V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 V souladu se zákonem č. 56/24 Sb. odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel Město Kamenice nad Lipou Adresa: Náměstí Čsl. armády, č. 52, Kamenice nad Lipou Název ZŠ Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Sídlo školy Vackova 25, Kamenice nad Lipou Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Základní škola kapacita 84 ž. Školní družina kapacita 8 ž. Školní jídelna kapacita 6 Hlavní činnost Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu a školní jídelnu Doplňková činnost a) pronájem tělocvičny b) pronájem počítačové učebny c) poskytování školení v rámci realizace projektu PI informační gramotnosti d) pořádání kulturních akcí Předmět podnikání Hostinská činnost Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov je plně organizovaná škola. Součástí základní školy jsou i speciální a praktické třídy. Výuka probíhala ve 22 třídách. Ke dni se vyučovalo 252 žáků. stupně v kmenových třídách, 7 žáků 2. stupně v 8 kmenových třídách, 25 žáků speciálních tříd ve 3 kmenových třídách. Areál základní školy tvoří stará školní budova, v níž se vyučují děti. stupně. Je zde umístěno 7 učeben a tělocvična. Novou školní budovu využívají žáci 2. stupně a školní družina. Pro výuku je k dispozici 6 učeben, tělocvična, 3 oddělení školní družiny. Školička s 6 učebnami, oddělením školní družiny slouží speciálním třídám. V budově školičky je umístěna školní kuchyně se školní jídelnou. Výuka pracovních činností se uskutečňuje na 2 školních pozemcích. Jeden z nich je též v areálu školy. V blízkosti školy se nachází fotbalové hřiště, běžecká dráha, doskočiště, sektor pro skok vysoký a sektor pro vrh koulí. Škola pro sportování používá též víceúčelové hřiště s umělým povrchem vybudované vedle nové školní budovy. Travnaté prostranství před novou školou využívá školní družina a děti během volných hodin. Základní škola nabízí žákům bohaté vyžití ve volném čase v zájmových kroužcích.

2 Počty žáků podle tříd ZŠ ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem.A Mgr. Eva Koutníková B Mgr. Barbora Sýkorová Celkem v ročníku.c Mgr. Naděžda Zahradníková A Mgr. Zuzana Rychtaříková B Mgr. Květoslava Svačinová A Mgr. Dana Maršáková B Mgr. Jaroslava Voráčková A Mgr. Gertruda Dvořáková B Mgr. Alena Stará A Jarmila Šafaříková B Mgr. Ilona Tetivová A Mgr. Marie Pavlíčková B Mgr. Pavel Fencl A Mgr. Dana Doskočilová B Mgr. Eva Vacková A Mgr. Jaromír Herna B Mgr. Iva Jeníčková A Mgr. Zdeňka Jůnová B Mgr. Petra Janků Celkem ZŠ Počty žáků speciálních a praktických tříd ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem I. Mgr. Daniela Průšová 6 4 II. Bc. Jaroslava Moravcová III. Mgr. Eva Petrů Celkem

3 B) UČEBNÍ PROGRAMY Ve školním roce 23/24 se vyučovalo ve všech ročnících ZŠ podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Ve speciálních třídách ZŠ se vyučovalo podle čtyř vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, (., 2., 4., 5., 7., 8., 9. ročník) č. j. ZŠKA/468/2 s účinností od Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/ s účinností od (6., ročník),. školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (4. ročník) školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, díl II., část E vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (7. ročník) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Učební plán. stupeň ZŠ 23/24 Předmět Počet hodin: 4+ 4 disp. = 8 Zkratka Ročník Minim. Celkem předmětu dotace Český jazyk Čj 7+2D 7+2D 7+3D 7+D 7+D Cizí jazyk Aj/Nj Prvouka Pr Vlastivěda Vl +D Matematika M 4 4+D 4+D 4+D 4+D 2 24 Informatika Inf Přírodověda Pří Hudební Hv 5 5 výchova Tvořivé činnosti Tč Tělesná Tv výchova D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je 4 (. ročník 2D v Čj; 2. ročník 2D v Čj, D v M; 3.ročník 3D v Čj, D v M; 4. ročník D v Čj, D v M, D v Vl; 5. ročník D v Čj, D v M) Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Náboženství Náb hodina týdně žáci. stupně Kurz. pomoci Kp hodina týdně žáci 5. ročníku 3

4 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Předmět Český jazyk a literatura Zkratka předmět u Učební plán 2. stupeň ZŠ 23/24 Ročník Minim. dotace Celkem Čj 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Cizí jazyk Aj/Nj Druhý cizí Aj2/Nj2 +2D +2D* 4 jazyk Druhý cizí Aj2/Nj2 +3D** jazyk Dějepis De Výchova k Vo 4 4 občanství Člověk a Čz +D 2 3 zdraví Zeměpis Ze +D Matematika M 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Informatika Inf Přírodopis Pp +D Fyzika Fy 2 2 +D 6 7 Chemie Ch 2 +D 3 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk volitelný Další volit. předmět Další volit. předmět Hv 4 4 Vv Pc +D 3 4 Tv Njv/Ajv +2D* 2 +D* +D* 2 ** +3D** Poznámka: Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů. *týká se žáků, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny druhého cizího jazka (volitelný předmět) **týká se žáků, kteří ve školním roce 22/23 neměli druhý cizí jazyk 4

5 D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je ročník D v Čj, D v Čz, D v Ze, D v M, D v Pp; 7. ročník D v Čj, D v M, D v Pc, 2D v Aj2/Nj2; 8. ročník D v Čj, D v M, 2D v Aj2/Nj2, D volitelný předmět, žáci, kteří neměli 22/23 Ajv/Njv, budou mít 3D Aj2/Nj2; 9. ročník 2D v Čj, 2D v M, D v Fy, D v Ch, 3D volitelný předmět tj. 2D Ajv/Njv a D volitelný předmět nebo 3D hodinové volitelné předměty Volitelné předměty: Nabídka předmětů Zkratka předmět u 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova Sv Domácí nauky Dn Přírodovědné Pvp praktikum Informatika Inv Školní časopis Ščv Fyzika zajímavě Fyz Seminář z matematiky Szma Legenda: 8. ročník - hodina volitelného předmětu pro ty žáky, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny volitelného předmětu Německý jazyk. - hodina předmětu Školní časopis Pro školní rok 23/24 ti žáci, kteří neměli druhý cizí jazyk v roce 22/23, budou mít ve školním roce 23/24 a 24/25 3 hodiny druhého cizího jazyka a nemají proto volitelný předmět. V učebním plánu je pro rok 23/24 ubrána všem žákům 8. ročníku disponibilní hodina předmětu Dějepis. 9. ročník - 3 hodiny volitelného předmětu: - 2 hodiny cizího jazyka a hodina Informatiky - hodina Informatiky, hodina Sportovní výchovy, hodina Semináře z matematiky Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Informatika Inn hodina týdně v 7. ročníku hodina týdně v 8. ročníku Anglický jazyk Ajn hodina týdně v 7. ročníku 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Průřezová témata Vyučovací předměty Český jazyk Čj Matematika M Informatika I Prvouka PR Přírodověda Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Řečová výchova Řv. stupeň speciálních tříd.r. 2.r 3.r 4.r. 5.r z toho Celkem disponibilní Celkem P P P plnění průřezových témat v projektech. Realizují se ve 4. a 5.roč. v bloku 4 vyučovacích hodinách jednou ročně napříč předměty: hod z Čj, 2 hod Pv, hod z Př a Vl. 6

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2. stupeň speciálních tříd 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. z toho disponibilní Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelný předmět Informatika I Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Chemie Ch Přírodopis P Zeměpis Z Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Globální výchova Gv Řečová výchova Rv Doplňovací hodina Dh Celkem

8 Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/997-22, s účinností od Vyučovací předměty Ročník Čtení Čt Psaní Ps Počty Po Věcné učení Vu Smyslová výchova Smv Pracovní a výtvarná výchova PVv Tělesná výchova Tv Hudební výchova Hv Řečová výchova Rv Disponibilní dotace 2 Volitelný předmět Týdenní časová dotace

9 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací předměty (zkratky předmětů) ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (Čt) Psaní (Ps) Řečová výchova (Řv) Matematika a její Matematika (M) aplikace Informační a komunikační Informatika (I) technologie Člověk a jeho svět Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) Člověk a společnost Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Člověk a příroda Chemie (Ch) Přírodopis (P) Zeměpis (Z) Hudební výchova Umění a kultura (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (VkZ) Člověk a zdraví Tělesná výchova (Tv) Zdravotní Tv (ZTv) Člověk a svět práce Pracovní výchova (Pv) Celková týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

10 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Počet hodin týdně. st. časová dotace. -. ročník Počet hodin týdně 2. st. časová dotace Rozumová výchova Člověk a Řečová výchova komunikace Člověk a jeho svět Smyslová výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět Pracovní výchova práce Celková povinná týdenní časová dotace Celková povinná týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace

11 C) DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY Dlouhodobým cílem naší školy je škola zdravá a otevřená. Chceme vytvářet zdravé prostředí, propagovat zdravý životní styl, otevřít prostor pro rozvoj schopností žáků, ale i pro tvůrčí práci učitelů, jejich nápady, aktivity, přínosné podněty. Během školního roku jsme usilovali o vytváření příznivého školního a) prostředí - zlepšováním estetické úrovně školního prostředí rozšiřováním výzdoby školy žákovskými pracemi - postupným obnovováním školního nábytku b) klimatu - komunikativním přístupem k žákům - podporováním tvořivosti a volnosti volby učitele - ale odpovědnost za volbu - sledováním vztahů mezi žáky, eliminací případných nežádoucích jevů - kladnou motivací - posílením role třídního učitele - neformální činností předmětových komisí a konzultacemi vyučujících v paralelních třídách - širokou a pestrou nabídkou volitelných předmětů - širokou a pestrou nabídkou kroužků - sjednocováním klasifikace žáků podle dohodnutých zásad - vytvářením příznivého vztahu mezi mladšími a staršími spolužáky - poznáváním žáků mimo vyučování - vtažením žáků a rodičů do života školy - účastí žáků a učitelů na životě města D) OBLASTI ZVÝŠENÉHO ZÁJMU. výchovně vzdělávací oblast a) péče o žáky s SPU, nadané b) výchovné pradenství c) výuka na počítačích d) využívání odborných učeben e) pestrost metod výuky f) zvýšená motivace žáků k výuce g) exkurze, kontakt se životem ad a) - zvýšená pozornost žákům nadaným - zvýšená pozornost žákům integrovaným a žákům s výukovými obtížemi - vypracování IVP pro integrované žáky, písemná dohoda s rodiči o spolupráci, pravidelné měsíční konzultace s rodiči - úlevy žákům dle pokynů PPP Pelhřimov, SPC Jihlava - individuální péče poskytovaná žákům s SPU (jednotlivci i skupiny v péči asistentek nápravy SPU mimo vyučování, spolupráce s PPP Pelhřimov, SPC Jihlava, referát péče o dítě (telefonické i osobní konzultace s odborníky)

12 - seznámení třídních učitelů, asistentů a vyučujících s novými zprávami z vyšetření v PPP Pelhřimov, SPC Jihlava (zajištění těchto zpráv v souladu s předpisy o ochraně osobních dat) - poskytování informací o činnosti školy a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich nařízeních, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům ad b) - pravidelná konzultační odpoledne pro učitele, žáky, rodiče - spolupráce s úřadem práce - dopolední program pro žáky 8. ročníku v Pelhřimově - zprostředkování poradenství PPP, SPC - individuální účast na Mozaice škol a učilišť okresu Pelhřimov, Jindřichův Hradec - schůzka s rodiči žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích - informativní schůzka pro rodiče a vycházející žáky (pozváni zástupci středních škol z našeho regionu) - účast na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 9. třídy ad c) - povinná Informatika v 5., 6. ročníku - volitelná Informatika v 9. ročníku - nepovinná Informatika v 7. a 8. ročníku ad d) - učebny cizích jazyků, fyziky a chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, cvičné kuchyně, dílny, počítačové učebny, multimediální učebny, náboženství ad e,f) - sledováno při hospitační činnosti ad g) viz dále 2) organizace školního provozu a) provoz v prostoru šatních skříněk, provoz o přestávkách mezi vyučováním b) provoz ve školní jídelně c) práce předmětových komisí, spolupráce učitelů. stupně ZŠ, společné porady učitelů., 2. stupně ZŠ a učitelů speciálních tříd d) rozvrh odjezdy autobusů e) spolupráce s institucemi (MěÚ Kamenice nad Lipou, PPP, SPC, Policie ČR, SRPŠ, HZS, ČČK, zájmová sdružení) f) zájmové činnosti ad a) důsledné sledování dodržování řádu školy, dohledů u šatních skříněk, dohledů na chodbách školy ad b) důsledné dodržování řádu školní jídelny, dohledů ve školní jídelně ad c) důsledné navštěvování schůzek předmětových komisí ze strany vedení školy ad d) úpravy rozvrhu dle odjezdů směr Mirotín, Mnich ad f) zájmové činnosti (viz. příloha číslo 2) 2

13 3) materiální zabezpečení - nákup učebnic, pomůcek - výukové programy do počítačových učeben, pro výuku na interaktivní tabuli - pomůcky pro žáky s SPU - oprava fasády staré školy - malba v jídelně a vývařovně - malba tříd ve škole - oprava 3 stoupaček ve staré škole - rozvod sítě internet ve staré škole - oprava kotlů v kotelně - oprava okapů stará škola - běžné opravy - vyzdění stěny v šatnách do dvora + vrata - oprava šatních skříněk - revize elektrospotřebičů - nátěry tabulí - generální opravy lavic ve třídách - revize hasicích přístrojů - oprava splachovačů - revize tělocvičen - oprava dlažeb - výměna vodovodních baterií - vybavení kopletně 2 učeben žákovskými lavicemi 2. stupeň - vybavení novým nábytkem 4 kuchyňské linky do cvičné kuchyně E) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI PEDAGOGICKÉ PRAXI A ZPŮSOBILOSTI Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno kvalifikace praxe způsobilost prac.zař. pozn. Mgr. V. Dobal PF ČB 29 M, Zt ředitel Mgr. D. Doskočilová PF ČB 23 M, Bi učitelka Mgr. G. Dvořáková PF ČB 25.st. + Vv učitelka,vých. poradce Mgr. P. Fencl ZČU Plzeň 7 Tv, Z učitel J. Fuková SPgŠ Soběs 39 vychovatelka vychovatelka Mgr. T. Hájková PF ČB 37 M, F učitelka Mgr. B. Havlíčková PF ČB 39.st. + Hv učitelka Mgr. J. Herna MFF- UK Praha 6 M, F, PC učitel Mgr. P. Janků PF MU Brno 6 Aj,Čj učitelka Mgr. I. Jeníčková PF Plzeň 25 Tv, Ov, Aj zást. řed.,vých. poradce Mgr. Z. Jůnová PF ČB,Tech.Lib. 9 Čj, Vv, spec. ped. učitelka Mgr. M. Kopačka PF ČB 39 Bi, Ch učitel PaedDr. J. Kosová PF ČB 36.st. + Tv zástupce ředitele Mgr. E. Koutníková PF ČB 23.st. + Pv učitelka Bc. K. Kutajová Univ. Pardubice 6 Nj. Aj učitelka 3

14 Mgr. D. Maršáková PF H.K. 32.st. + Zt učitelka Mgr. M. Pavlíčková PF ČB 23 Č - HV učitel Mgr. V. Poslušná JČU ČB 7 Č, D, Nj učitelka V. Pfaurová SPgŠ Prach. 4 vychovatelka vychovatelka, učitelka Mgr. Z. Rychtaříková PF ČB 3.st. + Vv učitelka Mgr. A. Stará PF ČB 8.st. + Tv učitelka Mgr. K. Svačinová PF ČB 9.st. + Vv učitelka Mgr. R. Svědíková PF ČB 2 Č+Vv učitelka J. Šafaříková SPgŠ Prach. 39 vychovatelka učitelka, vychovatelka Mgr. I. Tetivová PF H.K. 3. st.+ Zt učitelka Mgr. H. Uchytilová PF ČB 37 M, Z učitelka Mgr. E. Vacková PF Ústí n. L. 2 Bi, geografie učitelka Mgr. J. Voráčková PF ČB 2. st. + Vv učitelka Mgr. K. Zadáková PF ČB 37 Rj, D učitelka Mgr. N. Zahradníková UJAK Praha 29 pedagogika učitelka Pedagogičtí pracovníci speciálních tříd Jméno kvalif. praxe způsobilost prac.zař. Bc. J. Moravcová UJAK Praha 38 spec. ped. + Bc. učitelka Mgr. D. Průšová PF ČB 3 NŠ (Hv) učiteka Mgr. E. Petrů UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka M. Talpová SPgŠ Prachatice 23 spec. ped. vychovatelka Mgr. J. Zedníčková UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka Správní zaměstnanci Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka M. Blábolilová Gy uklízečka úv.,875 P. Cimplová SOŠ sekretářka (od.. 23) úv.,5 P. Cimplová SOŠ adm. a spis. prac. (od.. 23) úv.,5 I. Dvořáková SEŠ sam. účetní úv. J. Macháčková vyučena uklízečka úv. I. Mezerová vyučena uklízečka úv. H. Svitáková vyučena uklízečka úv. Č. Brom vyučen topič údržbář úv. J. Chalupa vyučen školník-údržbář úv. V. Marková SEŠ vedoucí ŠJ (do ) úv. D. Bučkoová řeznice sam. kuchařka úv. M. Dvořáčková kuchařka vedoucí kuchařka úv.,5 M. Dvořáčková kuchařka adm. prac. úv.,5 J. Matějů kuchařka sam. kuchařka úv. M. Semotán kuchař sam. kuchař úv. I. Strašíková kuchařka sam. kuchařka úv. J. Hrnčířová kuchařka sam. kuchařka úv. J. Smutná SEŠ sekretářka (do ) úv.,5 4

15 J. Smutná SEŠ adm. a spis. prac. (do ) úv.,5 J. Smutná SEŠ vedoucí ŠJ (od.. 23) úv. M. Kadlecová základní uklízečka úv. Správní zaměstnanci speciálních tříd Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka J. Nevoralová vyučena ulízečka úv.,5 Souvislá pedagogická praxe: Jméno Škola Datum Místo praxe Markéta Váchová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 5. ročník M, Vo 2. stupeň ZŠ, D. Doskočilová, Markéta Kubů Klára Vondráková Michaela Fiedlerová Lenka Belejová Markéta Kubů Lenka Dzamuličová Veronika Hánová K. Zadáková 3. A (náslech hodiny českého jazyka) Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník.. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD J. Fuková Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD V. Pfaurová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 2. Ročník, M - Ze Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník úterky od D. Doskočilová M, T. Hájková M, E. Vacková Ze 6. B, 9. B (náslech hodiny českého jazyka v každé třídě), náslech hodiny v ŠD u V. Pfaurové ŠD J. Fuková ŠD V. Pfaurová Dlouhodobé zastupování: Mgr. Dagmar Chrpová za Mgr. I. Jeníčkovou od do Mgr. Iva Podhradská za Mgr. J. Zedníčkovou a za J. Šafaříkovou od ,

16 F) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (ZÁPISU) K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH, JEJICH PŘIJETÍ KE STUDIU Zápis do. tříd pro rok 24/25 Zapsáno dne 28.. a Žádost o odklad nástupu školní docházky 9 Rozhodnutí o odkladu nástupu školní docházky 8 Odklad školní docházky pro rok 24/25 mělo 4 Odstěhovaly se 2 Přistěhovaly se 3 Opakuje. ročník Do. tříd ZŠ nastoupí 5 Do. třídy ZŠP nastoupí 2 Vycházející žáci ZŠ z 9. tříd 48 z 8. tříd 4 - gymnázium 3 - obchodní akademie 2 - SŠ s maturitou 5 - SŠ s výučním listem 8 - odborné učiliště 2 Vycházející žáci ze speciálních tříd SŠ s výučním listem 3 invalidní důchod 6

17 G) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků ZŠ (konec školního roku) 48 - z toho na. stupni 25 na 2. stupni 68 Celkový počet tříd na škole 9 Celkem neprospělo žáků 7 - z toho na. stupni 3 - ČJ, M, Vl, Aj - z toho na 2. stupni 4 - M, Ch, F, Aj Průměrný počet zameškaných hodin 37,35 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka,2 Vyznamenání 264 Chování uspokojivé 2 Dále: viz příloha č. Celkový počet žáků ze speciálních tříd (konec školního roku) 24 - z toho na. stupni na 2. stupni 3 Celkový počet tříd na škole 3 Celkem neprospělo žáků - z toho na. stupni Pr, M, Čj - z toho na 2. stupni Průměrný počet zameškaných hodin 62,88 Průměrný počet neoml. hodin na žáka 2,62 Vyznamenání 4 Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Dále: viz příloha č. 7

18 H) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Plnění minimálního preventivního programu Třída Předmět Téma Datum Vyučující. A Prv Chování mezi spolužáky E. Koutníková TH Seznámení s pravidly ve škole E. Koutníková Prv Chování o přestávce E. Koutníková Prv Pravidla silničního provozu E. Koutníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. E. Koutníková sluš.chov. TH Hygienické návyky.. E. Koutníková Prv Chování mezi členy rodiny.. E. Koutníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům.. E. Koutníková Prv Vztahy s prarodiči E. Koutníková Prv Prevence úrazů 6.. E. Koutníková Prv Pomoc zvířátkům 3.. E. Koutníková Prv Péče o tělo 24.. E. Koutníková Prv Části lidského těla 27.. E. Koutníková Prv Výživa lidského těla E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt E. Koutníková Prv Zdravé zuby E. Koutníková Prv Úrazy a jejich prevence E. Koutníková Prv Projekt Veselé zoubky E. Koutníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. E. Koutníková Prv Exkurze na farmu E. Koutníková. C Prv Chování mezi spolužáky N. Zahradníková TH Seznámení s pravidly ve škole N. Zahradníková Prv Chování o přestávce N. Zahradníková Prv Pravidla silničního provozu N. Zahradníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. N. Zahradníková sluš.chov. Prv Beseda v dětské knihovně N. Zahradníková chování Prv Chování mezi členy rodiny 2.. N. Zahradníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. N. Zahradníková Prv Prevence úrazů 6.. N. Zahradníková Prv Nebavit se s cizími lidmi 3.. N. Zahradníková Prv Péče o tělo 27.. N. Zahradníková Prv Části lidského těla N. Zahradníková Prv Výživa lidského těla N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt N. Zahradníková Prv Veselé zoubky- projekt N. Zahradníková Prv Úrazy a jejich prevence N. Zahradníková Prv Projekt Veselé zoubky N. Zahradníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. N. Zahradníková Prv Exkurze na farmu N. Zahradníková 8

19 . B Prv Chování mezi spolužáky B. Sýkorová TH Seznámení s pravidly ve škole B. Sýkorová Prv Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Pravidla silničního provozu B. Sýkorová TH Zdravení dospělých,zásady 6.. B. Sýkorová sluš.chov. Prv Hygienické návyky 8.. B. Sýkorová Prv Chování mezi členy rodiny 5.. B. Sýkorová Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. B. Sýkorová Prv Prevence úrazů 9.. B. Sýkorová Prv Nebavit se s cizími lidmi 2.. B. Sýkorová Prv Lidské tělo úrazy, škodlivé 28. B. Sýkorová látky Prv Výživa lidského těla B. Sýkorová TH Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Zdravá výživa skupinová práce B. Sýkorová TH Chování po vyučování ve městě B. Sýkorová Prv Vycházka do jarní přírody B. Sýkorová TH úklid doma i v lavici. 4. B. Sýkorová Prv Projekt Veselé zoubky. 4. B. Sýkorová Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. B. Sýkorová Prv Exkurze na farmu B. Sýkorová 2. A TH Hygienické návyky Z. Rychtaříková Prv Cestou do školy - bezpečnost Z. Rychtaříková TH Neodmítej pomoc kamarádům 24.. Z. Rychtaříková TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. Z. Rychtaříková Prv Domov Z. Rychtaříková Pr. Zdraví Leden Z. Rychtaříková únor TH Vztahy mezi spolužáky Jsme Z. Rychtaříková kamarádi Čistá Vysočina. 4. Z. Rychtaříková TH Vytváříme si hezké pracovní Z. Rychtaříková prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv Z. Rychtaříková 2. B TH Hygienické návyky K. Svačinová Prv Cestou do školy - bezpečnost K. Svačinová TH Vztahy ve třídě.. K. Svačinová TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. K. Svačinová Prv Domov 2.. K. Svačinová Pr. Zdraví Leden K. Svačinová únor TH Vztahy mezi spolužáky K. Svačinová Čistá Vysočina. 4. K. Svačinová TH Vytváříme si hezké pracovní K. Svačinová prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv K. Svačinová 3. A TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana D. Maršáková Čj-čt Beseda o etiketě D. Maršáková Prv Pravidla silničního provozu 3.. D. Maršáková 9

20 TH Nikdo nemá právo druhému 24.. D. Maršáková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. D. Maršáková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. D. Maršáková Prv Kamarádi z Evropy 4.. D. Maršáková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, D. Maršáková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Prosinec- D. Maršáková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) leden Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden D. Maršáková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. D. Maršáková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude D. Maršáková Červený kříž. pomoc při D. Maršáková úrazu Enviromentální program potok, D. Maršáková rybník 3. B TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana J. Voráčková Čj-čt Beseda o etiketě J. Voráčková Prv Pravidla silničního provozu 3.. J. Voráčková TH Nikdo nemá právo druhému 24.. J. Voráčková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. J. Voráčková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. J. Voráčková Prv Kamarádi z Evropy 4.. J. Voráčková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, J. Voráčková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Únor J. Voráčková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) březen Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden J. Voráčková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. J. Voráčková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude J. Voráčková Červený kříž. pomoc při J. Voráčková úrazu Enviromentální program potok, J. Voráčková rybník 4. A TH Všeobecné zásada bezp. a G. Dvořáková zdraví Pří. Podmínky život a na zemi,. 9. G. Dvořáková ochrana ŽP TH Lidská práva, vztahy-xenofobie, G. Dvořáková šikana TH Základní komun. pravidla, G. Dvořáková zdvořilost TH, Tč Dobrý anděl 7.. G. Dvořáková TH Bílá pastelka, tísňová volání 4.. G. Dvořáková 2

21 TH Lidská práva,základ. práva a 3.. G. Dvořáková povin. Pří Den lesů, stromů-ozdravný 9..,6.. G. Dvořáková pobyt Pří Vztahy mezi dětmi 3.. G. Dvořáková TH Sebehodnocení žáků 2.. G. Dvořáková TH Mezilidské vztahy 2.. G. Dvořáková TH Sebeovládání, sebekontrola 2.. G. Dvořáková TH Havárie (vodovod) G. Dvořáková Přírodověda Chování v silničním provozu G. Dvořáková Dopravní kurz duben G. Dvořáková Př Havárie s nebezpečným únikem G. Dvořáková látek Př Zdravý životní styl G. Dvořáková TH Člověk a zdraví první pomoc, G. Dvořáková důležitá tel. čísla TH IZS G. Dvořáková Den s policisty protidrogová G. Dvořáková prevence 5. A, 5. B. pomoc přednáška s p G. Dvořáková kosovou 4. B TH Všeobecné zásada bezp. a A. Stará zdraví Pří Enviromentální pořad - les A. Stará TH Lidská práva, vztahy mezi lidmi A. Stará TH Základní komun. pravidla A. Stará TH Tísňová volání 7.. A. Stará TH Sebehodnocení žáků 7.. A. Stará TH Havárie (vodovod) A. Stará Pří Chování v silničním provozu A. Stará Dopravní kurz duben A. Stará Př Havárie s nebezpečným únikem. 4. B. Havlíčková látek Př Zdravý životní styl B. Havlíčková TH Člověk a zdraví první pomoc, A. Stará důležitá tel. čísla TH IZS Den s policisty protidrogová A. Stará prevence 5.A, 5. B. pomoc přednáška s pí G. Dvořáková Kosovou 5. A Praha Bezdomovec je taky člověk J. Šafaříková zájezd TH Zásady slušného chování J. Šafaříková Čj(Dk) Beseda o etiketě J. Šafaříková Doprav. v. Správné využití volného času 2.. J. Šafaříková TH Doba podzim.prázdninvolno,odpočin. 2.. J. Šafaříková TH Vztahy mezi spolužáky B. Havlíčková TH Sebeovládání, sebekontrola.. B. Havlíčková TH A co drogy občane? 3.. B. Havlíčková 2

22 TH Zdravý životní styl osobní B. Havlíčková volno Tv Plavecký kurz s nácvikem B. Havlíčková pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. B. Havlíčková Pří Učivo o lidském těle kostra, leden B. Havlíčková prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc mekontakltovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet B. Havlíčková TH Návykové látky. Poškozování B. Havlíčková zdraví. Pří Rodina, postavení dítěte červen B. Havlíčková v rodině, škole,vztahy mezi dětmi a dospělými 5. B Praha Bezdomovec je taky člověk I. Tetivová zájezd drogy TH Zásady slušného chování I. Tetivová Čj(Dk) Beseda o etiketě I. Tetivová Doprav. v. Správné využití volného času 2.. I. Tetivová TH Doba podzim. prázdnin-volno, 25.. I. Tetivová odpočin. TH Pomoc potřebným charit. 7.. I. Tetivová sbírka TH Skauti postavme školu v Africe.. I. Tetivová TH Bílá pastelka 4.. I. Tetivová TH Vztahy mezi spolužáky I. Tetivová TH Sebeovládání, sebekontrola 6.. I. Tetivová TH Volný čas, sport X drogy 2.. I. Tetivová Tv Plavecký kurz s nácvikem I. Tetivová pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. I. Tetivová Pří Učivo o lidském těle kostra, Únor I. Tetivová prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc nekontaktovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet I. Tetivová TH Návykové látky. Poškozování I. Tetivová zdraví. TH, Pří Nebezpečí návykových látek I. Tetivová Pří Člověk, rodina, vztahy mezi červen I. Tetivová lidmi. Zdraví a bezpečnost 6. A Čz Tělesné zdraví, prevence K. Zadáková De Šamani a drogy (člověk.. K. Zadáková dnešního typu) Čz Zdravý životní styl 3.. K. Zadáková Čz Alternativní výživové směry Nebezpečí bulimie a anorexie K. Zadáková 22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více