Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)"

Transkript

1 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce Základy společenských věd Společenskovědní seminář Podnikání Společenskovědní seminář Právo Ročník Hodinová dotace Základy společenských věd Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) Realizuje obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G. Část obsahu je přesunuta do integrovaného předmětu Moderní svět a společnost, který také přebírá vybrané kompetence a očekávané výstupy žáka (12, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 37). Předmět integruje obsah vzdělávací oblasti Světa práce ve roč. a prohlubuje ho ve volitelném semináři ve 3-4. roč. Výuka probíhá v učebnách vybavených potřebnou didaktickou technikou. Předmět navazuje na předmět Výchova k občanství vyučovaný na nižším stupni gymnázia. Rozvíjí a rozšiřuje poznatky zde získané především ve vědách jako je psychologie, sociologie, státoprávní teorie, politologie, ekonomie, filosofie, etika a religionistika. Prohloubeny jsou základy finanční gramotnosti. S přihlédnutím k vyšší osobnostní vyspělosti žáka se předmět zaměřuje na postupnou schopnost žákovy kritické reflexe společenské situace pomocí získaného přehledu základních poznatků z těchto věd, a tím předmět spoluvytváří žákovu vlastní identitu. Oblast Světa práce připravuje žáky na další vzdělávání a vstup do profesních vztahů. Snaží se žáka teoreticky i prakticky připravit na situace, s nimiž se v profesním životě běžně setká. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou projektové aktivity jednotlivců nebo skupinové manažerské projekty žáků (např. Studentská obchodní snídaně, nadační plesy, organizace konferencí), workshopy, besedy či přednášky odborníků, seminární práce či maturitní práce vedené odborníky z praxe. Společenskovědní seminář může být v jednotlivých letech různě tematicky zaměřen a může prohlubovat kteroukoliv oblast základů společenských věd. Předmět klade důraz na využívání dosavadních získaných vědomostí a dovedností žáka z jiných oblastí. Hodinová dotace semináře činí 1-2 hodiny týdně, může být vyučován ve resp. 4. ročníku. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost; zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 213

2 vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních; učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání ve výuce reflektuje společenské dění žákům zprostředkuje poznání různých učebních typů a stylů, seznámí je různými metodami učení a učebními strategiemi zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení vede žáky k plánování úkolů a postupů vede žáky k samostatné organizaci a zajištění realizace akce, projektu vede žáky k spolupráci týmu a ke spolupráci s komunitními partnery školy z řad obce a odborníků Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/yně vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, ve tvůrčích činnostech a praktickém životě; propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí Kompetence komunikativní žák/yně se výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřuje k určité problematice, naslouchá druhým lidem, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, využívá informační technologie, rozumí různým typům textů a záznamů Kompetence sociální a personální žák/yně účinně spolupracuje ve skupině, oceňuje zkušenosti druhých lidí a respektuje různá hlediska, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, ovládá a řídí svoje jednání a chování Kompetence občanské žák/yně respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jich, je si vědom/a svých práv a povinností ve škole i mimo školu, respektuje a ocení tradice Kompetence pracovní žák/yně dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní zaměření, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, kooperuje při organizačním zajištění školního manažerského projetu Kompetence k učení žák/yně si vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost, projevuje ochotu věnovat se celoživotnímu učení, vytváří si plán pro dosažení učebních cílů, vytváří kritéria pro vyhodnocování toho, co se naučil, a posléze je i používá Očekávané výstupy: Žák: 1 objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka 2 porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví 3 vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat 214

3 4 porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení 5 využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace 6 na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 7 uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem 8 respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky 9 objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích 10 posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní 11 objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost 12 rozlišuje a porovnává historické i současné typy států (forem vlády) 13 vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které oblasti života upravuje 14 objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři nezávislé složky, rozlišuje a porovnává funkce a úkoly orgánů státní moci ČR 15 vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě 16 objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě, uvede příklady politického extremismu a objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií 17 rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního života občanů 18 uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu 19 vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenství 20 obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování 21 uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady 22 uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky 23 objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy 24 uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a kde je uveřejňují 25 rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich příklady 26 vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů 27 na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek 28 rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení 29 rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti 30 rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet 31 ve svém jednání respektuje platné právní normy, 32 objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy 33 rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti 34 posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva 215

4 35 uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod světového společenství, zhodnotí význam zapojení ČR 36 uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě problémů při pobytu v zahraničí 37 posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky 38 objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka 39 rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení 40 eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci 41 zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití 42 posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem 43 rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení Očekávané výstupy oblasti Svět práce: Žák: 1 kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího studia a profesní orientace 2 posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující se k jeho volbě a kariéře 3 posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním 4 vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi 5 vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu 6 reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na své osobní vztahy 7 uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a podat výpověď 8 uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti 9 objasní funkci odborů 10 volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky 11 chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu 12 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu 13 stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků, místa či období, objasní důvody kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu podle vývoje nabídky a poptávky 14 rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a klamavé nabídky 15 rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnější 16 posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se zaměstnáním 17 uvede, jak postupovat při zakládání vlastní podnikatelské činnosti a jak zažádat o živnostenské oprávnění 216

5 18 analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobků na trhu 19 objasní základní principy fungování systému příjmů a výdajů státu 20 rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na které jeho činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje 21 uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání především k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění 22 na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni občanů 23 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit 24 uvede postup, jak se vypočítá životní minimum své domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na niž má nárok 25 objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a personálních agentur, vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech médií 26 používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku 27 uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem investic do cenných papírů 28 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti / manažerského projektu žáků 29 navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti / manažerského projektu žáků 30 na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, včetně produktů finančního trhu) 31 navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč 32 vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 33 vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN 34 vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby 35 objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank 36 využívá moderní formy bankovních služeb, včetně moderních informačních a telekomunikačních technologií, ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku 37 orientuje se v problematice peněz a reálných cen hmotných věcí i ceny práce 38 je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný/projektový rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace 39 využívá marketingových strategií při plnění zadaného projektu 40 rozvíjí své pracovní kompetence jako pracovník skupiny v manažerském projektu 217

6 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět: Člověk a společnost Očekávané výstupy žáka 1, 3, 4 2, , 9 Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 218 Základy společenských věd CZ.1.07/1.1.02/00069 Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata vymezí pojmy psychika, psychický jev uvede společné a rozdílné znaky psychických jevů stručně vysvětlí podstatu psychických procesů, stavů a vlastností na konkrétních příkladech objasní vztah mezi vnímáním skutečnosti a vnímáním sociálním na příkladech vysvětlí chyby při sociálním vnímání porovná asertivní, agresivní a pasivní jednání vysvětlí obsah pojmu osobnost uvede faktory ovlivňující vývoj jedince rozliší prenatální, perinatální a postnatální období uvede základní vývojové etapy jedince se stručnou charakteristikou využije získaných poznatků při charakteristice vlastní osobnosti i druhých vyloží význam psychohygieny vysvětlí, co je duševní porucha, a jaké jsou její druhy objasní, co je stres a rozliší faktory způsobující stres dokáže uvést příklady obrany proti stresu a aplikovat je ví, kam se obrátit pro pomoc či radu v oblasti klinické a pedagogické psychologie popíše proces komunikace, účastníky vyjmenuje druhy komunikace pojmenuje možné způsoby chování v situacích konfliktu popíše strukturu společnosti orientuje se v základním rozdělení sociálních skupin, doloží příklady Podstata lidské psychiky vědomí, psychické jevy, Procesy, stavy a vlastnosti Sociální vnímání Asertivita Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; periodizace vývoje jedince Sebepoznávání Základy psychohygieny Náročné životní situace Psychologické poradenství Socializace, sociální vazby Komunikace Konflikty Sociální stratifikace společnosti Sociální skupiny OSV- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti OSV- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů OSV- Sociální komunikace MuV - Základní problémy sociokulturních Ročník, pozn Bi CJ 1.

7 10, 11 3, 4, 5 3, 4, , 24, 25, 31 26, 27, 28, 29 vysvětlí principy fungování skupiny a postavení jedince ve skupině objasní rozdíl mezi organizací a institucí vymezí termíny sociální role, pozice, status na konkrétních příkladech popíše změny ve společnosti a jejich následky posoudí vliv médií na sociální realitu rozlišuje mezi sociálním a sociologickým problémem rozeznává jednotlivé typy učení a porovnává je vymezí vlivy působící na proces učení a posoudí jejich význam rozeznává jednotlivé metody učení a učební strategie vyhodnotí nejvýhodnější metodu učení pro své studium vysvětlí funkci ústavy a ústavních principů pro fungování demokracie uvede všech 8 hlav ústavy s jejich názvy vysvětlí výrok Právo je minimum morálky stručně popíše vývoj práva (zvykové, pozitivní) objasní pojem legislativa popíše právní řád ČR a jeho uspořádání vysvětlí, co je descendenční teorie rozlišuje mezi právní subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům vysvětlí, co je norma a sankce, aplikuje na své jednání popíše náležitosti právních vztahů (účastníci, obsah, předmět) rozlišuje mezi platností, účinností a působností právních předpisů uvede příklady propadnutí, promlčení a vydržení práva popíše systém právních odvětví v ČR rozlišuje soukromé a veřejné právo, uvede příklady důležitých právních vztahů z jednotlivých odvětví objasní význam smluv a jejich všeobecné podmínky 219 Sociální útvary Sociální mobilita Sociální procesy Sociální problémy rozdílů MV - Účinky mediální produkce a vliv médií Učební typy a styly Vlivy působící na proces učení 1. Metody učení Učební strategie 1. Ústava ČR Principy ústavnosti 2. Členění ústavního pořádku Pojem a vývoj práva Právní řád Právní normy Právní předpisy Právní vztahy Právní skutečnosti 2. Systém práva přehled veřejného a soukromého práva Občanské právo a občanské Z 1. D 2.

8 30, , , 22 rozlišuje mezi trestním a občanským soudním řízením, uvede konkrétní příklady objasní, co je přestupek a co trestný čin, kdo je pachatelem trestného činu uvede 5 okolností vylučujících trestnost uvede druhy trestů a některé skutkové podstaty trestných činů s příklady popíše průběh trestního řízení objasní funkce a úkoly právní ochrany popíše systém právního poradenství ví, kam se obrátit v případě problémů v zahraničí (velvyslanectví, konzulát) zdůvodní dělení státní moci v demokratických státech charakterizuje jednotlivé složky státní moci a popíše náplň jejich činnosti uvede možné formy politické participace rozliší formy přímé a nepřímé demokracie objasní podstatu a funkci voleb vysvětlí rozdíly mezi volebními systémy a jejich dopad na politickou situaci ve státě vyloží podstatu voleb v ČR vyjmenuje některá základní práva a svobody občana ČR popíše, jakým způsobem se bránit porušování lidských práv vysvětlí na konkrétních úkolech úlohu státních úřadů pro občana rozliší pravomoci orgánů zvládá komunikaci ve styku s úřady soudní řízení (účel, průběh) Pracovní právo Rodinné právo Trestní právo hmotné a procesní, orgány činné v trestním řízení Orgány právní ochrany Dělba státní moci Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Politická participace Přímá: referendum, iniciativa, odvolání Nepřímá: volby Volební systémy: poměrný, většinový, smíšený Volby v ČR Lidská práva podstata, znaky Dokumenty o lidských právech Listina základních práv a svobod ČR Státní instituce a úřady Styk s úřady Korupce

9 1, 2, 3, 4, 5 7, 8 9, 10,11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 je schopen vyplnit některé formuláře např. žádost o pas, občanský průkaz objasní podstatu korupce, uvede příklady objektivně popíše své předpoklady pro profesní orientaci orientuje se v aktuální profesní a vzdělávací nabídce na českém i evropském trhu popíše průběh přijímacího, výběrového řízení a uvede náležitosti k nim potřebné objasní význam celoživotního vzdělávání vymezí náležitosti uzavření pracovního poměru je si vědom svých práv a povinností z pracovního poměru vyplývajících popíše funkci odborů chová se adekvátně pracovním podmínkám, dodržuje zásady bezpečnosti práce popíše fungování tržního mechanismu na konkrétních příkladech zhodnotí výhody a rizika jednotlivých forem podnikání dokáže uvést faktory ovlivňující nabídku a poptávku a jejich interakci zná dopady monopolistické konkurence na tržní mechanismus vysvětlí, co je cena, z jakých složek se skládá a jak se tvoří ví, co je nekalá soutěž prohlédne nejpoužívanější cenové triky popíše příčiny a dopady inflace na spotřebitele uvede některé nástroje protiinflační politiky je schopen vyplnit formulář pro daňové přiznání orientuje se v aktuální daňové soustavě ČR 221 Trh práce v ČR, EU Složky trhu práce Profesní a vzdělávací nabídka Přijímací pohovor a řízení, výběrové řízení Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Spolupráce a soutěž VMEGS Globalizační a rozvojové procesy Pracovní poměr (podmínky vzniku a zániku) Práva a povinnosti účastníků Odbory a jejich význam Základy bezpečnosti práce Cenová gramotnost: Základní ekonomické pojmy Trh, zákon nabídky a poptávky Konkurence a její druhy Cena a její atributy, tvorba ceny, cenové praktiky Inflace, index spotřebitelských cen Veřejné finance (HNP, HDP), důchodová a cenová politika - systém sociálních dávek Veřejné zakázky MV Média a mediální produkty

10 24, 28, 29, 30, 38, 39 6, 8, 29, 38, 39, 40 vysvětlí úlohu státního rozpočtu popíše financování systému sociálního pojištění objasní účel marketingu popíše marketingový mix se zřetelem na reklamu objasní poskytovaní dotací z EU odlišuje makroekonomické ukazatele od mikroekonomických na aktuálních příkladech posoudí jejich vliv na životní úroveň orientuje se v příjmech a výdajích vlastní domácnosti pomocí rozpočtu udrží příjmy a výdaje pod kontrolou, zjistí problematická místa, popř. odhalí finanční rezervy domácnosti porovnává majetek a závazky domácnosti uvědomuje si nezodpovědnost zadlužení bez dostatečných rezerv v příjmech nebo majetku využitelných pro splácení dluhu dokáže zefektivnit vlastní rozpočet z hlediska hospodárnosti dokáže spočítat životní minimum své domácnosti zná svá práva jako spotřebitele je schopen si efektivně uspořádat a rozvrhnout osobní práci plánuje, řídí a kontroluje činnosti v rámci manažerského projektu formuluje cíle a cesty, kterými lze záměru projektu dosáhnout vytvoří finanční plán, na jehož jedné straně jsou zvažovány plánované příjmy a na straně druhé předpokládané výdaje určí si priority jednotlivých cílů sestavuje finanční plán projektu v následujících krocích: analýza majetku a příjmů, analýza rizik, analýza cílů, analýza stávajícího řešení shrne výsledky projektu, vyvodí příslušnou odpovědnost, navrhne kroky či opatření pro případné budoucí zlepšen kooperuje s komunitními partnery, poskytovateli služeb Daně, daňový systém Marketing Rozpočtová gramotnost: Osobní/rodinný rozpočet Dluhová past Příjmy a výdaje Ochrana spotřebitele Finanční plánování (formou manažerského projektu) Ekonomická krize, recese, oživení trhu Insolvence Exekuce Bankrot, osobní bankrot Time management OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

11 26, 27, 31, 32, 33, 34 35, 36, pravidelně reportuje o fázích projektu vysvětlí funkci peněz, orientuje se v kurzovním lístku používá některé z forem platebního styku ví, jak fungují platební karty a zná jejich druhy zachovává elementární bezpečnostní zásady použití platebních karet především na internetu rozlišuje základní druhy cenných papírů; ví, kdo a kde se s nimi obchoduje, zná možnosti jejich zhodnocení dokáže vhodně využít přebytku finančních prostředků a reagovat na jejich nedostatek promýšlí možnosti, jak výhodně investovat orientuje se v nabídce úvěrových služeb, ve výši úrokových sazeb a v nabídce pojistných produktů ví, jak fungují úroky u úvěrů a půjček je si vědom úskalí spotřebitelských úvěrů popíše bankovní soustavu v ČR se zaměřením na centrální banku a její roli odlišuje různé typy bankovních účtů a zná jejich výhody a nevýhody vysvětlí, jaké jsou moderní způsoby bankovnictví je si vědom rizik při využívání kanálů přímého bankovnictví (phishing) objasní, co je filosofie a její význam pro jednotlivce a společnost uvede příklady filosofických otázek vysvětlí vztah mezi filosofií a jinými obory popíše a analyzuje jednotlivá období v dějinách filosofie uvede klíčové představitele vnímá a chápe souvislosti myšlení, uvede na konkrétních příkladech návaznost problematiky Peněžní gramotnost: Peníze, domácí a zahraniční měna, formy platebního styku, platební karty Investice, cenné papíry, burzy Spoření, stavební spoření, skořicí účty, termínované vklady, úvěry, leasingy, pojištění Úrok a úroková sazba, RPSN Bankovní a nebankovní sektor Bankovní účty a operace Přímé bankovnictví a jeho kanály Monetární politika ČNB Filosofie a její struktura základní filosofické pojmy, disciplíny Filosofie a věda, filosofie a náboženství, filosofie a umění, filosofie a mýtus Hlavní filosofické směry a jejich představitelé (antická, středověká, renesanční, novověká filosofie, filosofie 19. a D, CJ 223

12 20. století) 40, 41, objasní podstatu etiky jako praktické filosofie a její proměny v dějinách uvede její druhy spolu s příklady popíše základní etické kategorie ve vztahu k sobě a druhým je schopen kriticky zhodnotit chování vlastní i jiných z pohledu etiky, např. zneužití techniky rozlišuje různé podoby víry popíše etapy ve vývoji náboženství uvede významná světová náboženství (křesťanství, buddhismus, islám) objasní podstatu sekt a posoudí jejich nebezpečnost Etika a její definice Druhy etiky Základní etické kategorie Víra a její podoby Vývojové etapy náboženství (animismus,..) Náboženské systémy, církve a sekty OSV Morálka všedního dne 4 4 Z, D Pozn.: Očekávané výstupy psané kurzívou odpovídají očekávaným výstupům Vzdělávacího oboru Svět práce. Očekávané výstupy žáka 1, 2, 9 1, 2, 4, Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 224 Společenskovědní seminář Podnikání CZ 1.07/1.1.00/ Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata charakterizuje činitele psychického vývoje lidského jedince, porozumí pojmu socializace a jeho významu pro život vymezí předpoklady zdravého duševního vývoje, charakterizuje podíl vlastní aktivity jedince na sebevýchově vymezí pojmy status, mobilita, sociální kapitál, prestiž a výkon objasní formování a přenos kulturních vzorců, úlohu Charakteristiky osobnostního a sociálního rozvoje Význam psychologie pro život Sféra práce a organizace Proměny hodnot, kulturních vzorců a OSV - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MuV - Základní problémy sociokulturních rozdílů Ročník, pozn.

13 1, 4, 42 7, 8 15, 16, 17 hodnot a norem identifikuje kořeny a vývoj evropského a komunitárního práva porozumí pojmu interpretace práva a rozliší jednotlivé druhy interpretace orientuje se v problematice lidských práv, v politickém systému a programech politických stran ve smyslu dopadu na podnikání objasní pojem závislá činnost zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců zná obsah pracovní smlouvy daný ZP vymezí obsah pojmů DPP, DPČ, smlouva o dílo charakterizuje rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým vztahem, mezi soukromou a státní organizací objasní cíl podnikání a posoudí rizika podnikání objasní právní formy podnikání a popíše typy ekonomických subjektů a jejich formy objasní pojmy osoba samostatně výdělečně činná obchodní společnost, sdružení podnikatelů a zájmové sdružení právnických osob popíše povinnosti podnikatelů vůči státu popíše orgány vybrané společnosti (s.r.o. nebo a.s.) má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání objasní dopad ekonomické krize a dlouhodobé recese na HDP a zejména na malé a střední podnikatele popíše funkci občanského zákoníku, které vztahy zákoník upravuje, rodily v nové a předchozí legislativě volného času v moderní společnosti Vývoj evropského práva a práva EU Právní ochrana Politický systém ČR (aktualizace) Zákoník práce Zaměstnanecký pracovní poměr Základy podnikání Fyzická a právnická osoba Živnostenský zákon Samostatně výdělečný umělec Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost Akciová společnost Družstvo Nadace, neziskové organizace Občanský zákoník OSV Sociální komunikace VMEGS Žijeme v Evropě VMEGS Žijeme v Evropě OSV- efektivní řešení problémů, morálka všedního dne 225

14 (porovnání s obchodním zákoníkem) uvede příčiny hospodářské krize těchto let objasní dopad ekonomické krize a dlouhodobé recese na HDP a zejména na malé a střední podnikatele Ekonomická krize, recese, oživení trhu Insolvence Exekuce Bankrot Korupce, lobbování 39, 40 kooperuje na školním individuálním či skupinovém projektu Projektová činnost OSV organizační dovednosti Pozn.: Očekávané výstupy psané kurzívou odpovídají očekávaným výstupům Vzdělávacího oboru Svět práce. Očekávané výstupy žáka 24,26 13,14 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost Rozpracované výstupy žáka rozlišuje soukromé a veřejné právo, uvede příklady důležitých právních vztahů z jednotlivých odvětví rozlišuje mezi právní subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům vysvětlí, co je norma a sankce, popíše náležitosti právních vztahů (účastníci, obsah, předmět) rozlišuje mezi platností, účinností a působností právních předpisů seznámí se s historií práva a významnými listinami světovými i českými vysvětlí funkci ústavy a ústavních principů pro fungování demokracie seznámí se s obsahem Ústavy ČR i Listiny základních práv a svobod Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 226 Učivo Základní právní pojmy Pojem právo Právo a stát Typy právních kultur Prameny práva Právní řád První normy Právní předpisy Fyzic. osoby, právnické osoby Lidská práva a jejich ochrana Historický vývoj práva Právo minulost a současnost Světové právní dokumenty České právní dokumenty Ústava ČR Rozbor Ústavy rozdělení státní moci, Společenskovědní seminář Právní nauka CZ 1.07/1.1.00/ Průřezová Ročník témata VMEGS Žijeme v Evropě MuV - Základní problémy sociokulturních rozdílů VMEGS Žijeme v Evropě

15 26, 27, 28, 30, 31 20, 21, 26, 27 27, 31 Seznámí se se základním členěním občanského práva Pozná systematiku občanského práva hmotného i procesního, vysvětlí obsah obecné i zvláštní části Vysvětlí jednotlivé instituty tohoto právního odvětví a bude si vědom, jak svá práva může chránit a prosazovat Seznámí se se základními institucemi soudního systému Seznámí se se základními principy rodinného práva Vymezí vznik a zánik manželství Popíše vztahy náhradní rodinné výchovy Popíše problematiku vyživovací povinnosti vymezí náležitosti uzavření i ukončení pracovního poměru je si vědom svých práv a povinností z pracovního poměru vyplývajících orgány moci Listina základních práv a svobod Pojmy a prameny občanského práva Občanské právo hmotné a procesní Občanskoprávní skutečnosti Občanskoprávní vztah Ochrana osobnosti a právo duševního vlastnictví Osobnostní práva a jejich ochrana Úřad pro ochranu osobních údajů Autorské právo Průmyslová práva Věcná práva vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, věcná břemena, zástavní a podzástavní, zadržovací právo Závazková práva Vznik, změna, zajištění a zánik závazkových právních vztahů Druhy smluv kupní, nájemní, pracovní Občanskoprávní proces vymezení pojmu, zahájení a průběh řízení, žaloba, dokazování rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí Zákon o rodině základní pramen rodinného práva Manželství Vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče, instituce Výživné Pojem a prameny pracovního práva. Pracovní poměr Vznik a zánik pracovního poměru Pracovní smlouva - náležitosti OSV - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů OSV efektivní řešeni problémů OSV morálka všedního dne 227

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA G5 Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat; uvede příklady faktorů, které ovlivňují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1 Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích RVP 79-41-K/41 Gymnázium 1 Základní právní pojmy Učivo podle RPV společenská podstata člověka sociální struktura společnosti sociální fenomény a procesy žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace OVO RVP OVO ŠVP Tématický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové Člověk jako jedinec objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Psychologie - definice, systém psychologických oborů Psychologické poradenství, instituce

Psychologie - definice, systém psychologických oborů Psychologické poradenství, instituce Vyučovací předmět Společenské vědy Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák objasní podstatu psychologické

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu:

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera, Praha Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia EKONOMIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Ekonomie pokrývá vzdělávací obor

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta

Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Sociologie, ekonomie a části oboru Člověk a svět práce 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY VE ČTYŘLETÉM STUDIU A VE VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO STUDIA obsah předmětu časové vymezení předmětu organizace výuky výchovné a vzdělávací

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více