Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jaroslav Pejchar 2. ročník, UTV Brno, 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu pouţité literatury. V Brně dne 6. května 2011 podpis...

3 Děkuji vedoucí práce Mgr. Sylvě Hřebíčkové, Ph.D. za odborné vedení, trpělivost a cenné rady při vzniku práce.

4 Obsah ÚVOD STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ Turistika Charakteristika Druhy turistiky Sloţky turistiky Význam turistiky Cyklistika a cykloturistika Charakteristika Význam cyklistiky a cykloturistiky Zásady pro pořádání cykloturistiky na školách Druhy cykloturistiky Organizace skupiny a signalizace Vhodné kombinace spojené s cykloturistikou Struktura vzdělávání v rámci České republiky Zapojení cyklistiky a cykloturistiky do vzdělávání v rámci České republiky Systém kurikulárních dokumentů Úloha RVP a Vzdělávacích programů v procesu vzdělávání cyklistiky a cykloturistiky Bezpečnostní rizika a jejich eliminace v rámci RVP Role učitele v rámci RVP ve spojení s cykloturistikou CÍL, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Výzkumné otázky Úkoly práce METODIKA Charakteristika zkoumaného souboru Metody získávání informací VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE...31

5 4.1 Výsledky kvalitativní části výzkumu Výsledky kvantitativní části výzkumu Diskuze NÁVRH CYKLOTURISTICKÉHO KURZU...56 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY...66 RESUMÉ...67

6 Úvod Tato diplomová práce se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a postavení cykloturistiky v procesu vzdělávání, a to jak z pohledu studentů, tak i učitelů. Výzkum, který je součástí práce, se zaměřuje na střední školy v oblasti Kutnohorska. Tato oblast nebyla vybrána náhodou, neboť autor diplomové práce působí jako učitel tělesné výchovy na gymnáziu v Kutné Hoře a přirozeně tak vyuţil vazeb na tuto oblast a téţ kontaktů na ostatní školy v regionu. Zvolené téma je určitě přínosem pro učitele tělesné výchovy i pro vlastní vyuţití v praxi při pořádání turistických akcí. Hlavním cílem práce bylo najít způsob, jak začlenit cykloturistiku do vzdělávání a navrhnout optimální kurz pro střední školy. Metody pouţité pro dosaţení cíle práce obnášely studium, analýzu a shrnutí poznatků z relevantní literatury v teoretické části a ve výzkumné části praktickou aplikaci metod polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření. Publikace, které se zabývají cyklistikou nebo cykloturistikou, byly vyuţity zejména novější, a to například od Jana Ondráčka a Sylvy Hřebíčkové Cykloturistika (2007) nebo od Michala Škeřila a Petra Čegana Cykloturistika pro všechny (2003). Obecné informace o turistice byly čerpány rovněţ z aktuální literatury, například od Jana Neumana a kol. Turistika a sporty v přírodě (2000). Nepovaţovalo se za přínosné uvádět starší litaraturu a prameny, které byly téţ prostudovány, protoţe některé jejich poznatky a závěry byly jiţ překonány novějšími nebo byly součástí novějších prací a tím bylo zbytečné je uvádět. Prioritou bylo vyuţívat co nejaktuálnější poznatky, aby tak i samotná práce si mohla klást za cíl přijít s něčím moderním a vyuţitelným v současných podmínkách.v dalších částech bylo velmi vhodné získávat informace z oficiálních internetových zdrojů, jako například ze stránek Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Tento způsob získávání poznatků je velmi efektivní a lehce dostupný a umoţňuje se okamţitě dostat k nejnovějším informacím. Zásadním předpokladem je samozřejmě vyuţití pouze oficiálních a prověřených zdrojů, coţ bylo bez výjimky učiněno. 6

7 Celá teoretická část má tři hlavní kapitoly, které jsou obecným úvodem do dané problematiky. V první části jsou vysvětleny pojmy, které s tématem úzce souvisí a jejich vysvětlení je ţádoucí, protoţe se objevují v téměř všech částech práce, teoretické i výzkumné. Prostor je konkrétně věnován turistice a dalším podkapitolám s ní spojených. Ve druhé části je detailněji popsána cykloturistika a cyklistika, dále organizační a bezpečnostní pokyny. Zmíněny jsou i další moţnosti, jak vyuţít cykloturistiku v dalších oblastech turistiky a ve školních podmínkách. Třetí část se věnuje struktuře vzdělávání a rozboru kurikulárních dokumentů ve vztahu k cyklistice nebo cykloturistice. Opomenuti nejsou ani učitelé a jejich úloha ve spojení s cykloturistikou. Ve výzkumné části jsou postupně popsány kapitoly, které musely být stanoveny před samotným výzkumem, jako například cíle a metodika. Velkou část práce, coţ zároveň představuje i její zásadní část, zaujímají výsledky vlastního výzkumu, kde jsou detailně a i přehledně graficky zpracované všechny získané informace a data. Návrh cykloturistického kurzu je další nedílnou součástí. Výzkum byl zaměřen jak na pedagogy, tak i studenty, v obou případech šlo pouze o zástupce středních škol na Kutnohorsku. K výzkumu bylo vybráno celkem 8 škol, z nichţ se podařilo získat 175 vyplněných anketních dotazníků, coţ představuje dostatečně reprezentativní a variovaný vzorek pro zpracování a učinění závěrů potřebných ke splnění cílů této práce. Dále proběhly polostrukturované rozhovory s celkem 9 učiteli, jakoţto reprezentanty všech zkoumaných škol. Výzkumy přinášejí zajímavé informace ohledně aktuální situace na školách, přístupu studentů i vlastních zkušeností a pohledů pedagogů, a to ve vztahu k cyklistice a cykloturistice, potaţmo i sportu a tělesné výchově obecně. Poznatky z těchto výzkumů byly následně vyuţity a zohledněny při návrhu cykloturistického kurzu, který představuje závěrečnou syntézu, jak teoretických, tak i praktických poznatků získaných vlastním výzkumem. Právě tento návrh si klade za cíl, aby závěry této práce bylo moţno vyuţít i prakticky a třeba slouţit jako inspirace při pořádání cykloturistických kurzů. Součástí příloh je i přepis polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, který představuje zajímavé doplnění práce, kdy je moţné i nezávisle, bez ohledu na 7

8 závěry autora, srovnávat mnohdy odlišné pohledy různých pedagogů. Toto je dáno jednak různými individualitami jedinců a jednak i aktuálními podmínkami na škole, přístupem vedení apod. Dále se jevilo jako zbytečné zatěţovat práci v příloze citací znění zákonů a předpisů, na které se v práci odkazuje. Tyto informace jsou obecného charakteru a lehce dostupné na internetu i v tištěné podobě. V neposlední řadě svou roli hrálo i ekologické hledisko. 8

9 1. Stav dosavadních poznatků 1.1 Turistika Charakteristika Turistika komplex činností spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě má za cíl poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti a k tomu vyuţívá odborně technických znalostí a dovedností [7, str. 7]. Turistika není jen poznávání zajímavých míst, ale jde i o fyzický pohyb, coţ turistiku odlišuje od často zaměňovaného výrazu cestovní ruch. U turistiky není na prvním místě výkon jedince, ale jde spíše o vnímání přírody, celkové zotavení a odpočinek.[7] Druhy turistiky V přírodě se lze pohybovat různými způsoby, a proto rozlišujeme i různé druhy turistiky: Pěší turistika Nejrozšířenější druh turistiky, kde je vyuţívána především chůze v přírodě jako přirozený způsob pohybu. K jejímu provozování není zapotřebí ţádné speciální vybavení a dovednosti. Základní formy pěší turistiky jsou vycházky, výlety, tůry, delší turistické pochody a vícedenní putování spojené s nošením nezbytných věcí pro přenocování a stravování [6]. Cykloturistika Více v kapitole 1.2 Cyklistika a cykloturistika. Vysokohorská turistika V porovnání s pěší turistikou je mnohem více náročná a klade vyšší nároky na odborné specifické znalosti, dovednosti a tělesnou kondici. Pohyb i po vyznačených cestách často vyţaduje k postupu pouţití rukou. Od horolezectví se 9

10 odlišuje tím, ţe maximální obtíţnost končí u druhého stupně klasifikace UIAA 1 [6]. Lyžařská turistika K přesunu se vyuţívají lyţe a zahrnuje v sobě běh na lyţích, sjezdové lyţování a skialpinismus [6]. Vodní turistika Vyuţívá různých druhů plavidel, nejčastěji kanoe nebo rafty, slouţících k přesunu z místa na místo. Plavidla jsou zejména provozována na říčních tocích. Mezi vodními turisty nejvyhledávanější říční toky v Čechách jsou Vltava, Ohře, Luţnice, Sázava a na Moravě často Morava, Moravice, Dyje atd [33] Složky turistiky U kaţdého druhu turistiky lze rozlišit její jednotlivé sloţky, a to na základě definice turistiky udávající její obsah [7]. Pohybová složka Je dána samotnou pohybovou činností, kde se jízdou na kole zlepšují kondiční a koordinační schopnosti. Sloučením těchto schopností je jedinec schopný úspěšně zvládat jednotlivé pohybové dovednosti, jako je například nasednutí na kolo, šlapání, rozjezd, zastavení brţděním, jízda do kopce, jízda z kopce a podobně [7]. Kulturně - poznávací složka Tato sloţka prezentuje poznávání přírody, ţivot společnosti a výtvory lidské práce. Pobytem v přírodě člověk lépe vnímá kulturní a přírodní hodnoty. Neméně zajímavé je i seznámení s ţivotem společnosti, její historií a současností. Cílem poznávání by se mohly stát různé přírodní oblasti, stavební památky, místa spojená s historií našeho ţivotního prostoru (jeskyně), oblasti charakteristické odlišnou kulturou (folklorní oblasti, vinařské oblasti), místa spojená s 1 UIAA: Mezinárodní svaz horolezeckých asociací, (zdroj: 10

11 významnými osobnostmi, památky zapsané do světového kulturního a přírodního dědictví lidstva, skanzeny lidové architektury nebo národní kultovní místa (hora Říp, Sněţka) [6]. Odborně technické činnosti Jedná se o poznatky nejen praktického, ale i teoretického charakteru a díky tomu lze bezpečně a radostně pobývat v přírodě. Péče a údrţba materiálu je důleţitá pro jeho funkčnost a pohodlí turisty. Jednotlivé činnosti lze rozdělit do různých témat, např.: výstroj a výzbroj jednotlivce a skupiny zakládání ohně a manipulace s přenosnými vařiči stanování a bivakování orientace v terénu hygiena a první pomoc zdroje nebezpečí a jejich eliminace systém značení ochrana přírody [7] Význam turistiky Kaţdá činnost, kterou jedinec vykonává, by měla mít nějaký cíl a tím pádem smysl a význam. Existují tři oblasti, ve kterých jdou určité cíle prosadit. Vzdělávací oblast Tím, ţe jedinec vyvíjí pohybovou aktivitu, dochází k rozvoji pohybových schopností a dovedností a procesem motorického učení si utváří návyky pro pohybové úkoly. Během tohoto učení získává i teoretické znalosti, které později uplatní při dalším zdokonalování zvolené pohybové činnosti [7]. Výchovná oblast V rámci turistiky spojené s pobytem a pohybem v přírodě je důleţité řídit se pravidly chování v přírodě vůči jednotlivcům a skupině. Dochází současně k 11

12 ovlivňování sociální sloţky jedince [7]. Zdravotní oblast Díky aktivitě nízké intenzity přináší rozvoj především obecné vytrvalosti, posilování a příznivé působení na orgánové soustavy. Na psychiku má rovněţ jednoznačně dobrý vliv. Jízda na kole je doporučována i zdravotně oslabeným, týká se zejména pohybového či kloubního aparátu apod [7]. 1.2 Cyklistika a cykloturistika Charakteristika Cyklistika a cykloturistika jsou pojmy, které spolu úzce souvisí a prolínají se. Cyklistika je jízda na jízdním kole se soutěţním, rekreačním nebo dopravním zaměřením. Cykloturistika je druh turistiky provozovaný převáţně na jízdním kole. Nemá soutěţní charakter a lze ji chápat jako prostředek aktivního odpočinku ve volné přírodě či v obci. Kombinuje se zde pěší turistika s mototuristikou, kde se tyto dvě činnosti výborně doplňují a mají velmi dobrý vliv na zdraví člověka a minimálně narušují ţivotní prostředí. I přes rychlejší přesun na kole lze kvalitně vnímat okolí. Zvládnutí techniky jízdy na kole je ovšem nejzákladnějším předpokladem a stejně tak znalost dopravních předpisů, poskytnutí první pomoci a základní opravy a údrţby kola [7]. Cykloturistika na úrovni školní tělesné výchovy splňuje všechny tři úkoly. Fyzickým zatíţením zdravotní úkol, během přesunu po kulturních zajímavostech výchovný úkol a provozem jízdního kola zlepšování technických znalostí a dovedností, tedy vzdělávací úkol [7]. Cyklistiku a cykloturistiku lze provozovat na různých typech povrchů a s tím souvisí i správný výběr druhu kola. Silniční kolo lze pouţít pouze na kvalitním zpevněném povrchu, horské kolo většinou bývá speciálně upraveno a hodí se do těţšího terénu, trekingové nebo crossové kolo je univerzálně pouţitelné, jak při jízdě po zpevněných cestách, tak i v lehčím terénu [9]. 12

13 1.2.2 Význam cyklistiky a cykloturistiky Jízdní kolo pouţité k dopravním či rekreačním účelům se stává velmi dostupnou aktivitou z pohledu materiálního vybavení. Kvalita a počet cyklotras se neustále zvyšuje. Provozováním cyklistiky a cykloturistiky se rozvíjí cestovní ruch i v málo navštěvovaných lokalitách České republiky, přibývá sluţeb a pracovních příleţitostí spojených s cykloturistikou a to obohacuje proţitky běţné turistiky. Minimální vliv na ţivotní prostředí, nulové emise a bezhlučnost jsou další velké výhody, které zúčastněné obce velmi vítají. S kolem lze zaparkovat téměř všude a v městském provozu se lze pohodlně vyhnout dopravním zácpám či jiným problémům spojených s provozem motorových vozidel [7]. S cyklistikou se zcela běţně počítá při plánování výstavby nových komunikací a stává se rovnocennou s jinými druhy dopravy. Kolo se velmi často stává alternativním dopravním prostředkem při dovolených a jiných příleţitostech, se kterým se dá efektivně dojet například do historických center měst, do městských parků, přírodních rezervací atd. Povědomost o zdravém ţivotním stylu rovněţ přispívá k rozšíření cyklistiky a cykloturistiky mezi populaci, neboť pro zdravého jedince je to způsob, jak bojovat proti nejrůznějším civilizačním chorobám [7] Zásady pro pořádání cykloturistiky na školách Cykloturistickému kurzu předchází dlouhodobá příprava, která má několik částí. V první fázi se učitel zabývá organizační přípravou. Ta zahrnuje stanovení cíle akce, sběr informací a moţností v dané lokalitě, informování rodičů na třídní schůzce, informační schůzku pro ţáky, vypracování časového a obsahového programu, zajištění potřebného vybavení pro studenty a plánování odjezdu a přesunu na místo [7]. Dále navazuje metodická příprava, kterou učitel rovněţ plánuje dlouho dopředu a týká se zejména zjišťování tělesné a odborné připravenosti studentů během celého školního roku v hodinách tělesné výchovy. Vhodně lze i uplatnit vazbu na jiné předměty, vyhledávání informací spojené s oblastí, přípravu a 13

14 studium materiálů, upozornění a zopakování pravidel silničního provozu, zadání a konzultaci zadaných referátů a v rámci tělesné výchovy, nebo při jiné příleţitosti, zkontrolování materiální vybavenosti a fyzické úrovně, např. při kontrolní vyjíţďce [7]. Během plánování je třeba brát v potaz, pro jakou věkovou, fyzicky zdatnou a materiálně vybavenou skupinu je kurz pořádán a tomu podřídit výběr lokality, kde se bude celá akce konat. Cíle je dobré volit spíše skromnější neţ zbytečně experimentovat a klást vysoké nároky [7]. Pro pedagogické pracovníky, kteří se účastní cykloturistického kurzu, jsou podstatné pokyny, které vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve Věstníku z roku 2006, konkrétně v kapitole Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (č.j / ze dne ). Článek 16 Sportovně turistické kurzy se zabývá cykloturistikou: Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti ţáků o pravidlech silničního provozu, 2 bez jejichţ znalosti se ţáci nemohou kurzu zúčastnit.v silničním provozu má druţstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí druţstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav ţáků, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemţ minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. [14] Druhy cykloturistiky Cykloturistický kurz je moţné rozdělit do několika druhů. Klasickým druhem je tzv. putování. Celá skupina se přemisťuje po předem naplánované trase z místa jednoho přespání na druhé se všemi věcmi vezenými na 2 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 kole nebo v doprovodném vozidle. Moţnosti přesunu jsou různé. Stejně výkonná skupina se můţe přemístit společně, od odlišně výkonné skupiny se zdatnější mohou oddělit a pokračovat po náročnější trase na místo určení s pedagogickým dozorem [11]. Pro méně zdatné jsou nejideálnějším druhem hvězdicové vyjížďky. Celá skupina táboří pouze na jednom místě a podniká různě dlouhé výlety do okolí. Trasa je společná nebo upravená podle výkonnosti [11]. Kombinovaná forma se hodí pro déletrvající akce, kde se kombinuje putování s hvězdicovými vyjíţďkami, kde lze vyuţít i jiných dopravních prostředků s přepravou jízdních kol [11]. Další moţností je naplánovat dálkové jízdy, ale vzhledem k velké fyzické a časové náročnosti nelze toto pro cykloturistický kurz v rámci školy doporučit [11] Organizace skupiny a signalizace Během jízdy u rekreačních cyklistů by měla celá skupina zachovávat pořadí a rozestupy by měly být na rovině 2-3 metry. Větší rozestupy jsou nutné při prudkých sjezdech a na nekvalitní nebo nepřehledné silnici, a to v rozmezí metrů. Velmi zkušení cyklisté mohou praktikovat jízdu v závěsu (rozestupy méně jak 1 metr) [6]. Pokud se celá skupina chystá zastavit, musí vedoucí počítat s délkou druţstva a zvolit místo tak, aby všichni svěřenci stáli za sebou mimo vozovku. Zastavení předchází předem domluvený signál, viz níţe. Následné rozjíţdění musí být po metrů pomalejší neţ běţné tempo, aby skupina plynule pokračovala pohromadě [6]. Kaţdý člen skupiny hlídá optimální rozestupy za sebou a jestliţe se druţstvo výrazně rozdělí, okamţitě to hlásí vedoucímu přes ostatní členy. Volba tempa se podřizuje slabším a tempo by mělo zůstat stejné. Tempo do stoupání je třeba nastavit tak, aby celé druţstvo dojelo na vrchol kopce pohromadě a nemuselo se čekat na pomalejší. Jízda se můţe stát problémovou, pokud se tempo 15

16 výrazně mění. Vede to k předčasnému vyčerpání a pocit z jízdy je špatný, zejména pro slabší cyklisty [6]. Pro zachování co největší bezpečnosti je zapotřebí všechny účastníky kurzu předem seznámit s velmi jednoduchou signalizací, která upozorňuje účastníky na různé provozní informace. Tyto signály vysílané v dostatečném předstihu se musí dostat aţ k poslednímu jezdci. Pokud nastane nějaká nepředvídaná situace, je třeba včas zareagovat a pomocí signálu předejít například hromadnému pádu. Ruce nebo celé paţe provádí signalizaci a příliš se neodchylují od osy těla kvůli zachování stability jezdce. Mezi nejpouţívanější signály patří např.: [37] - odbočení skupiny tak, ţe vedoucí jezdec zvedne příslušnou paţi k odbočení nad hlavu, aby jej viděl i poslední jezdec, aby včas upozornil další dopravní prostředky za ním a všichni jezdci za vedoucím pouze mírně upaţí. [37] - nerovnost na vozovce se nejčastěji ukazuje rozevřenou dlaní směrující dolů, kde hrbol nebo díra je na straně ruky. [37] - na zpomalení nebo zastavení lze upozornit upaţenou paţí střídavě poníţ a povýš, dlaň je otočená dolů [6] - velká překážka se signalizuje opakovaným zapaţováním. Na straně pohybující se paţe je i překáţka [6] Vhodné kombinace spojené s cykloturistikou Cykloturistika v rámci vzdělávání lze propojit s celou řadou povinných předmětů na základních nebo středních školách. Existuje několik diplomových a bakalářských prací, kde se jejich autoři touto problematikou zabývají. Kombinací například s matematikou se ve své bakalářské práci zabývá Liberda (2009), kde pro jednu z jím projetých cyklotras na Jesenicku vytvořil pracovní list s různými 16

17 matematickými úlohami pro vyšší stupeň gymnázia a na podobné téma i Palán (2009) zpracoval pracovní listy z matematiky pro kaţdou jím zmapovanou cyklotrasu na Humpolecku. Další moţnosti mezipředmětové vazby s cykloturistikou popisují v elektronickém učebním textu Ondráček a Hřebíčková (2007) u předmětů zeměpis (práce s mapou a buzolou, určování světových stran, atd.), přírodopis (základy první pomoci, rozeznávání stop zvířat, rostlin, atd.), dějepis (historické události vztahující se pro danou oblast, atd.), chemie (chemické procesy v přírodě, atd.) a fyzika (často ve spojení s dovednostmi, např. jízda na kole). Cykloturistiku lze pro větší atraktivitu dále spojit s dalšími druhy turistiky a tím případný kurz obohatit. Nejvhodnější je samozřejmě vybírat akce spojené s pobytem v přírodě. Mezi moţné spojení s cykloturistikou ve školních podmínkách lze zařadit zejména vodní, vysokohorskou, pěší turistiku, případně horolezectví. Skloubit cykloturistiku a vodní turistiku je organizačně velmi náročné na přepravu materiálu. Ideální se jeví vybrat tábořiště poblíţ zvoleného vodního toku, dovoz vodáckého vybavení svěřit půjčovně či agentuře a přepravu kol zajistit dostupnými dopravními prostředky, jako je například vlak a tímto se dostat co nejblíţe tábořišti a odtud se vlastními silami přemístit na místo určení. Případně zajistit odvoz batohů. Po té uţ záleţí na organizačních schopnostech vedoucího kurzu, jak naplánuje jednotlivé aktivity. Původní význam pojmu horolezectví vyjadřoval aktivitu, při které bylo cílem zdolat vrchol hory. V současné době se tohoto označení uţívá pro nejrůznější jiné činnosti a speciální sportovní disciplíny, které se původnímu obsahu velmi vzdálily. Horolezectví je tedy pohyb v horolezeckém terénu, který je přírodní (např.: skalnatý, sněhový, ledový apod.) nebo umělý (většinou komerční horolezecké stěny) imitující přírodní prostředí [18]. Zařadit horolezectví do cykloturistického kurzu středních škol je spíše okrajovou záleţitostí a z důvodu bezpečnosti je dobré vyuţít nabídky komerčních provozovatelů, kde je zajištěna, jak výstroj, tak většinou i proškolený instruktor. Umělé horolezecké stěny jsou téměř v kaţdém větším městě (např.: Kutná Hora, Vlašim, Havlíčkův Brod, Jihlava atd.). 17

18 Školy v přírodě vyuţívá stále více základních škol. Jejich náplň je různě zaměřena podle potřeb školy. Mezi aktivity můţe být zařazena i cykloturistika, případně hry na kolech. Na trhu je široká nabídka agentur zabývajících se pořádáním škol v přírodě na různé téma. 1.3 Struktura vzdělávání v rámci České Republiky Zapojení cyklistiky a cykloturistiky do vzdělávání v rámci České republiky S prvními kroky výuky dítěte lze začít ve velmi raném věku, záleţí ovšem na rodičích. Lze to tehdy, kdy dítě zvládá chůzi, coţ je kolem 2 let, a to na jakémsi čtyřkolovém vozítku [10]. Zde se seznámí se zatáčením a s pocitem jízdy. Ve třech letech, pokud má dítě a rodiče zájem, mohou být uskutečněny první pokusy na odpovídajícím vybavení. Výuka je pro dítě zpočátku velmi náročná, a proto by měla být rozdělena do krátkých úseků. Náročnost je dána nejen fyzickým zatíţení, ale také stereotypem pohybu. U malého dítěte hrají roli nízké silové schopnosti a poměr váhy kola k hmotnosti jedince, který je pro něj nepříznivý v porovnání s dospělým [7]. Dříve se cykloturistika ve školách provozovala v rámci tělesné výchovy. Nedávná školská reforma cykloturistiku řadí do tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP) (2010), kde je zahrnuta do tělovýchovných oblastí výuky a výborně zde funguje i mezipředmětová vazba [7] Systém kurikulárních dokumentů Probíhající školská reforma zavádí do vzdělávání nový systém kurikulárních dokumentů (viz Obr. 1) pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Tyto dokumenty jsou zpracovávány na dvou úrovních, a to státní a školní. Na státní úrovni v systému kurikulárních dokumentů hovoříme o Národním programu vzdělávání (NPV) a Rámcovém vzdělávacím programu (RVP). NPV se zabývá vzděláváním jako celkem v počáteční fázi. RVP určuje závazné rámce vzdělávání s předškolní, základní a střední etapou. Školní vzdělávací programy (ŠVP) se 18

19 nachází na školní úrovni a podle těchto programů se odvíjí vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP si kaţdá škola zpracovává sama, ale musí se drţet zásad daných v jednotlivých RVP. Školy mohou vyuţít i takzvaný Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů, který je k jednotlivým RVP vydáván. Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné dokumenty. [8] Obr.1: Systém kurikulárních dokumentů [38, str. 5] Úloha RVP a Vzdělávacích programů v procesu vzdělávání cyklistiky a cykloturistiky Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument, kterým se musí všechny mateřské školy řídit a platí od 1. září Tento dokument zahrnuje několik kapitol, podle kterých školky vytvoří ŠVP. V kapitole s názvem Vzdělávací oblasti se turistika zmiňuje v tématickém celku Dítě a jeho tělo, kde by měl pedagog rozvíjet mimo jiné lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti, kam právě turistika patří. Cykloturistika se v předškolním prostředí nedá příliš uplatnit, v lepším případě můţe jít o pokus o cyklistiku na dopravním hřišti nebo na jiném bezpečném místě, a to například při pořádání školek v přírodě nebo v příměstských centrech. U takto malých dětí je nutné dbát na výborný technický stav jízdního kola a 19

20 pouţívat co nejvíce prvků pasivní ochrany (helma, chrániče kloubů, rukavice atd.). [7] Dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je v platnosti od , a to pro všechny základní školy, včetně těch, které vzdělávají ţáky s lehkým mentálním postiţením (upravuje příloha k RVP ZV), i pro víceletá gymnázia. Od roku 2005 došlo k několika změnám. Poslední změna byla provedena s účinností od RVP ZV zahrnuje několik vzdělávacích oblastí. Pro cykloturistiku je důleţitá vzdělávací oblast Člověk a zdraví, kde současně vzniká, více či méně, mezipředmětová vazba. Na prvním stupni se v souvislosti s turistikou a pobytem v přírodě jedná o přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůzi v terénu atd. Na druhém stupni lze jiţ plánovat turistickou akci (cykloturistickou), přesun do terénu a uplatnění pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli cyklisty nebo chodce a vypracování dokumentace z turistické akce. Předměty, u kterých je silná vazba k cykloturistice, jsou zejména zeměpis (orientace v terénu pomocí mapy, buzoly atd.), přírodopis (poskytnutí první pomoci, pozorování zvířat a určování jejich stop, rostlin, ochrana ţivotního prostředí), dějepis (historie vztahující se k dané lokalitě), chemie (chemické procesy v přírodě, vliv člověka na ţivotní prostředí), fyzika (jízda na kole, stavba tábora atd.). [28] Pro základní vzdělávání je stále platné vyučování podle vzdělávacích programů a jejich obsah určují čtyři dokumenty: Vzdělávací program základní škola, Vzdělávací program obecná škola ročník a ročník a Vzdělávací program národní škola. [28] Učivo pro vzdělávací program Základní škola se dělí na tři etapy (1. a 2., a ročník). Tématický celek Turistika a pobyt v přírodě popisuje podrobně jeho náplň. Základem pro všechny etapy je celkový pohled na vnímání turistiky jako zdravého ţivotního stylu, poznávání něčeho nového a rozvoj různých dovedností souvisejících s pobytem v přírodě. Pro ročník je zařazena jízda na koloběţce (platí v případě, ţe byla turistika zařazena do tématického plánu konkrétní třídy), ročník se setkává s výukou jízdy na kole zahrnující nasedání, sesedání, jízdu v přímém směru, zatáčení, odbočování, brţdění, zastavení (platí v případě, ţe byla turistika zařazena do tématického plánu 20

21 konkrétní třídy) a ročník se setkává s cykloturistikou, konkrétně s jízdou na kole, horském kole, přesunem po trase mimo silnici a jako rozšiřující učivo je moţné zařadit jízdu obratnosti, jízdu ve skupině i na silnici. [28] Vzdělávací program Obecná škola je rozdělen na dva stupně a ročník. V prvním aţ pátém ročníku jízdu na kole a koloběţce školy provozují na víceúčelovém hřišti. Turistika a cyklistika je dále obsaţena v okruhu Hry a sport a zde se současně učí i pravidla silničního provozu. Turistika má i zájmovou formu s dotací 2 x 60 minut týdně. Na druhém stupni se koncepce programu téměř neliší od vzdělávacího programu základní školy. Cykloturistika je opět obsaţena v předmětu turistika a pobyt v přírodě a jízda na kole a na horském kole mimo silnici a v silničním provozu je omezena do 30 km. Znalost trasy, terénu a dopravních předpisů jsou jedny z poţadavků programu. Jako rozšiřující učivo k tělesné výchově si ţák můţe vybrat volitelný předmět Sport a pohybové aktivity zahrnující i různé druhy turistiky. [30,31] Vzdělávací program Národní škola má specificky nastavené vyučování jako školní den a činnosti se během dne logicky střídají a jsou přiřazovány ke známým předmětům pro lepší pochopení. Turistika a pobyt v přírodě jako jedna z činností v tělesné výchově popisuje jen zásady táboření, čtení turistické mapy, orientaci v přírodě, stavbu a rušení tábořiště, zacházení s noţem, pilou a sekyrou a chůzi v terénu do 20 km. Jízda na kole, která souvisí s cykloturistikou, je zmíněna aţ v dalších činnostech spolu se znalostí dopravních předpisů pro cyklisty a chodce a jiných aktivit. [29] Gymnaziální vzdělávání se od 1. září 2009 řídí dokumentem Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G), který vytvořil Výzkumný ústav pedagogický v Praze a na svých internetových stránkách dává k dispozici i dokument Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (dále jen RVP GSP). Oba dokumenty schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 24. července RVP G se svou koncepcí hodně podobá plánu základních škol a cykloturistikou se nějak zvlášť nezabývá ani v dokumentu RVP GSP. Turistika je opět zmíněna u předmětu tělesná výchova jako turistika a pobyt v přírodě. Turistická akce je zpravidla pořádána v předposledním ročníku (v 7. ročníku osmiletého nebo ve 3. ročníku čtyřletého 21

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí dle zákona 2004/561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 15 vyhlášky č. 177/2009

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

Rekreologie - kategorizace

Rekreologie - kategorizace Rekreologie - kategorizace Motivační činitelé rekreace jsou regenerace fyzických a duševních sil Rekreace - hrubé rozdělení pasivní - odpočinek, četba, poslech hudby, sledování TV, vzdělávání, nejsou limitovány

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více