( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ"

Transkript

1 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ Kvantování fyzikálních veličin - vázaným částicím v mikrosvětě náleží diskrétní hodnoty hybnosti, energie i dalších veličin, které nazýváme kvantované fyzikální veličiny - stav částice, kterému odpovídá stoatá vlna, označueme ako stacionární stav, de o stav s určitou energií E n, která představue hladinu energie v daném stacionárním stavu (n kvantové číslo, pro n 1 de o základní stav a přísluší mu nenižší hladina energie vázané částice) - energie částice ve stacionárním stavu se nemění, změna energie e spoena s přechodem do iného stacionárního stavu a odpovídá í vyzáření nebo pohlcení fotonu o energii, která e rovna rozdílu energií obou stacionárních stavů 4 mee 1 1 E1 En. R. 8h ε n n n - podle Bohrovy teorie e např. energie E n atomu vodíku ve stacionárním (časově neproměnném) stavu funkcí hlavního kvantového čísla n a určité minimální základní energie E 1, kde R e Rydbergova konstanta, m e hmotnost elektronu, e nábo elektronu, h Planckova konstanta, ε permitivita vakua, E 1-13,53 [ev] - e-li n >1, dostává se atom do vzbuzeného (excitovaného) stavu s větší hodnotou m hlavního kvantového čísla. Při přechodu atomu z excitovaného stavu do stavu s nižší energií, v němž má hlavní kvantové číslo menší hodnotu n (např. základního), dochází k vyzáření diference této energie ve formě fotonu E hυ E E m n Vazebná energie ádra - E e fyzikální veličina odpovídaící práci, kterou e třeba vykonat, aby ádro bylo rozčleněno na ednotlivé nukleony, tato energie ádra e složkou vnitřní energie tělesa - veličinu B Zm + Nm m c Bc ( ) p n nazýváme hmotnostní schodek ádra, představue rozdíl mezi celkovou hmotností nukleonů a skutečnou (experimentálně zištěnou) hmotností ádra, které e z nich složeno - vazebná energie ader ednotlivých nuklidů se navzáem liší a pro eich srovnání se zavádí veličina vazebná energie připadaící na eden nukleon E ε A Radioaktivita, aderné přeměny Radioaktivita e aderný dě, při němž se nestabilní izotop určitého prvku (radionuklid) mění na izotop iného prvku, přičemž se z ádra radionuklidu uvolňuí částice - aderné přeměny, při nichž ádro vyzařue záření α nebo záření β, nazýváme rozpad α a rozpad β, přičemž záření γ oba rozpady provází Z A X 4 He + Z- A-4 Y α záření; Z A X -1 e + Z+1 A Y β - záření - počet N ader, která se při aderných přeměnách rozpadaí, závisí na celkovém počtu N ader v počátečním okamžiku a na době t, po kterou přeměny probíhaí: 43

2 N λn t znaménkem mínus e vyádřen úbytek ader v důsledku aderných přeměn, konstanta úměrnosti λ e rozpadová konstanta pro daný druh ader - počet N ader radionuklidu v čase t vyadřue zákon radioaktivní přeměny N Ne λ t - radionuklidy charakterizue z hlediska radioaktivity veličina poločas přeměny (rozpadu) T, e to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu ader ln,693 T λ λ - pro praktické využití radionuklidů se zavádí A aktivita radioaktivního zářiče N A t kde N e počet ader zářiče, která se přemění za dobu t ; ednotkou aktivity e Bq becquerel, který odpovídá edné přeměně za 1s - lze ednoduše odvodit A λn A Ae λt aktivita zářiče e rovněž ako počet ader funkcí času - aderné reakce sou aderné přeměny, k nimž dochází při vzáemných interakcích ader s různými částicemi nebo ader navzáem; symbolicky X + a Y + b (na X ádro atomu dopadá částce a, touto interakcí e vyvolána aderná přeměna nuklidu X na nuklid Y, přičemž se uvolňue částice b) Poznámka: Při průchodu homogenním elektrickým polem získá elektron energii rovnou součinu elementárního náboe e a prošlého U napětí: W e U. Je-li toto napětí rovno právě 1V, potom se tato energie nazývá elektronvolt. Jde o běžně užívanou ednotku v atomové fyzice. 1eV 1, As 1V 1, W s 1, J 5.1. MODEL ATOMU d) v n v 1 /n e) E n E 1 /n ZTO 5.1-1: V souladu s Bohrovým modelem atomu označme r 1, v 1, E 1 poloměr, rychlost a energii elektronu na první kvantové dráze. Pro n-tou dráhu platí a) r n r 1 n b) v n v 1 n c) E n E 1 /n ZTO 5.-: Protonové číslo (atomové číslo) Z 1) udává počet protonů v ádře a e-li atom neutrální, udává i počet elektronů v eho obalu ) určue pořadové číslo prvku v Menděleevově periodické soustavě a udává se ako dolní index u eho značky Z X a) správné e pouze tvrzení 1) b) správné e pouze tvrzení ) c) správná sou obě tvrzení 433

3 d) tvrzení 1) i ) sou nesprávná. ZTO 5.-3: Nukleonové číslo (hmotnostní číslo) A 1) udává úhrnný počet protonů a neutronů v ádře atomu ) udává počet neutronů v ádře. a) správné e pouze tvrzení 1) b) správné e pouze tvrzení ) c) obě tvrzení sou nesprávná ZTO 5.-4: Uvažute prvek a) 3 b) 7 c) 1 d) Li. Jaké e eho nukleonové číslo? ZTO 5.-5: Izotop určitého prvku se liší počtem a) protonů v ádře b) neutronů v ádře c) elektronů v obalu ZTO 5.-6: Pod pomem nukleon označueme a) en protony b) en neutrony c) společně elektrony a protony d) společně protony a neutrony ZTO 5.-7: Uvažute izotop 3 H 1. Kolik obsahue nukleonů? a) b) 1 c) 3 d) ZTO 5.-8: Uvažute izotop 3 H 1. Kolik protonů obsahue ádro? a) b) 1 c) 3 d) ZTO 5.-9: Uvažute izotop vodíku 3 H 1. Kolik elektronů e obsaženo v ádře? a) b) 1 c) 3 434

4 d) ZLP 5.1-1: Vypočítete nevětší frekvenci a energii fotonů ve vodíkovém spektru. E 1-13,53eV ; h 6, J s υ? ; E? max max Použite vztah pro energii podle Plancka, a to v maximálně excitovaném stavu! Energie atomu e záporná. Nemenší energii má atom vodíku v základním stavu, kdy e eho energie E 1-13,53eV. Jestliže mu naopak dodáme energii 13,53eV, přede do maximálně excitovaného stavu, ve kterém maí fotony podle Planckova vztahu pro energetické kvantum nevětší frekvenci Emax E1 Emax hυ max Vyádřete frekvenci fotonu v maximálně excitovaném stavu atomu obecně a poté řešte i numericky! Emax 15 υmax υmax 3, 3 1 Hz h BLP 5.1-: Vypočítete energii a vlnovou délku fotonů vyzářených atomem vodíku při přechodu ze stavu s hlavním kvantovým číslem n 6 do stavu n 3. vodík ; n 6, n 3 ; h 6, J s ; c m s -1 E? ; λ? Použite vztah pro výpočet energie atomu v energetickém stavu E 6 ; E 3 ; energii Ε, která se vyzáří při přechodu mezi těmito stavy podle Plancka a závislost vlnové délky fotonu na eho frekvenci! Energie atomu e záporná. Nemenší energii má atom vodíku v základním stavu, kdy e eho energie E 1-13,53eV. Při přechodu z energetického stavu E 6 do stavu E 3 se vyzáří kvantum energie Ε E1 E1 E6 E ; 3 E E 6 E3 6 3 c E hυ λ υ Řešte vyzářenou energii E a vlnovou délku vyzářeného fotonu λ numericky! 13,53eV 13,53eV 19 E E6 E3 1,13eV 1,88 1 J 36 9 hc 9 λ λ m E BLP 5.1-3: 435

5 Elektron na druhé dráze vodíkového atomu absorbue foton vlnové délky 37nm. Vypočítete, zda dode k ionizaci atomu a kinetickou energii volného elektronu, pokud ano. Atom vodíku ; E ; λ m ; h 6, J s ; c m s -1 E K? Použite vztah pro energii E a vlnovou délku λ fotonu podle Plancka; dále energii vodíkového atomu E na.dráze ; obě energie pak porovnete (diferencí)! Energie atomu e záporná. Nemenší energii má atom vodíku v základním stavu, kdy e eho energie E 1-13,53eV. Na druhé dráze vodíkového atomu má elektron energii E. E označíme Planckovo kvantum energie vyzářeného fotonu. Pokud e E E, k ionizaci atomu dode. EK E ; E E E c E1 E hυ λ E υ Vyádřete obecně i numericky vztah pro energii E ; dále energii vodíkového atomu na.dráze E ; obě energie pak porovnete (diferencí) a rozhodněte, zda dode k ionizaci! 13,56eV hc 3,39eV 6, E J 3,79eV E 4 λ EK E E E, 4eV 5.. ATOMOVÉ JÁDRO ZTO 5.-1: Celková klidová hmotnost atomového ádra a) není b) nemusí být c) musí být rovna součtu hmotností všech protonů a neutronů v něm obsažených. ZTO 5.-11: Označme m p a m n klidové hmotnosti protonu a neutronu. Vyádřete součet hmotností všech A protonů a neutronů obsažených v ádře izotopu Z X. a) Zm p + Am n b) A(m p + m n ) c) Zm p + (A-Z)m n d) Zm n + (A-Z)m p ZTO 5.-1: Označme algebraický součet hmotností všech protonů a neutronů obsažených v ádře o hmotnosti m. Je-li m hmotnost ádra, potom e lze srovnat a tvrdit, že a) m > m b) m < m c) m > m nebo m < m podle druhu izotopu 436

6 ZTO 5.-13: Je-li hmotnostní schodek ádra B (kg), e vazebná energie tohoto ádra a) Bc (J) b) Bc (ev) c) B/c (J) d) B/c (ev) ZTO 5.-14: Vazebná energie ádra e a) celková energie tohoto ádra b) celková energie všech eho nukleonů po uvolnění z ádra c) energie potřebná k rozložení ádra, t. k uvolnění nukleonů vázaných v ádře d) definována variantami a), b), c), které sou všechny správné ZTO 5.-15: Označme E celkovou energii ádra; E n celkovou energii všech eho nukleonů po uvolnění z ádra; E b energii potřebnou k uvolnění nukleonů vázaných v ádře. Mezi energiemi E, E n, E b platí vztah a) E E n + E b b) E - E n E b c) E + E n E b d) E n - E E b ZŘÚ 5.-1: Hmotnost atomu vodíku e 1,785m u, hmotnost neutronu 1,8665m u a hmotnost atomu deuteria e,14m u, kde m u e atomová hmotnostní ednotka (někdy označovaná u). Vypočítete, akou energii musíme dodat atomu deuteria, máme-li ho rozštěpit na atom vodíku a neutron. hmotnost protonu m Z 1,785m u hmotnost neutronu m N 1,8665m u hmotnost atomu deuteria m D,14m u 7 m u atomová hmotnostní ednotka: m u 1,66 1 kg E Bc ( mz + mn md ) c vazebná energie E podle Einsteinova vztahu pro energetické kvantum, kde B hmotnostní schodek 7 8 ( 1, 785 1, 8665, 14) 1, 66 1 ( 3 1 ) E ,69 1 J,31 1 ev E e ZLP 5.-4: Vypočítete energetický ekvivalent atomové hmotnostní ednotky m u c 3 1 m s ; m u 1,66 1 kg E? Použite vztah pro energii hmotnostní ednotky! 437

7 E muc energie hmotnostní ednotky Vyádřete energii hmotnostní ednotky numericky! 1 E muc E 1,494 1 J 9,3 1 MeV ZLP 5.-5: Vypočítete vazebnou energii izotopu 35 9 U ; m 35,4395m u 35 9 U ; Z 9 ; A 35 ; m 35,4395m u ; hmotnost protonu m Z 1,785m u hmotnost neutronu m N 1,8665m u E? m u 7 1,66 1 kg ; c m s -1 Použite vztahy pro vazebnou energii ádra E a hmotnostní schodek B! E Bc vazebná energie ádra B ZmZ + ( A Z ) mn mu hmotnostní schodek Odvoďte vazebnou energii ádra E obecně a poté řešte i numericky! E Bc Zm A Z m m c 1 E, J 18MeV ( Z + N u ) ( ) ZLP 5.-6: Nukleon s nukleonovým číslem 4 má vazebnou energii 3MeV. Vypočítete nukleonovou vazebnou energii a hmotnostní schodek. E 3MeV 5,1 1 J ; A 4; c 3 1 m s ε? ; B? Použite vztahy pro vazebnou energii na 1 nukleon ε! E ε A vazebná energie na 1 nukleon (vyádřená ako díl vazebné energie) E Bc vazebná energie (vyádřená pomocí hmotnostního schodku) Řešte numericky vazebnou energii na 1 nukleon a energii hmotnostního schodku B! E ε ε 8MeV1,8.1 A E 8 B B 5,7 1 kg c -1 J BLP 5.-7: 16 Hmotnost ádra kyslíku 8 O e 15,99491m u. Vypočítete vazebnou energii, která připadá na eden nukleon O ; A 16 ; Z 8 ; m 15,99491m u ; m u 1,66 1 kg 438

8 ε? Použite vztahy pro vazebnou energii ádra a vazebnou energii ádra na 1 nukleon! E Bc ( ZmZ + A Z mn mu ) c vazebná energie ádra E ε A vazebná energie ádra na 1 nukleon ( ) Řešte numericky vazebnou energii ádra a vazebnou energii ádra na 1 nukleon (v elektronvoltech)! E ( Zm + A Z m m ) c, J 1, ev 11 8 Z ( ) N u E ε ε A 1nukleon 6 7,9 1 ev 439

9 5.3. RADIOAKTIVITA d) heliových ader ZTO : Radioaktivní záření má tři složky: alfa, beta a gama. Alfa záření e proud a) neutronů b) elektronů c) fotonů ZTO : Radioaktivní záření má tři složky: alfa, beta a gama. Beta mínus záření e proud a) neutronů b) elektronů c) fotonů d) heliových ader ZTO : Radioaktivní záření má tři složky: alfa, beta a gama. Gama záření e proud a) neutronů b) elektronů c) fotonů d) heliových ader ZTO : Radioaktivní přeměnou alfa se posune prvek v Menděleevově periodické soustavě a) o dvě místa vlevo b) o dvě místa vpravo c) o čtyři místa vpravo d) o edno místo vlevo ZTO 5.3-: Radioaktivní přeměnou beta mínus se posune prvek v Menděleevově periodické soustavě a) o dvě místa vlevo b) o dvě místa vpravo c) o edno místo vlevo d) o edno místo vpravo ZTO 5.3-1: Radioaktivní látka, eíž rozpadová konstanta e λ, obsahue v čase t N ader. Kolik ader se rozpadne za dobu dt? a) λ/dt b) λ dt c) λn dt d) Nλ 44

10 ZTO 5.3-: Radioaktivní látka, eíž rozpadová konstanta e λ, obsahue v čase t N ader. Kolik ader se rozpadne za ednu sekundu? a) λ/dt b) λ dt c) λn dt d) Nλ ZTO 5.3-3: Radioaktivní látka, eíž rozpadová konstanta e λ, obsahue v čase t s N o ader. V čase t e počet ader a) λt b) N o exp(-λt) c) λtn o d) exp(-λt) ZTO 5.3-4: Poločas rozpadu T e doba a) rovna polovině doby, za kterou se rozpadnou všechna ádra b) během níž se pravděpodobně přemění právě polovina původního počtu ader c) za kterou se rozpadne,693 původního počtu ader d) za kterou klesne původní počet ader N o na N o /ln ZTO 5.3-5: Napište ednotku rozpadové konstanty λ. ZTO 5.3-6: Mezi rozpadovou konstantou λ a poločasem rozpadu T radioaktivní látky platí vztah T? a) ln/λ b),693 c) λ/,693 d) λ/ln ZŘÚ 5.3-: Vypočítete hmotnosti vzorků 86 Rn, eichž aktivity sou e 3,7 1 1 Bq a 3, Bq. Poločas radioaktivního rozpadu radonu e 3,8dní. 86 Rn ; A ; m? m u 7 1,66 1 kg ; A 3,7 1 1 Bq ; A 1 3, Bq ; T 3348s A λn A1 λn1 aktivita zářiče (A, A 1 ) e závislá na eho materiálu (rozpadové konstantě λ) a počtu ader (N, N 1 ) ln,693 λ T T vztah mezi rozpadovou konstantou λ a poločasem rozpadu T, který se odvozue ze zákona radioaktivní přeměny, a to pro čas rovný poločasu rozpadu, t. době, za kterou se rozpadne právě polovina původního počtu ader 441

11 m Nmu A m1 N1mu A m, m 1 hmotnost radioaktivní látky e rovná součinu počtu ader a hmotnosti ádra (počtu nukleonů násobeného hmotnostní ednotkou) T m A m A m ln T 9 m1 A1 mu A m1 64,9 1 kg ln 9 u 6, 49 1 kg ZLP 5.3-8: Vypočítete poločas radioaktivního rozpadu radioaktivní látky, víme-li, že během 1s se zmenší rozpadem eí hmotnost o %. x % ; t 1s T? Použite zákon radioaktivní přeměny! dn λ N dt závislost absolutního úbytku ader na rozpadové konstantě, na počtu nerozpadlých ader a na čase λ t N N e závislost N počtu nerozpadlých ader na N původním počtu ader, na rozpadové konstantě λ a na čase t N ln N e λ T λ T vztah rozpadové konstanty λ a poločasu rozpadu T ln t T N N e vztah mezi počtem rozpadlých a nerozpadlých částic N... 1% N - N... x % x 1 e ln t T 1% Do obecného vztahu pro výpočet x % dosaďte ze zadání 8%, rovnici řešte (logaritmute) a poločas rozpadu T vyádřete obecně i numericky! ln t T x ln 1 1 T 371s 44

12 ZLP 5.3-9: Vypočítete, za ak dlouho ubude radioaktivním rozpadem 1-8 kg radioaktivní látky, eíž původní hmotnost byla kg. Tato látka má poločas rozpadu 18s. m kg ; m 1-8 kg ; T 18s t? Použite zákon radioaktivní přeměny! dn λ N dt závislost absolutního úbytku ader na rozpadové konstantě, na počtu nerozpadlých ader a na čase λ t N N e závislost N počtu nerozpadlých ader na N původním počtu ader, na rozpadové konstantě λ a na čase t N ln N e λ T λ T vztah rozpadové konstanty a poločasu rozpadu T ln t T N N e vztah mezi počtem rozpadlých a nerozpadlých částic kg... 1% 1-8 kg... x % x % N... 1% N - N... x % x 1 e ln t T 1% Do obecného vztahu pro výpočet x % dosaďte %, rovnici řešte (logaritmute) a dobu radioaktivního rozpadu t vyádřete obecně i numericky! m T ln 1 m t ln t 58s ZLP 5.3-1: Vypočítete, kolik procent určité hmotnosti polonia s poločasem rozpadu 4s se při radioaktivním rozpadu rozpadne za 3s. T 4s ; t 3s x? % Použite zákon radioaktivní přeměny! 443

13 dn λ N dt závislost absolutního úbytku ader na rozpadové konstantě, na počtu nerozpadlých ader a na čase λ t N N e závislost N počtu nerozpadlých ader na N původním počtu ader, na rozpadové konstantě λ a na čase t N ln N e λ T λ T vztah rozpadové konstanty λ a poločasu rozpadu T N ln T t N N e, 917N vztah mezi počtem rozpadlých a nerozpadlých částic Vyádřete diferenci mezi počtem rozpadlých a nerozpadlých částic a poté pomocí přímé úměry x% hmotnosti známé radioaktivní látky, která se rozpadne za známou dobu! ln 3 4 N N N N e N, 83N N... 1 %,83N... x % x 8,3% Rozpadne se asi 8% původní hmotnosti polonia. BLP : Kinetická energie α částice, která opouští ádro atomu 6 Ra při radioaktivním rozpadu e 4,78MeV. Vypočítete rychlost α částice. 6 Ra ; E K 4,78MeV 7, J m Z 1,785m u ; m N 1,8665m u ; v? m u 7 1,66 1 kg Použite vztahy pro kinetickou energii α částice; hmotnost α částice! 1 Eα K mα v kinetická energie α částice (vyplývá z teorie aderné fyziky) m A m α u hmotnost α částice 4 He (kde Z ; A 4) Odvoďte obecně rychlost α částice a poté řešte i numericky! 444

14 Eα K v v 1,51 1 m s Zm A Z m m ( + ( ) ) H N u JADERNÉ REAKCE ZTO : 38 U Určete složení ádra izotopu prvku, který vznikne z uranu 9 po 4α a β - rozpadech a) Z 8; A b) Z 86; A c) Z 88; A 34 d) Z 8; A 4 BTO : První umělou transmutaci provedl v roce 1919 Rutherford. Zistil, že při průchodu istého A záření Z X dusíkem, dochází k transmutaci dusíku v kyslík a uvolní se proton podle rovnice N + X O p A 7 Z Identifikute záření a) beta plus b) alfa c) beta mínus d) gama A Z X ako BTO : Rutherford zistil, že transmutace vznikaí i při průchodu alfa záření i inými lehkými prvky. Všechny tyto reakce se daí vyádřit rovnicí A 4 A+? 1 Z X + α Z +? X + 1H Upřesněte vzniklý nuklid na pravé straně rovnice a) A + 4 ; Z + b) A + 3 ; Z + 1 c) A + 3 ; Z + d) A 3 ; Z - 1 BTO : Roku 193 manželé Joliotovi potvrdili, že berylium pod vlivem alfa záření vysílá velmi pronikavé záření podle rovnice A 4 Be+ α 6 C+ Z X Chadwick vyslovil hypotézu, že toto nové záření sou prudce letící částice zvané ZŘÚ 5.3-3: Určete složení ádra izotopu prvku, který vznikne z uranu rozpadech U po 4α a β - radioaktivních 9 38 U ; 4α rozpady ; β - rozpady Z A X? 445

15 Z A X 4 He + Z- A-4 Y aderná přeměna, při které ádro vyzařue α záření Z A X -1 e + Z+1 A Y aderná přeměna, při které ádro vyzařue β - záření 9 38 U 86 Rn Poznámka: názvy prvků doplňute podle Menděleevovy periodické tabulky prvků, a to podle eich protonového čísla! ZLP 5.4-1: Konečným produktem radioaktivního rozpadu 9 3 Th e 8 8 Pb. Kolik částic α a β se při rozpadu uvolní? 9 3 Th 8 8 Pb počet přeměn α? ; počet přeměn β? Použite rovnice aderných přeměn, při kterých ádro vyzáří α záření a β - záření! Z A X 4 He + Z- A-4 Y aderná přeměna, při které ádro vyzáří α záření Z A X -1 e + Z+1 A Y aderná přeměna, při které ádro vyzáří β - záření Vyádřete numericky počet α a β přeměn, t. počet uvolněných částic! Změna nukleonového čísla: ; 4 : přeměn α ; uvolní se 6 částic 4 He Změna protonového čísla: při 6-ti přeměnách α ubude 6.1;9 178; přeměny β ; uvolní se 4 částice -1 e ZLP : Určete, aký izotop vznikne z uranu 9 39 U po rozpadech β a 1 rozpadu α? 9 39 U ; rozpady β ; 1 rozpad α 9 x U ; x? Použite rovnice aderných přeměn, při kterých ádro vyzáří α záření a β - záření! Z A X 4 He + Z- A-4 Y aderná přeměna, při které ádro vyzáří α záření Z A X -1 e + Z+1 A Y aderná přeměna, při které ádro vyzáří β - záření Napište, které prvky při aderných přeměnách vznikaí (názvy prvků doplňute podle Menděleevovy periodické tabulky prvků, a to podle eich protonového čísla)! 446

16 9 39 U 9 35 U ZLP : Vypočítete energii uvolněnou při reakci popsané rovnicí U + n 56 Ba+ 36 Kr n U ; n ; 56Ba ; 36Kr E? Určete kvantum uvolněné energie podle Einsteina, a to pomocí součtu atomových hmotností uranu a neutronu a součtu atomových hmotností barya, kryptonu a tří neutronů! součet atomových hmotností uranu a neutronu 36,56m u součet atomových hmotností barya, kryptonu a tří neutronů 35,8373m u E m c kvantum uvolněné energie Vyádřete kvantum uvolněné energie E numericky! E 36,56 35,8373 1, 66 1 (3 1 ) 3, 1 J.1 8 ev MeV ( ) 447

17 5.5. MĚŘENÍ JADERNÉHO ZÁŘENÍ ZTO : Aktivita radionuklidu a) klesá exponenciálně s časem A(t) A o exp(-λt) b) závisí na čase, ale inak než e uvedeno c) e pro daný nuklid konstantou a e na čase nezávislá ZTO : Radioaktivní látka, eíž rozpadová konstanta e λ obsahue v čase t N ader. Za čas dt se ich rozpadne dn. Aktivita tohoto radionuklidu e a) λn b) dn/dt c) dn/n d) -λn dt ZTO : Jednotkou aktivity e becquerel. Bq? a) s -1 b) s c) m.s - d) m.s -1 ZLP : Vypočítete věk dřevěných egyptských starožitností, u kterých byla naměřena aktivita uhlíku 14 6 C en 6% v porovnání s aktivitou čerstvého dřeva. Podle MFCh tabulek lze určit poločas přeměny uhlíku na 5568 let. A,6 A ; T 5568 let t? Použite vztah pro zákon radioaktivní přeměny, a to pro pokles aktivity radioaktivního prvku! A A e ln t T zákon radioaktivní přeměny pro pokles aktivity radioaktivního prvku Odvoďte obecně (rovnici logaritmute) dobu t aktuální aktivity A a poté řešte i numericky! T A t ln t 414 let ln A 448

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha 1 Jaroslav Reichl, 017 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl Obsah 1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY....

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory Datum (období) vytvoření:

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ Modely atomu Pojem atom byl zaveden již antickými filozofy (atomos = nedělitelný), v moderní fyzice vyslovili první teorii o stavbě hmoty Lomonosov, Lavoisier, Dalton (poč. 19 stol.): tomy různých prvků

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 5 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.040 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Atom

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Vlnění o frekvenci v se může chovat jako proud částic (kvant - fotonů) o energii E = h.v Částice pohybující se s hybností p se může chovat jako vlna o vlnové délce λ = h/p Kde h

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita 433 36 RADIOAKTIVITA Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita Radioaktivita je jev, při kterém se jádra jednoho prvku samovolně mění na jádra jiného prvku emisí částic alfa, neutronů,

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

16. Franck Hertzův experiment

16. Franck Hertzův experiment 16. Franck Hertzův experiment Zatímco zahřáté těleso vysílá spojité spektrum elektromagnetického záření, mají např. zahřáté páry kovů nebo plyny, v nichž probíhá elektrický výboj, spektrum čárové. V uvedených

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro je složeno z nukleonů, což jsou protony (p + ) a neutrony (n o ). Průměry atomových jader jsou řádově -5 m. Poznámka: Poloměr atomového jádra je dán vztahem:

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Balmerova série vodíku

Balmerova série vodíku Balmerova série vodíku Josef Navrátil 1, Barbora Pavlíková 2, Pavel Mičulka 3 1 Gymnázium Ivana Olbrachta, pepa.navratil.ez@volny.cz 2 Gymnázium Jeseník, barca@progeo-sys.cz 3 Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek,

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník utor: Miroslav Kubera Datum: 27.05.2014 Ročník: 4B notace DUMu: Prezentace je souhrnem probírané tématiky. Ve stručném

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka 10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.

Více

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron MODELY ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU Na základě experimentálních výsledků byly vytvořeny různé teorie o struktuře atomu, tzv. modely atomu. Thomsonův model: Roku 1897 se jako první pokusil o popis stavby

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Struktura hmoty - atomu Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače se

Více

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Chemie pro KS Anorganická a analytická část Chemie pro KS Anorganická a analytická část Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. ORSAK@AF.CZU.CZ Program přednášek. přednáška a) atom, jádro, obal, elektron, radioaktivita b) názvosloví anorg. sloučenin včetně koordinačních

Více

Historie zapsaná v atomech

Historie zapsaná v atomech Historie zapsaná v atomech Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Symposion 2010, Gymnázium Jana Keplera, Praha Stopy, kroky, znamení Historie zapsaná v atomech Pavel

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Látka jako soubor kvantových soustav Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze petr.koranda@gmail.com 18. září 2018 Světlo jako elektromagnetické

Více

STRUKTURA ATOMŮ. První model atomu - Thomson (1898) atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony

STRUKTURA ATOMŮ. První model atomu - Thomson (1898) atom je homogenní koule kladně nabité hmoty, v níž jsou ponořeny elektrony STRUKTURA ATOMŮ Thomson (1897) - objev elektronu (o hmotnosti w(e) = (9,109 534 + 0,000 047). 10-31 kg a se záporným nábojem Q(e) = -(1,602 189 2 ± 0,000 004 6). 10-19 C) První model atomu - Thomson (1898)

Více

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno "Poněvadž a-částice... procházejí atomem, pečlivé studium odchylek "těchto střel" od původního směru může poskytnout představu

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální fyziky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální fyziky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky Autor: Petr Smilek Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Stavba atomů a molekul

Stavba atomů a molekul Stavba atomů a molekul Michal Otyepka V prezentaci jsou použity obrázky z řady zdrojů, které nejsou důsledně citovány, tímto se všem dotčeným omlouvám. Vidět znamená věřit Úvod l cíle seznámit studenty

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika Radionuklidové metody Jsou založeny na studiu přirozené, respektive uměle vzbuzené radioaktivity hornin. Radiometrické metody využívají přirozenou radioaktivitu hornin při vyhledávacím průzkumu a při geologickém

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Prvek = soubor atomů se stejným Z Nuklid = soubor atomů

Více

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý

Více

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA)

ATOM KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA) ATOMOVÁ FYZIKA ATOM základní stavební jednotka všech látek nejmenší část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce skládá se z elektronového obalu o poloměru asi 10-10 m (toto je tedy i rozměr

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III FOTOELEKTRICKÝ JEV OBJEV ATOMOVÉHO JÁDRA 1911 Rutherford některé radioaktivní prvky vyzařují částice α, jde o kladné částice s nábojem 2e a hmotností 4 vodíkových

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek Atomy vázané v mřížce nejsou v klidu. Míru jejich pohybu vyjadřuje podobně jako u plynů a kapalin teplota. - Elastické vlny v kontinuu neatomární

Více

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny 6.3.5 Radioaktivita Předpoklady: 6304 Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny Vazebná energie na částici [MeV] 10 9 8 Vazebná energie [MeV] 7 6 5 4 3 1 0 0 50

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A 2. Jaderná fyzika 9 2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A V této kapitole se dozvíte: o historii vývoje modelů stavby atomového jádra od dob Rutherfordova experimentu;

Více

r(t) =0 t = a3 0 4cre

r(t) =0 t = a3 0 4cre Řešením této rovnice (integrací) dostaneme r(t) 3 = C(t =0) 4cr 2 et, (1.40) kde C(t =0)je třetí mocnina poloměru dráhy v čase t =0s, ale to je zadaný poloměr a 0 =52,9 pm. Doba života atomu v Rutherfordově

Více

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické Stavba hmoty Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické látky jsou složeny z mikroskopických, chemicky dále neděčástic atomů. Později byl model rozšířen na molekuly a ionty (chemický druh - specie).

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý ATOM Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra

4.5. Atomové jádro. 4.5.1. Neutron protonový model jádra 4.5. tomové jádro 4.5.. Neutron protonový model jádra. nát složení jádra atomu, hmotnostní jednotku, hmotnosti a náboje částic atomu (protonu, neutronu a elektronu).. Umět napsat a vysvětlit rovnice přeměny

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA Jana Menšíková Frýdlant nad Ostravicí 2015 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA Autor: Škola: Lektor: Jana Menšíková Gymnázium

Více

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty V tomto laboratorním cvičení zkoumáme spektrální čáry 1. řádu vodíku a rtuti pomocí difrakční mřížky (mřížkového spektroskopu). Známé spektrální

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF Počátky kvantové mechaniky Petr Beneš ÚTEF Úvod Stav fyziky k 1. 1. 1900 Hypotéza atomu velmi rozšířená, ne vždy však přijatá. Atomy bodové, není jasné, jak se liší atomy jednotlivých prvků. Elektron byl

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

ρ = 0 (nepřítomnost volných nábojů)

ρ = 0 (nepřítomnost volných nábojů) Učební text k přednášce UFY Světlo v izotropním látkovém prostředí Maxwellovy rovnice v izotropním látkovém prostředí: B rot + D rot H ( r, t) div D ρ rt, ( ) div B a materiálové vztahy D ε pro dielektrika

Více

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA MAKRO- A MIKRO- MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA STAV... (v dřívějším okamţiku)...... info o vnějším působení STAV... (v určitém okamţiku) ZÁKLADNÍ INFO O... (v tomto okamţiku) VŠCHNY DALŠÍ

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako SEZIT PLUS s.r.o. Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako radioaktivní rozpad nebo přeměna a látky, které

Více

JÁDRO ATOMU. m jádra je menší než součet

JÁDRO ATOMU. m jádra je menší než součet JÁDRO ATOMU Stavba a vlastnosti: Rozěry ádra so řádově 5. Jádro e tvořeno nkleony (protony a netrony). A z X Sybol ádra: Z počet protonů N počet netronů A počet nkleonů A = Z+N Nklid e látka složená ze

Více