1. Role IT při užívání PLANTUNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Role IT při užívání PLANTUNE"

Transkript

1 Zakázkově orientované výrobní společnosti investovaly miliony do ERP, proces plánování a řízení výroby přesto většinou řeší v Excelu. Online služba PLANTUNE umožňuje těmto firmám zbavit se Excelů a rychle zavést vysoce efektivní a standardizovaný proces plánování a řízení výroby opřený o online softwarové řešení. Tento dokument popisuje, jak vybudovat propojení stávajícího ERP systému se systémem PLANTUNE. Máte-li jakékoli dotazy, které Vám tento dokument nezodpověděl, obraťte se ve všední dny mezi na naše oddělení podpory ) Systém vyvíjí a provozuje insophy s.r.o.

2 1. Role IT při užívání PLANTUNE Hlavním cílem pracovníka IT v tomto procesu je rozběhnout a udržet pravidelné přenosy správných dat do systému PLANTUNE. Jakmile se data dostanou ve správném formátu do systému, dojde automaticky k optimalizačním výpočtům a vizualizaci výsledků v zabezpečené webové aplikaci. Pracovník IT je zodpovědný za to, že minimálně jednou denně (ideálně automaticky v cca 3.00 ráno) bude na server PLANTUNE odeslán (pomocí webového formuláře nebo metodou POST protokolu HTTPS) ZIP soubor obsahující 11 csv tabulek ve správném formátu a se správným obsahem. 1. WORKCENTER seznam pracovišť a jejich standardní kalendáře 2. TIMETABLE aktuální kalendáře kapacit 3. TECH_PROC technologické postupy 4. BOM kusovníky 5. CUSTOMER_REQUEST seznam zákaznických objednávek 6. MANUF_ORDER seznam výrobních zakázek 7. SUPPLY_REQUEST seznam nákupních objednávek 8. MATPROD _STOCK aktuální stav všech skladů 9. MATPROD_CAT popisy skladových položek a doba znovupořízení nakupovaných materiálů 10. OPERATION_COMPLETED seznam rozpracovaných/dokončených operací 11. PARAMETERS nastavení parametrů fungování systému Tato struktura vychází z rozdělení podniku na tyto úseky: Řízení kapacit Pracoviště a jejich kapacita TPV TP a kusovníky (technologie a nároky na výrobu) Zakázkové řízení Slíbené zákaznické objednávky, založené výrobní zakázky Skladové hospodářství Skladové zásoby, nákupní objednávky, informace o dodacích lhůtách Sledování výroby Odpisy hotových operací (zpětná vazba výroby)

3 2. Základní popis jednotlivých seznamů Řízení kapacit: WORKCENTER Definuje, jaká pracoviště se ve výrobním procesu objevují a jejich parametry pro kapacitní plánování. TIMETABLE Umožňuje změnit kalendáře jednotlivých kapacit. TPV: TECH_PROC Definuje technologický postup výroby produktů a polotovarů. BOM Definuje kusovník, tedy jaký materiál vstupuje do jakého produktu nebo polotovaru a v jakém množství. Zakázkové řízení: CUSTOMER_REQUEST Definuje zákaznické objednávky ZO; tedy to, kdo, co a na kdy si objednal. MANUF_ORDER Definuje, jaké zakázky jsou již ve výrobě, nebo naplánovány do výroby. Skladové hospodářství: SUPPLY_REQUEST Definuje naplánované nákupní objednávky materiálu, který bude dodán. MATPROD_STOCK Definuje aktuální skladové zásoby. MATPROD_CAT Rozděluje položky na vyráběné a nakupované, určuje dodací lhůty. Sledování výroby: OPERATION_COMPLETED Definuje odpisy operací, tedy aktuální stav výroby.

4 3. První pohled na plánovací model systému PLANTUNE Plánovací model systému PLANTUNE sestává datových tabulek, které společně vytvářejí aktuální obraz výrobního systému. V následujícím souhrnu vypisujeme všechny tabulky včetně jejich klíčových položek a jimi realizovaných datových vazeb. WORKCENTER Dostupné výrobní zdroje, jejich struktura a kapacity. pracoviště Popis pracoviště Týdenní kapacita [h] Počet strojů v pracovišti TECH_PROC BOM Definice technologických postupů jednotlivých produktů pracoviště pro konkrétní operaci, přípravný, jednotkový a logistický čas. produktu Alternativa (varianta) Číslo operace Popis operace pracoviště Výrobní čas na 1 ks [s] Seřizovací/přípravný čas [s] Čas převozu na operaci [s] Transportní dávka [ks] Definice kusovníku. Veškerý materiál vstupuje do první operace technologického postupu. produktu (vyšší položka) Alternativa (varianta) materiálu (nižší položka) Množství na 1 ks vyšší položky MANUF_ORDER Seznam všech aktivních výrobních zakázek. Co, kdy a v jakém množství chceme vyrábět. Seznam je možné rozšiřovat přímo v PLANTUNE. výrobní zakázky produktu Alternativa (varianta) Množství produktů v zakázce Termín prvního možného zahájení Datum nutného dokončení Priorita zakázky CUSTOMMER_ REQUEST Seznam všech aktivních zákaznických objednávek. Co, kdy a v jakém množství chceme dodat. zákaznické objednávky produktu Počet ks Termín odběru Priorita objednávky OPERATION_ COMPLETED Odpisy hotových operací. Zpětná vazba z ERP o dokončeném počtu kusů konkrétní operace konkrétní zakázky. výrobní zakázky Číslo operace Dokončené množství MATPROD_CAT Číselník skladových položek (materiálů a produktů) s doplňujícími informacemi zejména doba znovupořízení. produktu/ Materiálu Popis skladové položky Doba znovupořízení MATPROD_ STOCK Aktuální stav položek na skladě (za všechny sklady dohromady). produktu/ Materiálu Množství na skladě SUPPLY_REQUEST Očekávané naskladnění nakupovaných skladových položek. objednávky Materiál Očekávaný termín dodání Množství k dodání TIMETABLE Nestandardní kapacitní kalendáře. pracoviště Kalendář OD-DO Kapacita [h] (všední den, sobota, neděle) Barevné zvýraznění u položek určuje vazby mezi jednotlivými tabulkami, tyto parametry se tedy objevují ve více tabulkách. Zpravidla mají primární klíče a je třeba zajistit, aby ve všech tabulkách nabývaly stejné hodnoty jinak nedojde k vazbě. Tip: katalog materiálů (MATPROD_CAT) obsahuje i lidsky čitelné popisy jednotlivých položek. Ačkoliv není nezbytné zde vysvětlující popisy uvádět, pro lepší orientaci v datech je to vhodné.

5 4. Detailní pohled na plánovací model systému PLANTUNE Pro plánovací model nástroje PLANTUNE je nutné vytvořit sadu datových tabulek obsahujících provozní data podniku v definované struktuře. Jako nejvhodnější se jeví, aby tyto pohledy byly kompletně exportovány přímo v této struktuře z dat uložených v ERP. Následuje detailní struktura pohledů a jejich datových složek. Pro rychlejší pochopení jsme tabulky seskupili do několika oblastí. Kapacitní zdroje jaká existují v továrně pracoviště a jaká je jejich kapacita? 1. Workcenter (pracoviště v továrně) workcenter name /string/ název jednoho konkrétního pracoviště workcenter_description /string/ popis sloužící pro snadné rozpoznání week_capacity / decimal / standardní týdenní kapacita pracoviště v hodinách (za všechny stroje dohromady) num_of_units /int/ počet plně záměnných strojů na pracovišti workcenter_order /int/ pořadí pracoviště ve výpisech v splanu 2. Timetable (rozvrhy mimo rámec standardní kapacity pracoviště) workcenter name /string/ název jednoho konkrétního pracoviště start_time /timestamp/ okamžik od kdy se uplatní nestandardní kalendář end_time /timestamp/ okamžik do kdy se uplatní nestandardní kalendář capacity_work_day / decimal / pracovní den denní kapacita pracoviště v hodinách capacity_saturday / decimal / sobota denní kapacita pracoviště v hodinách capacity_sunday / decimal / neděle denní kapacita pracoviště v hodinách TPV data - Technologické postupy produktů/sestav/polotovarů a jejich kusovníky 3. TECH_PROC (technologické postupy pro jednotlivé produkty) product_name /string/ název produktu alternative /string/ název varianty technologického postupu operation_no /INT/ číslo operace operation_description /string/ slovní popis operace workcenter_name /string/ jaké pracoviště potřebujeme pro tuto operaci unit_capacity_consumption / decimal / čas na výrobu jednotky výroby v sekundách rebuild_time /decimal/ přestavovací/seřizovací čas na dávku v sekundách min_time_before /INT/ logistický čas před operací v sekundách min_time_after /INT/ logistický čas po operaci v sekundách transfer_batch / decimal/ přepravní dávka (po kolika vyrobených kusech se muže zahájit následující operace), 0 = ihned, <0 až po dokončení celé operace, výchozí hodnota: BOM (kusovníky pro plánování) product_name/string/ název vyšší položky finálu, sestavy, podsestavy alternative /string/ název varianty technologického postupu material_name/string/ název vstupující položky nakupovaný materiál/vyráběná položka qty/decimal/ potřebný objem na jeden kus vyšší položky

6 Co chceme dodat, co chceme vyrábět? 5. CUSTOMER_REQUEST (zákaznické objednávky, co chceme dodat, kdy a v jakém množství) cr name /string/ ID zákaznické objednávky product_name/string/ produkt, který je objednán qty/decimal/ objem pro danou zakázku due_date /datetime / timestamp/ přislíbený termín dodání zakázky priority /tinyint/ priorita zakázky v rozmezí 1 10, pokud je mimo rozsah, nastaví se 10 (1 je nejvýznamnější, 10 nejméně významná) 6. MANUF_ORDER (aktivní výrobní zakázky/výrobní příkazy, které se v továrně budou vyrábět nebo se již vyrábějí) order_name /string/ ID výrobní zakázky product_name/string/ produkt/sestava/polotovar, který je touto zakázkou vyráběn alternative /string/ název varianty technologického postupu qty/double/ objem pro danou zakázku release_date / timestamp/ první možné zahájení zakázky due_date /datetime / timestamp/ přislíbený termín dodání zakázky priority /tinyint/ priorita zakázky v rozmezí 1 10, pokud je mimo rozsah, nastaví se 10 (1 je nejvýznamnější, 10 nejméně významná) Materiálové hospodářství 7. SUPPLY_REQUEST (seznam očekávaných dodávek nakupovaného materiálu) sr_name /string/ neprázdný, jednoznačný identifikátor Nákupní objednávky matprod, /string/ název materiálu due_date, /timestamp/ datum dodání materiálu qty,/double/ počet kusů materiálu 8. MATPROD _STOCK (aktuální zásoba materiálu na skladu) matprod /string/ název materiálu qty /double/ množství na skladě 9. MATPROD_CAT (číselník skladových položek) matprod /string/ název materiálu/polotovaru/produktu description /string/ popis položky material_horizon /int/ doba znovupořízení položky ve dnech, (0 = konsignační sklad, -1 = nepočítat se znovupořízením např. produkt)

7 Zpětná vazba z výroby 10. OPERATION_COMPLETED (zpětné info o reálně prováděných operacích v rámci jednotlivých zakázek) order_ name /string/ název zakázky operation_no /int/ číslo operace completed /decimal/ odpisy konkrétní operace na výstupu, kolik ks dané operace celkem je již hotovo Globální nastavení celého systému 11. PARAMETERS key /string/ název parametru value /string/ hodnota parametru Použité parametry: o CONWIP_LEVEL /int/ počet dnů povolené hladiny CONWIP o SUPPLY_REQUEST_WINDOW /int/ o kolik dnů objednáváme materiál předem o MANUFACTURING_QUEUE_WINDOW /int/ počet dnů vizualizované fronty práce o CAPACITY_CALENDER /int/ počet dnů simulovaných kalendářů

8 5. Předání dat Veškerá operativní data jsou systému PLANTUNE předávána v 11 tabulkách. Je možné zvolit jeden z formátů: a) CSV 11 CSV tabulek v jednom ZIP archivu b) XLS XLS soubor s listy v podobě jednotlivých tabulek XLS ZIP 11x CSV České kódování ZIP 11x CSV US kódování https přenos přes webový protokol PLANTUNE server Poznámka: formát hodnot v CSV souborech lze přizpůsobit s poměrně širokým rozsahem možností (viz níže dialog možných nastavení) Bez ohledu na formát musí mít CSV soubory / XLS listy následující názvy: 1. CUSTOMER_REQUEST 2. MANUF_ORDER 3. SUPPLY_REQUEST 4. OPERATION_COMPLETED 5. MATPROD _STOCK 6. WORKCENTER 7. TIMETABLE 8. TECH_PROC 9. BOM 10. MATPROD_CAT 11. PARAMETERS

9 ZIP archiv nebo XLS soubor je systému PLANTUNE předán přes https protokol metodou POST. Pro tento přenos je možné použít dva způsoby. 1. Webový formulář v rámci Vašeho účtu PLANTUNE (go.plantune.com/vase_jmeno/editor). Zde provedete standardním způsobem výběr a odeslání souboru ve webovém formuláři. 2. Pomocí přímého http požadavku. Pro export využijte odkaz: 1t&tables[]=NAZEV_TABULKY2&fileFormat=xlsx Pro import platí link: Tímto způsobem je možné u importu dat v CSV formátu definovat i upřesňující parametry, jako oddělovač, znaková sada atp. Více o nahrávání dat tímto způsobem naleznete v samostatném dokumentu Plantune API. Systém sám rozpozná, zda odesíláte data v CSV/XLS. V případě, že jste zvolili CSV, je však nutné pomocí přepínače určit, zda se jedná o české kódování. Přenesení dat je zakončeno jednoduchou zprávou, která informuje buď o úspěšném načtení souboru, nebo o vzniklé chybě.

10 6. Průběh zpracování dat Po úspěšném přenosu dat dojde na serveru k následujícím krokům: 1. Validace dat systém se pokusí napravit formální chyby ve Vašich datech (informace o výsledku lze najít v části Opravy v datech) 2. Doplnění návrhu chybějících výrobních zakázek (ekvivalent MRP rozpadu) 3. Určení optimálního pořadí výrobních zakázek 4. Simulace průběhu výroby 5. Výpočet odpovědí na definované otázky V průběhu výpočtu je uživatel informován o jeho běhu upozorněním v levé dolní části obrazovky systému PLANTUNE. Do doby ukončení výpočtu se veškerá data v systému týkají předchozího optimalizačního běhu. O výsledcích běhu se můžeme přesvědčit v části [Administrace Úlohy]. V případě, že administrátor si v nastavení svého účtu zvolí, že chce být informován o výsledcích úloh, dostane na zvolený informaci o výsledku.

11 7. Výsledek zpracování dat Výsledkem zpracování dat jsou jednak samotné reporty přístupné přes webovou aplikaci a Plantune Studio (viz samostatný návod), jednak informace o opravách, které byly provedeny v rámci fáze validace. Během validace dat systém PLANTUNE zachraňuje nekonzistence v datech nahraných z ERP. V části [Administrace Opravy v datech] explicitně uvádí provedené změny pro ideální funkčnost doporučujeme dosáhnout stavu, kdy budou data z ERP přicházet plně validní, tedy bez nutnosti oprav. Data do systému doporučujeme odesílat automatizovaně a minimálně jednou denně. V případě, že neodešlete v konkrétním přenosu všech 11 tabulek, použijí se pro komplexní výpočet datové tabulky v systému již uložené tato vlastnost umožňuje např. odesílat v noci kompletní data a přes den např. 2x pouze informace o odpisech práce.

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více