Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou Dne Vypracovala: Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka školy

2 2

3 1. Základní údaje o škole škola název školy Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ adresa školy 5. května 68, Libčice nad Vltavou právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitelka: Mgr. Drahomíra Raveane Zástupce ředitele: Mgr. Alena Pastorová Kontakty telefon: , www: skola.libcice.cz zřizovatel název zřizovatele Město Libčice nad Vltavou adresa náměstí Svobody 90 kontakt telefon: libcice.cz 3

4 Součásti školy kapacita Základní škola 540 Školní družina 75 Školní jídelna 400 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,7 2. stupeň Celkem ,7 Školní družina Materiální Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů, např. matematiky, českého jazyka, angličtiny, němčiny, španělštiny a přírodopisu je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Odborná literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Ve školním roce 2013/2014 škola získala finanční prostředky na nákup dvou nových interaktivních tabulí ActivBoard a vybavení jedné pilotní třídy tablety. Tento projekt se nám podařil díky projektu EU Šablony pro Libčice" a zřizovateli, který nám poskytl finanční dotaci na nákup 1 interaktivní tabule a 16 tabletů. Z projektu EU jsme financovali také 1 interaktivní tabuli. V průběhu školního roku byly využívány 3 dataprojektory, 2 notebooky,1 interaktivní tabule. Škola vlastní 6 digitálních fotoaparátů. Prostorové Škola je tvořena jednou budovou a přilehlým školním hřištěm. Škola nemá vlastní tělocvičnu, pro výuku tělesné výchovy využívá místní sokolovnu s přilehlým hřištěm a nově zrekonstruované školní hřiště. Ve škole se nachází i cvičná školní kuchyňka, školní dílna,odborná učebna výtvarné výchovy, odborná učebna přírodopisu, anglického jazyka, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a učebna hudební výchovy. V kroužku keramiky využíváme keramickou pec. Škola má tři oddělení školní družiny, která využívají tři učebny. Pro volný čas školní družina využívá nově upravenou školní zahradu, školní hřiště a školní dvorek, který je také zrekonstruován. K dispozici zde děti mají ohniště a v letních měsících bazén. Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou. Žáci mohou již druhým rokem využívat školní klub a školní divadlo. Pro rodiče byla zřízena společenská místnost Rodičovna. Škola není bezbariérová, přesto je připravena umožnit po určitých stavebních úpravách integraci pro vozíčkáře. 4

5 Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Starší počítačová učebna má k dispozici 14 PC stanic, v nové je 15 PC stanic a nová interaktivní tabule s 16 tablety. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat i ve svém volném čase. Obě počítačové učebny jsou připojeny na Internet. Učitelé mohou navíc využívat pro svou práci i počítače umístěné ve sborovně školy a rovněž připojené na Internet. K dispozici mají také 2 notebooky. Práci jim ulehčují i tři kopírky, skener, tiskárny a digitální fotoaparáty. Rovněž nově využívají 2 laminovací přístroje, skartovací přístroj a přístroj na vázání dokumentů. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat. Ve sborovně školy pak automat na studenou a horkou vodu, automat na kávu, filtrační nádoba na vodu,součástí sborovny je také lednice. Samozřejmostí se stalo i kvalitní sociální zázemí ve škole. V letošním roce byly nově vymalovány třídy. Nově byly také vymalovány chodby školy. Škola se opět zapojila do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Ve škole funguje školní bufet, kde jsou prodávány výrobky zdravé výživy za nákupní ceny. 2.Údaje o školské radě Datum zřízení: k 1. lednu 2006 byla na škole ustanovena školská rada. V listopadu 2011 proběhly další volby Počet členů: 6 Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. Mgr.Pavel Štros,Ph.D. Zástupci zvolení z řad pedagogů: Mgr. Alena Pastorová Jana Dušánková Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: Ing. Evžen Novák Ing. Markéta Pavlíková 5

6 3.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školním rejstříku ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro děti Učební plán 1. stupeň ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Finanční gramotnost Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Platnost od Využití disponibilních hodin na 1. stupni Anglický jazyk - posílen o 4 hodiny Informatika - posílena o 1 hodinu Finanční gramotnost - využito 5 hodin Celkem je na 1. stupni využito 10 disponibilních hodin. Učební plán 2. stupeň 6

7 6. 9. ročník základního vzdělávání vzdělávací oblast vyučovací předmět Ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ Španělský jazyk 2/2 2/2 1/1 1/1 + 6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Dějepis Občanská výchova Finanční gramotnost Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin Volitelné předměty: Nabídka: např. Výchova ke zdravému životnímu stylu, Čtenářská gramotnost, Matematický seminář, Rukodělné činnosti, Seminář z ČJ Platnost od

8 Povinně volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 pro třídy VII. IX. - Sportovní výchova - Německý jazyk - Praktika z Čj -Praktika z M 4. Ve školním roce 2013/2014 byly pod vedením pedagogů realizovány školou z Fondu školského rozvoje tyto zájmové činnosti: Aikido - tato zájmová činnost probíhala v Sokolovně a její náplní bylo zlepšit fyzickou kondici žáků, podpořit je ve zdravém životním stylu a vést je k pravidelnému pohybu Náprava SPU - tato činnost byla zaměřena na práci s žáky s SPU,náplní bylo opakování probraného učiva, případné doučování a individuální péče Sborový zpěv žáci 1. a 2. stupně navštěvovali školní pěvecký sbor Shalom, který ve šk. roce 2013/2014 úspěšně reprezentoval školu na soutěžích, školních akcích a projektech. Na konci šk. roku pěvecký sbor Shalom nahrál a vydal své první CD Malé kuchařinky tato zájmová činnost byla velmi oblíbená zejména u dívek. Naučily se základy vaření, stolování a přípravu zdravých pokrmů Malé cukrařinky - v této zájmové činnosti se podobně jako v kuchařinkách žáci naučili základy cukrářského řemesla, pečení a zdobení domácích cukrářských produktů Divadelní kroužek náplní zájmové činnosti bylo podpoření kreativního a dramatického ducha u žáků, rozvíjení slovní zásoby a rétoriky, žáci nastudovali a reprezentovali školu s pohádkou Karkulka Florbal - populární zájmová pohybová činnost probíhala v Sokolovně a stejně jako Aikido podpořila v žácích zájem o aktivní pohyb Deskové hry tato činnost podpořila u žáků logické myšlení a koncentraci 8

9 5. Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Počet asistentů pedagoga 1 Vedení školy Ředitelka : Zástupce: Výchovný poradce: Hospodářka: Mgr.Drahomíra Raveane Mgr. Alena Pastorová Mgr.Zuzama Benešová Ing. Markéta Pavlíková/ Michaela Škaloudová Učitelé s třídnictvím: 1.A Mgr.Alena Pastorová 1.B Mgr.Iva Kaštánková 2. Bc. Kateřina Havláková 3.A Mgr.Monika Valentová 3.B Mgr.Zdeňka Šašková 4. Mgr.Kateřina Brožová 5. Mgr.Jana Hrbková 6. Bc. Tereza Andršová 7. Jana Dušánková 8. Mgr.Martina Brondičová /Mgr.Zuzana Benešová 9. Ing. Lumír Latzka Učitelé bez třídnictví: Mgr.Jakub Nešvera Mgr.Bohumila Maternová Vychovatelky: Markéta Orgánová Jana Švédová Jana Racková Provozní zaměstnanci: Školník Jiří Bělohlávek Uklizečky Jana Rollová Eva Mráziková Věra Slezáková/Helena Náhlíková 9

10 Vedoucí školní jídelny: Markéta Orvanová Kuchařky Marie Chalupová Růžena Lišková Jana Hamzová 6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let důchod. Celkem věku Muži Źeny Do 35 let let let Nad 55 V důchod. celkem věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 7. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 1. ročníku Z toho počet dětí po odkladu Počet dětí žádajících o odklad Celkem nastoupilo

11 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 9. třída školní rok 2013/2014 Škola: 1. Gymnázium Strakonice Máchova 174, Strakonice 2. VOŠ, SOŠP a gymnázium Evropská 33, Praha 6 3. SOŠ a SOU Kralupy nad Vlt. Cesta brigádníků SOU kadeřnické Karlínské n. 8/225, Praha 8 5. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 6. SŠ technická Zelený pruh 1294/50, Praha 4 7. Integrovaná SŠ S.Kubra Školská 105,Středokluky Obor: čtyřleté gymnázium K/41 předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 chemik operátor L/01 kadeřník H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 mechanik oprav.motor. vozidel H/01 zahradník H/01 8. třída školní rok 2013/ SOŠ uměleckořemeslná Podkovářská 4, Praha 9 - Vysočany vlásenkář maskér H/05 7.třída školní rok 2013/ Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 gymnázium šestileté K/61 5.třída školní rok 2013/ Gymnázium Ch. Dopplera Zborovská 45/621, Praha 5 gymnázium osmileté K/81 11

12 Přijímací řízení školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo v 9. ročníku 7 žáků, všech 7 žáků úspěšně dokončilo základní vzdělání. Z 8. ročníku vyšel po ukončení devítileté povinné školní docházky 1 žák. Ze 7. ročníku vyšel 1 žák na šestileté gymnázium. Z 5. ročníku vyšel 1 žák na osmileté gymnázium. K/8 - úplné střední všeobecné vzdělání osmileté vzdělání na gymnáziu 1 K/6 - úplné střední všeobecné vzdělání šestileté vzdělání na gymnáziu 1 K/4 - úplné střední všeobecné vzdělání čtyřleté vzdělání na gymnáziu 1 M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 1 L/0 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (4 leté) 1 L/5 - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou ( 5 leté) 0 H - střední odborné vzdělání s výučním listem 5 12

13 8. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň + 2. stupeň třída I.A I.B II.A III.A III.B IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1. pololetí 1,00 1,00 1,11 1,14 1,27 1,31 1,36 1,93 1,74 1,93 2,10 2. pololetí 1,00 1,00 1,17 1,18 1,22 1,31 1,45 1,95 1,67 1,88 2,12 Prospěch nedostatečný 1. stupeň 2. stupeň 1. pololetí pololetí 2 1 Chování na stupni Důtka ředitelky školy uspokojivé neuspokojivé 1. pololetí pololetí Integrovaní žáci Červen 2013 / 2014 integrovaní žáci Počet žáků ZŠ vyšetřených někdy v PPP: celkem 44 žáků 1. stupeň: 24 chlapců + 1 dívka = 25 žáků 2. stupeň: 15 chlapců + 4 dívky = 19 žáků ( 3 žáci a 1 žákyně z 1. stupně byli posláni do PPP poprvé, ještě nebyli vyšetřeni, či nepodali zprávu.) Počet žáků ZŠ vyšetřených v PPP ve školním roce 2013/2014: celkem 14 žáků 1. stupeň: 12 chlapců + 0 dívek = 12 žáků 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 2 žáci - z toho nově vyšetřených: celkem 8 žáků 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívka = 8 žáků 2. stupeň: 0 žáků - z toho kontrolně vyšetřených: celkem 6 žáků 1. stupeň: 4 chlapci + 0 dívek = 4 žáci 2. stupeň: 2 chlapci + 0 dívek = 42 žáci Počet žáků integrovaných s IVP celkem: 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1. stupeň: 8 chlapců + 0 dívek = 5 žáků 2. stupeň: 2 chlapců + 0 dívek = 5 žáků ( 1. stupeň 1 žák s IVP bez integrace nadaný žák ) 13

14 Počet žáků zohledňovaných (všechny důvody): celkem 33 žáků 1. stupeň: 15 chlapců + 2 dívky = 17 žáků 2. stupeň: 13 chlapců + 3 dívky = 16 žáků Počet žáků s poruchami učení : celkem 33 žáků - dyslexie, dysgrafie, dysortografie: 31 žáků 1. stupeň: 18 chlapců + 2 dívky = 20 žáků 2. stupeň: 10 chlapců + 1 dívka = 11 žáků - dyskalkulie, hypokalkulie: 2 žáci 1. stupeň: 0 žáků 2. stupeň: 2 chlapci Počet žáků s LMD, ADHD, ADD: celkem 15 žáků 1. stupeň: 11 chlapců + 0 dívek = 11 žáků 2. stupeň: 3 chlapci + 1 dívka = 4 žáci Počet žáků s vadami řeči: 1 dívka 1. stupeň Počet žáků autismus: 0 žáků Počet žáků tělesně postižených: 0 žáků Počet žáků sluchově, zrakově postižených: 0 žáků Žáci integrovaní s IVP červen 2013/2014: Počet žáků : celkem 10 žáků ( všichni z důvodu SPU ) 1.stupeň: 8 chlapců 2.stupeň: 2 chlapci Zpracováno ke dne Mgr. Zuzana Benešová, výchovný poradce 10. Organizace vzdělávání Rozvrh hodin odpovídal psychohygienickým požadavkům. Pozornost byla věnována žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným formou individuálního přístupu pedagogů. Žáci se řídili školním řádem a byli hodnoceni podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upřesněna výchovná opatření. Vyučující pravidelně informovali žáky a jejich rodiče nejen prostřednictvím notýsků a žákovských knížek. Škola pokračuje v zavedení třídních schůzek, kterých se rodiče účastní společně se svými dětmi. Po celý školní rok škola spolupracovala s PPP Praha západ a sociálním odborem MÚ Černošice, městem Libčice nad Vltavou a PČR. Škola měla vypracovaný minimální program prevence. 14

15 11. Průběh vzdělávání Výuka v letošním školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,,škola pro děti, který je schválen Českou školní inspekcí a platí od V tomto školním roce se ukázalo, že nový ŠVP umožnil žákům zlepšení žáků v jazykových schopnostech, neboť na naší škole vyučujeme na 2. stupni 3 cizí jazyky (Aj, Nj a Šj), Aj se podle nového ŠVP vyučuje již od 1. ročníku a taktéž nový předmět-finanční gramotnost. Všichni pedagogové se snažili respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků, vhodně a přiměřeně stanovovali cíle výuky k aktuálnímu stavu třídy. Všichni pedagogové se snažili uplatňovat nové, moderní způsoby výuky. Systém žákovských knížek přispěl ke zlepšení domácí přípravy žáků, zavedl jejich sebehodnocení a lepší zpětnou vazbu s rodiči. 12. Vyučovací metody Vyučovací hodiny byly vnitřně členěny tak, aby podporovaly osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Děti měly možnost seberealizace, aktivně a emočně se zapojit do činností a uplatnit svoje individuální schopnosti a zkušenosti. Výuka nebyla pouze frontální, ale často bylo využíváno individuální a skupinové práce, nechybělo ani kooperativní a projektové vyučování. Pedagogové se snažili respektovat individuální potřeby dětí. Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 žáci v rámci zdravého životního stylu navštěvovali o velkých přestávkách nově zrekonstruované školní hřiště. V letních měsících pedagogové s žáky využívali k výuce školní zahradu. 13. Motivace žáků V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem žáků o výuku, neboť byly ve větší míře využívány moderní výukové prostředky, velkou roli hrál také osobní příklad pedagoga. K lepšímu klimatu ve třídách a zájmu žáků o výuku také přispělo zlepšení vybavenosti tříd, výzdoba tříd, nové výukové materiály, nově zavedený systém odborných učeben s příslušným vybavením, pestrá nabídka zájmových činností a školních aktivit. 15

16 14. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2013/2014: Hodnocení realizace MPP za školní rok 2013/2014 Oblast dalšího vzdělávání učitelů Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci školy rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v oblasti sociálních kompetencí a třídního managementu v rámci samostudia. Aktivity zaměřené na žáky Výchovná poradkyně školy aktualizovala seznam žáků se SPUCH a spolupracovala s OPPP Praha-západ. Zvláštní preventivní aktivita proběhla v VI. třídě, ve které byl realizován program prevence rizikového chování zaměřený na zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Třídní učitelé a učitelé zejména výchovných předmětů se zaměřili na vytváření sociálně psychologických dovedností, využívali techniky rozvíjení osobnosti, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Škola vytvářela podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, viz.nabídka volnočasových aktivit nabízených školou a zajišťovaných učiteli školy ve spolupráci s rodiči žáků a za podpory zřizovatele MěÚ Libčice nad Vltavou. 16

17 3)Mapování nežádoucích jevů Vedení školy úspěšně řešilo během školního roku ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence několik případů, které jsou v evidenci školní preventistky. Četnost výskytu sociálně-patologických jevů ve školním roce 2012/2013: Vandalismus Agresivita Šikana Krádeže Kouření Drogy Alkohol Jiné Vypracovala : Mgr.Jana Dušánková 15. Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/2014 Název: Počet osob Finanční gramotnost v pedagogické praxi 1 Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny 1 Obohacení výuky formou kvízů, hádanek a logických úloh na ZŠ a SŠ 2 Kurz AJ 1 UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 1 UK Anglický jazyk pro 2. st. ZŠ a SŠ 1 17

18 16. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze a výstavy Výzkumný ústav včelařský Zámek Nelahozeves Veltrusy - park Volba povolání úřad práce, Praha ZOO Praha - obratlovci Den otevřených dveří SOU Kralupy volba povolání Využití chemie v praxi exkurze do laboratoří SCHU v Kralupech nad Vltavou Setkání s motýly přírodopisná exkurze do Botanické zahrady v Tróji v době líhnutí motýlů Vánoční Drážďany Muzeum hygieny a historické mapátky Drážďan Volba povolání úřad práce Praha - test profesní orientace Svíčkárna Šestajovice praktická ukázka výroby svíček Zámek Mělník Záhadný poklad Zlatá vidlička soutěž, beseda -volba povolání Výstava komix Vv Tutanchamon výstava Lasergames Praha Stará Praha- historické památky hlavního města Besedy a přednášky Workshop Veselá včelka Beseda se sklářem praktická ukázka foukání skla Návštěva Planetária Bubliny a kouzelník- praktická ukázka a beseda Beseda myslivost beseda o myslivosti s názornou ukázkou Beseda pro dívky beseda s kosmetičkou ( péče o pleť a zevnějšek) Dopravní výchova beseda s PČR pro 1. stupeň Smysly živočichů - enviromentální výchova - program s ukázkami zvířat Tonda Obal na cestách enviromentální výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu Dravci a jejich kořist enviromentální výchova Divadlo Fyziky Praha beseda a přednáška (rozšíření vědomostí z oboru Fyziky) Workshop- Zdravé jídlo 18

19 Kulturní akce Divadlo Kralupy Bob a bobek Divadlo Kralupy Dlouhý, široký a bystrozraký Kino Kralupy Putování s dinosaury Vánoční kabaret KD Libčice Filmové představení Hus i ti husiti Divadlo Kralupy Na kouzelném paloučku Divadlo Spejbla a Hurvínka- návštěva představení Mikulášská nadílka Vánoční koncert v kostele koncert šk. pěveckého sboru Shalom s pozvanými hosty Vánoční koncert v MŠ koncert a společné zpívání koled - šk. pěvecký sbor Shalom Rozsvícení vánočního stromu v Libčicích koncert školního pěveckého sboru Shalom Celoškolní projekty Předškoláček celoroční projekt pro předškoláky ZŠ i ve školním roce 2013 / 2014 organizovala pro děti předškolního věku budoucí prvňáčky pravidelná setkávání a seznamování se hravou formou s prostředím a různými činnostmi ve škole. Děti se seznámily s budoucími kamarády, ztratily ostych a obavy spojené s nástupem do školy. Do programu byly zařazovány cviky na rozvoj jemné motoriky, kreslení a vybarvování, děti se učily samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her bylo rozvíjeno hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Nechyběla ani relaxace a domácí úloha. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd byl již druhým rokem připraven slavnostní program, jehož cílem bylo zpříjemnit prvňáčkům a jejich rodičům první školní den Plavání projekt zaměřený na výuku plavání v rámci Tv Podzimní dílna projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů a žáků (výroba předmětů z dýní a přírodnin, ochutnávka dýňových pokrmů Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt pro žáky 2. stupně, cílem bylo stmelení kolektivu ve třídách, seznámení žáků a novými třídními učiteli, pobyt v malebném prostřední řeky Berounky, poznávání přírodních krás a prožitkové vyučování Zpátky do školky žáci 1. tříd navštívili MŠ Advent - projekt 1. i 2. stupně - výroba vánočních dekorací určených pro výzdobu třídy, školy a také na prodej na Vánočním trhu Sbírka pro psí útulek v Kralupech nad Vltavou- rozvíjení vztahu k domácím mazlíčkům a odpovědnosti za ně, součástí sbírky byla přednáška, beseda a ukázka psů, dále žáci toto téma zpracovávali v hodinách Př, Pč a Vv, výstupem byly obrázky, získané poznatky a ozdoby na vánoční strom v kralupském útulku 19

20 Vánoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci rodičů, učitelů, žáků a přátel školy s cílem prožít předvánoční atmosféru a prezentovat práci naší školy výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Adopce na dálku - dlouhodobý projekt zaměřený na podporu vzdělávání indické dívky Flavie, rozvíjí u žáků sociální cítění a také povědomí o důležitosti studovat cizí jazyky a poznávání cizích světadílů Masopust - masopustní dílna a seznámení s tradicemi masopustních svátků - výroba předmětů pro prodejní stánek na libčickém masopustu jako jsou tradiční libčické klobouky, drobné dekorace a domácí pečivo Svátky jara - projekt pro 1. a 2. stupeň - seznámení s tradicemi doma a v zahraničí,projekty v předmětech (mezipředmětové vztahy) Velikonoční dílna - příprava výrobků na trhy (adventní věnce, vánoční ozdoby, dekorace, pečení a zdobení vánočního pečiva) Velikonoční trhy celoškolní projekt zaměřený na spolupráci mezi rodiči, učiteli, žáky a přáteli školy, cílem projektu bylo prožití atmosféry příchodu jara a návrat k původním tradicím (názorné pletení pomlázky, zdobení velikonočního pečiva, zdobení kraslic), výtěžek byl určen pro Adopci na dálku Prevence rizikového chování celodenní výjezd 6.třídy s psychology s programem v přírodě. Ozdravný pobyt Šlovice ozdravný pobyt 1. stupně, cílem výjezdu bylo stmelení kolektivu tříd 1. stupně, prožitková výuka v přírodě, zdravý životní styl (návštěva sauny a bazénu v objektu) hry a sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Poznáváme náš region - výjezd všech tříd do okolí s cílem rozvíjet poznatky o obcích a městech v nebližším okolí Libčic nad Vltavou Třídíme odpad chráníme přírodu celoškolní projekt v rámci enviromentální výchovy Sběr starého papíru celoroční soutěž ve sběru starého papíru (enviromentální výchova) Noc s Andersenem projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti, žáci a učitelé zažili společnou večeři a spaní ve škole. Bohatý program zajistili sami žáci pod vedením svých učitelů. Škola golfu žáci 2. Stupně se zapojili do projektu České golfové federace (ČGF) která spustila dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. Česká golfová federace (ČGF) spouští dlouhodobý projekt Se školou na golf jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. 20

21 Zahradní slavnost projekt zaměřený na spolupráci ZŠ, MŠ a ZUŠ, společná akce za účasti učitelů MŠ a ZŠ, rodičů, žáků, dětí, přátel školy a školky, veřejnosti, zřizovatele s bohatým kulturním a sportovním programem ŠD Hvězda týdne aneb u koho bude pes Ben na víkend celoroční projekt Lyžařský výjezd důvodu malého zájmu rodičů a žáků o lyžařský výcvik jsme v tomto školním roce zavedli jednodenní lyžařské výjezdy. Do tohoto projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Dětský den- V pondělí děti naší školy prožily Den dětí jak se patří. Místo vyučo- vání je čekal pestrý program na školní zahradě a na hřišti. Největší zájem byl o populární face painting, neboli malování na obličej. Žáci 2. stupně vykouzlili na tvářičkách svých mladších spolužáků krásné obrázky. Další atrakcí tohoto dne byl minigolf, skákání v pytlích, štafeta, hod na cíl, výtvarná dílna, šipky a další. V 10 hodin čekalo na děti překvapení. Na náplavce u řeky přichystali program hasiči z Libčic. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou přilbu, podívat se do kabiny hasičského auta a hlavně si mohly vyzkoušet práci s hasičskou hadicí. Největší radost jsme snad všichni měli z návštěvy Občanského sdružení kynologů z Báště. Předsedkyně sdružení, paní Monika Svatoňová, nám předvedla společně s cvičiteli krásnou přehlídku základní poslušnosti psů, obrany, zadržení pachatele a další zajímavé ukázky. Součástí přehlídky byla také beseda, ale hlavními hrdiny byli dobrman Satan, boxerka Erinka, německý ovčák Rox a dvě malá štěňátka téhož ple mene Athos a Porthos. Všichni jsme si sváteční den užili a velmi děkujeme jak libčickým hasičům, tak kynologům z Báště. Ozdravný pobyt říjen 2013 a duben 2014 V tomto školním roce jsme zavedli nový systém ozdravných pobytů. Pořádáme pro žáky naší školy ozdravné výjezdy ve dvou termínech, podzimním a jarním.v tomto šk roce jsme navštívili rekreační středisko ve Šlovicích v blízkosti řeky Berounky. Rekreační středisko se nachází v malebném prostředí obklopeném lesy. Žáci si zde užili krásy přírody, vycházky, exkurze, sportovní zážitky, návštěvu sauny, krytého bazénu, venkovního vyhřívaného bazénu a her ve společenské místnosti. Tento způsob ozdravného pobytu se nám velmi osvědčil. V podzimním termínu se ozdravného pobytu zúčastnili žáci 2. stupně a v jarním termínu žáci 1. stupně. Po celou dobu pobytu byla pro žáky zajištěna kvalifikovaná zdravotní péče, výborná domácí strava a pitný režim. V dopoledních hodinách probíhala výuka, při odpoledních činnostech vyučujícím pomáhali zajistit pestrý program vychovatelky naší ŠD. Pro děti zajistili sportovní soutěže, výlety po okolí, exkurze, relaxační program, diskotéku a další. 21

22 Soutěže, olympiády Matematický Klokan Pythagoriáda školní kolo Olympiáda v Čj Recitační soutěž školní kolo Turnaj v pimponku Turnaj házená Nota D 2. místo pěvecká soutěž Turnaj volejbal Turnaj floorbal Jarní petrklíč - pěvecká soutěž sborů Výtvarné soutěže školní kola Testování: vzhledem k tomu, že ve školním roce 2013/2014 MŠMT zrušilo povinné testování žáku 5. a 9. třídy ZŠ, nebyli naši žáci v tomto školním roce testováni. Testování proběhlo pouze na vybraných školách. 17. Prezentace školy na veřejnosti Škola se i v tomto školním roce zapojila do projektu Rodiče vítáni, kdy splnila potřebné podmínky pro získání značky. Jde o vzájemnou spolupráci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Škola získala ocenění Perspektivní organizace Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro jakoukoliv organizaci zabývající se výrobou nebo poskytováním služeb, která je registrovaná v České republice. Program pomáhá najít cestu k systematickému zlepšování. Metodou je sebehodnocení podle modelu EFQM a následné posouzení externím hodnotitelem. Ocenění platí pro základní školu do

23 18. Prezentace školy v médiích Škola prezentovala svou činnost v Libčických novinách aktualitami Ze života školy a Poradnou sovy Merci. Prezentace školy na webu škola má vlastní internetové stránky.http://skola.libcice.cz Dny otevřených dveří Ve druhém pololetí šk. roku 2013/2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří, při kterém mohli rodiče a ostatní návštěvníci nahlédnout do jednoho školního dne, podívat se do tříd podle svého zájmu a sledovat běžné vyučování. Pro rodiče a návštěvníky školy lze den otevřených dveří individuálně zajistit po domluvě s vedením školy. 19. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce proběhla v naší škole činnost České školní inspekce. Inspekční je zpráva je uveřejněna stránkách ČSI. 23

24 20. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání provozních prostředků ke dni Příjmy (v Kč): Příspěvek zřizovatele ,00 Školní jídelna ,00 Školní družina ,00 Ostatní tržby 3 703,00 Úroky ,08 Zúčtování fondů ,50 Celkem ,58 Výdaje (v Kč): Opravy a údržba ,10 Materiál ,16 Počítače ,99 Elektrická energie ,00 Plyn ,99 Vodné a stočné ,00 Spoje ,16 Potraviny - ŠJ ,34 Mzdová a ekonomická agenda ,50 Revize ,00 Pojištění ,00 Odpisy ,00 Ostatní poplatky a služby ,69 Školení ,00 Bankovní poplatky ,00 Nájem ,00 Nábytek ,89 Mzdové náklady - OZ ,00 Mzdové náklady -FO ,00 Mzdové náklady - FO ŠD ,00 Dohody ,00 Nákup OOPP 2 916,00 Učební pomůcky ,92 Zákon.poj. a náklady ,00 Celkem: ,74 Hospodářský výsledek ,84 + VHČ ,90 = ,74 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více