Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice."

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy Komenského nám. 10, Stod IČ Telefon ředitelství Adresa internetové stránky Název a adresa zřizovatele Město Stod nám. ČSA 294, Stod IZO ředitelství Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Macánová Vedoucí učitelka pro třídy MŠ Bc. Markéta Römanová Základní škola Rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od , č.j / Mateřská škola Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5574/09. Školní družina Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/9380/12. Školní jídelna MŠ a školní jídelna ZŠ Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5945/ Součásti školy Komenského nám. 10 (ředitelství) 8 tříd 2. stupně Hradecká tříd 1. stupně 1 oddělení školní družiny Sokolská speciální třídy Čapkova tříd mateřské školy Krandova oddělení školní družiny 1 třída mateřské školy 1.3. Spádový obvod školy Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. 2. Personální údaje Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka pro třídy MŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole pracuje 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence a 1 speciální pedagog, jehož činnost je financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR (projekt RAMPS - VIP III ). Pedagogové buď splňují kvalifikační předpoklady nebo si potřebné vzdělání doplňují. Pro podporu zdravotně postižených žáků škola využívala základní škola celkem 4 asistenty pedagoga, mateřská škola 1 asistenta pedagoga.

3

4

5

6

7

8 2.1 Školská rada Na základě 168 zákona 561/2004 Sb. vznikla při ZŠ Stod Školská rada složená ze 6 členů. Její třetinu zvolili v řádných volbách konaných dne zákonní zástupci nezletilých žáků, druhá třetina Školské rady byla zvolena pedagogickými pracovníky naší školy a poslední třetinu jmenoval zřizovatel školy, Město Stod. Zvolení zástupci nezletilých žáků: MUDr. Dagmar Rumanová Bc. Danuše Šmidingrová Zvolení zástupci pedagogických pracovníkůi: Mgr. Jana Pflugová Mgr. Miroslav Jindřich Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Luboš Berka Iva Hořanová

9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program třídy základní školy ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/567 speciální třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP, č.j.zš/2009/680 třídy mateřské školy Všechny barvy duhy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/559 oddělení školní družiny ŠVP pro zájmové vzdělávání 3.2 Učební plán školy Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace/ z toho disponibilní časová dotace 20/0 22/2 24/2 25/1 26/

10 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Součet vyuč. hodin/z toho dispon. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Čj /3 ANGLICKÝ JAZYK Aj /0 INFORM. TECH. INFORMATIKA Inf /3 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA MATEMATIKA M /4 DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vo FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z /1 /4 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč /1 UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzd Součet základních hodin /18 /2 Volitelné předměty 6.roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. probíhají souběžně NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK SPORTOVNÍ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Nj Rj Šj Sv Ikt /6 Celkový součet hodin /24 Celková povinná časová dotace 122 hodin

11 Učební plán pro speciální třídy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Z Celkem Celkem toho předměty předměty DČD Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a Výchova k společnost občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z toho DČD Pod vedením vyučujících základní školy navštěvovali žáci tyto kroužky: dramatický kroužek, zdravotní tělesná výchova v MŠ, atletika, tenis, volejbal, filmový klub, pohybová přípravka, sborový zpěv (některé kroužky probíhaly ve spolupráci s DDM). Kroužek Brzy budu školákem byl veden speciálním pedagogem a vyučujícími budoucích 1. tříd a byl určen dětem z předškolních tříd mateřské školy. Jeho činnost byla výborně hodnocena nejen rodiči, pedagogy MŠ, ale také vyučujícími 1. stupně ZŠ.

12 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Počty dětí ve třídách mateřské školy Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

13 4.3 Absolventi Výchova k volbě povolání je na naší škole integrována do předmětů výchova k občanství, výchova ke zdraví a pracovní činnosti. Škola byla zapojena do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje nazvaného Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje. V rámci tohoto projektu se žáci mohli zúčastňovat ukázkových dnů na středních školách, kde si vyzkoušeli některé pracovní činnosti související se studijními obory těchto škol. Mohli se též zúčastňovat exkurzí do závodů a besed s odborníky. Žáci osmých a devátých ročníků navštívili Veletrh perspektivy řemesel pořádaný Okresní hospodářskou komorou Plzeň-jih ve Stodě. Zde se mohli seznámit se studijními obory na devatenácti středních školách, získat informace o oborech i vidět praktické činnosti studentů. Pro rodiče vycházejících žáků naše škola zorganizovala aktiv k volbě povolání. Na něm informovali rodiče zástupci dvanácti středních škol. Žáci 9. tříd též navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Plzni. Výsledky přijímacího řízení Z 9. ročníku maturitní obory 37 žáků (69,8%) učební obory 16 žáků (30,2%) Z 8. ročníku učební obory 3 žáci Ze speciálních tříd učební obory 3 žáci Celkem - maturitní obory 37 žáků (62,7%) učební obory 22 žáků Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Odvolání ohledně nepřijetí na studijní obor podali rodiče 7 žáků ( z toho dva žáci již byli přijati na jiný studijní obor, rodiče 4 žáků podávali odvolání na dva studijní obory). Šest odvolání bylo vyřízeno kladně, 5 záporně. Mezi 16 žáky 9. ročníku přijatými na učební obory je 1 žák, který byl přijat na studijní obor, ale přednost dal učebnímu oboru. Pět žáků 9. ročníku dělalo talentovou zkoušku na umělecké obor, 4 z nich byli přijati. Přehled škol a oborů: Název a adresa střední školy Obor Zakončení studia Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň Matematika a přírodní vědy MT 3 Soukromá střední umělecko-průmyslová škola Zámeček s.r.o., Pod Vinicemi, Plzeň Malba v umění, designu a architektuře MT 1 Obchodní akademie, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Obchodní akademie MT 2 VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň Elektrotechnika MT 3 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň Elektronika mechatronika MT 2 Mechanik seřizovač MT 4 Strojírenství MT 1 Obráběč kovů VL 2 Pedagogické lyceum (tělesná výchova) MT 1 Sociální činnost MT 1 Provoz a ekonomika dopravy MT 1 Počet přijatých

14 SZŠ a VOŠ zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň Laboratorní asistent MT 1 Sportovní a podnikatelská střední škola, Sady 5. května 21, Plzeň Ekonomika a podnikání MT 1 Multimediální tvorba MT 2 Ekonomika a podnikání SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Nerudova MT 1 cestovní ruch 33, Plzeň Ekonomika vnitřního MT 1 obchodu SŠ informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G, Plzeň Informační technologie MT 2 Hotelová škola, U Borského parku 3, Plzeň Hotelnictví a cestovní ruch MT 1 Kuchař VL 2 ISŠ živnostenská, Škroupova 13, Plzeň ekonomika a podnikání MT 2 SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení MT 1 Gymnázium a SOŠ, Školní 280, Plasy Veterinářství MT 1 SŠ, U Klubu 302, Horní Bříza Strojní mechanik VL 1 OŠ, ZŠ a MŠ, V Sídlišti 349, Zbůch Zahradnická výroba VL 1 VOŠ, OA a SZŠ, Erbenova 184, Domažlice Zdravotnický asistent MT 1 Mechanik seřizovač MT 1 Obráběč kovů VL 3 Strojní mechanik VL 1 SOU, Prokopa Velikého 640, Domažlice Kosmetické služby MT 1 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MPV VL 2 Stod) Kadeřník (MPV Stod) VL 3 Předškolní a mimoškolní SOŠ a SOU, Littrowa 122, Horšovský Týn pedagogika MT 1 Opravář zemědělských strojů VL 4 ZŠ a OŠ, Nádražní 89, Horšovský Týn Zednické práce VL 1 Potravinářská výroba VL 1 SPŠ keramická a sklářská, nám. 17. listopadu 12, Výtvarní zpracování Karlovy Vary keramiky a porcelánu MT 1 SŠ dostihového sportu a jezdectví, Praha Velká Jezdkyně a ošetřovatelka Chuchle dostihových koní VL 1

15 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Žáci 1. stupně (1 žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.) Žáci 2. stupně (1 žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.)

16 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných např. KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, ZČU Plzeň, Aisis apod. V hodnoceném školním roce proběhlo vzdělávání v těchto kurzech: Nezvyklé metody v hodinách češtiny Minimalizace šikany Rozumíme penězům Metodik prevence specializační studium Respektovat a být respektován Modernizace výuky pomocí metody CLILL Jazyk a řeč Správná řeč Logopedická prevence narušené komunik.schopnosti Netradiční vyučování v čes.jazyce a literatuře Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy Moderní pražská architektura Rozvoj smysl.vnímání,tvořivosti a grafomotoriky Studium pro asistenty pedagoga Kotě z Kocourkova aneb Jak vzbudit v dětech zájem o čtení Práce s hlasem Druhy narušené komunikační schopnosti Náročné živ.situace u dětí předšk.věku Kreativní výtvarné techniky Skončení prac.poměru po novele zák.práce Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ Jak cvičit, co na co Vyhl.č. 72 a 73 z r.2005 ve znění pozd.předpisů MŠ očima ČŠI Netradiční vazby,tvorba dekorací Vyučování dějin ve vlastivědě na 1.st. ZŠ Třesky, plesky, hravě česky Geopolitika Stř.Evropy v průřezu staletí Aktuální otázky vývoje voleb v Rusku v kont.polit.systému Práce s hlasem Cesta za pohádkou Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ Příklady dobré praxe Profesionální grafika za cenu vloženého času Ekoateliér Činnost školní družiny

17 7. Zájmové vzdělávání: školní družina 7.1 Školní družina Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem Materiálně technické vybavení školy V hodnoceném období probíhalo vzdělávání stále v několika od sebe značně vzdálených objektech. Tím je velmi ztížena nejen řídící práce, ale situace si žádá i větší počet provozních pracovníků k zajištění běžného provozu jednotlivých budov. Vzdálenost budovy 1. stupně komplikuje také organizaci činnosti školní družiny.toto stejně jako vytápění budov a jejich údržba představuje vysoké finanční náklady. Vzhledem k již dokončenému zateplení budovy 2. stupně došlo k úspoře nákladů na vytápění. V budově 2. stupně mohou vyučující využívat kvalitně vybavené a prostorné odborné kabinety. Nedostatečný počet místností v budově v Hradecké ulici, které musí být využívány jako kmenové třídy, brání zřizování odborných učeben. K výuce tělesné výchovy využívala škola sportovní haly a místní stadion. Jejich vzdálenost od budovy 2. stupně a speciálních tříd je značná, což ztěžuje především organizaci výuky tělesné výchovy. Budova mateřské školy v Čapkově ulici je jednopatrová a sestává ze dvou pavilonů, třídy mají příslušnou kapacitu, jsou světlé, směrované na jih. Ve šk. roce 2012/2013 byla navýšena kapacita MŠ na 181, proto musely být od dvě třídy předškoláků umístěny v budově v Krandově ulici. Škola má vlastní plynovou kotelnu. Budova je obklopena rozlehlou zahradou, vybavení zahrady bylo obnoveno, ale vyžaduje doplnění dalších průlezek, skluzavek apod. Školní kuchyně je vybavena v souladu s hygienickými předpisy, během prázdnin proběhla výměna výdejního pultu a rekonstrukce plynové kotelny v objektu v Krandově ulici. Vzhledem ke stávajícímu stavu budovy v Čapkově ulici jsou nutné další stavební úpravy (kompletní rekonstrukce střechy, zateplení celé budovy, výměna oken, oprava vnitřních omítek v některých třídách, zateplení podlah v přízemí). Vzhledem k velkému zájmu o zápis dětí do MŠ bude v následujícím školním roce zřízena další třída mateřské školy v rekonstruovaných prostorách školní družiny v budově v Krandově ulici. Vybavení ICT technikou 1. stupeň - V každé kmenové třídě je umístěn minimálně 1počítač připojen k síti Internet. - Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí QOMO. - 1 stanice je k dispozici ve sborovně pro zaměstnance školy. Celkem je na 1. stupni umístěno 11 počítačů s připojením na internet 2. stupeň - 2 počítačové učebny, rozmístěno 26stanic +dataprojektor a reprosoustavou, 10stanic v druhé PC učebně. Veškeré stanice připojeny k Internetu.

18 - Odborné učebny fyziky a hudební výchovy jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a repro soustavou. - 9 žákovských stanic je umístěno ve speciálních třídách a další je ve sborovně pro zaměstnanece. Všechny počítače jsou připojeny k internetové síti. Jednotlivé kabinety vyučujících disponují počítačem připojeným na internet Celkem je na 2. stupni 58 počítačů s připojením na internet. popis standardního vybavení stanice HDD 500B, 1,6 GHz, 1500GB DDR2, LCD 17. Windows 7. MS Office 2007, Inkscape, Gimp, Picasa, SketchUp, Internet Explorer 9. Každý pedagogický pracovník může využívat pracovní stanice (3 pevné + zařízení připojená k wi-fi síti), ke kterým je připojeno multifunkční síťové zařízení (tiskárna, scanner), lze připojit digitální fotoaparát, DVD kameru. Základním kvantitativním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro žáky je poměr počtu PC (pracovní stanice nebo notebook) na 100 žáků. Srovnávací hladina vychází z údajů z Výroční zpávy České školní inspekce za školní rok 2011/2012. Z porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto celostátním průměrem vyplývá, že škola splňuje republikový standard. Ze srovnání průměrného stáří výpočetní techniky na škole vůči republikovému průměru vychází, že výpočetní technika na škole vyhovuje zvolenému standardu České republiky. Škola využívá na většině PC operační systém Windows 7, ale v několika stanicích je nainstalován ještě systém verze XP, který je třeba do budoucna nahradit novějším typem OS. Ve škole jsou dosud třídy, kde není běžně k dispozici interaktivní a nebo výpočetní technika, proto bychom chtěli navýšit počet tříd vybavených interaktivní tabulí a další IC technikou. 9. Akce školy Škola pořádá četné akce pro veřejnost (Vánoční nadělování, Den matek ). Veřejnost je informována o činnosti školy ve Stodských listech, na webových stránkách a vývěskách. Velmi úzká je spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou, Domem dětí a mládeže a dalšími místními institucemi. Základní škola Příprava na soutěže a olympiády, činnosti realizované navíc ve školním i mimoškolním čase: a) účast v soutěžích a sportovních akcí - oblastní Kinderiáda - okresní přebor v aerobiku - přebory okresu Plzeň jih v přespolním běhu, podzimní atletické závody - Preventan Cup - okresní přebor ve florbalu - okresní přebor v přehazované - meziměstské atletické závody - atletický čtyřboj - olympiády F, Bi, Aj, Z, Nj, D, M, Ch, Čj - Matematický Klokan, Pythagoriáda - recitační soutěž - lyžařský výcvik v Jizerských horách - plavecký výcvik

19 b) kulturní a vzdělávací akce organizované školou - filmová představení - představení v KD - návštěva Techmanie Plzeň - divadelní představení v divadlech Alfa - exkurze do Divadla Alfa - vzájemné návštěvy dětí MŠ a žáků ZŠ, dny otevřených dveří - výuka na dětském dopravním hřišti v Blovicích - BESIP - dětský den - vystoupení ke Dni matek - návštěva partnerské školy Česká Ves - vánoční nadělování a vánoční jarmark - maškarní bál - poznávací zájezd do Bavorska (projekt) - návštěva Planetária Praha - Dny vědy a techniky Plzeň - vzdělávací programy v kině Imax Praha - hudební programy, výchovné koncerty Mateřská škola - vystoupení s rodiči a pro rodiče - výtvarné dílny s rodiči - divadelní představení v KD a mateřské škole - drakiáda - adventní tradice - vánoční jarmark a vánoční nadělování - zimní olympiáda - masopust - vítání jara - velikonoční výstava - Noc s Andersenem - besídka ke Dni matek - školka v přírodě - předplavecký kurz - slavnostní vyřazování - Den dětí - návštěva knihovny - exkurze v pekárně - keramika v DDM 9.1 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 1. místo v Mistrovství ČR ve futsalu účast na Mistrovství ČR ve fotbalu 1. místo v okresním kole recitační soutěže 1. a 2. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce 2. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce 2. místo v okresním přeboru ve florbalu účast v krajském kole soutěže Eurorébus 1. a 2. místo v okresním kole matematické olympiády 3. místo v krajském kole soutěže Košík plný rozumu

20 10. Prevence sociálně patologických jevů Škola využívá k zajištění primární prevence služeb a nabídek oblastního metodika prevence při PPP Plzeň-jih Preventivní aktivity v průběhu školního roku: - pro žáky 6.-9.roč. program Prevence šikany /KPZ/ - pro žáky speciálních tříd kombinovaný program prevence šikany/prevence drog. - pro žáky 9.roč. Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí /Národní iniciativa pro život, o.p.s./ přednáška + následná diskuse - 2 návštěvy filmových představení s drogovou problematikou: konkrétně filmy Katka a Piko /+následná diskuse v hodinách Vo/ - výukový program Tonda Obal na cestách /všechny ročníky/ - hudební soutěž Nebe plné hvězd - všechny třídy 1.-9.roč. zorganizovaly a uskutečnily školní výlety - škola pořádala nebo se zúčastnila řady sportovních akcí např. sportovní soutěže na Den dětí, McDonalds cup, Coca-Cola cup, Preventan cup, Pohár rozhlasu, turnaj ve florbalu - žáci 8.a 9.roč. navštívili program BESIP v Domažlicích - žáci 5.-7.roč. navštívili představení v Divadle Alfa - v rámci volnočasových aktivit na škole působil velký počet zájmových kroužků Metodik prevence rizikového chování pravidelně informoval pedagogické pracovníky v rámci pedagogických rad o nových preventivních aktivitách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnili všichni pedagogové ZŠ 1. i 2.stupně vzdělávání v projektu Minimalizace šikany. Pro všechny pedagogy ZŠ proběhlo vzdělávání v rámci projektu bezpečnost pod patronací Plzeňského kraje. Minimální preventivní program pro děti mateřské školy K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů sloužilo: - pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, - rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, - dotazníky pro zákonné zástupce dětí, - spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, kurátor OSVZ ). Škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, objevují se však u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného zanedbávání tak i zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod. V těchto případech škola spolupracuje s kurátory OSVZ a se zástupci ZDVOP Robinson Stod. Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole zajišťovala vedoucí učitelka, Bc. Markéta Römanová. O programu byli informováni všichni učitelé, zákonní zástupci i děti. Mateřská škola spolupracovala s dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 11. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty enviromentální vzdělávání - ekologická témata byla rozpracována do tématických plánů jednotlivých předmětů - důsledné třídění odpadů

21 - organizovaný sběr papíru - exkurze Vodárna Plzeň - pravidelné návštěvy ZOO Plzeň - podpora akcí organizovaných útulkem pro opuštěné psy v Plzni (sběr krmiva, např.piškotů) - ukázky výcviku psů - beseda o energii - program Tonda obal na cestách - zapojování do výtvarných soutěží - přírodovědný kroužek - sběr kaštanů 12. Spolupráce s rodiči a dalšími insitucemi Spolupráce školy s PPP a SPC vychází z podnětů školy i z podnětů zmíněných institucí. Škola má zájem především o speciálně - pedagogická vyšetření žáků ohledně vývojových poruch učení a také o psychologická vyšetření nebo konzultace ohledně konkrétních problémů. Učitelé si vybírají z nabídky hodnocených zařízení podle zájmu a potřeb vzdělávací semináře. Výchovný poradce a koordinátor prevence se zúčastňují pravidelných seminářů zaměřených na aktuální problémy ve výchově i profesionální orientaci, které pořádá PPP. Ve spolupráci s PPP Plzeň se podařilo pravidelně jednou za měsíc organizovat konzultace přímo ve škole, zajistit také šetření profesní orientace vycházejících žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni. U řady žáků je to důsledek zájmu samotných rodičů, ale u žáků s problémy chování je spolupráce zajišťována jen díky velké snaze a důslednosti pedagogů. Třídní učitelé 1. stupně pravidelně pořádají dny otevřených dveří, odpolední programy pro žáky a jejich rodiče, spaní ve škole, vyučování pro rodiče Stávající úroveň spolupráce se školou považují rodiče za vyhovující. Přetrvávají problémy s bezpečností při přecházení žáků mezi jednotlivými budovami, případně z budov ZŠ do školní jídelny. Rodiče měli možnost vyjádření i prostřednictvím schránky důvěry. Spolupráce s policií je oboustranná. Policie reaguje na podněty školy, škola naopak pomáhá při objasňování některých případů. Spolupráce s městských úřadem v oblasti výchovy je realizována především prostřednictvím odboru sociálních věcí a péče o dítě. Oboustranný kontakt je soustavný a na dobré úrovni. Tradicí se staly návštěvy žáků v Domě s pečovatelskou službou, kde byla pravidelně pořádána společná setkání se seniory. V rámci projektu organizace Člověk v tísni byl zaveden systém podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V hodnoceném školním roce neproběhla inspekce ČŠI.

22 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pracovníkem pověřeným k poskytování informací, přijímání stížností, podnětů a oznámení je ředitelka školy, Mgr. Věra Fichtlová, a v její nepřítomnosti je oprávněna poskytovat informace její zástupkyně, Mgr. Martina Macánová, - základní škola zveřejňuje informace o zápisu, školních akcích, soutěží a jiné činnosti školy prostřednictvím žáků, školních nástěnek, veřejných vývěsních tabulí na náměstí ČSA a v budově radnice, ve Stodských listech a na svých webových stránkách, - nejdůležitější dokumenty a předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně základní školy denně od 8.00 do hod., - konkrétní žádosti o informace nebyly v hodnoceném roce podány. 15. Projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Projekt RAMPS VIP III Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP- VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy. EUDAP 2 Od roku 2007 je na naší škole realizován mezinárodní projekt EUDAP 2. jehož partnery jsou Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt sleduje vývoj žáků v oblasti rizikového chování. Cílem projektu je ověření možností implementace modelu primární prevence EU-Dap 2 v podmínkách vybraných základních škol. Projekt EU-Dap Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level vznikl

23 před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech Účastnilo se jej 7 zemí EU. Tento projekt byl následně vyhodnocen a díky dosaženým výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K tomuto pokračování byly přizvány další 3 země, mezi nimi Česká republika. Cílem je ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek a v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s minimálním preventivním programem. KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch. Dalekohled Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Organizátory projektu jsou společnosti Asekol, Eko-kom a Ecobat. Rozumíme penězům Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci získají základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více