V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 V souladu se zákonem č. 56/24 Sb. odst. 3, podáváme tuto výroční zprávu ZŠ Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov za školní rok A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel Město Kamenice nad Lipou Adresa: Náměstí Čsl. armády, č. 52, Kamenice nad Lipou Název ZŠ Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Sídlo školy Vackova 25, Kamenice nad Lipou Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Základní škola kapacita 84 ž. Školní družina kapacita 8 ž. Školní jídelna kapacita 6 Hlavní činnost Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu a školní jídelnu Doplňková činnost a) pronájem tělocvičny b) pronájem počítačové učebny c) poskytování školení v rámci realizace projektu PI informační gramotnosti d) pořádání kulturních akcí Předmět podnikání Hostinská činnost Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov je plně organizovaná škola. Součástí základní školy jsou i speciální a praktické třídy. Výuka probíhala ve 22 třídách. Ke dni se vyučovalo 252 žáků. stupně v kmenových třídách, 7 žáků 2. stupně v 8 kmenových třídách, 25 žáků speciálních tříd ve 3 kmenových třídách. Areál základní školy tvoří stará školní budova, v níž se vyučují děti. stupně. Je zde umístěno 7 učeben a tělocvična. Novou školní budovu využívají žáci 2. stupně a školní družina. Pro výuku je k dispozici 6 učeben, tělocvična, 3 oddělení školní družiny. Školička s 6 učebnami, oddělením školní družiny slouží speciálním třídám. V budově školičky je umístěna školní kuchyně se školní jídelnou. Výuka pracovních činností se uskutečňuje na 2 školních pozemcích. Jeden z nich je též v areálu školy. V blízkosti školy se nachází fotbalové hřiště, běžecká dráha, doskočiště, sektor pro skok vysoký a sektor pro vrh koulí. Škola pro sportování používá též víceúčelové hřiště s umělým povrchem vybudované vedle nové školní budovy. Travnaté prostranství před novou školou využívá školní družina a děti během volných hodin. Základní škola nabízí žákům bohaté vyžití ve volném čase v zájmových kroužcích.

2 Počty žáků podle tříd ZŠ ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem.A Mgr. Eva Koutníková B Mgr. Barbora Sýkorová Celkem v ročníku.c Mgr. Naděžda Zahradníková A Mgr. Zuzana Rychtaříková B Mgr. Květoslava Svačinová A Mgr. Dana Maršáková B Mgr. Jaroslava Voráčková A Mgr. Gertruda Dvořáková B Mgr. Alena Stará A Jarmila Šafaříková B Mgr. Ilona Tetivová A Mgr. Marie Pavlíčková B Mgr. Pavel Fencl A Mgr. Dana Doskočilová B Mgr. Eva Vacková A Mgr. Jaromír Herna B Mgr. Iva Jeníčková A Mgr. Zdeňka Jůnová B Mgr. Petra Janků Celkem ZŠ Počty žáků speciálních a praktických tříd ve školním roce 23/24 Třída Třídní učitel(ka) Chlapci Děvčata Celkem I. Mgr. Daniela Průšová 6 4 II. Bc. Jaroslava Moravcová III. Mgr. Eva Petrů Celkem

3 B) UČEBNÍ PROGRAMY Ve školním roce 23/24 se vyučovalo ve všech ročnících ZŠ podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Ve speciálních třídách ZŠ se vyučovalo podle čtyř vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, (., 2., 4., 5., 7., 8., 9. ročník) č. j. ZŠKA/468/2 s účinností od Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/ s účinností od (6., ročník),. školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (4. ročník) školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální Sluníčko, díl II., část E vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem č. j. ZŠKA/469/2, s účinností od (7. ročník) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Učební plán. stupeň ZŠ 23/24 Předmět Počet hodin: 4+ 4 disp. = 8 Zkratka Ročník Minim. Celkem předmětu dotace Český jazyk Čj 7+2D 7+2D 7+3D 7+D 7+D Cizí jazyk Aj/Nj Prvouka Pr Vlastivěda Vl +D Matematika M 4 4+D 4+D 4+D 4+D 2 24 Informatika Inf Přírodověda Pří Hudební Hv 5 5 výchova Tvořivé činnosti Tč Tělesná Tv výchova D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je 4 (. ročník 2D v Čj; 2. ročník 2D v Čj, D v M; 3.ročník 3D v Čj, D v M; 4. ročník D v Čj, D v M, D v Vl; 5. ročník D v Čj, D v M) Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Náboženství Náb hodina týdně žáci. stupně Kurz. pomoci Kp hodina týdně žáci 5. ročníku 3

4 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kamenice nad Lipou, č. j. 66/8, s účinností od Předmět Český jazyk a literatura Zkratka předmět u Učební plán 2. stupeň ZŠ 23/24 Ročník Minim. dotace Celkem Čj 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Cizí jazyk Aj/Nj Druhý cizí Aj2/Nj2 +2D +2D* 4 jazyk Druhý cizí Aj2/Nj2 +3D** jazyk Dějepis De Výchova k Vo 4 4 občanství Člověk a Čz +D 2 3 zdraví Zeměpis Ze +D Matematika M 4+D 4+D 4+D 3+2D 5 2 Informatika Inf Přírodopis Pp +D Fyzika Fy 2 2 +D 6 7 Chemie Ch 2 +D 3 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk volitelný Další volit. předmět Další volit. předmět Hv 4 4 Vv Pc +D 3 4 Tv Njv/Ajv +2D* 2 +D* +D* 2 ** +3D** Poznámka: Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů. *týká se žáků, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny druhého cizího jazka (volitelný předmět) **týká se žáků, kteří ve školním roce 22/23 neměli druhý cizí jazyk 4

5 D = disponibilní hodina celkový počet disponibilních hodin je ročník D v Čj, D v Čz, D v Ze, D v M, D v Pp; 7. ročník D v Čj, D v M, D v Pc, 2D v Aj2/Nj2; 8. ročník D v Čj, D v M, 2D v Aj2/Nj2, D volitelný předmět, žáci, kteří neměli 22/23 Ajv/Njv, budou mít 3D Aj2/Nj2; 9. ročník 2D v Čj, 2D v M, D v Fy, D v Ch, 3D volitelný předmět tj. 2D Ajv/Njv a D volitelný předmět nebo 3D hodinové volitelné předměty Volitelné předměty: Nabídka předmětů Zkratka předmět u 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova Sv Domácí nauky Dn Přírodovědné Pvp praktikum Informatika Inv Školní časopis Ščv Fyzika zajímavě Fyz Seminář z matematiky Szma Legenda: 8. ročník - hodina volitelného předmětu pro ty žáky, kteří měli ve školním roce 22/23 2 hodiny volitelného předmětu Německý jazyk. - hodina předmětu Školní časopis Pro školní rok 23/24 ti žáci, kteří neměli druhý cizí jazyk v roce 22/23, budou mít ve školním roce 23/24 a 24/25 3 hodiny druhého cizího jazyka a nemají proto volitelný předmět. V učebním plánu je pro rok 23/24 ubrána všem žákům 8. ročníku disponibilní hodina předmětu Dějepis. 9. ročník - 3 hodiny volitelného předmětu: - 2 hodiny cizího jazyka a hodina Informatiky - hodina Informatiky, hodina Sportovní výchovy, hodina Semináře z matematiky Nepovinné předměty: Dramatická výchova Dvn hodina týdně žáci. a 2. stupně Informatika Inn hodina týdně v 7. ročníku hodina týdně v 8. ročníku Anglický jazyk Ajn hodina týdně v 7. ročníku 5

6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Průřezová témata Vyučovací předměty Český jazyk Čj Matematika M Informatika I Prvouka PR Přírodověda Př Vlastivěda Vl Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Řečová výchova Řv. stupeň speciálních tříd.r. 2.r 3.r 4.r. 5.r z toho Celkem disponibilní Celkem P P P plnění průřezových témat v projektech. Realizují se ve 4. a 5.roč. v bloku 4 vyučovacích hodinách jednou ročně napříč předměty: hod z Čj, 2 hod Pv, hod z Př a Vl. 6

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávávní Škola pro život, č. j. ZŠKA/468/2, s účinností od Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2. stupeň speciálních tříd 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. z toho disponibilní Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelný předmět Informatika I Dějepis D Občanská výchova Ov Fyzika F Chemie Ch Přírodopis P Zeměpis Z Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Výchova ke zdraví Vz Tělesná výchova Tv Pracovní vyučování Pv Globální výchova Gv Řečová výchova Rv Doplňovací hodina Dh Celkem

8 Upravené učební plány pro vzdělávací program Pomocné školy, č. j. 2435/997-22, s účinností od Vyučovací předměty Ročník Čtení Čt Psaní Ps Počty Po Věcné učení Vu Smyslová výchova Smv Pracovní a výtvarná výchova PVv Tělesná výchova Tv Hudební výchova Hv Řečová výchova Rv Disponibilní dotace 2 Volitelný předmět Týdenní časová dotace

9 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací předměty (zkratky předmětů) ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (Čt) Psaní (Ps) Řečová výchova (Řv) Matematika a její Matematika (M) aplikace Informační a komunikační Informatika (I) technologie Člověk a jeho svět Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) Člověk a společnost Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Člověk a příroda Chemie (Ch) Přírodopis (P) Zeměpis (Z) Hudební výchova Umění a kultura (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (VkZ) Člověk a zdraví Tělesná výchova (Tv) Zdravotní Tv (ZTv) Člověk a svět práce Pracovní výchova (Pv) Celková týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

10 ,,Sluníčko, díl II. část E, vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Počet hodin týdně. st. časová dotace. -. ročník Počet hodin týdně 2. st. časová dotace Rozumová výchova Člověk a Řečová výchova komunikace Člověk a jeho svět Smyslová výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět Pracovní výchova práce Celková povinná týdenní časová dotace Celková povinná týdenní časová dotace Disponibilní časová dotace

11 C) DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY Dlouhodobým cílem naší školy je škola zdravá a otevřená. Chceme vytvářet zdravé prostředí, propagovat zdravý životní styl, otevřít prostor pro rozvoj schopností žáků, ale i pro tvůrčí práci učitelů, jejich nápady, aktivity, přínosné podněty. Během školního roku jsme usilovali o vytváření příznivého školního a) prostředí - zlepšováním estetické úrovně školního prostředí rozšiřováním výzdoby školy žákovskými pracemi - postupným obnovováním školního nábytku b) klimatu - komunikativním přístupem k žákům - podporováním tvořivosti a volnosti volby učitele - ale odpovědnost za volbu - sledováním vztahů mezi žáky, eliminací případných nežádoucích jevů - kladnou motivací - posílením role třídního učitele - neformální činností předmětových komisí a konzultacemi vyučujících v paralelních třídách - širokou a pestrou nabídkou volitelných předmětů - širokou a pestrou nabídkou kroužků - sjednocováním klasifikace žáků podle dohodnutých zásad - vytvářením příznivého vztahu mezi mladšími a staršími spolužáky - poznáváním žáků mimo vyučování - vtažením žáků a rodičů do života školy - účastí žáků a učitelů na životě města D) OBLASTI ZVÝŠENÉHO ZÁJMU. výchovně vzdělávací oblast a) péče o žáky s SPU, nadané b) výchovné pradenství c) výuka na počítačích d) využívání odborných učeben e) pestrost metod výuky f) zvýšená motivace žáků k výuce g) exkurze, kontakt se životem ad a) - zvýšená pozornost žákům nadaným - zvýšená pozornost žákům integrovaným a žákům s výukovými obtížemi - vypracování IVP pro integrované žáky, písemná dohoda s rodiči o spolupráci, pravidelné měsíční konzultace s rodiči - úlevy žákům dle pokynů PPP Pelhřimov, SPC Jihlava - individuální péče poskytovaná žákům s SPU (jednotlivci i skupiny v péči asistentek nápravy SPU mimo vyučování, spolupráce s PPP Pelhřimov, SPC Jihlava, referát péče o dítě (telefonické i osobní konzultace s odborníky)

12 - seznámení třídních učitelů, asistentů a vyučujících s novými zprávami z vyšetření v PPP Pelhřimov, SPC Jihlava (zajištění těchto zpráv v souladu s předpisy o ochraně osobních dat) - poskytování informací o činnosti školy a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich nařízeních, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům ad b) - pravidelná konzultační odpoledne pro učitele, žáky, rodiče - spolupráce s úřadem práce - dopolední program pro žáky 8. ročníku v Pelhřimově - zprostředkování poradenství PPP, SPC - individuální účast na Mozaice škol a učilišť okresu Pelhřimov, Jindřichův Hradec - schůzka s rodiči žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích - informativní schůzka pro rodiče a vycházející žáky (pozváni zástupci středních škol z našeho regionu) - účast na akci Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 9. třídy ad c) - povinná Informatika v 5., 6. ročníku - volitelná Informatika v 9. ročníku - nepovinná Informatika v 7. a 8. ročníku ad d) - učebny cizích jazyků, fyziky a chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, cvičné kuchyně, dílny, počítačové učebny, multimediální učebny, náboženství ad e,f) - sledováno při hospitační činnosti ad g) viz dále 2) organizace školního provozu a) provoz v prostoru šatních skříněk, provoz o přestávkách mezi vyučováním b) provoz ve školní jídelně c) práce předmětových komisí, spolupráce učitelů. stupně ZŠ, společné porady učitelů., 2. stupně ZŠ a učitelů speciálních tříd d) rozvrh odjezdy autobusů e) spolupráce s institucemi (MěÚ Kamenice nad Lipou, PPP, SPC, Policie ČR, SRPŠ, HZS, ČČK, zájmová sdružení) f) zájmové činnosti ad a) důsledné sledování dodržování řádu školy, dohledů u šatních skříněk, dohledů na chodbách školy ad b) důsledné dodržování řádu školní jídelny, dohledů ve školní jídelně ad c) důsledné navštěvování schůzek předmětových komisí ze strany vedení školy ad d) úpravy rozvrhu dle odjezdů směr Mirotín, Mnich ad f) zájmové činnosti (viz. příloha číslo 2) 2

13 3) materiální zabezpečení - nákup učebnic, pomůcek - výukové programy do počítačových učeben, pro výuku na interaktivní tabuli - pomůcky pro žáky s SPU - oprava fasády staré školy - malba v jídelně a vývařovně - malba tříd ve škole - oprava 3 stoupaček ve staré škole - rozvod sítě internet ve staré škole - oprava kotlů v kotelně - oprava okapů stará škola - běžné opravy - vyzdění stěny v šatnách do dvora + vrata - oprava šatních skříněk - revize elektrospotřebičů - nátěry tabulí - generální opravy lavic ve třídách - revize hasicích přístrojů - oprava splachovačů - revize tělocvičen - oprava dlažeb - výměna vodovodních baterií - vybavení kopletně 2 učeben žákovskými lavicemi 2. stupeň - vybavení novým nábytkem 4 kuchyňské linky do cvičné kuchyně E) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI PEDAGOGICKÉ PRAXI A ZPŮSOBILOSTI Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno kvalifikace praxe způsobilost prac.zař. pozn. Mgr. V. Dobal PF ČB 29 M, Zt ředitel Mgr. D. Doskočilová PF ČB 23 M, Bi učitelka Mgr. G. Dvořáková PF ČB 25.st. + Vv učitelka,vých. poradce Mgr. P. Fencl ZČU Plzeň 7 Tv, Z učitel J. Fuková SPgŠ Soběs 39 vychovatelka vychovatelka Mgr. T. Hájková PF ČB 37 M, F učitelka Mgr. B. Havlíčková PF ČB 39.st. + Hv učitelka Mgr. J. Herna MFF- UK Praha 6 M, F, PC učitel Mgr. P. Janků PF MU Brno 6 Aj,Čj učitelka Mgr. I. Jeníčková PF Plzeň 25 Tv, Ov, Aj zást. řed.,vých. poradce Mgr. Z. Jůnová PF ČB,Tech.Lib. 9 Čj, Vv, spec. ped. učitelka Mgr. M. Kopačka PF ČB 39 Bi, Ch učitel PaedDr. J. Kosová PF ČB 36.st. + Tv zástupce ředitele Mgr. E. Koutníková PF ČB 23.st. + Pv učitelka Bc. K. Kutajová Univ. Pardubice 6 Nj. Aj učitelka 3

14 Mgr. D. Maršáková PF H.K. 32.st. + Zt učitelka Mgr. M. Pavlíčková PF ČB 23 Č - HV učitel Mgr. V. Poslušná JČU ČB 7 Č, D, Nj učitelka V. Pfaurová SPgŠ Prach. 4 vychovatelka vychovatelka, učitelka Mgr. Z. Rychtaříková PF ČB 3.st. + Vv učitelka Mgr. A. Stará PF ČB 8.st. + Tv učitelka Mgr. K. Svačinová PF ČB 9.st. + Vv učitelka Mgr. R. Svědíková PF ČB 2 Č+Vv učitelka J. Šafaříková SPgŠ Prach. 39 vychovatelka učitelka, vychovatelka Mgr. I. Tetivová PF H.K. 3. st.+ Zt učitelka Mgr. H. Uchytilová PF ČB 37 M, Z učitelka Mgr. E. Vacková PF Ústí n. L. 2 Bi, geografie učitelka Mgr. J. Voráčková PF ČB 2. st. + Vv učitelka Mgr. K. Zadáková PF ČB 37 Rj, D učitelka Mgr. N. Zahradníková UJAK Praha 29 pedagogika učitelka Pedagogičtí pracovníci speciálních tříd Jméno kvalif. praxe způsobilost prac.zař. Bc. J. Moravcová UJAK Praha 38 spec. ped. + Bc. učitelka Mgr. D. Průšová PF ČB 3 NŠ (Hv) učiteka Mgr. E. Petrů UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka M. Talpová SPgŠ Prachatice 23 spec. ped. vychovatelka Mgr. J. Zedníčková UJAK Praha 27 spec. ped. + Bc učitelka Správní zaměstnanci Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka M. Blábolilová Gy uklízečka úv.,875 P. Cimplová SOŠ sekretářka (od.. 23) úv.,5 P. Cimplová SOŠ adm. a spis. prac. (od.. 23) úv.,5 I. Dvořáková SEŠ sam. účetní úv. J. Macháčková vyučena uklízečka úv. I. Mezerová vyučena uklízečka úv. H. Svitáková vyučena uklízečka úv. Č. Brom vyučen topič údržbář úv. J. Chalupa vyučen školník-údržbář úv. V. Marková SEŠ vedoucí ŠJ (do ) úv. D. Bučkoová řeznice sam. kuchařka úv. M. Dvořáčková kuchařka vedoucí kuchařka úv.,5 M. Dvořáčková kuchařka adm. prac. úv.,5 J. Matějů kuchařka sam. kuchařka úv. M. Semotán kuchař sam. kuchař úv. I. Strašíková kuchařka sam. kuchařka úv. J. Hrnčířová kuchařka sam. kuchařka úv. J. Smutná SEŠ sekretářka (do ) úv.,5 4

15 J. Smutná SEŠ adm. a spis. prac. (do ) úv.,5 J. Smutná SEŠ vedoucí ŠJ (od.. 23) úv. M. Kadlecová základní uklízečka úv. Správní zaměstnanci speciálních tříd Jméno kvalifikace prac. zařazení poznámka J. Nevoralová vyučena ulízečka úv.,5 Souvislá pedagogická praxe: Jméno Škola Datum Místo praxe Markéta Váchová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 5. ročník M, Vo 2. stupeň ZŠ, D. Doskočilová, Markéta Kubů Klára Vondráková Michaela Fiedlerová Lenka Belejová Markéta Kubů Lenka Dzamuličová Veronika Hánová K. Zadáková 3. A (náslech hodiny českého jazyka) Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník.. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD J. Fuková Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, 2. ročník ŠD V. Pfaurová Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, 2. Ročník, M - Ze Univerzita Hradec Králové, PF,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice,. ročník úterky od D. Doskočilová M, T. Hájková M, E. Vacková Ze 6. B, 9. B (náslech hodiny českého jazyka v každé třídě), náslech hodiny v ŠD u V. Pfaurové ŠD J. Fuková ŠD V. Pfaurová Dlouhodobé zastupování: Mgr. Dagmar Chrpová za Mgr. I. Jeníčkovou od do Mgr. Iva Podhradská za Mgr. J. Zedníčkovou a za J. Šafaříkovou od ,

16 F) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (ZÁPISU) K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH, JEJICH PŘIJETÍ KE STUDIU Zápis do. tříd pro rok 24/25 Zapsáno dne 28.. a Žádost o odklad nástupu školní docházky 9 Rozhodnutí o odkladu nástupu školní docházky 8 Odklad školní docházky pro rok 24/25 mělo 4 Odstěhovaly se 2 Přistěhovaly se 3 Opakuje. ročník Do. tříd ZŠ nastoupí 5 Do. třídy ZŠP nastoupí 2 Vycházející žáci ZŠ z 9. tříd 48 z 8. tříd 4 - gymnázium 3 - obchodní akademie 2 - SŠ s maturitou 5 - SŠ s výučním listem 8 - odborné učiliště 2 Vycházející žáci ze speciálních tříd SŠ s výučním listem 3 invalidní důchod 6

17 G) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků ZŠ (konec školního roku) 48 - z toho na. stupni 25 na 2. stupni 68 Celkový počet tříd na škole 9 Celkem neprospělo žáků 7 - z toho na. stupni 3 - ČJ, M, Vl, Aj - z toho na 2. stupni 4 - M, Ch, F, Aj Průměrný počet zameškaných hodin 37,35 Průměrný počet neomluvených hodin na žáka,2 Vyznamenání 264 Chování uspokojivé 2 Dále: viz příloha č. Celkový počet žáků ze speciálních tříd (konec školního roku) 24 - z toho na. stupni na 2. stupni 3 Celkový počet tříd na škole 3 Celkem neprospělo žáků - z toho na. stupni Pr, M, Čj - z toho na 2. stupni Průměrný počet zameškaných hodin 62,88 Průměrný počet neoml. hodin na žáka 2,62 Vyznamenání 4 Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Dále: viz příloha č. 7

18 H) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Plnění minimálního preventivního programu Třída Předmět Téma Datum Vyučující. A Prv Chování mezi spolužáky E. Koutníková TH Seznámení s pravidly ve škole E. Koutníková Prv Chování o přestávce E. Koutníková Prv Pravidla silničního provozu E. Koutníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. E. Koutníková sluš.chov. TH Hygienické návyky.. E. Koutníková Prv Chování mezi členy rodiny.. E. Koutníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům.. E. Koutníková Prv Vztahy s prarodiči E. Koutníková Prv Prevence úrazů 6.. E. Koutníková Prv Pomoc zvířátkům 3.. E. Koutníková Prv Péče o tělo 24.. E. Koutníková Prv Části lidského těla 27.. E. Koutníková Prv Výživa lidského těla E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví E. Koutníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt E. Koutníková Prv Zdravé zuby E. Koutníková Prv Úrazy a jejich prevence E. Koutníková Prv Projekt Veselé zoubky E. Koutníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. E. Koutníková Prv Exkurze na farmu E. Koutníková. C Prv Chování mezi spolužáky N. Zahradníková TH Seznámení s pravidly ve škole N. Zahradníková Prv Chování o přestávce N. Zahradníková Prv Pravidla silničního provozu N. Zahradníková TH Zdravení dospělých,zásady 4.. N. Zahradníková sluš.chov. Prv Beseda v dětské knihovně N. Zahradníková chování Prv Chování mezi členy rodiny 2.. N. Zahradníková Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. N. Zahradníková Prv Prevence úrazů 6.. N. Zahradníková Prv Nebavit se s cizími lidmi 3.. N. Zahradníková Prv Péče o tělo 27.. N. Zahradníková Prv Části lidského těla N. Zahradníková Prv Výživa lidského těla N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví N. Zahradníková Prv Člověk a jeho zdraví projekt N. Zahradníková Prv Veselé zoubky- projekt N. Zahradníková Prv Úrazy a jejich prevence N. Zahradníková Prv Projekt Veselé zoubky N. Zahradníková Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. N. Zahradníková Prv Exkurze na farmu N. Zahradníková 8

19 . B Prv Chování mezi spolužáky B. Sýkorová TH Seznámení s pravidly ve škole B. Sýkorová Prv Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Pravidla silničního provozu B. Sýkorová TH Zdravení dospělých,zásady 6.. B. Sýkorová sluš.chov. Prv Hygienické návyky 8.. B. Sýkorová Prv Chování mezi členy rodiny 5.. B. Sýkorová Prv Pomoc v rodině, úcta k rodičům 2.. B. Sýkorová Prv Prevence úrazů 9.. B. Sýkorová Prv Nebavit se s cizími lidmi 2.. B. Sýkorová Prv Lidské tělo úrazy, škodlivé 28. B. Sýkorová látky Prv Výživa lidského těla B. Sýkorová TH Chování o přestávce B. Sýkorová Prv Zdravá výživa skupinová práce B. Sýkorová TH Chování po vyučování ve městě B. Sýkorová Prv Vycházka do jarní přírody B. Sýkorová TH úklid doma i v lavici. 4. B. Sýkorová Prv Projekt Veselé zoubky. 4. B. Sýkorová Prv Den Země úklid v okolí školy. 4. B. Sýkorová Prv Exkurze na farmu B. Sýkorová 2. A TH Hygienické návyky Z. Rychtaříková Prv Cestou do školy - bezpečnost Z. Rychtaříková TH Neodmítej pomoc kamarádům 24.. Z. Rychtaříková TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. Z. Rychtaříková Prv Domov Z. Rychtaříková Pr. Zdraví Leden Z. Rychtaříková únor TH Vztahy mezi spolužáky Jsme Z. Rychtaříková kamarádi Čistá Vysočina. 4. Z. Rychtaříková TH Vytváříme si hezké pracovní Z. Rychtaříková prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv Z. Rychtaříková 2. B TH Hygienické návyky K. Svačinová Prv Cestou do školy - bezpečnost K. Svačinová TH Vztahy ve třídě.. K. Svačinová TH Naše rodina je naše bezpečí 7.. K. Svačinová Prv Domov 2.. K. Svačinová Pr. Zdraví Leden K. Svačinová únor TH Vztahy mezi spolužáky K. Svačinová Čistá Vysočina. 4. K. Svačinová TH Vytváříme si hezké pracovní K. Svačinová prostředí TH Udržujeme třídní kolektiv K. Svačinová 3. A TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana D. Maršáková Čj-čt Beseda o etiketě D. Maršáková Prv Pravidla silničního provozu 3.. D. Maršáková 9

20 TH Nikdo nemá právo druhému 24.. D. Maršáková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. D. Maršáková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. D. Maršáková Prv Kamarádi z Evropy 4.. D. Maršáková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, D. Maršáková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Prosinec- D. Maršáková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) leden Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden D. Maršáková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. D. Maršáková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude D. Maršáková Červený kříž. pomoc při D. Maršáková úrazu Enviromentální program potok, D. Maršáková rybník 3. B TH Vztahy mezi dětmixenofobie,šikana J. Voráčková Čj-čt Beseda o etiketě J. Voráčková Prv Pravidla silničního provozu 3.. J. Voráčková TH Nikdo nemá právo druhému 24.. J. Voráčková ubližovat TH Chování o přestávkách, 3.. J. Voráčková zdravení dosp. TH Ochrana zdraví- Bílá pastelka 7. J. Voráčková Prv Kamarádi z Evropy 4.. J. Voráčková Prv Beseda s Policií ČR (šikana, J. Voráčková krádeže) Čt Filipova dobrodružství- společné Únor J. Voráčková čtení (závislosti tabák, alkohol, drogy) březen Pr. Nebezpečí číhá všude (doma, Leden J. Voráčková ve škole) březen Čistá Vysočina. 4. J. Voráčková Pr Beseda Nebezpečí číhá všude J. Voráčková Červený kříž. pomoc při J. Voráčková úrazu Enviromentální program potok, J. Voráčková rybník 4. A TH Všeobecné zásada bezp. a G. Dvořáková zdraví Pří. Podmínky život a na zemi,. 9. G. Dvořáková ochrana ŽP TH Lidská práva, vztahy-xenofobie, G. Dvořáková šikana TH Základní komun. pravidla, G. Dvořáková zdvořilost TH, Tč Dobrý anděl 7.. G. Dvořáková TH Bílá pastelka, tísňová volání 4.. G. Dvořáková 2

21 TH Lidská práva,základ. práva a 3.. G. Dvořáková povin. Pří Den lesů, stromů-ozdravný 9..,6.. G. Dvořáková pobyt Pří Vztahy mezi dětmi 3.. G. Dvořáková TH Sebehodnocení žáků 2.. G. Dvořáková TH Mezilidské vztahy 2.. G. Dvořáková TH Sebeovládání, sebekontrola 2.. G. Dvořáková TH Havárie (vodovod) G. Dvořáková Přírodověda Chování v silničním provozu G. Dvořáková Dopravní kurz duben G. Dvořáková Př Havárie s nebezpečným únikem G. Dvořáková látek Př Zdravý životní styl G. Dvořáková TH Člověk a zdraví první pomoc, G. Dvořáková důležitá tel. čísla TH IZS G. Dvořáková Den s policisty protidrogová G. Dvořáková prevence 5. A, 5. B. pomoc přednáška s p G. Dvořáková kosovou 4. B TH Všeobecné zásada bezp. a A. Stará zdraví Pří Enviromentální pořad - les A. Stará TH Lidská práva, vztahy mezi lidmi A. Stará TH Základní komun. pravidla A. Stará TH Tísňová volání 7.. A. Stará TH Sebehodnocení žáků 7.. A. Stará TH Havárie (vodovod) A. Stará Pří Chování v silničním provozu A. Stará Dopravní kurz duben A. Stará Př Havárie s nebezpečným únikem. 4. B. Havlíčková látek Př Zdravý životní styl B. Havlíčková TH Člověk a zdraví první pomoc, A. Stará důležitá tel. čísla TH IZS Den s policisty protidrogová A. Stará prevence 5.A, 5. B. pomoc přednáška s pí G. Dvořáková Kosovou 5. A Praha Bezdomovec je taky člověk J. Šafaříková zájezd TH Zásady slušného chování J. Šafaříková Čj(Dk) Beseda o etiketě J. Šafaříková Doprav. v. Správné využití volného času 2.. J. Šafaříková TH Doba podzim.prázdninvolno,odpočin. 2.. J. Šafaříková TH Vztahy mezi spolužáky B. Havlíčková TH Sebeovládání, sebekontrola.. B. Havlíčková TH A co drogy občane? 3.. B. Havlíčková 2

22 TH Zdravý životní styl osobní B. Havlíčková volno Tv Plavecký kurz s nácvikem B. Havlíčková pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. B. Havlíčková Pří Učivo o lidském těle kostra, leden B. Havlíčková prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc mekontakltovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet B. Havlíčková TH Návykové látky. Poškozování B. Havlíčková zdraví. Pří Rodina, postavení dítěte červen B. Havlíčková v rodině, škole,vztahy mezi dětmi a dospělými 5. B Praha Bezdomovec je taky člověk I. Tetivová zájezd drogy TH Zásady slušného chování I. Tetivová Čj(Dk) Beseda o etiketě I. Tetivová Doprav. v. Správné využití volného času 2.. I. Tetivová TH Doba podzim. prázdnin-volno, 25.. I. Tetivová odpočin. TH Pomoc potřebným charit. 7.. I. Tetivová sbírka TH Skauti postavme školu v Africe.. I. Tetivová TH Bílá pastelka 4.. I. Tetivová TH Vztahy mezi spolužáky I. Tetivová TH Sebeovládání, sebekontrola 6.. I. Tetivová TH Volný čas, sport X drogy 2.. I. Tetivová Tv Plavecký kurz s nácvikem I. Tetivová pomoci TH Zdraví a bezpečnost. 2. I. Tetivová Pří Učivo o lidském těle kostra, Únor I. Tetivová prevence úrazů, význam pohybu, sport, dýchání, kouření, drogy, zdravá strava, alkohol, předcházení nemocem,. pomoc nekontaktovat cizí lidi květen beseda Ne(bezpečný) internet I. Tetivová TH Návykové látky. Poškozování I. Tetivová zdraví. TH, Pří Nebezpečí návykových látek I. Tetivová Pří Člověk, rodina, vztahy mezi červen I. Tetivová lidmi. Zdraví a bezpečnost 6. A Čz Tělesné zdraví, prevence K. Zadáková De Šamani a drogy (člověk.. K. Zadáková dnešního typu) Čz Zdravý životní styl 3.. K. Zadáková Čz Alternativní výživové směry Nebezpečí bulimie a anorexie K. Zadáková 22

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více