Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jaroslav Pejchar 2. ročník, UTV Brno, 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu pouţité literatury. V Brně dne 6. května 2011 podpis...

3 Děkuji vedoucí práce Mgr. Sylvě Hřebíčkové, Ph.D. za odborné vedení, trpělivost a cenné rady při vzniku práce.

4 Obsah ÚVOD STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ Turistika Charakteristika Druhy turistiky Sloţky turistiky Význam turistiky Cyklistika a cykloturistika Charakteristika Význam cyklistiky a cykloturistiky Zásady pro pořádání cykloturistiky na školách Druhy cykloturistiky Organizace skupiny a signalizace Vhodné kombinace spojené s cykloturistikou Struktura vzdělávání v rámci České republiky Zapojení cyklistiky a cykloturistiky do vzdělávání v rámci České republiky Systém kurikulárních dokumentů Úloha RVP a Vzdělávacích programů v procesu vzdělávání cyklistiky a cykloturistiky Bezpečnostní rizika a jejich eliminace v rámci RVP Role učitele v rámci RVP ve spojení s cykloturistikou CÍL, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Výzkumné otázky Úkoly práce METODIKA Charakteristika zkoumaného souboru Metody získávání informací VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE...31

5 4.1 Výsledky kvalitativní části výzkumu Výsledky kvantitativní části výzkumu Diskuze NÁVRH CYKLOTURISTICKÉHO KURZU...56 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY...66 RESUMÉ...67

6 Úvod Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a postavení cykloturistiky v procesu vzdělávání, a to jak z pohledu studentů, tak i učitelů. Výzkum, který je součástí práce, se zaměřuje na střední školy v oblasti Kutnohorska. Tato oblast nebyla vybrána náhodou, neboť autor diplomové práce působí jako učitel tělesné výchovy na gymnáziu v Kutné Hoře a přirozeně tak vyuţil vazeb na tuto oblast a téţ kontaktů na ostatní školy v regionu. Zvolené téma je určitě přínosem pro učitele tělesné výchovy i pro vlastní vyuţití v praxi při pořádání turistických akcí. Hlavním cílem práce bylo najít způsob, jak začlenit cykloturistiku do vzdělávání a navrhnout optimální kurz pro střední školy. Metody pouţité pro dosaţení cíle práce obnášely studium, analýzu a shrnutí poznatků z relevantní literatury v teoretické části a ve výzkumné části praktickou aplikaci metod polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření. Publikace, které se zabývají cyklistikou nebo cykloturistikou, byly vyuţity zejména novější, a to například od Jana Ondráčka a Sylvy Hřebíčkové Cykloturistika (2007) nebo od Michala Škeřila a Petra Čegana Cykloturistika pro všechny (2003). Obecné informace o turistice byly čerpány rovněţ z aktuální literatury, například od Jana Neumana a kol. Turistika a sporty v přírodě (2000). Nepovaţovalo se za přínosné uvádět starší litaraturu a prameny, které byly téţ prostudovány, protoţe některé jejich poznatky a závěry byly jiţ překonány novějšími nebo byly součástí novějších prací a tím bylo zbytečné je uvádět. Prioritou bylo vyuţívat co nejaktuálnější poznatky, aby tak i samotná práce si mohla klást za cíl přijít s něčím moderním a vyuţitelným v současných podmínkách.v dalších částech bylo velmi vhodné získávat informace z oficiálních internetových zdrojů, jako například ze stránek Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Tento způsob získávání poznatků je velmi efektivní a lehce dostupný a umoţňuje se okamţitě dostat k nejnovějším informacím. Zásadním předpokladem je samozřejmě vyuţití pouze oficiálních a prověřených zdrojů, coţ bylo bez výjimky učiněno. 6

7 Celá teoretická část má tři hlavní kapitoly, které jsou obecným úvodem do dané problematiky. V první části jsou vysvětleny pojmy, které s tématem úzce souvisí a jejich vysvětlení je ţádoucí, protoţe se objevují v téměř všech částech práce, teoretické i výzkumné. Prostor je konkrétně věnován turistice a dalším podkapitolám s ní spojených. Ve druhé části je detailněji popsána cykloturistika a cyklistika, dále organizační a bezpečnostní pokyny. Zmíněny jsou i další moţnosti, jak vyuţít cykloturistiku v dalších oblastech turistiky a ve školních podmínkách. Třetí část se věnuje struktuře vzdělávání a rozboru kurikulárních dokumentů ve vztahu k cyklistice nebo cykloturistice. Opomenuti nejsou ani učitelé a jejich úloha ve spojení s cykloturistikou. Ve výzkumné části jsou postupně popsány kapitoly, které musely být stanoveny před samotným výzkumem, jako například cíle a metodika. Velkou část práce, coţ zároveň představuje i její zásadní část, zaujímají výsledky vlastního výzkumu, kde jsou detailně a i přehledně graficky zpracované všechny získané informace a data. Návrh cykloturistického kurzu je další nedílnou součástí. Výzkum byl zaměřen jak na pedagogy, tak i studenty, v obou případech šlo pouze o zástupce středních škol na Kutnohorsku. K výzkumu bylo vybráno celkem 8 škol, z nichţ se podařilo získat 175 vyplněných anketních dotazníků, coţ představuje dostatečně reprezentativní a variovaný vzorek pro zpracování a učinění závěrů potřebných ke splnění cílů této práce. Dále proběhly polostrukturované rozhovory s celkem 9 učiteli, jakoţto reprezentanty všech zkoumaných škol. Výzkumy přinášejí zajímavé informace ohledně aktuální situace na školách, přístupu studentů i vlastních zkušeností a pohledů pedagogů, a to ve vztahu k cyklistice a cykloturistice, potaţmo i sportu a tělesné výchově obecně. Poznatky z těchto výzkumů byly následně vyuţity a zohledněny při návrhu cykloturistického kurzu, který představuje závěrečnou syntézu, jak teoretických, tak i praktických poznatků získaných vlastním výzkumem. Právě tento návrh si klade za cíl, aby závěry této práce bylo moţno vyuţít i prakticky a třeba slouţit jako inspirace při pořádání cykloturistických kurzů. Součástí příloh je i přepis polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, který představuje zajímavé doplnění práce, kdy je moţné i nezávisle, bez ohledu na 7

8 závěry autora, srovnávat mnohdy odlišné pohledy různých pedagogů. Toto je dáno jednak různými individualitami jedinců a jednak i aktuálními podmínkami na škole, přístupem vedení apod. Dále se jevilo jako zbytečné zatěţovat práci v příloze citací znění zákonů a předpisů, na které se v práci odkazuje. Tyto informace jsou obecného charakteru a lehce dostupné na internetu i v tištěné podobě. V neposlední řadě svou roli hrálo i ekologické hledisko. 8

9 1. Stav dosavadních poznatků 1.1 Turistika Charakteristika Turistika komplex činností spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě má za cíl poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti a k tomu vyuţívá odborně technických znalostí a dovedností [7, str. 7]. Turistika není jen poznávání zajímavých míst, ale jde i o fyzický pohyb, coţ turistiku odlišuje od často zaměňovaného výrazu cestovní ruch. U turistiky není na prvním místě výkon jedince, ale jde spíše o vnímání přírody, celkové zotavení a odpočinek.[7] Druhy turistiky V přírodě se lze pohybovat různými způsoby, a proto rozlišujeme i různé druhy turistiky: Pěší turistika Nejrozšířenější druh turistiky, kde je vyuţívána především chůze v přírodě jako přirozený způsob pohybu. K jejímu provozování není zapotřebí ţádné speciální vybavení a dovednosti. Základní formy pěší turistiky jsou vycházky, výlety, tůry, delší turistické pochody a vícedenní putování spojené s nošením nezbytných věcí pro přenocování a stravování [6]. Cykloturistika Více v kapitole 1.2 Cyklistika a cykloturistika. Vysokohorská turistika V porovnání s pěší turistikou je mnohem více náročná a klade vyšší nároky na odborné specifické znalosti, dovednosti a tělesnou kondici. Pohyb i po vyznačených cestách často vyţaduje k postupu pouţití rukou. Od horolezectví se 9

10 odlišuje tím, ţe maximální obtíţnost končí u druhého stupně klasifikace UIAA 1 [6]. Lyžařská turistika K přesunu se vyuţívají lyţe a zahrnuje v sobě běh na lyţích, sjezdové lyţování a skialpinismus [6]. Vodní turistika Vyuţívá různých druhů plavidel, nejčastěji kanoe nebo rafty, slouţících k přesunu z místa na místo. Plavidla jsou zejména provozována na říčních tocích. Mezi vodními turisty nejvyhledávanější říční toky v Čechách jsou Vltava, Ohře, Luţnice, Sázava a na Moravě často Morava, Moravice, Dyje atd [33] Složky turistiky U kaţdého druhu turistiky lze rozlišit její jednotlivé sloţky, a to na základě definice turistiky udávající její obsah [7]. Pohybová složka Je dána samotnou pohybovou činností, kde se jízdou na kole zlepšují kondiční a koordinační schopnosti. Sloučením těchto schopností je jedinec schopný úspěšně zvládat jednotlivé pohybové dovednosti, jako je například nasednutí na kolo, šlapání, rozjezd, zastavení brţděním, jízda do kopce, jízda z kopce a podobně [7]. Kulturně - poznávací složka Tato sloţka prezentuje poznávání přírody, ţivot společnosti a výtvory lidské práce. Pobytem v přírodě člověk lépe vnímá kulturní a přírodní hodnoty. Neméně zajímavé je i seznámení s ţivotem společnosti, její historií a současností. Cílem poznávání by se mohly stát různé přírodní oblasti, stavební památky, místa spojená s historií našeho ţivotního prostoru (jeskyně), oblasti charakteristické odlišnou kulturou (folklorní oblasti, vinařské oblasti), místa spojená s 1 UIAA: Mezinárodní svaz horolezeckých asociací, (zdroj: 10

11 významnými osobnostmi, památky zapsané do světového kulturního a přírodního dědictví lidstva, skanzeny lidové architektury nebo národní kultovní místa (hora Říp, Sněţka) [6]. Odborně technické činnosti Jedná se o poznatky nejen praktického, ale i teoretického charakteru a díky tomu lze bezpečně a radostně pobývat v přírodě. Péče a údrţba materiálu je důleţitá pro jeho funkčnost a pohodlí turisty. Jednotlivé činnosti lze rozdělit do různých témat, např.: výstroj a výzbroj jednotlivce a skupiny zakládání ohně a manipulace s přenosnými vařiči stanování a bivakování orientace v terénu hygiena a první pomoc zdroje nebezpečí a jejich eliminace systém značení ochrana přírody [7] Význam turistiky Kaţdá činnost, kterou jedinec vykonává, by měla mít nějaký cíl a tím pádem smysl a význam. Existují tři oblasti, ve kterých jdou určité cíle prosadit. Vzdělávací oblast Tím, ţe jedinec vyvíjí pohybovou aktivitu, dochází k rozvoji pohybových schopností a dovedností a procesem motorického učení si utváří návyky pro pohybové úkoly. Během tohoto učení získává i teoretické znalosti, které později uplatní při dalším zdokonalování zvolené pohybové činnosti [7]. Výchovná oblast V rámci turistiky spojené s pobytem a pohybem v přírodě je důleţité řídit se pravidly chování v přírodě vůči jednotlivcům a skupině. Dochází současně k 11

12 ovlivňování sociální sloţky jedince [7]. Zdravotní oblast Díky aktivitě nízké intenzity přináší rozvoj především obecné vytrvalosti, posilování a příznivé působení na orgánové soustavy. Na psychiku má rovněţ jednoznačně dobrý vliv. Jízda na kole je doporučována i zdravotně oslabeným, týká se zejména pohybového či kloubního aparátu apod [7]. 1.2 Cyklistika a cykloturistika Charakteristika Cyklistika a cykloturistika jsou pojmy, které spolu úzce souvisí a prolínají se. Cyklistika je jízda na jízdním kole se soutěţním, rekreačním nebo dopravním zaměřením. Cykloturistika je druh turistiky provozovaný převáţně na jízdním kole. Nemá soutěţní charakter a lze ji chápat jako prostředek aktivního odpočinku ve volné přírodě či v obci. Kombinuje se zde pěší turistika s mototuristikou, kde se tyto dvě činnosti výborně doplňují a mají velmi dobrý vliv na zdraví člověka a minimálně narušují ţivotní prostředí. I přes rychlejší přesun na kole lze kvalitně vnímat okolí. Zvládnutí techniky jízdy na kole je ovšem nejzákladnějším předpokladem a stejně tak znalost dopravních předpisů, poskytnutí první pomoci a základní opravy a údrţby kola [7]. Cykloturistika na úrovni školní tělesné výchovy splňuje všechny tři úkoly. Fyzickým zatíţením zdravotní úkol, během přesunu po kulturních zajímavostech výchovný úkol a provozem jízdního kola zlepšování technických znalostí a dovedností, tedy vzdělávací úkol [7]. Cyklistiku a cykloturistiku lze provozovat na různých typech povrchů a s tím souvisí i správný výběr druhu kola. Silniční kolo lze pouţít pouze na kvalitním zpevněném povrchu, horské kolo většinou bývá speciálně upraveno a hodí se do těţšího terénu, trekingové nebo crossové kolo je univerzálně pouţitelné, jak při jízdě po zpevněných cestách, tak i v lehčím terénu [9]. 12

13 1.2.2 Význam cyklistiky a cykloturistiky Jízdní kolo pouţité k dopravním či rekreačním účelům se stává velmi dostupnou aktivitou z pohledu materiálního vybavení. Kvalita a počet cyklotras se neustále zvyšuje. Provozováním cyklistiky a cykloturistiky se rozvíjí cestovní ruch i v málo navštěvovaných lokalitách České republiky, přibývá sluţeb a pracovních příleţitostí spojených s cykloturistikou a to obohacuje proţitky běţné turistiky. Minimální vliv na ţivotní prostředí, nulové emise a bezhlučnost jsou další velké výhody, které zúčastněné obce velmi vítají. S kolem lze zaparkovat téměř všude a v městském provozu se lze pohodlně vyhnout dopravním zácpám či jiným problémům spojených s provozem motorových vozidel [7]. S cyklistikou se zcela běţně počítá při plánování výstavby nových komunikací a stává se rovnocennou s jinými druhy dopravy. Kolo se velmi často stává alternativním dopravním prostředkem při dovolených a jiných příleţitostech, se kterým se dá efektivně dojet například do historických center měst, do městských parků, přírodních rezervací atd. Povědomost o zdravém ţivotním stylu rovněţ přispívá k rozšíření cyklistiky a cykloturistiky mezi populaci, neboť pro zdravého jedince je to způsob, jak bojovat proti nejrůznějším civilizačním chorobám [7] Zásady pro pořádání cykloturistiky na školách Cykloturistickému kurzu předchází dlouhodobá příprava, která má několik částí. V první fázi se učitel zabývá organizační přípravou. Ta zahrnuje stanovení cíle akce, sběr informací a moţností v dané lokalitě, informování rodičů na třídní schůzce, informační schůzku pro ţáky, vypracování časového a obsahového programu, zajištění potřebného vybavení pro studenty a plánování odjezdu a přesunu na místo [7]. Dále navazuje metodická příprava, kterou učitel rovněţ plánuje dlouho dopředu a týká se zejména zjišťování tělesné a odborné připravenosti studentů během celého školního roku v hodinách tělesné výchovy. Vhodně lze i uplatnit vazbu na jiné předměty, vyhledávání informací spojené s oblastí, přípravu a 13

14 studium materiálů, upozornění a zopakování pravidel silničního provozu, zadání a konzultaci zadaných referátů a v rámci tělesné výchovy, nebo při jiné příleţitosti, zkontrolování materiální vybavenosti a fyzické úrovně, např. při kontrolní vyjíţďce [7]. Během plánování je třeba brát v potaz, pro jakou věkovou, fyzicky zdatnou a materiálně vybavenou skupinu je kurz pořádán a tomu podřídit výběr lokality, kde se bude celá akce konat. Cíle je dobré volit spíše skromnější neţ zbytečně experimentovat a klást vysoké nároky [7]. Pro pedagogické pracovníky, kteří se účastní cykloturistického kurzu, jsou podstatné pokyny, které vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve Věstníku z roku 2006, konkrétně v kapitole Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (č.j / ze dne ). Článek 16 Sportovně turistické kurzy se zabývá cykloturistikou: Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti ţáků o pravidlech silničního provozu, 2 bez jejichţ znalosti se ţáci nemohou kurzu zúčastnit.v silničním provozu má druţstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí druţstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav ţáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemţ minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. [14] Druhy cykloturistiky Cykloturistický kurz je moţné rozdělit do několika druhů. Klasickým druhem je tzv. putování. Celá skupina se přemisťuje po předem naplánované trase z místa jednoho přespání na druhé se všemi věcmi vezenými na 2 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 kole nebo v doprovodném vozidle. Moţnosti přesunu jsou různé. Stejně výkonná skupina se můţe přemístit společně, od odlišně výkonné skupiny se zdatnější mohou oddělit a pokračovat po náročnější trase na místo určení s pedagogickým dozorem [11]. Pro méně zdatné jsou nejideálnějším druhem hvězdicové vyjížďky. Celá skupina táboří pouze na jednom místě a podniká různě dlouhé výlety do okolí. Trasa je společná nebo upravená podle výkonnosti [11]. Kombinovaná forma se hodí pro déletrvající akce, kde se kombinuje putování s hvězdicovými vyjíţďkami, kde lze vyuţít i jiných dopravních prostředků s přepravou jízdních kol [11]. Další moţností je naplánovat dálkové jízdy, ale vzhledem k velké fyzické a časové náročnosti nelze toto pro cykloturistický kurz v rámci školy doporučit [11] Organizace skupiny a signalizace Během jízdy u rekreačních cyklistů by měla celá skupina zachovávat pořadí a rozestupy by měly být na rovině 2-3 metry. Větší rozestupy jsou nutné při prudkých sjezdech a na nekvalitní nebo nepřehledné silnici, a to v rozmezí metrů. Velmi zkušení cyklisté mohou praktikovat jízdu v závěsu (rozestupy méně jak 1 metr) [6]. Pokud se celá skupina chystá zastavit, musí vedoucí počítat s délkou druţstva a zvolit místo tak, aby všichni svěřenci stáli za sebou mimo vozovku. Zastavení předchází předem domluvený signál, viz níţe. Následné rozjíţdění musí být po metrů pomalejší neţ běţné tempo, aby skupina plynule pokračovala pohromadě [6]. Kaţdý člen skupiny hlídá optimální rozestupy za sebou a jestliţe se druţstvo výrazně rozdělí, okamţitě to hlásí vedoucímu přes ostatní členy. Volba tempa se podřizuje slabším a tempo by mělo zůstat stejné. Tempo do stoupání je třeba nastavit tak, aby celé druţstvo dojelo na vrchol kopce pohromadě a nemuselo se čekat na pomalejší. Jízda se můţe stát problémovou, pokud se tempo 15

16 výrazně mění. Vede to k předčasnému vyčerpání a pocit z jízdy je špatný, zejména pro slabší cyklisty [6]. Pro zachování co největší bezpečnosti je zapotřebí všechny účastníky kurzu předem seznámit s velmi jednoduchou signalizací, která upozorňuje účastníky na různé provozní informace. Tyto signály vysílané v dostatečném předstihu se musí dostat aţ k poslednímu jezdci. Pokud nastane nějaká nepředvídaná situace, je třeba včas zareagovat a pomocí signálu předejít například hromadnému pádu. Ruce nebo celé paţe provádí signalizaci a příliš se neodchylují od osy těla kvůli zachování stability jezdce. Mezi nejpouţívanější signály patří např.: [37] - odbočení skupiny tak, ţe vedoucí jezdec zvedne příslušnou paţi k odbočení nad hlavu, aby jej viděl i poslední jezdec, aby včas upozornil další dopravní prostředky za ním a všichni jezdci za vedoucím pouze mírně upaţí. [37] - nerovnost na vozovce se nejčastěji ukazuje rozevřenou dlaní směrující dolů, kde hrbol nebo díra je na straně ruky. [37] - na zpomalení nebo zastavení lze upozornit upaţenou paţí střídavě poníţ a povýš, dlaň je otočená dolů [6] - velká překážka se signalizuje opakovaným zapaţováním. Na straně pohybující se paţe je i překáţka [6] Vhodné kombinace spojené s cykloturistikou Cykloturistika v rámci vzdělávání lze propojit s celou řadou povinných předmětů na základních nebo středních školách. Existuje několik diplomových a bakalářských prací, kde se jejich autoři touto problematikou zabývají. Kombinací například s matematikou se ve své bakalářské práci zabývá Liberda (2009), kde pro jednu z jím projetých cyklotras na Jesenicku vytvořil pracovní list s různými 16

17 matematickými úlohami pro vyšší stupeň gymnázia a na podobné téma i Palán (2009) zpracoval pracovní listy z matematiky pro kaţdou jím zmapovanou cyklotrasu na Humpolecku. Další moţnosti mezipředmětové vazby s cykloturistikou popisují v elektronickém učebním textu Ondráček a Hřebíčková (2007) u předmětů zeměpis (práce s mapou a buzolou, určování světových stran, atd.), přírodopis (základy první pomoci, rozeznávání stop zvířat, rostlin, atd.), dějepis (historické události vztahující se pro danou oblast, atd.), chemie (chemické procesy v přírodě, atd.) a fyzika (často ve spojení s dovednostmi, např. jízda na kole). Cykloturistiku lze pro větší atraktivitu dále spojit s dalšími druhy turistiky a tím případný kurz obohatit. Nejvhodnější je samozřejmě vybírat akce spojené s pobytem v přírodě. Mezi moţné spojení s cykloturistikou ve školních podmínkách lze zařadit zejména vodní, vysokohorskou, pěší turistiku, případně horolezectví. Skloubit cykloturistiku a vodní turistiku je organizačně velmi náročné na přepravu materiálu. Ideální se jeví vybrat tábořiště poblíţ zvoleného vodního toku, dovoz vodáckého vybavení svěřit půjčovně či agentuře a přepravu kol zajistit dostupnými dopravními prostředky, jako je například vlak a tímto se dostat co nejblíţe tábořišti a odtud se vlastními silami přemístit na místo určení. Případně zajistit odvoz batohů. Po té uţ záleţí na organizačních schopnostech vedoucího kurzu, jak naplánuje jednotlivé aktivity. Původní význam pojmu horolezectví vyjadřoval aktivitu, při které bylo cílem zdolat vrchol hory. V současné době se tohoto označení uţívá pro nejrůznější jiné činnosti a speciální sportovní disciplíny, které se původnímu obsahu velmi vzdálily. Horolezectví je tedy pohyb v horolezeckém terénu, který je přírodní (např.: skalnatý, sněhový, ledový apod.) nebo umělý (většinou komerční horolezecké stěny) imitující přírodní prostředí [18]. Zařadit horolezectví do cykloturistického kurzu středních škol je spíše okrajovou záleţitostí a z důvodu bezpečnosti je dobré vyuţít nabídky komerčních provozovatelů, kde je zajištěna, jak výstroj, tak většinou i proškolený instruktor. Umělé horolezecké stěny jsou téměř v kaţdém větším městě (např.: Kutná Hora, Vlašim, Havlíčkův Brod, Jihlava atd.). 17

18 Školy v přírodě vyuţívá stále více základních škol. Jejich náplň je různě zaměřena podle potřeb školy. Mezi aktivity můţe být zařazena i cykloturistika, případně hry na kolech. Na trhu je široká nabídka agentur zabývajících se pořádáním škol v přírodě na různé téma. 1.3 Struktura vzdělávání v rámci České Republiky Zapojení cyklistiky a cykloturistiky do vzdělávání v rámci České republiky S prvními kroky výuky dítěte lze začít ve velmi raném věku, záleţí ovšem na rodičích. Lze to tehdy, kdy dítě zvládá chůzi, coţ je kolem 2 let, a to na jakémsi čtyřkolovém vozítku [10]. Zde se seznámí se zatáčením a s pocitem jízdy. Ve třech letech, pokud má dítě a rodiče zájem, mohou být uskutečněny první pokusy na odpovídajícím vybavení. Výuka je pro dítě zpočátku velmi náročná, a proto by měla být rozdělena do krátkých úseků. Náročnost je dána nejen fyzickým zatíţení, ale také stereotypem pohybu. U malého dítěte hrají roli nízké silové schopnosti a poměr váhy kola k hmotnosti jedince, který je pro něj nepříznivý v porovnání s dospělým [7]. Dříve se cykloturistika ve školách provozovala v rámci tělesné výchovy. Nedávná školská reforma cykloturistiku řadí do tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP) (2010), kde je zahrnuta do tělovýchovných oblastí výuky a výborně zde funguje i mezipředmětová vazba [7] Systém kurikulárních dokumentů Probíhající školská reforma zavádí do vzdělávání nový systém kurikulárních dokumentů (viz Obr. 1) pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Tyto dokumenty jsou zpracovávány na dvou úrovních, a to státní a školní. Na státní úrovni v systému kurikulárních dokumentů hovoříme o Národním programu vzdělávání (NPV) a Rámcovém vzdělávacím programu (RVP). NPV se zabývá vzděláváním jako celkem v počáteční fázi. RVP určuje závazné rámce vzdělávání s předškolní, základní a střední etapou. Školní vzdělávací programy (ŠVP) se 18

19 nachází na školní úrovni a podle těchto programů se odvíjí vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP si kaţdá škola zpracovává sama, ale musí se drţet zásad daných v jednotlivých RVP. Školy mohou vyuţít i takzvaný Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů, který je k jednotlivým RVP vydáván. Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné dokumenty. [8] Obr.1: Systém kurikulárních dokumentů [38, str. 5] Úloha RVP a Vzdělávacích programů v procesu vzdělávání cyklistiky a cykloturistiky Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument, kterým se musí všechny mateřské školy řídit a platí od 1. září Tento dokument zahrnuje několik kapitol, podle kterých školky vytvoří ŠVP. V kapitole s názvem Vzdělávací oblasti se turistika zmiňuje v tématickém celku Dítě a jeho tělo, kde by měl pedagog rozvíjet mimo jiné lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti, kam právě turistika patří. Cykloturistika se v předškolním prostředí nedá příliš uplatnit, v lepším případě můţe jít o pokus o cyklistiku na dopravním hřišti nebo na jiném bezpečném místě, a to například při pořádání školek v přírodě nebo v příměstských centrech. U takto malých dětí je nutné dbát na výborný technický stav jízdního kola a 19

20 pouţívat co nejvíce prvků pasivní ochrany (helma, chrániče kloubů, rukavice atd.). [7] Dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je v platnosti od , a to pro všechny základní školy, včetně těch, které vzdělávají ţáky s lehkým mentálním postiţením (upravuje příloha k RVP ZV), i pro víceletá gymnázia. Od roku 2005 došlo k několika změnám. Poslední změna byla provedena s účinností od RVP ZV zahrnuje několik vzdělávacích oblastí. Pro cykloturistiku je důleţitá vzdělávací oblast Člověk a zdraví, kde současně vzniká, více či méně, mezipředmětová vazba. Na prvním stupni se v souvislosti s turistikou a pobytem v přírodě jedná o přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůzi v terénu atd. Na druhém stupni lze jiţ plánovat turistickou akci (cykloturistickou), přesun do terénu a uplatnění pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli cyklisty nebo chodce a vypracování dokumentace z turistické akce. Předměty, u kterých je silná vazba k cykloturistice, jsou zejména zeměpis (orientace v terénu pomocí mapy, buzoly atd.), přírodopis (poskytnutí první pomoci, pozorování zvířat a určování jejich stop, rostlin, ochrana ţivotního prostředí), dějepis (historie vztahující se k dané lokalitě), chemie (chemické procesy v přírodě, vliv člověka na ţivotní prostředí), fyzika (jízda na kole, stavba tábora atd.). [28] Pro základní vzdělávání je stále platné vyučování podle vzdělávacích programů a jejich obsah určují čtyři dokumenty: Vzdělávací program základní škola, Vzdělávací program obecná škola ročník a ročník a Vzdělávací program národní škola. [28] Učivo pro vzdělávací program Základní škola se dělí na tři etapy (1. a 2., a ročník). Tématický celek Turistika a pobyt v přírodě popisuje podrobně jeho náplň. Základem pro všechny etapy je celkový pohled na vnímání turistiky jako zdravého ţivotního stylu, poznávání něčeho nového a rozvoj různých dovedností souvisejících s pobytem v přírodě. Pro ročník je zařazena jízda na koloběţce (platí v případě, ţe byla turistika zařazena do tématického plánu konkrétní třídy), ročník se setkává s výukou jízdy na kole zahrnující nasedání, sesedání, jízdu v přímém směru, zatáčení, odbočování, brţdění, zastavení (platí v případě, ţe byla turistika zařazena do tématického plánu 20

21 konkrétní třídy) a ročník se setkává s cykloturistikou, konkrétně s jízdou na kole, horském kole, přesunem po trase mimo silnici a jako rozšiřující učivo je moţné zařadit jízdu obratnosti, jízdu ve skupině i na silnici. [28] Vzdělávací program Obecná škola je rozdělen na dva stupně a ročník. V prvním aţ pátém ročníku jízdu na kole a koloběţce školy provozují na víceúčelovém hřišti. Turistika a cyklistika je dále obsaţena v okruhu Hry a sport a zde se současně učí i pravidla silničního provozu. Turistika má i zájmovou formu s dotací 2 x 60 minut týdně. Na druhém stupni se koncepce programu téměř neliší od vzdělávacího programu základní školy. Cykloturistika je opět obsaţena v předmětu turistika a pobyt v přírodě a jízda na kole a na horském kole mimo silnici a v silničním provozu je omezena do 30 km. Znalost trasy, terénu a dopravních předpisů jsou jedny z poţadavků programu. Jako rozšiřující učivo k tělesné výchově si ţák můţe vybrat volitelný předmět Sport a pohybové aktivity zahrnující i různé druhy turistiky. [30,31] Vzdělávací program Národní škola má specificky nastavené vyučování jako školní den a činnosti se během dne logicky střídají a jsou přiřazovány ke známým předmětům pro lepší pochopení. Turistika a pobyt v přírodě jako jedna z činností v tělesné výchově popisuje jen zásady táboření, čtení turistické mapy, orientaci v přírodě, stavbu a rušení tábořiště, zacházení s noţem, pilou a sekyrou a chůzi v terénu do 20 km. Jízda na kole, která souvisí s cykloturistikou, je zmíněna aţ v dalších činnostech spolu se znalostí dopravních předpisů pro cyklisty a chodce a jiných aktivit. [29] Gymnaziální vzdělávání se od 1. září 2009 řídí dokumentem Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G), který vytvořil Výzkumný ústav pedagogický v Praze a na svých internetových stránkách dává k dispozici i dokument Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (dále jen RVP GSP). Oba dokumenty schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 24. července RVP G se svou koncepcí hodně podobá plánu základních škol a cykloturistikou se nějak zvlášť nezabývá ani v dokumentu RVP GSP. Turistika je opět zmíněna u předmětu tělesná výchova jako turistika a pobyt v přírodě. Turistická akce je zpravidla pořádána v předposledním ročníku (v 7. ročníku osmiletého nebo ve 3. ročníku čtyřletého 21

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů Analýza výstavby cyklistické infrastruktury ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích DC 001 celkové shrnutí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Identifikační údaje. Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum. Délka a forma studia: 4 roky denního studia

PROFIL ABSOLVENTA. Identifikační údaje. Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum. Délka a forma studia: 4 roky denního studia 1/10 PROFIL ABSOLVENTA Identifikační údaje Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma studia: 4 roky denního studia Typ školy: církevní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více