Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zpráv předsvensv Municipání finnčníspoečnosi á s, o vzzích mezi propojenými osobmi z účeníobdobí roku 2009 Propojené osoby ovádná osob: PSČ Municipání finnčníspoečnosi, s, se sídem Jeruzémskág6, Prh, 0 0ó, č , zpsná v obchodním rejsříku vedeném Měsským soudem v Prze, oddí B, vožk 257 (dáe éž'mufs") Ovádjící osob: česká repubik - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSČ 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 9o/o, českomorvská záruční rozvojová bnk, s, se sídem Jeruzémská 96, prh, psč 0 OO, č , s podíem hsovcích práv 9 % (dáe éž,,čvzns-; _ sm ovádná Českou repubikou zsoupenou ěmio minsr]y;, ^ - Minisersvo průmysu obchodu se sídem N Frnišku 32, Prh, PSC 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, _ Minisersvo pro mísnírozvoj se sídem sroměsské nám 6, prh, psč 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSC 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 23,B3% To zpráv by vyprcován v soudu s usnoveními 66 zákon Č 5399 Sb,, obchodní zákoník, v pném znění uvádí údje z období od edn 2009 do 3, prosince 2009 (dáe,,rozhodné období") Vzhy mezi ovádjíci ovádnou osobou Smuvní vzhy mezi MUFS Českou repubikou Minisersvem finncí nebyy v rozhodném období uprveny žádnými novými smuvními dokumeny v zájmu ovádjících osob nebyy uóiněny ni žádňéjiné právní úkony ni jiná opření Pokud jde o vzhy mezi MUFS ná edné srně ČMzRe jko ovádjící osobou souósně osobou ovádnou českou ""pbikou n srně druhé, iyo byy v rozhodném období uprveny někoik novými smuvními dokumeny: mouv o inerneiovém bnkovnicví číso06/2009/b Smuvní srny: ČVZn Municipánífinnční spoečnos s Dum uzvření: předmě ujednání: zřízení inerneového bnkovnicví účůmmufs Dodek ke Srnouvě zťízení vedení speciáního běžnéhoúčučís o2320ue Smuvní srny: čryzns Municipánífinnční spoečnosí, s, Dum uzvření: předmě ujednání: vypušěníčánku o eekronickém bnkovnicví, kený by nhrzen Smouvou o inerneovém bnkovnicví číso06/2009/b ze dne

2 Dohod o ukončenísmouvy, Smuvnísrny: ČMzRg MUF S Dum uzvření: předmě ujednání: ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů s cennými ppíry čísó2/poa ze dne,2 Rámcové smouvy o poskyování ÚvěrŮ zjišěných převodem cenných ppírůčíso/999 ze dne 6999 je V souvisosi s vyvořením spoečného úvěrovéhofondu MUF S ČMZRB, jehož cíem poskyování úvěru obcím v Českérepubice, byy v rozhodném období uzvřeny Yo smuvní dokumeny: vyvoření správy spoečnéhoúvěrového fondu poskyování úvěrůměsůnr obcím Českérepubiky n finncování jejich infrsrukurních Dohod o sdružení z účeem projekú (Dohod o SÚP) Smuvní srny: MUFS ČMZRS Dum uzvření: 27B,2009 předmě ujednání: vyvoření sdružení právnických osob v podobě spoečného úvěrovéhofondu (SÚF), jež se řídí usnoveními 829 žb zákon Ó 096 Sb, občnskéhozákoníku, o smouvě o sdružení,kerý nemá vsní způsobios k PrávŮm povinnosem, snovení prvide pro vyvoření, dopňování, řízení,využívání vypořádání,súr, usnovení správce SÚr snovení podmínek pro poskyování úvěrůze SUF mouv o zřízení vedení speciáního běžného úóu,,a" číso08/2009/u Smuvní srny: Č/zng MUFS Dum uzvření: 3' 2009 předmě ujednání, zřízení vedení speciáního běžného účupro bezhoovosní operce SÚF poskynué bnkovní s užby probíhy z sndrdních obchodních podmínek ČUZRg z nich ňevzniky dodečnénákdy, riz k, ni žádná újm Z ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů Črr/Zng nevzniky dodečné nákdy, rizik ni Žádná Újm Výše ročníhopopku z správ u řízení SÚr z dminisrci ÚvěrŮ pro ČUZn e sednn poměrnou óáskou denního zůsku nespcených jisin poskynuých ÚvěrŮ ze Šúrpopek je nákdem sdruženív r 2009 byo jednáno o poskynuí někoik ÚvěrŮ, k podpisu úvěrových smuv všk v r 2009 nedošo V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů mezi uvedenými osobmi, nevzniky dodečnénákdy ni rizik, Vzhy mezi ovádnou osobou osními osobmi ovádnými sej nou ovádjící osobou Smuvní vzhy mezi MUF S osními osobmi ovádnými Českou repubikou byy v rozhodném období uprveny smuvními dokumeny uvedenými v čási, v zájmu jiných ovádných osob nebyy učiněny žádnéjiné právní úkony nijiná opření -3_

3 úvěrový vzh mezi MUFS s Sáním íondem živoníhoprosředí PokrČov sndrdním způsobem V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů k osnim ovádným osobám, nevzniky dodečnénákdy ni rizik V Prze neú?:zoo ng Jiří Peřk předsed předsvensv Municipání finnčníspoečnos s Municipání finnčníspoečnos *ffi " 7 "o^^ - i,", j:""

4 ZPRAVA N EZAVSLÉHo AuDToRA o ověřeuí účerrqíávěnxy pro kcionáře spoečnosi j rozvhu Ověřii jsme pňioženou účeinízávěr<u spoečnosi Municipání finnčníspoečnos,s, přehed ťráťy zobdobíod 2009 ogj zzoo9, přiiohu éo učenízávěri<y, období z ocích prehed o neně,zn9 r o změnách vsniho rpiáru iá období od 2009 do k ,výkuzisxui o spoečnosi od,2009 do 32i009, včeně popisu použi ých význmných účenichmeod Udje záuéry příohy účeni jsou éo v bodě uvedeny úunicipání finnčníspoečnos s odpovědnos suámího orgánu účeníjednoky z účenízávěrku predpisy odpovidá suámí Z sesvení věmé zobruení účenizávěrky v souidu s českými účeními je nvrhnou, zvás odpovědnosi éo,s Součásí Municípání finnčníspoeinos rgá $bnosi by neobshov,tii un,ri konroy nád sesvovánim věmým zobnzenim účenízávěrky k, meody uyiňárre nesprávnoii způsobené podvodem nebo chybou, zvoi upňov vhodné ÚČení piovádě dné siucipňměřené účení od hdy, 0dpovědnos udior Audi jsme Nšíúohou je vyd n zákidě provedeného udiu vrok k éo ÚČenízávérce Pro_V9di Mezinárodnimi udiorskými sndrdy souvisejícími PiikČními v soudu se zákonem o udiorecir předpisy jsme Povinni dodžov eické doožkmi Komory udioru česke repubiky, V soudu s ěmio jisou, Že ÚČeni závé* neobshuje pňměřenou normy npánov provés udi k, býchom získii význmné nesprávnosi jejichž cíem je získ důkzní informce o Čáskách Audi zhmuje provedení udiorských posupů, posupů závisí n úsudku udior, včeně sxuiánosec'n uveoenyin vúčenížáréor Výběiáudiorských způsobenépodvodem nebo chybou, Pň ňrriri ňzik, že úeeni zve* obshuje,ýnmné nesprávnosi jsou reievnní pro sesvení věme porurouni Écho rižk áudior pňnedne x uňimím konroám, keré je nvrirnou vhodné udiorské PosuPY, nikoi zobruení účenizávěr<ý, ci, posouzení vnimích konro vhodnosi PouŽiých ÚČeních meod, posouzení ;Yřdňise k účinnosivnmicn konřo Audi éžzhmuje piireě*riúčeníchodhdů provedených vedenim i posouzenícekové Prezence ÚČenízávěd<Y, pro vyjádrení nšeho v}roku, omniváme se, že získnédůkzni informce voň dosečný vhodný zákd Výrok udior pode nšeho názoru účenízávěrk podává věrný pocivý obrz kiv, psiv íinnčnísiuce výsedku jejího spoečnosi Municipání finnčníspoečnos s k nákdů, výnosů hospodření peněžních oků z rok 2009 v soudu s českými úče9*ff fsv V Prze dne22200 (J,, q q/u D-- Kái c,r = o, ng Vácv Akšeinová, udior, osvědčeni M ČR č" 388 AKAUDT spo s r o, Biskupská 3, Prh osvědčení M ČRč 285

5 RozVAHA v pném rozshu kedni Municipání finňcní Jeruzéms]í Prh 0 00 Kc) C spoécnos čiso oznčeni AKTVA řádku b c AKTiVA CELKEM (A + B, + A Pohedávky z upsný zákdní kpiá R Douhodobý mjeek c, + D,) 00 (B + B, + B,,) Douhodobý nehmoný mjeek (souče B, ž B,,8,) 00 B Zťzovcí výdje 005 ukumu vývoje Sofwre 007 Oceniená práv Goodwi Jiný douhodobý nehmoný mjeek 00 7 Nedokončený douhodobý nehmoný mjeek 0 8 Poskynué záohy n douhodobý nehmoný mjeek 02 Douhodobý hmoný mjeek Korekce Neo Neo B 0 (souče B, ž B,,9,) Pozemky 0 2 Svby 05 Smosné movié věci soubory moviých věcí 06 Pěsie ské ceky rvých porosů 07 q Dospěá zvíř jejich skupiny 08 6, Jiný douhodobý hmoný mjeek 09 7 Nedokončený douhodobý hmoný mjeek Poskynué záohy n douhodobý hmoný mjeek 02 o Oceňovcí rozdí k nbyému mjeku o22 B Douhodobýíinnční mjeek (souče B, žb,,7,) 023 B Podíy v ovádných řízených osobách 02 Podíy v účeníchjednokách pod podsným vivem 025 Osní douhodobé cenné ppíry podíy 026, Půjčky úvěry - ovádjící řídícíosob, podsný viv 027 5" Jiný douhodobý íinnčnímjeek 028 b Pořizovný douhodobý íinnčnímjeek Poskynué záohy n douhodobý finnčnímjeek 030 B, 006 J B Bruo 003, Nehmoné qi,sedky Minu é účobdobi Běžné účeníobdobí 002 B, f f (v ce}ých isicich Název sído účenijednoky Wďem Ý píqeru FoRM6úD- w*,ňb,e

6 č: oznčení oběžná C C kiv (c, + C, + C + (souče C, C,V) ž C,6) 2 03 Výrobky 035 Mdá osní zvíř jejich skupiny 036 Zboži o37 6 Poskynué záohy n zásoby 038 C Pohedávky z obchodních rrzhů 00 Pohedávky - ovádjíci řídícíosob 0 Pohedávky - podsný viv o2 Pohedávky z spoečníky,čeny družsv účsníky sdružení 03 E Douhodobé poskynué záohy 0 b Dohdné účykivní 05 7 Jiné pohedávky 06 B Odožená dňová pohedávk o7 603 Pohedávky z obchodních rzhů 09 LA 0 2 Pohedávky - ovádjící řídícíosob 050 J Pohedávky - podsný viv 05 Pohedávky z spoečníky, čeny družsv účsníky sdružení 052 E Sociání zbezpečení zdrvoní pojišění Sá - dňové pohedávky 05 7, Krákodobé poskynué záohy Dohdné účykivní Jiné pohedávky 057 cm Krákodobý íinnčnímjeek (souče CV, ž CV) CV, Peníze 059 Účy v bnkách 060 Krákodobé cenné ppíry podíy 06,í Poňzovný krákodobý íinnčnímjeek 062 c,, i 2 D 6 25, B3 0B2 62 0B _ B L Nákdy přiších období , Kompexní nákdy příšíchobdobí 065 Příjmy přišich období ,í 0B 952 (D, + D3,) B 063 rozišení Čsové D, B 59 _ (souče C ž C,9,) B 08 pohedávky 3B 6 27 Nedokončená výrob pooovry Krákodobé , C Neo Neo ) Korekce o32 Meriá (souče C ž C8) Bruo 2 pohedávky Minué úč,obdobi Běžné účeni období 02 03, Douhodobé ] c c, b Zásoby, řádku U, číso AKTVA yďee r 37B 7 pr Ém FoRu dúb - e

7 Č: čiso oznčeni PASVA řádku sv v běžnémúče,období sv v minuém úče,období b c 5 6 CELKEM PAsVA (A + B + C,,) 067 A, V, + A, V,) 068 (A,, +A,2, +A,,3,) 069 A Vsní kpiá AL Zák dní A Zákdní kpiá 07o 2 Vsní kcie vsní obchodní podíy G) 07 3 Změny zákdnih o kpiáu 072,, (A + A,, + A kpiá fondy + (souče A, ž A,,5) Kpiáové A Emisní ážio 07 2 Osní kpiáové fondy 075 J Oceňovcí rozdíy z přecenění mjeku závzků 076 Oceňovcí rozdíy z přecenění při přeměnách Rzdíy z přeměn spoečnosi 078 Rezen A 2 ni }on, neděiený fond osní íondy ze zisku (A, +Á2J 080 Suámí osní íondy 08 (AV, + A,V,2,) o82 A V Výsedek hospodření minuých A Nerozděený zisk minuých e 083 Neuhrzená zrá minuých e 08 V, 2 Výsedek hospodření běžnéhoúčeníhoobdobí /+ Cizízdroie Rezervy B, B, B, J (B + B, + B,, + B,V,) (souče B,,, žb,,,) 085 0B6 087 Rezervy pode zvášních právních předpisů 088 Rezerv n důchody podobné závzky 089 Rezerv n dň z příjmů 090 osní rezervy 09 závzky (souče B,,, ž B,,0,) 092 B, - Douhodobé B,,, Závzky z obchodních vzhů 093 Závzky - ovádjící řídícíosob 09 J Závzky - podsný viv 095 sdružení Závzky ke spoečníkům,čenům družsv k účsníkům 096 A Douhodobé přijé záohy Vydné duhopisy 09B 7 Douhodobé směnky k úhrdě 099 Dohdné účypsivni 00 9 Jiné závzky 0, Odožený dňoy záv zek, o 079 Zákonný rezervní fond / Neděiený íond e 39B \ A A B 2 B B L B 509 B z3 zoo 02 \ry ďerc v p m FoRM fub,ýw,fuúb,e

8 Č: číso oznčení PASVA řádku sv v běžném účeobdob sv v minuém úče,období b c 5 6 Krákodobé B B závzky Závzky z obchodních (souče B,, ž B,, ',) 03 0 r,rzhů Závzky - podsný viv 06 Závzky ke spoečníkům,čenůmdružsv k účsnikůmsdružení 07 5 Závzky b Závzky ze sociáního zbezpečení zdrvoního poišění 09 7 Sá - dňové závzky doce 0 Krákodobé přijé záohy 0 Dohdné účypsivní 3, Jinézávzky BV c c, výpomoci (souče B,V,, ž B,V,3,)?C) Bnkovní úvěry douhodobé o 2, Krákodobé bnkovní úvěry 7 3 Krákodobé rozišení B, nnční výpomoci Čsové 5 fi Vydné duhopisy Bnkovní úvěry 3 08 změsnncům o BV BB7,05 Závzky - ovádjicí řídícíosob k L] (C,, + c,,2,) 9 Výdje příšíchobdobí 20 2 Výnosy příšíchobdobí 2 Wďérc v F rán FoRM dúd _wý fudb,e

9 WK\Z Z SKU A ZTRATY, druhové čenění v pném rozshu ke dni (v ceých isících Kc) Název sído účeníjednoky Municipáni finňcni spoécnos,jeruz}éms K Prh č číso TEXT Oznčení c Tžby z prodej zboži Obchodní Výkony ížbyz 2, ( - A) 03 ( ž 3) o 05 prodej vsních výrobků sužeb změn svu ásob vsní činnosi Akivce Výkonová B B 2 + c spořeb (B + B,2,) 08 Spořeb mieňáu energie 09 Sužby 0 Přidná hodno Osobní nákdy A +, -B,) (souče C ž C) 2 ( - Mzdové nákdy 3 2, Odměny čenům orgánu spoečnosi družsv Nákdy n sociání zbezpečení zdrvoní pojišění 5 Sociání nákdy 6 D Dně popky 7 r Odpisy douhodobého nehmoného hmoného mjeku B meriáů Tžby z prodeje douhodobého mjeku, Tržby z prodeje douhodobého mjeku 20 Tžby z prodeje meriáu 2 F, + 2,) + F2) 23 2, Prodný meriá 2 Změn svu rezen oprvných poožek v provozni obsi kompexních nákdů příšíchobdobí 25 Osní provozní ýnosy 26 Osní provozní nákdy 27 Převod provozních inosů 28 Převod provoznich nákdů 29 Provozní rnýsedek hospodření (zohednění poožek (+) ž V,) 3B5 AA _ 3B B5 _2 ] Zůsková cen prodného douhodobého mjeku V 9 u H, (,' Zůsková cen prodného douhodob mjeku meriáu (F F minuém 2 o2 mže + běžném 0 Nákdy vynoženén prodné zboží A 00 skuečnos v účernímobdobi řádku b B 73B vyfo&mvpěm FoRM fubm,'ffib-e

10 Č: Oznčení číso TExT řádku b c Tžby z prodeje cenných ppírů podíů Prodné cenné ppíry podíy 32 V Výnosy z douhodobého finnčníhomjeku (souče V, ž V,3) V,, Výnosy z podíův ovádných řízených osobách v účeních jednokách pod podsným vivem u, Výnosy z osních douhodobých cenných ppírů podíú 35 J Výnosy z osního douhodobého íinnčníhomjeku Jb i/ýnosy z krákodobého finnčníhomjeku 37 Nákdy z íinnčníhomjeku 38 V J, V K ýýnosy z přecenění cenných ppíru deriváů 39 L Nákdy z přecenění cenných ppiru deriváů 0 M Změn svu rezev oprvných poožek ve íinnčníobsi y'ýnosové úroky 2 \ákdové úroky 3 x X N X o x P Osní finnční qinosy Osní íinnčnínákdy 5 převod fi nnčníchvýnosů 6 převod fi nnčníchnákdů 7 hospodřeni Dň z příjmů z běžnou činnos Finnčnírnýsedek o o (zohednění poožek V ž P) 8 (Oí + 02) odožená (proyoi uýsedek h6podřmi + í]nnčni yýsedek s Dň z příjmů z mimořádné 52 Q) činnosi (Sí + S2) ] B B2 B2 B Z 56 2 hospodření (X - R, - S) 58 Ao Výsedek hospodření z účeníobdobí (+/-) 60 (výsedek hospodření Z bážnou činnos + mimořádný uýsedek h6podřeni - T) Výsedek hospodření před zdněním (provoí výsedek hgpodřďi + íinnčniyýsed k hspodřeni? ťfr, Převod podíu n výsedku hospodření spoečníkům(+/-) dne, odožená Mimořádný qýsedek Sesveno - - spná - 2 u Mimořádné nákdy T h6podření Mimořádné qýnosy R, minuém 5 Výsedek hospodření z běžnou činnos s běžném 50 spná X skuečnos v účenímobdobi + mimořádné Výnosy - R,) 6 -z B 2 B kciová spodcnos nn í "c i nn o s,/ Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f í n Podpisový záznm: C0 rl-_ W&N v prryěmu FoRMdb _ M,Ňb,e

11 MuNcpÁLNí pnvnnčni spo-bčnost, s MUFS s r2009 Municipání finnčníspoečnos s Jeruzémská Prh Čo: oo h h h Příoh k účenízávérce zrok2009 Obsh: Obecné údje Popis účeníjednoky 2 Pruměrný poče změsnnců, Odměny čenůmsuárních orgánů 2 nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách 3 Dopňujícíinformce krozryze ýkzuzisku zráý Pohedávky závzky 32 Vsní kpiá 33 Tvorb rezerv 3 Výnosy 3

12 MUNCPÁLNÍ PNRNČNÍSPOLBČNOST S Obecné informce Popis účeníjednoky Název: Municipání finnčníspoečnos s (MUFS s) Sído: Jeruzémská96,0 00 Prh Právní form: kciová spoečnos Předmě činnosi: výrob, obchod sužby neuvedené v příohách ž3 živnosenskéhozákon Dum vzniku: 5 dubn 99 Akcionáři: 9oÁ Čy'rZPP, s 9% MF ČR 2% SMo ČR Změny dodky v obchodním rejsříku: V průběhu roku 2009 došo ke změnám čenůpředsvensv MUFS dozorči rdy spoečnosi s: Do předsvensv spoečnosi byi opěovně zvoeni ng Rudof Korb ng Jromír Pekř dáe nově by zvoen Mgr Vácv Ježek ng Rudof Korb by znovuzvoen do funkce mísopředsedy předsvensv Do dozorčírdy spoeěnosi byi v roce 2009 znovuzvoeni Jromír Jech, ng Věr Dědková ng Dn Suírová, kerá by násedně znovu zvoen mísopředsedkyní dozorčírdy Soženířídícíchorgánů MUFS byo k násedující: předsvensvo Předsed předsvensv ng Jiří Peřk, Minisersvo pro mísni rozvoj čenovépředsvensv ng Rudof Korb, mísopředsed, Minisersvo ťnncí ng Jromír Pekř, Svz měs obcí ČR ng Josef Vk, CSc, Minisersvo pro mísnírozvoj Mgr Vácv Ježek, Minisersvo finncí

13 i MUNCpÁLNí r,rnnnčníspogčnost, s Dozorčírd předsed dozorčírdv o ng Josef Vník, ČMZRB,,s Čenovédozorčírdy o r r o ng Dn Suírová, mísopředsedkyně, Minisersvo finncí ng, Věr Dědková, Minisersvo finncí Min Hrubn, ČMZRB, s Jromír Jech, Svz měs obcí CR ng, ng Snisv Cysř, Minisersvo pro mísni rczvoj čenůmni předsedům řídícíchorgánů MUFS s nejsou v souvisosi funkcí poskýovány žádnéfinnčníni jiné odměny, 2 Průměrný poče změsnnců, výkonem jejich odměny čenůmsuárních orgánú pruměrný poče změsnnců: odměny čenůms orgánů 2 s nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách Nehmoný douhodobý mjeek, zásoby: spoečnos nevsní Hmoný douhodobý mjeek: oceňován pořizovcí cenou Cenné ppíry: - nkoupené se oceňují pořizovcí cenou _ dužnécp drženédo spinosi jsou oceněny reánou hodnoou nzákdě informcí odboru Ťízeníkiv psiv CMZRB _ Deriváy: _ forwrdy n zjišění reáné hodnoy denní kurz ČNB upnění při přepoču údjův cizichměnách n českou měnu: způsob ""-"""ú;;;:"i"ri" upňuje Éczne denní kurzy vyhšovnéčnb ke dni uskuečnění účeníhopřípdu způsob snovení oprvné poožky k mjeku (pohedávky) n zá<7dě vniřního oprvná poožk se snoví de roáodnuí předsvensv spoečnosi, op k pohedávkám úéeníhopokynu V r 2009 byo provedeno pouze z',čováni dňové _ qbs 9,0 Z iuu úhrdy dšíspáky ve smysu smouy z úrokůvrimov ve ýši o vyrovnání povrzené soudem,

14 r r pruncpá Ní prnnnčníspoečnost, s osní důežiéinformce rozvojovou V roce 2009 spoečnos MUFS,s ve spoupráci s Českomorvskou záfuóní správy spoečného bnkou, s výfvořiy nzákdě Dohody Ó sdruženízuěeemvyvoření finncovní jejich úvěrovéhofondu u porkyouání úvěru měsům obcím Českérepubikyn (SúF), z,néhožpočínje infrsrukurních projeú ponoo o sú9 spoečný úvěrový fond repubiky n podporu české dnem 5 0 zoo iámožné poskýov úvěry měsům obcím rozvoje municipáni infrsrňury v rámci nového progrmu MUFS 2 K vsnímu pnění zéo smouvy v r2009 k rozvhovému dni nedošo, 3Dopňujícíinformcekrorvzeqýkzuziskůzrá 3 Pohedávky závz<y ) Pohedávky Pohedávky cekem Zoho: Po hůě spnosi Oprvné poožky r is 5 00 is 5 00 is r L96 is is is i ir i i b) Závz<y r2009 r2008 Závz<y douhodobó is is Závz<y krákodobé is 275 is 8 is Zoho: Závzry po hůě spnosi 0,-- n Lhů spnosi u douhodobých závzků je n zákdě zkoupeného forwrdu jisiny zjišěni reáné hodnoy jsou u 2 rnže snoveny posupné hůy spnosi od do 2202 d

15 F F vuncpá-ní p,rnnčníspo-bčnost, 32 Vsní kpiá ) Zá<dni kpiá spoečnosi je vořen kciemi o: r2008 poče druh nominání výše b) rezervní fond rezervní fond r2009 ks n jméno 0 n r2008 r is 200 is 00 ks 00 jméno 0 c) Výsedekhospodření Výsedek hospodření roku 2008 by n záljdě rozhodnuí vné hrom dy z rozděen násedovně: r is období: Výsedek hospodření běžného 0 60 is Nerozděený zisk minuých e: Výsedek hospodření 33 Tvorb rezew Rezerv n zráy z fondu csh fow r2009 zisk 8 2 is Byvořenvevýši \JoÁ,0,35Yo,0,850Ápzvýšenespcenýchčásekjisinposkýnuých půjčekrezervje vořen úrokovým způsobem výše voření rczeryy je podchycen v smosrr}ch přehedech o spákách V r2009 se pokrčovo ve smysu roáodnuí z r 2008 v vorbě Tezerv n kivní půjčky r2009 r 2008 s rezerv PZ KZ Tvorb Čerpáni 03 is is, 5 is is 07 is _ 03 is 76 is 0 is,

16 M]NCPÁLNÍ pwnnčníspo-bčnost, s 2 Tvořen rezerv n dň z příjmu ve 3 Výnosy y r2009 r2008 ) výnosy úrokové b) výnosy z CP c) kurzové zisky d) výnosy z přecenění RH závzků FW e) osní výnosy L výši ,00, is 8029 is 0 is 90 is 0 is 0 is is is is is Y Prze: 2edn 2 Zprcov: COREDA Audi s ro -2 Z M]FS s,: ng Jiři Peřk ng Rudof Korb -02_ 200

17 srn přened o penžíchtocích 2 29 do 3 2 2O9 (v ceých isících Kc) z období od Č: rjo96696 Název sído účeníjednoky Municipá}ní fínňcní spoécnos, Jeruzéms]i Prh 0 00 skuečnos v účenímobdobi Poožk Tex minuém běžném P Sv peněžních prosředků (PP) ekvivenů n zčáku účeníhoobdobí \) 5 BZ eenžnítoky z HLAvNí rrýoěečru Éčnos (provozní čnosr; Z Účení zisk nebo zrá zběžné činnosi před zdněním A", Úprv o nepeněžní operoe A, Odpisy sáých kiv(+) s vyj, zůs ceny dáe umoř, opr po k mjeku A2 Změn svu oprvných poožek, rezerv A3 Zisk (árá) z prodeje sáých kiv, vyúč,do výnosů -, do nákdú + A, Výnosy z dividend podíůn zisku Aí5 Vynrčovné nákdové úroky (+), s vyj, kp, vyúčovnév\inosové úroky (-) A,í6, Přípdné úprvy o osní nepeněžní operce A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním, změnmi prkp Á2, Změn svu nepeněžních sožek preovního kpiáu A2 Změn svu pohedávek z provozní činnosi (+/-) u čs rozišení o / óz A22, Změn svu krákodobých závzků z pfovozní činnosi (+Á) pu čs roz Ar Změn svu zásob A2-- Změn svu krákodobého finnčniho mj nespdjící do PP ekv A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním mimoř poožkmi, _L 025 zz b B9 B3 (-) _ 30 B, , B2 -O / /// (+/-) Vypcené úroky s výjimkou kpiizovných úroků (_) A Pňjé úroky (+) A5 Zpcr*ná dň z běžnou činnos z doměrky z minué období (-) B 7BB Ab Příjmy výd,ie spojené s mimoř, účpř včeně dně z příjmůz mimoř čin, A,7 Pňjé dividendy podíy n zisku (+) L] Čisýpeněžníok z provozní ěinnosi Vwoiémv pró Ed FoRM ddb-wwíffiúio,e s

18 Č: srn22 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Bí VÝdie spoiené s nbyím sáých Kiv B2 Příjmy z prodeje sáých kiv B3 pťričkv rivěrv sořízněným osobám B,* Čisý peněžníok wzhující se k invesiění činnosi minuém běžném - PENĚžNíToKY z F NANčNícHČnnosri C- n -nnrv změn douhodobých, popř krákodobých závzků c2, -onrv změn vsního kpiáu n PP ekv, ) (RF) ZvÝšení PP ekv, z iuu zvýšení zákdního kpiáu Ť (-) Vvpcení podíu n vsním kpiáu spoečníkům Lzó -šívk dv C2- Úhrd áráy spoečníky (+) PP ekv, -JL ) r-] LJJ (+) pp spoečníků kcionářů Přímé pby n vrub íondů(-) C-26 srážkové dně Vvocené dividendy nebo podíy n zisku včeně zp, (-) ňi+ú neněžníok váhuiící se k finnění ěinnosi F čisá zvríšeníresp sniženípeněžních prosředků R obdobi Sv peněžních prosředkú ekvivenů n konci Sesveno dne" 2,, _ B L kciová spoďcnos innní -cínnos / Právní form účeníjednoky: Předměpodnikání účeníjednoky: f Podpisový Ť{* záznm: - Z -0,3$ů Wďeno v FoRM<dó-M,Bnfuio e

19 přenled o změách vastruíno xepmáu od 2009 do (v ceých isicích Kc) z období F É C: Název sído účeníjednoky Municípání fínňcní spoécnos, Jeruzémsk Prh, 0 00 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Zákdní kpiá zpsný v obchodním rejsťíku (úče ) A, A, počáečnísv A2 Zuýšení A2 Snížení A3 Konečný zůsek B Zákdní kpiá nezpsný (úče9) B počáečnísv B2 Zuýšení B3, Snížení B Konečný zůsek C c A +/- B se zohedněním úóu 252 počáečnízůsek A + B C2 počáečnízůsek vsních kcií vsních obchodních podíů c3 Zmén svu úču252 C Konečný zůsek úču252 c5 Konečný zůsek +- B, D, Emisní ážio D počáečnísv D,2 Zuýšení D,3, Snížení D Konečný zůsek E, _ E, minuém běžném i r Rezervní íondy počá"ční ""u E2 Znýšení E3 Snížení E Konečný zůsek ?00 VÉďerc re v progému FoRM smb,ýw'fuió,e s

20 F h rč:609,696 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Osní fondy ze zisku F počáečnízůsek F2 Zqišení F3, Snížení F G minuém běžném -Konečný zůsek Kpiáové fondy počáečnízůsek G2 Zrišení G3 Snížení G, Konečný zůsek H Rozdíy z přecenění nezhrnué do výsedku hospodření H počáečnízůsek H2, Zvýšení H3, Snížení H, konečný zůsek Zisk účeníchobdobí (úče28 + zůsek n srně D úču3 ) 92L 605 B počáečnízůsek 2 ZWšení 3 Snížení, konečný zůsek MD úču3 Zrá účeníchobdobí (úče29 + zůsek n srně J počáečnízůsek J,2 Zuýšení J3 Snížení J konečný zůsek K ZisWAráí z účeníobdobí po zdnění ) B 2 Sesveno dne: kciová spodcnos ínniní -cinnos Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f y Podpisový záznm; i soho V p,ogémúform 6úo M,fuUdód

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XW[+ D O P L N Ě K číslo 3/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.03 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2015 13:30:14 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 28 383 315,21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavena k 31.12.2014. (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavena k 31.12.2014. (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) / ROZVAHA PŘíSPĚVKOVÉ ORGANZACE Základní škola Huštěnovice, přlspěvková organizace, okres Uherské Hradiště; ČO 75020033; Huštěnovice 72, 687 03 Huštěnovice Příspěvková organizace Pl'edmět činnpsti: sestavena

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více