koeficient 1,3 pro ohaře, 1 pro slídiče a 0,7 pro malá plemena. Použité finanční prostředky se dělí na chovné a účast v poměru 1.1. MS poskytne po žádosti člena MS, který vykonává v honitbě Pustějov myslivost, bezplatně pro účely výcviku psa drobnou zvěř dle aktuální potřeby a možností. Poskytnutí částí honitby pro výcvik loveckých psů členům sousedních MS je plně v kompetenci výboru MS. Pro podporu chovu lovecky upotřebitelných psů bude vyplacen příspěvek na nákup štěněte lovecky upotřebitelného psa v hodnotě Kč 2000,- v případě, že do 3 věku psa s ním majitel složí zkoušky z výkonu potřebné pro loveckou upotřebitelnost daného plemene. Majitel psa se převzetím příspěvku zavazuje k tomu, že bude tohoto psa používat a vykazovat pro honitbu Pustějov. Výplata příspěvku bude na 1. členské schůzi v běžném roce následujícím po roce absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti. V případě, že majitel psa prodá psa do tří let od absolvování zkoušek, je povinen vrátit příspěvek na nákup štěněte a příspěvek na složené zkoušky. IX. Náhrada výdajů Každý člen MS má nárok na náhradu výdajů, které měl prokazatelně v souvislosti s činností pro MS. Zejména se jedná o: - náhradu za materiál na stavbu mysliveckých zařízení, která se proplácí ve výši, která byla prokazatelně spotřebována - náhradu cestovních výdajů, které bylo schváleny výborem MS - náhradu telefonních poplatků a poštovného jednateli MS - další výdaje, které se proplácejí na základě předložení faktury či paragonu Pokladník na každé členské schůzi seznamuje členy se stavem pokladny MS a konta, proplácenými výdaji a jejich důvody a nechá do zápisu schválit všechny výdaje sdružení. Výdaje do 5000,- Kč schvaluje výbor MS, nad 5000,- Kč členská schůze, která musí schválit i výdaje schválené výborem MS. X. Členské příspěvky Členské příspěvky budou vybírány v případě potřeby, výše bude stanovena rozhodnutím členské schůze na návrh výboru. Při přijmutí nového člena rozhodne členská schůze o výši jeho vstupního příspěvku, který je nový člen povinnen uhradit. V případě ukončení členství v MS se vstupní členský příspěvek vrací dle Stanov MS, čl.5, odst.3., členské příspěvky zůstávají majetkem MS. XI. Výbor, revizní komise, vedoucí úseků předseda řídí veškerou činnost MS, svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje MS, připravuje a podepisuje smlouvy, schvaluje výkazy, plány lovu, podepisuje nové povolenky lovu, dohlíží na dodržování provozního řádu,

6 myslivecký hospodář odpovídá uživateli honitby za hospodaření v honitbě, statutárně zastupuje MS, s předsedou podepisuje povolenky k lovu, kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou vede evidenci vydaných plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě, eviduje veškerou ulovenou zvěř a rozhoduje o jejím rozdělení mezi členy, požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech, vede společné lovy, vede evidenci lovecky upotřebitelných psů a jejich účast na honech, kontroluje upotřebitelnost loveckých psů, zpracovává statistická hlášení o odlovech zvěře, zajišťuje a přiděluje krmivo z centrálních dodávek, přiděluje krmná zařízení, organizuje chov zvěře v odchovně, kontroluje základní povinnosti členů / asanaci krmných zařízení, zimní přikrmování zvěře atd. / schvaluje výstavbu loveckých zařízení, místopředseda - jednatel zastupuje v nepřítomnosti předsedu MS, pořizuje zápisy z výborových a členských schůzích,vede seznam členů MS, organizuje kulturní a společenské akce MS, vyhodnocuje provozní řád, zpracovává podklady pro příděly zvěřiny, vydává zvěřinu po honě hostům a členům MS, finanční hospodář vede veškerou agendu, která se týká finančních operací MS v pokladní knize, tj. zápisy příjmů a výdajů jak v hotovosti, tak na účtu peněžního ústavu, sestavuje finanční uzávěrku, vždy ke konci roku a pololetí, sestavuje a předkládá přiznání daní z příjmu, a spravuje členské podíly, má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky člen výboru kynologický referent pracuje podle pokynů předsedy MS, předsedou MS je pověřován dílčími úkoly vedoucími ke zkvalitnění práce celého Mysliveckého sdružení Racek Pustějov vede evidence a hodnocení práce členů MS, vede evidence lovecky upotřebitelných psů a řídí chov loveckých psů v honitbě Pustějov předseda revizní komise provádí kontrolu veškeré činnosti MS a touto kontrolou pověřuje členy RK, účastní se schůzí výboru s hlasem poradním, na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci MS, zpracovává plán činnosti RK a vypracovává výroční zprávu revizní komise při MS. členové revizní komise podle pokynů předsedy RK provádí kontroly v určených úsecích, účastní se jednání revizní komise, spolupracují při tvorbě plánu a výroční zprávy o činnosti, předkládají podněty na odstranění nedostatků v práci MS vedoucí úseků pravidelně kontrolují svěřený úsek, kde provádí kontrolu přikrmování, asanaci krmných zařízení, organizují opravy mysliveckých zařízení, organizují společné brigády v úsecích, organizuje sčítání zvěře v úsecích, v případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu, nebo je ohlásí hospodáři MS. členové MS mají právo účastnit se veškeré činnosti MS, stanovené plánem práce, účastnit se členských schůzí MS, na těchto schůzích hlasovat a být voleni, při své neúčasti na ČS jsou členové MS povinni seznámit se s usnesením členské schůze, které je pro všechny členy MS závazné, základní povinností je péče o zvěř v době nouze a zvelebování jejího životního prostředí, zajišťování a příprava krmiva pro krmná zařízení, účastnit se společného sčítání zvěře v honitbě i v úseku, při osobních překážkách

7 neumožňující činnost v MS je povinností členů a jejich společenská slušnost řádně se omluvit předsedovi MS. Funkční období volených orgánů MS. Výbor MS je volen na funkční období 5-ti let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů výboru je možná. Revizní komise MS je volena na funkční období 5 let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů revizní komise je možná. XII. Sociální program a) osobám, které se aktivně podílejí na činnosti MS Racek Pustějov, na základě doporučení a schválení výboru HS, bude při životním jubileu 50, 60, 70, 75 atd. let přenechán 1 kus srnčí zvěře zdarma a bude jim předán věcný dar v hodnotě 1000,- Kč. b) při příležitosti životního jubilea zhodnotí výbor MS mysliveckou činnost jubilanta a případně navrhne členské schůzi k projednání návrh na myslivecké vyznamenání. Evidenci vyznamenání a ocenění vede předseda MS, c) v případě úmrtí osoby, která se podílela na činnosti MS bude zakoupen smuteční věnec a hrazen i případný projev řečníka a vystoupení mysliveckých trubačů. XIII. Chata a sklad krmiv a) za provoz chaty zodpovídá správce určený členskou schuzí MS, provádí větrání a drobnou údržbu, vede evidenci inventáře, kterou předkládá jednou ročně ke kontrole revizní komisi MS, navrhuje opravy a dokupování inventáře, b) větší opravy se provádí společnými brigádami, pomocí odborné firmy nebo odborníka z řad členů MS c) každý člen má nárok na bezplatné používání chaty MS. Chatu je třeba předem objednat u správce chaty. Každý zodpovídá za pořádek a chatu řádně a uklizenou předá zpět správci. Chata bude předávána v tomto stavu: - umyté nádobí, uložené v policích a regálech - umytá podlaha a další ušpiněné povrchy - zametené schody před chatou - odvezené veškeré odpadky - vyčištěné kamna - umytá a otevřená lednička - uzavřené okenice a okna - uklizené WC, uzamknout zámkem s řetězem - připravené dřevo na zatopení v kuchyni i sále - vyprané ubrusy, pokud dojde k jejich znečištění - uklizený sklep, pokud bude využíván - úklid kolem venkovního posezení a ohniště, pokud bude při akci využito - vypnout hlavní jistič, zamknout rozvaděč a zavřít uzávěr plynové bomby. - každý uživatel si zajistí odvoz veškerých svých odpadků. Případné nesplnění této povinnosti bude řešit výbor vymáháním finanční úhrady ve výši Kč 500,- za odvoz odpadu. Je přísně zakázáno zakopávat nebo zahrabávat odpady v okolí chaty, tento postup bude řešen jako porušení členských povinností. Případné zaviněné škody je povinen nahradit ten kdo je zavinil. Správce řeší veškeré nedostatky a spory při předávání osobně, nebo za pomoci výboru MS.

8 d) klíče od vstupních dveří chaty mají všichni členové MS, jsou vydávány oproti podpisu a jsou číslovány, klíče od dalších místností chaty mají správce chaty a myslivecký hospodář. e) klíče od skladu krmiv má myslivecký hospodář, správce chaty a vedoucí úseku Studénka, za sklad plně odpovídá myslivecký hospodář, který vede evidenci výdeje a spotřeby krmiv. XIV. Hodnocení činnosti Aktivitu všech osob, kterým vydá MS Racek Pustějov povolenku k lovu ( s výjimkou jednorázových povolenek a poplatkových odstřelů) bude hodnotit výbor MS pravidelně na každé své schůzi. K tomuto hodnocení si povede zvolený člen výboru evidenci práce jednotlivých osob, kterým byla vydána povolenka k lovu a to tak, že pro každou takovou osobu povede její záznam, kde bude zapisovat činnosti, které vykonala pro MS. Tyto záznamy bude aktualizovat na každé schůzi výboru HS a to hlášením dotčených osob a hlášením mysliveckého hospodáře a členů výboru HS. Hodnocení činnosti bude sloužit výboru MS jako podklad k vydání povolenky k lovu a k bezúplatnému přenechání ulovené trofeje a zvěřiny. Členové, kteří dosáhli věku 70 let, jsou osvobozeni od brigádnických činností. Posouzení osvobození od činnosti je v kompetenci výboru MS. XV. Úseky Území celé honitby Pustějov se člení na čtyři úseky, a to: Úsek č. 1 Studénka - louky, vedoucí úseku p. Hájek Úsek č. 2 Studénka pole a les, vedoucí úseku p. Sedlák Úsek č. 3 Pustějov louky, vedoucí úseku p. Raffai Úsek č. 4 Pustějov pole, vedoucí úseku p. Macháček Správu v každém z těchto úseků provádí pověřený člen (vedoucí úseku).. Tyto osoby navrhují ostatní členové a schvaluje členská schůze. Vedoucí úseku spolupracuje s mysliveckým hospodářem zejména při zajišťování a rozdělování krmiv a léčiv, při sčítání zvěře, při evidenci lovu zvěře a při dalších činnostech souvisejících s provozem honitby XVI. Závěrečná ustanovení Členové MS jsou si vědomi toho, že provozování myslivosti je významná zájmová činnost, která pomáhá uchovávat jedinečné přírodní hodnoty a zejména umožňuje členům projevit svůj vztah a lásku k přírodě. Z tohoto důvodu nemůže být členem MS ten, kdo nemá k přírodě blízký a upřímný vztah a v provozování myslivosti by hledal zištné cíle. Řádný provoz myslivosti a ochrana přírody kladou vysoké nároky na práci celého kolektivu členů MS. Je proto povinností každého člena MS Racek Pustějov, aby se svou prací podílel na činnosti sdružení dle pokynů a orgánů MS. Výsledky činností MS jsou odrazem práce celého kolektivu členů. Jedním z cílů tohoto kolektivu je všestranné myslivecké vyžití při práci i zábavě spojené s provozem myslivosti. Je povinností každého člena, aby ve vzájemném styku dodržoval normy slušného chování s přiměřenou mírou taktu, a tím přispěl k udržení dobrého kolektivu, který je základní podmínkou pro úspěšnou práci. Provozování myslivosti přesto, že klade značné fyzické i časové nároky, je dobrovolnou zájmovou

9 činností, která má sloužit k rekreaci členů MS. Z tohoto důvodu není možné trpět projevy narušující kolektiv a měnící dobrovolnou činnost v nepříjemnou povinnost, která by musela nakonec být orgány MS vynucována. Je to zejména nekamarádské a pokrytecké jednání, bezdůvodné osočování, lži, pomluvy, vytváření různých skupinek organizovaných a podporovaných těmi členy, kterým jsou vytýkány nedostatky apod. Tuto a jí podobnou činnost je nutno v zárodku tlumit i za cenu rozchodu s těmi jedinci, kteří nepochopí význam dobrého kolektivu pro spokojenou práci všech členů MS. Uvědomělá kázeň, dobré vzájemné vztahy, řádné plnění úkolů a povinností, jsou základní podmínkou pro dosahování dobrých výsledků, s nimiž budou spokojeni nejen členové MS, ale i všichni spoluobčané, kteří naši činnost se zájmem sledují. Tento provozní řád byl schválen členskou schůzí MS Racek Pustějov se sídlem v Pustějově č.p. 37 dne Změna provozního řádu v čl. III., odst. 2, v čl. XIII., odst. d., a změna seznamu mysliveckých zařízení byla schválena členskou schůzí dne Zpracoval: Raffai Ladislav myslivecký hospodář MS Racek Pustějov

Provozní řád MS Branky - Poličná

Provozní řád MS Branky - Poličná Provozní řád MS Branky - Poličná Přijat všemi přítomnými na členské schůzi, dne 2015 Níže uvedený provozní řád vychází z potřeb MS Branky - Poličná, ze stanov MS, stanov ČMMJ a obecně platných norem k

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Obecné poznámky Cíl Seznámit uchazeče se základními právními předpisy týkající se výkonu myslivecké praxe v honitbě

Více

Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : STANOVY SPOLKU. Znění platné ke dni 5. Května 2015.

Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : STANOVY SPOLKU. Znění platné ke dni 5. Května 2015. Myslivecký spolek Golčův Jeníkov Podmoky Kopaniny č.p. 48 IČO : 68208812 STANOVY SPOLKU Znění platné ke dni 5. Května 2015. Článek 1. Základní ustanovení. 1.Název spolku : Myslivecký spolek Golčův Jeníkov,

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Provozní řád Mysliveckého sdružení. Strážov na Šumavě

Provozní řád Mysliveckého sdružení. Strážov na Šumavě Provozní řád Mysliveckého sdružení Strážov na Šumavě Preambule Provozní řád je vnitřním prováděcím předpisem ke Stanovám MS, která byla registrována MV ČR 14.8.1992. Členství Členem se může stát vlastník

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

Provozní řád Mysliveckého spolku Okarec-Třesov (dálen jen MS) Schváleno dne

Provozní řád Mysliveckého spolku Okarec-Třesov (dálen jen MS) Schváleno dne Provozní řád Mysliveckého spolku Okarec-Třesov (dálen jen MS) Obsah: 1. Základní ustanovení 1.1. Stanovy 1.2. Seznam členů spolku 2. Práva a povinnosti orgánů a členů MS 2.1. Péče o myslivecká zařízení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Dozory v myslivosti Ing. František Malý, kú Olomouckého kraje V roce 2006 byl z velké části

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Active Dog o. s. Preambule

Active Dog o. s. Preambule STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Active Dog o. s. Preambule Active Dog, o. s. je dobrovolné nepolitické sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o výcvik psů všech plemen včetně kříženců zřízený za účelem provozování

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení (1) Czech Expedition Club, z. s.(dále jen spolek ) zakládají jeho členové jako spolek podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve

Více

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava STANOVY Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D. Mysliveckého sdružení Vápovka Červený Hrádek, z.s.

P R O V O Z N Í Ř Á D. Mysliveckého sdružení Vápovka Červený Hrádek, z.s. P R O V O Z N Í Ř Á D Mysliveckého sdružení Vápovka Červený Hrádek, z.s. Čl. 1 Členství ve sdružení 1. Po přijetí za člena je tento povinen uhradit vstupní příspěvek podle ustanovení článku 13, odst. 1.

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I.

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I. STANOVY občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Název: Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK, dále jen sdružení. Sídlo:

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Sdružení chovatelů fretek (dále jen Sdružení ) Zkratka: SCHF Anglický ekvivalent: The Czech Ferret Breeders Association Sídlo: Štarnov 4, 798 52

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy. Společenstvo libertas

Stanovy. Společenstvo libertas Stanovy Společenstvo libertas Č Á S T Z á k l a d n í P R V N Í u s t a n o v e n í 1 Ú v o d n í u s t a n o v e n í Tyto stanovy upravují název, sídlo, postavení, poslání a činnost občanského sdružení

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO 1 STANOVY Zapsaného spolku TRACK MARSHALS BRNO Článek 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB 2. Sídlo: Bratislavská 189/5A,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více