Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích"

Transkript

1 Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích Řádek 1 Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01 a vybrané účty účtových skupin 04,05) Na tomto řádku se uvádí hodnota veškerého dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí nehmotný majetek v ocenění Kč a vyšší. Asi nejčastějším nehmotným majetkem v činnosti TJ/SK je drobný dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetek pořízený do v hodnotě Kč a vyšší a zároveň nižší než Kč do doby jeho vyřazení. Od se o nově pořízeném drobném dlouhodobém nehmotném majetku neúčtuje a sleduje se pouze v operativní evidenci. Vzhledem k povaze činnosti TJ/SK se objevuje nehmotný majetek jako součást aktiv TJ/SK pouze výjimečně. Nejpravděpodobnější je vlastnictví software či drobného nehmotného dlouhodobého majetku. Řádek 2 Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02,03 a vybrané účty účtových skupin 04, 05) Na tomto řádku se uvádí v pořizovacích cenách hodnota veškerého dlouhodobého hmotného majetku a bez ohledu na výši ocenění a dobu upotřebitelnosti (pozemky a stavby) nebo s ohledem na dobu upotřebitelnosti a výši ocenění (zejména samostatné movité věci a drobný dlouhodobý majetek). Dlouhodobým hmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí majetek pořízený do nad Kč za kus, pár či soubor do doby jeho vyřazení nebo majetek pořízený po nad hranici, kterou stanovila účetní jednotka vnitřním předpisem. Dlouhodobým hmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí také drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený do pod Kč a nad Kč za kus, pár či soubor do doby jeho vyřazení. Od se o nově pořízeném drobném dlouhodobém majetku neúčtuje a sleduje se pouze v operativní evidenci. Řádek 3 Stavby (účet 021) Na tomto řádku se uvádí v pořizovacích cenách pouze hodnota všech staveb (zpravidla) ve vlastnictví TJ/SK bez ohledu na výši ocenění a dobu upotřebitelnosti. Řádek 3 je pouze výběrem z řádku 2 1

2 Řádek 4 Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) Zde se uvádí dlouhodobý finanční majetek v držení TJ/SK jde o takový finanční majetek, který TJ/SK pořizuje s předem danou dobou splatnosti delší než jeden rok (dluhové cenné papíry, půjčky) nebo s neomezenou dobou splatnosti (podíly v obchodních společnostech, akcie, podíly v podílových fondech). Finanční majetek pořizuje TJ/SK za účelem dlouhodobého zhodnocení volných finančních prostředků. Dlouhodobým finančním majetkem není termínovaný vklad uzavřený na dobu kratší než jeden rok. Řádek 5 Oprávky k dlouhodobému majetku (účtová skupina 07,08) Zde se uvádí veškeré oprávky jak k dlouhodobému nehmotnému majetku (uvedenému v řádku 1), tak k dlouhodobému hmotnému majetku (uvedenému v řádku 2). Hodnoty uvedené na tomto řádku se uvádějí se znaménkem mínus! Řádek 6 Zásoby (účtová třída 1) Zde se uvádí veškeré zásoby materiálu, zboží, výrobků, které TJ/SK vykazuje k příslušnému datu na základě stavu skladové evidence. S ohledem na charakter činnosti TJ/SK je spíše obvyklé, že nakupovaný materiál je zpravidla okamžitě spotřebováván a tedy jeho skladování je málo pravděpodobné. Spíše se to týká materiálu a zboží v případě podnikatelských činností (stravovací a ubytovací zařízení, prodej zboží). Řádek 7 Pohledávky (vybrané účty účtové třídy 3) Na tomto řádku se uvádí veškeré pohledávky, které TJ/SK má za jinými osobami (právnickými i fyzickými). Nejčastěji jde o neuhrazené pohledávky z obchodních vztahů (včetně poskytnutých záloh na dodávky materiálu, energií a služeb), pohledávky za orgány státní správy (nejčastěji zálohy na daň z příjmů), pohledávky za zaměstnanci (provozní zálohy). Na tento řádek se rovněž uvádí zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní (netýká se jednoduchého účetnictví). V případě, že TJ/SK tvoří opravné položky k pohledávkám, uvádí se na řádku 7 hodnota pohledávek ponížená o tyto opravné položky. Řádek 8 Krátkodobý finanční majetek (účtová třída 2) Na tomto řádku se uvádí veškerý krátkodobý finanční majetek v držení TJ/SK, tzn. finanční prostředky na běžných bankovních účtech, v pokladně nebo ceniny (např. stravenky, kolky). Patří sem i krátkodobé bankovní úvěry, které poskytuje banka např. formou debetního účtu, dlužné cenné papíry, majetkové cenné papíry s předem danou dobou splatnosti kratší než 1 rok. 2

3 Řádek 9 Pokladna a účty v bankách (účet 211 a 221) Na tomto řádku se uvádí pouze stavy peněžních prostředků v pokladně (v hotovosti) a na bankovních účtech (včetně termínovaných vkladů). Řádek 9 je pouze výběrem z řádku 8 Řádek 10 Jiná aktiva (vybrané účty účtové skupiny 38) Na tomto řádku se uvádí časové rozlišení nákladů a výdajů a příjmů a výnosů v podvojném účetnictví: náklady příštích období, příjmy příštích období, kurzové rozdíly aktivní). S ohledem na charakter těchto aktiv se tento řádek netýká TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví. Řádek 11 Majetek celkem Tento řádek je součtový - sčítají se řádky V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu aktiv z rozvahy. Řádek 12 Rezervy (účtová skupina 94) Zde se uvádějí rezervy podle zvláštního právního předpisu (Zákon o rezervách). TJ/SK mohou vytvářet za účelem daňové optimalizace rezervy na opravy nemovitého majetku. V praxi je institut rezerv málo využíván. Řádek 13 Dlouhodobé závazky (účtová skupina 95) Zde se uvádějí zejména dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok) bankovní úvěry, přijaté půjčky, dlouhodobé zálohy či jiné dlouhodobé výpomoci. Řádek 14 Krátkodobé závazky (vybrané účty účtové třídy 3) Na tomto řádku se uvádí výše závazků (se splatností kratší než jeden rok) vůči dodavatelům (včetně přijatých a nezúčtovaných záloh od odběratelů), závazky k zaměstnancům, závazky k institucím sociálního zajištění, zdravotním pojišťovnám, daňové závazky. Patří sem i účet 389-Dohadné účty pasivní, na který TJ/SK zpravidla účtují dohad spotřeby energií od posledního zúčtování k poslednímu dni účetního období (netýká se jednoduchého účetnictví). 3

4 Řádek 15 Jiná pasiva (vybrané účty účtové skupiny 38) Na tomto řádku se uvádí časové rozlišení nákladů a výdajů a příjmů a výnosů v podvojném účetnictví: výdaje příštích období, výnosy příštích období, kurzové rozdíly pasivní. S ohledem na charakter těchto pasiv se tento řádek netýká TJ/SK které vedou jednoduché účetnictví. Řádek 16 Závazky celkem Tento řádek je součtový - sčítají se řádky V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu cizích zdrojů pasiv. Řádek 17 Rozdíl Tento řádek je rozdílem řádků V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu vlastních zdrojů pasiv. Výkaz příjmů a výdajů Řádek 18 Spotřebované nákupy (účtová skupina 50) Zde se uvádí veškeré spotřebované nákupy jako např. sportovní nářadí, náčiní, sportovní vybavení, kancelářské potřeby, výpočetní technika, údržbový a provozní materiál, pohonné hmoty, čisticí prostředky, materiál na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku, spotřeba energie, prodané zboží v pořizovací ceně (v případě že TJ/SK vede podvojné účetnictví), popř. výdaje na nákup zboží (v případě, že TJ/SK vede jednoduchého účetnictví). Zboží je předmět zakoupený za účelem jeho dalšího prodeje. Řádek 18 není součtovým řádkem údajů z řádků 19-23!!. Tyto řádky jsou pouze vybrané náklady na údržbový materiál a energie pro tělovýchovná zařízení. Řádek 19 Materiál na údržbu nemovitého majetku (vybrané údaje účtu 501) Uvádí se zde pouze materiál, který byl použit na údržbu a opravy tělovýchovných zařízení (nikoliv na jejich provoz), resp. jeho stavebních součástí (např. podlahy, stěny, střecha) a technologických zařízení (např. vodovodní rozvody, topné systémy, vzduchotechnická zařízení, elektrorozvodná zařízení), spojovací materiál, barvy, stavební materiál, stavební nářadí a náčiní. Na tomto řádku se uvádí pouze takový materiál na údržbu tělovýchovných zařízení, který je pořizován z vlastních zdrojů, popř. ze státní dotace na údržbu a provoz či z grantů hlavního města Prahy. Řádek 19 je pouze výběrem z řádku 18. 4

5 Řádek 21 Spotřeba elektrické energie (vybrané údaje účtu 502) Na uvedeném řádku se uvádí spotřeba elektrické energie na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem elektrické energie. TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, zde uvádějí i zálohy na spotřebu energie. TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví zde uvádějí kromě hodnot z vyúčtování spotřeby za jednotlivá období i případné dohadné položky (tzv. časové rozlišení) ve výši vlastního ocenění spotřeby energie od posledního vyúčtování spotřeby do posledního dne účetního období (stav měřidla k stav měřidla uvedený na poslední vyúčtování spotřeby dodavatelem x aktuální sazba za jednotku dodané elektrické energie). Řádek 21 je pouze výběrem z řádku 18. Řádek 22 Spotřeba plynu (vybrané údaje účtu 502) Na tomto řádku se uvádí spotřeba plynu v tělovýchovných zařízeních na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem plynu. Spotřebou plynu se rozumí spotřeba zemního plynu dodávaného přímo z distribuční sítě, ale i spotřeba plynu z lahví (propan-butan). Řádek 22 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se ke způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. Řádek 23 Spotřeba vody (vybrané údaje účtu 502) Zde se uvádí spotřeba vody v tělovýchovných zařízeních na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem vody. Je třeba si uvědomit, že na daňových dokladech spotřeby vody jsou současně vyjádřeny náklady na stočné. Tyto náklady na stočné jsou považovány za službu. Proto je třeba je odlišit a uvést na řádku 29. Řádek 23 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se ke způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. Řádek 24 Spotřeba ostatní energie (vybrané údaje účtu 502) Zde se uvádí spotřeba ostatní energie neuvedená v řádcích Je to zejména spotřeba tepla a ostatní topná media (např. topná nafta, pevná paliva, topné oleje) spotřebovaná v tělovýchovných zařízeních. Zároveň se zde uvádí spotřeba pohonných hmot použitých do strojů sloužících prokazatelně k údržbě nemovitého majetku (sekačky, traktory, kultivátory) nikoliv do osobních či nákladních aut. Je třeba vést takovou evidenci provozu stroje či vozidla, aby bylo možno jednoznačně určit rozsah pohonných hmot použitých pro údržbu tělovýchovných zařízení. Řádek 24 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. 5

6 Řádek 25 Služby (účtová skupina 50) Zde se uvádí veškeré náklady na nakoupené služby, např. náklady na dodavatelské opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, cestovné, náklady na reprezentaci, nájmy TVZ a jiných nebytových prostor, leasingové služby, telekomunikační a spojové služby, tělovýchovné služby, pobytové služby (ubytování, stravování a doprava), provozní služby (ostraha objektů, odvoz odpadu, správa majetku, stočné apod.) a ostatní služby (softwarové a internetové služby, předplatné tisku, apod.). Řádek 25 není vždy součtem řádků 26-29, protože tyto řádky obsahují pouze vybrané náklady! Řádek 26 Opravy a údržba nemovitého majetku (vybrané údaje účtu 511) V tomto řádku se uvádějí veškeré dodavatelské služby nakoupené TJ/SK za účelem oprav a údržby pouze tělovýchovných zařízení, tzn. staveb a jejich součástí (topných systémů, elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvodů vody či plynu, ochranných nátěrů), patří sem i úpravy staveb typu venkovních sportovišť (sekání trávy, opravy závlahových systémů, povrchů sportovišť, oplocení). Na tomto řádku se uvádí pouze takové dodavatelské opravy a údržba tělovýchovných zařízení, které jsou pořizovány z vlastních zdrojů, popř. ze státní dotace na údržbu a provoz poskytované prostřednictvím PTU či z grantů hlavního města Prahy. Řádek 26 je pouze výběrem z řádku 25. Údaje v řádku 26 musí obsahovat údaje pouze za opravy či údržbu nemovitého majetku, nikoliv technické zhodnocení, rekonstrukci či modernizaci ( investice ). Tyto údaje bývají velice často předmětem pozornosti kontrolních orgánů a dodatečné zjištění chybného rozlišení charakteru stavebních prací může mít nejen vliv na výši poskytnuté dotace, ale může mít i nepříjemné daňové důsledky. Řádek 28 Nájmy tělovýchovných zařízení (vybrané údaje účtu 518) Údaje na tomto řádku se týkají pouze nákladů na nájem tělovýchovných zařízení a to pouze krátkodobé nájmy do 48 hodin nepřetržitě (tzn. že nejpozději po uplynutí této doby nájemce tělovýchovné zařízení opustí). Nepatří sem dlouhodobé nájmy celých areálů (většinou spojené s povinností o zařízení pečovat). Patří sem tedy například nájem tělocvičny na 2 hodiny denně po celý rok (nájemce vždy po dvou hodinách opustí tělocvičnu). Rovněž se zde neuvádí nájmy pozemků, na kterých je umístěno sportoviště (nájem pozemku pod hřištěm není nájmem hřiště). Řádek 28 je pouze výběrem z řádku 25. Řádek 29 Stočné (vybrané údaje účtu 518) Zde se uvádějí pouze náklady na stočné vztahující se k tělovýchovným zařízením a to jak stočné odpadní vody související s provozem tělovýchovného zařízení, tak stočné dešťové vody ve velkých sportovních areálech. Řádek 29 je pouze výběrem z řádku 25. 6

7 Řádek 30 Osobní náklady (účtová skupina 52) Zde se uvádějí v rámci jednoduchého účetnictví všechny vyplacené čisté mzdy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odvody daní ze závislé činnosti, veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění (za zaměstnavatele i zaměstnance). V podvojném účetnictví se zde uvádějí předepsané hrubé mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Dále se zde uvádí např. podíl zaměstnavatele na stravování vlastních zaměstnanců. Řádek 31 Daně a poplatky (účtová skupina 53) Zde se uvádějí všechny zaplacené poplatky a další případné daně - jde zejména o místní poplatky či jiné správní poplatky např. místním úřadům, daň z nemovitostí, silniční daň, rozhlasové a televizní poplatky. Pozor, neuvádí se zde případná zaplacená daň z příjmů právnických osob za rok Rovněž se zde neuvádějí tzv. svazové poplatky (disciplinární, přestupní). Ty se uvádějí se na řádku 32. V jednoduchém účetnictví dochází velmi často k záměně pojmu daně. Je třeba upozornit, že se na tomto řádku neuvádí daň ze závislé činnosti sražená z vyplacených mezd, resp. dohod. Ta se uvádí se na řádku 30. Řádek 32 Ostatní náklady (účtová skupina 54) Zde se uvádějí smluvní pokuty (od dodavatelů), ostatní pokuty a penále (PSSZ,FÚ a další orgány státní správy), bankovní poplatky, úroky z bankovních a jiných finančních úvěrů a finančních výpomocí, kurzové ztráty, náklady na rozhodčí při akcích, nákladové úroky, dary, zákonná a jiná pojištění majetku či činností TJ/SK, a ostatní výdaje jinde nezařazené. V jednoduchém účetnictví se na tomto řádku uvádí i nákupy dlouhodobého hmotného (nad Kč, resp. nad zvolenou hranici) i nehmotného (nad Kč, resp. nad zvolenou hranici) majetku či nákupy cenných papírů či jiných finančních investic (akcií, podílů v obchodních společnostech apod.). Výběry z banky do pokladny se někdy chybně považují za ostatní výdaje, přestože jde o průběžnou položku a nikoliv o výdaj či příjem. V jednoduchém účetnictví jsou převody finančních prostředků mezi bankovním účtem a pokladnou považovány za průběžné položky, které jsou na konci roku většinou vždy vyrovnané. Řádek 33 Odpisy (účet 551) Zde se uvádějí odpisy majetku, které však nejsou výdajem. Proto tedy TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, je nemohou v peněžním deníku zachytit a tento řádek nevyplňují! Tento řádek tedy vyplňují pouze TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví. 7

8 Řádek 34 Prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné položky (účtová skupina 55 bez účtu 551) Zde se uvádí zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného majetku, materiálu, prodaných cenných papírů a tvorba rezerv, které nejsou v jednoduchém účetnictví výdajem a tudíž tento řádek TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, nevyplňují!! Řádek tedy vyplňují pouze TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví. Řádek 35 Poskytnuté příspěvky (účtová skupina 58) Zde se uvádí příspěvky poskytnuté jiným organizacím, např. národním sportovním svazům nebo jejich regionálním složkám, které mají charakter členského příspěvku či jiných nevratných příspěvků. Rovněž se zde uvádí i příspěvky jiným organizacím (např. charitativním). Nezaměňovat pojem příspěvek se startovným v soutěžích (to je služba). Řádek 36 Daň z příjmů (účet 591) Do tohoto řádku se uvádí v jednoduchém účetnictví zaplacená daň z příjmů za minulé období (2012), resp. případné zaplacené doměrky, a to ve sloupci zdaňovaná činnost. V podvojném účetnictví se v tomto řádku ve sloupci vedlejší (zdaňovaná) činnost vyplňuje vypočtená daň z příjmů za běžné období (rok 2013), případné doměrky daně z příjmů se uvádějí rovněž na tomto řádku, ale ve sloupci hlavní (nezdaňovaná) činnost. Řádek 37 Náklady celkem (účtová třída 5) Tento řádek je součet všech nákladů TJ/SK a to konkrétně součet řádků až 36 ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). Řádek 38 Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby (účtová skupina 60) Zde se uvádějí příjmy za tržby z prodeje vlastních výrobků (produkce vlastních výrobků však není běžným jevem v tělovýchově a sportu), zejména se zde ale uvádějí tržby za tělovýchovné služby (startovné, účastnické poplatky na sportovních akcích, hostování, výchovné), za pronájem nebytových prostor, pronájem či užívání tělovýchovných zařízení, úhradu nájemních služeb, tržby za reklamní služby, ubytovací a stravovací služby, provize za sázkové služby. Rovněž se zde uvádějí i příjmy za prodej zboží (v jednoduchém účetnictví se bude jednat pouze o zaplacené dodávky zboží - nikoliv vyfakturované a nezaplacené). 8

9 Řádek 39 Změna stavu vnitro organizačních zásob a aktivace (účtová skupina 61,62) Zde se uvádějí změny stavu zásob a aktivace vlastního majetku a zásob, o kterých se účtuje v podvojném účetnictví. TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví tento řádek nevyplňují!! Řádek 40 Ostatní výnosy (účtová skupina 64) Zde se uvádí příjmy z úroků z běžných účtů (zásadně ve sloupci nezdaňovaná činnost) a příjmy z úroků z termínovaných vkladů, vkladových certifikátů, apod. (zásadně ve sloupci zdaňovaná činnost). Dále se zde evidují všechny ostatní příjmy, které není možno zařadit do jiných řádků (s výjimkou průběžných položek). Řádek 41 Tržby z prodeje majetku (účtová skupina 65) Zde se uvádí případné příjmy z prodeje majetku a materiálu, který má TJ/SK v evidenci. Takový příjem se zdaňuje daní z příjmů. Uvede se proto do sloupce zdaňovaná činnost. (V praxi se však zdaňuje rozdíl mezi tržbou z prodeje a zůstatkovou cenou prodaného majetku, které se v jednoduchém účetnictví zjistí z mimoúčetní evidence majetku). Na tomto řádku se ale objeví i výnosy z finančních investic a krátkodobého finančního majetku - například dividendy. Řádek 42 Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré příspěvky, které byly poskytnuty prostřednictvím ČUS, resp. PTU, a původně nebyly poskytnuty státem - jde zejména o příspěvek z vlastních zdrojů ČUS ( dotace na činnost od PTU ). Některé TJ/SK v průběhu roku 2013 obdržely i dotace od pražských sportovních svazů (bez právní subjektivity) sdružených v PTU z jejich vlastních zdrojů (nikoliv státních). Ty se v tomto řádku neuvádějí, ale jsou obsahem řádku 44 (přestože na bankovním výpise je uvedeno, že jde o příjem od PTU). V roce 2013 byl ze strany PTU v samotném závěru poskytnut příspěvek na činnost z vlastních zdrojů PTU (kompenzace za zaplacené členské příspěvky v roce 2012) Řádek 43 Státní příspěvky rozdělované ČUS (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré státní příspěvky, které byly TJ/SK zaslány na základě smluv prostřednictvím PTU a původně byly poskytnuty státem (prvním příjemcem byl ČUS). Na tomto řádku v roce 2013 uvádí TJ/SK pouze přijatý státní příspěvek na údržbu a provoz, který byl poskytnutý prostřednictvím ČUS Některé TJ/SK v průběhu roku 2013 obdržely i dotace od českých nebo pražských sportovních svazů, které byly původně rovněž poskytovány státem - (zejména na organizaci sportu). Všechny tyto příspěvky se uvádějí na řádku 44. 9

10 Řádek 44 Příspěvky od sportovních svazů a ostatních sportovních subjektů (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré příspěvky od sportovních svazů bez ohledu na to, zda byly z celostátní či regionální svazové úrovně a bez ohledu na to zda byly poskytnuty z vlastních či (původně) státních zdrojů. Řádek 45 Příspěvky od fyzických a právnických osob (účet 682) Zde se uvádí veškeré příspěvky přijaté od ostatních fyzických a právnických osob, které byly poskytnuty zejména ve formě finančních nebo naturálních darů, nadačních příspěvků. Často se zaměňuje dar a reklamní plnění. V zásadě se dá říci, že poskytnutí sponzorského daru nesmí být podmíněno jakoukoliv službou ze strany příjemce (nejčastěji propagací dárce), pak by se jednalo o reklamní službu ta se uvádí na ř. 38 (sloupec zdaňovaná činnost). Řádek 46 Členské příspěvky (účet 684) Na tomto řádku budou vyčísleny veškeré členské i oddílové příspěvky, placené členy na základě stanov nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů a jsou pro členy TJ/SK nebo oddílu stejné. Je třeba odlišit platby za různé služby, které hradí členové TJ/SK a jejich výše je odvislá od míry využívání těchto služeb, na rozdíl od členských a oddílových příspěvků. Řádek 47 Provozní dotace od obce, kraje (vybrané údaje účtu 691) Zde se vyplňují zejména dotace z rozpočtů městských částí, dotace na základě grantů hlavního města Prahy. Řádek 48 Provozní dotace (vybrané údaje účtu účet 691) Zde se vyplňují zejména příspěvky a dotace z rozpočtů státních orgánů a to za předpokladu, že přímým příjemcem je TJ/SK a příspěvky nejsou přerozdělovány prostřednictvím orgánů ČUS. Řádek 50 Výnosy celkem (účtová třída 6) Tento řádek je součet všech výnosů TJ/SK za běžné období a to konkrétně součet řádků 38 až 48 ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). 10

11 Řádek 51 Výsledek hospodaření Tento řádek je rozdílem nákladů TJ/SK a výnosů TJ za běžné období a to konkrétně rozdíl řádků ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). 11

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více