Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zpráv předsvensv Municipání finnčníspoečnosi á s, o vzzích mezi propojenými osobmi z účeníobdobí roku 2009 Propojené osoby ovádná osob: PSČ Municipání finnčníspoečnosi, s, se sídem Jeruzémskág6, Prh, 0 0ó, č , zpsná v obchodním rejsříku vedeném Měsským soudem v Prze, oddí B, vožk 257 (dáe éž'mufs") Ovádjící osob: česká repubik - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSČ 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 9o/o, českomorvská záruční rozvojová bnk, s, se sídem Jeruzémská 96, prh, psč 0 OO, č , s podíem hsovcích práv 9 % (dáe éž,,čvzns-; _ sm ovádná Českou repubikou zsoupenou ěmio minsr]y;, ^ - Minisersvo průmysu obchodu se sídem N Frnišku 32, Prh, PSC 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, _ Minisersvo pro mísnírozvoj se sídem sroměsské nám 6, prh, psč 0 5, Č , s podíem hsovcích práv 2,25oÁ, - Minisersvo finncí se sídem Leenská 5, Prh, PSC 8 0, Č697, s podíem hsovcích práv 23,B3% To zpráv by vyprcován v soudu s usnoveními 66 zákon Č 5399 Sb,, obchodní zákoník, v pném znění uvádí údje z období od edn 2009 do 3, prosince 2009 (dáe,,rozhodné období") Vzhy mezi ovádjíci ovádnou osobou Smuvní vzhy mezi MUFS Českou repubikou Minisersvem finncí nebyy v rozhodném období uprveny žádnými novými smuvními dokumeny v zájmu ovádjících osob nebyy uóiněny ni žádňéjiné právní úkony ni jiná opření Pokud jde o vzhy mezi MUFS ná edné srně ČMzRe jko ovádjící osobou souósně osobou ovádnou českou ""pbikou n srně druhé, iyo byy v rozhodném období uprveny někoik novými smuvními dokumeny: mouv o inerneiovém bnkovnicví číso06/2009/b Smuvní srny: ČVZn Municipánífinnční spoečnos s Dum uzvření: předmě ujednání: zřízení inerneového bnkovnicví účůmmufs Dodek ke Srnouvě zťízení vedení speciáního běžnéhoúčučís o2320ue Smuvní srny: čryzns Municipánífinnční spoečnosí, s, Dum uzvření: předmě ujednání: vypušěníčánku o eekronickém bnkovnicví, kený by nhrzen Smouvou o inerneovém bnkovnicví číso06/2009/b ze dne

2 Dohod o ukončenísmouvy, Smuvnísrny: ČMzRg MUF S Dum uzvření: předmě ujednání: ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů s cennými ppíry čísó2/poa ze dne,2 Rámcové smouvy o poskyování ÚvěrŮ zjišěných převodem cenných ppírůčíso/999 ze dne 6999 je V souvisosi s vyvořením spoečného úvěrovéhofondu MUF S ČMZRB, jehož cíem poskyování úvěru obcím v Českérepubice, byy v rozhodném období uzvřeny Yo smuvní dokumeny: vyvoření správy spoečnéhoúvěrového fondu poskyování úvěrůměsůnr obcím Českérepubiky n finncování jejich infrsrukurních Dohod o sdružení z účeem projekú (Dohod o SÚP) Smuvní srny: MUFS ČMZRS Dum uzvření: 27B,2009 předmě ujednání: vyvoření sdružení právnických osob v podobě spoečného úvěrovéhofondu (SÚF), jež se řídí usnoveními 829 žb zákon Ó 096 Sb, občnskéhozákoníku, o smouvě o sdružení,kerý nemá vsní způsobios k PrávŮm povinnosem, snovení prvide pro vyvoření, dopňování, řízení,využívání vypořádání,súr, usnovení správce SÚr snovení podmínek pro poskyování úvěrůze SUF mouv o zřízení vedení speciáního běžného úóu,,a" číso08/2009/u Smuvní srny: Č/zng MUFS Dum uzvření: 3' 2009 předmě ujednání, zřízení vedení speciáního běžného účupro bezhoovosní operce SÚF poskynué bnkovní s užby probíhy z sndrdních obchodních podmínek ČUZRg z nich ňevzniky dodečnénákdy, riz k, ni žádná újm Z ukončenísmouvy o vypořádání bokových obchodů Črr/Zng nevzniky dodečné nákdy, rizik ni Žádná Újm Výše ročníhopopku z správ u řízení SÚr z dminisrci ÚvěrŮ pro ČUZn e sednn poměrnou óáskou denního zůsku nespcených jisin poskynuých ÚvěrŮ ze Šúrpopek je nákdem sdruženív r 2009 byo jednáno o poskynuí někoik ÚvěrŮ, k podpisu úvěrových smuv všk v r 2009 nedošo V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů mezi uvedenými osobmi, nevzniky dodečnénákdy ni rizik, Vzhy mezi ovádnou osobou osními osobmi ovádnými sej nou ovádjící osobou Smuvní vzhy mezi MUF S osními osobmi ovádnými Českou repubikou byy v rozhodném období uprveny smuvními dokumeny uvedenými v čási, v zájmu jiných ovádných osob nebyy učiněny žádnéjiné právní úkony nijiná opření -3_

3 úvěrový vzh mezi MUFS s Sáním íondem živoníhoprosředí PokrČov sndrdním způsobem V rozhodném období nedošo ke vzniku žádnémjekové újmy v důsedku vzhů k osnim ovádným osobám, nevzniky dodečnénákdy ni rizik V Prze neú?:zoo ng Jiří Peřk předsed předsvensv Municipání finnčníspoečnos s Municipání finnčníspoečnos *ffi " 7 "o^^ - i,", j:""

4 ZPRAVA N EZAVSLÉHo AuDToRA o ověřeuí účerrqíávěnxy pro kcionáře spoečnosi j rozvhu Ověřii jsme pňioženou účeinízávěr<u spoečnosi Municipání finnčníspoečnos,s, přehed ťráťy zobdobíod 2009 ogj zzoo9, přiiohu éo učenízávěri<y, období z ocích prehed o neně,zn9 r o změnách vsniho rpiáru iá období od 2009 do k ,výkuzisxui o spoečnosi od,2009 do 32i009, včeně popisu použi ých význmných účenichmeod Udje záuéry příohy účeni jsou éo v bodě uvedeny úunicipání finnčníspoečnos s odpovědnos suámího orgánu účeníjednoky z účenízávěrku predpisy odpovidá suámí Z sesvení věmé zobruení účenizávěrky v souidu s českými účeními je nvrhnou, zvás odpovědnosi éo,s Součásí Municípání finnčníspoeinos rgá $bnosi by neobshov,tii un,ri konroy nád sesvovánim věmým zobnzenim účenízávěrky k, meody uyiňárre nesprávnoii způsobené podvodem nebo chybou, zvoi upňov vhodné ÚČení piovádě dné siucipňměřené účení od hdy, 0dpovědnos udior Audi jsme Nšíúohou je vyd n zákidě provedeného udiu vrok k éo ÚČenízávérce Pro_V9di Mezinárodnimi udiorskými sndrdy souvisejícími PiikČními v soudu se zákonem o udiorecir předpisy jsme Povinni dodžov eické doožkmi Komory udioru česke repubiky, V soudu s ěmio jisou, Že ÚČeni závé* neobshuje pňměřenou normy npánov provés udi k, býchom získii význmné nesprávnosi jejichž cíem je získ důkzní informce o Čáskách Audi zhmuje provedení udiorských posupů, posupů závisí n úsudku udior, včeně sxuiánosec'n uveoenyin vúčenížáréor Výběiáudiorských způsobenépodvodem nebo chybou, Pň ňrriri ňzik, že úeeni zve* obshuje,ýnmné nesprávnosi jsou reievnní pro sesvení věme porurouni Écho rižk áudior pňnedne x uňimím konroám, keré je nvrirnou vhodné udiorské PosuPY, nikoi zobruení účenizávěr<ý, ci, posouzení vnimích konro vhodnosi PouŽiých ÚČeních meod, posouzení ;Yřdňise k účinnosivnmicn konřo Audi éžzhmuje piireě*riúčeníchodhdů provedených vedenim i posouzenícekové Prezence ÚČenízávěd<Y, pro vyjádrení nšeho v}roku, omniváme se, že získnédůkzni informce voň dosečný vhodný zákd Výrok udior pode nšeho názoru účenízávěrk podává věrný pocivý obrz kiv, psiv íinnčnísiuce výsedku jejího spoečnosi Municipání finnčníspoečnos s k nákdů, výnosů hospodření peněžních oků z rok 2009 v soudu s českými úče9*ff fsv V Prze dne22200 (J,, q q/u D-- Kái c,r = o, ng Vácv Akšeinová, udior, osvědčeni M ČR č" 388 AKAUDT spo s r o, Biskupská 3, Prh osvědčení M ČRč 285

5 RozVAHA v pném rozshu kedni Municipání finňcní Jeruzéms]í Prh 0 00 Kc) C spoécnos čiso oznčeni AKTVA řádku b c AKTiVA CELKEM (A + B, + A Pohedávky z upsný zákdní kpiá R Douhodobý mjeek c, + D,) 00 (B + B, + B,,) Douhodobý nehmoný mjeek (souče B, ž B,,8,) 00 B Zťzovcí výdje 005 ukumu vývoje Sofwre 007 Oceniená práv Goodwi Jiný douhodobý nehmoný mjeek 00 7 Nedokončený douhodobý nehmoný mjeek 0 8 Poskynué záohy n douhodobý nehmoný mjeek 02 Douhodobý hmoný mjeek Korekce Neo Neo B 0 (souče B, ž B,,9,) Pozemky 0 2 Svby 05 Smosné movié věci soubory moviých věcí 06 Pěsie ské ceky rvých porosů 07 q Dospěá zvíř jejich skupiny 08 6, Jiný douhodobý hmoný mjeek 09 7 Nedokončený douhodobý hmoný mjeek Poskynué záohy n douhodobý hmoný mjeek 02 o Oceňovcí rozdí k nbyému mjeku o22 B Douhodobýíinnční mjeek (souče B, žb,,7,) 023 B Podíy v ovádných řízených osobách 02 Podíy v účeníchjednokách pod podsným vivem 025 Osní douhodobé cenné ppíry podíy 026, Půjčky úvěry - ovádjící řídícíosob, podsný viv 027 5" Jiný douhodobý íinnčnímjeek 028 b Pořizovný douhodobý íinnčnímjeek Poskynué záohy n douhodobý finnčnímjeek 030 B, 006 J B Bruo 003, Nehmoné qi,sedky Minu é účobdobi Běžné účeníobdobí 002 B, f f (v ce}ých isicich Název sído účenijednoky Wďem Ý píqeru FoRM6úD- w*,ňb,e

6 č: oznčení oběžná C C kiv (c, + C, + C + (souče C, C,V) ž C,6) 2 03 Výrobky 035 Mdá osní zvíř jejich skupiny 036 Zboži o37 6 Poskynué záohy n zásoby 038 C Pohedávky z obchodních rrzhů 00 Pohedávky - ovádjíci řídícíosob 0 Pohedávky - podsný viv o2 Pohedávky z spoečníky,čeny družsv účsníky sdružení 03 E Douhodobé poskynué záohy 0 b Dohdné účykivní 05 7 Jiné pohedávky 06 B Odožená dňová pohedávk o7 603 Pohedávky z obchodních rzhů 09 LA 0 2 Pohedávky - ovádjící řídícíosob 050 J Pohedávky - podsný viv 05 Pohedávky z spoečníky, čeny družsv účsníky sdružení 052 E Sociání zbezpečení zdrvoní pojišění Sá - dňové pohedávky 05 7, Krákodobé poskynué záohy Dohdné účykivní Jiné pohedávky 057 cm Krákodobý íinnčnímjeek (souče CV, ž CV) CV, Peníze 059 Účy v bnkách 060 Krákodobé cenné ppíry podíy 06,í Poňzovný krákodobý íinnčnímjeek 062 c,, i 2 D 6 25, B3 0B2 62 0B _ B L Nákdy přiších období , Kompexní nákdy příšíchobdobí 065 Příjmy přišich období ,í 0B 952 (D, + D3,) B 063 rozišení Čsové D, B 59 _ (souče C ž C,9,) B 08 pohedávky 3B 6 27 Nedokončená výrob pooovry Krákodobé , C Neo Neo ) Korekce o32 Meriá (souče C ž C8) Bruo 2 pohedávky Minué úč,obdobi Běžné účeni období 02 03, Douhodobé ] c c, b Zásoby, řádku U, číso AKTVA yďee r 37B 7 pr Ém FoRu dúb - e

7 Č: čiso oznčeni PASVA řádku sv v běžnémúče,období sv v minuém úče,období b c 5 6 CELKEM PAsVA (A + B + C,,) 067 A, V, + A, V,) 068 (A,, +A,2, +A,,3,) 069 A Vsní kpiá AL Zák dní A Zákdní kpiá 07o 2 Vsní kcie vsní obchodní podíy G) 07 3 Změny zákdnih o kpiáu 072,, (A + A,, + A kpiá fondy + (souče A, ž A,,5) Kpiáové A Emisní ážio 07 2 Osní kpiáové fondy 075 J Oceňovcí rozdíy z přecenění mjeku závzků 076 Oceňovcí rozdíy z přecenění při přeměnách Rzdíy z přeměn spoečnosi 078 Rezen A 2 ni }on, neděiený fond osní íondy ze zisku (A, +Á2J 080 Suámí osní íondy 08 (AV, + A,V,2,) o82 A V Výsedek hospodření minuých A Nerozděený zisk minuých e 083 Neuhrzená zrá minuých e 08 V, 2 Výsedek hospodření běžnéhoúčeníhoobdobí /+ Cizízdroie Rezervy B, B, B, J (B + B, + B,, + B,V,) (souče B,,, žb,,,) 085 0B6 087 Rezervy pode zvášních právních předpisů 088 Rezerv n důchody podobné závzky 089 Rezerv n dň z příjmů 090 osní rezervy 09 závzky (souče B,,, ž B,,0,) 092 B, - Douhodobé B,,, Závzky z obchodních vzhů 093 Závzky - ovádjící řídícíosob 09 J Závzky - podsný viv 095 sdružení Závzky ke spoečníkům,čenům družsv k účsníkům 096 A Douhodobé přijé záohy Vydné duhopisy 09B 7 Douhodobé směnky k úhrdě 099 Dohdné účypsivni 00 9 Jiné závzky 0, Odožený dňoy záv zek, o 079 Zákonný rezervní fond / Neděiený íond e 39B \ A A B 2 B B L B 509 B z3 zoo 02 \ry ďerc v p m FoRM fub,ýw,fuúb,e

8 Č: číso oznčení PASVA řádku sv v běžném účeobdob sv v minuém úče,období b c 5 6 Krákodobé B B závzky Závzky z obchodních (souče B,, ž B,, ',) 03 0 r,rzhů Závzky - podsný viv 06 Závzky ke spoečníkům,čenůmdružsv k účsnikůmsdružení 07 5 Závzky b Závzky ze sociáního zbezpečení zdrvoního poišění 09 7 Sá - dňové závzky doce 0 Krákodobé přijé záohy 0 Dohdné účypsivní 3, Jinézávzky BV c c, výpomoci (souče B,V,, ž B,V,3,)?C) Bnkovní úvěry douhodobé o 2, Krákodobé bnkovní úvěry 7 3 Krákodobé rozišení B, nnční výpomoci Čsové 5 fi Vydné duhopisy Bnkovní úvěry 3 08 změsnncům o BV BB7,05 Závzky - ovádjicí řídícíosob k L] (C,, + c,,2,) 9 Výdje příšíchobdobí 20 2 Výnosy příšíchobdobí 2 Wďérc v F rán FoRM dúd _wý fudb,e

9 WK\Z Z SKU A ZTRATY, druhové čenění v pném rozshu ke dni (v ceých isících Kc) Název sído účeníjednoky Municipáni finňcni spoécnos,jeruz}éms K Prh č číso TEXT Oznčení c Tžby z prodej zboži Obchodní Výkony ížbyz 2, ( - A) 03 ( ž 3) o 05 prodej vsních výrobků sužeb změn svu ásob vsní činnosi Akivce Výkonová B B 2 + c spořeb (B + B,2,) 08 Spořeb mieňáu energie 09 Sužby 0 Přidná hodno Osobní nákdy A +, -B,) (souče C ž C) 2 ( - Mzdové nákdy 3 2, Odměny čenům orgánu spoečnosi družsv Nákdy n sociání zbezpečení zdrvoní pojišění 5 Sociání nákdy 6 D Dně popky 7 r Odpisy douhodobého nehmoného hmoného mjeku B meriáů Tžby z prodeje douhodobého mjeku, Tržby z prodeje douhodobého mjeku 20 Tžby z prodeje meriáu 2 F, + 2,) + F2) 23 2, Prodný meriá 2 Změn svu rezen oprvných poožek v provozni obsi kompexních nákdů příšíchobdobí 25 Osní provozní ýnosy 26 Osní provozní nákdy 27 Převod provozních inosů 28 Převod provoznich nákdů 29 Provozní rnýsedek hospodření (zohednění poožek (+) ž V,) 3B5 AA _ 3B B5 _2 ] Zůsková cen prodného douhodobého mjeku V 9 u H, (,' Zůsková cen prodného douhodob mjeku meriáu (F F minuém 2 o2 mže + běžném 0 Nákdy vynoženén prodné zboží A 00 skuečnos v účernímobdobi řádku b B 73B vyfo&mvpěm FoRM fubm,'ffib-e

10 Č: Oznčení číso TExT řádku b c Tžby z prodeje cenných ppírů podíů Prodné cenné ppíry podíy 32 V Výnosy z douhodobého finnčníhomjeku (souče V, ž V,3) V,, Výnosy z podíův ovádných řízených osobách v účeních jednokách pod podsným vivem u, Výnosy z osních douhodobých cenných ppírů podíú 35 J Výnosy z osního douhodobého íinnčníhomjeku Jb i/ýnosy z krákodobého finnčníhomjeku 37 Nákdy z íinnčníhomjeku 38 V J, V K ýýnosy z přecenění cenných ppíru deriváů 39 L Nákdy z přecenění cenných ppiru deriváů 0 M Změn svu rezev oprvných poožek ve íinnčníobsi y'ýnosové úroky 2 \ákdové úroky 3 x X N X o x P Osní finnční qinosy Osní íinnčnínákdy 5 převod fi nnčníchvýnosů 6 převod fi nnčníchnákdů 7 hospodřeni Dň z příjmů z běžnou činnos Finnčnírnýsedek o o (zohednění poožek V ž P) 8 (Oí + 02) odožená (proyoi uýsedek h6podřmi + í]nnčni yýsedek s Dň z příjmů z mimořádné 52 Q) činnosi (Sí + S2) ] B B2 B2 B Z 56 2 hospodření (X - R, - S) 58 Ao Výsedek hospodření z účeníobdobí (+/-) 60 (výsedek hospodření Z bážnou činnos + mimořádný uýsedek h6podřeni - T) Výsedek hospodření před zdněním (provoí výsedek hgpodřďi + íinnčniyýsed k hspodřeni? ťfr, Převod podíu n výsedku hospodření spoečníkům(+/-) dne, odožená Mimořádný qýsedek Sesveno - - spná - 2 u Mimořádné nákdy T h6podření Mimořádné qýnosy R, minuém 5 Výsedek hospodření z běžnou činnos s běžném 50 spná X skuečnos v účenímobdobi + mimořádné Výnosy - R,) 6 -z B 2 B kciová spodcnos nn í "c i nn o s,/ Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f í n Podpisový záznm: C0 rl-_ W&N v prryěmu FoRMdb _ M,Ňb,e

11 MuNcpÁLNí pnvnnčni spo-bčnost, s MUFS s r2009 Municipání finnčníspoečnos s Jeruzémská Prh Čo: oo h h h Příoh k účenízávérce zrok2009 Obsh: Obecné údje Popis účeníjednoky 2 Pruměrný poče změsnnců, Odměny čenůmsuárních orgánů 2 nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách 3 Dopňujícíinformce krozryze ýkzuzisku zráý Pohedávky závzky 32 Vsní kpiá 33 Tvorb rezerv 3 Výnosy 3

12 MUNCPÁLNÍ PNRNČNÍSPOLBČNOST S Obecné informce Popis účeníjednoky Název: Municipání finnčníspoečnos s (MUFS s) Sído: Jeruzémská96,0 00 Prh Právní form: kciová spoečnos Předmě činnosi: výrob, obchod sužby neuvedené v příohách ž3 živnosenskéhozákon Dum vzniku: 5 dubn 99 Akcionáři: 9oÁ Čy'rZPP, s 9% MF ČR 2% SMo ČR Změny dodky v obchodním rejsříku: V průběhu roku 2009 došo ke změnám čenůpředsvensv MUFS dozorči rdy spoečnosi s: Do předsvensv spoečnosi byi opěovně zvoeni ng Rudof Korb ng Jromír Pekř dáe nově by zvoen Mgr Vácv Ježek ng Rudof Korb by znovuzvoen do funkce mísopředsedy předsvensv Do dozorčírdy spoeěnosi byi v roce 2009 znovuzvoeni Jromír Jech, ng Věr Dědková ng Dn Suírová, kerá by násedně znovu zvoen mísopředsedkyní dozorčírdy Soženířídícíchorgánů MUFS byo k násedující: předsvensvo Předsed předsvensv ng Jiří Peřk, Minisersvo pro mísni rozvoj čenovépředsvensv ng Rudof Korb, mísopředsed, Minisersvo ťnncí ng Jromír Pekř, Svz měs obcí ČR ng Josef Vk, CSc, Minisersvo pro mísnírozvoj Mgr Vácv Ježek, Minisersvo finncí

13 i MUNCpÁLNí r,rnnnčníspogčnost, s Dozorčírd předsed dozorčírdv o ng Josef Vník, ČMZRB,,s Čenovédozorčírdy o r r o ng Dn Suírová, mísopředsedkyně, Minisersvo finncí ng, Věr Dědková, Minisersvo finncí Min Hrubn, ČMZRB, s Jromír Jech, Svz měs obcí CR ng, ng Snisv Cysř, Minisersvo pro mísni rczvoj čenůmni předsedům řídícíchorgánů MUFS s nejsou v souvisosi funkcí poskýovány žádnéfinnčníni jiné odměny, 2 Průměrný poče změsnnců, výkonem jejich odměny čenůmsuárních orgánú pruměrný poče změsnnců: odměny čenůms orgánů 2 s nformce o účeníchmeodách účeníchzásdách Nehmoný douhodobý mjeek, zásoby: spoečnos nevsní Hmoný douhodobý mjeek: oceňován pořizovcí cenou Cenné ppíry: - nkoupené se oceňují pořizovcí cenou _ dužnécp drženédo spinosi jsou oceněny reánou hodnoou nzákdě informcí odboru Ťízeníkiv psiv CMZRB _ Deriváy: _ forwrdy n zjišění reáné hodnoy denní kurz ČNB upnění při přepoču údjův cizichměnách n českou měnu: způsob ""-"""ú;;;:"i"ri" upňuje Éczne denní kurzy vyhšovnéčnb ke dni uskuečnění účeníhopřípdu způsob snovení oprvné poožky k mjeku (pohedávky) n zá<7dě vniřního oprvná poožk se snoví de roáodnuí předsvensv spoečnosi, op k pohedávkám úéeníhopokynu V r 2009 byo provedeno pouze z',čováni dňové _ qbs 9,0 Z iuu úhrdy dšíspáky ve smysu smouy z úrokůvrimov ve ýši o vyrovnání povrzené soudem,

14 r r pruncpá Ní prnnnčníspoečnost, s osní důežiéinformce rozvojovou V roce 2009 spoečnos MUFS,s ve spoupráci s Českomorvskou záfuóní správy spoečného bnkou, s výfvořiy nzákdě Dohody Ó sdruženízuěeemvyvoření finncovní jejich úvěrovéhofondu u porkyouání úvěru měsům obcím Českérepubikyn (SúF), z,néhožpočínje infrsrukurních projeú ponoo o sú9 spoečný úvěrový fond repubiky n podporu české dnem 5 0 zoo iámožné poskýov úvěry měsům obcím rozvoje municipáni infrsrňury v rámci nového progrmu MUFS 2 K vsnímu pnění zéo smouvy v r2009 k rozvhovému dni nedošo, 3Dopňujícíinformcekrorvzeqýkzuziskůzrá 3 Pohedávky závz<y ) Pohedávky Pohedávky cekem Zoho: Po hůě spnosi Oprvné poožky r is 5 00 is 5 00 is r L96 is is is i ir i i b) Závz<y r2009 r2008 Závz<y douhodobó is is Závz<y krákodobé is 275 is 8 is Zoho: Závzry po hůě spnosi 0,-- n Lhů spnosi u douhodobých závzků je n zákdě zkoupeného forwrdu jisiny zjišěni reáné hodnoy jsou u 2 rnže snoveny posupné hůy spnosi od do 2202 d

15 F F vuncpá-ní p,rnnčníspo-bčnost, 32 Vsní kpiá ) Zá<dni kpiá spoečnosi je vořen kciemi o: r2008 poče druh nominání výše b) rezervní fond rezervní fond r2009 ks n jméno 0 n r2008 r is 200 is 00 ks 00 jméno 0 c) Výsedekhospodření Výsedek hospodření roku 2008 by n záljdě rozhodnuí vné hrom dy z rozděen násedovně: r is období: Výsedek hospodření běžného 0 60 is Nerozděený zisk minuých e: Výsedek hospodření 33 Tvorb rezew Rezerv n zráy z fondu csh fow r2009 zisk 8 2 is Byvořenvevýši \JoÁ,0,35Yo,0,850Ápzvýšenespcenýchčásekjisinposkýnuých půjčekrezervje vořen úrokovým způsobem výše voření rczeryy je podchycen v smosrr}ch přehedech o spákách V r2009 se pokrčovo ve smysu roáodnuí z r 2008 v vorbě Tezerv n kivní půjčky r2009 r 2008 s rezerv PZ KZ Tvorb Čerpáni 03 is is, 5 is is 07 is _ 03 is 76 is 0 is,

16 M]NCPÁLNÍ pwnnčníspo-bčnost, s 2 Tvořen rezerv n dň z příjmu ve 3 Výnosy y r2009 r2008 ) výnosy úrokové b) výnosy z CP c) kurzové zisky d) výnosy z přecenění RH závzků FW e) osní výnosy L výši ,00, is 8029 is 0 is 90 is 0 is 0 is is is is is Y Prze: 2edn 2 Zprcov: COREDA Audi s ro -2 Z M]FS s,: ng Jiři Peřk ng Rudof Korb -02_ 200

17 srn přened o penžíchtocích 2 29 do 3 2 2O9 (v ceých isících Kc) z období od Č: rjo96696 Název sído účeníjednoky Municipá}ní fínňcní spoécnos, Jeruzéms]i Prh 0 00 skuečnos v účenímobdobi Poožk Tex minuém běžném P Sv peněžních prosředků (PP) ekvivenů n zčáku účeníhoobdobí \) 5 BZ eenžnítoky z HLAvNí rrýoěečru Éčnos (provozní čnosr; Z Účení zisk nebo zrá zběžné činnosi před zdněním A", Úprv o nepeněžní operoe A, Odpisy sáých kiv(+) s vyj, zůs ceny dáe umoř, opr po k mjeku A2 Změn svu oprvných poožek, rezerv A3 Zisk (árá) z prodeje sáých kiv, vyúč,do výnosů -, do nákdú + A, Výnosy z dividend podíůn zisku Aí5 Vynrčovné nákdové úroky (+), s vyj, kp, vyúčovnév\inosové úroky (-) A,í6, Přípdné úprvy o osní nepeněžní operce A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním, změnmi prkp Á2, Změn svu nepeněžních sožek preovního kpiáu A2 Změn svu pohedávek z provozní činnosi (+/-) u čs rozišení o / óz A22, Změn svu krákodobých závzků z pfovozní činnosi (+Á) pu čs roz Ar Změn svu zásob A2-- Změn svu krákodobého finnčniho mj nespdjící do PP ekv A,* Čisýpeněžníok z provozní činnosi před zdněním mimoř poožkmi, _L 025 zz b B9 B3 (-) _ 30 B, , B2 -O / /// (+/-) Vypcené úroky s výjimkou kpiizovných úroků (_) A Pňjé úroky (+) A5 Zpcr*ná dň z běžnou činnos z doměrky z minué období (-) B 7BB Ab Příjmy výd,ie spojené s mimoř, účpř včeně dně z příjmůz mimoř čin, A,7 Pňjé dividendy podíy n zisku (+) L] Čisýpeněžníok z provozní ěinnosi Vwoiémv pró Ed FoRM ddb-wwíffiúio,e s

18 Č: srn22 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Bí VÝdie spoiené s nbyím sáých Kiv B2 Příjmy z prodeje sáých kiv B3 pťričkv rivěrv sořízněným osobám B,* Čisý peněžníok wzhující se k invesiění činnosi minuém běžném - PENĚžNíToKY z F NANčNícHČnnosri C- n -nnrv změn douhodobých, popř krákodobých závzků c2, -onrv změn vsního kpiáu n PP ekv, ) (RF) ZvÝšení PP ekv, z iuu zvýšení zákdního kpiáu Ť (-) Vvpcení podíu n vsním kpiáu spoečníkům Lzó -šívk dv C2- Úhrd áráy spoečníky (+) PP ekv, -JL ) r-] LJJ (+) pp spoečníků kcionářů Přímé pby n vrub íondů(-) C-26 srážkové dně Vvocené dividendy nebo podíy n zisku včeně zp, (-) ňi+ú neněžníok váhuiící se k finnění ěinnosi F čisá zvríšeníresp sniženípeněžních prosředků R obdobi Sv peněžních prosředkú ekvivenů n konci Sesveno dne" 2,, _ B L kciová spoďcnos innní -cínnos / Právní form účeníjednoky: Předměpodnikání účeníjednoky: f Podpisový Ť{* záznm: - Z -0,3$ů Wďeno v FoRM<dó-M,Bnfuio e

19 přenled o změách vastruíno xepmáu od 2009 do (v ceých isicích Kc) z období F É C: Název sído účeníjednoky Municípání fínňcní spoécnos, Jeruzémsk Prh, 0 00 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Zákdní kpiá zpsný v obchodním rejsťíku (úče ) A, A, počáečnísv A2 Zuýšení A2 Snížení A3 Konečný zůsek B Zákdní kpiá nezpsný (úče9) B počáečnísv B2 Zuýšení B3, Snížení B Konečný zůsek C c A +/- B se zohedněním úóu 252 počáečnízůsek A + B C2 počáečnízůsek vsních kcií vsních obchodních podíů c3 Zmén svu úču252 C Konečný zůsek úču252 c5 Konečný zůsek +- B, D, Emisní ážio D počáečnísv D,2 Zuýšení D,3, Snížení D Konečný zůsek E, _ E, minuém běžném i r Rezervní íondy počá"ční ""u E2 Znýšení E3 Snížení E Konečný zůsek ?00 VÉďerc re v progému FoRM smb,ýw'fuió,e s

20 F h rč:609,696 skuečnos v účenímobdobí Tex Poožk Osní fondy ze zisku F počáečnízůsek F2 Zqišení F3, Snížení F G minuém běžném -Konečný zůsek Kpiáové fondy počáečnízůsek G2 Zrišení G3 Snížení G, Konečný zůsek H Rozdíy z přecenění nezhrnué do výsedku hospodření H počáečnízůsek H2, Zvýšení H3, Snížení H, konečný zůsek Zisk účeníchobdobí (úče28 + zůsek n srně D úču3 ) 92L 605 B počáečnízůsek 2 ZWšení 3 Snížení, konečný zůsek MD úču3 Zrá účeníchobdobí (úče29 + zůsek n srně J počáečnízůsek J,2 Zuýšení J3 Snížení J konečný zůsek K ZisWAráí z účeníobdobí po zdnění ) B 2 Sesveno dne: kciová spodcnos ínniní -cinnos Právní form účeníjednoky: Předmě podnikání účeníjednoky: f y Podpisový záznm; i soho V p,ogémúform 6úo M,fuUdód

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více