Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice."

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy Komenského nám. 10, Stod IČ Telefon ředitelství Adresa internetové stránky Název a adresa zřizovatele Město Stod nám. ČSA 294, Stod IZO ředitelství Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Macánová Vedoucí učitelka pro třídy MŠ Bc. Markéta Römanová Základní škola Rozhodnutí MŠMT ze dne s účinností od , č.j / Mateřská škola Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5574/09. Školní družina Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/9380/12. Školní jídelna MŠ a školní jídelna ZŠ Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne s účinností od , č.j. ŠMS/5945/ Součásti školy Komenského nám. 10 (ředitelství) 8 tříd 2. stupně Hradecká tříd 1. stupně 1 oddělení školní družiny Sokolská speciální třídy Čapkova tříd mateřské školy Krandova oddělení školní družiny 1 třída mateřské školy 1.3. Spádový obvod školy Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. 2. Personální údaje Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka pro třídy MŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole pracuje 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence a 1 speciální pedagog, jehož činnost je financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR (projekt RAMPS - VIP III ). Pedagogové buď splňují kvalifikační předpoklady nebo si potřebné vzdělání doplňují. Pro podporu zdravotně postižených žáků škola využívala základní škola celkem 4 asistenty pedagoga, mateřská škola 1 asistenta pedagoga.

3

4

5

6

7

8 2.1 Školská rada Na základě 168 zákona 561/2004 Sb. vznikla při ZŠ Stod Školská rada složená ze 6 členů. Její třetinu zvolili v řádných volbách konaných dne zákonní zástupci nezletilých žáků, druhá třetina Školské rady byla zvolena pedagogickými pracovníky naší školy a poslední třetinu jmenoval zřizovatel školy, Město Stod. Zvolení zástupci nezletilých žáků: MUDr. Dagmar Rumanová Bc. Danuše Šmidingrová Zvolení zástupci pedagogických pracovníkůi: Mgr. Jana Pflugová Mgr. Miroslav Jindřich Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Luboš Berka Iva Hořanová

9 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program třídy základní školy ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/567 speciální třídy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro žáky s LMP, č.j.zš/2009/680 třídy mateřské školy Všechny barvy duhy, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č.j. ZŠ/2009/559 oddělení školní družiny ŠVP pro zájmové vzdělávání 3.2 Učební plán školy Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace/ z toho disponibilní časová dotace 20/0 22/2 24/2 25/1 26/

10 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Součet vyuč. hodin/z toho dispon. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Čj /3 ANGLICKÝ JAZYK Aj /0 INFORM. TECH. INFORMATIKA Inf /3 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA MATEMATIKA M /4 DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vo FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z /1 /4 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč /1 UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzd Součet základních hodin /18 /2 Volitelné předměty 6.roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. probíhají souběžně NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK SPORTOVNÍ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Nj Rj Šj Sv Ikt /6 Celkový součet hodin /24 Celková povinná časová dotace 122 hodin

11 Učební plán pro speciální třídy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Z Celkem Celkem toho předměty předměty DČD Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a Výchova k společnost občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z toho DČD Pod vedením vyučujících základní školy navštěvovali žáci tyto kroužky: dramatický kroužek, zdravotní tělesná výchova v MŠ, atletika, tenis, volejbal, filmový klub, pohybová přípravka, sborový zpěv (některé kroužky probíhaly ve spolupráci s DDM). Kroužek Brzy budu školákem byl veden speciálním pedagogem a vyučujícími budoucích 1. tříd a byl určen dětem z předškolních tříd mateřské školy. Jeho činnost byla výborně hodnocena nejen rodiči, pedagogy MŠ, ale také vyučujícími 1. stupně ZŠ.

12 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Počty dětí ve třídách mateřské školy Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

13 4.3 Absolventi Výchova k volbě povolání je na naší škole integrována do předmětů výchova k občanství, výchova ke zdraví a pracovní činnosti. Škola byla zapojena do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje nazvaného Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje. V rámci tohoto projektu se žáci mohli zúčastňovat ukázkových dnů na středních školách, kde si vyzkoušeli některé pracovní činnosti související se studijními obory těchto škol. Mohli se též zúčastňovat exkurzí do závodů a besed s odborníky. Žáci osmých a devátých ročníků navštívili Veletrh perspektivy řemesel pořádaný Okresní hospodářskou komorou Plzeň-jih ve Stodě. Zde se mohli seznámit se studijními obory na devatenácti středních školách, získat informace o oborech i vidět praktické činnosti studentů. Pro rodiče vycházejících žáků naše škola zorganizovala aktiv k volbě povolání. Na něm informovali rodiče zástupci dvanácti středních škol. Žáci 9. tříd též navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Plzni. Výsledky přijímacího řízení Z 9. ročníku maturitní obory 37 žáků (69,8%) učební obory 16 žáků (30,2%) Z 8. ročníku učební obory 3 žáci Ze speciálních tříd učební obory 3 žáci Celkem - maturitní obory 37 žáků (62,7%) učební obory 22 žáků Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Odvolání ohledně nepřijetí na studijní obor podali rodiče 7 žáků ( z toho dva žáci již byli přijati na jiný studijní obor, rodiče 4 žáků podávali odvolání na dva studijní obory). Šest odvolání bylo vyřízeno kladně, 5 záporně. Mezi 16 žáky 9. ročníku přijatými na učební obory je 1 žák, který byl přijat na studijní obor, ale přednost dal učebnímu oboru. Pět žáků 9. ročníku dělalo talentovou zkoušku na umělecké obor, 4 z nich byli přijati. Přehled škol a oborů: Název a adresa střední školy Obor Zakončení studia Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň Matematika a přírodní vědy MT 3 Soukromá střední umělecko-průmyslová škola Zámeček s.r.o., Pod Vinicemi, Plzeň Malba v umění, designu a architektuře MT 1 Obchodní akademie, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Obchodní akademie MT 2 VOŠ a SPŠE, Koterovská 85, Plzeň Elektrotechnika MT 3 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň Elektronika mechatronika MT 2 Mechanik seřizovač MT 4 Strojírenství MT 1 Obráběč kovů VL 2 Pedagogické lyceum (tělesná výchova) MT 1 Sociální činnost MT 1 Provoz a ekonomika dopravy MT 1 Počet přijatých

14 SZŠ a VOŠ zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň Laboratorní asistent MT 1 Sportovní a podnikatelská střední škola, Sady 5. května 21, Plzeň Ekonomika a podnikání MT 1 Multimediální tvorba MT 2 Ekonomika a podnikání SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Nerudova MT 1 cestovní ruch 33, Plzeň Ekonomika vnitřního MT 1 obchodu SŠ informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G, Plzeň Informační technologie MT 2 Hotelová škola, U Borského parku 3, Plzeň Hotelnictví a cestovní ruch MT 1 Kuchař VL 2 ISŠ živnostenská, Škroupova 13, Plzeň ekonomika a podnikání MT 2 SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení MT 1 Gymnázium a SOŠ, Školní 280, Plasy Veterinářství MT 1 SŠ, U Klubu 302, Horní Bříza Strojní mechanik VL 1 OŠ, ZŠ a MŠ, V Sídlišti 349, Zbůch Zahradnická výroba VL 1 VOŠ, OA a SZŠ, Erbenova 184, Domažlice Zdravotnický asistent MT 1 Mechanik seřizovač MT 1 Obráběč kovů VL 3 Strojní mechanik VL 1 SOU, Prokopa Velikého 640, Domažlice Kosmetické služby MT 1 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (MPV VL 2 Stod) Kadeřník (MPV Stod) VL 3 Předškolní a mimoškolní SOŠ a SOU, Littrowa 122, Horšovský Týn pedagogika MT 1 Opravář zemědělských strojů VL 4 ZŠ a OŠ, Nádražní 89, Horšovský Týn Zednické práce VL 1 Potravinářská výroba VL 1 SPŠ keramická a sklářská, nám. 17. listopadu 12, Výtvarní zpracování Karlovy Vary keramiky a porcelánu MT 1 SŠ dostihového sportu a jezdectví, Praha Velká Jezdkyně a ošetřovatelka Chuchle dostihových koní VL 1

15 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Žáci 1. stupně (1 žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.) Žáci 2. stupně (1 žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole - 38 Zák.č.561/2004 Sb.)

16 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných např. KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, ZČU Plzeň, Aisis apod. V hodnoceném školním roce proběhlo vzdělávání v těchto kurzech: Nezvyklé metody v hodinách češtiny Minimalizace šikany Rozumíme penězům Metodik prevence specializační studium Respektovat a být respektován Modernizace výuky pomocí metody CLILL Jazyk a řeč Správná řeč Logopedická prevence narušené komunik.schopnosti Netradiční vyučování v čes.jazyce a literatuře Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy Moderní pražská architektura Rozvoj smysl.vnímání,tvořivosti a grafomotoriky Studium pro asistenty pedagoga Kotě z Kocourkova aneb Jak vzbudit v dětech zájem o čtení Práce s hlasem Druhy narušené komunikační schopnosti Náročné živ.situace u dětí předšk.věku Kreativní výtvarné techniky Skončení prac.poměru po novele zák.práce Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Plánování a evaluace činností s dětmi v MŠ Jak cvičit, co na co Vyhl.č. 72 a 73 z r.2005 ve znění pozd.předpisů MŠ očima ČŠI Netradiční vazby,tvorba dekorací Vyučování dějin ve vlastivědě na 1.st. ZŠ Třesky, plesky, hravě česky Geopolitika Stř.Evropy v průřezu staletí Aktuální otázky vývoje voleb v Rusku v kont.polit.systému Práce s hlasem Cesta za pohádkou Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ Příklady dobré praxe Profesionální grafika za cenu vloženého času Ekoateliér Činnost školní družiny

17 7. Zájmové vzdělávání: školní družina 7.1 Školní družina Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem Materiálně technické vybavení školy V hodnoceném období probíhalo vzdělávání stále v několika od sebe značně vzdálených objektech. Tím je velmi ztížena nejen řídící práce, ale situace si žádá i větší počet provozních pracovníků k zajištění běžného provozu jednotlivých budov. Vzdálenost budovy 1. stupně komplikuje také organizaci činnosti školní družiny.toto stejně jako vytápění budov a jejich údržba představuje vysoké finanční náklady. Vzhledem k již dokončenému zateplení budovy 2. stupně došlo k úspoře nákladů na vytápění. V budově 2. stupně mohou vyučující využívat kvalitně vybavené a prostorné odborné kabinety. Nedostatečný počet místností v budově v Hradecké ulici, které musí být využívány jako kmenové třídy, brání zřizování odborných učeben. K výuce tělesné výchovy využívala škola sportovní haly a místní stadion. Jejich vzdálenost od budovy 2. stupně a speciálních tříd je značná, což ztěžuje především organizaci výuky tělesné výchovy. Budova mateřské školy v Čapkově ulici je jednopatrová a sestává ze dvou pavilonů, třídy mají příslušnou kapacitu, jsou světlé, směrované na jih. Ve šk. roce 2012/2013 byla navýšena kapacita MŠ na 181, proto musely být od dvě třídy předškoláků umístěny v budově v Krandově ulici. Škola má vlastní plynovou kotelnu. Budova je obklopena rozlehlou zahradou, vybavení zahrady bylo obnoveno, ale vyžaduje doplnění dalších průlezek, skluzavek apod. Školní kuchyně je vybavena v souladu s hygienickými předpisy, během prázdnin proběhla výměna výdejního pultu a rekonstrukce plynové kotelny v objektu v Krandově ulici. Vzhledem ke stávajícímu stavu budovy v Čapkově ulici jsou nutné další stavební úpravy (kompletní rekonstrukce střechy, zateplení celé budovy, výměna oken, oprava vnitřních omítek v některých třídách, zateplení podlah v přízemí). Vzhledem k velkému zájmu o zápis dětí do MŠ bude v následujícím školním roce zřízena další třída mateřské školy v rekonstruovaných prostorách školní družiny v budově v Krandově ulici. Vybavení ICT technikou 1. stupeň - V každé kmenové třídě je umístěn minimálně 1počítač připojen k síti Internet. - Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí QOMO. - 1 stanice je k dispozici ve sborovně pro zaměstnance školy. Celkem je na 1. stupni umístěno 11 počítačů s připojením na internet 2. stupeň - 2 počítačové učebny, rozmístěno 26stanic +dataprojektor a reprosoustavou, 10stanic v druhé PC učebně. Veškeré stanice připojeny k Internetu.

18 - Odborné učebny fyziky a hudební výchovy jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a repro soustavou. - 9 žákovských stanic je umístěno ve speciálních třídách a další je ve sborovně pro zaměstnanece. Všechny počítače jsou připojeny k internetové síti. Jednotlivé kabinety vyučujících disponují počítačem připojeným na internet Celkem je na 2. stupni 58 počítačů s připojením na internet. popis standardního vybavení stanice HDD 500B, 1,6 GHz, 1500GB DDR2, LCD 17. Windows 7. MS Office 2007, Inkscape, Gimp, Picasa, SketchUp, Internet Explorer 9. Každý pedagogický pracovník může využívat pracovní stanice (3 pevné + zařízení připojená k wi-fi síti), ke kterým je připojeno multifunkční síťové zařízení (tiskárna, scanner), lze připojit digitální fotoaparát, DVD kameru. Základním kvantitativním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro žáky je poměr počtu PC (pracovní stanice nebo notebook) na 100 žáků. Srovnávací hladina vychází z údajů z Výroční zpávy České školní inspekce za školní rok 2011/2012. Z porovnání hodnoty vypočtené pro školu s tímto celostátním průměrem vyplývá, že škola splňuje republikový standard. Ze srovnání průměrného stáří výpočetní techniky na škole vůči republikovému průměru vychází, že výpočetní technika na škole vyhovuje zvolenému standardu České republiky. Škola využívá na většině PC operační systém Windows 7, ale v několika stanicích je nainstalován ještě systém verze XP, který je třeba do budoucna nahradit novějším typem OS. Ve škole jsou dosud třídy, kde není běžně k dispozici interaktivní a nebo výpočetní technika, proto bychom chtěli navýšit počet tříd vybavených interaktivní tabulí a další IC technikou. 9. Akce školy Škola pořádá četné akce pro veřejnost (Vánoční nadělování, Den matek ). Veřejnost je informována o činnosti školy ve Stodských listech, na webových stránkách a vývěskách. Velmi úzká je spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou, Domem dětí a mládeže a dalšími místními institucemi. Základní škola Příprava na soutěže a olympiády, činnosti realizované navíc ve školním i mimoškolním čase: a) účast v soutěžích a sportovních akcí - oblastní Kinderiáda - okresní přebor v aerobiku - přebory okresu Plzeň jih v přespolním běhu, podzimní atletické závody - Preventan Cup - okresní přebor ve florbalu - okresní přebor v přehazované - meziměstské atletické závody - atletický čtyřboj - olympiády F, Bi, Aj, Z, Nj, D, M, Ch, Čj - Matematický Klokan, Pythagoriáda - recitační soutěž - lyžařský výcvik v Jizerských horách - plavecký výcvik

19 b) kulturní a vzdělávací akce organizované školou - filmová představení - představení v KD - návštěva Techmanie Plzeň - divadelní představení v divadlech Alfa - exkurze do Divadla Alfa - vzájemné návštěvy dětí MŠ a žáků ZŠ, dny otevřených dveří - výuka na dětském dopravním hřišti v Blovicích - BESIP - dětský den - vystoupení ke Dni matek - návštěva partnerské školy Česká Ves - vánoční nadělování a vánoční jarmark - maškarní bál - poznávací zájezd do Bavorska (projekt) - návštěva Planetária Praha - Dny vědy a techniky Plzeň - vzdělávací programy v kině Imax Praha - hudební programy, výchovné koncerty Mateřská škola - vystoupení s rodiči a pro rodiče - výtvarné dílny s rodiči - divadelní představení v KD a mateřské škole - drakiáda - adventní tradice - vánoční jarmark a vánoční nadělování - zimní olympiáda - masopust - vítání jara - velikonoční výstava - Noc s Andersenem - besídka ke Dni matek - školka v přírodě - předplavecký kurz - slavnostní vyřazování - Den dětí - návštěva knihovny - exkurze v pekárně - keramika v DDM 9.1 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 1. místo v Mistrovství ČR ve futsalu účast na Mistrovství ČR ve fotbalu 1. místo v okresním kole recitační soutěže 1. a 2. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce 2. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce 2. místo v okresním přeboru ve florbalu účast v krajském kole soutěže Eurorébus 1. a 2. místo v okresním kole matematické olympiády 3. místo v krajském kole soutěže Košík plný rozumu

20 10. Prevence sociálně patologických jevů Škola využívá k zajištění primární prevence služeb a nabídek oblastního metodika prevence při PPP Plzeň-jih Preventivní aktivity v průběhu školního roku: - pro žáky 6.-9.roč. program Prevence šikany /KPZ/ - pro žáky speciálních tříd kombinovaný program prevence šikany/prevence drog. - pro žáky 9.roč. Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí /Národní iniciativa pro život, o.p.s./ přednáška + následná diskuse - 2 návštěvy filmových představení s drogovou problematikou: konkrétně filmy Katka a Piko /+následná diskuse v hodinách Vo/ - výukový program Tonda Obal na cestách /všechny ročníky/ - hudební soutěž Nebe plné hvězd - všechny třídy 1.-9.roč. zorganizovaly a uskutečnily školní výlety - škola pořádala nebo se zúčastnila řady sportovních akcí např. sportovní soutěže na Den dětí, McDonalds cup, Coca-Cola cup, Preventan cup, Pohár rozhlasu, turnaj ve florbalu - žáci 8.a 9.roč. navštívili program BESIP v Domažlicích - žáci 5.-7.roč. navštívili představení v Divadle Alfa - v rámci volnočasových aktivit na škole působil velký počet zájmových kroužků Metodik prevence rizikového chování pravidelně informoval pedagogické pracovníky v rámci pedagogických rad o nových preventivních aktivitách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnili všichni pedagogové ZŠ 1. i 2.stupně vzdělávání v projektu Minimalizace šikany. Pro všechny pedagogy ZŠ proběhlo vzdělávání v rámci projektu bezpečnost pod patronací Plzeňského kraje. Minimální preventivní program pro děti mateřské školy K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů sloužilo: - pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, - rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, - dotazníky pro zákonné zástupce dětí, - spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, kurátor OSVZ ). Škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, objevují se však u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného zanedbávání tak i zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod. V těchto případech škola spolupracuje s kurátory OSVZ a se zástupci ZDVOP Robinson Stod. Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole zajišťovala vedoucí učitelka, Bc. Markéta Römanová. O programu byli informováni všichni učitelé, zákonní zástupci i děti. Mateřská škola spolupracovala s dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 11. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty enviromentální vzdělávání - ekologická témata byla rozpracována do tématických plánů jednotlivých předmětů - důsledné třídění odpadů

21 - organizovaný sběr papíru - exkurze Vodárna Plzeň - pravidelné návštěvy ZOO Plzeň - podpora akcí organizovaných útulkem pro opuštěné psy v Plzni (sběr krmiva, např.piškotů) - ukázky výcviku psů - beseda o energii - program Tonda obal na cestách - zapojování do výtvarných soutěží - přírodovědný kroužek - sběr kaštanů 12. Spolupráce s rodiči a dalšími insitucemi Spolupráce školy s PPP a SPC vychází z podnětů školy i z podnětů zmíněných institucí. Škola má zájem především o speciálně - pedagogická vyšetření žáků ohledně vývojových poruch učení a také o psychologická vyšetření nebo konzultace ohledně konkrétních problémů. Učitelé si vybírají z nabídky hodnocených zařízení podle zájmu a potřeb vzdělávací semináře. Výchovný poradce a koordinátor prevence se zúčastňují pravidelných seminářů zaměřených na aktuální problémy ve výchově i profesionální orientaci, které pořádá PPP. Ve spolupráci s PPP Plzeň se podařilo pravidelně jednou za měsíc organizovat konzultace přímo ve škole, zajistit také šetření profesní orientace vycházejících žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni. U řady žáků je to důsledek zájmu samotných rodičů, ale u žáků s problémy chování je spolupráce zajišťována jen díky velké snaze a důslednosti pedagogů. Třídní učitelé 1. stupně pravidelně pořádají dny otevřených dveří, odpolední programy pro žáky a jejich rodiče, spaní ve škole, vyučování pro rodiče Stávající úroveň spolupráce se školou považují rodiče za vyhovující. Přetrvávají problémy s bezpečností při přecházení žáků mezi jednotlivými budovami, případně z budov ZŠ do školní jídelny. Rodiče měli možnost vyjádření i prostřednictvím schránky důvěry. Spolupráce s policií je oboustranná. Policie reaguje na podněty školy, škola naopak pomáhá při objasňování některých případů. Spolupráce s městských úřadem v oblasti výchovy je realizována především prostřednictvím odboru sociálních věcí a péče o dítě. Oboustranný kontakt je soustavný a na dobré úrovni. Tradicí se staly návštěvy žáků v Domě s pečovatelskou službou, kde byla pravidelně pořádána společná setkání se seniory. V rámci projektu organizace Člověk v tísni byl zaveden systém podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V hodnoceném školním roce neproběhla inspekce ČŠI.

22 14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pracovníkem pověřeným k poskytování informací, přijímání stížností, podnětů a oznámení je ředitelka školy, Mgr. Věra Fichtlová, a v její nepřítomnosti je oprávněna poskytovat informace její zástupkyně, Mgr. Martina Macánová, - základní škola zveřejňuje informace o zápisu, školních akcích, soutěží a jiné činnosti školy prostřednictvím žáků, školních nástěnek, veřejných vývěsních tabulí na náměstí ČSA a v budově radnice, ve Stodských listech a na svých webových stránkách, - nejdůležitější dokumenty a předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně základní školy denně od 8.00 do hod., - konkrétní žádosti o informace nebyly v hodnoceném roce podány. 15. Projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Projekt RAMPS VIP III Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP- VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy. EUDAP 2 Od roku 2007 je na naší škole realizován mezinárodní projekt EUDAP 2. jehož partnery jsou Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt sleduje vývoj žáků v oblasti rizikového chování. Cílem projektu je ověření možností implementace modelu primární prevence EU-Dap 2 v podmínkách vybraných základních škol. Projekt EU-Dap Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level vznikl

23 před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech Účastnilo se jej 7 zemí EU. Tento projekt byl následně vyhodnocen a díky dosaženým výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K tomuto pokračování byly přizvány další 3 země, mezi nimi Česká republika. Cílem je ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek a v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s minimálním preventivním programem. KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch. Dalekohled Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Organizátory projektu jsou společnosti Asekol, Eko-kom a Ecobat. Rozumíme penězům Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci získají základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více