Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení Jméno a příjmení autora: Ondřej Rostek Rok: 2009

2 OBSAH: 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN SITUAČNÍ ANALÝZA ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU STANOVENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY DÍLNY ANALÝZA PRODEJNOSTI V KAMENNÝCH OBCHODECH MAPOVÁNÍ PR A PROPAGACE VÝROBKŮ V KAMENNÝCH OBCHODECH MARKETINGOVÉ CÍLE SOBĚSTAČNOST CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZAJIŠTĚNÍ STÁLÉHO ODBYTU OPTIMALIZACE STÁNKOVÝCH PRODEJŮ MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRODUKTY ZAVEDENÍ NOVÉHO PROGRAMU DISTRIBUCE CENOVÁ POLITIKA ZMĚNA TOKU PENĚZ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÉ AKTIVITY AKČNÍ PROGRAMY ROZPOČET SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY PŘÍLOHY

3 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Prvotním posláním a cílem občanského sdružení je podpora a poskytování služeb dlouhodobě duševně nemocným, zejména lidem trpícím schizofrenií. Ve svém oboru působí od roku 1990 a za tuto dobu si již vydobyla slušné renomé a pevné místo na poli poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní činnost sdružení spočívá v poskytování programů a služeb především formou psychoterapie, socioterapie, expresivní terapie, podpory bydlení, podpory práce a zaměstnávání a svépomocných aktivit. Nás bude z hlediska marketingového plánu, jímž se tato práce zabývá zajímat podpora práce a zaměstnávání, konkrétně činnost chráněných dílen. Chráněné dílny jsou již od samého počátku nedílnou součástí Fokusu Praha. První dílnou, která zahájila provoz, byla v roce 1990 Chráněná dílna rukodělná. Během následujících let se k ní současně s rozvíjejícím Fokusem přidávaly další až do současného stavu, kdy naše sdružení provozuje celkem čtyři chráněné dílny. Jsou jimi chráněné dílny, Výtvarná, Šicí, Trojský Vršek a CHD Rukodělná v Mělníku. Základním smyslem existence chráněných dílen ať už ve Fokusu Praha nebo v jiných organizacích, je poskytování pracovních míst zdravotně či sociálně znevýhodněným spoluobčanům a současně jejich pracovní rehabilitace. V průběhu svého programu v Chráněné dílně zpracovávají klienti se svým sociálním pracovníkem či Case Managerem Osobní plán a pod dohledem pracovního terapeuta se učí pracovním dovednostem a základním návykům, souvisejícím s pravidelnou docházkou do zaměstnání. Vedle tohoto prvotního poslání, jímž je pracovní rehabilitace klientů, však vzniká potřeba zajistit odbyt vyrobených produktů. Provoz chráněných dílen je stejně jako ostatní služby a vůbec celkový provoz organizace závislý na čerpání financí z veřejných zdrojů, jimiž jsou v současné době především dotace z MPSV, Magistrátu Hl. Města Prahy a dalších. I vzhledem k současné neutěšené situaci, která vládne ve financování sociálních služeb, je naše organizace nucena významně omezovat své výdaje a maximálně zefektivňovat veškerou svou činnost. Toto zefektivnění se týká samozřejmě i činnosti všech chráněných dílen a jeho významnou součástí by měl být právě tento marketingový plán. Činnost pracoviště marketingu chráněných dílen ve Fokusu Praha byla po většinu doby existence organizace spíše okrajovou záležitostí. Byla postavena převážně na náhodných stánkových prodejích a dala by se popsat jako spíše živelnou bez pevně určených cílů, priorit a marketingové strategie. Nyní, po nedávných organizačních změnách jak v oddělení marketingu, tak na přidružených pracovištích, vyvstává snaha pojmout marketingovou práci více koncepčně a přiblížit její činnost malým podnikatelským subjektům. Tato snaha, pokud bude alespoň částečně korunována úspěchem, by měla významnou měrou přispět k větší soběstačnosti a finanční nezávislosti Fokusu Praha

4 2. SITUAČNÍ ANALÝZA Na začátku analýzy je potřeba charakterizovat výchozí stav marketingu CHD. Tímto výchozím stavem mám na mysli dobu pod vedením předchozího marketingového pracovníka, která trvala zhruba od první poloviny 90. let až do počátku roku 2008, kdy tento pracovník na své pozici skončil. Toto období lze charakterizovat takto: dílny produkují výrobky bez ohledu na poptávku trhu a nezabývají se konkurenčními výrobky (např. ceny se vymýšlejí zcela náhodně) chybí pevná struktura a koncepce marketingu jako takového (analýza poptávky, konkurence, trhu, informace o zákazníkovi, otázka propagace, aj.) odbyt výrobků stojí téměř výhradně na stánkových prodejích a příležitostných prodejních akcích. Stálých odběratelů je minimum prvořadým zájmem CHD je rehabilitace klientů marketing CHD plní jen jakousi doplňkovou funkci samotné činnosti chráněných dílen Po tomto období na začátku loňského roku následovalo jakési bezvládí, kdy marketing byl dočasně na okraji zájmu ve Fokusu Praha. V tomto mezidobí se dělala jistá zásadní rozhodnutí o budoucí koncepci marketingu, která vycházela ze spolupráce s externím konzultantem Ing. Petrem Janouškem. Následně se na podzim roku 2008 funkce marketingových pracovníků ujímá dvojice zaměstnanců z řad Fokusu Praha pod vedením ředitelky úseku Rozvoje Ing. Markéty Würtherlové. Nová vize je taková, aby se marketing chráněných dílen svou činností co nejvíce přiblížil tradičnímu marketingu tak, jak je prováděn u komerčních subjektů. V tomto bodě je ještě nutno zmínit, že v průběhu roku se stejně jako řada dalších nestátních neziskových organizací dostal díky nízkým dotacím do tíživé finanční situace, což se neblaze projevilo právě na úseku marketingu, který se tímto dostal na okraj zájmu. Budoucí stav Pro charakteristiku vize budoucího stavu marketingu CHD budeme vycházet ze zmíněných konzultací s Ing. Janouškem s manažerským týmem Fokusu Praha (generální ředitel, regionální ředitelé, ředitelka rozvoje, ekonomický ředitel, ředitel pro metodiku). Po těchto konzultacích lze budoucí stav a směřování marketingu charakterizovat takto: chráněné dílny budou do budoucna podřízeny požadavkům marketingu marketing bude veden koncepčně a podle vypracovaného plánu po nezbytných analýzách (výpočet nákladů a ceny, analýza obratu/zisku, výrobní kapacity aj.) navrhnout výrobní plán pro CHD založit odbyt produktů na stálých odběratelích, hledat odbytiště v kamenných obchodech, snažit se oslovit velké obchodní řetězce maximálně zefektivnit výrobu. Chráněné dílny jsou výrazně ztrátové klást velký důraz na propagaci a PR, jež by mělo být nadále nedílnou součástí marketingu CHD - 3 -

5 3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU Na poradě oddělní marketingu byl sestaven Přehled marketingových aktivit pro nadcházející období cca půl roku. Součástí tohoto přehledu jsou mimo jiné nejrůznější analýzy, průzkumy a souhrn informací o segmentu trhu, v němž se pohybujeme. Přehledem marketingových aktivit se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách Stanovení výrobních nákladů (příloha č.1). Ke stanovení výrobních nákladů jsme přistoupili jako k prvnímu kroku. Výrobní náklady jsou základní složkou ceny výrobku a tento výpočet nebyl u výrobků našich dílen doposud prováděn. Pro výpočet byly vytvořeny tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Tabulky pro výpočet výrobních nákladů pracují se základními složkami pro výpočet ceny, jako je cena za materiál, cena za práci na výrobku a režijní náklady. Zároveň jsou ve výrobních nákladech zohledněny dotace z úřadu práce. Výpočet ceny materiálu na jeden výrobek je proveden jednoduše jako součet cen za příslušné množství materiálů, z nichž se daný výrobek skládá. Při určení ceny práce za jeden výrobek vycházíme z hodinové mzdy klienta dílny, která se pohybuje mezi Kč až 40 Kč. Tato částka je dále násobena počtem hodin, jež klient nad výrobkem stráví. Potíž je v tomto případě s určením doby strávené při výrobě produktu. Čas strávený nad výrobkem se totiž často u jednotlivých klientů liší a dost často se liší i u jednoho stejného klienta. V případě cílové skupiny našich klientů je třeba brát v potaz jejich diagnózu a momentální zdravotní stav. U této části výpočtu jsme tedy požádali mistry dílen, aby se pokusili pokud možno co nejpřesněji stanovit průměrnou dobu práce jednoho klienta strávenou nad výrobkem. U položky režijních nákladů jsme vycházeli z reálných nákladů jednotlivých dílen za rok 2008, které jsme rozpočítali na každý jednotlivý výrobek. (příloha č. 2) Stanovení výrobní kapacity dílny V tomto bodě jsme měli za cíl stanovit, kolik jakého druhu výrobků za jakou dobu je příslušná dílna schopna vyrobit. Bohužel, v tomto případě se nám potřebné údaje nepodařilo nashromáždit, protože žádná z dílen svou kapacitu výroby doposud nesledovala a mistři ji nebyli schopni určit. V tomto případě jsme se proto rozhodli k pravidelným svozům výrobků z dílen do meziskladu marketingu. Z počtu dovezených výrobků bychom následně měli být schopni určit kapacitu dílen za dané období (příloha č. 3) Analýza prodejnosti v kamenných obchodech Výrobky našich dílen se prodávají v přibližně šesti obchodech (kromě vlastních prodejních míst Fokusu Praha), které se převážně zabývají prodejem zboží chráněných dílen. Z analýzy prodejnosti vyplynulo, že za období od ledna do března 2009 vykázal tržbu pouze jeden obchod (příloha č. 4). Na základě tohoto monitoringu jsme napsali doporučení pro další směřování chráněných dílen Fokusu Praha (příloha č. 5). Zároveň jsme v rámci analýzy sledovali, které výrobky jsou nejprodávanější (příloha č. 6)

6 3.4. Mapování PR a propagace výrobků v kamenných obchodech V průběhu provádění analýzy prodejnosti výrobků v kamenných obchodech jsme se zaměřili i na úroveň propagace. Během tohoto průzkumu vyšlo najevo, že výrobky v obchodech jsou řazeny mezi ostatní zboží, jen sporadicky jsou označeny logem Fokusu Praha a zcela chybí jakékoli propagační materiály o poslání naší organizace a jejích chráněných dílen. Zcela zásadním nedostatkem pak je absence zdůraznění faktu, že koupí našeho výrobku kupující přispěje na provoz chráněných dílen, tj. na dobrou věc. Fotodokumentace z průzkumu v příloze č. 7. Na základě provedených analýz a průzkumů byla vytvořena souhrnná tabulka určená pro práci oddělení marketingu (příloha č. 8)

7 4. MARKETINGOVÉ CÍLE V předchozí kapitole jsme zmapovali současnou situaci marketingu chráněných dílen, čímž jsme získali dostatečně přesný obraz o jeho stavu. Nyní začneme plánovat. Stanovením cílů se vlastně budeme snažit popsat budoucí stav chráněných dílen a marketingu CHD Soběstačnost chráněných dílen Jak jsem uvedl výše, činnost chráněných dílen ve Fokusu Praha je stejně jako provoz celé organizace závislá převážně na dotacích. Těch se zejména v posledních dvou letech v důsledku změn státní politiky v sociálních službách zoufale nedostává. Zároveň je faktem, že všechny jednotlivé dílny jsou výrazně prodělečné. Z předchozích analýz přitom vyplývá, že chráněné dílny určitě mají potenciál na výrazné navýšení zisku. A to i za předpokladu, že prioritou je rehabilitace klientů a samozřejmě zachování cílové skupiny klientů. Dosáhnout soběstačnosti je cíl, který se nezřídka nedaří dosáhnout ani komerčním subjektům. Přesto se ho po rozhodnutí manažerského týmu budeme snažit dosáhnout, a to v horizontu několika let. Pro nastávající období cca jednoho roku si klademe za cíl jakékoli výraznější navýšení zisku Zajištění stálého odbytu Dalším důležitým cílem je způsob výběru odběratele. Ze zkušeností z minulých let víme, že odbyt výrobků nelze stavět na malých odběratelích (většinou malé obchody se zbožím chráněných dílen), ani na stánkových prodejích. Z konzultace s Ing. Janouškem vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví spolupráce s většími odběrateli. V případě zachování části současného výrobního programu by se nabízela například spolupráce s menšími obchodními řetězci, jako jsou obchody s dárkovým zbožím (Manufaktura, Kouzlo domova), nebo přímo spolupráce s velkými řetězci jako jsou OBI, Hornbach, aj. V případě změny výrobního programu by se mohlo jednat například o cílenou dlouhodobou spolupráci s konkrétním podnikatelským subjektem Optimalizace stánkových prodejů Do budoucna bychom se v rámci stánkových prodejů měli soustředit především na jejich propagační a PR funkci (prezentace organizace, její činnosti a chráněných dílen). Zároveň bychom měli vybírat takové prodejní akce, u kterých bude předpoklad velké návštěvnosti a zájmu návštěvníků. To znamená omezit prodeje jen na ty nejrentabilnější. V rámci propagace bude určitě důležitá spolupráce PR pracovníkem na tvorbě reklamních bannerů, plakátů a zejména doprovodných akcí, které zaujmou pozornost návštěvníků

8 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE V tomto bodě se budeme zabývat, jak dosáhnout vytyčených cílů z předchozí kapitoly Produkty Zde se zaměříme na tu část chráněných dílen, která zůstane u výroby stávajících výrobků. V kapitole týkající se analýz jsme zjistili, které výrobky jsou nejprodejnější a zároveň v poměru k výrobním nákladům nejrentabilnější (příloha č. 6). Tyto výrobky by se do budoucna měly stát základem naší marketingové strategie. Konkrétně se jedná o následující produkty: Závěs slunce Závěs medvěd Závěs kočka Závěs pták glazura Závěs pták natural Velikonoční beránek 2 Květináč bonsai Anděl stojící Krabička na dárky Váza litá Váza z plátu Stromky z korálků Relaxační polštářek Taška batika Taška s knoflíkem Taška malovaná Kapsička malá na zip Magnety hranaté Magnety kulaté Pedig košík velký Zvonek pedig malý Zvonek pedig velký Kašírované magnety Papírový anděl Papírová hvězda Papírové slunce Tyto produkty jsou součástí výrobního programu chráněných dílen již několik let a za tuto dobu se osvědčily jako nejprodejnější. Co se týče otázky konkurence, s většinou uvedených výrobků jsme se u jiných výrobců nesetkali a domníváme se, že jsou svým způsobem jedinečné. Zvláště výjimečnou pozici pak mají kašírované magnety, a to jak svou originalitou, tak z ní vyplývající prodejností. Do budoucna by mělo pokračovat sledování a analyzování prodejnosti uvedených výrobků. Na základě tohoto monitoringu se případně bude dále upravovat výrobní program ať už přidáním některého nového produktu, případně nahrazení málo prodejného jiným Zavedení nového programu Otázkou nahrazení výroby části výrobků zavedením programu poskytování služeb jsme doposud nezabývali tak intenzivně jako otázkou stávajícího výrobního programu. Naše vize je však taková, aby se tento program stal přinejmenším stejně důležitou součástí činnosti dílen. Z předchozího mapování jsme usoudili, že stávající sortiment, který tvoří převážně dekorativní předměty, není pro zákazníky atraktivní. Výrobků podobného druhu je v současné době mnoho a naše chráněné dílny jim nemohou konkurovat, především co se výrobních nákladů týká. Na místě je proto výrazný zásah do činnosti chráněných dílen, a tím je změna výrobního programu

9 K využití kapacity vzniklé zrušením výroby nerentabilních produktů jsme se inspirovali u jiných chráněných dílen (příloha č. 9). Jedná se například o provozování služeb (potisk reklamních předmětů, tiskařské služby, aj.) nebo kompletace jednoduchých součástek pro stálé odběratele. Výstupem z předešlého mapování vhodných programů pro naše dílny je doporučení pro manažerský tým (příloha č. 5), který bude rozhodovat o změně výrobního programu. Je zřejmé, že zavádění nového výrobního programu se bude potýkat s mnoha úskalími a problémy. Bylo by proto vhodné absolvovat exkurzi v organizaci či dílně s podobně zaměřenými dílnami. V rámci exkurze bychom se měli zabývat následujícími tématy: počáteční investice pro zavedení programu průměrné náklady na výrobu/provoz služby předpokládané výnosy nároky na zručnost klienta i pracovního terapeuta zkušenosti se stálým odběratelem kde a jak hledat vhodná odbytiště Po absolvování jedné či více exkurzí a důkladném seznámení se zmíněnými tématy bychom měli být schopni rozhodnout, zda s konkrétním programem začít či nikoli Distribuce V případě distribuce je paleta možností poměrně široká. Jedním z hlavních způsobů distribuce je v současné době prodej v kamenných obchodech. Tyto obchody jsou převážně zaměřené na zboží z chráněných dílen a zboží je prodáváno v komisním prodeji. Způsob prodeje v těchto obchodech není ideální a pro nás příliš vhodný. Zboží je ve většině případů prodáváno pod cenou výrobních nákladů a zákazníci nejsou ochotni akceptovat vyšší cenu ani s vědomím, že při koupi výrobku přispívají na dobrou věc. Náš plán je v tomto případě hledat nová odbytiště převážně mezi komerčními obchody, ideálně v centru prahy, a které jsou orientovány především na cizince a turisty. Předpokládáme, že v těchto obchodech budou zákazníci ochotni zaplatit za produkty vyšší cenu, navíc s vědomím, že přispívají na služby pro duševně nemocné. Důležitou součástí marketingu je v tomto případě propagace a prezentace chráněných dílen a celé organizace. V současnosti již máme připraveny informační letáky jak v českém, tak anglickém jazyce, které informují o činnosti Fokusu Praha a jeho chráněných dílnách. Dalším předpokladem pro úspěšnou prezentaci našich výrobků v obchodech je jasné označení a odlišení našich výrobků od ostatního zboží v obchodě, nejlépe reklamními bannery, plakáty, aj. Další možností distribuce je již výše zmíněná spolupráce s některých větších obchodních řetězců. Přestože s tímto druhem spolupráce nemáme velké zkušenosti, jsme připraveni se o ni pokusit. Naše představa je taková, domluvit se na pravidelném odběru výrobků s některým z řetězců, zabývajících se prodejem dárkového zboží (Manufaktura, Kouzlo domova, aj.) či s obchodním řetězcem typu hobby market (OBI, Hornbach, aj.). V případě hobby marketů by se zřejmě jednalo především o ozdobné květináče. Zároveň jsme ochotni domluvit se s případným odběratelem na možnosti výroby nového produktu na objednávku, pokud by to - 8 -

10 bylo v silách a schopnostech našich chráněných dílen. V případě prezentace výrobků platí to samé jako v předchozím odstavci u kamenných obchodů. Novým způsobem, jak zakoupit naše výrobky je e shop, jehož zkušební verze byla nedávno spuštěna. Nejedná se sice o klasický internetový obchod, ale o jakýsi on line katalog, jehož prostřednictvím si zákazník může vybrat zboží a následně nám zaslat objednávku e mailem. V tomto případě je více než v předchozích případech důležitá otázka propagace, především příslušné internetové adresy. Distribuce prostřednictvím e -shopu je z uvedených pro nás v podstatě nejsnazší a nejméně časově náročnou. Poslední cestou, jak distribuovat jsou stánkové prodeje. Přestože s nimi máme mnohaleté zkušenosti, není vhodné se na ně příliš spoléhat jako na hlavní zdroj tržeb. Jak jsem již uvedl, hlavní funkcí stánkových prodejů by měla být především prezentace práce chráněných dílen a organizace jako takové Cenová politika Tento bod začneme výpočtem ceny. Za dosavadní existenci chráněných dílen v naší organizaci se výpočet ceny výrobků neprováděl. Ceny byly vytvářeny zcela nahodile, především podle pocitu. Za účelem výpočtu výrobních nákladů jsme vytvořili příslušné tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Na základě vyplnění těchto tabulek jsme schopni vypočítat reálnou cenu nákladovou cenu výrobků, která zahrnuje cenu materiálu, cenu za práci a cenu za režii. Konkrétní postup výpočtu je popsán bodě 3.1. Předchozí analýzou jsme zjistili, že výrobní náklady jsou poměrně vysoké. Je to dáno především faktem, že u klientů, kteří produkty vyrábějí, je kladen velký důraz na jejich psychiatrickou rehabilitaci a nejsou příliš velké požadavky na jejich pracovní dovednosti a manuální zručnost. Zároveň s tím, že se jedná o pacienty s psychiatrickou diagnózou, především schizofrenie, jsou mistři dílen nuceni potýkat se s dalšími problémy, jako jsou častá pracovní neschopnost a z toho pramenící nedostatek pracovních sil. V závislosti na všech těchto okolnostech se pak prodlužuje výroba jednotlivých produktů, což se nepříznivě projevuje na výrobní ceně (příloha č. 1). Příklad: výroba keramického stojánku na vonné tyčinky trvá v průměru 2,5 hod., což při klientově hodinové mzdě Kč/hod. ve výsledku činí 75 Kč. V součtu s náklady za materiál a režii se ve výsledku dostáváme na výrobní cenu 106 Kč. To je objektivně, při porovnání s cenami konkurence, cena značně vysoká, a to i při zohlednění dotací Úřadu práce, ze kterého jsou chráněné dílny financovány. Nyní vyvstává otázka, jak za této situace postupovat dál. Jak jsem zmínil v úvodu, chtěli bychom činnost marketingu chráněných dílen co nejvíce přiblížit provozu běžného menšího podnikatelského subjektu. Vzhledem k okolnostem, které jsem popsal v předchozím odstavci, tj. že chráněná dílna je v první řadě rehabilitačním zařízením, je však zřejmé, že v porovnání s komerční firmou mají chráněné dílny logické handicapy. V kapitole zabývající se marketingovými cíli jsem uvedl, že jedním z hlavních cílů je zefektivnění činnosti marketingu. Otázkou je, do jaké míry. V závislosti na popsaných skutečnostech se jeví jako nereálné dosáhnout soběstačnosti chráněných dílen. Alespoň ne v dohledné době. Naším úkolem by tedy v současné době měla být snaha co nejvíce zmírnit ztrátovost dílen, která je v tuto chvíli značná (příloha č. 9). Poté, co jsme vypočítali výrobní náklady, budeme se věnovat tvorbě reálné prodejní ceny. Podotýkám, že reálné, protože jak jsme již zjistili, navrhnout cenu tak, aby se nám alespoň - 9 -

11 vrátily náklady momentálně není možné. Budeme proto postupovat tak, že prodejní cenu budeme odvozovat od cen konkurence. Výsledkem je ceník výrobků, který má dvě verze pro komerční a nekomerční prodeje. S cenami uvedenými v ceníku se bude nadále pružně pracovat na základě pravidelně prováděných analýz prodejnosti Změna toku peněz a motivační systém Důležitým úkolem je nastavení mechanismu tržeb. V současné době veškeré tržby z prodejů výrobků CHD směřují výhradně do rozpočtu regionu, do něhož příslušná dílna patří. To není příliš šťastné a především motivující pro vedoucí dílen. Ti jsou osobně motivováni pouze v případě stánkových prodejů, kterých se zúčastní jako prodejci. V tomto bodě se nabízí varianta řešení, kdy na každou dílnu bude připadat konkrétní podíl z tržby jejích výrobků. To by mělo zvýšit motivovanost vedoucích dílen, jejich zájem o odbyt výrobků a větší propojenost chráněných dílen s marketingem Marketingové aktivity Zde se budeme zabývat způsobem, jak poskládat marketingové aktivity, aby nás jejich realizace dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co neefektivněji ke splnění našich marketingových cílů. V případě zacílení našich marketingových aktivit máme neustále na mysli především konečného odběratele a zároveň výrobní náklady. Po předchozích zjištěních situace s výrobními náklady se budeme držet strategie tvorby cen podle konkurence. Současně budeme pravidelně provádět analýzu prodejnosti, provádět průzkum našeho tržního segmentu, snažit se snižovat výrobní náklady a vyhledávat nové, lukrativní příležitosti k odbytu. V závislosti na prováděných analýzách budeme pružně reagovat na případné změny. Jak už bylo zmíněno, nedílnou součástí našeho marketingového úsilí je reklama a propagace. Je zřejmé, že naše organizace si nemůže dovolit žádnou masivní reklamu, jako komerční subjekty. Propagace činnosti chráněných dílen a jejích výrobků se proto odvíjí od PR celé organizace, v rámci které již máme jisté zkušenosti a zabývají se jí zkušení zaměstnanci. Konkrétně se jedná především letáky a tiskoviny, propagující jak činnost Fokusu Praha, tak chráněných dílen. Ty jsou již nyní při stánkových prodejích přikládány k prodaným výrobkům a v blízké budoucnosti by tak tomu mělo být i v kamenných obchodech. Další důležitou součástí jsou výrazné bannery a plakáty s logy Fokusu Praha, které se používají při stánkových prodejích a doufáme, že po dohodě s provozovateli obchodů budou umístěny i tam. Zcela nezbytným a přímo ústředním bodem propagace chráněných dílen je pak zdůraznění faktu, že koupí produktu kupující podpoří činnost chráněných dílen a dalších služeb Fokusu Praha. V otázce nákladů na marketingové aktivity jsme přesvědčeni, že tyto jsou drženy na absolutním minimu, už jen z prostého důvodu zoufalého nedostatku financí. Hlavními položkami proto zůstávají mzdy obou marketingových pracovníků, přičemž oba pracují na poloviční úvazek a náklady na propagaci (tisk letáků, visaček, výroba bannerů). Ty by měly být pokryty z rozpočtu oddělení rozvoje, pod který marketing patří

12 6. AKČNÍ PROGRAMY Zde se již jedná se o rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit a úkolů. Každá z aktivit je jedním z kroků, které směřují k jednomu z vytyčených cílů a které mají svou jasně danou úlohu ve strategickém plánu. Aktivity jsou vytvořeny tak, aby jejich výsledek byl pokud možno měřitelný, nebo jednoznačně doložitelný. Přehled marketingových aktivit Číslo Aktivita Zodpovědná osoba Termín Náklady 1 zavést systém sledování stavu skladu výrobků v Linda Klečatská 0,00 dílnách 1.1. seznámit se s aktuálními skladovými systémy v Linda Klečatská 0,00 jednotlivých dílnách 1.2. vybrat nejvhodnější systém, případně vypracovat Linda Klečatská 0,00 nový, a pomoci ho dílnám zavést a nadále udržet 2 zavést systém sledování výrobní kapacity dílen Linda Klečatská , zpracovat orientační kapacitu každé dílny na Linda Klečatská ,00 měsíc 3 zpracovat plán výroby jednotlivých dílen Linda Klečatská ,00 4 navrhnout optimalizaci nákupu materiálu (slevy Linda Klečatská ,00 na množství apod.) 4.1. zmapovat současný systém nákupů a prodejce Linda Klečatská ,00 materiálů 4.2. vytvořit seznam materiálu používaného v dílnách Linda Klečatská ,00 (včetně druhu a výrobce) 4.3. vyhledat další distributory (výhodnější podmínky: Linda Klečatská ,00 nižší cena, doprava materiálu do dílny, atd.) 4.4. zjistit možnosti sponzorského získání materiálu Linda Klečatská ,00 5 zpracovat cenovou kalkulaci za všechny výrobky Ondřej Rostek , zjistit od dílen výrobní náklady na výrobky Ondřej Rostek ,00 (materiál, práce, energie) 5.2. zjistit ceny všech výrobků Ondřej Rostek , zmapovat cenu podobných výrobků u konkurence Ondřej Rostek , aktualizovat ceník všech výrobků Ondřej Rostek , sjednat cenu s prodejcem Ondřej Rostek ,00 6 zpracovat seznam dárců materiálu pro CHD a ten Linda Klečatská ,00 průběžně aktualizovat 7 zařadit soukromé dárce do systému péče o dárce - Linda Klečatská ,00 viz FR 8 navrhnout optimalizaci sortimentu v jednotlivých Linda Klečatská ,00 dílnách (zúžení, rozšíření) 8.1. zpracovat přehled výrobků CHD Linda Klečatská , seznámit se z výstupy akčního kroku 5 Linda Klečatská , zmapovat poptávku po jednotlivých výrobcích Linda Klečatská , zmapovat situaci na trhu - konkurence Linda Klečatská , provést segmentaci trhu (skupina zákazníků, Linda Klečatská ,00 jejich charakteristika, jejich potřeby) 9 navrhnout jednotné označení výrobků (visačky v Ondřej Rostek čj a aj) 9.1. použít stávající visačku Fokus na všechny výrobky, tam, kde ji nelze použít navrhnout jinou (samolepka ) Ondřej Rostek ,

13 9.2. výroba jiného označení výrobků Ondřej Rostek domluvit se s dílnami, aby visačky dávali na Ondřej Rostek ,00 každý výrobek 9.4. navrhnout a vytvořit jednotný leták o Fokusu a Ondřej Rostek ,00 všech dílnách, který se bude přikládat ke každému výrobku??? 9.5. domluvit se s prodejci, aby k prodaným Ondřej Rostek ,00 výrobkům Fokusu přikládali leták 10 zmapovat současnou propagaci výrobků a Fokusu Ondřej Rostek 0,00 v kamenných obchodech navštívit každý obchod, kde se prodávají naše Ondřej Rostek 0,00 výrobky a nafotit prezentaci výrobků 11 navrhnout grafiku do výloh a do stojanů (vzor, Ondřej Rostek formáty,výroba) a zajištění její realizace navrhnout plakáty, bannery, stojany Ondřej Rostek , domluvit se s prodejci na umístění plakátů, Ondřej Rostek ,00 bannerů, stojanů výroba plakátů, bannerů, nákup stojanů Ondřej Rostek umístění plakátů, bannerů, stojanů v obchodech Ondřej Rostek ,00 12 vytvořit nový katalog výrobků Linda Klečatská 0, požádat dílny o aktualizaci seznamu vyráběného Linda Klečatská 0,00 zboží s IT pracovníkem dotvořit novou verzi katalogu Linda Klečatská 0, zajistit nové profesionální fotografie výrobků Linda Klečatská , zavést systém aktualizace katalogu Linda Klečatská 0,00 13 zavést internetový prodej Ondřej Rostek , umístit katalog výrobků na web Ondřej Rostek 0, průběžná aktualizace katalogu Ondřej Rostek průběžně 0,00 14 zpracovat přehled stálých odběratelů (subjekt, Ondřej Rostek ,00 adresa, kontaktní osoba, podej za rok 2008 : množství, cena, slevy) 15 zpracovat přehled jednorázových akcí (název Linda Klečatská ,00 akce, prodej za rok 2008:množství, cena, slevy) 16 zpracovat plán odbytu (stálí odběratelé, Linda Klečatská ,00 jednorázové prodejní akce, kapacita pro náhradní plnění )splnit akční kroky 1,2,12,14 a vytvoření databáze veletrhů a jednorázových Linda Klečatská ,00 prodejních akcí, jejich výběr (dle podmínek, blízkosti, tématu, možné výnosnosti a dalších přínosů pro sdružení 17 navrhnout stánky/stany pro prodejní akce Ondřej Rostek zjistit počet stánků a jejich funkčnost a Ondřej Rostek ,00 požadavky na jejich přepravu opatřit skládající stolky a židle do stánků Ondřej Rostek zjistit počet stanů a čím je dále vybavit Ondřej Rostek , zajištění potřebného vybavení stanů Ondřej Rostek personální a technické zajištění dopravy zboží na Ondřej Rostek prúběžně 0,00 jednorázové akce, které se většinou konají o víkendech dle plánu odbytu zpracovat přehled těchto akcí na Ondřej Rostek průběžně 0,00 tři měsíce dopředu zmapovat osoby, které jsou schopné a ochotné Ondřej Rostek průběžně 0,00 dopravu zboží zajistit dovoz na jednotlivé akce předem včas personálně Ondřej Rostek průběžně 0,00 a technicky (včetně auta) zajistit 19 navrhnout způsob balení výrobků (lepší Linda Klečatská ,

14 prodejnost) a vhodných přepravek (zabraňují poškození zboží) zjistit možnosti dílen (dostupnost svařovačky, Linda Klečatská ,00 kapacity klientů..) zmapovat dostupné možnosti obalových technik Linda Klečatská , zmapovat obalový systém u konkurence Linda Klečatská , kalkulace finanční náročnosti obalů Linda Klečatská , zmapovat možné dodavatele obalového materiálu Linda Klečatská ,00 a vybrat výhodné nabídky 20 zajištění a realizace balení výrobků a nákup Linda Klečatská přepravek 21 navrhnout systém provozního zabezpečení Linda Klečatská ,00 prodeje včetně odpovědnosti vytvoření meziskladu z dílen a zavedení systému jeho průběžného doplňování Linda Klečatská , stanovit jednotlivé kroky systému provozního zabezpečení prodeje a jim příslušné odpovědné osoby (příjem objednávky-dílny, marketing.pracovník, internet, zajištění výrobků, kalkulace a vystavení faktury, expedice) 22 organizační zajišťování prodejů a veletrhů v souladu s plánem odbytu stanovit personální obsazení účastníků prodejů a veletrhů zajištění výrobků a propagačních materiálů,případně dalších materiálů: ppt prezentace Markéta Würtherlová 0,00 Linda Klečatská průběžně Linda Klečatská průběžně 0,00 Linda Klečatská průběžně 0, zajištění dopravy a ubytování účastníků Linda Klečatská průběžně zpracovat plán výnosů dílen (předchází krok 5 a Linda Klečatská ,00 16) 24 čtvrtletně plán výnosů vyhodnocovat a zavádět Linda Klečatská průběžně 0,00 případná opatření 25 zavedení systému sledování meziskladu Ondřej Rostek , elektronická verze Ondřej Rostek , mezisklad - papírová verze sklad.karet Linda Klečatská ,

15 7. ROZPOČET Standardní součástí marketingového plánu u komerčních firem bývá i marketingový rozpočet. V tomto bodě se náš marketingový plán bude od své tradiční podoby lišit. Vzhledem k odlišnému systému financování naší organizace a jejích chráněných dílen od běžných podnikatelských subjektů si naše marketingové aktivity vyžádají jen minimum financí. Jak jsem již uvedl, hlavní položky marketingového plánu chráněných dílen tvoří náklady na mzdy obou marketingových pracovníků a režijní náklady. Přehled marketingového rozpočtu: Aktivita Náklady na aktivitu [Kč] Pohonné hmoty 3500 Elektrická energie Vodné a stočné 687 Teplo Cestovné Nájem Poštovné 344 Školení, kurzy, konzultace Úklid, odvoz odpadu 317 Telefonní poplatky Ekonomické služby - účto, daň. por Služby - PC síť, údržba SW Internet 743 Hrubé mzdy zaměstnanců OON DPP SP zam. - pojistné ke mzdám ZP zam. pojistné ke mzdám Stravenky Ostatní daně a poplatky 0 Pojištění, povinné ručení Celkem

16 8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY Vyhodnocování výsledků plnění cílů bude probíhat jednou za tři měsíce formou písemných zpráv a na poradách marketingového týmu s ředitelkou oddělení rozvoje. Ta bude dále výsledky marketingových porad prezentovat manažerskému týmu na pravidelných poradách. Konkrétně bude vyhodnocování probíhat formou mapování a monitorování konkrétních údajů za uplynulé období jimiž jsou: výnosy z prodeje výrobků výdaje na provoz dílen včetně nákladů na výrobu zisk/ztráta počet vyrobených produktů Získané údaje budou přehledně zpracovány v tabulkách s písemným komentářem a předány ředitelce oddělení rozvoje. Na základě tohoto hodnocení bude manažerský tým Fokusu Praha schopen řídit a usměrňovat další směřování marketingu chráněných dílen

17 9. PŘÍLOHY 1. Výpočet ceny výrobků 2.Výpočet režijních nákladů dílen 3. Přehled skladu 4. Statistika prodejů v obchodech 5. Doporučení pro změnu výrobního programu 6. Analýza prodejnosti výrobků 7. Prezentace výrobků v obchodech 8. Souhrnná tabulka marketingu 9. Přehled služeb jiných chráněných dílen 10. Přehled hospodaření chráněných dílen

18 Příloha č. 1 - Stanovení výrobních nákladů, chráněná dílna Výtvarná rok 2009 Výrobek Závěs slunce Závěs medvěd, kočka Závěs pierot Závěs ptáček žlutý Závěs ptáček natural Přívěsky na kůži Zvířátka kočka ležící Zvířátka kočka stojící Zvířátka kočka strakatá Zvířátka pes jezevčík Zvířátka pes strakatý Zvířátka želva Zvířátka sova Strom barevný Ryba na tyčinky Knoflík pro štěstí Váza z plátu Váza litá Muška jenom zlatá Vánoční ozdoby hvězdy, stromky Velikonoční vajíčka Velikonoční beránek volný Velikonoční beránek balený Anděl letící Anděl stojící cena práce [Kč]/výrobek materiál celkem [Kč] doba práce[hod.]/výrobek materiál 1 [Kč] materiál 2 [Kč] materiál 3 [Kč] materiál 4 [Kč] mzda [Kč]/hod. 4, ,5 13, , , , ,5 0,5 45 1,5 4 0,5 12, , , , , , , ,5 0, , ,5 15 0, Kč/hod ,5 0, , , cena za režii (nájem, energie, telefon) [Kč/hod.] Celková cena [Kč] 19,8 54, Kč 39,6 112,80 Kč 49,75 142,75 Kč 39,6 114,10 Kč 29,7 79,20 Kč 39,6 112,10 Kč 19,8 65,80 Kč 19,8 65,80 Kč 19,8 59,80 Kč 19,8 59,80 Kč 19,8 63,80 Kč 39,6 117,60 Kč 39,6 115,60 Kč 49,5 150,50 Kč 49,5 155,50 Kč 19,8 67,80 Kč 29,7 104,70 Kč 29,7 99,70 Kč 29,7 79,70 Kč 19,8 67,80 Kč 19,8 62, Kč 9,9,90 Kč 19,8 38,80 Kč 29,7 94,70 Kč 29,7 100,70 Kč

19 Příloha č.2 - Stanovení režijních nákladů Náklady na režii (energie, telefon,nájem, mzdy) Výtvarná Šicí Troja Mělník Celkové náklady za režii 2008 [Kč] / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs Počet pracovních hodin za měsíc / 106 hod. / 80 hod. / 80 hod. / 98 hod Počet klientů / 12 kl. / 8 kl. / 9 kl. / 13 kl. Koeficient klient/energie 44,9 108,93 52,22 44,53 Náklady na režii po zohlednění dotací z ÚP Výtvarná Šicí Troja Mělník Celkový výnos dílen 2008 [Kč] , , , ,01 / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs. / 12 měs Počet pracovních hodin za měsíc / 106 hod. / 80 hod. / 80 hod. / 98 hod Počet klientů / 12 kl. / 8 kl. / 9 kl. / 13 kl. Koeficient klient/dotace 25,1 37,5 39,5 38

20 Výrobek Příloha č. 3 - Přehled skladu Přehled skladu Datum svozu/počet [ks] (Ikea) Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Přivezeno Prodáno Anděl Ondřejov Hvězda Ondřejov Košíček s kraslicemi 2 2 Kraslice bavlnka 2 2 Kraslice malovaná 8 8 Kulička ze sena 4 4 Květináč 3 3 Lavička dýha Magnet Ondřejov Medvěd šitý 2 2 Papírová taštička 3 3 Pejsek mazlík 2 2 Plechovka malá 2 2 Plechovka střední 1 1 Plechovka velká 1 1 Polštářek s pohankou Relax.polštář 2 2 Slepice na pedig.kole 2 2 Slepice závěs Mělník Slunce Ondřejov Taška kostkovaná 2 2 Taška malovaná nákupní Taška na rameno Zajíc seno 2 2 Žebřiňák dýha 4 4 Květináč mozaika velký + podmiska Květináč mozaika malý 2 2 Miska mozaika sklo 6 6 Zapichovací vitráž 75,- 1 1 Zapichovací vitráž 80, Zapichovací vitráž 95, Zapichovací vitráž 115, Květina prostorová 80,- 1 1 Květina prostorová 95,- 1 1 Květina prostorová 135,- 3 3 Vitráž loď velká 150,- 1 1 Vitráž kachna stojící 135,- 2 2 Vitráž 85, Vitráž 75, Vitráž 65, Vitráž 55, Sněženky v rámu (Troja) 1 1 Tulipán v rámu (Troja) 1 1 Spona (Troja) 1 1 Náramek (Troja) Korále na struně (Troja) 2 2 Korálky (Troja) Stav skladu [ks]

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Semestrální projekt z předmětu X36PMA

Semestrální projekt z předmětu X36PMA Semestrální projekt z předmětu X36PMA Autoři: Radim Roška (2/41), Jan Skalický (2/41) 6.12.2005 Projekt X16PMA, Roška, Skalický 1/6 1. část (Varianta A) Zakladatelský rozpočet společnosti Trpajzlik s.r.o.

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Podnikatelský plán Minipodniku

Podnikatelský plán Minipodniku Název projektu Registrační číslo Realizátor Název školy Jméno konzultanta Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0030 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Podnikatelský plán

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Využijte nabídky prezentace programu Odbory Plus v místě kde působí Vaše odborová organizace. Určete si místo a datum, kdy k vám dorazí tým Odbory Plus

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Pracovní list Sestavení podnikového plánu

Pracovní list Sestavení podnikového plánu Pracovní list Sestavení podnikového plánu Na následujícím příkladu si ukážeme jednoduché plánování ve firmě Sen Market. Výchozí myšlenka plánování vychází z odpovědi na otázku, čím vůbec při plánování

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s.

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. Společnost CEDR Pardubice, o.p.s., poskytuje sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výpočet referenční spotřeby Výpočet referenčních hodnot spotřeby energie

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více