Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zpráv předsvensv Municipání finnčníspoečnosi á s, o vzzích mezi propojenými osobmi z účeníobdobí roku 2009 Propojené osoby ovádná osob: PSČ Municipání finnčníspoečnosi, s, se sídem Jeruzémskág6, Prh, 0 0ó, č , zpsná v obchodním rejsříku vedeném Měsským soudem v Prze, oddí B, vožk 257 (dáe éž'mufs") Ovádjící osob: česká repubik - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSČ 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 9o/o, českomorvská záruční rozvojová bnk, s, se sídem Jeruzémská 96, prh, psč 0 OO, č , s podíem hsovcích práv 9 % (dáe éž,,čvzns-; _ sm ovádná Českou repubikou zsoupenou ěmio minsr]y;, ^ - Minisersvo průmysu obchodu se sídem N Frnišku 32, Prh, PSC 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, _ Minisersvo pro mísnírozvoj se sídem sroměsské nám 6, prh, psč 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSC 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 23,B3% To zpráv by vyprcován v soudu s usnoveními 66 zákon Č 5399 Sb,, obchodní zákoník, v pném znění uvádí údje z období od edn 2009 do 3, prosince 2009 (dáe,,rozhodné období") Vzhy mezi ovádjíci ovádnou osobou Smuvní vzhy mezi MUFS Českou repubikou Minisersvem finncí nebyy v rozhodném období uprveny žádnými novými smuvními dokumeny v zájmu ovádjících osob nebyy uóiněny ni žádňéjiné právní úkony ni jiná opření Pokud jde o vzhy mezi MUFS ná edné srně ČMzRe jko ovádjící osobou souósně osobou ovádnou českou ""pbikou n srně druhé, iyo byy v rozhodném období uprveny někoik novými smuvními dokumeny: mouv o inerneiovém bnkovnicví číso06/2009/b Smuvní srny: ČVZn Municipánífinnční spoečnos s Dum uzvření: předmě ujednání: zřízení inerneového bnkovnicví účůmmufs Dodek ke Srnouvě zťízení vedení speciáního běžnéhoúčučís o2320ue Smuvní srny: čryzns Municipánífinnční spoečnosí, s, Dum uzvření: předmě ujednání: vypušěníčánku o eekronickém bnkovnicví, kený by nhrzen Smouvou o inerneovém bnkovnicví číso06/2009/b ze dne

2 Dohod o ukončenísmouvy, Smuvnísrny: ČMzRg MUF S Dum uzvření: předmě ujednání: ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů s cennými ppíry čísó2/poa ze dne,2 Rámcové smouvy o poskyování ÚvěrŮ zjišěných převodem cenných ppírůčíso/999 ze dne 6999 je V souvisosi s vyvořením spoečného úvěrovéhofondu MUF S ČMZRB, jehož cíem poskyování úvěru obcím v Českérepubice, byy v rozhodném období uzvřeny Yo smuvní dokumeny: vyvoření správy spoečnéhoúvěrového fondu poskyování úvěrůměsůnr obcím Českérepubiky n finncování jejich infrsrukurních Dohod o sdružení z účeem projekú (Dohod o SÚP) Smuvní srny: MUFS ČMZRS Dum uzvření: 27B,2009 předmě ujednání: vyvoření sdružení právnických osob v podobě spoečného úvěrovéhofondu (SÚF), jež se řídí usnoveními 829 žb zákon Ó 096 Sb, občnskéhozákoníku, o smouvě o sdružení,kerý nemá vsní způsobios k PrávŮm povinnosem, snovení prvide pro vyvoření, dopňování, řízení,využívání vypořádání,súr, usnovení správce SÚr snovení podmínek pro poskyování úvěrůze SUF mouv o zřízení vedení speciáního běžného úóu,,a" číso08/2009/u Smuvní srny: Č/zng MUFS Dum uzvření: 3' 2009 předmě ujednání, zřízení vedení speciáního běžného účupro bezhoovosní operce SÚF poskynué bnkovní s užby probíhy z sndrdních obchodních podmínek ČUZRg z nich ňevzniky dodečnénákdy, riz k, ni žádná újm Z ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů Črr/Zng nevzniky dodečné nákdy, rizik ni Žádná Újm Výše ročníhopopku z správ u řízení SÚr z dminisrci ÚvěrŮ pro ČUZn e sednn poměrnou óáskou denního zůsku nespcených jisin poskynuých ÚvěrŮ ze Šúrpopek je nákdem sdruženív r 2009 byo jednáno o poskynuí někoik ÚvěrŮ, k podpisu úvěrových smuv všk v r 2009 nedošo V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů mezi uvedenými osobmi, nevzniky dodečnénákdy ni rizik, Vzhy mezi ovádnou osobou osními osobmi ovádnými sej nou ovádjící osobou Smuvní vzhy mezi MUF S osními osobmi ovádnými Českou repubikou byy v rozhodném období uprveny smuvními dokumeny uvedenými v čási, v zájmu jiných ovádných osob nebyy učiněny žádnéjiné právní úkony nijiná opření -3_

3 úvěrový vzh mezi MUFS s Sáním íondem živoníhoprosředí PokrČov sndrdním způsobem V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů k osnim ovádným osobám, nevzniky dodečnénákdy ni rizik V Prze neú?:zoo ng Jiří Peřk předsed předsvensv Municipání finnčníspoečnos s Municipání finnčníspoečnos *ffi " 7 "o^^ - i,", j:""

4 ZPRAVA N EZAVSLÉHo AuDToRA o ověřeuí účerrqíávěnxy pro kcionáře spoečnosi j rozvhu Ověřii jsme pňioženou účeinízávěr<u spoečnosi Municipání finnčníspoečnos,s, přehed ťráťy zobdobíod 2009 ogj zzoo9, přiiohu éo učenízávěri<y, období z ocích prehed o neně,zn9 r o změnách vsniho rpiáru iá období od 2009 do k ,výkuzisxui o spoečnosi od,2009 do 32i009, včeně popisu použi ých význmných účenichmeod Udje záuéry příohy účeni jsou éo v bodě uvedeny úunicipání finnčníspoečnos s odpovědnos suámího orgánu účeníjednoky z účenízávěrku predpisy odpovidá suámí Z sesvení věmé zobruení účenizávěrky v souidu s českými účeními je nvrhnou, zvás odpovědnosi éo,s Součásí Municípání finnčníspoeinos rgá $bnosi by neobshov,tii un,ri konroy nád sesvovánim věmým zobnzenim účenízávěrky k, meody uyiňárre nesprávnoii způsobené podvodem nebo chybou, zvoi upňov vhodné ÚČení piovádě dné siucipňměřené účení od hdy, 0dpovědnos udior Audi jsme Nšíúohou je vyd n zákidě provedeného udiu vrok k éo ÚČenízávérce Pro_V9di Mezinárodnimi udiorskými sndrdy souvisejícími PiikČními v soudu se zákonem o udiorecir předpisy jsme Povinni dodžov eické doožkmi Komory udioru česke repubiky, V soudu s ěmio jisou, Že ÚČeni závé* neobshuje pňměřenou normy npánov provés udi k, býchom získii význmné nesprávnosi jejichž cíem je získ důkzní informce o Čáskách Audi zhmuje provedení udiorských posupů, posupů závisí n úsudku udior, včeně sxuiánosec'n uveoenyin vúčenížáréor Výběiáudiorských způsobenépodvodem nebo chybou, Pň ňrriri ňzik, že úeeni zve* obshuje,ýnmné nesprávnosi jsou reievnní pro sesvení věme porurouni Écho rižk áudior pňnedne x uňimím konroám, keré je nvrirnou vhodné udiorské PosuPY, nikoi zobruení účenizávěr<ý, ci, posouzení vnimích konro vhodnosi PouŽiých ÚČeních meod, posouzení ;Yřdňise k účinnosivnmicn konřo Audi éžzhmuje piireě*riúčeníchodhdů provedených vedenim i posouzenícekové Prezence ÚČenízávěd<Y, pro vyjádrení nšeho v}roku, omniváme se, že získnédůkzni informce voň dosečný vhodný zákd Výrok udior pode nšeho názoru účenízávěrk podává věrný pocivý obrz kiv, psiv íinnčnísiuce výsedku jejího spoečnosi Municipání finnčníspoečnos s k nákdů, výnosů hospodření peněžních oků z rok 2009 v soudu s českými úče9*ff fsv V Prze dne22200 (J,, q q/u D-- Kái c,r = o, ng Vácv Akšeinová, udior, osvědčeni M ČR č" 388 AKAUDT spo s r o, Biskupská 3, Prh osvědčení M ČRč 285

5 RozVAHA v pném rozshu kedni Municipání finňcní Jeruzéms]í Prh 0 00 Kc) C spoécnos čiso oznčeni AKTVA řádku b c AKTiVA CELKEM (A + B, + A Pohedávky z upsný zákdní kpiá R Douhodobý mjeek c, + D,) 00 (B + B, + B,,) Douhodobý nehmoný mjeek (souče B, ž B,,8,) 00 B Zťzovcí výdje 005 ukumu vývoje Sofwre 007 Oceniená práv Goodwi Jiný douhodobý nehmoný mjeek 00 7 Nedokončený douhodobý nehmoný mjeek 0 8 Poskynué záohy n douhodobý nehmoný mjeek 02 Douhodobý hmoný mjeek Korekce Neo Neo B 0 (souče B, ž B,,9,) Pozemky 0 2 Svby 05 Smosné movié věci soubory moviých věcí 06 Pěsie ské ceky rvých porosů 07 q Dospěá zvíř jejich skupiny 08 6, Jiný douhodobý hmoný mjeek 09 7 Nedokončený douhodobý hmoný mjeek Poskynué záohy n douhodobý hmoný mjeek 02 o Oceňovcí rozdí k nbyému mjeku o22 B Douhodobýíinnční mjeek (souče B, žb,,7,) 023 B Podíy v ovádných řízených osobách 02 Podíy v účeníchjednokách pod podsným vivem 025 Osní douhodobé cenné ppíry podíy 026, Půjčky úvěry - ovádjící řídícíosob, podsný viv 027 5" Jiný douhodobý íinnčnímjeek 028 b Pořizovný douhodobý íinnčnímjeek Poskynué záohy n douhodobý finnčnímjeek 030 B, 006 J B Bruo 003, Nehmoné qi,sedky Minu é účobdobi Běžné účeníobdobí 002 B, f f (v ce}ých isicich Název sído účenijednoky Wďem Ý píqeru FoRM6úD- w*,ňb,e

6 č: oznčení oběžná C C kiv (c, + C, + C + (souče C, C,V) ž C,6) 2 03 Výrobky 035 Mdá osní zvíř jejich skupiny 036 Zboži o37 6 Poskynué záohy n zásoby 038 C Pohedávky z obchodních rrzhů 00 Pohedávky - ovádjíci řídícíosob 0 Pohedávky - podsný viv o2 Pohedávky z spoečníky,čeny družsv účsníky sdružení 03 E Douhodobé poskynué záohy 0 b Dohdné účykivní 05 7 Jiné pohedávky 06 B Odožená dňová pohedávk o7 603 Pohedávky z obchodních rzhů 09 LA 0 2 Pohedávky - ovádjící řídícíosob 050 J Pohedávky - podsný viv 05 Pohedávky z spoečníky, čeny družsv účsníky sdružení 052 E Sociání zbezpečení zdrvoní pojišění Sá - dňové pohedávky 05 7, Krákodobé poskynué záohy Dohdné účykivní Jiné pohedávky 057 cm Krákodobý íinnčnímjeek (souče CV, ž CV) CV, Peníze 059 Účy v bnkách 060 Krákodobé cenné ppíry podíy 06,í Poňzovný krákodobý íinnčnímjeek 062 c,, i 2 D 6 25, B3 0B2 62 0B _ B L Nákdy přiších období , Kompexní nákdy příšíchobdobí 065 Příjmy přišich období ,í 0B 952 (D, + D3,) B 063 rozišení Čsové D, B 59 _ (souče C ž C,9,) B 08 pohedávky 3B 6 27 Nedokončená výrob pooovry Krákodobé , C Neo Neo ) Korekce o32 Meriá (souče C ž C8) Bruo 2 pohedávky Minué úč,obdobi Běžné účeni období 02 03, Douhodobé ] c c, b Zásoby, řádku U, číso AKTVA yďee r 37B 7 pr Ém FoRu dúb - e

7 Č: čiso oznčeni PASVA řádku sv v běžnémúče,období sv v minuém úče,období b c 5 6 CELKEM PAsVA (A + B + C,,) 067 A, V, + A, V,) 068 (A,, +A,2, +A,,3,) 069 A Vsní kpiá AL Zák dní A Zákdní kpiá 07o 2 Vsní kcie vsní obchodní podíy G) 07 3 Změny zákdnih o kpiáu 072,, (A + A,, + A kpiá fondy + (souče A, ž A,,5) Kpiáové A Emisní ážio 07 2 Osní kpiáové fondy 075 J Oceňovcí rozdíy z přecenění mjeku závzků 076 Oceňovcí rozdíy z přecenění při přeměnách Rzdíy z přeměn spoečnosi 078 Rezen A 2 ni }on, neděiený fond osní íondy ze zisku (A, +Á2J 080 Suámí osní íondy 08 (AV, + A,V,2,) o82 A V Výsedek hospodření minuých A Nerozděený zisk minuých e 083 Neuhrzená zrá minuých e 08 V, 2 Výsedek hospodření běžnéhoúčeníhoobdobí /+ Cizízdroie Rezervy B, B, B, J (B + B, + B,, + B,V,) (souče B,,, žb,,,) 085 0B6 087 Rezervy pode zvášních právních předpisů 088 Rezerv n důchody podobné závzky 089 Rezerv n dň z příjmů 090 osní rezervy 09 závzky (souče B,,, ž B,,0,) 092 B, - Douhodobé B,,, Závzky z obchodních vzhů 093 Závzky - ovádjící řídícíosob 09 J Závzky - podsný viv 095 sdružení Závzky ke spoečníkům,čenům družsv k účsníkům 096 A Douhodobé přijé záohy Vydné duhopisy 09B 7 Douhodobé směnky k úhrdě 099 Dohdné účypsivni 00 9 Jiné závzky 0, Odožený dňoy záv zek, o 079 Zákonný rezervní fond / Neděiený íond e 39B \ A A B 2 B B L B 509 B z3 zoo 02 \ry ďerc v p m FoRM fub,ýw,fuúb,e

8 Č: číso oznčení PASVA řádku sv v běžném účeobdob sv v minuém úče,období b c 5 6 Krákodobé B B závzky Závzky z obchodních (souče B,, ž B,, ',) 03 0 r,rzhů Závzky - podsný viv 06 Závzky ke spoečníkům,čenůmdružsv k účsnikůmsdružení 07 5 Závzky b Závzky ze sociáního zbezpečení zdrvoního poišění 09 7 Sá - dňové závzky doce 0 Krákodobé přijé záohy 0 Dohdné účypsivní 3, Jinézávzky BV c c, výpomoci (souče B,V,, ž B,V,3,)?C) Bnkovní úvěry douhodobé o 2, Krákodobé bnkovní úvěry 7 3 Krákodobé rozišení B, nnční výpomoci Čsové 5 fi Vydné duhopisy Bnkovní úvěry 3 08 změsnncům o BV BB7,05 Závzky - ovádjicí řídícíosob k L] (C,, + c,,2,) 9 Výdje příšíchobdobí 20 2 Výnosy příšíchobdobí 2 Wďérc v F rán FoRM dúd _wý fudb,e

9 WK\Z Z SKU A ZTRATY, druhové čenění v pném rozshu ke dni (v ceých isících Kc) Název sído účeníjednoky Municipáni finňcni spoécnos,jeruz}éms K Prh č číso TEXT Oznčení c Tžby z prodej zboži Obchodní Výkony ížbyz 2, ( - A) 03 ( ž 3) o 05 prodej vsních výrobků sužeb změn svu ásob vsní činnosi Akivce Výkonová B B 2 + c spořeb (B + B,2,) 08 Spořeb mieňáu energie 09 Sužby 0 Přidná hodno Osobní nákdy A +, -B,) (souče C ž C) 2 ( - Mzdové nákdy 3 2, Odměny čenům orgánu spoečnosi družsv Nákdy n sociání zbezpečení zdrvoní pojišění 5 Sociání nákdy 6 D Dně popky 7 r Odpisy douhodobého nehmoného hmoného mjeku B meriáů Tžby z prodeje douhodobého mjeku, Tržby z prodeje douhodobého mjeku 20 Tžby z prodeje meriáu 2 F, + 2,) + F2) 23 2, Prodný meriá 2 Změn svu rezen oprvných poožek v provozni obsi kompexních nákdů příšíchobdobí 25 Osní provozní ýnosy 26 Osní provozní nákdy 27 Převod provozních inosů 28 Převod provoznich nákdů 29 Provozní rnýsedek hospodření (zohednění poožek (+) ž V,) 3B5 AA _ 3B B5 _2 ] Zůsková cen prodného douhodobého mjeku V 9 u H, (,' Zůsková cen prodného douhodob mjeku meriáu (F F minuém 2 o2 mže + běžném 0 Nákdy vynoženén prodné zboží A 00 skuečnos v účernímobdobi řádku b B 73B vyfo&mvpěm FoRM fubm,'ffib-e

10 Č: Oznčení číso TExT řádku b c Tžby z prodeje cenných ppírů podíů Prodné cenné ppíry podíy 32 V Výnosy z douhodobého finnčníhomjeku (souče V, ž V,3) V,, Výnosy z podíův ovádných řízených osobách v účeních jednokách pod podsným vivem u, Výnosy z osních douhodobých cenných ppírů podíú 35 J Výnosy z osního douhodobého íinnčníhomjeku Jb i/ýnosy z krákodobého finnčníhomjeku 37 Nákdy z íinnčníhomjeku 38 V J, V K ýýnosy z přecenění cenných ppíru deriváů 39 L Nákdy z přecenění cenných ppiru deriváů 0 M Změn svu rezev oprvných poožek ve íinnčníobsi y'ýnosové úroky 2 \ákdové úroky 3 x X N X o x P Osní finnční qinosy Osní íinnčnínákdy 5 převod fi nnčníchvýnosů 6 převod fi nnčníchnákdů 7 hospodřeni Dň z příjmů z běžnou činnos Finnčnírnýsedek o o (zohednění poožek V ž P) 8 (Oí + 02) odožená (proyoi uýsedek h6podřmi + í]nnčni yýsedek s Dň z příjmů z mimořádné 52 Q) činnosi (Sí + S2) ] B B2 B2 B Z 56 2 hospodření (X - R, - S) 58 Ao Výsedek hospodření z účeníobdobí (+/-) 60 (výsedek hospodření Z bážnou činnos + mimořádný uýsedek h6podřeni - T) Výsedek hospodření před zdněním (provoí výsedek hgpodřďi + íinnčniyýsed k hspodřeni? ťfr, Převod podíu n výsedku hospodření spoečníkům(+/-) dne, odožená Mimořádný qýsedek Sesveno - - spná - 2 u Mimořádné nákdy T h6podření Mimořádné qýnosy R, minuém 5 Výsedek hospodření z běžnou činnos s běžném 50 spná X skuečnos v účenímobdobi + mimořádné Výnosy - R,) 6 -z B 2 B kciová spodcnos nn í "c i nn o s,/ Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f í n Podpisový záznm: C0 rl-_ W&N v prryěmu FoRMdb _ M,Ňb,e

11 MuNcpÁLNí pnvnnčni spo-bčnost, s MUFS s r2009 Municipání finnčníspoečnos s Jeruzémská Prh Čo: oo h h h Příoh k účenízávérce zrok2009 Obsh: Obecné údje Popis účeníjednoky 2 Pruměrný poče změsnnců, Odměny čenůmsuárních orgánů 2 nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách 3 Dopňujícíinformce krozryze ýkzuzisku zráý Pohedávky závzky 32 Vsní kpiá 33 Tvorb rezerv 3 Výnosy 3

12 MUNCPÁLNÍ PNRNČNÍSPOLBČNOST S Obecné informce Popis účeníjednoky Název: Municipání finnčníspoečnos s (MUFS s) Sído: Jeruzémská96,0 00 Prh Právní form: kciová spoečnos Předmě činnosi: výrob, obchod sužby neuvedené v příohách ž3 živnosenskéhozákon Dum vzniku: 5 dubn 99 Akcionáři: 9oÁ Čy'rZPP, s 9% MF ČR 2% SMo ČR Změny dodky v obchodním rejsříku: V průběhu roku 2009 došo ke změnám čenůpředsvensv MUFS dozorči rdy spoečnosi s: Do předsvensv spoečnosi byi opěovně zvoeni ng Rudof Korb ng Jromír Pekř dáe nově by zvoen Mgr Vácv Ježek ng Rudof Korb by znovuzvoen do funkce mísopředsedy předsvensv Do dozorčírdy spoeěnosi byi v roce 2009 znovuzvoeni Jromír Jech, ng Věr Dědková ng Dn Suírová, kerá by násedně znovu zvoen mísopředsedkyní dozorčírdy Soženířídícíchorgánů MUFS byo k násedující: předsvensvo Předsed předsvensv ng Jiří Peřk, Minisersvo pro mísni rozvoj čenovépředsvensv ng Rudof Korb, mísopředsed, Minisersvo ťnncí ng Jromír Pekř, Svz měs obcí ČR ng Josef Vk, CSc, Minisersvo pro mísnírozvoj Mgr Vácv Ježek, Minisersvo finncí

13 i MUNCpÁLNí r,rnnnčníspogčnost, s Dozorčírd předsed dozorčírdv o ng Josef Vník, ČMZRB,,s Čenovédozorčírdy o r r o ng Dn Suírová, mísopředsedkyně, Minisersvo finncí ng, Věr Dědková, Minisersvo finncí Min Hrubn, ČMZRB, s Jromír Jech, Svz měs obcí CR ng, ng Snisv Cysř, Minisersvo pro mísni rczvoj čenůmni předsedům řídícíchorgánů MUFS s nejsou v souvisosi funkcí poskýovány žádnéfinnčníni jiné odměny, 2 Průměrný poče změsnnců, výkonem jejich odměny čenůmsuárních orgánú pruměrný poče změsnnců: odměny čenůms orgánů 2 s nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách Nehmoný douhodobý mjeek, zásoby: spoečnos nevsní Hmoný douhodobý mjeek: oceňován pořizovcí cenou Cenné ppíry: - nkoupené se oceňují pořizovcí cenou _ dužnécp drženédo spinosi jsou oceněny reánou hodnoou nzákdě informcí odboru Ťízeníkiv psiv CMZRB _ Deriváy: _ forwrdy n zjišění reáné hodnoy denní kurz ČNB upnění při přepoču údjův cizichměnách n českou měnu: způsob ""-"""ú;;;:"i"ri" upňuje Éczne denní kurzy vyhšovnéčnb ke dni uskuečnění účeníhopřípdu způsob snovení oprvné poožky k mjeku (pohedávky) n zá<7dě vniřního oprvná poožk se snoví de roáodnuí předsvensv spoečnosi, op k pohedávkám úéeníhopokynu V r 2009 byo provedeno pouze z',čováni dňové _ qbs 9,0 Z iuu úhrdy dšíspáky ve smysu smouy z úrokůvrimov ve ýši o vyrovnání povrzené soudem,

14 r r pruncpá Ní prnnnčníspoečnost, s osní důežiéinformce rozvojovou V roce 2009 spoečnos MUFS,s ve spoupráci s Českomorvskou záfuóní správy spoečného bnkou, s výfvořiy nzákdě Dohody Ó sdruženízuěeemvyvoření finncovní jejich úvěrovéhofondu u porkyouání úvěru měsům obcím Českérepubikyn (SúF), z,néhožpočínje infrsrukurních projeú ponoo o sú9 spoečný úvěrový fond repubiky n podporu české dnem 5 0 zoo iámožné poskýov úvěry měsům obcím rozvoje municipáni infrsrňury v rámci nového progrmu MUFS 2 K vsnímu pnění zéo smouvy v r2009 k rozvhovému dni nedošo, 3Dopňujícíinformcekrorvzeqýkzuziskůzrá 3 Pohedávky závz<y ) Pohedávky Pohedávky cekem Zoho: Po hůě spnosi Oprvné poožky r is 5 00 is 5 00 is r L96 is is is i ir i i b) Závz<y r2009 r2008 Závz<y douhodobó is is Závz<y krákodobé is 275 is 8 is Zoho: Závzry po hůě spnosi 0,-- n Lhů spnosi u douhodobých závzků je n zákdě zkoupeného forwrdu jisiny zjišěni reáné hodnoy jsou u 2 rnže snoveny posupné hůy spnosi od do 2202 d

15 F F vuncpá-ní p,rnnčníspo-bčnost, 32 Vsní kpiá ) Zá<dni kpiá spoečnosi je vořen kciemi o: r2008 poče druh nominání výše b) rezervní fond rezervní fond r2009 ks n jméno 0 n r2008 r is 200 is 00 ks 00 jméno 0 c) Výsedekhospodření Výsedek hospodření roku 2008 by n záljdě rozhodnuí vné hrom dy z rozděen násedovně: r is období: Výsedek hospodření běžného 0 60 is Nerozděený zisk minuých e: Výsedek hospodření 33 Tvorb rezew Rezerv n zráy z fondu csh fow r2009 zisk 8 2 is Byvořenvevýši \JoÁ,0,35Yo,0,850Ápzvýšenespcenýchčásekjisinposkýnuých půjčekrezervje vořen úrokovým způsobem výše voření rczeryy je podchycen v smosrr}ch přehedech o spákách V r2009 se pokrčovo ve smysu roáodnuí z r 2008 v vorbě Tezerv n kivní půjčky r2009 r 2008 s rezerv PZ KZ Tvorb Čerpáni 03 is is, 5 is is 07 is _ 03 is 76 is 0 is,

16 M]NCPÁLNÍ pwnnčníspo-bčnost, s 2 Tvořen rezerv n dň z příjmu ve 3 Výnosy y r2009 r2008 ) výnosy úrokové b) výnosy z CP c) kurzové zisky d) výnosy z přecenění RH závzků FW e) osní výnosy L výši ,00, is 8029 is 0 is 90 is 0 is 0 is is is is is Y Prze: 2edn 2 Zprcov: COREDA Audi s ro -2 Z M]FS s,: ng Jiři Peřk ng Rudof Korb -02_ 200

17 srn přened o penžíchtocích 2 29 do 3 2 2O9 (v ceých isících Kc) z období od Č: rjo96696 Název sído účeníjednoky Municipá}ní fínňcní spoécnos, Jeruzéms]i Prh 0 00 skuečnos v účenímobdobi Poožk Tex minuém běžném P Sv peněžních prosředků (PP) ekvivenů n zčáku účeníhoobdobí \) 5 BZ eenžnítoky z HLAvNí rrýoěečru Éčnos (provozní čnosr; Z Účení zisk nebo zrá zběžné činnosi před zdněním A", Úprv o nepeněžní operoe A, Odpisy sáých kiv(+) s vyj, zůs ceny dáe umoř, opr po k mjeku A2 Změn svu oprvných poožek, rezerv A3 Zisk (árá) z prodeje sáých kiv, vyúč,do výnosů -, do nákdú + A, Výnosy z dividend podíůn zisku Aí5 Vynrčovné nákdové úroky (+), s vyj, kp, vyúčovnév\inosové úroky (-) A,í6, Přípdné úprvy o osní nepeněžní operce A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním, změnmi prkp Á2, Změn svu nepeněžních sožek preovního kpiáu A2 Změn svu pohedávek z provozní činnosi (+/-) u čs rozišení o / óz A22, Změn svu krákodobých závzků z pfovozní činnosi (+Á) pu čs roz Ar Změn svu zásob A2-- Změn svu krákodobého finnčniho mj nespdjící do PP ekv A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním mimoř poožkmi, _L 025 zz b B9 B3 (-) _ 30 B, , B2 -O / /// (+/-) Vypcené úroky s výjimkou kpiizovných úroků (_) A Pňjé úroky (+) A5 Zpcr*ná dň z běžnou činnos z doměrky z minué období (-) B 7BB Ab Příjmy výd,ie spojené s mimoř, účpř včeně dně z příjmůz mimoř čin, A,7 Pňjé dividendy podíy n zisku (+) L] Čisýpeněžníok z provozní ěinnosi Vwoiémv pró Ed FoRM ddb-wwíffiúio,e s

18 Č: srn22 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Bí VÝdie spoiené s nbyím sáých Kiv B2 Příjmy z prodeje sáých kiv B3 pťričkv rivěrv sořízněným osobám B,* Čisý peněžníok wzhující se k invesiění činnosi minuém běžném - PENĚžNíToKY z F NANčNícHČnnosri C- n -nnrv změn douhodobých, popř krákodobých závzků c2, -onrv změn vsního kpiáu n PP ekv, ) (RF) ZvÝšení PP ekv, z iuu zvýšení zákdního kpiáu Ť (-) Vvpcení podíu n vsním kpiáu spoečníkům Lzó -šívk dv C2- Úhrd áráy spoečníky (+) PP ekv, -JL ) r-] LJJ (+) pp spoečníků kcionářů Přímé pby n vrub íondů(-) C-26 srážkové dně Vvocené dividendy nebo podíy n zisku včeně zp, (-) ňi+ú neněžníok váhuiící se k finnění ěinnosi F čisá zvríšeníresp sniženípeněžních prosředků R obdobi Sv peněžních prosředkú ekvivenů n konci Sesveno dne" 2,, _ B L kciová spoďcnos innní -cínnos / Právní form účeníjednoky: Předměpodnikání účeníjednoky: f Podpisový Ť{* záznm: - Z -0,3$ů Wďeno v FoRM<dó-M,Bnfuio e

19 přenled o změách vastruíno xepmáu od 2009 do (v ceých isicích Kc) z období F É C: Název sído účeníjednoky Municípání fínňcní spoécnos, Jeruzémsk Prh, 0 00 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Zákdní kpiá zpsný v obchodním rejsťíku (úče ) A, A, počáečnísv A2 Zuýšení A2 Snížení A3 Konečný zůsek B Zákdní kpiá nezpsný (úče9) B počáečnísv B2 Zuýšení B3, Snížení B Konečný zůsek C c A +/- B se zohedněním úóu 252 počáečnízůsek A + B C2 počáečnízůsek vsních kcií vsních obchodních podíů c3 Zmén svu úču252 C Konečný zůsek úču252 c5 Konečný zůsek +- B, D, Emisní ážio D počáečnísv D,2 Zuýšení D,3, Snížení D Konečný zůsek E, _ E, minuém běžném i r Rezervní íondy počá"ční ""u E2 Znýšení E3 Snížení E Konečný zůsek ?00 VÉďerc re v progému FoRM smb,ýw'fuió,e s

20 F h rč:609,696 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Osní fondy ze zisku F počáečnízůsek F2 Zqišení F3, Snížení F G minuém běžném -Konečný zůsek Kpiáové fondy počáečnízůsek G2 Zrišení G3 Snížení G, Konečný zůsek H Rozdíy z přecenění nezhrnué do výsedku hospodření H počáečnízůsek H2, Zvýšení H3, Snížení H, konečný zůsek Zisk účeníchobdobí (úče28 + zůsek n srně D úču3 ) 92L 605 B počáečnízůsek 2 ZWšení 3 Snížení, konečný zůsek MD úču3 Zrá účeníchobdobí (úče29 + zůsek n srně J počáečnízůsek J,2 Zuýšení J3 Snížení J konečný zůsek K ZisWAráí z účeníobdobí po zdnění ) B 2 Sesveno dne: kciová spodcnos ínniní -cinnos Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f y Podpisový záznm; i soho V p,ogémúform 6úo M,fuUdód

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T Minimální závzný výèet informcí podle vyhlášky è. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 30.6.04 (v celých tisících Kè) IÈ 7865444 Obchodní firm nebo jiný název úèetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf Minimální závzný výčet informci vyhlášky č.500/2002 S. ^^le ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2010 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc 16 Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 3.2.2009 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6736567 "Čtyři dny"sdružení,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 778440 MAS

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo Zprováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějšíh předpisů IČ 47 45 29 86 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) ZZN Semily,.s. ke dni 31.12.2013 ( v elýh tisííh Kč

Více

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ:

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ: oznč. AKTIVA Rozvh v plném rozshu (v elýh tisííh Kč) k 3..000 XEMAX,.s. IČ:440080 Běžné účetní odoí Min. úč. od. 4 Brutto Koreke 3 Aktiv elkem (ř. 0+03+8+55) 00 63 667-5 05 38 65 3 433 A. Pohledávky z

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis.

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis. PŘÍLOHA k účetní uzávěre Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem v Lieri, Hnyhovská 886/6, IČ 790 z odoí..00 ž 3..00 I. Oené údje - účetní jednotk nemá podíl v žádné ohodní společnosti. - průměrný počet změstnnů

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S. ROZVAHA ke dni... 31. 1. 003 jednotky: 1000 Kč Rok Měsí IČ 003 1 000197 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Jihočeské ppírny,.s..s. Sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S ROZVAHA v plném rozshu Vodovody knlize ke dni 3.. 0 Trutnov,. s. (v elýh tisííh Kč) IČ 60087 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Sídlo neo

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více