Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice."

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy Komenského nám. 10, Stod IČ Telefon ředitelství Adresa internetové stránky Název a adresa zřizovatele Město Stod nám. ČSA 294, Stod IZO ředitelství Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Macánová Vedoucí učitelka pro třídy MŠ Bc. Markéta Römanová Základní škola Rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od , č.j / Mateřská škola Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5574/09. Školní družina Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/9380/12. Školní jídelna MŠ a školní jídelna ZŠ Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5945/ Součásti školy Komenského nám. 10 (ředitelství) 8 tříd 2. stupně Hradecká tříd 1. stupně 1 oddělení školní družiny Sokolská speciální třídy Čapkova tříd mateřské školy Krandova oddělení školní družiny 1 třída mateřské školy 1.3. Spádový obvod školy Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. 2. Personální údaje Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka pro třídy MŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole pracuje 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence a 1 speciální pedagog, jehož činnost je financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR (projekt RAMPS - VIP III ). Pedagogové buď splňují kvalifikační předpoklady nebo si potřebné vzdělání doplňují. Pro podporu zdravotně postižených žáků škola využívala základní škola celkem 4 asistenty pedagoga, mateřská škola 1 asistenta pedagoga.

3

4

5

6

7

8 2.1 Školská rada Na základě 168 zákona 561/2004 Sb. vznikla při ZŠ Stod Školská rada složená ze 6 členů. Její třetinu zvolili v řádných volbách konaných dne zákonní zástupci nezletilých žáků, druhá třetina Školské rady byla zvolena pedagogickými pracovníky naší školy a poslední třetinu jmenoval zřizovatel školy, Město Stod. Zvolení zástupci nezletilých žáků: MUDr. Dagmar Rumanová Bc. Danuše Šmidingrová Zvolení zástupci pedagogických pracovníkůi: Mgr. Jana Pflugová Mgr. Miroslav Jindřich Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Luboš Berka Iva Hořanová

9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program třídy základní školy ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/567 speciální třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP, č.j.zš/2009/680 třídy mateřské školy Všechny barvy duhy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/559 oddělení školní družiny ŠVP pro zájmové vzdělávání 3.2 Učební plán školy Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace/ z toho disponibilní časová dotace 20/0 22/2 24/2 25/1 26/

10 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Součet vyuč. hodin/z toho dispon. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Čj /3 ANGLICKÝ JAZYK Aj /0 INFORM. TECH. INFORMATIKA Inf /3 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA MATEMATIKA M /4 DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vo FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z /1 /4 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč /1 UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzd Součet základních hodin /18 /2 Volitelné předměty 6.roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. probíhají souběžně NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK SPORTOVNÍ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Nj Rj Šj Sv Ikt /6 Celkový součet hodin /24 Celková povinná časová dotace 122 hodin

11 Učební plán pro speciální třídy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Z Celkem Celkem toho předměty předměty DČD Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a Výchova k společnost občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z toho DČD Pod vedením vyučujících základní školy navštěvovali žáci tyto kroužky: dramatický kroužek, zdravotní tělesná výchova v MŠ, atletika, tenis, volejbal, filmový klub, pohybová přípravka, sborový zpěv (některé kroužky probíhaly ve spolupráci s DDM). Kroužek Brzy budu školákem byl veden speciálním pedagogem a vyučujícími budoucích 1. tříd a byl určen dětem z předškolních tříd mateřské školy. Jeho činnost byla výborně hodnocena nejen rodiči, pedagogy MŠ, ale také vyučujícími 1. stupně ZŠ.

12 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Počty dětí ve třídách mateřské školy Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

13 4.3 Absolventi Výchova k volbě povolání je na naší škole integrována do předmětů výchova k občanství, výchova ke zdraví a pracovní činnosti. Škola byla zapojena do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje nazvaného Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje. V rámci tohoto projektu se žáci mohli zúčastňovat ukázkových dnů na středních školách, kde si vyzkoušeli některé pracovní činnosti související se studijními obory těchto škol. Mohli se též zúčastňovat exkurzí do závodů a besed s odborníky. Žáci osmých a devátých ročníků navštívili Veletrh perspektivy řemesel pořádaný Okresní hospodářskou komorou Plzeň-jih ve Stodě. Zde se mohli seznámit se studijními obory na devatenácti středních školách, získat informace o oborech i vidět praktické činnosti studentů. Pro rodiče vycházejících žáků naše škola zorganizovala aktiv k volbě povolání. Na něm informovali rodiče zástupci dvanácti středních škol. Žáci 9. tříd též navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Plzni. Výsledky přijímacího řízení Z 9. ročníku maturitní obory 37 žáků (69,8%) učební obory 16 žáků (30,2%) Z 8. ročníku učební obory 3 žáci Ze speciálních tříd učební obory 3 žáci Celkem - maturitní obory 37 žáků (62,7%) učební obory 22 žáků Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Odvolání ohledně nepřijetí na studijní obor podali rodiče 7 žáků ( z toho dva žáci již byli přijati na jiný studijní obor, rodiče 4 žáků podávali odvolání na dva studijní obory). Šest odvolání bylo vyřízeno kladně, 5 záporně. Mezi 16 žáky 9. ročníku přijatými na učební obory je 1 žák, který byl přijat na studijní obor, ale přednost dal učebnímu oboru. Pět žáků 9. ročníku dělalo talentovou zkoušku na umělecké obor, 4 z nich byli přijati. Přehled škol a oborů: Název a adresa střední školy Obor Zakončení studia Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň Matematika a přírodní vědy MT 3 Soukromá střední umělecko-průmyslová škola Zámeček s.r.o., Pod Vinicemi, Plzeň Malba v umění, designu a architektuře MT 1 Obchodní akademie, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Obchodní akademie MT 2 VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň Elektrotechnika MT 3 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň Elektronika mechatronika MT 2 Mechanik seřizovač MT 4 Strojírenství MT 1 Obráběč kovů VL 2 Pedagogické lyceum (tělesná výchova) MT 1 Sociální činnost MT 1 Provoz a ekonomika dopravy MT 1 Počet přijatých

14 SZŠ a VOŠ zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň Laboratorní asistent MT 1 Sportovní a podnikatelská střední škola, Sady 5. května 21, Plzeň Ekonomika a podnikání MT 1 Multimediální tvorba MT 2 Ekonomika a podnikání SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Nerudova MT 1 cestovní ruch 33, Plzeň Ekonomika vnitřního MT 1 obchodu SŠ informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G, Plzeň Informační technologie MT 2 Hotelová škola, U Borského parku 3, Plzeň Hotelnictví a cestovní ruch MT 1 Kuchař VL 2 ISŠ živnostenská, Škroupova 13, Plzeň ekonomika a podnikání MT 2 SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení MT 1 Gymnázium a SOŠ, Školní 280, Plasy Veterinářství MT 1 SŠ, U Klubu 302, Horní Bříza Strojní mechanik VL 1 OŠ, ZŠ a MŠ, V Sídlišti 349, Zbůch Zahradnická výroba VL 1 VOŠ, OA a SZŠ, Erbenova 184, Domažlice Zdravotnický asistent MT 1 Mechanik seřizovač MT 1 Obráběč kovů VL 3 Strojní mechanik VL 1 SOU, Prokopa Velikého 640, Domažlice Kosmetické služby MT 1 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MPV VL 2 Stod) Kadeřník (MPV Stod) VL 3 Předškolní a mimoškolní SOŠ a SOU, Littrowa 122, Horšovský Týn pedagogika MT 1 Opravář zemědělských strojů VL 4 ZŠ a OŠ, Nádražní 89, Horšovský Týn Zednické práce VL 1 Potravinářská výroba VL 1 SPŠ keramická a sklářská, nám. 17. listopadu 12, Výtvarní zpracování Karlovy Vary keramiky a porcelánu MT 1 SŠ dostihového sportu a jezdectví, Praha Velká Jezdkyně a ošetřovatelka Chuchle dostihových koní VL 1

15 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Žáci 1. stupně (1 žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.) Žáci 2. stupně (1 žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.)

16 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných např. KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, ZČU Plzeň, Aisis apod. V hodnoceném školním roce proběhlo vzdělávání v těchto kurzech: Nezvyklé metody v hodinách češtiny Minimalizace šikany Rozumíme penězům Metodik prevence specializační studium Respektovat a být respektován Modernizace výuky pomocí metody CLILL Jazyk a řeč Správná řeč Logopedická prevence narušené komunik.schopnosti Netradiční vyučování v čes.jazyce a literatuře Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy Moderní pražská architektura Rozvoj smysl.vnímání,tvořivosti a grafomotoriky Studium pro asistenty pedagoga Kotě z Kocourkova aneb Jak vzbudit v dětech zájem o čtení Práce s hlasem Druhy narušené komunikační schopnosti Náročné živ.situace u dětí předšk.věku Kreativní výtvarné techniky Skončení prac.poměru po novele zák.práce Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ Jak cvičit, co na co Vyhl.č. 72 a 73 z r.2005 ve znění pozd.předpisů MŠ očima ČŠI Netradiční vazby,tvorba dekorací Vyučování dějin ve vlastivědě na 1.st. ZŠ Třesky, plesky, hravě česky Geopolitika Stř.Evropy v průřezu staletí Aktuální otázky vývoje voleb v Rusku v kont.polit.systému Práce s hlasem Cesta za pohádkou Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ Příklady dobré praxe Profesionální grafika za cenu vloženého času Ekoateliér Činnost školní družiny

17 7. Zájmové vzdělávání: školní družina 7.1 Školní družina Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem Materiálně technické vybavení školy V hodnoceném období probíhalo vzdělávání stále v několika od sebe značně vzdálených objektech. Tím je velmi ztížena nejen řídící práce, ale situace si žádá i větší počet provozních pracovníků k zajištění běžného provozu jednotlivých budov. Vzdálenost budovy 1. stupně komplikuje také organizaci činnosti školní družiny.toto stejně jako vytápění budov a jejich údržba představuje vysoké finanční náklady. Vzhledem k již dokončenému zateplení budovy 2. stupně došlo k úspoře nákladů na vytápění. V budově 2. stupně mohou vyučující využívat kvalitně vybavené a prostorné odborné kabinety. Nedostatečný počet místností v budově v Hradecké ulici, které musí být využívány jako kmenové třídy, brání zřizování odborných učeben. K výuce tělesné výchovy využívala škola sportovní haly a místní stadion. Jejich vzdálenost od budovy 2. stupně a speciálních tříd je značná, což ztěžuje především organizaci výuky tělesné výchovy. Budova mateřské školy v Čapkově ulici je jednopatrová a sestává ze dvou pavilonů, třídy mají příslušnou kapacitu, jsou světlé, směrované na jih. Ve šk. roce 2012/2013 byla navýšena kapacita MŠ na 181, proto musely být od dvě třídy předškoláků umístěny v budově v Krandově ulici. Škola má vlastní plynovou kotelnu. Budova je obklopena rozlehlou zahradou, vybavení zahrady bylo obnoveno, ale vyžaduje doplnění dalších průlezek, skluzavek apod. Školní kuchyně je vybavena v souladu s hygienickými předpisy, během prázdnin proběhla výměna výdejního pultu a rekonstrukce plynové kotelny v objektu v Krandově ulici. Vzhledem ke stávajícímu stavu budovy v Čapkově ulici jsou nutné další stavební úpravy (kompletní rekonstrukce střechy, zateplení celé budovy, výměna oken, oprava vnitřních omítek v některých třídách, zateplení podlah v přízemí). Vzhledem k velkému zájmu o zápis dětí do MŠ bude v následujícím školním roce zřízena další třída mateřské školy v rekonstruovaných prostorách školní družiny v budově v Krandově ulici. Vybavení ICT technikou 1. stupeň - V každé kmenové třídě je umístěn minimálně 1počítač připojen k síti Internet. - Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí QOMO. - 1 stanice je k dispozici ve sborovně pro zaměstnance školy. Celkem je na 1. stupni umístěno 11 počítačů s připojením na internet 2. stupeň - 2 počítačové učebny, rozmístěno 26stanic +dataprojektor a reprosoustavou, 10stanic v druhé PC učebně. Veškeré stanice připojeny k Internetu.

18 - Odborné učebny fyziky a hudební výchovy jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a repro soustavou. - 9 žákovských stanic je umístěno ve speciálních třídách a další je ve sborovně pro zaměstnanece. Všechny počítače jsou připojeny k internetové síti. Jednotlivé kabinety vyučujících disponují počítačem připojeným na internet Celkem je na 2. stupni 58 počítačů s připojením na internet. popis standardního vybavení stanice HDD 500B, 1,6 GHz, 1500GB DDR2, LCD 17. Windows 7. MS Office 2007, Inkscape, Gimp, Picasa, SketchUp, Internet Explorer 9. Každý pedagogický pracovník může využívat pracovní stanice (3 pevné + zařízení připojená k wi-fi síti), ke kterým je připojeno multifunkční síťové zařízení (tiskárna, scanner), lze připojit digitální fotoaparát, DVD kameru. Základním kvantitativním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro žáky je poměr počtu PC (pracovní stanice nebo notebook) na 100 žáků. Srovnávací hladina vychází z údajů z Výroční zpávy České školní inspekce za školní rok 2011/2012. Z porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto celostátním průměrem vyplývá, že škola splňuje republikový standard. Ze srovnání průměrného stáří výpočetní techniky na škole vůči republikovému průměru vychází, že výpočetní technika na škole vyhovuje zvolenému standardu České republiky. Škola využívá na většině PC operační systém Windows 7, ale v několika stanicích je nainstalován ještě systém verze XP, který je třeba do budoucna nahradit novějším typem OS. Ve škole jsou dosud třídy, kde není běžně k dispozici interaktivní a nebo výpočetní technika, proto bychom chtěli navýšit počet tříd vybavených interaktivní tabulí a další IC technikou. 9. Akce školy Škola pořádá četné akce pro veřejnost (Vánoční nadělování, Den matek ). Veřejnost je informována o činnosti školy ve Stodských listech, na webových stránkách a vývěskách. Velmi úzká je spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou, Domem dětí a mládeže a dalšími místními institucemi. Základní škola Příprava na soutěže a olympiády, činnosti realizované navíc ve školním i mimoškolním čase: a) účast v soutěžích a sportovních akcí - oblastní Kinderiáda - okresní přebor v aerobiku - přebory okresu Plzeň jih v přespolním běhu, podzimní atletické závody - Preventan Cup - okresní přebor ve florbalu - okresní přebor v přehazované - meziměstské atletické závody - atletický čtyřboj - olympiády F, Bi, Aj, Z, Nj, D, M, Ch, Čj - Matematický Klokan, Pythagoriáda - recitační soutěž - lyžařský výcvik v Jizerských horách - plavecký výcvik

19 b) kulturní a vzdělávací akce organizované školou - filmová představení - představení v KD - návštěva Techmanie Plzeň - divadelní představení v divadlech Alfa - exkurze do Divadla Alfa - vzájemné návštěvy dětí MŠ a žáků ZŠ, dny otevřených dveří - výuka na dětském dopravním hřišti v Blovicích - BESIP - dětský den - vystoupení ke Dni matek - návštěva partnerské školy Česká Ves - vánoční nadělování a vánoční jarmark - maškarní bál - poznávací zájezd do Bavorska (projekt) - návštěva Planetária Praha - Dny vědy a techniky Plzeň - vzdělávací programy v kině Imax Praha - hudební programy, výchovné koncerty Mateřská škola - vystoupení s rodiči a pro rodiče - výtvarné dílny s rodiči - divadelní představení v KD a mateřské škole - drakiáda - adventní tradice - vánoční jarmark a vánoční nadělování - zimní olympiáda - masopust - vítání jara - velikonoční výstava - Noc s Andersenem - besídka ke Dni matek - školka v přírodě - předplavecký kurz - slavnostní vyřazování - Den dětí - návštěva knihovny - exkurze v pekárně - keramika v DDM 9.1 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 1. místo v Mistrovství ČR ve futsalu účast na Mistrovství ČR ve fotbalu 1. místo v okresním kole recitační soutěže 1. a 2. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce 2. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce 2. místo v okresním přeboru ve florbalu účast v krajském kole soutěže Eurorébus 1. a 2. místo v okresním kole matematické olympiády 3. místo v krajském kole soutěže Košík plný rozumu

20 10. Prevence sociálně patologických jevů Škola využívá k zajištění primární prevence služeb a nabídek oblastního metodika prevence při PPP Plzeň-jih Preventivní aktivity v průběhu školního roku: - pro žáky 6.-9.roč. program Prevence šikany /KPZ/ - pro žáky speciálních tříd kombinovaný program prevence šikany/prevence drog. - pro žáky 9.roč. Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí /Národní iniciativa pro život, o.p.s./ přednáška + následná diskuse - 2 návštěvy filmových představení s drogovou problematikou: konkrétně filmy Katka a Piko /+následná diskuse v hodinách Vo/ - výukový program Tonda Obal na cestách /všechny ročníky/ - hudební soutěž Nebe plné hvězd - všechny třídy 1.-9.roč. zorganizovaly a uskutečnily školní výlety - škola pořádala nebo se zúčastnila řady sportovních akcí např. sportovní soutěže na Den dětí, McDonalds cup, Coca-Cola cup, Preventan cup, Pohár rozhlasu, turnaj ve florbalu - žáci 8.a 9.roč. navštívili program BESIP v Domažlicích - žáci 5.-7.roč. navštívili představení v Divadle Alfa - v rámci volnočasových aktivit na škole působil velký počet zájmových kroužků Metodik prevence rizikového chování pravidelně informoval pedagogické pracovníky v rámci pedagogických rad o nových preventivních aktivitách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnili všichni pedagogové ZŠ 1. i 2.stupně vzdělávání v projektu Minimalizace šikany. Pro všechny pedagogy ZŠ proběhlo vzdělávání v rámci projektu bezpečnost pod patronací Plzeňského kraje. Minimální preventivní program pro děti mateřské školy K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů sloužilo: - pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, - rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, - dotazníky pro zákonné zástupce dětí, - spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, kurátor OSVZ ). Škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, objevují se však u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného zanedbávání tak i zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod. V těchto případech škola spolupracuje s kurátory OSVZ a se zástupci ZDVOP Robinson Stod. Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole zajišťovala vedoucí učitelka, Bc. Markéta Römanová. O programu byli informováni všichni učitelé, zákonní zástupci i děti. Mateřská škola spolupracovala s dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 11. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty enviromentální vzdělávání - ekologická témata byla rozpracována do tématických plánů jednotlivých předmětů - důsledné třídění odpadů

21 - organizovaný sběr papíru - exkurze Vodárna Plzeň - pravidelné návštěvy ZOO Plzeň - podpora akcí organizovaných útulkem pro opuštěné psy v Plzni (sběr krmiva, např.piškotů) - ukázky výcviku psů - beseda o energii - program Tonda obal na cestách - zapojování do výtvarných soutěží - přírodovědný kroužek - sběr kaštanů 12. Spolupráce s rodiči a dalšími insitucemi Spolupráce školy s PPP a SPC vychází z podnětů školy i z podnětů zmíněných institucí. Škola má zájem především o speciálně - pedagogická vyšetření žáků ohledně vývojových poruch učení a také o psychologická vyšetření nebo konzultace ohledně konkrétních problémů. Učitelé si vybírají z nabídky hodnocených zařízení podle zájmu a potřeb vzdělávací semináře. Výchovný poradce a koordinátor prevence se zúčastňují pravidelných seminářů zaměřených na aktuální problémy ve výchově i profesionální orientaci, které pořádá PPP. Ve spolupráci s PPP Plzeň se podařilo pravidelně jednou za měsíc organizovat konzultace přímo ve škole, zajistit také šetření profesní orientace vycházejících žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni. U řady žáků je to důsledek zájmu samotných rodičů, ale u žáků s problémy chování je spolupráce zajišťována jen díky velké snaze a důslednosti pedagogů. Třídní učitelé 1. stupně pravidelně pořádají dny otevřených dveří, odpolední programy pro žáky a jejich rodiče, spaní ve škole, vyučování pro rodiče Stávající úroveň spolupráce se školou považují rodiče za vyhovující. Přetrvávají problémy s bezpečností při přecházení žáků mezi jednotlivými budovami, případně z budov ZŠ do školní jídelny. Rodiče měli možnost vyjádření i prostřednictvím schránky důvěry. Spolupráce s policií je oboustranná. Policie reaguje na podněty školy, škola naopak pomáhá při objasňování některých případů. Spolupráce s městských úřadem v oblasti výchovy je realizována především prostřednictvím odboru sociálních věcí a péče o dítě. Oboustranný kontakt je soustavný a na dobré úrovni. Tradicí se staly návštěvy žáků v Domě s pečovatelskou službou, kde byla pravidelně pořádána společná setkání se seniory. V rámci projektu organizace Člověk v tísni byl zaveden systém podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V hodnoceném školním roce neproběhla inspekce ČŠI.

22 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pracovníkem pověřeným k poskytování informací, přijímání stížností, podnětů a oznámení je ředitelka školy, Mgr. Věra Fichtlová, a v její nepřítomnosti je oprávněna poskytovat informace její zástupkyně, Mgr. Martina Macánová, - základní škola zveřejňuje informace o zápisu, školních akcích, soutěží a jiné činnosti školy prostřednictvím žáků, školních nástěnek, veřejných vývěsních tabulí na náměstí ČSA a v budově radnice, ve Stodských listech a na svých webových stránkách, - nejdůležitější dokumenty a předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně základní školy denně od 8.00 do hod., - konkrétní žádosti o informace nebyly v hodnoceném roce podány. 15. Projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Projekt RAMPS VIP III Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP- VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy. EUDAP 2 Od roku 2007 je na naší škole realizován mezinárodní projekt EUDAP 2. jehož partnery jsou Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt sleduje vývoj žáků v oblasti rizikového chování. Cílem projektu je ověření možností implementace modelu primární prevence EU-Dap 2 v podmínkách vybraných základních škol. Projekt EU-Dap Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level vznikl

23 před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech Účastnilo se jej 7 zemí EU. Tento projekt byl následně vyhodnocen a díky dosaženým výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K tomuto pokračování byly přizvány další 3 země, mezi nimi Česká republika. Cílem je ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek a v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s minimálním preventivním programem. KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch. Dalekohled Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Organizátory projektu jsou společnosti Asekol, Eko-kom a Ecobat. Rozumíme penězům Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci získají základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy Komenského nám. 10, 33301

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více