Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)"

Transkript

1 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce Základy společenských věd Společenskovědní seminář Podnikání Společenskovědní seminář Právo Ročník Hodinová dotace Základy společenských věd Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) Realizuje obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G. Část obsahu je přesunuta do integrovaného předmětu Moderní svět a společnost, který také přebírá vybrané kompetence a očekávané výstupy žáka (12, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 37). Předmět integruje obsah vzdělávací oblasti Světa práce ve roč. a prohlubuje ho ve volitelném semináři ve 3-4. roč. Výuka probíhá v učebnách vybavených potřebnou didaktickou technikou. Předmět navazuje na předmět Výchova k občanství vyučovaný na nižším stupni gymnázia. Rozvíjí a rozšiřuje poznatky zde získané především ve vědách jako je psychologie, sociologie, státoprávní teorie, politologie, ekonomie, filosofie, etika a religionistika. Prohloubeny jsou základy finanční gramotnosti. S přihlédnutím k vyšší osobnostní vyspělosti žáka se předmět zaměřuje na postupnou schopnost žákovy kritické reflexe společenské situace pomocí získaného přehledu základních poznatků z těchto věd, a tím předmět spoluvytváří žákovu vlastní identitu. Oblast Světa práce připravuje žáky na další vzdělávání a vstup do profesních vztahů. Snaží se žáka teoreticky i prakticky připravit na situace, s nimiž se v profesním životě běžně setká. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou projektové aktivity jednotlivců nebo skupinové manažerské projekty žáků (např. Studentská obchodní snídaně, nadační plesy, organizace konferencí), workshopy, besedy či přednášky odborníků, seminární práce či maturitní práce vedené odborníky z praxe. Společenskovědní seminář může být v jednotlivých letech různě tematicky zaměřen a může prohlubovat kteroukoliv oblast základů společenských věd. Předmět klade důraz na využívání dosavadních získaných vědomostí a dovedností žáka z jiných oblastí. Hodinová dotace semináře činí 1-2 hodiny týdně, může být vyučován ve resp. 4. ročníku. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost; zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 213

2 vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních; učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání ve výuce reflektuje společenské dění žákům zprostředkuje poznání různých učebních typů a stylů, seznámí je různými metodami učení a učebními strategiemi zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení vede žáky k plánování úkolů a postupů vede žáky k samostatné organizaci a zajištění realizace akce, projektu vede žáky k spolupráci týmu a ke spolupráci s komunitními partnery školy z řad obce a odborníků Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/yně vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, ve tvůrčích činnostech a praktickém životě; propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí Kompetence komunikativní žák/yně se výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřuje k určité problematice, naslouchá druhým lidem, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, využívá informační technologie, rozumí různým typům textů a záznamů Kompetence sociální a personální žák/yně účinně spolupracuje ve skupině, oceňuje zkušenosti druhých lidí a respektuje různá hlediska, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, ovládá a řídí svoje jednání a chování Kompetence občanské žák/yně respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jich, je si vědom/a svých práv a povinností ve škole i mimo školu, respektuje a ocení tradice Kompetence pracovní žák/yně dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní zaměření, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, kooperuje při organizačním zajištění školního manažerského projetu Kompetence k učení žák/yně si vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost, projevuje ochotu věnovat se celoživotnímu učení, vytváří si plán pro dosažení učebních cílů, vytváří kritéria pro vyhodnocování toho, co se naučil, a posléze je i používá Očekávané výstupy: Žák: 1 objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka 2 porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života, vymezí, co každá etapa přináší do lidského života nového a jaké životní úkoly před člověka staví 3 vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat 214

3 4 porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení 5 využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace 6 na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 7 uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem 8 respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky 9 objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích 10 posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní 11 objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince a společnost 12 rozlišuje a porovnává historické i současné typy států (forem vlády) 13 vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které oblasti života upravuje 14 objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři nezávislé složky, rozlišuje a porovnává funkce a úkoly orgánů státní moci ČR 15 vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě 16 objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě, uvede příklady politického extremismu a objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií 17 rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního života občanů 18 uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu 19 vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenství 20 obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování 21 uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s úřady 22 uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a domýšlí její možné důsledky 23 objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy 24 uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a kde je uveřejňují 25 rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich příklady 26 vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů 27 na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek 28 rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním řízení a jaké v trestním řízení 29 rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti 30 rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně mohou občané obracet 31 ve svém jednání respektuje platné právní normy, 32 objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy 33 rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti 34 posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva 215

4 35 uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod světového společenství, zhodnotí význam zapojení ČR 36 uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě problémů při pobytu v zahraničí 37 posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky 38 objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka 39 rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení 40 eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci 41 zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití 42 posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem 43 rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení Očekávané výstupy oblasti Svět práce: Žák: 1 kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího studia a profesní orientace 2 posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující se k jeho volbě a kariéře 3 posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním 4 vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi 5 vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu 6 reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na své osobní vztahy 7 uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a podat výpověď 8 uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti 9 objasní funkci odborů 10 volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky 11 chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu 12 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu 13 stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků, místa či období, objasní důvody kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu podle vývoje nabídky a poptávky 14 rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a klamavé nabídky 15 rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnější 16 posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se zaměstnáním 17 uvede, jak postupovat při zakládání vlastní podnikatelské činnosti a jak zažádat o živnostenské oprávnění 216

5 18 analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobků na trhu 19 objasní základní principy fungování systému příjmů a výdajů státu 20 rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na které jeho činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje 21 uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání především k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění 22 na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni občanů 23 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit 24 uvede postup, jak se vypočítá životní minimum své domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na niž má nárok 25 objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a personálních agentur, vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech médií 26 používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku 27 uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem investic do cenných papírů 28 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti / manažerského projektu žáků 29 navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti / manažerského projektu žáků 30 na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, včetně produktů finančního trhu) 31 navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč 32 vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 33 vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN 34 vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby 35 objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank 36 využívá moderní formy bankovních služeb, včetně moderních informačních a telekomunikačních technologií, ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku 37 orientuje se v problematice peněz a reálných cen hmotných věcí i ceny práce 38 je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný/projektový rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace 39 využívá marketingových strategií při plnění zadaného projektu 40 rozvíjí své pracovní kompetence jako pracovník skupiny v manažerském projektu 217

6 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět: Člověk a společnost Očekávané výstupy žáka 1, 3, 4 2, , 9 Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 218 Základy společenských věd CZ.1.07/1.1.02/00069 Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata vymezí pojmy psychika, psychický jev uvede společné a rozdílné znaky psychických jevů stručně vysvětlí podstatu psychických procesů, stavů a vlastností na konkrétních příkladech objasní vztah mezi vnímáním skutečnosti a vnímáním sociálním na příkladech vysvětlí chyby při sociálním vnímání porovná asertivní, agresivní a pasivní jednání vysvětlí obsah pojmu osobnost uvede faktory ovlivňující vývoj jedince rozliší prenatální, perinatální a postnatální období uvede základní vývojové etapy jedince se stručnou charakteristikou využije získaných poznatků při charakteristice vlastní osobnosti i druhých vyloží význam psychohygieny vysvětlí, co je duševní porucha, a jaké jsou její druhy objasní, co je stres a rozliší faktory způsobující stres dokáže uvést příklady obrany proti stresu a aplikovat je ví, kam se obrátit pro pomoc či radu v oblasti klinické a pedagogické psychologie popíše proces komunikace, účastníky vyjmenuje druhy komunikace pojmenuje možné způsoby chování v situacích konfliktu popíše strukturu společnosti orientuje se v základním rozdělení sociálních skupin, doloží příklady Podstata lidské psychiky vědomí, psychické jevy, Procesy, stavy a vlastnosti Sociální vnímání Asertivita Osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie; periodizace vývoje jedince Sebepoznávání Základy psychohygieny Náročné životní situace Psychologické poradenství Socializace, sociální vazby Komunikace Konflikty Sociální stratifikace společnosti Sociální skupiny OSV- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti OSV- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů OSV- Sociální komunikace MuV - Základní problémy sociokulturních Ročník, pozn Bi CJ 1.

7 10, 11 3, 4, 5 3, 4, , 24, 25, 31 26, 27, 28, 29 vysvětlí principy fungování skupiny a postavení jedince ve skupině objasní rozdíl mezi organizací a institucí vymezí termíny sociální role, pozice, status na konkrétních příkladech popíše změny ve společnosti a jejich následky posoudí vliv médií na sociální realitu rozlišuje mezi sociálním a sociologickým problémem rozeznává jednotlivé typy učení a porovnává je vymezí vlivy působící na proces učení a posoudí jejich význam rozeznává jednotlivé metody učení a učební strategie vyhodnotí nejvýhodnější metodu učení pro své studium vysvětlí funkci ústavy a ústavních principů pro fungování demokracie uvede všech 8 hlav ústavy s jejich názvy vysvětlí výrok Právo je minimum morálky stručně popíše vývoj práva (zvykové, pozitivní) objasní pojem legislativa popíše právní řád ČR a jeho uspořádání vysvětlí, co je descendenční teorie rozlišuje mezi právní subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům vysvětlí, co je norma a sankce, aplikuje na své jednání popíše náležitosti právních vztahů (účastníci, obsah, předmět) rozlišuje mezi platností, účinností a působností právních předpisů uvede příklady propadnutí, promlčení a vydržení práva popíše systém právních odvětví v ČR rozlišuje soukromé a veřejné právo, uvede příklady důležitých právních vztahů z jednotlivých odvětví objasní význam smluv a jejich všeobecné podmínky 219 Sociální útvary Sociální mobilita Sociální procesy Sociální problémy rozdílů MV - Účinky mediální produkce a vliv médií Učební typy a styly Vlivy působící na proces učení 1. Metody učení Učební strategie 1. Ústava ČR Principy ústavnosti 2. Členění ústavního pořádku Pojem a vývoj práva Právní řád Právní normy Právní předpisy Právní vztahy Právní skutečnosti 2. Systém práva přehled veřejného a soukromého práva Občanské právo a občanské Z 1. D 2.

8 30, , , 22 rozlišuje mezi trestním a občanským soudním řízením, uvede konkrétní příklady objasní, co je přestupek a co trestný čin, kdo je pachatelem trestného činu uvede 5 okolností vylučujících trestnost uvede druhy trestů a některé skutkové podstaty trestných činů s příklady popíše průběh trestního řízení objasní funkce a úkoly právní ochrany popíše systém právního poradenství ví, kam se obrátit v případě problémů v zahraničí (velvyslanectví, konzulát) zdůvodní dělení státní moci v demokratických státech charakterizuje jednotlivé složky státní moci a popíše náplň jejich činnosti uvede možné formy politické participace rozliší formy přímé a nepřímé demokracie objasní podstatu a funkci voleb vysvětlí rozdíly mezi volebními systémy a jejich dopad na politickou situaci ve státě vyloží podstatu voleb v ČR vyjmenuje některá základní práva a svobody občana ČR popíše, jakým způsobem se bránit porušování lidských práv vysvětlí na konkrétních úkolech úlohu státních úřadů pro občana rozliší pravomoci orgánů zvládá komunikaci ve styku s úřady soudní řízení (účel, průběh) Pracovní právo Rodinné právo Trestní právo hmotné a procesní, orgány činné v trestním řízení Orgány právní ochrany Dělba státní moci Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Politická participace Přímá: referendum, iniciativa, odvolání Nepřímá: volby Volební systémy: poměrný, většinový, smíšený Volby v ČR Lidská práva podstata, znaky Dokumenty o lidských právech Listina základních práv a svobod ČR Státní instituce a úřady Styk s úřady Korupce

9 1, 2, 3, 4, 5 7, 8 9, 10,11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 je schopen vyplnit některé formuláře např. žádost o pas, občanský průkaz objasní podstatu korupce, uvede příklady objektivně popíše své předpoklady pro profesní orientaci orientuje se v aktuální profesní a vzdělávací nabídce na českém i evropském trhu popíše průběh přijímacího, výběrového řízení a uvede náležitosti k nim potřebné objasní význam celoživotního vzdělávání vymezí náležitosti uzavření pracovního poměru je si vědom svých práv a povinností z pracovního poměru vyplývajících popíše funkci odborů chová se adekvátně pracovním podmínkám, dodržuje zásady bezpečnosti práce popíše fungování tržního mechanismu na konkrétních příkladech zhodnotí výhody a rizika jednotlivých forem podnikání dokáže uvést faktory ovlivňující nabídku a poptávku a jejich interakci zná dopady monopolistické konkurence na tržní mechanismus vysvětlí, co je cena, z jakých složek se skládá a jak se tvoří ví, co je nekalá soutěž prohlédne nejpoužívanější cenové triky popíše příčiny a dopady inflace na spotřebitele uvede některé nástroje protiinflační politiky je schopen vyplnit formulář pro daňové přiznání orientuje se v aktuální daňové soustavě ČR 221 Trh práce v ČR, EU Složky trhu práce Profesní a vzdělávací nabídka Přijímací pohovor a řízení, výběrové řízení Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; Sociální komunikace; Spolupráce a soutěž VMEGS Globalizační a rozvojové procesy Pracovní poměr (podmínky vzniku a zániku) Práva a povinnosti účastníků Odbory a jejich význam Základy bezpečnosti práce Cenová gramotnost: Základní ekonomické pojmy Trh, zákon nabídky a poptávky Konkurence a její druhy Cena a její atributy, tvorba ceny, cenové praktiky Inflace, index spotřebitelských cen Veřejné finance (HNP, HDP), důchodová a cenová politika - systém sociálních dávek Veřejné zakázky MV Média a mediální produkty

10 24, 28, 29, 30, 38, 39 6, 8, 29, 38, 39, 40 vysvětlí úlohu státního rozpočtu popíše financování systému sociálního pojištění objasní účel marketingu popíše marketingový mix se zřetelem na reklamu objasní poskytovaní dotací z EU odlišuje makroekonomické ukazatele od mikroekonomických na aktuálních příkladech posoudí jejich vliv na životní úroveň orientuje se v příjmech a výdajích vlastní domácnosti pomocí rozpočtu udrží příjmy a výdaje pod kontrolou, zjistí problematická místa, popř. odhalí finanční rezervy domácnosti porovnává majetek a závazky domácnosti uvědomuje si nezodpovědnost zadlužení bez dostatečných rezerv v příjmech nebo majetku využitelných pro splácení dluhu dokáže zefektivnit vlastní rozpočet z hlediska hospodárnosti dokáže spočítat životní minimum své domácnosti zná svá práva jako spotřebitele je schopen si efektivně uspořádat a rozvrhnout osobní práci plánuje, řídí a kontroluje činnosti v rámci manažerského projektu formuluje cíle a cesty, kterými lze záměru projektu dosáhnout vytvoří finanční plán, na jehož jedné straně jsou zvažovány plánované příjmy a na straně druhé předpokládané výdaje určí si priority jednotlivých cílů sestavuje finanční plán projektu v následujících krocích: analýza majetku a příjmů, analýza rizik, analýza cílů, analýza stávajícího řešení shrne výsledky projektu, vyvodí příslušnou odpovědnost, navrhne kroky či opatření pro případné budoucí zlepšen kooperuje s komunitními partnery, poskytovateli služeb Daně, daňový systém Marketing Rozpočtová gramotnost: Osobní/rodinný rozpočet Dluhová past Příjmy a výdaje Ochrana spotřebitele Finanční plánování (formou manažerského projektu) Ekonomická krize, recese, oživení trhu Insolvence Exekuce Bankrot, osobní bankrot Time management OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

11 26, 27, 31, 32, 33, 34 35, 36, pravidelně reportuje o fázích projektu vysvětlí funkci peněz, orientuje se v kurzovním lístku používá některé z forem platebního styku ví, jak fungují platební karty a zná jejich druhy zachovává elementární bezpečnostní zásady použití platebních karet především na internetu rozlišuje základní druhy cenných papírů; ví, kdo a kde se s nimi obchoduje, zná možnosti jejich zhodnocení dokáže vhodně využít přebytku finančních prostředků a reagovat na jejich nedostatek promýšlí možnosti, jak výhodně investovat orientuje se v nabídce úvěrových služeb, ve výši úrokových sazeb a v nabídce pojistných produktů ví, jak fungují úroky u úvěrů a půjček je si vědom úskalí spotřebitelských úvěrů popíše bankovní soustavu v ČR se zaměřením na centrální banku a její roli odlišuje různé typy bankovních účtů a zná jejich výhody a nevýhody vysvětlí, jaké jsou moderní způsoby bankovnictví je si vědom rizik při využívání kanálů přímého bankovnictví (phishing) objasní, co je filosofie a její význam pro jednotlivce a společnost uvede příklady filosofických otázek vysvětlí vztah mezi filosofií a jinými obory popíše a analyzuje jednotlivá období v dějinách filosofie uvede klíčové představitele vnímá a chápe souvislosti myšlení, uvede na konkrétních příkladech návaznost problematiky Peněžní gramotnost: Peníze, domácí a zahraniční měna, formy platebního styku, platební karty Investice, cenné papíry, burzy Spoření, stavební spoření, skořicí účty, termínované vklady, úvěry, leasingy, pojištění Úrok a úroková sazba, RPSN Bankovní a nebankovní sektor Bankovní účty a operace Přímé bankovnictví a jeho kanály Monetární politika ČNB Filosofie a její struktura základní filosofické pojmy, disciplíny Filosofie a věda, filosofie a náboženství, filosofie a umění, filosofie a mýtus Hlavní filosofické směry a jejich představitelé (antická, středověká, renesanční, novověká filosofie, filosofie 19. a D, CJ 223

12 20. století) 40, 41, objasní podstatu etiky jako praktické filosofie a její proměny v dějinách uvede její druhy spolu s příklady popíše základní etické kategorie ve vztahu k sobě a druhým je schopen kriticky zhodnotit chování vlastní i jiných z pohledu etiky, např. zneužití techniky rozlišuje různé podoby víry popíše etapy ve vývoji náboženství uvede významná světová náboženství (křesťanství, buddhismus, islám) objasní podstatu sekt a posoudí jejich nebezpečnost Etika a její definice Druhy etiky Základní etické kategorie Víra a její podoby Vývojové etapy náboženství (animismus,..) Náboženské systémy, církve a sekty OSV Morálka všedního dne 4 4 Z, D Pozn.: Očekávané výstupy psané kurzívou odpovídají očekávaným výstupům Vzdělávacího oboru Svět práce. Očekávané výstupy žáka 1, 2, 9 1, 2, 4, Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 224 Společenskovědní seminář Podnikání CZ 1.07/1.1.00/ Rozpracované výstupy žáka Učivo Průřezová témata charakterizuje činitele psychického vývoje lidského jedince, porozumí pojmu socializace a jeho významu pro život vymezí předpoklady zdravého duševního vývoje, charakterizuje podíl vlastní aktivity jedince na sebevýchově vymezí pojmy status, mobilita, sociální kapitál, prestiž a výkon objasní formování a přenos kulturních vzorců, úlohu Charakteristiky osobnostního a sociálního rozvoje Význam psychologie pro život Sféra práce a organizace Proměny hodnot, kulturních vzorců a OSV - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MuV - Základní problémy sociokulturních rozdílů Ročník, pozn.

13 1, 4, 42 7, 8 15, 16, 17 hodnot a norem identifikuje kořeny a vývoj evropského a komunitárního práva porozumí pojmu interpretace práva a rozliší jednotlivé druhy interpretace orientuje se v problematice lidských práv, v politickém systému a programech politických stran ve smyslu dopadu na podnikání objasní pojem závislá činnost zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců zná obsah pracovní smlouvy daný ZP vymezí obsah pojmů DPP, DPČ, smlouva o dílo charakterizuje rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým vztahem, mezi soukromou a státní organizací objasní cíl podnikání a posoudí rizika podnikání objasní právní formy podnikání a popíše typy ekonomických subjektů a jejich formy objasní pojmy osoba samostatně výdělečně činná obchodní společnost, sdružení podnikatelů a zájmové sdružení právnických osob popíše povinnosti podnikatelů vůči státu popíše orgány vybrané společnosti (s.r.o. nebo a.s.) má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání objasní dopad ekonomické krize a dlouhodobé recese na HDP a zejména na malé a střední podnikatele popíše funkci občanského zákoníku, které vztahy zákoník upravuje, rodily v nové a předchozí legislativě volného času v moderní společnosti Vývoj evropského práva a práva EU Právní ochrana Politický systém ČR (aktualizace) Zákoník práce Zaměstnanecký pracovní poměr Základy podnikání Fyzická a právnická osoba Živnostenský zákon Samostatně výdělečný umělec Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost Akciová společnost Družstvo Nadace, neziskové organizace Občanský zákoník OSV Sociální komunikace VMEGS Žijeme v Evropě VMEGS Žijeme v Evropě OSV- efektivní řešení problémů, morálka všedního dne 225

14 (porovnání s obchodním zákoníkem) uvede příčiny hospodářské krize těchto let objasní dopad ekonomické krize a dlouhodobé recese na HDP a zejména na malé a střední podnikatele Ekonomická krize, recese, oživení trhu Insolvence Exekuce Bankrot Korupce, lobbování 39, 40 kooperuje na školním individuálním či skupinovém projektu Projektová činnost OSV organizační dovednosti Pozn.: Očekávané výstupy psané kurzívou odpovídají očekávaným výstupům Vzdělávacího oboru Svět práce. Očekávané výstupy žáka 24,26 13,14 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Předmět: Člověk a společnost Rozpracované výstupy žáka rozlišuje soukromé a veřejné právo, uvede příklady důležitých právních vztahů z jednotlivých odvětví rozlišuje mezi právní subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům vysvětlí, co je norma a sankce, popíše náležitosti právních vztahů (účastníci, obsah, předmět) rozlišuje mezi platností, účinností a působností právních předpisů seznámí se s historií práva a významnými listinami světovými i českými vysvětlí funkci ústavy a ústavních principů pro fungování demokracie seznámí se s obsahem Ústavy ČR i Listiny základních práv a svobod Občanský a společenskovědní základ, Svět práce 226 Učivo Základní právní pojmy Pojem právo Právo a stát Typy právních kultur Prameny práva Právní řád První normy Právní předpisy Fyzic. osoby, právnické osoby Lidská práva a jejich ochrana Historický vývoj práva Právo minulost a současnost Světové právní dokumenty České právní dokumenty Ústava ČR Rozbor Ústavy rozdělení státní moci, Společenskovědní seminář Právní nauka CZ 1.07/1.1.00/ Průřezová Ročník témata VMEGS Žijeme v Evropě MuV - Základní problémy sociokulturních rozdílů VMEGS Žijeme v Evropě

15 26, 27, 28, 30, 31 20, 21, 26, 27 27, 31 Seznámí se se základním členěním občanského práva Pozná systematiku občanského práva hmotného i procesního, vysvětlí obsah obecné i zvláštní části Vysvětlí jednotlivé instituty tohoto právního odvětví a bude si vědom, jak svá práva může chránit a prosazovat Seznámí se se základními institucemi soudního systému Seznámí se se základními principy rodinného práva Vymezí vznik a zánik manželství Popíše vztahy náhradní rodinné výchovy Popíše problematiku vyživovací povinnosti vymezí náležitosti uzavření i ukončení pracovního poměru je si vědom svých práv a povinností z pracovního poměru vyplývajících orgány moci Listina základních práv a svobod Pojmy a prameny občanského práva Občanské právo hmotné a procesní Občanskoprávní skutečnosti Občanskoprávní vztah Ochrana osobnosti a právo duševního vlastnictví Osobnostní práva a jejich ochrana Úřad pro ochranu osobních údajů Autorské právo Průmyslová práva Věcná práva vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, věcná břemena, zástavní a podzástavní, zadržovací právo Závazková práva Vznik, změna, zajištění a zánik závazkových právních vztahů Druhy smluv kupní, nájemní, pracovní Občanskoprávní proces vymezení pojmu, zahájení a průběh řízení, žaloba, dokazování rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí Zákon o rodině základní pramen rodinného práva Manželství Vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče, instituce Výživné Pojem a prameny pracovního práva. Pracovní poměr Vznik a zánik pracovního poměru Pracovní smlouva - náležitosti OSV - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů OSV efektivní řešeni problémů OSV morálka všedního dne 227

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více