Možnosti metod odstraňování tritia pro pevné odpady ve spojitosti s fúzí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti metod odstraňování tritia pro pevné odpady ve spojitosti s fúzí"

Transkript

1 Možnosti metod odstraňování tritia pro pevné odpady ve spojitosti s fúzí Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Centrum výzkumu Řež, s. r. o.; Souhrn Příspěvek popisuje současné možnosti odstraňování tritia z procesu fúze a navrhuje možnosti detritiace. Je uvažováno zachycování tritia ve formě vody pomocí kombinace několika základních technologických celků. Cílem je získání tekoucího až pevného produktu, který je dále možné zpracovávat standardním způsobem. Technologie úprav směřuje k vytvoření finálního produktu, ve kterém je tritium zafixováno a který bude možné ukládat nebo dále přepracovávat. Klíčová slova: tritium, tritiová voda, detritiace fúze, technologická zařízení, pevný odpad Úvod Základem tohoto příspěvku jsou údaje převážně získané studiem literatury a v menším rozsahu jde o data námi ověřovaná na laboratorních zařízeních, která jsou blízká podstatným částem projektovaného čtvrt provozního zařízení. Při ověřování, kde to bylo vhodné, byla dána přednost zkouškám s neradioaktivními izotopy. Tritium Tritium 3 H je jedním z izotopů vodíku. Základní vlastností, která ho odlišuje od dalších izotopů vodíku 1 H a 2 H (deuteria), je vyšší relativní atomová hmotnost (3,0160) ovlivněná dvěma neutrony v jádru. Je radioaktivní a při běžné teplotě a tlaku je to plyn. Tritium je beta zářič s poločasem rozpadu 12,32 let. Emituje pouze nízkoenergetické beta částice s průměrnou energií okolo 5,69 kev. Při svém rozpadu produkuje elektron, antineutrino a stabilní, neradioaktivní helium 3 He. Název značení Tabulka 1: Základní fyzikální vlastnosti izotopů vodíku Deuterium D Tritium T Vodík (Hydrogenium) H 2 H Hustota 0,179 6 kg/m 3 0,281 kg/m 3 0,089 9 kg/m 3 Teplota tání 254,50 C 252,5 C 259,125 C (18,65 K) (20,65 K) (14,025 K) Teplota varu 249,48 C 248,11 C 252,882 C (23,67 K) (25,01 K) (20,268 K) Kritická teplota 234,75 C 229 C 239,9 C (38,4 K) (44,15 K) (33,25 K) Teplota trojného bodu 254,42 C 252,53 C x (18,73 K) (20,62 K) Tlak trojného bodu 17,14 kpa 21,55 kpa x Kritický tlak kpa x kpa Relativní atomová hmotnost 3 H 2, u 3, u 1,00794 u (průměr dle zastoupení izotopů) 1,00797 u 1 H

2 Tritium je produkováno přirozeně interakcí kosmického záření s plyny v horních vrstvách atmosféry. Je také vyprodukováno několika způsoby v jaderných reaktorech. Vzniká v jaderných reaktorech neutronovými reakcemi s jaderným palivem, při štěpení uranu v palivu reaktoru, neutronovými reakcemi s izotopem bóru 10 B, izotopy lithia 6 Li a 7 Li a s přirozeně se vyskytujícím deuteriem ve vodách primárního okruhu, kde těžká voda slouží se jako moderátor. Těžká voda je na rozdíl od obyčejné vody tvořena z kyslíku a deuteria. Tritium je využíváno mnoha způsoby například u uzavřených světelných zdrojů, v lékařském a základním akademickém výzkumu. Je také používáno jako palivo v některých experimentálních fúzních zařízeních a předpokládá se jeho použití v energetických fúzních reaktorech. Fúzní elektrárny budou tritium produkovat v plodícím obalu obklopujícím plazma reaktoru, nebude jej proto nutno draze vyrábět a transportovat do elektrárny. Tritium se přirozeně vyskytuje v ovzduší a vodách řek, jezer nebo u moří. Za obvyklých nebo specifických podmínek tritium přechází od jedné chemické formy do druhé. Například tritium se může vázat na uhlík v organických sloučeninách, může se převést na vodík tritiové vody. Tím se stává součástí koloběhu chemického prvku vodíku v přírodě. Pro možnou nebezpečnost je limitován, jak ukazuje tabulka 2, kde je uvedeno srovnání jeho povoleného obsahu pro pitnou vodu od 7 do 740 Bq/litr dle regionu. Limit není vyjádřen v jednotkách koncentrace, ale je vyjádřen v lépe charakterizující veličině vztažené na jednotku objemu, tj. aktivitě radioaktivní látky, při níž dojde k jednomu rozpadu atomového jádra za sekundu. Tritiová voda Vodu, kde se vyskytuje tritium, můžeme vyjádřit nejjednoduššími vzorci TOT, TOD, TOH. Tabulka 2: Mezinárodní limity pro Tritium v pitné vodě (Bq/litr) [lit. 2] Kanada EU Finsko Austrálie Rusko Švýcarsko USA WHO ,103 7, Poznámka: Světová zdravotnická organizace (WHO) V České republice předpisy nevyžadují měření celkových aktivit v pitné vodě užívané pro individuální zásobování a nestanovují pro ně žádný limit. Jsou stanoveny jenom směrné hodnoty - 2 Bq/litr pro celkovou aktivitu alfa a 5 Bq/litr pro celkovou aktivitu beta. Proč je potřeba fúzní energie Jsou základní rozdíly mezi typy jaderných reakcí [lit. 5]. Štěpný reaktor v každém okamžiku obsahuje desítky tun paliva. V reaktoru probíhá řetězová reakce. Jak použité palivo, tak odpad tvořený mnoha různými prvky jsou a zůstávají radioaktivní stovky tisíc let. Naproti tomu slučovací či fúzní reaktor v každém okamžiku obsahuje gramová množství paliva. Reakce není řetězová a jakákoli nestandardní situace znamená okamžité vyhasnutí jaderné reakce. Pro primární palivo deuterium a lithium a odpad helium platí, že nejsou radioaktivní. Cílem vývoje fúzních reaktorů je výroba energie prostřednictvím reakce D-D. Využití deuteriové fúze s pomalými neutrony odstraní nutnost produkce tritia z lithia a současně významně sníží i sekundární radioaktivitu konstrukce reaktoru. Na podporu budoucnosti fúze jsou také uváděny lákavé prognózy texaských vědců, kdy sedm až jedenáct hybridních reaktorů, s fúzní část hybridu, zlikviduje odpad 104 amerických štěpných reaktorů, třicet až čtyřicet pět hybridů by spolykalo odpad všech atomových elektráren na světě.

3 Jaderná fúze [lit. 4] bude významně přispívat k výrobě elektrické energie. Předmětem dalších technologických úkolů v budoucnosti bude i řešení skladování energie. Důvodem je to, že dodávky z obnovitelných zdrojů jsou závislé na podmínkách prostředí, a proto není zaručeno, že budou konstantní. Pro zajištění konstantní ceny elektřiny, je zapotřebí mít předvídatelné a zároveň různé zdroje energie. Znamená to krátkodobou závislost na fosilních palivech a jaderném štěpení. Jakmile bude k dispozici přijatelné řešení pomocí jaderné syntézy, pak bude efektivní doplnit deficit fúzní energií. Rozvoj budoucí energetiky by mohl být ovlivněn politickými a ekonomickými zásahy, jak pozitivně tak negativně. Působení tritia na okolí Jak již bylo poznamenáno, tritium je sice vodík, které je použitelné fúzní palivo, ale rozpadá se a při tom uvolňuje energii jako β zářič. Jednoznačně musí být pod dohledem a při zkoncentrování na hodnotu přes povolený limit pro pitnou vodu mu musí být věnována patřičná zvýšená pozornost. Ve fúzních technologiích se pracuje s relativně vysokými koncentracemi tritia. Tritium snadno proniká materiály a proto je riziko jeho úniku do okolí poměrně reálné. Při řešení sestavy zařízení se tomu konstruktéři pokouší všemi možnými způsoby zabránit. Musejí vzít v úvahu vlivy vyplývající jednak z charakteru tritia jako izotopu a jednak jako chemického individua vodíku. Chování při fúzi Ve fúzním reaktoru [lit. 6] za zvýšené teploty dochází k interakci materiálů s izotopy vodíku (vodík, deuterium, tritium). Tritium díky velmi malému rozměru atomu proniká do materiálů nejen těch přímo vystavených plazmatu do různé hloubky podle jejich složení, struktury a teploty expozice. V kovových materiálech může docházet k tzv. vodíkovému křehnutí. Atomy tritia difundují materiálem, uvnitř se pak shlukují do molekul a posléze větších bublinek. Přitom působí tlakem na okolní materiál a snižují jeho schopnost plastické deformace, což může vést až ke vzniku trhlin. Materiály na bázi uhlíku zase podléhají tzv. chemické erozi uhlík ochotně reaguje s izotopy vodíku a vzniklé uhlovodíky se v plynné podobě uvolňují a odnášejí s sebou i původní materiál. Detritiace Při zneškodňování tritia z fúze je se jeví vhodné převést tritium z odpadů na jeden chemický subjekt a s tím potom odpovídajícím způsobem zacházet. V zásadě jde o tři skupiny odpadů s tritiem, souvisejících s jadernou fúzí. První skupinou je tritium uvězněné v materiálech, zejména kovových, jako plynný vodík. Druhou skupinou jsou tritiované uhlovodíky nebo méně často i jiné organické látky, kde více vodíků ve sloučenině nebo jen jeden z vodíků je tritium. Třetí skupinou je unikající tritium ve formě vody. Z tohoto pohledu se jeví nejvhodnější převést všechno tritium na vodu, pomocí vhodných oxidačních chemických reakcí, a dále zpracovat. Uvažovaný postup zachycování Základem postupu je využití principu, že vodík a samozřejmě jakýkoli izotop vodíku se nejpřirozeněji dostává do formy vody sloučením s kyslíkem. Voda jako sloučenina je poměrně stabilní, i když je pro někoho překvapivě, i velmi reaktivní. Reaktivitu ovlivňují její chemické a fyzikální vlastnosti ale i fyzikální podmínky, které na ni působí, například teplota, tlak, okolní fyzikální pole. Voda ochotně tvoří různě stabilní hydratované sloučeniny zejména soli a pro komplexní sloučeniny je vhodným ligandem.

4 Vysokoefektivní odparka Systém vysokoefektivní odparky [lit. 7] má sloužit k zahušťování radioaktivních koncentrátů, kapalných i semikapalných nebezpečných odpadů. Zařízení má zahušťovat vodné koncentráty do velmi vysokých solností a jeho součásti je plné zachycování odpařující se vody. Pokud budou zpracovávány koncentráty obsahující tritiovou vodu, tato voda se bude hromadit v zásobníku. Po jeho naplnění tritiová voda je použitelná dalšímu zpracování. Druhým produktem z tohoto pohledu bude různě zahuštěný koncentrát, zbavený vody. Laboratorní kontrola a destilace Pro kontrolu se v laboratoři provádí akreditovaný test obsahu tritiové vody ve vodě obecné se standartní postupem založeném na destilaci. Odebráním vhodné destilační frakce se eliminují nežádoucí znečistění jinými radioaktivními produkty a slouží k přesnému stanovení koncentrace. Koncentrace se jednoznačně odvozuje od naměřené aktivity v jednotkách Bq/litr. Destilace má i přednost, která je nutností analytickou, neboť se jí eliminují jiné radioaktivní prvky. Destilace je i jednou z možností, jak obohacovat tritiovou vodu ve velkém. Není vyloučeno jí použít jako součást výrobní technologie. Studený kelímek Studený kelímek je zařízení pro vysokofrekvenční indukční ohřev zaměřené na tavení různých materiálů. Studený kelímek si na všech svých částech udržuje stálou pracovní teplotu přibližně 50 C, přestože materiál uvnitř kelímků dosahuje teploty až 3000 C. Pomocí tohoto zařízení by bylo možné například uvolnit tritium uvězněné zejména v odpadních kovových materiálech z procesu jaderné fúze. Nutné je dořešit vhodný postup oxidace unikajícího tritia na tritiovou vodu a její zachycování. MSO technika Použití technologie MSO, což je oxidace v tavenině soli, umožní oxidování odpadů s obsahem tritia na tritiovou vodu. U odpadů s organický látkami jednak dojde při reakci s kyslíkem ze vzduchu ke spálení organických látek za vzniku zejména oxidů CO a CO 2 a vody. Voda zde může být s významným podílem tritiové vody a po kondenzaci je potom dále zpracovávána. Současně jak se v reaktoru postupně zneškodňuje organický materiál, sůl zachycuje anorganické látky. V případě použití soli, která je z principu schopná existence v bezvodé i hydratované formě, může být tato sůl použitelná. V dalším cyklu po jejím vhodném přepracování bude užita k vázání tritiové vody, nahromaděné v koncentrátu například z odparky nebo ze MSO. Závěr Použití vhodné kombinace vysokoefektivní odparky, MSO techniky a studeného kelímku podle zpracovávaného odpadu dává možnost zhotovit produkt, který je možné dále zpracovávat nebo ukládat. Ukládání hydratovaných solí (tritiovaných) je možné mnoha způsoby, například použít při solidifikaci polysiloxanů, geopolymerů, cementace. Jestli se bude konečný produkt dále zpracovávat, například na tritiovou vodu nebo tritium, závisí na potřebách v budoucnosti, které můžeme zatím jen zběžně odhadovat. Předložená práce vznikla za finančního přispění projektu SUSEN CZ.1.05/2.1.00/ , který je realizován v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

5

6 Literatura [1] Tritium Canadian Nuclear Safety Commission, Frequently Asked Questions, Q1 - Q8 (http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/health/tritium), (cit ) [2] Tritium Canadian Nuclear Safety Commission, Standards and Guidelines for Tritium in Drinking Water (http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/health/tritium), (cit ) [3] Enpedie, Tritium (http://enpedie.cz/wiki/tritium), (cit ) [4] Fusion energy (http://www.ccfe.ac.uk/), (cit ) [5] Řípa M., Mlynář J., Weinzettl V., Žáček F.: Řízená termojaderná fúze pro každého, třetí přepracované vydání, ISBN , Praha (2011) 6, 50, [6] Řípa M. a kol.: Řízená termojaderná fúze pro každého - 4U, čtvrté přepracované vydání (registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ ), Praha (2013) 146 [7] Projekt SUSEN (http://susen2020.cz/), (cit ) Possibilities of techniques for detritiation of solid waste material relating to fusion Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Centrum výzkumu Řež; Summary The paper describes the up-to-date possibilities of removing tritium from the fusion process and suggests the possibilities of techniques for detritiation. It is considered the capture of tritium in the form of water using a combination of several basic technological units. The aim is to obtain a product between flowing and solid which can be further processed in a standard way. Treatment technology is designed to create the final product, in which tritium is tied and which will be able to deposit or reprocess. Keywords: Tritium, MSO, fusion, detritiation, technics, solid waste

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006 VUT v Brně, Fakulta strojní, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství Český svaz vědeckotechnickcýh společností Česká nukleární společnost Energovýzkum, spol. s r.o., Brno Jaderná energetika

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více