Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení Jméno a příjmení autora: Ondřej Rostek Rok: 2009

2 OBSAH: 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN SITUAČNÍ ANALÝZA ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU STANOVENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY DÍLNY ANALÝZA PRODEJNOSTI V KAMENNÝCH OBCHODECH MAPOVÁNÍ PR A PROPAGACE VÝROBKŮ V KAMENNÝCH OBCHODECH MARKETINGOVÉ CÍLE SOBĚSTAČNOST CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZAJIŠTĚNÍ STÁLÉHO ODBYTU OPTIMALIZACE STÁNKOVÝCH PRODEJŮ MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRODUKTY ZAVEDENÍ NOVÉHO PROGRAMU DISTRIBUCE CENOVÁ POLITIKA ZMĚNA TOKU PENĚZ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÉ AKTIVITY AKČNÍ PROGRAMY ROZPOČET SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY PŘÍLOHY

3 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Prvotním posláním a cílem občanského sdružení je podpora a poskytování služeb dlouhodobě duševně nemocným, zejména lidem trpícím schizofrenií. Ve svém oboru působí od roku 1990 a za tuto dobu si již vydobyla slušné renomé a pevné místo na poli poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní činnost sdružení spočívá v poskytování programů a služeb především formou psychoterapie, socioterapie, expresivní terapie, podpory bydlení, podpory práce a zaměstnávání a svépomocných aktivit. Nás bude z hlediska marketingového plánu, jímž se tato práce zabývá zajímat podpora práce a zaměstnávání, konkrétně činnost chráněných dílen. Chráněné dílny jsou již od samého počátku nedílnou součástí Fokusu Praha. První dílnou, která zahájila provoz, byla v roce 1990 Chráněná dílna rukodělná. Během následujících let se k ní současně s rozvíjejícím Fokusem přidávaly další až do současného stavu, kdy naše sdružení provozuje celkem čtyři chráněné dílny. Jsou jimi chráněné dílny, Výtvarná, Šicí, Trojský Vršek a CHD Rukodělná v Mělníku. Základním smyslem existence chráněných dílen ať už ve Fokusu Praha nebo v jiných organizacích, je poskytování pracovních míst zdravotně či sociálně znevýhodněným spoluobčanům a současně jejich pracovní rehabilitace. V průběhu svého programu v Chráněné dílně zpracovávají klienti se svým sociálním pracovníkem či Case Managerem Osobní plán a pod dohledem pracovního terapeuta se učí pracovním dovednostem a základním návykům, souvisejícím s pravidelnou docházkou do zaměstnání. Vedle tohoto prvotního poslání, jímž je pracovní rehabilitace klientů, však vzniká potřeba zajistit odbyt vyrobených produktů. Provoz chráněných dílen je stejně jako ostatní služby a vůbec celkový provoz organizace závislý na čerpání financí z veřejných zdrojů, jimiž jsou v současné době především dotace z MPSV, Magistrátu Hl. Města Prahy a dalších. I vzhledem k současné neutěšené situaci, která vládne ve financování sociálních služeb, je naše organizace nucena významně omezovat své výdaje a maximálně zefektivňovat veškerou svou činnost. Toto zefektivnění se týká samozřejmě i činnosti všech chráněných dílen a jeho významnou součástí by měl být právě tento marketingový plán. Činnost pracoviště marketingu chráněných dílen ve Fokusu Praha byla po většinu doby existence organizace spíše okrajovou záležitostí. Byla postavena převážně na náhodných stánkových prodejích a dala by se popsat jako spíše živelnou bez pevně určených cílů, priorit a marketingové strategie. Nyní, po nedávných organizačních změnách jak v oddělení marketingu, tak na přidružených pracovištích, vyvstává snaha pojmout marketingovou práci více koncepčně a přiblížit její činnost malým podnikatelským subjektům. Tato snaha, pokud bude alespoň částečně korunována úspěchem, by měla významnou měrou přispět k větší soběstačnosti a finanční nezávislosti Fokusu Praha

4 2. SITUAČNÍ ANALÝZA Na začátku analýzy je potřeba charakterizovat výchozí stav marketingu CHD. Tímto výchozím stavem mám na mysli dobu pod vedením předchozího marketingového pracovníka, která trvala zhruba od první poloviny 90. let až do počátku roku 2008, kdy tento pracovník na své pozici skončil. Toto období lze charakterizovat takto: dílny produkují výrobky bez ohledu na poptávku trhu a nezabývají se konkurenčními výrobky (např. ceny se vymýšlejí zcela náhodně) chybí pevná struktura a koncepce marketingu jako takového (analýza poptávky, konkurence, trhu, informace o zákazníkovi, otázka propagace, aj.) odbyt výrobků stojí téměř výhradně na stánkových prodejích a příležitostných prodejních akcích. Stálých odběratelů je minimum prvořadým zájmem CHD je rehabilitace klientů marketing CHD plní jen jakousi doplňkovou funkci samotné činnosti chráněných dílen Po tomto období na začátku loňského roku následovalo jakési bezvládí, kdy marketing byl dočasně na okraji zájmu ve Fokusu Praha. V tomto mezidobí se dělala jistá zásadní rozhodnutí o budoucí koncepci marketingu, která vycházela ze spolupráce s externím konzultantem Ing. Petrem Janouškem. Následně se na podzim roku 2008 funkce marketingových pracovníků ujímá dvojice zaměstnanců z řad Fokusu Praha pod vedením ředitelky úseku Rozvoje Ing. Markéty Würtherlové. Nová vize je taková, aby se marketing chráněných dílen svou činností co nejvíce přiblížil tradičnímu marketingu tak, jak je prováděn u komerčních subjektů. V tomto bodě je ještě nutno zmínit, že v průběhu roku se stejně jako řada dalších nestátních neziskových organizací dostal díky nízkým dotacím do tíživé finanční situace, což se neblaze projevilo právě na úseku marketingu, který se tímto dostal na okraj zájmu. Budoucí stav Pro charakteristiku vize budoucího stavu marketingu CHD budeme vycházet ze zmíněných konzultací s Ing. Janouškem s manažerským týmem Fokusu Praha (generální ředitel, regionální ředitelé, ředitelka rozvoje, ekonomický ředitel, ředitel pro metodiku). Po těchto konzultacích lze budoucí stav a směřování marketingu charakterizovat takto: chráněné dílny budou do budoucna podřízeny požadavkům marketingu marketing bude veden koncepčně a podle vypracovaného plánu po nezbytných analýzách (výpočet nákladů a ceny, analýza obratu/zisku, výrobní kapacity aj.) navrhnout výrobní plán pro CHD založit odbyt produktů na stálých odběratelích, hledat odbytiště v kamenných obchodech, snažit se oslovit velké obchodní řetězce maximálně zefektivnit výrobu. Chráněné dílny jsou výrazně ztrátové klást velký důraz na propagaci a PR, jež by mělo být nadále nedílnou součástí marketingu CHD - 3 -

5 3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU Na poradě oddělní marketingu byl sestaven Přehled marketingových aktivit pro nadcházející období cca půl roku. Součástí tohoto přehledu jsou mimo jiné nejrůznější analýzy, průzkumy a souhrn informací o segmentu trhu, v němž se pohybujeme. Přehledem marketingových aktivit se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách Stanovení výrobních nákladů (příloha č.1). Ke stanovení výrobních nákladů jsme přistoupili jako k prvnímu kroku. Výrobní náklady jsou základní složkou ceny výrobku a tento výpočet nebyl u výrobků našich dílen doposud prováděn. Pro výpočet byly vytvořeny tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Tabulky pro výpočet výrobních nákladů pracují se základními složkami pro výpočet ceny, jako je cena za materiál, cena za práci na výrobku a režijní náklady. Zároveň jsou ve výrobních nákladech zohledněny dotace z úřadu práce. Výpočet ceny materiálu na jeden výrobek je proveden jednoduše jako součet cen za příslušné množství materiálů, z nichž se daný výrobek skládá. Při určení ceny práce za jeden výrobek vycházíme z hodinové mzdy klienta dílny, která se pohybuje mezi Kč až 40 Kč. Tato částka je dále násobena počtem hodin, jež klient nad výrobkem stráví. Potíž je v tomto případě s určením doby strávené při výrobě produktu. Čas strávený nad výrobkem se totiž často u jednotlivých klientů liší a dost často se liší i u jednoho stejného klienta. V případě cílové skupiny našich klientů je třeba brát v potaz jejich diagnózu a momentální zdravotní stav. U této části výpočtu jsme tedy požádali mistry dílen, aby se pokusili pokud možno co nejpřesněji stanovit průměrnou dobu práce jednoho klienta strávenou nad výrobkem. U položky režijních nákladů jsme vycházeli z reálných nákladů jednotlivých dílen za rok 2008, které jsme rozpočítali na každý jednotlivý výrobek. (příloha č. 2) Stanovení výrobní kapacity dílny V tomto bodě jsme měli za cíl stanovit, kolik jakého druhu výrobků za jakou dobu je příslušná dílna schopna vyrobit. Bohužel, v tomto případě se nám potřebné údaje nepodařilo nashromáždit, protože žádná z dílen svou kapacitu výroby doposud nesledovala a mistři ji nebyli schopni určit. V tomto případě jsme se proto rozhodli k pravidelným svozům výrobků z dílen do meziskladu marketingu. Z počtu dovezených výrobků bychom následně měli být schopni určit kapacitu dílen za dané období (příloha č. 3) Analýza prodejnosti v kamenných obchodech Výrobky našich dílen se prodávají v přibližně šesti obchodech (kromě vlastních prodejních míst Fokusu Praha), které se převážně zabývají prodejem zboží chráněných dílen. Z analýzy prodejnosti vyplynulo, že za období od ledna do března 2009 vykázal tržbu pouze jeden obchod (příloha č. 4). Na základě tohoto monitoringu jsme napsali doporučení pro další směřování chráněných dílen Fokusu Praha (příloha č. 5). Zároveň jsme v rámci analýzy sledovali, které výrobky jsou nejprodávanější (příloha č. 6)

6 3.4. Mapování PR a propagace výrobků v kamenných obchodech V průběhu provádění analýzy prodejnosti výrobků v kamenných obchodech jsme se zaměřili i na úroveň propagace. Během tohoto průzkumu vyšlo najevo, že výrobky v obchodech jsou řazeny mezi ostatní zboží, jen sporadicky jsou označeny logem Fokusu Praha a zcela chybí jakékoli propagační materiály o poslání naší organizace a jejích chráněných dílen. Zcela zásadním nedostatkem pak je absence zdůraznění faktu, že koupí našeho výrobku kupující přispěje na provoz chráněných dílen, tj. na dobrou věc. Fotodokumentace z průzkumu v příloze č. 7. Na základě provedených analýz a průzkumů byla vytvořena souhrnná tabulka určená pro práci oddělení marketingu (příloha č. 8)

7 4. MARKETINGOVÉ CÍLE V předchozí kapitole jsme zmapovali současnou situaci marketingu chráněných dílen, čímž jsme získali dostatečně přesný obraz o jeho stavu. Nyní začneme plánovat. Stanovením cílů se vlastně budeme snažit popsat budoucí stav chráněných dílen a marketingu CHD Soběstačnost chráněných dílen Jak jsem uvedl výše, činnost chráněných dílen ve Fokusu Praha je stejně jako provoz celé organizace závislá převážně na dotacích. Těch se zejména v posledních dvou letech v důsledku změn státní politiky v sociálních službách zoufale nedostává. Zároveň je faktem, že všechny jednotlivé dílny jsou výrazně prodělečné. Z předchozích analýz přitom vyplývá, že chráněné dílny určitě mají potenciál na výrazné navýšení zisku. A to i za předpokladu, že prioritou je rehabilitace klientů a samozřejmě zachování cílové skupiny klientů. Dosáhnout soběstačnosti je cíl, který se nezřídka nedaří dosáhnout ani komerčním subjektům. Přesto se ho po rozhodnutí manažerského týmu budeme snažit dosáhnout, a to v horizontu několika let. Pro nastávající období cca jednoho roku si klademe za cíl jakékoli výraznější navýšení zisku Zajištění stálého odbytu Dalším důležitým cílem je způsob výběru odběratele. Ze zkušeností z minulých let víme, že odbyt výrobků nelze stavět na malých odběratelích (většinou malé obchody se zbožím chráněných dílen), ani na stánkových prodejích. Z konzultace s Ing. Janouškem vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví spolupráce s většími odběrateli. V případě zachování části současného výrobního programu by se nabízela například spolupráce s menšími obchodními řetězci, jako jsou obchody s dárkovým zbožím (Manufaktura, Kouzlo domova), nebo přímo spolupráce s velkými řetězci jako jsou OBI, Hornbach, aj. V případě změny výrobního programu by se mohlo jednat například o cílenou dlouhodobou spolupráci s konkrétním podnikatelským subjektem Optimalizace stánkových prodejů Do budoucna bychom se v rámci stánkových prodejů měli soustředit především na jejich propagační a PR funkci (prezentace organizace, její činnosti a chráněných dílen). Zároveň bychom měli vybírat takové prodejní akce, u kterých bude předpoklad velké návštěvnosti a zájmu návštěvníků. To znamená omezit prodeje jen na ty nejrentabilnější. V rámci propagace bude určitě důležitá spolupráce PR pracovníkem na tvorbě reklamních bannerů, plakátů a zejména doprovodných akcí, které zaujmou pozornost návštěvníků

8 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE V tomto bodě se budeme zabývat, jak dosáhnout vytyčených cílů z předchozí kapitoly Produkty Zde se zaměříme na tu část chráněných dílen, která zůstane u výroby stávajících výrobků. V kapitole týkající se analýz jsme zjistili, které výrobky jsou nejprodejnější a zároveň v poměru k výrobním nákladům nejrentabilnější (příloha č. 6). Tyto výrobky by se do budoucna měly stát základem naší marketingové strategie. Konkrétně se jedná o následující produkty: Závěs slunce Závěs medvěd Závěs kočka Závěs pták glazura Závěs pták natural Velikonoční beránek 2 Květináč bonsai Anděl stojící Krabička na dárky Váza litá Váza z plátu Stromky z korálků Relaxační polštářek Taška batika Taška s knoflíkem Taška malovaná Kapsička malá na zip Magnety hranaté Magnety kulaté Pedig košík velký Zvonek pedig malý Zvonek pedig velký Kašírované magnety Papírový anděl Papírová hvězda Papírové slunce Tyto produkty jsou součástí výrobního programu chráněných dílen již několik let a za tuto dobu se osvědčily jako nejprodejnější. Co se týče otázky konkurence, s většinou uvedených výrobků jsme se u jiných výrobců nesetkali a domníváme se, že jsou svým způsobem jedinečné. Zvláště výjimečnou pozici pak mají kašírované magnety, a to jak svou originalitou, tak z ní vyplývající prodejností. Do budoucna by mělo pokračovat sledování a analyzování prodejnosti uvedených výrobků. Na základě tohoto monitoringu se případně bude dále upravovat výrobní program ať už přidáním některého nového produktu, případně nahrazení málo prodejného jiným Zavedení nového programu Otázkou nahrazení výroby části výrobků zavedením programu poskytování služeb jsme doposud nezabývali tak intenzivně jako otázkou stávajícího výrobního programu. Naše vize je však taková, aby se tento program stal přinejmenším stejně důležitou součástí činnosti dílen. Z předchozího mapování jsme usoudili, že stávající sortiment, který tvoří převážně dekorativní předměty, není pro zákazníky atraktivní. Výrobků podobného druhu je v současné době mnoho a naše chráněné dílny jim nemohou konkurovat, především co se výrobních nákladů týká. Na místě je proto výrazný zásah do činnosti chráněných dílen, a tím je změna výrobního programu

9 K využití kapacity vzniklé zrušením výroby nerentabilních produktů jsme se inspirovali u jiných chráněných dílen (příloha č. 9). Jedná se například o provozování služeb (potisk reklamních předmětů, tiskařské služby, aj.) nebo kompletace jednoduchých součástek pro stálé odběratele. Výstupem z předešlého mapování vhodných programů pro naše dílny je doporučení pro manažerský tým (příloha č. 5), který bude rozhodovat o změně výrobního programu. Je zřejmé, že zavádění nového výrobního programu se bude potýkat s mnoha úskalími a problémy. Bylo by proto vhodné absolvovat exkurzi v organizaci či dílně s podobně zaměřenými dílnami. V rámci exkurze bychom se měli zabývat následujícími tématy: počáteční investice pro zavedení programu průměrné náklady na výrobu/provoz služby předpokládané výnosy nároky na zručnost klienta i pracovního terapeuta zkušenosti se stálým odběratelem kde a jak hledat vhodná odbytiště Po absolvování jedné či více exkurzí a důkladném seznámení se zmíněnými tématy bychom měli být schopni rozhodnout, zda s konkrétním programem začít či nikoli Distribuce V případě distribuce je paleta možností poměrně široká. Jedním z hlavních způsobů distribuce je v současné době prodej v kamenných obchodech. Tyto obchody jsou převážně zaměřené na zboží z chráněných dílen a zboží je prodáváno v komisním prodeji. Způsob prodeje v těchto obchodech není ideální a pro nás příliš vhodný. Zboží je ve většině případů prodáváno pod cenou výrobních nákladů a zákazníci nejsou ochotni akceptovat vyšší cenu ani s vědomím, že při koupi výrobku přispívají na dobrou věc. Náš plán je v tomto případě hledat nová odbytiště převážně mezi komerčními obchody, ideálně v centru prahy, a které jsou orientovány především na cizince a turisty. Předpokládáme, že v těchto obchodech budou zákazníci ochotni zaplatit za produkty vyšší cenu, navíc s vědomím, že přispívají na služby pro duševně nemocné. Důležitou součástí marketingu je v tomto případě propagace a prezentace chráněných dílen a celé organizace. V současnosti již máme připraveny informační letáky jak v českém, tak anglickém jazyce, které informují o činnosti Fokusu Praha a jeho chráněných dílnách. Dalším předpokladem pro úspěšnou prezentaci našich výrobků v obchodech je jasné označení a odlišení našich výrobků od ostatního zboží v obchodě, nejlépe reklamními bannery, plakáty, aj. Další možností distribuce je již výše zmíněná spolupráce s některých větších obchodních řetězců. Přestože s tímto druhem spolupráce nemáme velké zkušenosti, jsme připraveni se o ni pokusit. Naše představa je taková, domluvit se na pravidelném odběru výrobků s některým z řetězců, zabývajících se prodejem dárkového zboží (Manufaktura, Kouzlo domova, aj.) či s obchodním řetězcem typu hobby market (OBI, Hornbach, aj.). V případě hobby marketů by se zřejmě jednalo především o ozdobné květináče. Zároveň jsme ochotni domluvit se s případným odběratelem na možnosti výroby nového produktu na objednávku, pokud by to - 8 -

10 bylo v silách a schopnostech našich chráněných dílen. V případě prezentace výrobků platí to samé jako v předchozím odstavci u kamenných obchodů. Novým způsobem, jak zakoupit naše výrobky je e shop, jehož zkušební verze byla nedávno spuštěna. Nejedná se sice o klasický internetový obchod, ale o jakýsi on line katalog, jehož prostřednictvím si zákazník může vybrat zboží a následně nám zaslat objednávku e mailem. V tomto případě je více než v předchozích případech důležitá otázka propagace, především příslušné internetové adresy. Distribuce prostřednictvím e -shopu je z uvedených pro nás v podstatě nejsnazší a nejméně časově náročnou. Poslední cestou, jak distribuovat jsou stánkové prodeje. Přestože s nimi máme mnohaleté zkušenosti, není vhodné se na ně příliš spoléhat jako na hlavní zdroj tržeb. Jak jsem již uvedl, hlavní funkcí stánkových prodejů by měla být především prezentace práce chráněných dílen a organizace jako takové Cenová politika Tento bod začneme výpočtem ceny. Za dosavadní existenci chráněných dílen v naší organizaci se výpočet ceny výrobků neprováděl. Ceny byly vytvářeny zcela nahodile, především podle pocitu. Za účelem výpočtu výrobních nákladů jsme vytvořili příslušné tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Na základě vyplnění těchto tabulek jsme schopni vypočítat reálnou cenu nákladovou cenu výrobků, která zahrnuje cenu materiálu, cenu za práci a cenu za režii. Konkrétní postup výpočtu je popsán bodě 3.1. Předchozí analýzou jsme zjistili, že výrobní náklady jsou poměrně vysoké. Je to dáno především faktem, že u klientů, kteří produkty vyrábějí, je kladen velký důraz na jejich psychiatrickou rehabilitaci a nejsou příliš velké požadavky na jejich pracovní dovednosti a manuální zručnost. Zároveň s tím, že se jedná o pacienty s psychiatrickou diagnózou, především schizofrenie, jsou mistři dílen nuceni potýkat se s dalšími problémy, jako jsou častá pracovní neschopnost a z toho pramenící nedostatek pracovních sil. V závislosti na všech těchto okolnostech se pak prodlužuje výroba jednotlivých produktů, což se nepříznivě projevuje na výrobní ceně (příloha č. 1). Příklad: výroba keramického stojánku na vonné tyčinky trvá v průměru 2,5 hod., což při klientově hodinové mzdě Kč/hod. ve výsledku činí 75 Kč. V součtu s náklady za materiál a režii se ve výsledku dostáváme na výrobní cenu 106 Kč. To je objektivně, při porovnání s cenami konkurence, cena značně vysoká, a to i při zohlednění dotací Úřadu práce, ze kterého jsou chráněné dílny financovány. Nyní vyvstává otázka, jak za této situace postupovat dál. Jak jsem zmínil v úvodu, chtěli bychom činnost marketingu chráněných dílen co nejvíce přiblížit provozu běžného menšího podnikatelského subjektu. Vzhledem k okolnostem, které jsem popsal v předchozím odstavci, tj. že chráněná dílna je v první řadě rehabilitačním zařízením, je však zřejmé, že v porovnání s komerční firmou mají chráněné dílny logické handicapy. V kapitole zabývající se marketingovými cíli jsem uvedl, že jedním z hlavních cílů je zefektivnění činnosti marketingu. Otázkou je, do jaké míry. V závislosti na popsaných skutečnostech se jeví jako nereálné dosáhnout soběstačnosti chráněných dílen. Alespoň ne v dohledné době. Naším úkolem by tedy v současné době měla být snaha co nejvíce zmírnit ztrátovost dílen, která je v tuto chvíli značná (příloha č. 9). Poté, co jsme vypočítali výrobní náklady, budeme se věnovat tvorbě reálné prodejní ceny. Podotýkám, že reálné, protože jak jsme již zjistili, navrhnout cenu tak, aby se nám alespoň - 9 -

11 vrátily náklady momentálně není možné. Budeme proto postupovat tak, že prodejní cenu budeme odvozovat od cen konkurence. Výsledkem je ceník výrobků, který má dvě verze pro komerční a nekomerční prodeje. S cenami uvedenými v ceníku se bude nadále pružně pracovat na základě pravidelně prováděných analýz prodejnosti Změna toku peněz a motivační systém Důležitým úkolem je nastavení mechanismu tržeb. V současné době veškeré tržby z prodejů výrobků CHD směřují výhradně do rozpočtu regionu, do něhož příslušná dílna patří. To není příliš šťastné a především motivující pro vedoucí dílen. Ti jsou osobně motivováni pouze v případě stánkových prodejů, kterých se zúčastní jako prodejci. V tomto bodě se nabízí varianta řešení, kdy na každou dílnu bude připadat konkrétní podíl z tržby jejích výrobků. To by mělo zvýšit motivovanost vedoucích dílen, jejich zájem o odbyt výrobků a větší propojenost chráněných dílen s marketingem Marketingové aktivity Zde se budeme zabývat způsobem, jak poskládat marketingové aktivity, aby nás jejich realizace dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co neefektivněji ke splnění našich marketingových cílů. V případě zacílení našich marketingových aktivit máme neustále na mysli především konečného odběratele a zároveň výrobní náklady. Po předchozích zjištěních situace s výrobními náklady se budeme držet strategie tvorby cen podle konkurence. Současně budeme pravidelně provádět analýzu prodejnosti, provádět průzkum našeho tržního segmentu, snažit se snižovat výrobní náklady a vyhledávat nové, lukrativní příležitosti k odbytu. V závislosti na prováděných analýzách budeme pružně reagovat na případné změny. Jak už bylo zmíněno, nedílnou součástí našeho marketingového úsilí je reklama a propagace. Je zřejmé, že naše organizace si nemůže dovolit žádnou masivní reklamu, jako komerční subjekty. Propagace činnosti chráněných dílen a jejích výrobků se proto odvíjí od PR celé organizace, v rámci které již máme jisté zkušenosti a zabývají se jí zkušení zaměstnanci. Konkrétně se jedná především letáky a tiskoviny, propagující jak činnost Fokusu Praha, tak chráněných dílen. Ty jsou již nyní při stánkových prodejích přikládány k prodaným výrobkům a v blízké budoucnosti by tak tomu mělo být i v kamenných obchodech. Další důležitou součástí jsou výrazné bannery a plakáty s logy Fokusu Praha, které se používají při stánkových prodejích a doufáme, že po dohodě s provozovateli obchodů budou umístěny i tam. Zcela nezbytným a přímo ústředním bodem propagace chráněných dílen je pak zdůraznění faktu, že koupí produktu kupující podpoří činnost chráněných dílen a dalších služeb Fokusu Praha. V otázce nákladů na marketingové aktivity jsme přesvědčeni, že tyto jsou drženy na absolutním minimu, už jen z prostého důvodu zoufalého nedostatku financí. Hlavními položkami proto zůstávají mzdy obou marketingových pracovníků, přičemž oba pracují na poloviční úvazek a náklady na propagaci (tisk letáků, visaček, výroba bannerů). Ty by měly být pokryty z rozpočtu oddělení rozvoje, pod který marketing patří

12 6. AKČNÍ PROGRAMY Zde se již jedná se o rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit a úkolů. Každá z aktivit je jedním z kroků, které směřují k jednomu z vytyčených cílů a které mají svou jasně danou úlohu ve strategickém plánu. Aktivity jsou vytvořeny tak, aby jejich výsledek byl pokud možno měřitelný, nebo jednoznačně doložitelný. Přehled marketingových aktivit Číslo Aktivita Zodpovědná osoba Termín Náklady 1 zavést systém sledování stavu skladu výrobků v Linda Klečatská 0,00 dílnách 1.1. seznámit se s aktuálními skladovými systémy v Linda Klečatská 0,00 jednotlivých dílnách 1.2. vybrat nejvhodnější systém, případně vypracovat Linda Klečatská 0,00 nový, a pomoci ho dílnám zavést a nadále udržet 2 zavést systém sledování výrobní kapacity dílen Linda Klečatská , zpracovat orientační kapacitu každé dílny na Linda Klečatská ,00 měsíc 3 zpracovat plán výroby jednotlivých dílen Linda Klečatská ,00 4 navrhnout optimalizaci nákupu materiálu (slevy Linda Klečatská ,00 na množství apod.) 4.1. zmapovat současný systém nákupů a prodejce Linda Klečatská ,00 materiálů 4.2. vytvořit seznam materiálu používaného v dílnách Linda Klečatská ,00 (včetně druhu a výrobce) 4.3. vyhledat další distributory (výhodnější podmínky: Linda Klečatská ,00 nižší cena, doprava materiálu do dílny, atd.) 4.4. zjistit možnosti sponzorského získání materiálu Linda Klečatská ,00 5 zpracovat cenovou kalkulaci za všechny výrobky Ondřej Rostek , zjistit od dílen výrobní náklady na výrobky Ondřej Rostek ,00 (materiál, práce, energie) 5.2. zjistit ceny všech výrobků Ondřej Rostek , zmapovat cenu podobných výrobků u konkurence Ondřej Rostek , aktualizovat ceník všech výrobků Ondřej Rostek , sjednat cenu s prodejcem Ondřej Rostek ,00 6 zpracovat seznam dárců materiálu pro CHD a ten Linda Klečatská ,00 průběžně aktualizovat 7 zařadit soukromé dárce do systému péče o dárce - Linda Klečatská ,00 viz FR 8 navrhnout optimalizaci sortimentu v jednotlivých Linda Klečatská ,00 dílnách (zúžení, rozšíření) 8.1. zpracovat přehled výrobků CHD Linda Klečatská , seznámit se z výstupy akčního kroku 5 Linda Klečatská , zmapovat poptávku po jednotlivých výrobcích Linda Klečatská , zmapovat situaci na trhu - konkurence Linda Klečatská , provést segmentaci trhu (skupina zákazníků, Linda Klečatská ,00 jejich charakteristika, jejich potřeby) 9 navrhnout jednotné označení výrobků (visačky v Ondřej Rostek čj a aj) 9.1. použít stávající visačku Fokus na všechny výrobky, tam, kde ji nelze použít navrhnout jinou (samolepka ) Ondřej Rostek ,

13 9.2. výroba jiného označení výrobků Ondřej Rostek domluvit se s dílnami, aby visačky dávali na Ondřej Rostek ,00 každý výrobek 9.4. navrhnout a vytvořit jednotný leták o Fokusu a Ondřej Rostek ,00 všech dílnách, který se bude přikládat ke každému výrobku??? 9.5. domluvit se s prodejci, aby k prodaným Ondřej Rostek ,00 výrobkům Fokusu přikládali leták 10 zmapovat současnou propagaci výrobků a Fokusu Ondřej Rostek 0,00 v kamenných obchodech navštívit každý obchod, kde se prodávají naše Ondřej Rostek 0,00 výrobky a nafotit prezentaci výrobků 11 navrhnout grafiku do výloh a do stojanů (vzor, Ondřej Rostek formáty,výroba) a zajištění její realizace navrhnout plakáty, bannery, stojany Ondřej Rostek , domluvit se s prodejci na umístění plakátů, Ondřej Rostek ,00 bannerů, stojanů výroba plakátů, bannerů, nákup stojanů Ondřej Rostek umístění plakátů, bannerů, stojanů v obchodech Ondřej Rostek ,00 12 vytvořit nový katalog výrobků Linda Klečatská 0, požádat dílny o aktualizaci seznamu vyráběného Linda Klečatská 0,00 zboží s IT pracovníkem dotvořit novou verzi katalogu Linda Klečatská 0, zajistit nové profesionální fotografie výrobků Linda Klečatská , zavést systém aktualizace katalogu Linda Klečatská 0,00 13 zavést internetový prodej Ondřej Rostek , umístit katalog výrobků na web Ondřej Rostek 0, průběžná aktualizace katalogu Ondřej Rostek průběžně 0,00 14 zpracovat přehled stálých odběratelů (subjekt, Ondřej Rostek ,00 adresa, kontaktní osoba, podej za rok 2008 : množství, cena, slevy) 15 zpracovat přehled jednorázových akcí (název Linda Klečatská ,00 akce, prodej za rok 2008:množství, cena, slevy) 16 zpracovat plán odbytu (stálí odběratelé, Linda Klečatská ,00 jednorázové prodejní akce, kapacita pro náhradní plnění )splnit akční kroky 1,2,12,14 a vytvoření databáze veletrhů a jednorázových Linda Klečatská ,00 prodejních akcí, jejich výběr (dle podmínek, blízkosti, tématu, možné výnosnosti a dalších přínosů pro sdružení 17 navrhnout stánky/stany pro prodejní akce Ondřej Rostek zjistit počet stánků a jejich funkčnost a Ondřej Rostek ,00 požadavky na jejich přepravu opatřit skládající stolky a židle do stánků Ondřej Rostek zjistit počet stanů a čím je dále vybavit Ondřej Rostek , zajištění potřebného vybavení stanů Ondřej Rostek personální a technické zajištění dopravy zboží na Ondřej Rostek prúběžně 0,00 jednorázové akce, které se většinou konají o víkendech dle plánu odbytu zpracovat přehled těchto akcí na Ondřej Rostek průběžně 0,00 tři měsíce dopředu zmapovat osoby, které jsou schopné a ochotné Ondřej Rostek průběžně 0,00 dopravu zboží zajistit dovoz na jednotlivé akce předem včas personálně Ondřej Rostek průběžně 0,00 a technicky (včetně auta) zajistit 19 navrhnout způsob balení výrobků (lepší Linda Klečatská ,

14 prodejnost) a vhodných přepravek (zabraňují poškození zboží) zjistit možnosti dílen (dostupnost svařovačky, Linda Klečatská ,00 kapacity klientů..) zmapovat dostupné možnosti obalových technik Linda Klečatská , zmapovat obalový systém u konkurence Linda Klečatská , kalkulace finanční náročnosti obalů Linda Klečatská , zmapovat možné dodavatele obalového materiálu Linda Klečatská ,00 a vybrat výhodné nabídky 20 zajištění a realizace balení výrobků a nákup Linda Klečatská přepravek 21 navrhnout systém provozního zabezpečení Linda Klečatská ,00 prodeje včetně odpovědnosti vytvoření meziskladu z dílen a zavedení systému jeho průběžného doplňování Linda Klečatská , stanovit jednotlivé kroky systému provozního zabezpečení prodeje a jim příslušné odpovědné osoby (příjem objednávky-dílny, marketing.pracovník, internet, zajištění výrobků, kalkulace a vystavení faktury, expedice) 22 organizační zajišťování prodejů a veletrhů v souladu s plánem odbytu stanovit personální obsazení účastníků prodejů a veletrhů zajištění výrobků a propagačních materiálů,případně dalších materiálů: ppt prezentace Markéta Würtherlová 0,00 Linda Klečatská průběžně Linda Klečatská průběžně 0,00 Linda Klečatská průběžně 0, zajištění dopravy a ubytování účastníků Linda Klečatská průběžně zpracovat plán výnosů dílen (předchází krok 5 a Linda Klečatská ,00 16) 24 čtvrtletně plán výnosů vyhodnocovat a zavádět Linda Klečatská průběžně 0,00 případná opatření 25 zavedení systému sledování meziskladu Ondřej Rostek , elektronická verze Ondřej Rostek , mezisklad - papírová verze sklad.karet Linda Klečatská ,

15 7. ROZPOČET Standardní součástí marketingového plánu u komerčních firem bývá i marketingový rozpočet. V tomto bodě se náš marketingový plán bude od své tradiční podoby lišit. Vzhledem k odlišnému systému financování naší organizace a jejích chráněných dílen od běžných podnikatelských subjektů si naše marketingové aktivity vyžádají jen minimum financí. Jak jsem již uvedl, hlavní položky marketingového plánu chráněných dílen tvoří náklady na mzdy obou marketingových pracovníků a režijní náklady. Přehled marketingového rozpočtu: Aktivita Náklady na aktivitu [Kč] Pohonné hmoty 3500 Elektrická energie Vodné a stočné 687 Teplo Cestovné Nájem Poštovné 344 Školení, kurzy, konzultace Úklid, odvoz odpadu 317 Telefonní poplatky Ekonomické služby - účto, daň. por Služby - PC síť, údržba SW Internet 743 Hrubé mzdy zaměstnanců OON DPP SP zam. - pojistné ke mzdám ZP zam. pojistné ke mzdám Stravenky Ostatní daně a poplatky 0 Pojištění, povinné ručení Celkem

16 8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY Vyhodnocování výsledků plnění cílů bude probíhat jednou za tři měsíce formou písemných zpráv a na poradách marketingového týmu s ředitelkou oddělení rozvoje. Ta bude dále výsledky marketingových porad prezentovat manažerskému týmu na pravidelných poradách. Konkrétně bude vyhodnocování probíhat formou mapování a monitorování konkrétních údajů za uplynulé období jimiž jsou: výnosy z prodeje výrobků výdaje na provoz dílen včetně nákladů na výrobu zisk/ztráta počet vyrobených produktů Získané údaje budou přehledně zpracovány v tabulkách s písemným komentářem a předány ředitelce oddělení rozvoje. Na základě tohoto hodnocení bude manažerský tým Fokusu Praha schopen řídit a usměrňovat další směřování marketingu chráněných dílen

17 9. PŘÍLOHY 1. Výpočet ceny výrobků 2.Výpočet režijních nákladů dílen 3. Přehled skladu 4. Statistika prodejů v obchodech 5. Doporučení pro změnu výrobního programu 6. Analýza prodejnosti výrobků 7. Prezentace výrobků v obchodech 8. Souhrnná tabulka marketingu 9. Přehled služeb jiných chráněných dílen 10. Přehled hospodaření chráněných dílen

18 Příloha č. 1 - Stanovení výrobních nákladů, chráněná dílna Výtvarná rok 2009 Výrobek Závěs slunce Závěs medvěd, kočka Závěs pierot Závěs ptáček žlutý Závěs ptáček natural Přívěsky na kůži Zvířátka kočka ležící Zvířátka kočka stojící Zvířátka kočka strakatá Zvířátka pes jezevčík Zvířátka pes strakatý Zvířátka želva Zvířátka sova Strom barevný Ryba na tyčinky Knoflík pro štěstí Váza z plátu Váza litá Muška jenom zlatá Vánoční ozdoby hvězdy, stromky Velikonoční vajíčka Velikonoční beránek volný Velikonoční beránek balený Anděl letící Anděl stojící cena práce [Kč]/výrobek materiál celkem [Kč] doba práce[hod.]/výrobek materiál 1 [Kč] materiál 2 [Kč] materiál 3 [Kč] materiál 4 [Kč] mzda [Kč]/hod. 4, ,5 13, , , , ,5 0,5 45 1,5 4 0,5 12, , , , , , , ,5 0, , ,5 15 0, Kč/hod ,5 0, , , cena za režii (nájem, energie, telefon) [Kč/hod.] Celková cena [Kč] 19,8 54, Kč 39,6 112,80 Kč 49,75 142,75 Kč 39,6 114,10 Kč 29,7 79,20 Kč 39,6 112,10 Kč 19,8 65,80 Kč 19,8 65,80 Kč 19,8 59,80 Kč 19,8 59,80 Kč 19,8 63,80 Kč 39,6 117,60 Kč 39,6 115,60 Kč 49,5 150,50 Kč 49,5 155,50 Kč 19,8 67,80 Kč 29,7 104,70 Kč 29,7 99,70 Kč 29,7 79,70 Kč 19,8 67,80 Kč 19,8 62, Kč 9,9,90 Kč 19,8 38,80 Kč 29,7 94,70 Kč 29,7 100,70 Kč

19 Příloha č.2 - Stanovení režijních nákladů Náklady na režii (energie, telefon,nájem, mzdy) Výtvarná Šicí Troja Mělník Celkové náklady za režii 2008 [Kč] / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs Počet pracovních hodin za měsíc / 106 hod. / 80 hod. / 80 hod. / 98 hod Počet klientů / 12 kl. / 8 kl. / 9 kl. / 13 kl. Koeficient klient/energie 44,9 108,93 52,22 44,53 Náklady na režii po zohlednění dotací z ÚP Výtvarná Šicí Troja Mělník Celkový výnos dílen 2008 [Kč] , , , ,01 / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs Počet pracovních hodin za měsíc / 106 hod. / 80 hod. / 80 hod. / 98 hod Počet klientů / 12 kl. / 8 kl. / 9 kl. / 13 kl. Koeficient klient/dotace 25,1 37,5 39,5 38

20 Výrobek Příloha č. 3 - Přehled skladu Přehled skladu Datum svozu/počet [ks] (Ikea) Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Anděl Ondřejov Hvězda Ondřejov Košíček s kraslicemi 2 2 Kraslice bavlnka 2 2 Kraslice malovaná 8 8 Kulička ze sena 4 4 Květináč 3 3 Lavička dýha Magnet Ondřejov Medvěd šitý 2 2 Papírová taštička 3 3 Pejsek mazlík 2 2 Plechovka malá 2 2 Plechovka střední 1 1 Plechovka velká 1 1 Polštářek s pohankou Relax.polštář 2 2 Slepice na pedig.kole 2 2 Slepice závěs Mělník Slunce Ondřejov Taška kostkovaná 2 2 Taška malovaná nákupní Taška na rameno Zajíc seno 2 2 Žebřiňák dýha 4 4 Květináč mozaika velký + podmiska Květináč mozaika malý 2 2 Miska mozaika sklo 6 6 Zapichovací vitráž 75,- 1 1 Zapichovací vitráž 80, Zapichovací vitráž 95, Zapichovací vitráž 115, Květina prostorová 80,- 1 1 Květina prostorová 95,- 1 1 Květina prostorová 135,- 3 3 Vitráž loď velká 150,- 1 1 Vitráž kachna stojící 135,- 2 2 Vitráž 85, Vitráž 75, Vitráž 65, Vitráž 55, Sněženky v rámu (Troja) 1 1 Tulipán v rámu (Troja) 1 1 Spona (Troja) 1 1 Náramek (Troja) Korále na struně (Troja) 2 2 Korálky (Troja) Stav skladu [ks]

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s.

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. Společnost CEDR Pardubice, o.p.s., poskytuje sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč Ceník výrobků O.s. Okna Dostává se Vám do rukou ceník výrobků Chráněných dílen "Okénko" na tvorbě výrobků se podíleli lidé s tělesným, mentálním, zdravotním nebo kombinovaným. Jakýkoliv nabízený výrobek

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy Výroční zpráva 2014 MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy OBSAH Základní informace o sdružení... 3 Vize, poslání a cíle sdružení... 4 Vyhodnocení finančního plánu... 4 Vyhodnocení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. Týn nad Vltavou Čihovice mikroregion Vltavotýnsko VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH Domov sv. Anežky, o.p.s. Domov sv. Anežky vznikl díky mnohaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad

Více

Podnikatelský plán Minipodniku

Podnikatelský plán Minipodniku Název projektu Registrační číslo Realizátor Název školy Jméno konzultanta Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0030 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Podnikatelský plán

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 0 Metodika 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2013 1.4 Aktivity 2 Oblast Sociální

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a Firemní a dárkové sety báječných moravských vín Nabízíme výborná vína přímo od vinařů z Velkých Pavlovic ve vkusných dárkových obalech s možností přizpůsobení dle vlastních požadavků (potisk, ražba, laser,

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nové obchodní příležitosti pro firmy

Nové obchodní příležitosti pro firmy Nové obchodní příležitosti pro firmy OBSAH O PORTÁLU AAAPOPTÁVKA.CZ.....................................3 O AAAPOPTÁVCE.CZ...3 Co můžete očekávat od AAAPOPTÁVKA.CZ?...3 Co Vám AAAPOPTÁVKA.CZ může nabídnout?...3

Více

Ceník (platnost od 01.01.2010)

Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník DTP prací Ceník vánočních a novoročních přání Ceník vizitek Ceník webdesignu o Tvorba www stránek o Ceník webdesignu Ceník DTP prací Poř. Název položky Jednotka Cena

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více