MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku"

Transkript

1 MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/ EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické otázky, potřeby, statky, služby, hospodářský proces, výrobní faktory 2. TRŢNÍ EKONOMIKA A OSTATNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY základní ekonomické systémy, transformace ekonomiky ČR, trh, typy trhů, tržní subjekty, zákony trhu, struktura trhu, selhání trhu zboží, peníze, ceny a inflace, konkurence 3. NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ charakteristika NH, hospodářský cyklus hospodářské a sociální funkce státu, ukazatele úrovně NH, šedá a černá ekonomika, hospodářská politika státu, subjekty NH 4. PODNIK JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ definice dle obchodního zákoníku, charakteristické znaky podniku, členění podniků, založení a vznik podniku, obchodní rejstřík, zrušení a zánik podniku, obchodní firma, jednání jménem podniku, vztahy podniku k okolí, podnikatel, podnikání 5. ŢIVNOSTI definice dle živnostenského zákona, podmínky provozování živností, odpovědný zástupce, rozdělení živností, živnosti ohlašovací, živnosti koncesované, živnostenská oprávnění, živnostenský rejstřík, zánik živnostenského oprávnění 6. OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI charakteristika, členění, charakteristické znaky jednotlivých obchodních společností definice, založení a vznik společnosti, základní kapitál, ručení za závazky společnosti, rezervní fond, orgány společnost, konkurence v oboru, dělení zisku, zrušení a zánik společnosti 7. DRUŢSTVA, STÁTNÍ PODNIKY A OSTATNÍ FORMY PODNIKÁNÍ definice družstva, základní charakteristiky družstva, podnikání státu v ziskovém sektoru, charakteristika státního podniku, ostatní právní formy podnikání, tiché společenství, sdružení, holding, joint venture, franchising, neziskové organizace příspěvkové a rozpočtové 8. PODNIKOVÉ ČINNOSTI PERSONÁLNÍ ČINNOST rozdělení podnikových činností, personalistika pojem, úkoly, cíle, účastníci pracovněprávních vztahů, podoby pracovněprávních vztahů, vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru 9. PODNIKOVÉ ČINNOSTI VÝROBA, ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA rozdělení podnikových činností, zásobování logistika zásoby, peněžní prostředky, koloběh oběžného majetku, zásady racionálního zásobování, plán zásobování, řízení zásob, právní stránka obchodních vztahů, logistika pojem 10. PODNIKOVÉ ČINNOSTI FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST rozdělení podnikových činností, financování firmy zdroje rozdělení, rozvaha, vlastní a cizí kapitál, bankovní úvěry, investování firem rozdělení investic, možnosti investic, formy investování, cíle finančního řízení podniku, finanční analýza

2 11. PODNIKOVÉ ČINNOSTI MANAGEMENT definice, role managera, styly řízení, managerské funkce sekvenční, managerské funkce průběžné, plánování a druhy plánů, organizační struktury, výběr a rozmisťování zaměstnanců, motivace, teorie XY, význam kontroly, komunikační schéma, formy komunikace a komunikační kanály 12. PODNIKOVÉ ČINNOSTI EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A ÚČETNICTVÍ kalkulace, základní členění nákladů, účetnictví funkce, základní účetní pojmy účetní období, účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy, účetní uzávěrka a závěrka, druhy účtů, směrná účtová osnova, účtový rozvrh 13. PODNIKOVÉ ČINNOSTI MARKETING A PRODEJ definice, historie, informační systém, segmentace trhu, marketingová strategie, marketingové prostředí, marketingový výzkum, nástroje marketingového mixu 14. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, PŘÍMÉ DANĚ struktura daňové soustavy v ČR, základní pojmy plátce, poplatník, daň, základ daně, sazba daně, daně důchodové, daně majetkové 15. NEPŘÍMÉ DANĚ A OSTATNÍ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU univerzální daň, selektivní daň, daně k ochraně životního prostředí energetické daně, clo a celní politika, sociální a zdravotní pojištění 16. FINANČNÍ TRHY I PENĚŢNÍ TRH struktura finančních trhů, nástroje peněžního trhu, krátkodobé vklady a úvěry, cenné papíry peněžního trhu 17. FINANČNÍ TRHY II KAPITÁLOVÝ TRH struktura finančních trhů, nástroje kapitálového trhu, dlouhodobé úvěry, cenné papíry kapitálového trhu, deriváty cenných papírů 18. BURZY A OSTATNÍ INSTITUCE FINANČNÍCH TRHŮ definice burzy, druhy burz, burzy v ČR, Burza cenných papírů Praha historie, současnost, orgány burzy, členství na burze, index burzy, druhy burzovních obchodů, RM systém, ostatní instituce působící na finančním trhu 19. CENNÉ PAPÍRY definice, základní pojmy, členění cenných papírů z různých hledisek, krátkodobé cenné papíry, dlouhodobé a střednědobé cenné papíry, deriváty cenných papírů, portfolio 20. BANKOVNICTVÍ bankovní systém ČR, centrální banka základní úkoly, nástroje banky, obchodní banky příjmy, operace obchodních bank Vypracovala Ing. Milada Harantová

3 MATURITNÍ OKRUHY MANAGEMENT A MARKETING školní rok 2010/2011 Management 1. Podstata a vývoj managementu 2. Manager role, funkce, vlastnosti, dovednosti, rysy 3. Management a podnikání 4. Plánování 5. Organizování 6. Personální management 7. Vedení 8. Kontrola 9. Komunikace 10. Rozhodování Marketing 1. Podstata a význam marketingu, základní pojmy 2. Marketing a trh 3. Marketingové prostředí 4. Marketingové řízení 5. Marketingový výzkum 6. Marketingový mix výrobek a výrobková politika 7. Marketingový mix cena a cenová politika 8. Marketingový mix distribuce a distribuční politika 9. Marketingový mix propagace a marketingová komunikace 10. Reklama Vypracovala: Ing. Milada Harantová

4 Právo 1. Základní právní pojmy I. - Právo a stát, právní řád, rozdělení práva, systém práva, fyzická osoba, právnická osoba 2. Základní právní pojmy II. - Právní vztah, fyzická osoba, právnická osoba, právní norma, druhy právních norem, právní skutečnosti, zákonnost a právní vědomí, platnost a účinnost právních předpisů 3. Občanské právo I. práva věcná - Pojem a prameny občanského práva, zásady občanského práva, dědické právo, spoluvlastnictví, držba 4. Občanské právo II. práva věcná - Pojem a prameny občanského práva, zásady občanského práva, pojetí věci a majetku, vlastnické právo, právo duševního vlastnictví 5. Občanské právo III. práva k cizím věcem - Pojem a prameny občanského práva, zásady občanského práva, věcná práva k cizím věcem, rozdělení věcí, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo 6. Občanské právo IV. práva závazková - Závazkové právo, vznik, změna, zajištění a zánik závazku, kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva 7. Obchodní právo I. obecně - Pojem a prameny obchodního práva, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, nekalá soutěž 8. Obchodní právo II. obchodní společnosti osobní - Pojem a prameny obchodního práva, v.o.s., k. s. 9. Obchodní právo III. obchodní společnosti kapitálové - Pojem a prameny obchodního práva, spol. s r.o., a.s. 10. Obchodní právo IV. druţstvo a státní podnik - Pojem a prameny obchodního práva, družstvo, státní podnik 11. Ţivnostenské právo - Pojem a prameny živnostenského práva, rozdělení živností, provozování živností, živnostenská správa

5 12. Pracovní právo I. - Pojem a prameny pracovního práva, právo na zaměstnání, účastnici pracovně právních vztahů, druhy, vznik a změny pracovního poměru 13. Pracovní právo II. ukončení pracovního poměru - Zánik pracovního poměru, ukončení ve vedlejším pracovním poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru, odstupné, odměňování práce 14. Pracovní právo III. pracovní doba, dovolená - Pojem, prameny pracovního práva, pracovní doba, délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, práce přesčas, dovolená, druhy dovolené 15. Pracovní právo IV. odpovědnost za škody - Odpovědnost zaměstnance za škody, odpovědnost zaměstnavatele za škody, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, 16. Právní instituce - Soudy a jejich výkon, soudnictví v ČR, soustava soudů, soudní řízení, soudce, notářství, státní zastupitelství, advokacie, soud pro lidská práva 17. Rodinné právo - Pojem, prameny, manželství vznik, zánik, neplatnost, rozvod, rodina, příbuzenství, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost - Náhradní výchova adopce, poručnictví, pěstounská péče, sociálně-právní ochrana dětí, vyživovací povinnost 18. Trestní právo - Pojem, prameny, trestný čin, pachatel, spolupachatel, účastník, podmínky trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření, zvláštní část trestního zákona - Základy trestního práva procesního, průběh trestního řízení 19. Finanční právo - Pojem, prameny, rozdělení, rozpočtové právo státní rozpočet, kraje, obce (výdaje, příjmy), státní fondy - Daňové právo daň, splatnost daně, základní rozdělení daní, poplatková soustava ČR - Měnové právo měna, platební styk, zákonné peníze 20. Správní právo - Pojem, prameny, obce, zákon o obcích, hospodaření obce, působnost obce, orgány obce - Kraje, hospodaření kraje, působnost kraje, orgány kraje - Správní řízení, příklad z praxe Zpracovala: Ing. Šárka Šumová

6 MATURITNÍ OKRUHY ÚČETNICTVÍ pro písemnou praktickou zkoušku ŠKOLNÍ ROK 2010/ Dlouhodobý majetek 2. Zásoby materiál, zboží, výrobky 3. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 4. Zúčtovací vztahy závazky a pohledávky 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Náklady 7. Výnosy 8. Zúčtování daní 9. Účetní uzávěrka a účetní závěrka Zpracovala: Ing. Milada Harantová

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více