Mysliveckého sdružení Racek Pustějov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mysliveckého sdružení Racek Pustějov"

Transkript

1 Provozní řád Mysliveckého sdružení Racek Pustějov I. Členství v mysliveckém sdružení 1) Členem mysliveckého sdružení Racek Pustějov (dále MS) se může stát osoba starší 15 let, po podání písemné přihlášky, která bude projednána na nejbližší členské schůzi, tato schůze rozhodne o přijetí nebo nepřijetí za člena MS po uplynutí jednoleté roční zkušební době. Při tomto rozhodování budou mít přednost případní majitelé honebních pozemků v honitbě Pustějov. Vznik členství se řídí Stanovami Mysliveckého sdružení Racek Pustějov a je podmíněno podepsáním stanov a zaplacením vstupního členského příspěvku, pokud jej členská schůze stanoví. 2) Členský příspěvek jsou povinni členové uhradit vždy dle rozhodnutí členské schůze, na základě aktuálního stavu finančního majetku a potřeb MS. 3) Členství může být ukončeno na vlastní žádost nebo vyloučením z MS pro nedodržování stanov ČMMJ a Provozního řádu MS Pustějov nebo při hrubém porušení zákonů České republiky rozhodne členská schůze MS. II. Členské schůze Členské schůze se konají zpravidla 4 x ročně dle potřeb MS v daném roce. V případě potřeby může předseda MS svolat mimořádnou schůzi. O termínu této schůze vyrozumí jednatel MS všechny členy, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Členské schůze je povinnen se zúčastnit každý člen MS, schůze výboru MS je povinen se zúčastnit každý člen výboru. Pokud se člen nemůže schůze zúčastnit, je povinen se předem omluvit. III. Zajištění krmení pro zvěř Každý člen má přidělena krmící zařízení, která udržuje v provozuschopném stavu, čistí je a v stanovené době provádí přikrmování zvěře. Přílohou tohoto řádu je seznam krmných a mysliveckých zařízení s ustanovenými členy. 1. Zajištění krmiva obilí, granule nakupuje se z finančních prostředků MS, skladuje se ve skladě krmiv MS seno každý si suší či obstarává seno sám sběr kaštanů, kukuřice, řepy atd. provádí každý individuálně, je možné svolat společnou brigádu sůl sůl je v krmných zařízeních celoročně, každý člen dbá na dostatek soli ve svých přidělených krmných zařízeních.

2 2. Doba přikrmování: zásypy od krmelce od čištění krmících zařízení do Kontrola krmení: Hospodář a členové revizní komise provádějí v době strádání zvěře kontrolu krmných zařízení, v případě zjištění nedostatků o tomto informují člena MS, který má tato krmná zařízení přidělena a dále informují o zjištěných nedostatcích členskou schůzi. Pokud nedojde k nápravě, je hospodář povinen zajistit přikrmování zvěře jiným způsobem tak, aby nedošlo ke strádání zvěře. Porušení povinností přikrmovat zvěř v době jejího strádání je považováno za hrubé porušení provozního řádu a bude řešeno na členské schůzi dočasným omezením povolenky k lovu. Osvobozeni od povinnosti přikrmovat zvěř v době strádání jsou členové, kteří nebydlí v blízkosti honitby, jsou dlouhodobě pracovně umístěni mimo bydliště a studenti studující mimo bydliště. Členská schůze rozhodne o způsobu náhrady této povinnosti peněžní plnění, zastoupení apod. IV. Brigády Brigády svolává předseda MS dle potřeby.o termínu a místu konání brigády vyrozumí jednatel MS všechny členy MS, způsob vyrozumění není určen (telefonicky, písemně osobně, e- mail atd.). Brigády je povinnen se zúčastnit každý člen MS, pokud nebyl této povinnosti členskou schůzí zproštěn. Pokud se člen nemůže brigády zúčastnit, je povinen se předem omluvit. Každý člen MS je povinnen udržovat veškerá myslivecká zařízení v honitbě v provozuschopném stavu, větší poškození oznamovat na členské schůzi. Drobné opravy provádí každý člen sám. Větší opravy, stavbu nových zařízení, jejich přemístění atd., jsou prováděny při společné brigádě. Všechny posedy a kazatelny a krmná zařízení jsou majetkem MS, umístění a výstavbu nových zařízení schvaluje výbor Ms po předchozím projednání s vlastníky pozemků. - stavba posedů a kazatelen a krmných zařízení se provádí společnou brigádou nebo individuálně, - při stavbě je nutno dbát především na bezpečnost a statiku - musí se používat zdravý a vhodný materiál - stavba posedu nesmí poškozovat stromy v lesních porostech a nesmí být umístěna blíže jak 200m od hranice honitby - stavba posedu musí mít tyto parametry : - místa k sezení : 2 - výška posedu : 3-5 m - úhel žebře st. - vzdálenost stupaček : cm - opěrka ke střelbě - odstranění posedů s ohroženou stabilitou, které nebudou opraveny je poviností každého člena, který tento stav zjistí. Posed strhne, odstraní příčky žebříku a materiál uloží na hromadu, spálí nebo odveze. Pokud je odstranění nad jeho síly, musí na nebezpečný stav upozornit výbor MS.

3 V. Odlov zvěře na společných honech a individuální odlov zvěře - veškerá ulovená zvěř v honitbě Pustějov je majetkem MS Racek Pustějov s výjimkou lišky obecné, ondatry pižmové, kuny lesní a skalní, vrány obecné a straky obecné při individuálním lovu, jež po ulovení náleží lovci, - individuální lov zvěře bude umožněn přednostně před dalšími osobami členům MS, povolenky k lovu bude vydávat myslivecký hospodář po schválení členskou schůzí, dle hodnocení činnosti osob provozujících myslivost v honitbě Pustějov, podepisuje je přeseda MS a myslivecký hospodář, povolenka bude vydána jen osobě, která má platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C, průkaz zbraně odpovídající ráže pro lov dané zvěře a je pojištěna v odpovědnosti za škody způsobené provozem myslivosti. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku nahradit seznam účastnících se osob(hromadná povolenka k lovu), - počet, pohlaví a věkovou kategorii spárkaté zvěře povolené k odlovu určuje členská schůze na návrh mysliveckého hospodáře MS, člen MS nebo host je oprávněn lovit pouze tu zvěř, která mu byla vystavena na povolence k lovu, - myslivecký hospodář vydá před započetím lovu každému lovci proti podpisu plomby a lístky o původu zvěře, odpovídající počtu spárkaté zvěře na povolence k lovu a povede o tom evidenci, jakožto i evidenci o vydaných povolenkách k lovu, lovec po úspěšném lovu nebo u jinak usmrcené spárkaté zvěře provede ihned označení zvěře protažením plomby za Achillovu šlachu nebo žebro zvěře nesnímatelným způsobem a vyplní lístek o původu zvěře, - ztráta plomby bude považována za hrubé porušení povinností, sankce bude řešit výbor MS, - v případě individuálního odlovu prasete divokého náleží polovina kusu lovci a polovina MS, lovec je povinen zajistit vyšetření na trichinelózu a výsledek předat mysliveckému hospodáři, na vyšetření k Veterinární správě Nový Jičín lovec dodá 3 dkg bráničních pilířů, žádost musí obsahovat název honitby, myslivecké sdružení, jméno a příjmení lovce a číslo plomby, dokud nebude mysliveckému hospodáři předán písemný výsledek vyšetření, je zakázáno manipulovat se zvěřinou prasete divokého jinak, než že bude viset vcelku v oddělené části chladícího zařízení MS na chatě, - o rozdělení zvěře ulovené na společných lovech rozhoduje výbor MS, Kachny a husy ulovené na čekané jsou majetkem lovce. - po vydání povolenky k lovu je lovec povinen se řídit pokyny mysliveckého hospodáře a to ve vztahu k aktuálním veterinárním zákonům a opatřením, myslivecký hospodář určí v jakém stavu lovec ulovený kus předloží, - lovec spárkaté zvěře je povinen ukázat ulovený kus bez oddělení hlavy a trofeje v nejkratší možné době po ulovení nejméně 3 členům výboru MS nebo funkcionářům MS, je plně v pravomoci výboru MS rozhodnout o naložení s ulovenou zvěřinou, Myslivecký hospodář stanoví místo uložení a zvážení uloveného kusu, dle aktuálních podmínek i jeho způsob ošetření, - lovec spárkaté trofejové zvěře je povinen předložit vzorně vypreparovanou trofej nejbližší členské schůzi k posouzení, stejná povinnost platí při předložení trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí v následujícím roce po ulovení, pokud členská schůze nerozhodne jinak, náleží trofej a lovecké právo lovci. - každý lovec je povinen prověřit nastřelení kulové zbraně před vydáním povolenky k lovu spárkaté zvěře - každý lovec je povinen hlásit každý výstřel z kulové zbraně do 12 hodin od výstřelu mysliveckému hospodáři nebo předsedovi MS, - v den konání společného lovu nebo společenské akce MS je zakázán další lov na vodní pernatou zvěř

4 - každý lovec je povinen hlásit mysliveckému hospodáři postřelený a nedohledaný kus zvěře a spolu s ním zajistit dohledání. V případě nesplnění této povinosti rozhodne členská schůze o nahrazení případné vzniklé škody - lovec zodpovídá za řádné ošetření úlovku, aby nedošlo ke znehodnocení zvěřiny, pokud bude znehodnocena zvěřina v důsledku zanedbání této povinosti, bude přidělena lovci z jeho nároku na příděl zvěřiny, takto přidělena může být na základě rozhodnutí hospodáře také zvěřina znehodnocená špatnou ranou, nobo použitím nevhodné ráže zbraně, - každý člen může pozvat svého hosta k lovu v rozsahu vlastní povolenky na spárkatou zvěř. Toto oznámí hospodáři, který odebere povolenku k lovu členu MS a vystaví ji hostu. Host bez platné povolenky k lovu, mimo společné lovy se nebude pohybovat se zbraní v honitbě Pustějov. Každý člen zodpovídá za plnění poviností související s lovem svého hosta a nese důsledky takového odstřelu, jako by lov prováděl sám. Na takového člena se vztahují ustanovení provozního řádu MS, uvedená pod pojmem "lovec" - mysliveckému hospodáři náleží příspěvek na pohonné hmoty, který navrhne výbor MS dle situace s krmnením zvěře a zásobováním krmivy VI. Odlov zvěře dravé srstnaté a pernaté, nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat Každý člen MS se snaží o tlumení stavů dravé zvěře srstnaté a nežádoucích a nepůvodních druhů zvířat, při tomto postupuje dle zákona. Hospodář může v případě potřeby svolat společný hon, popř. rozhodovat o dalších opatřeních ke snížení stavů této zvěře a zvířat. MS Racek Pustějov bude vyplácet tzv. zástřelné za prokázaný odstřel těchto druhů zvěře a zvířat, škodících myslivosti: - liška obecná 100,- Kč - vrána obecná (šedivka) 30,- Kč - straka obecná 20,- Kč - toulavý pes 50,- Kč - toulavá kočka 30,- Kč - psík mývalovitý 100,- Kč - norek americký. 50,- Kč - kuna lesní a skalní 50,- Kč Úhrada bude provedena jednou ročně, vždy na první (výroční) schůzi MS za uplynulý rok, lovci jsou povinni předložit znaky z ulovené zvěře a zvířat členské schůzi, jednatel povede evidenci v zápise ze schůze. VII. Vypouštění zvěře Vypouštění zvěře za účelem zazvěřování mohou provádět členové MS jen se souhlasem členské schůze při dodržení všech veterinárních a dalších zákonných nařízení. VIII. Příspěvky na lovecky upotřebitelné psy MS bude přispívat na náklady na chov lovecky upotřebitelných psů potřebných pro honitbu Pustějov v rozsahu 4000,- až 6000,- Kč ročně ( dle výsledku hospodaření sdružení, rozhodne vždy členská schůze MS). MS bude hradit náklady na složení zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů v tomto rozsahu: I. cena (výsledek zkoušky) 1500,- Kč II. cena 1200,-Kč III. cena ,-Kč

5 Po součtu všech uhražených zkoušek bude zůstatek do částky Kč ,-( schválí výbor MS po výsledku hospodaření) použit na příspěvek na nákup krmiva pro psy, kteří se aktivně účastnili na provozu honitby. Výpočet a rozdělení provede určený člen výboru MS, s tím, že pro výpočet chovného a účasti na akcích sdružení použije koeficient 1,3 pro ohaře, 1 pro slídiče a 0,7 pro malá plemena. Použité finanční prostředky se dělí na chovné a účast v poměru 1.1. MS poskytne po žádosti člena MS, který vykonává v honitbě Pustějov myslivost, bezplatně pro účely výcviku psa drobnou zvěř dle aktuální potřeby a možností. Poskytnutí částí honitby pro výcvik loveckých psů členům sousedních MS je plně v kompetenci výboru MS. Pro podporu chovu lovecky upotřebitelných psů bude vyplacen příspěvek na nákup štěněte lovecky upotřebitelného psa v hodnotě Kč 2000,- v případě, že do 3 věku psa s ním majitel složí zkoušky z výkonu potřebné pro loveckou upotřebitelnost daného plemene. Majitel psa se převzetím příspěvku zavazuje k tomu, že bude tohoto psa používat a vykazovat pro honitbu Pustějov. Výplata příspěvku bude na 1. členské schůzi v běžném roce následujícím po roce absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti. V případě, že majitel psa prodá psa do tří let od absolvování zkoušek, je povinen vrátit příspěvek na nákup štěněte a příspěvek na složené zkoušky. IX. Náhrada výdajů Každý člen MS má nárok na náhradu výdajů, které měl prokazatelně v souvislosti s činností pro MS. Zejména se jedná o: - náhradu za materiál na stavbu mysliveckých zařízení, která se proplácí ve výši, která byla prokazatelně spotřebována - náhradu cestovních výdajů, které bylo schváleny výborem MS - náhradu telefonních poplatků a poštovného jednateli MS - další výdaje, které se proplácejí na základě předložení faktury či paragonu Pokladník na každé členské schůzi seznamuje členy se stavem pokladny MS a konta, proplácenými výdaji a jejich důvody a nechá do zápisu schválit všechny výdaje sdružení. Výdaje do 5000,- Kč schvaluje výbor MS, nad 5000,- Kč členská schůze, která musí schválit i výdaje schválené výborem MS. X. Členské příspěvky Členské příspěvky budou vybírány v případě potřeby, výše bude stanovena rozhodnutím členské schůze na návrh výboru. Při přijmutí nového člena rozhodne členská schůze o výši jeho vstupního příspěvku, který je nový člen povinnen uhradit. V případě ukončení členství v MS se vstupní členský příspěvek vrací dle Stanov MS, čl.5, odst.3., členské příspěvky zůstávají majetkem MS. XI. Výbor, revizní komise, vedoucí úseků předseda řídí veškerou činnost MS, svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje MS, připravuje a podepisuje smlouvy, schvaluje výkazy, plány lovu, podepisuje nové povolenky lovu, dohlíží na dodržování provozního řádu,

6 myslivecký hospodář odpovídá uživateli honitby za hospodaření v honitbě, statutárně zastupuje MS, s předsedou podepisuje povolenky k lovu, kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou vede evidenci vydaných plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě, eviduje veškerou ulovenou zvěř a rozhoduje o jejím rozdělení mezi členy, požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech, vede společné lovy, vede evidenci lovecky upotřebitelných psů a jejich účast na honech, kontroluje upotřebitelnost loveckých psů, zpracovává statistická hlášení o odlovech zvěře, zajišťuje a přiděluje krmivo z centrálních dodávek, přiděluje krmná zařízení, organizuje chov zvěře v odchovně, kontroluje základní povinnosti členů / asanaci krmných zařízení, zimní přikrmování zvěře atd. / schvaluje výstavbu loveckých zařízení, místopředseda - jednatel zastupuje v nepřítomnosti předsedu MS, pořizuje zápisy z výborových a členských schůzích,vede seznam členů MS, organizuje kulturní a společenské akce MS, vyhodnocuje provozní řád, zpracovává podklady pro příděly zvěřiny, vydává zvěřinu po honě hostům a členům MS, finanční hospodář vede veškerou agendu, která se týká finančních operací MS v pokladní knize, tj. zápisy příjmů a výdajů jak v hotovosti, tak na účtu peněžního ústavu, sestavuje finanční uzávěrku, vždy ke konci roku a pololetí, sestavuje a předkládá přiznání daní z příjmu, a spravuje členské podíly, má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky člen výboru kynologický referent pracuje podle pokynů předsedy MS, předsedou MS je pověřován dílčími úkoly vedoucími ke zkvalitnění práce celého Mysliveckého sdružení Racek Pustějov vede evidence a hodnocení práce členů MS, vede evidence lovecky upotřebitelných psů a řídí chov loveckých psů v honitbě Pustějov předseda revizní komise provádí kontrolu veškeré činnosti MS a touto kontrolou pověřuje členy RK, účastní se schůzí výboru s hlasem poradním, na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci MS, zpracovává plán činnosti RK a vypracovává výroční zprávu revizní komise při MS. členové revizní komise podle pokynů předsedy RK provádí kontroly v určených úsecích, účastní se jednání revizní komise, spolupracují při tvorbě plánu a výroční zprávy o činnosti, předkládají podněty na odstranění nedostatků v práci MS vedoucí úseků pravidelně kontrolují svěřený úsek, kde provádí kontrolu přikrmování, asanaci krmných zařízení, organizují opravy mysliveckých zařízení, organizují společné brigády v úsecích, organizuje sčítání zvěře v úsecích, v případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu, nebo je ohlásí hospodáři MS. členové MS mají právo účastnit se veškeré činnosti MS, stanovené plánem práce, účastnit se členských schůzí MS, na těchto schůzích hlasovat a být voleni, při své neúčasti na ČS jsou členové MS povinni seznámit se s usnesením členské schůze, které je pro všechny členy MS závazné, základní povinností je péče o zvěř v době nouze a zvelebování jejího životního prostředí, zajišťování a příprava krmiva pro krmná zařízení, účastnit se společného sčítání zvěře v honitbě i v úseku, při osobních překážkách

7 neumožňující činnost v MS je povinností členů a jejich společenská slušnost řádně se omluvit předsedovi MS. Funkční období volených orgánů MS. Výbor MS je volen na funkční období 5-ti let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů výboru je možná. Revizní komise MS je volena na funkční období 5 let, poté následují nové volby. Opětovná volba členů revizní komise je možná. XII. Sociální program a) osobám, které se aktivně podílejí na činnosti MS Racek Pustějov, na základě doporučení a schválení výboru HS, bude při životním jubileu 50, 60, 70, 75 atd. let přenechán 1 kus srnčí zvěře zdarma a bude jim předán věcný dar v hodnotě 1000,- Kč. b) při příležitosti životního jubilea zhodnotí výbor MS mysliveckou činnost jubilanta a případně navrhne členské schůzi k projednání návrh na myslivecké vyznamenání. Evidenci vyznamenání a ocenění vede předseda MS, c) v případě úmrtí osoby, která se podílela na činnosti MS bude zakoupen smuteční věnec a hrazen i případný projev řečníka a vystoupení mysliveckých trubačů. XIII. Chata a sklad krmiv a) za provoz chaty zodpovídá správce určený členskou schuzí MS, provádí větrání a drobnou údržbu, vede evidenci inventáře, kterou předkládá jednou ročně ke kontrole revizní komisi MS, navrhuje opravy a dokupování inventáře, b) větší opravy se provádí společnými brigádami, pomocí odborné firmy nebo odborníka z řad členů MS c) každý člen má nárok na bezplatné používání chaty MS. Chatu je třeba předem objednat u správce chaty. Každý zodpovídá za pořádek a chatu řádně a uklizenou předá zpět správci. Chata bude předávána v tomto stavu: - umyté nádobí, uložené v policích a regálech - umytá podlaha a další ušpiněné povrchy - zametené schody před chatou - odvezené veškeré odpadky - vyčištěné kamna - umytá a otevřená lednička - uzavřené okenice a okna - uklizené WC, uzamknout zámkem s řetězem - připravené dřevo na zatopení v kuchyni i sále - vyprané ubrusy, pokud dojde k jejich znečištění - uklizený sklep, pokud bude využíván - úklid kolem venkovního posezení a ohniště, pokud bude při akci využito - vypnout hlavní jistič, zamknout rozvaděč a zavřít uzávěr plynové bomby. - každý uživatel si zajistí odvoz veškerých svých odpadků. Případné nesplnění této povinnosti bude řešit výbor vymáháním finanční úhrady ve výši Kč 500,- za odvoz odpadu. Je přísně zakázáno zakopávat nebo zahrabávat odpady v okolí chaty, tento postup bude řešen jako porušení členských povinností. Případné zaviněné škody je povinen nahradit ten kdo je zavinil. Správce řeší veškeré nedostatky a spory při předávání osobně, nebo za pomoci výboru MS.

8 d) klíče od vstupních dveří chaty mají všichni členové MS, jsou vydávány oproti podpisu a jsou číslovány, klíče od dalších místností chaty mají správce chaty a myslivecký hospodář. e) klíče od skladu krmiv má myslivecký hospodář, správce chaty a vedoucí úseku Studénka, za sklad plně odpovídá myslivecký hospodář, který vede evidenci výdeje a spotřeby krmiv. XIV. Hodnocení činnosti Aktivitu všech osob, kterým vydá MS Racek Pustějov povolenku k lovu ( s výjimkou jednorázových povolenek a poplatkových odstřelů) bude hodnotit výbor MS pravidelně na každé své schůzi. K tomuto hodnocení si povede zvolený člen výboru evidenci práce jednotlivých osob, kterým byla vydána povolenka k lovu a to tak, že pro každou takovou osobu povede její záznam, kde bude zapisovat činnosti, které vykonala pro MS. Tyto záznamy bude aktualizovat na každé schůzi výboru HS a to hlášením dotčených osob a hlášením mysliveckého hospodáře a členů výboru HS. Hodnocení činnosti bude sloužit výboru MS jako podklad k vydání povolenky k lovu a k bezúplatnému přenechání ulovené trofeje a zvěřiny. Členové, kteří dosáhli věku 70 let, jsou osvobozeni od brigádnických činností. Posouzení osvobození od činnosti je v kompetenci výboru MS. XV. Úseky Území celé honitby Pustějov se člení na čtyři úseky, a to: Úsek č. 1 Studénka - louky, vedoucí úseku p. Hájek Úsek č. 2 Studénka pole a les, vedoucí úseku p. Sedlák Úsek č. 3 Pustějov louky, vedoucí úseku p. Raffai Úsek č. 4 Pustějov pole, vedoucí úseku p. Macháček Správu v každém z těchto úseků provádí pověřený člen (vedoucí úseku).. Tyto osoby navrhují ostatní členové a schvaluje členská schůze. Vedoucí úseku spolupracuje s mysliveckým hospodářem zejména při zajišťování a rozdělování krmiv a léčiv, při sčítání zvěře, při evidenci lovu zvěře a při dalších činnostech souvisejících s provozem honitby XVI. Závěrečná ustanovení Členové MS jsou si vědomi toho, že provozování myslivosti je významná zájmová činnost, která pomáhá uchovávat jedinečné přírodní hodnoty a zejména umožňuje členům projevit svůj vztah a lásku k přírodě. Z tohoto důvodu nemůže být členem MS ten, kdo nemá k přírodě blízký a upřímný vztah a v provozování myslivosti by hledal zištné cíle. Řádný provoz myslivosti a ochrana přírody kladou vysoké nároky na práci celého kolektivu členů MS. Je proto povinností každého člena MS Racek Pustějov, aby se svou prací podílel na činnosti sdružení dle pokynů a orgánů MS. Výsledky činností MS jsou odrazem práce celého kolektivu členů. Jedním z cílů tohoto kolektivu je všestranné myslivecké vyžití při práci i zábavě spojené s provozem myslivosti. Je povinností každého člena, aby ve vzájemném styku dodržoval normy slušného chování s přiměřenou mírou taktu, a tím přispěl k udržení dobrého kolektivu, který je základní podmínkou pro úspěšnou práci. Provozování myslivosti přesto, že klade značné fyzické i časové nároky, je dobrovolnou zájmovou

9 činností, která má sloužit k rekreaci členů MS. Z tohoto důvodu není možné trpět projevy narušující kolektiv a měnící dobrovolnou činnost v nepříjemnou povinnost, která by musela nakonec být orgány MS vynucována. Je to zejména nekamarádské a pokrytecké jednání, bezdůvodné osočování, lži, pomluvy, vytváření různých skupinek organizovaných a podporovaných těmi členy, kterým jsou vytýkány nedostatky apod. Tuto a jí podobnou činnost je nutno v zárodku tlumit i za cenu rozchodu s těmi jedinci, kteří nepochopí význam dobrého kolektivu pro spokojenou práci všech členů MS. Uvědomělá kázeň, dobré vzájemné vztahy, řádné plnění úkolů a povinností, jsou základní podmínkou pro dosahování dobrých výsledků, s nimiž budou spokojeni nejen členové MS, ale i všichni spoluobčané, kteří naši činnost se zájmem sledují. Tento provozní řád byl schválen členskou schůzí MS Racek Pustějov se sídlem v Pustějově č.p. 37 dne Změna provozního řádu v čl. III., odst. 2, v čl. XIII., odst. d., a změna seznamu mysliveckých zařízení byla schválena členskou schůzí dne Zpracoval: Raffai Ladislav myslivecký hospodář MS Racek Pustějov

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více