KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012"

Transkript

1 KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Bc. Roman Polehla, Mgr. Aneta Seibertová

2 Obsah: A. O klubu...3 B. Plány, jejich naplnění a další postup...4 Zkvalitnění skupinové sociální práce s klienty...4 Podpora dobrovolné činnosti v KK.5 Zvyšování odborné kompetence pracovníků...6 Exkurze do jiných NZDM...7 Vytváření Standardů kvality sociálních služeb...7 Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce 7 Internet v pobočce na Horní potřebnost změna lokality? 8 Legální grafitová stěna v areálu KK.8 Informační cedule..9 Upevnění statusu KK jako sociální služby 9 Krizová poradna..9 Miniškolička..10 Rozšíření spolupráce s jinými organizacemi.10 Zapojení klientů do pracovních činností 12 Oslava 15 let Klubu Kamarád 12 Aktivity pro mladé matky..12 Aktivita v souvislosti s rokem seniorů...12 Sumarizace plánů C. Prostory a majetek Klubu Kamarád...14 D. Akce a aktivity Klubu Kamarád E. Plánované akce a aktivity pro rok F. Organizace..17 G. Stanovení ceny za pobyt 18 H. Stanovení poplatků za zařízení..19 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Bc. Roman Polehla, Mgr. Aneta Seibertová

3 A. O klubu Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) od 6 do 26 let v Kopřivnici. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu". Nízkoprahovost znamená vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez příjmení - nemusíš se účastnit programu, když nechceš, můžeš kdykoliv přijít a odejít... V klubu se může - jen pobýt sám nebo s kamarády - bavit se (počítače, internet, sport, fotbálek, biliár, hudba, výtvarka, keramika, filmy, výlety, víkendovky) Ale hlavně je klub místo, kde si můžeš přijít pro radu a pomoc v obtížné životní situaci. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim. Cílem Klubu Kamarád je - orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady - pomoc se vzděláváním, se zdravím - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc s uplatněním na trhu práce - rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města, kteří: - se mohou setkat se složitou životní situací - svým chováním se dostat do konfliktu s normami společnosti - nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb a aktivit - mají nějaký problém V klubu platí tato pravidla:! Neubližuji!! Nepoškozuji!! Nekradu!! Cigarety, drogy a alkohol ne! Sankce za nedodržení pravidel - omezení využití možností klubu (ne počítač, internet,zkušebna) či zákaz pobytu v klubu na čas. (z letáku prvokontaktu KK) 3

4 B. Plány, jejich naplnění a další postup V této kapitole shrnuji úkoly, které jsme si v Klubu Kamarád (dále jen KK) stanovili pro předešlé období, jak se nám je podařilo naplnit a zda a jak se jimi budeme zabývat v roce Zkvalitnění skupinové sociální práce s klienty Plán 2011: Skupinová práce, předem organizovaná i neorganizovaná se osvědčuje k navázání témat, jež jsou pro klienty klíčová. V nadcházejícím roce hodláme skupinovou práci dále rozvíjet. Pro neorganizovanou je třeba získávat neustále přehled o trendech a dění ve společnosti, pro organizovanou přizveme odpovídající odborníky. Již dnes máme naplánovanou besedu s pracovníkem Renarkonu (terénní program pro drogově závislé), aby s klienty diskutoval možná rizika zneužívání návykových látek a nechráněného pohlavního styku. Výsledek 2011: Nejčastějšími úkony skupinové práce s klienty byly výlety, hraní fotbalu (v období od září do prosince se hrálo pravidelně každý pátek s dobrovolníky klubu), řešení situačních témat (spory s vrstevníky, krádeže apod.), vědomostní soutěže, hra Aktivity, keramika a výtvarné tvoření, hra v kostky a závěrečné sněmy. Uskutečnil se také letní tábor, což je v podstatě 15 denní intenzivní skupinová práce. S externími odborníky se konaly dvě besedy na téma zneužívání návykových látek a rizika nechráněného pohlavního styku (s pracovníkem Renarkonu a studentkou VŠ), v dalším případě pak pracovník Renarkonu představil snímek Česká Granada o komunitě Čechů žijících ve squatech ve Španělsku a následně jsme o něm diskutovali. Život v Zambii nám přišel přiblížit v Kopřivnici žijící Lee Tembo. Klienti si mohli vyzkoušet africké rytmy bubnovat i na ně tančit. Plán 2012: Skupinovou práci stále rozvíjet a v souvislosti s rozdělením cílových skupin během celého týdne na mladší i starší pořádat více besed s externími odborníky na témata, která jsou klientům dle věku blízká či jsou pro ně přínosná. Africké tance s Leem 4

5 Podpora dobrovolné činnosti v KK Plán 2011: Lze předpokládat, že vyšší zájem o dobrovolnictví v KK budou mít studenti sociálně a pedagogicky zaměřených škol. Dáváme si tedy za cíl, oslovit a navštívit takto zaměřené školy v regionu a motivovat jejich studenty k dobrovolnictví v našem zařízení. Dále pak máme v plánu uskutečnit školení pro dobrovolníky, které dle finančních možností zorganizují sami pracovníci KK nebo přizvaný odborník. Pro dobrovolníky je stejně jako pro pracovníky sociálních služeb důležitá pravidelná supervize. V současné chvíli však nemáme dostatek prostředků na zaplacení supervizí dobrovolníků, přesto bychom rádi v roce 2011 alespoň jednu pro dobrovolníky zařídili. Například v rámci pravidelné supervize pracovníků. Výsledek a plán 2012: V roce 2011 se nám nepodařilo tento cíl naplnit, nekonala se ani supervize dobrovolníků ani školení. Mezi hlavní příčiny patří časová vytíženost dobrovolníků a problematické vyhledání vyhovujícího termínu pro uskutečnění školení či supervize, proto jsme do roku 2012 stanovili termíny setkání v lednu 2012 a dubnu 2012, aby mohli dobrovolníci s těmito termíny počítat. Náplní setkání v lednu bude především zjišťování potřeb našich dobrovolníků pro spokojenost v organizaci a nastavení systému práce s nimi. V dubnu počítáme s víkendovým setkáním táborových dobrovolníků za účelem pojmenování a nápravy nedostatků během letního tábora a proškolení pro práci s našimi klienty. Dle finančních možností bude dobrovolníky školit externista či sami pracovníci klubu. Od náboru dobrovolníků na sociálně a pedagogicky zaměřených škol jsme upustili, jelikož neočekáváme valnou odezvu. Příležitost vidíme v osvětě dobrovolnictví přímo v Kopřivnici a dáváme si za cíl vytvořit spot o dobrovolnictví do Kabelové televize Kopřivnice a sepsat článek do Kopřivnických novin. Pravěcí pracovníci a dobrovolníci 5

6 Zvyšování odborné kompetence pracovníků Plán 2011: Zákon o poskytování podpory v nezaměstnanosti prošel novelizací, dáváme si tedy za cíl, aktualizovat své znalosti a poskytovat klientům úplné a pravdivé informace. Nové znalosti budeme čerpat také na společných schůzkách s pracovníky sociálního odboru MÚ. Výsledek: Pracovníci používali k získávání nových informací internet a v mnoha případech požádali o radu a doplnění znalostí pracovnice Odboru sociálních věcí MÚ Kopřivnice, které jim vždy ochotně potřebné informace poskytly. Plán 2012: Nadále zvyšovat své znalosti a odborné kompetence dle zákona i aktuální potřebnosti v praxi. Individuální zvyšování odborné způsobilosti probíhalo v roce 2011 takto: Marie Jalůvková: Březen: Červen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Konference o dobrovolnictví na Krajském Úřadě v Ostravě Setkání pracovní skupiny NZDM MSK* v Bohumíně Konference PS NZDM MSK na Hostýně Seminář Individuální plánování v Praze Setkání PS NZDM MSK v Orlové Stáž v Nízkoprahovém denním centru Racek Roman Polehla: Září: Prosinec: Konference PS NZDM MSK na Hostýně Stáž v Nízkoprahovém denním centru Racek Průběžně studium prezenčního magisterského programu v oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě. Vladimír Liberda: Únor: Červen: Září : Listopad: Setkání PS NZDM MSK ve Frenštátě pod Radhoštěm Seminář Kontakt s psychiatrickým klientem v Praze Konference PS NZDM MSK na Hostýně Setkání PS NZDM MSK v Orlové Aneta Seibertová: Červen: Září: Listopad: Setkání pracovní skupiny NZDM MSK v Bohumíně Konference PS NZDM MSK na Hostýně Setkání PS NZDM MSK v Orlové Průběžně studium bakalářského programu Andragogika v profilaci na personální managment. *Pracovní skupina Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje 6

7 Exkurze do jiných NZDM Plán 2011: Již v roce 2010 jsme rozjednali s dalšími třemi kluby možnou návštěvu společně s klienty. Jedná se o dva kluby v Ostravě a jeden v Havířově a dle časových a finančních možností máme v plánu tyto kluby v roce 2011 navštívit. Výsledek: Návštěvu klubů i s klienty se nám v roce 2011 nepodařilo uskutečnit. Do klubů, do kterých jsme mohli přijet, nechtěli jet naši klienti a tam kde jet chtěli bylo obtížné najít termín, který by klubům vyhovoval. Pracovníci se v rámci PS NZDM MSK podívali do Klubu Kryt ve Frenštátě pod Radhoštěm, do klubu Bunkr v Bohumíně a do klubu Futra v Orlové. V říjnu 2011 uspořádali pracovníci KK Turnaj NZDM v malé kopané, na který měly dorazit tři nízkoprahové kluby. Z těchto přijeli pouze klienti NZDM 3nyty z Havířova, přesto kopřivničtí (klienti i neklienti klubu) vytvořili 3 další týmy a akce se uskutečnila v plánovaném rozsahu. Plán 2012: Udržovat a rozvíjet spolupráci s ostatními NZDM. Vytváření Standardů kvality sociálních služeb Plán 2011: V následujícím roce si klademe za cíl pracovat především na standardech č. 5 - Individuální plánování a č.15 - Zvyšování kvality sociální služby. Výsledek 2011 a plán 2012: V roce 2011 jsme se dle plánu věnovali standardu č.5 Individuální plánování byla vytvořena matice pro zápis individuálních plánů a sjednocen postup, jak plány zapisovat a revidovat. Dále jsme upravovali a sjednocovali značení výkonů, upravili smlouvu, postup při prvokontaktu a ujasnili pravidla jednotlivých místností (dílna, zkušebna, boxerka). Standardu č.15 Zvyšování kvality sociální služby jsme se v roce 2011 nevěnovali a dáváme si za cíl tento úkol splnit do června Revize ostatních standardů, které jsou nedostatečně popsány či přestaly odpovídat realitě bude v roce 2012 probíhat průběžně. Nadále probíhala spolupráce s vedoucí OSPOD MÚ Kopřivnice paní Dagmar Oprštěnou. Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce Plán 2011: V případě vypsání výzvy pro region Novojičínsko bychom rádi k ambulantní formě poskytování sociálních služeb NZDM, přidali i terénní práci. To by znamenalo přijetí nového pracovníka, jehož náplní práce by bylo vyhledávání stávajících i nových klientů v ulicích Kopřivnice, zprostředkování poradenství, preventivní činnost a zajištění alternativ trávení volného času neorganizovaných děti a mládeže. 7

8 Výsledek: V roce 2011 nedošlo k vypsání výše zmíněné výzvy, tudíž nedošlo ani k přidání terénní sociální práce s dětmi a mládeží k poskytovaným službám. Ve spolupráci s dobrovolnicí klubu a studentkou bakalářského programu sociální práce docházelo k mapování terénu v Kopřivnici a vyhledávání míst, kde se mladí lidé scházejí a zjišťování jejich potřeb. Mapování probíhalo od listopadu 2011, nelze z něj tudíž prozatím prezentovat úplné závěry. Plán 2012: Pokračovat v mapování situace v ulicích Kopřivnice a použít bakalářskou práci zmíněné studentky jako podklad pro návrh zřízení terénní sociální práce s dětmi a mládeží (potřebnost, rozsah, personální zajištění, organizace). Internet v pobočce na Horní potřebnost změna lokality? Plán 2011: Vzhledem k současnému havarijnímu stavu pobočky na ulici Horní, opouštíme záměr zavést sem internet a instalovat elektroměr. Výhodná domluva s poskytovatelem internetu i nadále trvá, vyčkáme tedy, zda budeme moci stávající prostory využívat, či se přesuneme do prostor jiných. Až poté zavedeme internet. Výsledek: Přestože technické problémy na pobočce Horní téměř pominuly, internet jsme zde nezavedli, protože stále probíhá uvažování o stěhování pobočky Horní do jiných prostor. V pracovním týmu diskutujeme také o větší potřebnosti klubu v jiných lokalitách, konkrétně u ubytovny na Červeném kameni, kde se přestěhovali někteří naší klienti. Plán 2012: Zmapovat situaci u ubytovny na Červeném kameni i v lokalitě u školy Alšova, a zhodnotit, zda zachovat klub na pobočce Horní, přesunout jej do jiných prostor či se orientovat na práci u ubytovny. Legální grafitová stěna v areálu KK Plán 2011: I nadále budeme přímo v klubu umožňovat klientům vystavovat jejich díla a zároveň začínáme spolupráci s místním grafikem, který by rád mezi klienty našel ty nejschopnější a dal jim prostor se realizovat v kreslení návrhů obrázků na trička. Výsledek: V roce 2011 projevili klienti KK přání vytvořit graffiti na budově KK, kontaktovali jsme tedy Odbor majetku města, co pro danou věc máme učinit. Aby mohly být graffiti na budovu KK nasprejovány, bylo třeba navrhnout jejich podobu, kterou by schvaloval architekt města Kopřivnice. To byl pro naše klienty vysoký práh a k vytvoření návrhů nedošlo. Plán 2012: Vhodným prostorem pro malování na budově KK, jsou dřevěné výplně mezi okny, které lze dle potřeby kdykoliv přemalovat. Bude li tedy mít některý z klientů zájem, může do tohoto prostoru nasprejovat či namalovat obrázek, který předem ukáže pracovníkům klubu ke schválení. Již v minulém roce jsme také avizovali, že se KK zavázal ke spolupráci se skupinou lidí, kteří podávali projekt na financování sociální firmy (tisk na trička), která by zaměstnávala osoby znevýhodněné na trhu práce a pro naše klienty, kteří mají umělecké sklony a uchylují se k malování graffiti, by to byla příležitost pracovat. Tento projekt v prosinci 2011 uspěl a v současné době se konkretizuje, jak bude spolupráce probíhat. 8

9 Informační systém na pobočce na ulici Francouzské Plán 2011: Namalovat přímo na budovu barevné pruhy, které povedou k jednotlivým činnostem v budově a poslouží lepší orientaci návštěvníků v prostoru. Výsledek a plán 2012: V roce 2011 došlo ke změně představy a pracovníci se rozhodli, že barevné pruhy nebudou nakresleny na budově, nýbrž na chodníku a povedou návštěvníky k jednotlivým činnostem od velké brány areálu. K realizaci v roce 2011 však nedošlo, máme tedy v plánu úkol dokončit hned jak to bude s ohledem na počasí možné. Upevnění statusu KK jako sociální služby Plán 2011: Jelikož tvorba veřejného mínění je nekonečný proces, budeme se i nadále snažit KK co nejlépe prodat. Výsledek: KK se v roce 2011 prezentoval v Kopřivnických novinách, Kabelové televizi, Časopise Kereka, v Českém rozhlase a na hudební soutěži Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě. Pracovníci měli jako každoročně stánek na Dni sociálních služeb v Kopřivnici a v rámci Týdne nízkoprahových klubů uspořádali na hřišti u Matesa soutěže a hry pro děti. Prezentace klubu probíhá také přes webové stránky a Krizová poradna Plán 2011: Stále zvyšovat informovanost o krizové poradně na internetu, MÚ, vyvěšení informační cedule. Výsledek: Během roku 2011 byla vyvěšena cedule upozorňující na existenci Krizové poradny v budově na Francouzské a nalepen nápis přímo na okně Krizové porady. Informace o ní jsou také na webových stránkách klubu. Plán 2012: Upozorňovat na existenci poradny na MÚ Kopřivnice jak prostřednictvím letáků, tak požádáním pracovnic sociálního odboru o přeposílání možných zájemců o takovýto druh pomoci. Prezentace poradny v Kopřivnických novinách a kabelové televizi. 9

10 Miniškolička Plán 2011: I v dalším roce chceme umožnit klientům i neklientům KK doučování v Klubu Kamarád, jak v miniškoličce, tak v klubu samotném. Cílem pro rok 2011 je oslovit co nejvíce zájemců o doučovaní, a stejně tak i ty, kteří by děti doučovali. Výsledek: Problémy se známkami byly v roce 2011pro mnoho mladších klientů v klubu hlavním tématem Individuálních plánů. Do Miniškoličky docházelo v roce dětí (v roce 2010 to bylo 15 dětí). Složeni byli jak z klientů KK tak těch co do klubu nedocházejí. Klienty, kteří do Miniškoličky nechtějí docházet, doučovali dle možností pracovníci a dobrovolníci klubu a dle ohlasů dětí byla i krátká doba doučování efektivní. Plán 2012: Pokračovat v doučování tak, jak je nyní nastoleno. Podporovat doučování klientů hned v 1. třídách ZŠ, kdy se učí základy, na kterých budou později stavět. Rozšíření spolupráce s jinými organizacemi Plán 2011: Jelikož se nám vzhledem k časové vytíženosti nepodařila navázat spolupráce se zařízeními ústavní a ochranné péče, a s psychiatrickými zařízeními, přesouváme tento úkol do roku Výsledek: KK se během celého roku snažil navázat spolupráci s příborským a novojičínským Dětským domovem prostřednictvím společného fotbalového utkání. Nenašel se však vyhovující termín. Se zařízeními ústavní a ochranné péče, a s psychiatrickými zařízeními jsme bližší spolupráci také nenavázali Organizace, se kterými KK v roce 2011 aktivně spolupracoval: Probační a mediační služba (dále jen PMS) KK spolupracuje s PMS v Novém Jičíně dlouhodobě. Během roku 2011 vykonávalo v KK alternativní trest 8 odsouzených, kteří odpracovali celkem 290 hodin. Pracovnice PMS prováděly v prosinci 2011 v KK kontrolu odsouzených a v rámci této návštěvy s vedoucí KK diskutovaly detaily spolupráce i vize jak do budoucna systém alternativních trestů co nejlépe řídit. Praxe a stáže v KK V roce 2011 bylo na školní odborné praxi v KK 6 praktikantů (v roce 2010 to byli 3 praktikanti), v celkovém rozsahu 176 hodin. Pracovní skupina NZDM MSK V roce 2011 se pracovníci účastnili čtyř pracovních setkání a konference Ještě jsme tady na Hostýně. Náplní byly diskuse o aktuálních tématech v oboru a odborné semináře. 10

11 Česká asociace streetwork (ČAS) Plán 2011: Dle finančních možností bychom se chtěli stát členy ČAS. Každý člen musí projít kontrolou ČASu, které se velice podobá inspekci Ministerstva práce a sociálních věcí, KK by se tak zároveň mohl lépe připravit na ostrou inspekci. Výsledek: Ani v roce 2011 jsme se nestali členy ČAS. S asociací jsme spolupracovali pouze tak, že jsme se účastnili seminářů, které organizovali. Plán 2012: Členství a vstupní inspekce do ČAS stojí 9000 Kč. V současné chvíli nevíme, zda budeme mít potřebné finanční prostředky a prioritně není investice do členství v ČAS na předních místech. Občanské sdružení Máš čas? Plán 2011: Společně osvětlovat a obhajovat existenci sociálních služeb před širokou veřejností, pořádat školení pro dobrovolníky a získávat finanční prostředky pro Klub Kamarád. Výsledek: S občanským sdružením stále úzce spolupracujeme. Pro dobrovolníky jsme zorganizovali společné Vánoční setkání, na kterém se komunikovala práce s dobrovolníky a byl určen termín dalšího setkání. Plán 2012: Vytvořit materiály pro potencionální sponzory KK, oslovovat je a získávat finanční prostředky, ze kterých by bylo možno hradit nadstandardní akce klubu. Pracovat s dobrovolníky klubu a zajišťovat pro ně školení. Na společném setkání v rámci oslav vzniku sdružení definovat další možnosti působení sdružení ve městě. Veřejná služba V období od ledna do listopadu 2011 zajišťovaly dvě pracovnice Veřejné služby úklid KK. Vzhledem k sociální reformě a přechodu Veřejné služby pod Úřad práce tato spolupráce v současnosti není možná a očekáváme další vývoj. Prozatím nám poskytlo finanční prostředky na zaplacení úklidu personální oddělení MÚ, čímž ulevilo pracovníkům KK, kteří se takto mohou věnovat své práci. Město Frenštát pod Radhoštěm, NZDM Klub Kryt KK byl i v roce 2011 poskytovatelem sociálních služeb v rámci Individuálního projektu MSK a od hlavního dodavatele pro region Novojičínsko, Města Frenštát pod Radhoštěm, získal za poskytování sociálních služeb v roce 2011 částku ve výši Kč. Tento projekt dnem skončil. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ (dále jen OSV) S OSV probíhala v roce 2011 intenzivní a bezproblémová spolupráce ve všech oblastech potřebných k fungování klubu (financování, metodická podpora, poradenství v oblasti dávek a sociálně právní ochrany dětí, podpora v komunikaci s ostatními složkami Městského úřadu, stejně jako v komunikace s Krajským úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí). 11

12 Bubenické seskupení Napkelte Napkelte vystoupili v Klubu Kamarád v rámci Kamarádské pouti 2011 a jelikož by rádi rozvíjeli rytmické cítění dětí z dětských domovů a zařízení pro mládež, byla s nimi předběžně domluvena spolupráce pro případ, že by získali peníze na tento projekt. Skautské centrum VANAIVAN Plán 2011: Skautské centrum Vanaivan je pro nás i do budoucna levnou alternativou pro konání akcí, vzhledem k blízkosti města však preferujeme Kopřivnici vzdálenější místa. Dostaví li se venkovní areál, jehož vybavení jsme připomínkovali, bude pro KK jistě vhodným prostorem pro pořádání her a akcí. Výsledek: V roce 2011 jsme chtěli vzít starší klienty do lanového centra u Vanaivanu, finančně by to však bylo pro klienty i klub značně náročné. Plán 2012: Navštívit s klienty venkovní posilovnu. Budova je pro nás alternativním prostorem pro setkání Občanského sdružení Máš Čas? či školení dobrovolníků. Nové plány pro rok 2012: Zapojení klientů do pracovních činností: Plán 2012: v roce 2012 bychom chtěli klienty motivovat k alespoň k příležitostné práci pro Klub Kamarád, vedoucí k získání a upevňování pracovních návyků. Motivací by pak mohla být zvýhodněná cena výletů, přednostní místo na akci a podobně. Oslava 15 let Kubu Kamarád: Plán 2012: V listopadu 2012 oslaví KK 15 let od založení. Ať už z vlastních finančních prostředků či v rámci nějakého grantu si dáváme za cíl uspořádat akci pro klienty KK, případně i širší veřejnost, která by toto jubileum připomenula. Aktivity pro mladé matky Plán 2012: V KK narůstá počet klientek, které mají malé dítě. Uvědomujeme si, jak je důležitý vývoj dítěte do 3 roku života a zároveň fakt, že mnoho mladých matek neví, jak dítěti dávat ty správné impulzy pro zdravý vývoj (čtení pohádek, rozvíjení drobné motoriky atp.). Proto si do roku 2012 klademe cíl zorganizovat minimálně jednu besedu na téma mateřství a rodičovství a dle zájmu a odezvy se tomuto tématu věnovat i nadále. Aktivita v souvislosti s rokem seniorů Plán 2012: Rok 2012 je vyhlášen Rokem seniorů. I když pracujeme s dětmi a mládeží, vidíme příležitost v mezigeneračním setkání našich klientů se seniory a vytvoření prostoru pro společnou komunikaci o tradicích a hodnotách, jak je vnímáme dnes a jak je znají senioři z minulosti. V roce 2012 uskutečníme alespoň jedno setkání našich klientů se seniory. 12

13 Sumarizace plánů na rok 2012 Pro rok 2012 jsme si stanovili následující úkoly: Rozvoj skupinové práce s klienty Podpora dobrovolné činnosti v KK Spolupráce s dalšími NZDM Vytváření Standardů kvality sociálních služeb Mapování potřebnosti NZDM u ubytovny na Červeném kameni Informační systém na pobočce na ulici Francouzské Zvyšování odborné kompetence pracovníků Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce Zvýšit informovanost o Krizové poradně Zapojení klientů do pracovních činností Oslava 15 let Klubu Kamarád Aktivity pro mladé matky Aktivita v souvislosti s rokem seniorů Radosti podzimního tábora 13

14 C. Prostory a majetek Klubu Kamarád V roce 2011 jsme vymalovali kancelář a sklady v KK, ve kterých proběhl v létě generální úklid. Došlo k odstranění železných tyčí na hřišti KK. Níže přikládám žádané stavební úpravy prostor KK, jež jsou řazeny sestupně dle důležitosti. 1) Oprava vstupních dveří do klubu na Francouzské ) Oprava nájezdu na terasu v objektu na Francouzské ) Vybudovat vchod ze zahrady do zmrzlinárny v objektu na Francouzské ) Výměna osvětlení za zářivkové v hernách klubu na Francouzské 1181 (nevyhovuje požadavkům hygieny) 5) Výměna oken v objektu na Francouzské ) Demontáž bojleru v objektu na Francouzské ) Zabudovat koš na streetball V roce 2012 bude také zapotřebí vyměnit provizorní alarmový systém v pobočce na Francouzské za nový. V současné chvíli čekáme na cenovou nabídku od firmy EPROM. Z dlouhodobého majetku byl v roce 2011 pořízen vysavač, rádio a bedny k PC. Siesta po uklízení lesa Benčák 14

15 D. Akce a aktivity Klubu Kamarád 2011 Pobočka KK na Francouzské ulici byla v roce 2011 otevřena celkem 205 dní a kumulovaná návštěvnost byla klientů, což je průměrně 38 klientů denně. Pobočka KK na ulici Horní byla otevřena celkem 41 dní a kumulovaná návštěvnost činila 283 klientů, což v průměru znamená 7 klientů denně. Výjimečné akce se konaly 40 dní s účastí 857 klientů, v průměru tedy 21 klientů na jeden den akce. Celkem využilo služeb Klubu Kamarád 359 klientů. Podrobné statistiky viz příloha č.1. V roce 2011 se v Klubu Kamarád uskutečnily tyto větší akce: Beseda s Renarkonem Výlet na Javorník a nocování Bazén Výlet do ZOO Ostrava Beseda se studentkami VŠ na téma drogy Povídání o Zambii a africké tance s Leem Den Romů ve Frýdku Místku Bazén horní 2x Výlet na Javorník Vaječina na Červeném kameni Úklid odpadků na Váňově kameni Úklid odpadků v lese Benčáku Výlet na Orinoko v Příboře Prezentace klubu na Dni sociálních služeb v Kopřivnici Kamarádská pouť Letní tábor na téma Pravěk Výlet do jeskyně šipka Týden NZDM (hry a soutěže v KK a na hřišti u Matesa) Výlet do Bartošovic Turnaj NZDM v malé kopané Výlet do Štramberka Pouštění draků Účast na soutěži Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě Promítání dokumentu Česká Granada s pracovníkem Renarkonu S Horní do Čajovny Mandala Mikuláš v klubu Vystoupení na Festivalu hudby v Ostravě (o.s. Vzájemné soužití) Vystoupení na Soutěži kapel v KD Kopřivnice Pečení perníčků Vánoce Silvestr K nejčastějších aktivitám s klienty v klubu patřilo hraní fotbalu (v období od září do prosince se hrálo pravidelně každý pátek s dobrovolníky klubu), hledání práce, doučování, vědomostní soutěže, hra Aktivity, keramika a výtvarné tvoření či hra v kostky. 15

16 E. Plánované akce a aktivity pro rok 2012 Víkendové akce a Tábor KK: Víkendové akce a Tábor KK jsou ideálním prostorem pro lepší poznání klientů a získání důvěry v pracovníky. Rozvíjejí kladný vztah klientů k přírodě, sociální dovednosti, život v komunitě a vzájemný respekt. Pro rok 2012 máme podán projekt na letní tábor u Moravskoslezského kraje a čekáme na výsledek. Tradiční akce Stejně jako v letech minulých budeme v roce 2012 pořádat tradiční akce upevňující znalosti o českých zvycích. Mezi tyto akce patří Velikonocování, Mikuláš, Vánoce, Silvestr apod. Podpora samostatné aktivity klientů K hlavním cílům NZDM patří podpora samostatné aktivity klientů. Jelikož velká část klientů KK je hudebně a výtvarně nadaná, podpoříme je v organizaci a účasti na společenských hudebních a jiných akcí v prostoru KK i na jiných místech. Alternativy akcí Jako prostředek pro kontakt se společenským prostředím i rozvíjení znalostí našich klientů i v roce 2012 uskutečníme několik poznávacích akcí ve městě Kopřivnici i městech jiných. K takovýmto akcím patří návštěvy muzeí, výstav, kulturních akcí, kostelů, veřejných institucí, přírodních památek a podobně s ohledem na přání klientů a finanční možnosti klubu. Mikulášova družina v klubu 16

17 F. ORGANIZACE Vzhledem k přeměně skladby klientů NZDM Klubu Kamarád (dále jen KK) a na základě doporučení České asociace streetwork, navrhují pracovníci KK změnu rozdělení prostoru dle věku (zároveň řešení úkolu z 88. Rady Města ze dne řešení způsobu poskytnutí prostoru v Klubu Kamarád cílové skupině mládeže ve věku let). V současnosti je KK otevřen v pondělí, úterý a pátek od 13 do 18 hodin pro všechny klienty (6-26 let), v středu od 13 do 18 hodin pouze pro klienty mladší 13 let a ve čtvrtek od 15 do 19:30 hodin pouze pro klienty starší 13 let. V roce 2012 plánujeme změnu otevírací doby Klubu Kamarád. Navrhujeme, aby byl KK otevřen každé pondělí, středu a pátek od 13 do 18 hodin pro klienty ve věku 6-14 let a každé úterý (od 13 do 18 hodin) a čtvrtek (od 15 do 19:30 hodin) pro klienty ve věku let. V době konání větších akcí (většinou pátky) by pak do klubu měli přístup i starší klienti. Bude li tato změna schválena Radou města Kopřivnice, oznámíme novou otevírací dobu Krajskému Úřadu v Ostravě, který vydá Rozhodnutí o změně v registraci a od tohoto okamžiku nabude změna platnosti. Současná otevírací doba: Změněná otevírací doba: Pondělí: hodin (6-26 let) hodin (6-14 let) Úterý: hodin (6-26 let) hodin (15-26 let) Středa: hodin (6-13 let) hodin (6-14 let) Čtvrtek: 15 19:30 hodin (14-26 let) 15 19:30 hodin (15-26 let) Pátek: hodin (6-26 let) hodin (6-14 let)* *mladší, starší, společně Ve dny, kdy se pořádají větší akce (například víkendové akce v období jarních, letních a podzimních prázdnin) se otevírací doba mění. Některé dny během školních prázdnin je klub otevřen s prodlouženou otevírací dobou od 10 hodin do 18 hodin. Klub na Horní je otevřen během školního roku každé úterý od 14 hodin do 18 hodin. I pro další rok zachová KK systém porad a supervizí (1h týdně technická porada, 1h týdně klientská porada, 3,5h/2 týdny porada o standardech, 3h/6 týdnů týmová supervize). Pravěká tlupa v ležení 17

18 G. STANOVENÍ CENY ZA POBYT G. 1. Stanovení příspěvků na pobytové akce KK G víkendové akce a tábor: 1. Je-li dítě z rodiny (okruh společně posuzovaných osob), která pobírá dávky hmotné nouze stanovuje se cena za pobyt: 30,- Kč/den/dítě. 2. Je-li dítě z rodiny (okruh posledně posuzovaných osob), která má příjem rodiny (okruh společně posuzovaných osob) vyšší než je částka životního minima rodiny, stanovuje se cena za pobyt dle následující tabulky. Rodina (společně posuzované osoby), jejíž příjmy převyšují hranici životního minima rodiny: Do 1,5 násobku této hranice Od 1,5 násobku do 2,5 násobku Cena pobytu za jedno dítě 40,- Kč/den/ dítě 50,-Kč/den/ dítě z rodiny Cena pobytu za dvě děti z 35,-Kč/den/ dítě 45,-Kč/den/ dítě rodiny Cena pobytu za tři děti z 30,-Kč/den/ dítě 40,-Kč/den/ dítě rodiny Den = každý započatý den, kdy dítě strávilo na akci alespoň 12 hodin nebo dostalo alespoň dvě hlavní jídla. Při výpočtu hranice je vycházeno z částek stanovených zákonem 110/2006 Sb, o životním a existenčním minimu. Při výpočtu se nepřihlíží k nezbytným nákladům na bydlení ani k příspěvku na bydlení poskytovaného ze systému SSP. 3. Ostatní účastníci zaplatí cenu ve výši denní stravovací jednotky (počet dnů*stravovací jednotka) Poukazy na tyto víkendy a tábor budeme přednostně nabízet dětem spadajícím do kategorie 6 odst. 1 zákona o sociálně právní ochraně dětí. G Stanovení příspěvků na akci s přespáváním v KK: Stanovuje vedoucí Klubu Kamarád na základě trvání akce a nákladů na ni v rozsahu od 10,- Kč do 30,- Kč/akci /dítě. Stanovení příspěvků na celodenní výlet KK: Stanovuje vedoucí Klubu Kamarád na základě trvání akce a nákladů na ni v rozsahu od 10,- Kč do 150,- Kč/akci /dítě. G Stanovení stravovací jednotky na osobu a den: Z důvodu vaření na akcích je třeba stanovit částku na stravu pro děti i doprovod na těchto akcích. Z důvodu navýšení DPH v roce 2012, zvyšujeme tuto částku z 65,- Kč na 75,- Kč. Stravovací jednotka na osobu a den bude tedy činit: snídaně 10,- Kč svačina 6,- Kč oběd 32,- Kč svačina 6,- Kč večeře 21,- Kč celkem na den 75,- Kč Stanovení částek na nákup odměn do soutěží: 20,- Kč/ dítě/ víkendová akce drobné hračky, bonbóny, 65,- Kč/dítě/ tábor - drobné hračky, bonbóny 18

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více