MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Brno, Milénova 14, Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1

2 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu. Je rozdělena do tří vzájemně propojených pavilónů. Součástí areálu školy, situované v klidném prostředí, je krytý bazén, tělocvična, vlastní jídelna, školní hřiště a školní pozemek. V každém ročníku druhého stupně je mimo běžných tříd vždy jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřená na volejbal. Na škole působí výchovná poradkyně pro 1. stupeň, pro 2 stupeň a metodik prevence nežádoucího chování žáků. Ve své činnosti navazujeme na práci a poznatky z minulých let V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních znalostí zdravého životního stylu a ochrany vlastní osoby dále chceme zkvalitňovat vztahy ve třídních kolektivech. Bude kladen důraz na sociální klima třídy a práci třídního učitele v třídnických hodinách formou vlastního prožitku či diskuse v komunitním kruhu, což považujeme za základní článek v prevenci nežádoucího chování žáků. Snažíme se stále vylepšovat na naší škole komunikaci mezi třídním učitelem, žáky, ostatními pedagogy i nepedagogickými pracovníky. Třídní učitelé budou v jednotlivých třídách pracovat podle svých plánů a podle potřeby reagovat na potřeby třídního kolektivu (viz příloha). Důraz je kladen i na samostudium všech učitelů v oblasti nežádoucího chování žáků V tomto školním roce připravujeme vzdělávání učitelů formou seminářů na téma: Třídní učitel-práce v třídnické hodině ( výběr z řad učitelů, PPP Sládkova). PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ I. STUPEŇ Primární prevenci na prvním stupni má na starosti převážně třídní učitel. S jednotlivými tématy se žáci seznámí převážně v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Při výuce lze použít různé metody: výklad, beseda, přednáška, projektové dny, skupinové práce, zážitkové programy Náplň: - navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě - osvojování a upevňování základních prvků- hygiena, životospráva, režim dne - rozvoj osobnosti, základy sociálního chování, ochrana své osoby (PČR) - výchova a odpovědnost ke zdraví ( kouření, alkohol) - včasné diagnostikování sociálně-patologických jevů - dopravní výchova ( MěPČR) - volnočasové aktivity - účast v soutěžích výtvarných, sportovních, dopravních Třídní učitelé zpracují své programy na jednotlivé měsíce. Za zpracování prevence v rámci školní družiny zodpovídá vedoucí ŠD Michaela Bauerová. 2

3 II.STUPEŇ Práce na druhém stupni je náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání. S tématy z prevence se pracuje v předmětech Rozvoj osobnosti, Rodinná výchova, Občanská výchova, Přírodopis, Chemie, Český jazyk a literatura, Tělesná výchova a Výtvarná výchova. K práci s tématy využíváme různé formy práce: výklad, beseda, přednáška, projektové dny, skupinové práce, zážitkové programy. Náplň: - výchova zodpovědnosti za zdraví své i ostatních - zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech - zaměření pozornosti užívání návykových látek - správná životospráva poruchy příjmu potravy - ochrana své osoby, sexuální zneužívání, právní vědomí - volnočasové aktivity - účast v literárních, výtvarných, sportovních, přírodovědných a jiných soutěžích - dbát na dodržování ŠŘ všemi žáky - postihovat přísně přestupky proti ŠŘ - cíleně zařazovat témata prevence do výuky rodinné výchovy, občanské výchovy, výchovy ke zdraví a do celého výchovně vzdělávacího procesu na naší škole - podle zájmu žáků navštěvovat výstavy a kulturní akce s tématikou drogy, závislosti, či - uskutečnit besedy na témata sexuální výchova, šikana, závislosti, právní odpovědnost - využívat filmová a literární díla v působení na formování postojů dětí - využívat ve výuce rodinné výchovy, občanské výchovy a výchovy ke zdraví videokazety s výchovnou tématikou z videotéky rodinné výchovy Třídní učitelé zpracují své programy na třídnické hodiny na jednotlivé měsíce. ZÁKLADNÍ CÍLE PRIMÁRNÍ PREVENCE NA OBOU STUPNÍCH ZŠ 1) zastavit nárůst užívání drog výchovou ke zdravému životnímu stylu 2) rozvoj a podpora sociálních kompetencí 3) škola bez drog AKTIVITY PRO ŽÁKY To jsou aktivity připravované nad rámec běžné výuky: - Vítání prvňáčků: osobní přivítání a patronát žáků z 9. tříd nad žáky 1. tříd Provede: Vedení školy, žáci 9.tříd (září, průběžně) - Adaptační pobyt: upevňování vztahů v tř. kolektivu pro žáky 6.A,B Provede: ŠMP, TU, VP pro 2.stupeň (září) - Noc spolu: seznámení žáků a TU pro žáky 1.tří 3

4 Provede: TU,ŠMP,VP-pro 1.stupeň - LVK pro 7. ročník a sportovní třídy Provede:učitelé TV - Zážitkový program v lanovém centru Proud pro ročník Provede: ŠMP, TU - Školy v přírodě, školní výlety Provede: TU - Volejbalové soustředění žáci sportovních tříd 6.-9 ročník Provede: učitelé TV - Dopravní výchova pro žáky 1.stupně Provede: TU - Ochrana své osoby, právní vědomí (besedy nadprapor. Dlapa) Provede: učitelé dle probíraného učiva - Sexuální besedy pro žáky tříd Provede: ŠMP - Prevence kouření pro žáky 3.-5.tříd Provede: ŠMP - Projektové dny práce v jiném kolektivu než v třídním Provede: všichni - Loučení s absolventy 9.ročníků Provede:učitelka HV, TU - schránka důvěry Provede: ŠMP, VP (prosinec) (leden,březen) (květen,červen) (průběžně) (květen, červen) ( říjen květen) (říjen květen) (říjen květen) (říjen květen) (podzim, jaro) (červen) (průběžně) AKTIVITY PRO UČITELE, JINÉ PRACOVNÍKY - v přípravném týdnu informační porada ke skladbě MPP, seznámení s krizovým plánem školy - nabídka služeb poradenského centra, objasnění kompetencí jednotlivých členů (výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň, školní metodik prevence a speciální pedagog) - Pásmo k mapování vztahů ve třídě, práce s jednotlivci Provede: ŠMP, VP pro 1. a 2. stupeň - Sebevzdělávání- nabídka seminářů Provede: ŠMP - Dostupnost metodických materiálů, videokazet, časopisů Provede: ŠMP (říjen, průběžně) (září, průběžně) (průběžně) 4

5 AKTIVITY PRO RODIČE - působit na rodiče žáků 1.tříd na třídních schůzkách vzdělávat rodiče okruhy: režim dne, zdravá výživa, pitný režim, pohybové aktivity, využití volného času dětí informace směřující k formování správného názoru na zdravý způsob života osobní příklad rodičů základní pravidla slušného chování šikana a její odhalování - působit na rodiče všech žáků postupujících ročníků na třídních schůzkách vzdělávat rodiče v oblasti sociálně patologických jevů okruhy: nebezpečí alkoholismu, kouření a užívání návykových látek poskytnout rodičům pravdivé a aktuální informace z oblasti zneužívání návykových látek nebezpečí zneužívání návykových látek nebezpečí virtuálních drog, patologického hráčství nebezpečí šikany a násilných forem chování seznámit rodiče s nejdůležitějšími body zákona o rodině důraz na osobní příklad rodičů - plné znění MPP si mohou rodiče prostudovat, výtisky jsou k dispozici u ŠMP, vedení školy a na webových stránkách školy - seznámit rodiče s akcemi vyplývajícími z plnění MPP - informovat rodiče o existenci poradenského centra na škole a specifikovat jeho činnost jak pro děti tak i pro rodiče - konzultační hodiny členů poradenského centra pro rodiče v odpoledních hodinách nebo po domluvě kdykoliv - nástěnka na chodbě školy s informacemi o telefonních číslech institucí pro pomoc při řešení životních problémů - propagační a informační letáky rozdávané na třídních schůzkách 5

6 Úkoly školního metodika prevence: - projednává MPP na úvodní poradě v přípravném týdnu a akceptuje připomínky jednotlivých vyučujících při jeho sestavení - sleduje rizika vzniku a projevy soc.pat.jevů u žáků ve spolupráci s dalšími pracovníky škol, zejména s TU - metodicky vede TU při třídnických hodinách, na kterých by se formou workshopů řešila problematika třídy jako prevence vzniku nežádoucích vztahů mezi spolužáky. - navrhuje opatření k včasnému odhalení rizik, řešení vzniklých problémů a informuje pracovníky školy o způsobu řešení - úzce spolupracuje s výchovným poradcem, který zajišťuje pomoc při realizaci Minimálního preventivního programu, na některých akcích se spolupodílí (šikana, záškoláctví,nevhodné chování žáků) - seznámí spolupracovníky s Krizovým plánem školy - na pedagogické radě předává kolegům informace ohledně nežádoucího chování žáků a možnosti vzdělávání v této oblasti - spolupracuje na základě pověření školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními - zajistí předání informací rodičům na 1. třídních schůzkách (objasnění pojmů minimální preventivní program, nežádoucí chování - alkohol, záškoláctví, kouření,drogy a šikanování, nutnost spolupráce se školou) - po dohodě s třídním učitelem pracuje s kolektivem třídy na zmapování vztahů v třídním kolektivu - po dohodě s TU pracuje individuálně se žáky, kteří potřebují pomoci - preventivní programy zajišťuje externími odborníky - povede dokumentaci o své poradenské činnosti - zapojuje pedagogické pracovníky do plnění MPP - spolupracuje s okresním metodikem prevence, účastní se příslušných školení a zajišťuje přenos informací z jejich obsahu - informační nástěnka naproti kabinetu výchovného poradenství - poskytuje rodičům vzdělávací, informační a propagační materiál týkající se problematiky sociálně patologických jevů, poskytnout informace o kontaktních místech prostřednictvím třídního učitele či internetu - k působení na rodiče a veřejnost využívá nástěnky propagační a informační materiál, výtvarné a literární práce žáků či internet - kontaktuje a oslovuje rodiče problémových žáků spolu s třídním učitelem, výchovnou poradkyní a vedením školy - schránka důvěry vedle kabinetu výchovného poradenství - konzultační hodiny: středa hod, po domluvě kdykoliv v odpoledních hodinách Přílohy 1.) Programy prevence v třídnických hodinách TU 2.) Volnočasové aktivity v regionu 3.) Spolupráce s institucemi 4.) Legislativní dokumenty 5.) Program proti šikanování 6

7 2. Nabídka volnčasových aktivit při Základní škole Brno, Milénova 14: VÝTVARNÝ A RUKODĚLNÝ KROUŽEK SPORTÍK DOVEDNÉ RUCE FLÉTNA ANGLIČTINA ANGLIČTINY - ZÁKLADY PLAVÁNÍ DRAMATICKÝ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MATEMATIKA PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK 3. Podle možností a potřeby využívat spolupráci s těmito institucemi: 1. Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno 2. Policie ČR odbor kriminality mládeže, Brno sever 3. Školní psycholog Mgr. Hana Burešová, PPP Zachova 1 (Kohoutova 4) 4. Speciální pedagog Mgr. Lenka Zárubová, PPP Zachova 1 (Kohoutova 4) 5. CVČ Lužánky Modrá linka 6. OSPOD při Magistrátu Brno sever 7. SPONDEA Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti, Štefánkova 1 8. Sdružení Podané ruce, Hapalova Legislativní dokumenty 1. Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (Čj.:14514/ ) 2. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.:14423/99-22) 3.. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.:101944/ ) 7

8 4. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.:29159/ ) 5. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Strategie prevence kriminality na léta Národní strategie protidrogové politiky na období Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 9. Zákon č.94/1963 Sb.,o rodině, v platném znění 10. Adresář zařízení zabývajících se problematikou patologických jevů 11. ŠŘ 12. Jednotný postup při zjištění šikany mezi žáky 13. Jednotný postup při zjištění požití alkoholu nebo omamné návykové látky u žáka 14. Nabídka aktivit Poradenského centra při PPP Brno 15. Seznam žáků s poruchami učení (důvěrný materiál jen pro vnitřní potřebu školy) 16. Hodnocení žáků s poruchami učení 17. Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 18. Hodnocení práce za rok

9 Základní škola Brno, Milénova 14, Milénova 14, Brno Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) 1. Cíl programu Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu. 2. Tvorba a realizace programu - pedagogičtí pracovníci školy Pracovníci školy nesmí akceptovat šikanování v jakékoli formě. Vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů, založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. 3. Koordinace tvorby programu - metodik prevence: Mgr. Jana Nálezková 4. Vyhodnocení naplňování programu - metodici prevence na závěrečné pedagogické radě školního roku 5. Podpora programu - vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikanování - doplňování odborné literatury - kontrola dohledů nad žáky 6. Dokumenty, literatura A) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / B) Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / C) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j / D) Kolář, M.: Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál ISBN: Pomoc Pedagogicko-psychologická poradna Hybešova 15 Střediska výchovné péče OSPOD Policie České republiky Poradna na stránkách 8. Informování žáků o problematice šikany - vyučování - třídnické hodiny - mimoškolní pobyty (adaptační kurz pro žáky 6. ročníku) - nástěnka před kabinetem výchovného poradenství, schránka důvěry Informování žáků a rodičů o programu - žáci: na začátku školního roku, zápis v TK - rodiče: na první schůzce rodičů (září) 9

10 Co dělat, pokud se dozvím o šikaně Obrátit se na učitele, třídního učitele, vychovatele, výchovného poradce, metodika prevence 11. Co dělat, pokud nejsou projevy šikany uspokojivě řešeny Obrátit se na výchovného poradce Mgr. Janu Hulíkovou a školního metodika prevence Mgr. Janu Nálezkovou ( ), ředitele školy Mgr. Jiřího Křenka ( ), školskou radu, zřizovatele, Českou školní inspekci. Pro snadnější a rychlejší řešení je přínosné zachovat postup v námi uvedeném pořadí. 12. Charakteristika šikany Šikanování (ubližování) je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a většinou opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 13. Projevy šikany - verbální: přímá, nepřímá psychická (součástí i kyberšikana) - fyzická: přímá, nepřímá - smíšená: kombinace verbální a fyzické šikany - kyberšikana: projevy šikany prostřednictvím elektronické komunikace 14. Obecné zásady při řešení šikany - rozhovor s obětí (vnější obraz šikanování) + nalezení vhodných svědků - rozhovor s informátory a svědky individuálně vnější obraz šikanování - konfrontace informátorů - v případě neshod ve výpovědích - rozhovor s agresory - konfrontace agresorů V prvních třech fázích musíme získat co nejpřesnější informace o situaci ve skupině. Vnější obraz šikanování V rozhovorech s obětí a informátory a svědky zjistíme: - kdo je obětí, počet obětí - kdo je agresorem - kdo z nich je iniciátor - kdo je aktivní účastník šikanování - co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem - jak dlouho šikanování trvá Vyšetřování Po celou dobu se snažíme zabránit domluvě pachatelů. Vyšetřování má probíhat rychle v ten samý den, kdy k ní došlo. Rozhovor s obětí Co se stalo? Kdo začal a jak? Stalo se něco takového již dřív? Kdo u situací byl (spolužáci i učitelé)? Nalezení vhodných svědků a rozhovor s nimi. Informátor může být označen obětí a nebo musíme věřit své intuici a hledáme někoho morálně zásadového. S informátory mluvíme postupně, individuálně. Lidi, kteří jsou označeni za agresory či lidi, kteří s nimi sympatizují necháváme ve vyšetřování jako poslední. Nápadné nesrovnalosti řešíme konfrontací. Nikdy nekonfrontujeme agresory s oběťmi!!! Rozhovor s agresory a konfrontace mezi nimi. Již z předchozích rozhovorů s obětí a informátory bychom měli mít přesnou představu, co se stalo. Agresoři budou velmi pravděpodobně vše popírat a lhát. 10

11 Informace, které řeknou oběť i informátoři musí zůstat utajené. Tajíme i jména informátorů (mohou nám být nápomocni později jako ochrana oběti). Léčba Po vyšetření je nutné kontaktovat rodiče, uskutečnit setkání rodičů, vedení školy a ostatních, kteří se vyšetřování zúčastnili. Rodičům oběti i agresorů předáváme kontakty institucí, na které je možné se obrátit o pomoc (SVP, PPP, jiní). Možnosti potrestání agresorů: důtka třídního učitele, ředitele školy, snížená známka z chování (viz školní řád). Možnost vyřadit agresora a přeřadit do jiné třídy. Náprava situace ve skupině - práce se třídou s pomocí SVP nebo PPP. 15. Řešení situace vlastními silami (počáteční stádia šikanování) - rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování třídní učitel se žáky na začátku školního roku stanoví pravidla chování ve třídě a připraví postup při řešení situace ve třídě, ve které někomu není dobře (seznam lidí, na které je možné se obrátit spolužáci, učitelé, rodiče, známí, ředitel, internetové poradenství). - počáteční stádia šikanování při projevech počátečního stádia šikanování začleňuje třídní učitel do třídnických hodin témata bezpečí ve třídě a mimo třídu, dodržování pravidel společenského chování, násilí a různorodost jeho projevů, obrana proti násilí, rozdíl mezi žalováním a prosbou o pomoc (pro sebe nebo spolužáka), chování k lidem, které nemám rád nebo si s nimi nerozumím. Zároveň dá učitel jasně najevo nesouhlas s jakýmkoli projevem ubližování. - pokud třídní učitel nedocílí změny, kontaktuje metodika prevence a učitele výchovy ke zdraví (či rodinné výchovy) a občanské výchovy - společně vytváří další postup práce se třídou (zařazení tématiky do hodin, použití depistážního dotazníku, rozhovory s obětí) - při vlastním vyšetřováním dodržovat zásady bod Řešení situace pomocí z venku (pokročilá a nestandardní šikana, skupinové násilí vůči oběti) - překonání šoku ped. pracovníka a bezprostřední záchrana oběti - zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi - pokračující pomoc a podpora oběti - kontaktování Policie, OSPOD - vyšetřování (bod 14) - kontaktování PPP nebo SVP domluva na postupu práce se třídou Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková - školní metodik prevence V Brně Projednáno na pedagogické radě dne Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy 11

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více