o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 č.j A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala: Eva Jeřelová (ekonom)

2 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 a) státní rozpočet Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013 Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem , , ,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0,00 0,00 0,00 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí , , ,00 Stručný komentář k výše uvedené tabulce: - škola hospodaří s finančními prostředky pocházejícími z různých zdrojů. Největší část nákladů školy tvoří náklady na přímé vzdělávání zabezpečované ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství MHMP. Tyto přímé náklady se dělí na náklady mzdové a s nimi spojené zákonné odvody finančních prostředků a ostatní neinvestiční náklady (ONIV). Jako každoročně byly i v roce 2013 prostředky ze státního rozpočtu vyčerpány zcela. - vedení školy se snaží získat další prostředky v nejrůznějších grantových řízeních na MHMP (jedná se zpravidla o prostředky účelově vázané na zabezpečení konkrétních výchovně-vzdělávacích programů). Tyto prostředky byly škole přiděleny formou navýšení rozpočtu a tvoří většinu zvýšených položek v rámci úpravy rozpočtu. V roce 2013 jsme získali prostředky na rozvojový program MŠMT - výuka českého jazyka pro děti-cizince z 3.zemí ve výši 51 tis.

3 b) finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem MČ Praha 4 V níže uvedené tabulce jsou vyjádřeny i prostředky získané vlastní činností tzv.doplňková činnost Účet Schv. rozp. Uprav. rozp. Skut.k Doplňková činn. ZŠ Jižní IV (z prostředků MČ P4) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč spotřeba materiálu , , ,3 268,4 v tom: spotřeba potravin 2 400, , ,0 202,9 spotřeba energie , , ,2 232,4 spotřeba ost. neskl. dodáv ,0 0,0 0,0 0,0 prodané zboží 504 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem spotřeb. nákupy , , ,5 500,8 opravy a udržování ,0 100,0 280,3 83,3 cestovné ,0 10,0 52,4 0,0 náklady na reprezentaci ,0 10,0 13,6 0,0 ostatní služby , , ,4 0,0 nájemné 646,0 646,0 646,0 0,0 Celkem služby , , ,7 83,3 mzdové náklady 521 0,0 784, , ,4 zákonné sociální pojištění 524 0,0 255,2 344,9 405,1 jiné sociální pojištění 525 0,0 0,0 79,2 5,4 zákonné sociální náklady 527 0,0 7,4 11,2 10,5 jiné sociální náklady 528 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem osobní náklady 52 0, , , ,4 daň silniční 531 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z nemovitostí 532 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní daně a poplatky 538 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem daně a poplatky 53 0,0 0,0 0,0 0,0 smluv.pokuty a úroky z prodl ,0 0,0 0,0 0,0 jiné pokuty a penále 542 0,0 0,0 0,0 0,0 dary 543 0,0 0,0 0,0 0,0 prodaný materiál 544 0,0 0,0 0,0 0,0 dary 546 0,0 0,0 0,0 0,0 manka a škody 547 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba fondů 548 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní náklady z činnosti 549 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem ostatní náklady 54 0,0 0,0 0,0 0,0 odpisy dlouhodobého majetku ,0 480,0 460,2 0,0 zůst. cena prod. DNHM 552 0,0 0,0 0,0 0,0 zůst. cena prod. DHM 553 0,0 0,0 0,0 0,0 prodané pozemky 554 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba a zúčtování rezerv 555 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba a zúčt.opravných pol ,0 0,0 0,0 7,3 náklady z odepsaných pohledáv ,0 0,0 0,0 0,0 náklady z drobného DHM 558 0,0 0,0 159,5 0,0 Celkem seskupení položek ,0 480,0 619,7 7,3 úroky 562 0,0 0,0 0,0 0,0 kurzové ztráty 563 0,0 0,0 0,0 0,0 nákl. na přec. reál. hodnotou 564 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní finanční náklady 569 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 56 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmů 591 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 59 0,0 0,0 0,0 0,0 N Á K L A D Y C E L K E M 8 251, , , ,8

4 Účet Schv. rozp. Uprav. rozp. Skut.k Doplňková činn. ZŠ Jižní IV (z prostředků MČ P4) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč výnosy z prodeje vlastních výr ,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje služeb - stravné , , ,3 419,8 školné ,0 570,0 647,8 633,4 výnosy z pronájmu 603 0,0 0,0 0, ,4 výnosy z prodaného zboží 604 0,0 0,0 0,0 0,0 jiné výnosy z vlast. výkonů 609 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek , , , ,6 změna stavu zás.nedok.výroby 611 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu zás. polotovaru 612 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu zásob výrobků 613 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu ostatních zásob 614 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 61 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace materiálu a zboží 621 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace vnitroorg. služeb 622 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace DNHM 623 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace DHM 624 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 62 0,0 0,0 0,0 0,0 smluv. pokuty a úroky z prodlení 641 0,0 0,0 0,0 0,0 jiné pokuty a penále 642 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje materiálu 644 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje DNHM 645 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje DHM 646 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje pozemků 647 0,0 0,0 0,0 0,0 čerpání fondů 648 0,0 0,0 688,8 0,0 ostatní výnosy z činnosti 649 0,0 0, ,5 46,0 Celkem seskupení položek 64 0,0 0, ,3 46,0 úroky 662 0,0 0,0 20,0 0,0 kurzové zisky 663 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z přecenění reál.hodnotou 664 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní finanční výnosy 669 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 66 0,0 0,0 20,0 0,0 V Ý N O S Y C E L K E M 2 970, , , ,6 PŘÍSPĚVEK 672, , , ,4 k tomu: asistent pedagoga UZ ,0 995,8 995,8 0,0 odměny UZ ,0 0,0 0,0 0,0 soc. pat. jevy UZ ,0 0,0 0,0 0,0 POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK 5 281, , ,2 0,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0 0,3 58,8

5 Stručný komentář k výše uvedené tabulce: - spotřeba materiálu 501 Největší podíl nákladů na materiál tvoří nákup potravin pro ŠJ.Celkově částka profinancovaná z účtu 501 překračuje stav čerpání za dané období, což je způsobeno nejen účtováním pracovních sešitů do materiálu, přičemž proti této částce je ve výnosech na účtu 649 částka, která je od dětí za tyto PS vybírána, ale také zapojení Rezervního fondu. Největší podíl spotřeby materiálu tvoří pravidelně úklidový materiál a čisticí prostředky. Z dalšího se jednalo o nákup tiskopisů, žákovských knížek, zámků k šatním skříňkám, výtvarných potřeb. Taktéž byly nakoupeny desky na lavice do jedné třídy, což bylo vzhledem k zachovalým konstrukcím lavic levnější než nákup lavic nových a nové žákovské židle do jedné učebny. Nemalou částku tvoří materiál pro školní družinu. - spotřeba energie Spotřeba energií je pro nás velmi těžko odhadnutelnou položkou, vzhledem k tomu, že faktury od 4Energetické chodí až po uzavření roku. Teplo tvoří největší položku ve spotřebě energií, bohužel velmi těžko se odhadují i na dohadné účty, vzhledem k tomu, že nemáme jistotu stanovené ceny a ani množství spotřebovaného tepla. Pro letošní rok se například cena ve vyúčtovací faktuře zvedla o 41,4 Kč za 1 GJ aniž by nám to při tvorbě dohadných položek bylo oznámeno. Navíc rozpočet na energie pro tento rok byl velmi nadhodnocen, čímž nám vznikla úspora ve výši 645 tis. - opravy a udržování Rozpočet na opravy je výrazně přečerpán, ovšem toto je zkresleno částkou 232 tis. čerpanou z IF na broušení a lakování parket, úpravy zahrady, malování a opravy majetku. Z těchto oprav se jedná především o drobné opravy PC, čištění dataprojektorů, opravy ve školní jídelně, oprava EZS a zvonků. - osobní náklady Na účtech 521, 524, 525 a 527 jsou rozpočtovány náklady na zajištění asistencí do výuky a odměny řediteli poskytnuté zřizovatelem. Částka nad rozpočet jsou mzdy vyplacené asistentům ve výši 228 tis. z o.s. Meta, které nám tyto prostředky vč. náhrad refunduje a čerpání FO ve výši 23 tis. - cestovné Jedná se o cestovné po Praze ve vztahu k provozním záležitostem školy. Takto výrazné přečerpání bylo způsobeno výjezdem několika pedagogů do Den Haagu v rámci spolupráce s tamními školami. - ostatní služby Jedná především o náklady na odvoz odpadu, zpracování mezd a účetnictví, údržbu a koupi SW a kopírování, veškeré revize, deratizaci, bankovní výlohy atd. - nákup drobného dlouhodobého majetku 558 Nakoupeny byly lavice a židličky do jedné učebny, houpačka na školní zahradu, chybějící skříňky a jeden úklidový vozík. - tak jako v uplynulých letech předkládalo vedení školy řadu grantů na základě předložených projektů. V některých výběrových řízeních škola uspěla, v některých nikoliv. Na integraci žáků jsme získali 995,8 tis. Kč (promítnuto v osobních nákladech 521). Zapojili jsme se do projektu Cizinci jako asistenti pedagogů, kdy prostřednictvím občanského sdružení META nám byli přiděleni tři asistenti pedagoga. Na jejich platy vč. odvodů bylo v roce 2013 vynaloženo 310,5 tis. Kč, které nám OS META pravidelně refundovalo. Na tento projekt, který se velmi dobře osvědčil, navážeme i v roce Výše uvedené grantové prostředky jsou začleněny v různých rozpočtových kapitolách. V některých případech byly čerpány formou navýšení provozního příspěvku, jindy jsou účtovány mezi ostatními výnosy. Toto účtování je prováděno vždy na základě pokynů zřizovatele či MHMP.

6 c) doplňková čínnost - nejmenší objem finančních prostředků, se kterými škola hospodaří, je tvořen v rámci doplňkové činnosti. V roce 2013 skončilo hospodaření školy v doplňkové činnosti se ziskem 58,8 tis. Kč. Takovýto zisk se podařil díky optimalizací rozvrhu pronájmů v nebytových prostorách, především v obou tělocvičnách a v neposlední řadě širokou nabídkou a následně i naplněností zájmových útvarů pro žáky v jejich volném čase. Veškeré vynaložené náklady se vztahují k provozu doplňkové činnosti. d) projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů - v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti OP LZZ škola vyhradila společensky účelná pracovní místa a byli jí úřadem práce přiděleni tři zaměstnanci, na jejichž mzdu přispívá úřad práce po dobu deseti měsíců 15 tis. Kč na každého. Tímto bylo do rozpočtu školy přijato za období říjen až prosinec 127,3 Kč. Výroční zpráva projednána na provozní poradě dne Výroční zpráva schválena Školskou radou dne

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více