V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k /1 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 /1 4"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A D O L O P L A Z Y, O K R E S O L O M O U C V ý r o č n í z p r á v a Z Š D o l o p l a z y z a š k o l n í r o k /1 4 V Doloplazích dne 22. srpna 2014 Zpracovala Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne

2 A) Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Doloplazy 145, Doloplazy Charakteristika školy: Škola se všemi ročníky prvního stupně v pěti třídách. Součásti školy: školní družina, školní jídelna Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka: - výuka anglického jazyka: povinná výuka od 1. ročníku - organizace výuky plavání pro ročník - výuka náboženství v nepovinném předmětu - práce s počítači: v předmětech, v kroužcích - nabídka účasti v zájmových kroužcích, účast na soutěžích, organizování sportovních aktivit, kulturních akcí, poznávacích akcí, návštěv, výstav, divadel - pořádání besídek pro zákonné zástupce a příznivce školy, příprava kulturních programů pro obecní úřad na akce jim pořádané, organizování kulturních programů pro veřejnost Zřizovatel školy: Obec Doloplazy Ředitelka školy: Mgr. Bc. Jana Štefanová Kontakt: tel: , web: zsdoloplazy.cz, twitter: twitter.com/zsdoloplazy Školská rada: Ve školním roce 2013/14 pracovala ve složení: Předseda: Mgr. Miroslav Bílek; členové: Mgr. Marie Zahrádková, MUDr. Hana Slámová B) Vzdělávací program školy Obor vzdělávání: C/01, Základní škola, denní, 9 r. 0 měíců, kapacita 100 žáků Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy, Tvořivá škola, č.j. 27/08 C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy V ZŠ Doloplazy je zaměstnáno na plný úvazek celkem 5 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy), 1 vychovatelka ŠD a 2 nepedagogičtí pracovníci. Ředitelka školy: Mgr. Bc. Jana Štefanová Metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Zahrádková Metodik ICT: Mgr. Jaromír Navrátil Třídní učitelé: 1. třída: Mgr. Kateřina Samojlovičová - pedagogická praxe 28 roků 2. třída: Mgr. Jiří Weiss - pedagogická praxe, 20 roků 3. třída: Mgr. Marie Zahrádková - pedagogická praxe 25 roků 4. třída: Mgr. Bc. Jana Štefanová - pedagogická praxe, 21 roků 5. třída: Mgr. Jaromír Navrátil - pedagogická praxe 28 roků Vychovatelka ŠD: Ilona Zlámalová - pedagogická praxe 27 roků

3 Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk do 30 let let let let nad 60 let počet z toho žen Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k : Kvalifikovaní pracovníci: 5 Nekvalifikovaní pracovníci: 0 Nepedagogický úsek: Školnice a úklid: Hana Hyžíková Pracovnice obchodního provozu (výdej stravy a úklid): Ivana Strejčková Organizační schéma školy Ředitelka školy - vedoucí zaměstnanec podle 124 odst. 3 zákoníku práce, II. stupeň řízení. ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČITELÉ I. STUPNĚ VYCHOVATELKA ŠD ŠKOLNICE UKLÍZEČKA VÝDEJ STRAVY UKLÍZEČKA Údaje o organizaci školy Počet žáků k ročník: ročník: ročník: ročník: ročník: 10 Individuální vzdělávání: 11 Vzdělávání v zahraničí: 1 Škola celkem: 77 žáků Školní družina k : 25 žáků Školní jídelna k : 53 žáků

4 D) Údaje o přijímacím řízení Údaje o zápisu do 1. třídy Zapisovaní žáci: 23 Zapsaní žáci: 23 Žádosti o odklad: 1 Žádost o přestup do ZŠ Doloplazy: 1 Přestup na jinou školu: 0 Celkový počet žáků 1. třídy: 23 Údaje o přestupu žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ ZŠ Heyrovského Olomouc, třída s rozšířenou výukou TV - 1 žák ZŠ Františka Stupky Olomouc, třída s rozšířenou výukou matematiky a IT - 2 žáci ZŠ Velký Újezd - 1 žák ZŠ Tršice - 6 žáků Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitelky školy podle 165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí k druh správního rozhodnutí počet rozhodnutí přijetí žáka k základnímu vzdělávání dle zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky dle přestup žáka dle 49, odstavce povolení individuálního vzdělávání dle zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu dle Udělení výjimky ze zákl. vzdělávání vzdělávání v zahraničí 2 0 počet odvolání E) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků (stav k ) Ročník Počet Prospělo Omluvené Neomluvené Prospělo Neprospělo Opakuje žáků děvčata chlapci s vyznamenáním hodiny hodiny Celkem za školu Hodnocení vzdělávacích výsledků Skutečnost, že všech 80 žáků školy prospělo, přináší výpověď o tom, že přístup ke vzdělávání na škole je kvalitní. Soustavné sledování a vyhodnocování činností každého žáka, a v případě jakýchkoliv začínajících problémů včasné a pedagogicky správné kroky, jsou základem tohoto výsledku. Ve školním roce 2013/14 bylo povoleno ředitelkou školy celkem 14 žádostí individuálního vzdělávání a 2 výjimky vzdělávání v zahraničí. ČŠI - Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání - 4. třída Výsledky ZŠ Doloplazy: Viz dále rozbor ČŠI, Příloha č.1

5 Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření 1. pololetí 2. pololetí 2. stupeň z chování stupeň z chování 0 0 napomenutí třídního učitele 0 0 důtka třídního učitele 0 0 důtka ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele 0 25 pochvala ředitelky školy 0 20 Ve školním roce 2013/14 převládlo množství pochval nad počtem kázeňských opatření, z čehož vyplývá, že pedagogové školy využívají kázeňská opatření včas a s rozvahou. Zajištění bezpečnosti, rozbor úrazovosti žáků Rozbor úrazovosti ve školním roce 2013/14: třída děvčata chlapci celkem Celkem škola Úrazy ve škole nebyly vážnějšího charakteru a jejich neúmyslnou příčinou - zápolení při hodinách tělesné výchovy - 1 úraz, další úraz byl způsobený v době školní družiny. Žáci byli řádně poučeni o bezpečnosti, znovu byli poučeni taktéž po úrazech. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Naše škola se zabývá prevencí sociálně patologických jevů. Údaje o této činnosti a plánování této činnosti je zakotveno v důležitých dokumentech školy - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Doloplazy, Minimálně preventivní program, směrnice školy apod. Na škole působí tým zabývající se danou problematikou (ředitelka školy, výchovná poradkyně, metodik prevence, výchovná komise složená ze všech pedagogů školy). Dále spolupracujeme s odborným pracovištěm PPP v Olomouci, s mateřskou školou Doloplazy, ZUŠ Olomouc a dalšími pracovišti. Prevenci sociálně nežádoucích jevů věnovali pedagogové pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřily především vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování ke zvířatům a postiženým lidem. Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas.

6 Výchovný poradce zabezpečuje: - evidenci dětí s SPU, evidenci integrovaných žáků - pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů - spolupráci s PPP Školní metodik prevence zabezpečuje: - přípravu programů pro školu zaměřených na specifickou i nespecifickou primární prevenci - seznamuje s výsledky mapování vztahů v třídních kolektivech - nabídku programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a zabezpečení těchto programů - poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno a příjmení účastníka, název datum J. Navrátil NIDV, Finanční gramotnost v kostce listopad 2013 J. Navrátil ČŠI, Modul školního testování systém iset duben 2014 K. Samojlovičová Schola servis Úvod do základů artefiletiky říjen 2013 K. Samojlovičová PdF MU Systém sebehodnocení a hodnocení ve škole květen 2014 K. Samojlovičová AVDO Jaro a léto v písni a pohybu květen 2014 K. Samojlovičová Sluňákov Staré pověsti české červen 2014 J. Štefanová - PdF MU Systém sebehodnocení a hodnocení ve škole květen 2014 J. Weiss NIDV, Finanční gramotnost v kostce listopad 2013 J. Weiss Kršková Potštátský houslový klíč duben 2014 M. Zahrádková AVDO Různé postupy zpracování keramické hlíny listopad 2013 I. Zlámalová UP Olomouc, Pohybové kompendium pro vychovatele květen 2014 H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do soutěží Práce s nadanými žáky byla ve školním roce 2013/14 realizovaná zejména formou přípravy a účasti na soutěžích. Matematický klokan - republiková soutěž - bez umístitele Recitační soutěž, oblastní kolo Doloplazy - postup do okresního kola - J. Kubját, K. a M. Pluháčkovy Recitační soutěž, okresní kolo Olomouc - J. Kubját, 1. místo a postup do krajského kola Recitační soutěž, krajské kolo Olomouc - J. Kubját, zvláštní ocenění za mimořádný projev Floristická soutěž škol - Flora Olomouc M. Štafová, 2. místo mezi ZŠ 1. stupně Výtvarná soutěž škol ČR, Praha - ZŠ Doloplazy, 9. místo Sportovní soutěže: Největšího a dodnes historického úspěchu dosáhl výběr 9 žáků a žákyň tříd v soutěži Zlatý Masters - republikový pohár ministra školství v baseballe, kdy naše škola obsadila prvenství v ČR. Do turnaje škol se škola probojovala přes soutěž Školní Masters - republikový pohár ministra školství v baseballe, kdy naše škola vybojovala 1. místo v oblasti Morava Sever. Další velký úspěch - Florbalový turnaj škol 11. ročníku ČEZ STREET HOCKEYE. Tým ZŠ Doloplazy přivezl Pohár vítězů v kategorii malotřídních škol oblasti Morava.

7 Mistrovství města Olomouce v baseballe - 3. místo (smíšený tým) mezi olomouckými školami Pohár ministra školství ve florbale - krajské kolo - děvčata 3. místo Pohár ministra školství ve florbale - okresní kolo - chlapci 5. místo Florbalový turnaji škol Yesters school cup místo škol (smíšený tým) McDonald s Cup - okrskové kolo škol ve fotbale 7. místo, 8. místo Sportovní hry Mikrogegionu Bystřička - 2 x 2. místo, 1 x 3. místo, celkové 3. místo ( z 9 ZŠ 1. stupně) Projekty Projekt Rodiče vítáni Hlavním cílem celorepublikového projektu je zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Spolupráce a komunikace s rodiči a také oboustranná vstřícnost a tolerance jsou opravdu důležitou součástí dobrého fungování školy. Proto je nám tento projekt sympatický a jeho myšlenky blízké. Ovoce do škol Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Z účasti v projektu plyne kromě využití dotovaného ovoce a zeleniny (1 x měsíčně) povinnost doprovodných opatření, která podpoří efektivitu projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích návyků. Jde především o tyto formy a metody práce: dny zdraví ve škole, soutěže, školní projekty, přednášky na téma zdraví, exkurze apod. Projekt Dopravní výchova Projekt Dopravní výchova je vedený panem Roskem, majitelem autoškoly, který žáky učí Dopravní výchovu v projektových dnech. Tento projek.t je zakončený praktickou výukou na dopravním hřišti, kde žáci aplikují své teoretické znalosti z předmětů prvouka, vlastivěda a z projektové výuky do praxe. Školní projekty: Veselé zoubky - zubní prevence BESIP - mobilní hřiště, paní Soldánová, dopravní výchova pan Rosek Centrum Semafor - dopravní hřiště Olomouc Policie Přerov Hasiči Olomouc Divadlo hudby Olomouc Obecní knihovna Doloplazy Okresní knihovna Olomouc Vlastivědné muzeum Olomouc Den Země (projektový den - úklid obce) Noc s Andersenem (spojený s návštěvou obecní knihovny Doloplazy a s přespáním ve škole) Sběr papíru (celkem 10 tun) Sběr plastových vršků pro nemocné děti (Simonka od Olomouce) Ze získaných peněz ze sběru papíru - Fond Sidus příspěvek Kč pro Dětskou kliniku FN Olomouc - ZOO Kopeček Olomouc - příspěvek Kč, sponzoring adoptovaného Vlka arktického Vánoční koncert školy Vánoční a Velikonoční dílny (organizátor SRPŠ a spolek Olešnica)

8 Zájmová činnost a aktivity pro veřejnost Zájmová činnost: Ve školním roce 2013/14 žáci pracovali v těchto zájmových kroužcích: Flétna Kytara Ruština Keramika Logopedie hrou Dramatický kroužek Počítače nejen pro zábavu Florbal Mažoretky Sportovní hry Kroužky byli placené a zaštiťované SRPŠ ZŠ Doloplazy. Aktivity pro veřejnost Virtuální univerzita třetího věku v rámci celoživotního učení nabízí a organizuje škola sama studium pro studenty 50+ ve spolupráci s ČZU Praha, v roce bylo zapojeno celkem 21 studentů mikroregionu. Cvičení pro každého Cvičení na gymballech I) Údaje o kontrolách, výsledky kontrol a inspekční činnosti České školní inspekce Na škole byly realizovány tyto kontrolní činnosti: VZP - Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění Veřejnoprávní finanční kontrola obce Doloplazy BOZP - roční kontrola Ve školním roce 2013/14 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI - viz Příloha č.2

9 J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 Příjmy číslo skutečnost 2014 ukazatel řádku v Kč 1 Přímé výdaje na vzdělávání (krajský úřad) Příspěvek na provozní a mzdové náklady školy (zřizovatel) Příspěvek na provoz školní družiny od zákonných zástupců žáků 4 Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní - úroky čerpání fondů (dary) Ostatní výnosy - knihy žáci 8 Příjmy celkem Výdaje číslo skutečnost 2014 ukazatel řádku v Kč 1 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů na přímé vzdělávání) 2 Neinvestiční výdaje z prostředků na přímé vzdělávání v tom: prostředky na platy zaměstnanců prostředky na DVPP prostředky na DVPP - OON odvody včetně FKSP + zákon. pojištění ostatní neinvestiční výdaje - učebnice učební pomůcky ochranné pomůcky 10 - obědy zaměstnanci 11 VHČ Výdaje celkem HV K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogičtí pracovníci ZŠ Doloplazy se neúčastnili dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, v rámci celoživotního vzdělávání jsou dvě pracovnice provozu prvním rokem studentkami Virtuální univerzity třetího věku, kterou organizuje škola sama ve spolupráci s ČZU Praha.

10 M) Projekty financované z cizích zdrojů Škola v tomto školním roce nevykazovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. N) Spolupráce s odborovými organizacemi Na škole nepůsobí odborová organizace. Zhodnocení a závěr výroční zprávy za rok 2013/14 Za nejdůležitější výstupy školního roku 2013/2014 považuji: - vzdělávací výsledky žáků lze označit jako kvalitní - vnitřní klima školy je velmi pozitivní, nekonfliktní, vstřícné a pomáhající - škola nadále získává svou image a svými výsledky je porovnatelná s ostatními školami jiného typu (úplné, městské, s větší kapacitou) - pedagogové začínají pracovat na nových metodách učení, které uplatňují při individuálním přístupu žáků, začínají zařazovat sebehodnocení žáka a kladou větší důraz na spolupráci s rodiči při sebehodnocení dítěte - rodičovská i odborná veřejnost respektuje výsledky práce školy - spolupráce se zřizovatelem a dalšími rozhodujícími partnery, kromě dobré komunikace a spolupráce, jsou charakterizovány i vzájemnou důvěrou - škola má výsledky na republikové úrovni - škola má dobře nastaveny rozhodující parametry (počet tříd, pedagogů, počet vyučovaných hodin i další provozní náklady), takže vykazuje ekonomickou stabilitu - během letních prázdnin na škole proběhla rekonstrukce 1. poschodí - malování tříd, zasekávání elektrického vedení, nátěry dveří, instalace nového dataprojektoru a e-beamu do třídy s počítači, dále z důvodu vlhkosti pronikající ze sklepních prostor bylo potřeba odsekat zdivo u sklepních prostor a chodby v přízemí školy, v roce 2014/15 je nutné vyřešit vlhkost zdiva v prostorách školní družiny - škola postupně naplňuje svou kapacitu, v srpnu 2014 byla opětovně navýšena na max. počet 120 žáků - škola rozšiřuje svůj počet žáků skrz individuální vzdělávání, ve kterém prohlubuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a přizpůsobuje metody učení novým trendům výuky - s navyšujícím se počtem žáků vzniká myšlenka možného vytvoření druhého stupně v ZŠ Doloplazy - tato otázka je v počátečním jednání byla blíže nastíněna zastupitelstvu obce, avšak vzhledem k podzimním volbám 2014 do obecního zastupitelstva je třeba setrvat na vyjádření či případné rozhodnutí nových členů zastupitelstva - spokojenost rodičů IV a možný přechod žáků na druhý stupeň do ZŠ Doloplaz je velkou možnou výzvou do blízké budoucnosti a samostatnosti obce - viz Příloha č.3

11 Předložení výroční zprávy a zveřejnění výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti Základní školy Doloplazy za školní rok 2013/2014 byla projednána na pedagogické radě dne 1. září 2014 a následně byla předložena Školské radě. Po projednání Školskou radou bude zaslána zřizovateli školy, Obci Doloplazy. Výroční zpráva o činnosti školy bude uložena k nahlédnutí u ředitelky školy. Doloplazy dne Mgr. Bc. Jana Štefanová, ředitelka školy

12

13

14

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Kolektiv pracovníků školy je již řadu let velmi stabilní V Letovicích 15. 9. 2014 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více