8.1 Elektronový obal atomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.1 Elektronový obal atomu"

Transkript

1 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2, C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu vodíku v základním stavu nachází ve vzdálenosti 5, m od atomového jádra tvořeného protonem. Určete, jakou elektrickou silou je elektron přitahován k jádru atomu vodíku. Kolikrát je tato síla větší než gravitační síla mezi elektronem a protonem ve stejné vzájemné vzdálenosti? 8.3 Pro představu o atomu se často konstruují modelové učební pomůcky. Uvažte, jaký rozměr by měla konstrukce modelu atomu vodíku, v němž by jádro tvořila kulička o průměru řádově 1 mm. Použijte poznatek, že průměr atomu je řádově m a průměr jádra atomu je řádově m. 8.4 Na základě Bohrovy teorie atomu vodíku určete kinetickou, potenciální a celkovou energii atomu vodíku v základním stavu. Jakou energii je třeba atomu vodíku dodat, aby došlo k jeho ionizaci? 8.5 Energie atomu vodíku v základním stavu je E 1 = 13,6 ev a ve vzbuzených stavech má atom vodíku energii E n = E 1 /n 2, kde n je hlavní kvantové číslo. Nejznámější, tzv. Balmerově spektrální sérii atomu vodíku odpovídá přechod na energetickou hladinu s n = 2. Určete tři největší vlnové délky spektrálních čar H, H, H, které leží ve viditelné části spektra. 8.6 Při přechodu elektronu v atomu vodíku z jedné energetické hladiny na druhou bylo vyzářeno světlo o frekvenci 4, Hz. O jakou hodnotu se snížila energie atomu? 8.7 Foton s energií 15,5 ev byl pohlcen atomem vodíku v základním energetickém stavu (n = 1) a způsobil jeho ionizaci. Určete rychlost elektronu při opuštění atomu. 8.8 Trubicí naplněnou vodíkem procházejí volné elektrony o energii 1,892 ev a v důsledku vzájemného působení elektronů s atomy vodíku plyn vyzařuje světlo. Jakou barvu má spektrální čára tohoto světla? 8.9 Ve spektru atomu vodíku mělo ultrafialové záření nejkratší vlnovou délku 91,2 nm. Jakou největší hodnotu měla energie atomu vodíku? 8.10 Pokusy, které provedli v roce 1914 J. Franck a G. Hertz, bylo prokázáno, že dodáním energie 4,89 ev přejde atom rtuti do vzbuzeného stavu. Tomu odpovídá ultrafialové záření rtuti, které se využívá v technické praxi. Určete vlnovou délku tohoto záření Ultrafialovým zářením, jehož největší vlnová délka je 318 nm, lze ionizovat páry cesia. Určete ionizační energii cesia V nedávné době byla jednotka metr definována jako násobek vlnové délky světla, které vyzařuje plyn krypton 86 Kr. Příslušný foton má energii 3, J. Určete barvu tohoto světla, jeho vlnovou délku a přibližný násobek vlnové délky, kterým byl metr definován Na obr [8-1] jsou vyznačeny energetické hladiny atomu, který má v základním stavu energii E. Jestliže elektron přejde z hladiny odpovídající energii 5E do základního stavu,

2 vyzáří se foton o frekvenci f. Určete frekvence fotonů vyzářených při přechodech 4E E, 5E 4E. Obr Na obr. 8-14a [8-2a] jsou vyznačeny energetické hladiny atomu a pět přechodů elektronů z vyšší energetické hladiny do nižší energetické hladiny. Určete, které čárové spektrum na obr. 8-14b [8-2b] těmto přechodům odpovídá. Obr V elektronovém obalu může být ve slupce s hlavním kvantovým číslem 2 nejvýše 8 elektronů. Objasněte tuto hodnotu rozborem struktury elektronového obalu z hlediska dalších kvantových čísel jednotlivých elektronů. Kterému atomu tato maximální hodnota přísluší? 8.16 Obdobným způsobem jako v předcházející úloze proveďte rozbor pro elektronovou slupku s n = 3 a určete největší počet elektronů v této slupce V elektronové slupce s hlavním kvantovým číslem n = 4 může být nejvýše 32 elektronů. Použijte výsledky z předcházejících úloh a najděte obecně platný vztah pro počet elektronů v elektronové slupce s hlavním kvantovým číslem n.

3 8.1 Elektronový obal atomu R8.1 Q c = 2, C; n e =? Počet elektronů n e = Z a celkový náboj Q c = Ze, kde e = 1, C. Je to prvek hliník Al. R8.2 r = 5, m; F e =?, F e /F g =? m p = 1, kg, m e = 9, kg R8.3 d j ' = 1 mm = 10 3 m, d j = m, d a = m; d a ' =? R8.4 r 1 = 5, m, Q p = Q e = e = 1, C; E k =?, E p =?, E c =?, E i =? Podle Bohrovy teorie si atom vodíku můžeme představit jako soustavu, ve které se kolem protonu po přibližně kružnicové trajektorii pohybuje elektron. Na elektron působí elektrická síla, která je současně silou dostředivou, takže platí: (1) Pro kinetickou energii platí vztah: (2) Z rovnice (1) vypočítáme součin m e v 2 a po dosazení do vztahu (2) dostaneme: Potenciální energie atomu vodíku odpovídá práci, kterou vykoná elektrická síla při přemístění elektronu z velké vzdálenosti (r ) do vzdálenosti r 1 od protonu:

4 Celková energie: Po dosazení vychází pro celkovou energii atomu vodíku v základním stavu Aby nastala ionizace atomu vodíku, je třeba mu dodat energii E i E c 13,6 ev. R8.5 E 1 = 13,6 ev, n = 2; =?, =?, =? R8.6 f = 4, Hz; E =? E = hf = 3, J R8.7 E = 15,5 ev, n = 1; v e =? R8.8 E = 1,892 ev; =? Světlo má červenou barvu. R8.9 = 91,2 nm = 9, m; E =?

5 R8.10 E = 4,89 ev = 7, J; =? R8.11 = 318 nm = 3, m; E =? R8.12 E = 3, J; =?, k =? R8.13 E 1 = 4E, E 2 = E; f 1 =?, f 2 =? R8.14 Přechodům E 4 E 1 a E 3 E 1 odpovídá větší energie fotonu, a tedy i větší frekvence záření. Přechodům E 5 E 2, E 5 E 3 a E 5 E 4 odpovídá menší energie fotonu, a tedy menší frekvence záření. To zobrazuje spektrum D. R8.15 U atomu s hlavním kvantovým číslem n = 2 může vedlejší kvantové číslo nabývat hodnot l = 0, 1. Pro l = 0 může mít magnetické kvantové číslo jen hodnotu m = 0 a pro l = 1 je m = 1, 0, 1. Existují tedy čtyři různé kombinace l a m a pro každou existují dva elektrony s různým magnetickým spinovým číslem. Celkem je tedy 8 možností u prvku, který má ve sféře s hlavním kvantových číslem n = 1 dva elektrony, celkem tedy 10 elektronů, což odpovídá neonu. R8.16 n = 3; l =?, m =? n = 3 l = 0, 1, 2 m = 2, 1, 0, 1, 2 l = 2 m = 1, 0, 1 l = 1

6 m = 0 l = 0 Pro elektronovou slupku n = 3 existuje 9 kombinací kvantových čísel n, l, m a každé kombinaci odpovídají dva elektrony s různým magnetickým spinovým číslem. V elektronové slupce n = 3 může být 18 elektronů. R8.17 n = 4, p = 32; p = f(n) =? n = n = n = n = Vztah pro p je: p = 2n Jádro atomu R8.18 Q He = 2e = 3, C, Q Au = 79e = 126, C, E = 0, ev = 6, J; r =? Ostřelování zlata částicemi si můžeme představit jako soustavu nepohyblivého jádra atomu zlata s elektrickým nábojem Q Au, ke kterému se z velké vzdálenosti přibližuje částice s nábojem Q He. Při tom se vykoná práce kde 1 je potenciál ve velké vzdálenosti od atomu zlata ( 1 = 0) a 2 je potenciál v nejmenší vzdálenosti od jádra. Elektrické pole jádra atomu zlata můžeme považovat za pole bodového náboje, v němž pro potenciál ve vzdálenosti r od jádra platí Znaménko vyjadřuje, že práci konají vnější síly na úkor kinetické energie E částice, takže W = Q He 2 = E. Po dosazení a úpravě dostaneme pro nejmenší vzdálenost, do níž se částice přiblíží k jádru atomu zlata: R8.19 Skutečnému průběhu Rutherfordova experimentu odpovídá experiment 2.

7 R8.20 Zakřivení trajektorie s kladným nábojem určíme Flemingovým pravidlem levé ruky, částice se záporným nábojem se odchýlí na opačnou stranu. Vlevo se vychýlila částice s kladným nábojem a vpravo částice se záporným nábojem. R8.21 Částice při průchodu vrstvou olova ztrácí část energie a ve druhé části komory se pohybuje menší rychlostí. Tomu odpovídá větší zakřivení trajektorie částice. Částice se pohybovala zdola nahoru. R8.22 Směr vektoru magnetické indukce určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky, které použijeme u trajektorie pozitronu. Vektor B magnetické indukce míří před nákresnu. Poloměr r trajektorie částice, která má hmotnost m a náboj Q, závisí na rychlosti v částice: Poněvadž při pohybu v mlžné komoře částice postupně ztrácí svoji kinetickou energii, rychlost částice se zmenšuje a tomu odpovídá postupné zmenšování poloměru trajektorie, která má tvar spirály. R8.23 Z =?, N =? Počet protonů v jádře atomu určuje protonové číslo Z, počet neutronů určuje neutronové číslo N, které určíme z nukleonového čísla A = Z + N. a) Z = 2, N = 2 b) Z = 3, N = 4 c) Z = 11, N = 12 d) Z = 26, N = 28 e) Z = 92, N = 143 R8.24 a) 7p + 7n: Z = 7, A = 14 b) 9p + 10n: Z = 9, A = 19 c) 79p + 118n: Z = 79, A = 197

8 d) 82p + 126n: Z = 82, A = 208 e) 92p + 146n: Z = 92, A = 238 R8.25 Všechny nuklidy určitého prvku mají stejné protonové číslo a různé nukleonové číslo. Jsou to izotopy. R8.26,, m a = 35,5; x : y =? Izotopy jsou v plynu zastoupeny v poměru 3 : 1. R8.27 a) částice b) částice R8.28 a) proton b) neutron c) pozitron

9 Obr. R8-28 R8.29 Viz obr. R8-29 [V8-1]. Obr. R8-29 R8.30 m Po = 0,10 mg = 10 7 kg, n = (částice ), m = 0,02m Po ; m He =? R8.31 m = 0,0416m 0, T = r; t =? Jestliže v počátečním okamžiku je počet jader radionuklidu N 0, pak v čase t je počet nepřeměněných jader, (1) kde λ je přeměnová konstanta, která s poločasem přeměny T souvisí vztahem λ = ln 2/T. Zjištěnému poklesu hmotnosti radionuklidu ve dřevě odpovídá také poměr N/N 0. Najdeme přirozený logaritmus tohoto poměru a po úpravě ze vztahu (1) dostaneme: Po dosazení dostaneme pro stáří dřeva přibližnou hodnotu roků. R8.32 T = 20 min = s, t 1 = 1 h = 3T, t 2 = 2 h = 6T; N 1 =?, N 2 =?

10 N 1 je počet nepřeměněných jader, přeměnilo se 7/8 počátečního počtu jader. Přeměnilo se 63/64 počátečního počtu jader. R8.33 a), m He = 6, kg, b), m Li = 11, kg, c), m Be = 14, kg; B =? R8.34 B He = 0, kg, B Li = 0, kg, B Be = 0, kg; j =? R8.35 R8.36 Neutrony nemají elektrický náboj, proto na ně nepůsobí kladně nabité jádro atomu elektrickou odpudivou silou. R8.37

11 R8.38 = R8.39 Při rozpadu jádra boru vznikají částice záření. R8.40 m Li = 11, kg, m p = 1, kg, m He = 6, kg; E k =? R8.41 R8.42 Pro celkovou přeměnu uranu na olovo můžeme napsat rovnici: Pro atomová a nukleonová čísla současně platí: 92 = 82 + x 2 y a 238 = x 4 Řešením těchto rovnic dostaneme x = 8 a y = 6. To znamená, že uran se mění v olovo postupně probíhajícími osmi přeměnami α a 6 přeměnami β. R8.43 B = 1m u = 1, kg; E =? E = m u c 2 = 1, J = 934 MeV R8.44 m He = 4, m u ; j =?

12 Jádro helia je tvořeno dvěma protony a dvěma neutrony. Pro hmotnost těchto částic vyjádřenou v násobcích atomové hmotnostní konstanty m u najdeme v tabulkách: m p = 1,007 27m u, m n = 1,008 66m u Hmotnostní úbytek jádra helia činí: Tomu odpovídá celková vazebná energie jádra helia E j = Bc 2 a energie připadající na jeden nukleon j je j = E j /A, kde A je nukleonové číslo (pro helium A = 4). Vazebná energie se zpravidla určuje v jednotkách ev. Pro výpočet proto využijeme poznatek, že hmotnostnímu úbytku 1m u odpovídá energie m u c MeV. Vazebnou energii připadající na jeden nukleon v jádře helia tedy vypočítáme pomocí vztahu: R8.45 (Z = 4, A = 9), j = 6,45 MeV, A r = 9,012 2; m jbe =? Rozdíl je způsoben hmotností elektronů. R8.46, Y, Z R8.47 T X = 50 min, T Y = 100 min, t = 200 min = 4T X = 2T Y ; N X : N Y =? Pro podíl N X /N Y po úpravě platí:

13 R8.48 Ra Rn +, m Ra = 225,98, m Rn = 221,97, m He = 4,002 6; E =? R8.49 m = 0,01 kg, m K = 0,03m, m K* = 1, m K, T = 1, r; A =? Aktivita je určena vztahem A = λn, kde λ je přeměnová konstanta, pro kterou platí λ = ln 2/T. Počet jader radionuklidu ve vzorku je dán podílem Poněvadž rok má 365, s = 3, s, je přeměnová konstanta draslíku : Dosazením do vztahu pro aktivitu dostaneme A = 1, , Bq = 9,2 Bq. R8.50 A = 1/4 A 0, t = 8 d; T =?, =? R8.51 m = 0,05 g = kg, t = 7 s, n = 1, ; a) A =?, b) =?, T =?

14 R8.52 ju = 7,5 MeV, jxe = 8,2 MeV, jsr = 8,5 MeV, E n = 0,03E; E =?, v n =? a) Rovnici štěpné jaderné reakce napíšeme ve tvaru: Ze zákonů zachování náboje a počtu nukleonů vyplývá: = x = 54 + Z + 0 a odtud najdeme x = 2 a Z = 38. Úplná rovnice štěpné reakce tedy bude mít tvar: b) Celkovou uvolněnou energii určíme z rozdílu vazebných energii jader, která se štěpné reakce zúčastní. Poněvadž uran má 235 nukleonů, je vazebná energie E 1 jeho jádra E 1 = 235 7,5 MeV = 1, MeV. Podobně určíme vazebnou energii jader xenonu a stroncia a vypočítáme jejich součet E 2 : E 2 = (140 8, ,5) MeV = 1, MeV Rozdíl obou energií odpovídá energii E uvolněné při štěpné reakci: E = E 2 E 1 = (1,95 1,76) 10 3 MeV = 185 MeV c) Poněvadž při štěpné reakci vznikly dva neutrony, připadá na každý neutron energie E n = 0,03E/2 = 2,77 ev = 4, J. Rychlost neutronu pak vypočítáme ze vztahu kde m n je hmotnost neutronu (m n = 1, kg). Po dosazení pro rychlost neutronu vychází v n = 2, m s 1.

15 R = k k = 3 Při štěpení uranu vzniknou 3 neutrony. R8.54, t = 1 s, P = 1 W, E = 200 MeV; n =? P j je výkon připadající na přeměnu 1 jádra uranu. R8.55, A rd = 2,014, A rhe = 3,016, A rn = 1,008 7, m D = 4 g; E =?, E c =? Ve vzorku o hmotnosti 4 g je n jader: E (MeV)... 2 jádra D E c (MeV)... n jader D 8.2 Jádro atomu 8.18 Při Rutherfordově pokusu, při němž bylo objeveno jádro atomu, byla tenká fólie zlata ostřelována částicemi (jádra helia ). Určete nejmenší vzdálenost od jádra atomu zlata, do níž mohou částice proniknout. Energie částic je 0,4 MeV Rutherfordův pokus (viz úlohu 8.18) probíhal tak, že při ozařování fólie zlata byly na různá místa v okolí fólie umísťovány detektory částic. Na obr [8-3] jsou naznačeny tři možné polohy detektorů a v tabulce jsou uvedeny čtyři možné výsledky pozorování. Který výsledek odpovídá skutečnému průběhu Rutherfordova experimentu?

16 Obr Experiment Částice registrované detektorem A B C 1 žádné žádné hodně 2 málo více hodně 3 žádné více hodně 4 hodně žádné málo 8.20 Na obr [8-4] jsou znázorněny stopy dvou částic s nábojem v mlžné komoře, která je umístěna v homogenním magnetickém poli. Určete znaménko náboje částic, jestliže vektor magnetické indukce je kolmý k vektorům rychlosti pohybu částic a míří za nákresnu. Obr Na obr [8-5] je stopa částice s kladným nábojem v mlžné komoře umístěné v homogenním magnetickém poli; vektor magnetické indukce míří za nákresnu. Komora je přepažena tenkou vrstvou olova, kterou částice prošla. Pohybovala se částice shora dolů, nebo opačným směrem? Obr Na obr [8-6] je stopa elektronu (vlevo) a pozitronu (vpravo) v mlžné komoře umístěné v homogenním magnetickém poli. Jaký směr má vektor magnetické indukce? Proč má stopa tvar ploché spirály?

17 Obr Určete, jaké nukleony obsahuje jádro a) helia, b) lithia, c) sodíku, d) železa, e) uranu 8.24 Určete názvy chemických prvků, jejichž jádra mají složení: a) 7p + 7n, b) 9p + 10n, c) 79p + 118n, d) 82p + 126n, e) 92p + 146n Vyslovte společnou charakteristiku skupin nuklidů: 8.26 Plynný chlor je směs dvou izotopů a a jeho poměrná atomová hmotnost je 35,5. Určete, v jakém poměru jsou v plynu oba izotopy zastoupeny Jak se změní protonové číslo Z a nukleonové číslo A nuklidu, jestliže se při jaderné reakci z jeho jádra uvolní a) částice α, b) částice β? 8.28 Jak se změní protonové číslo Z, neutronové číslo N a nukleonové číslo A, jestliže jádro vyzáří: a) proton, b) neutron, c) pozitron? 8.29 Postupné přeměny radionuklidů, které probíhají v přeměnových řadách, se znázorňují grafy. Část uranové-radiové řady je na obr [8-7]. Doplňte chybějící údaje.

18 Obr Při radioaktivní přeměně měl preparát polonia v počátečním okamžiku hmotnost 0,10 mg. Geigerův-Müllerův počítač zaregistroval částic α vyzářených poloniem, přičemž se hmotnost preparátu zmenšila o 2 %. Určete hmotnost atomu helia Radionuklid uhlíku ve starém kousku dřeva představuje 0,0416 hmotnosti tohoto radionuklidu v živé dřevině. Určete přibližné stáří dřeva, jestliže poločas přeměny radionuklidu je roků Radionuklid stříbra má poločas přeměny 20 min. Jaká část radionuklidu se přemění za 1 hodinu a za 2 hodiny? 8.33 Určete hmotnostní úbytky v kg a v násobcích atomové hmotnostní konstanty m u u jader prvků: a) helium, b) lithium, c) beryllium. [a) m He = 6, kg, b) m Li = 11, kg, c) m Be = 14, kg] 8.34 Určete vazebnou energii připadající na jeden nukleon u nuklidů v úloze 8.33 v jednotkách J a ev. Použijte výsledky řešení úlohy Jaderné reakce se rozlišují podle druhu částice, kterou je jádro atomu ostřelováno. Jaké částice jsou "střelami" v následujících jaderných reakcích: 8.36 Proč neutrony snadněji pronikají do jader atomů než ostatní částice? 8.37 Doplňte následující jaderné reakce: 8.38 Při ozařování nuklidu boru zářením se z jádra uvolňují neutrony. Napište rovnici jaderné reakce Jádro atomu boru bylo ozařováno rychlými protony Pomocí mlžné komory bylo zjištěno, že přeměnou jádra atomu boru vznikají tři stejné částice, jejichž stopy jsou rozloženy symetricky do tří směrů. Určete, o jaké částice jde, a napište příslušnou rovnici jaderné reakce.

19 8.40 Jádro nuklidu se po zachycení protonu rozpadá na dvě částice. Určete celkovou kinetickou energii částic. Kinetickou energii protonu neuvažujte V atmosféře Země neustále probíhají jaderné reakce, při nichž kosmické záření obsahující neutrony bombarduje jádra plynů v atmosféře. Při tom dochází k přeměně jader dusíku v radionuklid uhlíku Ten se dále rozpadá opět na dusík. Napište rovnice příslušných jaderných reakcí Jádro uranu je počátečním radionuklidem přeměnové řady, jejímž posledním nuklidem je stabilní jádro olova Kolik přeměn α a β postupně proběhne? 8.43 Hmotnostní úbytek se často vyjadřuje v násobcích atomové hmotnostní konstanty m u. Určete energii odpovídající hmotnostnímu úbytku 1m u Určete vazebnou energii připadající na jeden nukleon pro jádro atomu helia. Hmotnost atomu helia je 4, m u Vazebná energie jádra nuklidu beryllia je 6,45 MeV na nukleon. Určete hmotnost jádra beryllia. Srovnejte vypočítanou hodnotu s poměrnou atomovou hmotností beryllia (A r = 9,012 2) a vysvětlete rozdíl obou hodnot V periodické soustavě prvků jsou vedle sebe tři radionuklidy, Y, Z. Přeměnou radionuklidu X vzniká radionuklid Y a přeměnou radionuklidu Y vzniká radionuklid Z, který se další přeměnou mění na izotop radionuklidu X. Popište přeměny a určete atomová a nukleonová čísla jednotlivých nuklidů. V přírodě takto probíhá např. přeměna radionuklidu nebo Pomocí tabulky periodické soustavy prvků určete, které nuklidy těmito přeměnami vznikají Dva radionuklidy X a Y mají poločasy přeměny 50 min a 100 min. Určete, v jakém poměru budou počty nepřeměněných jader obou radionuklidů po uplynutí 200 min od počátečního okamžiku, v němž měly oba radionuklidy stejný počet nepřeměněných jader Při přeměně radionuklidu radia Ra vzniká nuklid radonu a záření α. Poměrná atomová hmotnost radia je 225,98, radonu 221,97 a helia 4, Určete energii, která se při radioaktivní přeměně uvolní Vzorek horniny o hmotnosti 10 g obsahuje 3 % draslíku, v němž je obsaženo 0,012 % přirozeného radionuklidu Poločas přeměny tohoto radionuklidu je 1, roků. Určete aktivitu vzorku horniny Aktivita radionuklidu poklesla za 8 dní na 1/4. Určete poločas přeměny radionuklidu a jeho přeměnovou konstantu Radionuklid bizmutu vyzařuje záření α. Měřením na vzorku o hmotnosti 0,05 g bylo za 7 s zaregistrováno 1, přeměn. Určete: a) aktivitu vzorku, b) přeměnovou konstantu a poločas přeměny radionuklidu Při řetězové reakci uranu se jádro štěpí na dva fragmenty: xenon, stroncium a určitý počet neutronů. a) Napište rovnici štěpné reakce. b) Určete energii, která se při štěpné reakci uvolní. c) Určete rychlost uvolněných elektronů, jestliže jejich

20 energie je rovna 3 % uvolněné energie. Vazebná energie na jeden nukleon je u uranu 7,5 MeV, u xenonu 8,2 MeV a u stroncia 8,5 MeV Štěpná jaderná reakce může probíhat také tak, že po zachycení neutronu jádrem uranu vzniknou dva fragmenty: a. Kolik neutronů při štěpení uranu vznikne? 8.54 Kolik jader uranu se musí rozštěpit za 1 s, aby ideální výkon jaderného reaktoru byl 1 W? Rozštěpením jednoho jádra se uvolní energie přibližně 200 MeV Reakce jaderné fúze dvou jader deuteria je popsána rovnicí Určete energii, která se při jaderné fúzi uvolní. Poměrná atomová hmotnost deuteria je A rd = 2,014, helia A rhe = 3,016 a neutronu A rn = 1, Kolik energie bychom získali jadernou fúzí deuteria o hmotnosti 4 g? Zhodnoťte výsledek z hlediska reálného využití.

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Standardní model Standardní model je v současné době všeobecně uznávanou teorií, vysvětlující stavbu a vlastnosti hmoty. Výzkum částic probíhal celé dvacáté století, poslední předpovězené částice byly

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I

UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie fch.upol.cz chemie.upol.cz fotonů Tabulka I UV-VIS spektroskopie, kvantová chemie a počítačová chemie Michal Otyepka, Katedra fyzikální chemie, PřF UP Olomouc (fch.upol.cz), plný text je k dispozici na stránkách fch.upol.cz v sekci výzkum > zajímavé

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více