Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích"

Transkript

1 Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích Řádek 1 Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01 a vybrané účty účtových skupin 04,05) Na tomto řádku se uvádí hodnota veškerého dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí nehmotný majetek v ocenění Kč a vyšší. Asi nejčastějším nehmotným majetkem v činnosti TJ/SK je drobný dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetek pořízený do v hodnotě Kč a vyšší a zároveň nižší než Kč do doby jeho vyřazení. Od se o nově pořízeném drobném dlouhodobém nehmotném majetku neúčtuje a sleduje se pouze v operativní evidenci. Vzhledem k povaze činnosti TJ/SK se objevuje nehmotný majetek jako součást aktiv TJ/SK pouze výjimečně. Nejpravděpodobnější je vlastnictví software či drobného nehmotného dlouhodobého majetku. Řádek 2 Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02,03 a vybrané účty účtových skupin 04, 05) Na tomto řádku se uvádí v pořizovacích cenách hodnota veškerého dlouhodobého hmotného majetku a bez ohledu na výši ocenění a dobu upotřebitelnosti (pozemky a stavby) nebo s ohledem na dobu upotřebitelnosti a výši ocenění (zejména samostatné movité věci a drobný dlouhodobý majetek). Dlouhodobým hmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí majetek pořízený do nad Kč za kus, pár či soubor do doby jeho vyřazení nebo majetek pořízený po nad hranici, kterou stanovila účetní jednotka vnitřním předpisem. Dlouhodobým hmotným majetkem se pro účetní období roku 2013 rozumí také drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený do pod Kč a nad Kč za kus, pár či soubor do doby jeho vyřazení. Od se o nově pořízeném drobném dlouhodobém majetku neúčtuje a sleduje se pouze v operativní evidenci. Řádek 3 Stavby (účet 021) Na tomto řádku se uvádí v pořizovacích cenách pouze hodnota všech staveb (zpravidla) ve vlastnictví TJ/SK bez ohledu na výši ocenění a dobu upotřebitelnosti. Řádek 3 je pouze výběrem z řádku 2 1

2 Řádek 4 Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) Zde se uvádí dlouhodobý finanční majetek v držení TJ/SK jde o takový finanční majetek, který TJ/SK pořizuje s předem danou dobou splatnosti delší než jeden rok (dluhové cenné papíry, půjčky) nebo s neomezenou dobou splatnosti (podíly v obchodních společnostech, akcie, podíly v podílových fondech). Finanční majetek pořizuje TJ/SK za účelem dlouhodobého zhodnocení volných finančních prostředků. Dlouhodobým finančním majetkem není termínovaný vklad uzavřený na dobu kratší než jeden rok. Řádek 5 Oprávky k dlouhodobému majetku (účtová skupina 07,08) Zde se uvádí veškeré oprávky jak k dlouhodobému nehmotnému majetku (uvedenému v řádku 1), tak k dlouhodobému hmotnému majetku (uvedenému v řádku 2). Hodnoty uvedené na tomto řádku se uvádějí se znaménkem mínus! Řádek 6 Zásoby (účtová třída 1) Zde se uvádí veškeré zásoby materiálu, zboží, výrobků, které TJ/SK vykazuje k příslušnému datu na základě stavu skladové evidence. S ohledem na charakter činnosti TJ/SK je spíše obvyklé, že nakupovaný materiál je zpravidla okamžitě spotřebováván a tedy jeho skladování je málo pravděpodobné. Spíše se to týká materiálu a zboží v případě podnikatelských činností (stravovací a ubytovací zařízení, prodej zboží). Řádek 7 Pohledávky (vybrané účty účtové třídy 3) Na tomto řádku se uvádí veškeré pohledávky, které TJ/SK má za jinými osobami (právnickými i fyzickými). Nejčastěji jde o neuhrazené pohledávky z obchodních vztahů (včetně poskytnutých záloh na dodávky materiálu, energií a služeb), pohledávky za orgány státní správy (nejčastěji zálohy na daň z příjmů), pohledávky za zaměstnanci (provozní zálohy). Na tento řádek se rovněž uvádí zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní (netýká se jednoduchého účetnictví). V případě, že TJ/SK tvoří opravné položky k pohledávkám, uvádí se na řádku 7 hodnota pohledávek ponížená o tyto opravné položky. Řádek 8 Krátkodobý finanční majetek (účtová třída 2) Na tomto řádku se uvádí veškerý krátkodobý finanční majetek v držení TJ/SK, tzn. finanční prostředky na běžných bankovních účtech, v pokladně nebo ceniny (např. stravenky, kolky). Patří sem i krátkodobé bankovní úvěry, které poskytuje banka např. formou debetního účtu, dlužné cenné papíry, majetkové cenné papíry s předem danou dobou splatnosti kratší než 1 rok. 2

3 Řádek 9 Pokladna a účty v bankách (účet 211 a 221) Na tomto řádku se uvádí pouze stavy peněžních prostředků v pokladně (v hotovosti) a na bankovních účtech (včetně termínovaných vkladů). Řádek 9 je pouze výběrem z řádku 8 Řádek 10 Jiná aktiva (vybrané účty účtové skupiny 38) Na tomto řádku se uvádí časové rozlišení nákladů a výdajů a příjmů a výnosů v podvojném účetnictví: náklady příštích období, příjmy příštích období, kurzové rozdíly aktivní). S ohledem na charakter těchto aktiv se tento řádek netýká TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví. Řádek 11 Majetek celkem Tento řádek je součtový - sčítají se řádky V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu aktiv z rozvahy. Řádek 12 Rezervy (účtová skupina 94) Zde se uvádějí rezervy podle zvláštního právního předpisu (Zákon o rezervách). TJ/SK mohou vytvářet za účelem daňové optimalizace rezervy na opravy nemovitého majetku. V praxi je institut rezerv málo využíván. Řádek 13 Dlouhodobé závazky (účtová skupina 95) Zde se uvádějí zejména dlouhodobé (se splatností delší než jeden rok) bankovní úvěry, přijaté půjčky, dlouhodobé zálohy či jiné dlouhodobé výpomoci. Řádek 14 Krátkodobé závazky (vybrané účty účtové třídy 3) Na tomto řádku se uvádí výše závazků (se splatností kratší než jeden rok) vůči dodavatelům (včetně přijatých a nezúčtovaných záloh od odběratelů), závazky k zaměstnancům, závazky k institucím sociálního zajištění, zdravotním pojišťovnám, daňové závazky. Patří sem i účet 389-Dohadné účty pasivní, na který TJ/SK zpravidla účtují dohad spotřeby energií od posledního zúčtování k poslednímu dni účetního období (netýká se jednoduchého účetnictví). 3

4 Řádek 15 Jiná pasiva (vybrané účty účtové skupiny 38) Na tomto řádku se uvádí časové rozlišení nákladů a výdajů a příjmů a výnosů v podvojném účetnictví: výdaje příštích období, výnosy příštích období, kurzové rozdíly pasivní. S ohledem na charakter těchto pasiv se tento řádek netýká TJ/SK které vedou jednoduché účetnictví. Řádek 16 Závazky celkem Tento řádek je součtový - sčítají se řádky V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu cizích zdrojů pasiv. Řádek 17 Rozdíl Tento řádek je rozdílem řádků V zásadě v podvojném účetnictví vyjadřuje hodnotu vlastních zdrojů pasiv. Výkaz příjmů a výdajů Řádek 18 Spotřebované nákupy (účtová skupina 50) Zde se uvádí veškeré spotřebované nákupy jako např. sportovní nářadí, náčiní, sportovní vybavení, kancelářské potřeby, výpočetní technika, údržbový a provozní materiál, pohonné hmoty, čisticí prostředky, materiál na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku, spotřeba energie, prodané zboží v pořizovací ceně (v případě že TJ/SK vede podvojné účetnictví), popř. výdaje na nákup zboží (v případě, že TJ/SK vede jednoduchého účetnictví). Zboží je předmět zakoupený za účelem jeho dalšího prodeje. Řádek 18 není součtovým řádkem údajů z řádků 19-23!!. Tyto řádky jsou pouze vybrané náklady na údržbový materiál a energie pro tělovýchovná zařízení. Řádek 19 Materiál na údržbu nemovitého majetku (vybrané údaje účtu 501) Uvádí se zde pouze materiál, který byl použit na údržbu a opravy tělovýchovných zařízení (nikoliv na jejich provoz), resp. jeho stavebních součástí (např. podlahy, stěny, střecha) a technologických zařízení (např. vodovodní rozvody, topné systémy, vzduchotechnická zařízení, elektrorozvodná zařízení), spojovací materiál, barvy, stavební materiál, stavební nářadí a náčiní. Na tomto řádku se uvádí pouze takový materiál na údržbu tělovýchovných zařízení, který je pořizován z vlastních zdrojů, popř. ze státní dotace na údržbu a provoz či z grantů hlavního města Prahy. Řádek 19 je pouze výběrem z řádku 18. 4

5 Řádek 21 Spotřeba elektrické energie (vybrané údaje účtu 502) Na uvedeném řádku se uvádí spotřeba elektrické energie na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem elektrické energie. TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, zde uvádějí i zálohy na spotřebu energie. TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví zde uvádějí kromě hodnot z vyúčtování spotřeby za jednotlivá období i případné dohadné položky (tzv. časové rozlišení) ve výši vlastního ocenění spotřeby energie od posledního vyúčtování spotřeby do posledního dne účetního období (stav měřidla k stav měřidla uvedený na poslední vyúčtování spotřeby dodavatelem x aktuální sazba za jednotku dodané elektrické energie). Řádek 21 je pouze výběrem z řádku 18. Řádek 22 Spotřeba plynu (vybrané údaje účtu 502) Na tomto řádku se uvádí spotřeba plynu v tělovýchovných zařízeních na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem plynu. Spotřebou plynu se rozumí spotřeba zemního plynu dodávaného přímo z distribuční sítě, ale i spotřeba plynu z lahví (propan-butan). Řádek 22 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se ke způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. Řádek 23 Spotřeba vody (vybrané údaje účtu 502) Zde se uvádí spotřeba vody v tělovýchovných zařízeních na základě vystavených daňových dokladů dodavatelem vody. Je třeba si uvědomit, že na daňových dokladech spotřeby vody jsou současně vyjádřeny náklady na stočné. Tyto náklady na stočné jsou považovány za službu. Proto je třeba je odlišit a uvést na řádku 29. Řádek 23 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se ke způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. Řádek 24 Spotřeba ostatní energie (vybrané údaje účtu 502) Zde se uvádí spotřeba ostatní energie neuvedená v řádcích Je to zejména spotřeba tepla a ostatní topná media (např. topná nafta, pevná paliva, topné oleje) spotřebovaná v tělovýchovných zařízeních. Zároveň se zde uvádí spotřeba pohonných hmot použitých do strojů sloužících prokazatelně k údržbě nemovitého majetku (sekačky, traktory, kultivátory) nikoliv do osobních či nákladních aut. Je třeba vést takovou evidenci provozu stroje či vozidla, aby bylo možno jednoznačně určit rozsah pohonných hmot použitých pro údržbu tělovýchovných zařízení. Řádek 24 je pouze výběrem z řádku 18. K tomuto řádku se vztahuje rovněž text uvedený pro řádek 21 a vztahující se způsobu vyjádření spotřeby energie na konci účetního období. 5

6 Řádek 25 Služby (účtová skupina 50) Zde se uvádí veškeré náklady na nakoupené služby, např. náklady na dodavatelské opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, cestovné, náklady na reprezentaci, nájmy TVZ a jiných nebytových prostor, leasingové služby, telekomunikační a spojové služby, tělovýchovné služby, pobytové služby (ubytování, stravování a doprava), provozní služby (ostraha objektů, odvoz odpadu, správa majetku, stočné apod.) a ostatní služby (softwarové a internetové služby, předplatné tisku, apod.). Řádek 25 není vždy součtem řádků 26-29, protože tyto řádky obsahují pouze vybrané náklady! Řádek 26 Opravy a údržba nemovitého majetku (vybrané údaje účtu 511) V tomto řádku se uvádějí veškeré dodavatelské služby nakoupené TJ/SK za účelem oprav a údržby pouze tělovýchovných zařízení, tzn. staveb a jejich součástí (topných systémů, elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvodů vody či plynu, ochranných nátěrů), patří sem i úpravy staveb typu venkovních sportovišť (sekání trávy, opravy závlahových systémů, povrchů sportovišť, oplocení). Na tomto řádku se uvádí pouze takové dodavatelské opravy a údržba tělovýchovných zařízení, které jsou pořizovány z vlastních zdrojů, popř. ze státní dotace na údržbu a provoz poskytované prostřednictvím PTU či z grantů hlavního města Prahy. Řádek 26 je pouze výběrem z řádku 25. Údaje v řádku 26 musí obsahovat údaje pouze za opravy či údržbu nemovitého majetku, nikoliv technické zhodnocení, rekonstrukci či modernizaci ( investice ). Tyto údaje bývají velice často předmětem pozornosti kontrolních orgánů a dodatečné zjištění chybného rozlišení charakteru stavebních prací může mít nejen vliv na výši poskytnuté dotace, ale může mít i nepříjemné daňové důsledky. Řádek 28 Nájmy tělovýchovných zařízení (vybrané údaje účtu 518) Údaje na tomto řádku se týkají pouze nákladů na nájem tělovýchovných zařízení a to pouze krátkodobé nájmy do 48 hodin nepřetržitě (tzn. že nejpozději po uplynutí této doby nájemce tělovýchovné zařízení opustí). Nepatří sem dlouhodobé nájmy celých areálů (většinou spojené s povinností o zařízení pečovat). Patří sem tedy například nájem tělocvičny na 2 hodiny denně po celý rok (nájemce vždy po dvou hodinách opustí tělocvičnu). Rovněž se zde neuvádí nájmy pozemků, na kterých je umístěno sportoviště (nájem pozemku pod hřištěm není nájmem hřiště). Řádek 28 je pouze výběrem z řádku 25. Řádek 29 Stočné (vybrané údaje účtu 518) Zde se uvádějí pouze náklady na stočné vztahující se k tělovýchovným zařízením a to jak stočné odpadní vody související s provozem tělovýchovného zařízení, tak stočné dešťové vody ve velkých sportovních areálech. Řádek 29 je pouze výběrem z řádku 25. 6

7 Řádek 30 Osobní náklady (účtová skupina 52) Zde se uvádějí v rámci jednoduchého účetnictví všechny vyplacené čisté mzdy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, odvody daní ze závislé činnosti, veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění (za zaměstnavatele i zaměstnance). V podvojném účetnictví se zde uvádějí předepsané hrubé mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Dále se zde uvádí např. podíl zaměstnavatele na stravování vlastních zaměstnanců. Řádek 31 Daně a poplatky (účtová skupina 53) Zde se uvádějí všechny zaplacené poplatky a další případné daně - jde zejména o místní poplatky či jiné správní poplatky např. místním úřadům, daň z nemovitostí, silniční daň, rozhlasové a televizní poplatky. Pozor, neuvádí se zde případná zaplacená daň z příjmů právnických osob za rok Rovněž se zde neuvádějí tzv. svazové poplatky (disciplinární, přestupní). Ty se uvádějí se na řádku 32. V jednoduchém účetnictví dochází velmi často k záměně pojmu daně. Je třeba upozornit, že se na tomto řádku neuvádí daň ze závislé činnosti sražená z vyplacených mezd, resp. dohod. Ta se uvádí se na řádku 30. Řádek 32 Ostatní náklady (účtová skupina 54) Zde se uvádějí smluvní pokuty (od dodavatelů), ostatní pokuty a penále (PSSZ,FÚ a další orgány státní správy), bankovní poplatky, úroky z bankovních a jiných finančních úvěrů a finančních výpomocí, kurzové ztráty, náklady na rozhodčí při akcích, nákladové úroky, dary, zákonná a jiná pojištění majetku či činností TJ/SK, a ostatní výdaje jinde nezařazené. V jednoduchém účetnictví se na tomto řádku uvádí i nákupy dlouhodobého hmotného (nad Kč, resp. nad zvolenou hranici) i nehmotného (nad Kč, resp. nad zvolenou hranici) majetku či nákupy cenných papírů či jiných finančních investic (akcií, podílů v obchodních společnostech apod.). Výběry z banky do pokladny se někdy chybně považují za ostatní výdaje, přestože jde o průběžnou položku a nikoliv o výdaj či příjem. V jednoduchém účetnictví jsou převody finančních prostředků mezi bankovním účtem a pokladnou považovány za průběžné položky, které jsou na konci roku většinou vždy vyrovnané. Řádek 33 Odpisy (účet 551) Zde se uvádějí odpisy majetku, které však nejsou výdajem. Proto tedy TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, je nemohou v peněžním deníku zachytit a tento řádek nevyplňují! Tento řádek tedy vyplňují pouze TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví. 7

8 Řádek 34 Prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné položky (účtová skupina 55 bez účtu 551) Zde se uvádí zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného majetku, materiálu, prodaných cenných papírů a tvorba rezerv, které nejsou v jednoduchém účetnictví výdajem a tudíž tento řádek TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví, nevyplňují!! Řádek tedy vyplňují pouze TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví. Řádek 35 Poskytnuté příspěvky (účtová skupina 58) Zde se uvádí příspěvky poskytnuté jiným organizacím, např. národním sportovním svazům nebo jejich regionálním složkám, které mají charakter členského příspěvku či jiných nevratných příspěvků. Rovněž se zde uvádí i příspěvky jiným organizacím (např. charitativním). Nezaměňovat pojem příspěvek se startovným v soutěžích (to je služba). Řádek 36 Daň z příjmů (účet 591) Do tohoto řádku se uvádí v jednoduchém účetnictví zaplacená daň z příjmů za minulé období (2012), resp. případné zaplacené doměrky, a to ve sloupci zdaňovaná činnost. V podvojném účetnictví se v tomto řádku ve sloupci vedlejší (zdaňovaná) činnost vyplňuje vypočtená daň z příjmů za běžné období (rok 2013), případné doměrky daně z příjmů se uvádějí rovněž na tomto řádku, ale ve sloupci hlavní (nezdaňovaná) činnost. Řádek 37 Náklady celkem (účtová třída 5) Tento řádek je součet všech nákladů TJ/SK a to konkrétně součet řádků až 36 ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). Řádek 38 Tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby (účtová skupina 60) Zde se uvádějí příjmy za tržby z prodeje vlastních výrobků (produkce vlastních výrobků však není běžným jevem v tělovýchově a sportu), zejména se zde ale uvádějí tržby za tělovýchovné služby (startovné, účastnické poplatky na sportovních akcích, hostování, výchovné), za pronájem nebytových prostor, pronájem či užívání tělovýchovných zařízení, úhradu nájemních služeb, tržby za reklamní služby, ubytovací a stravovací služby, provize za sázkové služby. Rovněž se zde uvádějí i příjmy za prodej zboží (v jednoduchém účetnictví se bude jednat pouze o zaplacené dodávky zboží - nikoliv vyfakturované a nezaplacené). 8

9 Řádek 39 Změna stavu vnitro organizačních zásob a aktivace (účtová skupina 61,62) Zde se uvádějí změny stavu zásob a aktivace vlastního majetku a zásob, o kterých se účtuje v podvojném účetnictví. TJ/SK, které vedou jednoduché účetnictví tento řádek nevyplňují!! Řádek 40 Ostatní výnosy (účtová skupina 64) Zde se uvádí příjmy z úroků z běžných účtů (zásadně ve sloupci nezdaňovaná činnost) a příjmy z úroků z termínovaných vkladů, vkladových certifikátů, apod. (zásadně ve sloupci zdaňovaná činnost). Dále se zde evidují všechny ostatní příjmy, které není možno zařadit do jiných řádků (s výjimkou průběžných položek). Řádek 41 Tržby z prodeje majetku (účtová skupina 65) Zde se uvádí případné příjmy z prodeje majetku a materiálu, který má TJ/SK v evidenci. Takový příjem se zdaňuje daní z příjmů. Uvede se proto do sloupce zdaňovaná činnost. (V praxi se však zdaňuje rozdíl mezi tržbou z prodeje a zůstatkovou cenou prodaného majetku, které se v jednoduchém účetnictví zjistí z mimoúčetní evidence majetku). Na tomto řádku se ale objeví i výnosy z finančních investic a krátkodobého finančního majetku - například dividendy. Řádek 42 Příspěvky z vlastních zdrojů ČUS (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré příspěvky, které byly poskytnuty prostřednictvím ČUS, resp. PTU, a původně nebyly poskytnuty státem - jde zejména o příspěvek z vlastních zdrojů ČUS ( dotace na činnost od PTU ). Některé TJ/SK v průběhu roku 2013 obdržely i dotace od pražských sportovních svazů (bez právní subjektivity) sdružených v PTU z jejich vlastních zdrojů (nikoliv státních). Ty se v tomto řádku neuvádějí, ale jsou obsahem řádku 44 (přestože na bankovním výpise je uvedeno, že jde o příjem od PTU). V roce 2013 byl ze strany PTU v samotném závěru poskytnut příspěvek na činnost z vlastních zdrojů PTU (kompenzace za zaplacené členské příspěvky v roce 2012) Řádek 43 Státní příspěvky rozdělované ČUS (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré státní příspěvky, které byly TJ/SK zaslány na základě smluv prostřednictvím PTU a původně byly poskytnuty státem (prvním příjemcem byl ČUS). Na tomto řádku v roce 2013 uvádí TJ/SK pouze přijatý státní příspěvek na údržbu a provoz, který byl poskytnutý prostřednictvím ČUS Některé TJ/SK v průběhu roku 2013 obdržely i dotace od českých nebo pražských sportovních svazů, které byly původně rovněž poskytovány státem - (zejména na organizaci sportu). Všechny tyto příspěvky se uvádějí na řádku 44. 9

10 Řádek 44 Příspěvky od sportovních svazů a ostatních sportovních subjektů (vybrané údaje účtu 681) Zde se uvádí veškeré příspěvky od sportovních svazů bez ohledu na to, zda byly z celostátní či regionální svazové úrovně a bez ohledu na to zda byly poskytnuty z vlastních či (původně) státních zdrojů. Řádek 45 Příspěvky od fyzických a právnických osob (účet 682) Zde se uvádí veškeré příspěvky přijaté od ostatních fyzických a právnických osob, které byly poskytnuty zejména ve formě finančních nebo naturálních darů, nadačních příspěvků. Často se zaměňuje dar a reklamní plnění. V zásadě se dá říci, že poskytnutí sponzorského daru nesmí být podmíněno jakoukoliv službou ze strany příjemce (nejčastěji propagací dárce), pak by se jednalo o reklamní službu ta se uvádí na ř. 38 (sloupec zdaňovaná činnost). Řádek 46 Členské příspěvky (účet 684) Na tomto řádku budou vyčísleny veškeré členské i oddílové příspěvky, placené členy na základě stanov nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů a jsou pro členy TJ/SK nebo oddílu stejné. Je třeba odlišit platby za různé služby, které hradí členové TJ/SK a jejich výše je odvislá od míry využívání těchto služeb, na rozdíl od členských a oddílových příspěvků. Řádek 47 Provozní dotace od obce, kraje (vybrané údaje účtu 691) Zde se vyplňují zejména dotace z rozpočtů městských částí, dotace na základě grantů hlavního města Prahy. Řádek 48 Provozní dotace (vybrané údaje účtu účet 691) Zde se vyplňují zejména příspěvky a dotace z rozpočtů státních orgánů a to za předpokladu, že přímým příjemcem je TJ/SK a příspěvky nejsou přerozdělovány prostřednictvím orgánů ČUS. Řádek 50 Výnosy celkem (účtová třída 6) Tento řádek je součet všech výnosů TJ/SK za běžné období a to konkrétně součet řádků 38 až 48 ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). 10

11 Řádek 51 Výsledek hospodaření Tento řádek je rozdílem nákladů TJ/SK a výnosů TJ za běžné období a to konkrétně rozdíl řádků ve všech třech sloupcích (hlavní činnost, vedlejší činnost a celkem). 11

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více