KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012"

Transkript

1 KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2011 a Plán činnosti 2012 LEDEN 2012 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Bc. Roman Polehla, Mgr. Aneta Seibertová

2 Obsah: A. O klubu...3 B. Plány, jejich naplnění a další postup...4 Zkvalitnění skupinové sociální práce s klienty...4 Podpora dobrovolné činnosti v KK.5 Zvyšování odborné kompetence pracovníků...6 Exkurze do jiných NZDM...7 Vytváření Standardů kvality sociálních služeb...7 Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce 7 Internet v pobočce na Horní potřebnost změna lokality? 8 Legální grafitová stěna v areálu KK.8 Informační cedule..9 Upevnění statusu KK jako sociální služby 9 Krizová poradna..9 Miniškolička..10 Rozšíření spolupráce s jinými organizacemi.10 Zapojení klientů do pracovních činností 12 Oslava 15 let Klubu Kamarád 12 Aktivity pro mladé matky..12 Aktivita v souvislosti s rokem seniorů...12 Sumarizace plánů C. Prostory a majetek Klubu Kamarád...14 D. Akce a aktivity Klubu Kamarád E. Plánované akce a aktivity pro rok F. Organizace..17 G. Stanovení ceny za pobyt 18 H. Stanovení poplatků za zařízení..19 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Bc. Roman Polehla, Mgr. Aneta Seibertová

3 A. O klubu Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) od 6 do 26 let v Kopřivnici. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu". Nízkoprahovost znamená vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez příjmení - nemusíš se účastnit programu, když nechceš, můžeš kdykoliv přijít a odejít... V klubu se může - jen pobýt sám nebo s kamarády - bavit se (počítače, internet, sport, fotbálek, biliár, hudba, výtvarka, keramika, filmy, výlety, víkendovky) Ale hlavně je klub místo, kde si můžeš přijít pro radu a pomoc v obtížné životní situaci. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim. Cílem Klubu Kamarád je - orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady - pomoc se vzděláváním, se zdravím - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc s uplatněním na trhu práce - rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města, kteří: - se mohou setkat se složitou životní situací - svým chováním se dostat do konfliktu s normami společnosti - nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb a aktivit - mají nějaký problém V klubu platí tato pravidla:! Neubližuji!! Nepoškozuji!! Nekradu!! Cigarety, drogy a alkohol ne! Sankce za nedodržení pravidel - omezení využití možností klubu (ne počítač, internet,zkušebna) či zákaz pobytu v klubu na čas. (z letáku prvokontaktu KK) 3

4 B. Plány, jejich naplnění a další postup V této kapitole shrnuji úkoly, které jsme si v Klubu Kamarád (dále jen KK) stanovili pro předešlé období, jak se nám je podařilo naplnit a zda a jak se jimi budeme zabývat v roce Zkvalitnění skupinové sociální práce s klienty Plán 2011: Skupinová práce, předem organizovaná i neorganizovaná se osvědčuje k navázání témat, jež jsou pro klienty klíčová. V nadcházejícím roce hodláme skupinovou práci dále rozvíjet. Pro neorganizovanou je třeba získávat neustále přehled o trendech a dění ve společnosti, pro organizovanou přizveme odpovídající odborníky. Již dnes máme naplánovanou besedu s pracovníkem Renarkonu (terénní program pro drogově závislé), aby s klienty diskutoval možná rizika zneužívání návykových látek a nechráněného pohlavního styku. Výsledek 2011: Nejčastějšími úkony skupinové práce s klienty byly výlety, hraní fotbalu (v období od září do prosince se hrálo pravidelně každý pátek s dobrovolníky klubu), řešení situačních témat (spory s vrstevníky, krádeže apod.), vědomostní soutěže, hra Aktivity, keramika a výtvarné tvoření, hra v kostky a závěrečné sněmy. Uskutečnil se také letní tábor, což je v podstatě 15 denní intenzivní skupinová práce. S externími odborníky se konaly dvě besedy na téma zneužívání návykových látek a rizika nechráněného pohlavního styku (s pracovníkem Renarkonu a studentkou VŠ), v dalším případě pak pracovník Renarkonu představil snímek Česká Granada o komunitě Čechů žijících ve squatech ve Španělsku a následně jsme o něm diskutovali. Život v Zambii nám přišel přiblížit v Kopřivnici žijící Lee Tembo. Klienti si mohli vyzkoušet africké rytmy bubnovat i na ně tančit. Plán 2012: Skupinovou práci stále rozvíjet a v souvislosti s rozdělením cílových skupin během celého týdne na mladší i starší pořádat více besed s externími odborníky na témata, která jsou klientům dle věku blízká či jsou pro ně přínosná. Africké tance s Leem 4

5 Podpora dobrovolné činnosti v KK Plán 2011: Lze předpokládat, že vyšší zájem o dobrovolnictví v KK budou mít studenti sociálně a pedagogicky zaměřených škol. Dáváme si tedy za cíl, oslovit a navštívit takto zaměřené školy v regionu a motivovat jejich studenty k dobrovolnictví v našem zařízení. Dále pak máme v plánu uskutečnit školení pro dobrovolníky, které dle finančních možností zorganizují sami pracovníci KK nebo přizvaný odborník. Pro dobrovolníky je stejně jako pro pracovníky sociálních služeb důležitá pravidelná supervize. V současné chvíli však nemáme dostatek prostředků na zaplacení supervizí dobrovolníků, přesto bychom rádi v roce 2011 alespoň jednu pro dobrovolníky zařídili. Například v rámci pravidelné supervize pracovníků. Výsledek a plán 2012: V roce 2011 se nám nepodařilo tento cíl naplnit, nekonala se ani supervize dobrovolníků ani školení. Mezi hlavní příčiny patří časová vytíženost dobrovolníků a problematické vyhledání vyhovujícího termínu pro uskutečnění školení či supervize, proto jsme do roku 2012 stanovili termíny setkání v lednu 2012 a dubnu 2012, aby mohli dobrovolníci s těmito termíny počítat. Náplní setkání v lednu bude především zjišťování potřeb našich dobrovolníků pro spokojenost v organizaci a nastavení systému práce s nimi. V dubnu počítáme s víkendovým setkáním táborových dobrovolníků za účelem pojmenování a nápravy nedostatků během letního tábora a proškolení pro práci s našimi klienty. Dle finančních možností bude dobrovolníky školit externista či sami pracovníci klubu. Od náboru dobrovolníků na sociálně a pedagogicky zaměřených škol jsme upustili, jelikož neočekáváme valnou odezvu. Příležitost vidíme v osvětě dobrovolnictví přímo v Kopřivnici a dáváme si za cíl vytvořit spot o dobrovolnictví do Kabelové televize Kopřivnice a sepsat článek do Kopřivnických novin. Pravěcí pracovníci a dobrovolníci 5

6 Zvyšování odborné kompetence pracovníků Plán 2011: Zákon o poskytování podpory v nezaměstnanosti prošel novelizací, dáváme si tedy za cíl, aktualizovat své znalosti a poskytovat klientům úplné a pravdivé informace. Nové znalosti budeme čerpat také na společných schůzkách s pracovníky sociálního odboru MÚ. Výsledek: Pracovníci používali k získávání nových informací internet a v mnoha případech požádali o radu a doplnění znalostí pracovnice Odboru sociálních věcí MÚ Kopřivnice, které jim vždy ochotně potřebné informace poskytly. Plán 2012: Nadále zvyšovat své znalosti a odborné kompetence dle zákona i aktuální potřebnosti v praxi. Individuální zvyšování odborné způsobilosti probíhalo v roce 2011 takto: Marie Jalůvková: Březen: Červen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Konference o dobrovolnictví na Krajském Úřadě v Ostravě Setkání pracovní skupiny NZDM MSK* v Bohumíně Konference PS NZDM MSK na Hostýně Seminář Individuální plánování v Praze Setkání PS NZDM MSK v Orlové Stáž v Nízkoprahovém denním centru Racek Roman Polehla: Září: Prosinec: Konference PS NZDM MSK na Hostýně Stáž v Nízkoprahovém denním centru Racek Průběžně studium prezenčního magisterského programu v oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě. Vladimír Liberda: Únor: Červen: Září : Listopad: Setkání PS NZDM MSK ve Frenštátě pod Radhoštěm Seminář Kontakt s psychiatrickým klientem v Praze Konference PS NZDM MSK na Hostýně Setkání PS NZDM MSK v Orlové Aneta Seibertová: Červen: Září: Listopad: Setkání pracovní skupiny NZDM MSK v Bohumíně Konference PS NZDM MSK na Hostýně Setkání PS NZDM MSK v Orlové Průběžně studium bakalářského programu Andragogika v profilaci na personální managment. *Pracovní skupina Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje 6

7 Exkurze do jiných NZDM Plán 2011: Již v roce 2010 jsme rozjednali s dalšími třemi kluby možnou návštěvu společně s klienty. Jedná se o dva kluby v Ostravě a jeden v Havířově a dle časových a finančních možností máme v plánu tyto kluby v roce 2011 navštívit. Výsledek: Návštěvu klubů i s klienty se nám v roce 2011 nepodařilo uskutečnit. Do klubů, do kterých jsme mohli přijet, nechtěli jet naši klienti a tam kde jet chtěli bylo obtížné najít termín, který by klubům vyhovoval. Pracovníci se v rámci PS NZDM MSK podívali do Klubu Kryt ve Frenštátě pod Radhoštěm, do klubu Bunkr v Bohumíně a do klubu Futra v Orlové. V říjnu 2011 uspořádali pracovníci KK Turnaj NZDM v malé kopané, na který měly dorazit tři nízkoprahové kluby. Z těchto přijeli pouze klienti NZDM 3nyty z Havířova, přesto kopřivničtí (klienti i neklienti klubu) vytvořili 3 další týmy a akce se uskutečnila v plánovaném rozsahu. Plán 2012: Udržovat a rozvíjet spolupráci s ostatními NZDM. Vytváření Standardů kvality sociálních služeb Plán 2011: V následujícím roce si klademe za cíl pracovat především na standardech č. 5 - Individuální plánování a č.15 - Zvyšování kvality sociální služby. Výsledek 2011 a plán 2012: V roce 2011 jsme se dle plánu věnovali standardu č.5 Individuální plánování byla vytvořena matice pro zápis individuálních plánů a sjednocen postup, jak plány zapisovat a revidovat. Dále jsme upravovali a sjednocovali značení výkonů, upravili smlouvu, postup při prvokontaktu a ujasnili pravidla jednotlivých místností (dílna, zkušebna, boxerka). Standardu č.15 Zvyšování kvality sociální služby jsme se v roce 2011 nevěnovali a dáváme si za cíl tento úkol splnit do června Revize ostatních standardů, které jsou nedostatečně popsány či přestaly odpovídat realitě bude v roce 2012 probíhat průběžně. Nadále probíhala spolupráce s vedoucí OSPOD MÚ Kopřivnice paní Dagmar Oprštěnou. Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce Plán 2011: V případě vypsání výzvy pro region Novojičínsko bychom rádi k ambulantní formě poskytování sociálních služeb NZDM, přidali i terénní práci. To by znamenalo přijetí nového pracovníka, jehož náplní práce by bylo vyhledávání stávajících i nových klientů v ulicích Kopřivnice, zprostředkování poradenství, preventivní činnost a zajištění alternativ trávení volného času neorganizovaných děti a mládeže. 7

8 Výsledek: V roce 2011 nedošlo k vypsání výše zmíněné výzvy, tudíž nedošlo ani k přidání terénní sociální práce s dětmi a mládeží k poskytovaným službám. Ve spolupráci s dobrovolnicí klubu a studentkou bakalářského programu sociální práce docházelo k mapování terénu v Kopřivnici a vyhledávání míst, kde se mladí lidé scházejí a zjišťování jejich potřeb. Mapování probíhalo od listopadu 2011, nelze z něj tudíž prozatím prezentovat úplné závěry. Plán 2012: Pokračovat v mapování situace v ulicích Kopřivnice a použít bakalářskou práci zmíněné studentky jako podklad pro návrh zřízení terénní sociální práce s dětmi a mládeží (potřebnost, rozsah, personální zajištění, organizace). Internet v pobočce na Horní potřebnost změna lokality? Plán 2011: Vzhledem k současnému havarijnímu stavu pobočky na ulici Horní, opouštíme záměr zavést sem internet a instalovat elektroměr. Výhodná domluva s poskytovatelem internetu i nadále trvá, vyčkáme tedy, zda budeme moci stávající prostory využívat, či se přesuneme do prostor jiných. Až poté zavedeme internet. Výsledek: Přestože technické problémy na pobočce Horní téměř pominuly, internet jsme zde nezavedli, protože stále probíhá uvažování o stěhování pobočky Horní do jiných prostor. V pracovním týmu diskutujeme také o větší potřebnosti klubu v jiných lokalitách, konkrétně u ubytovny na Červeném kameni, kde se přestěhovali někteří naší klienti. Plán 2012: Zmapovat situaci u ubytovny na Červeném kameni i v lokalitě u školy Alšova, a zhodnotit, zda zachovat klub na pobočce Horní, přesunout jej do jiných prostor či se orientovat na práci u ubytovny. Legální grafitová stěna v areálu KK Plán 2011: I nadále budeme přímo v klubu umožňovat klientům vystavovat jejich díla a zároveň začínáme spolupráci s místním grafikem, který by rád mezi klienty našel ty nejschopnější a dal jim prostor se realizovat v kreslení návrhů obrázků na trička. Výsledek: V roce 2011 projevili klienti KK přání vytvořit graffiti na budově KK, kontaktovali jsme tedy Odbor majetku města, co pro danou věc máme učinit. Aby mohly být graffiti na budovu KK nasprejovány, bylo třeba navrhnout jejich podobu, kterou by schvaloval architekt města Kopřivnice. To byl pro naše klienty vysoký práh a k vytvoření návrhů nedošlo. Plán 2012: Vhodným prostorem pro malování na budově KK, jsou dřevěné výplně mezi okny, které lze dle potřeby kdykoliv přemalovat. Bude li tedy mít některý z klientů zájem, může do tohoto prostoru nasprejovat či namalovat obrázek, který předem ukáže pracovníkům klubu ke schválení. Již v minulém roce jsme také avizovali, že se KK zavázal ke spolupráci se skupinou lidí, kteří podávali projekt na financování sociální firmy (tisk na trička), která by zaměstnávala osoby znevýhodněné na trhu práce a pro naše klienty, kteří mají umělecké sklony a uchylují se k malování graffiti, by to byla příležitost pracovat. Tento projekt v prosinci 2011 uspěl a v současné době se konkretizuje, jak bude spolupráce probíhat. 8

9 Informační systém na pobočce na ulici Francouzské Plán 2011: Namalovat přímo na budovu barevné pruhy, které povedou k jednotlivým činnostem v budově a poslouží lepší orientaci návštěvníků v prostoru. Výsledek a plán 2012: V roce 2011 došlo ke změně představy a pracovníci se rozhodli, že barevné pruhy nebudou nakresleny na budově, nýbrž na chodníku a povedou návštěvníky k jednotlivým činnostem od velké brány areálu. K realizaci v roce 2011 však nedošlo, máme tedy v plánu úkol dokončit hned jak to bude s ohledem na počasí možné. Upevnění statusu KK jako sociální služby Plán 2011: Jelikož tvorba veřejného mínění je nekonečný proces, budeme se i nadále snažit KK co nejlépe prodat. Výsledek: KK se v roce 2011 prezentoval v Kopřivnických novinách, Kabelové televizi, Časopise Kereka, v Českém rozhlase a na hudební soutěži Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě. Pracovníci měli jako každoročně stánek na Dni sociálních služeb v Kopřivnici a v rámci Týdne nízkoprahových klubů uspořádali na hřišti u Matesa soutěže a hry pro děti. Prezentace klubu probíhá také přes webové stránky a Krizová poradna Plán 2011: Stále zvyšovat informovanost o krizové poradně na internetu, MÚ, vyvěšení informační cedule. Výsledek: Během roku 2011 byla vyvěšena cedule upozorňující na existenci Krizové poradny v budově na Francouzské a nalepen nápis přímo na okně Krizové porady. Informace o ní jsou také na webových stránkách klubu. Plán 2012: Upozorňovat na existenci poradny na MÚ Kopřivnice jak prostřednictvím letáků, tak požádáním pracovnic sociálního odboru o přeposílání možných zájemců o takovýto druh pomoci. Prezentace poradny v Kopřivnických novinách a kabelové televizi. 9

10 Miniškolička Plán 2011: I v dalším roce chceme umožnit klientům i neklientům KK doučování v Klubu Kamarád, jak v miniškoličce, tak v klubu samotném. Cílem pro rok 2011 je oslovit co nejvíce zájemců o doučovaní, a stejně tak i ty, kteří by děti doučovali. Výsledek: Problémy se známkami byly v roce 2011pro mnoho mladších klientů v klubu hlavním tématem Individuálních plánů. Do Miniškoličky docházelo v roce dětí (v roce 2010 to bylo 15 dětí). Složeni byli jak z klientů KK tak těch co do klubu nedocházejí. Klienty, kteří do Miniškoličky nechtějí docházet, doučovali dle možností pracovníci a dobrovolníci klubu a dle ohlasů dětí byla i krátká doba doučování efektivní. Plán 2012: Pokračovat v doučování tak, jak je nyní nastoleno. Podporovat doučování klientů hned v 1. třídách ZŠ, kdy se učí základy, na kterých budou později stavět. Rozšíření spolupráce s jinými organizacemi Plán 2011: Jelikož se nám vzhledem k časové vytíženosti nepodařila navázat spolupráce se zařízeními ústavní a ochranné péče, a s psychiatrickými zařízeními, přesouváme tento úkol do roku Výsledek: KK se během celého roku snažil navázat spolupráci s příborským a novojičínským Dětským domovem prostřednictvím společného fotbalového utkání. Nenašel se však vyhovující termín. Se zařízeními ústavní a ochranné péče, a s psychiatrickými zařízeními jsme bližší spolupráci také nenavázali Organizace, se kterými KK v roce 2011 aktivně spolupracoval: Probační a mediační služba (dále jen PMS) KK spolupracuje s PMS v Novém Jičíně dlouhodobě. Během roku 2011 vykonávalo v KK alternativní trest 8 odsouzených, kteří odpracovali celkem 290 hodin. Pracovnice PMS prováděly v prosinci 2011 v KK kontrolu odsouzených a v rámci této návštěvy s vedoucí KK diskutovaly detaily spolupráce i vize jak do budoucna systém alternativních trestů co nejlépe řídit. Praxe a stáže v KK V roce 2011 bylo na školní odborné praxi v KK 6 praktikantů (v roce 2010 to byli 3 praktikanti), v celkovém rozsahu 176 hodin. Pracovní skupina NZDM MSK V roce 2011 se pracovníci účastnili čtyř pracovních setkání a konference Ještě jsme tady na Hostýně. Náplní byly diskuse o aktuálních tématech v oboru a odborné semináře. 10

11 Česká asociace streetwork (ČAS) Plán 2011: Dle finančních možností bychom se chtěli stát členy ČAS. Každý člen musí projít kontrolou ČASu, které se velice podobá inspekci Ministerstva práce a sociálních věcí, KK by se tak zároveň mohl lépe připravit na ostrou inspekci. Výsledek: Ani v roce 2011 jsme se nestali členy ČAS. S asociací jsme spolupracovali pouze tak, že jsme se účastnili seminářů, které organizovali. Plán 2012: Členství a vstupní inspekce do ČAS stojí 9000 Kč. V současné chvíli nevíme, zda budeme mít potřebné finanční prostředky a prioritně není investice do členství v ČAS na předních místech. Občanské sdružení Máš čas? Plán 2011: Společně osvětlovat a obhajovat existenci sociálních služeb před širokou veřejností, pořádat školení pro dobrovolníky a získávat finanční prostředky pro Klub Kamarád. Výsledek: S občanským sdružením stále úzce spolupracujeme. Pro dobrovolníky jsme zorganizovali společné Vánoční setkání, na kterém se komunikovala práce s dobrovolníky a byl určen termín dalšího setkání. Plán 2012: Vytvořit materiály pro potencionální sponzory KK, oslovovat je a získávat finanční prostředky, ze kterých by bylo možno hradit nadstandardní akce klubu. Pracovat s dobrovolníky klubu a zajišťovat pro ně školení. Na společném setkání v rámci oslav vzniku sdružení definovat další možnosti působení sdružení ve městě. Veřejná služba V období od ledna do listopadu 2011 zajišťovaly dvě pracovnice Veřejné služby úklid KK. Vzhledem k sociální reformě a přechodu Veřejné služby pod Úřad práce tato spolupráce v současnosti není možná a očekáváme další vývoj. Prozatím nám poskytlo finanční prostředky na zaplacení úklidu personální oddělení MÚ, čímž ulevilo pracovníkům KK, kteří se takto mohou věnovat své práci. Město Frenštát pod Radhoštěm, NZDM Klub Kryt KK byl i v roce 2011 poskytovatelem sociálních služeb v rámci Individuálního projektu MSK a od hlavního dodavatele pro region Novojičínsko, Města Frenštát pod Radhoštěm, získal za poskytování sociálních služeb v roce 2011 částku ve výši Kč. Tento projekt dnem skončil. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ (dále jen OSV) S OSV probíhala v roce 2011 intenzivní a bezproblémová spolupráce ve všech oblastech potřebných k fungování klubu (financování, metodická podpora, poradenství v oblasti dávek a sociálně právní ochrany dětí, podpora v komunikaci s ostatními složkami Městského úřadu, stejně jako v komunikace s Krajským úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí). 11

12 Bubenické seskupení Napkelte Napkelte vystoupili v Klubu Kamarád v rámci Kamarádské pouti 2011 a jelikož by rádi rozvíjeli rytmické cítění dětí z dětských domovů a zařízení pro mládež, byla s nimi předběžně domluvena spolupráce pro případ, že by získali peníze na tento projekt. Skautské centrum VANAIVAN Plán 2011: Skautské centrum Vanaivan je pro nás i do budoucna levnou alternativou pro konání akcí, vzhledem k blízkosti města však preferujeme Kopřivnici vzdálenější místa. Dostaví li se venkovní areál, jehož vybavení jsme připomínkovali, bude pro KK jistě vhodným prostorem pro pořádání her a akcí. Výsledek: V roce 2011 jsme chtěli vzít starší klienty do lanového centra u Vanaivanu, finančně by to však bylo pro klienty i klub značně náročné. Plán 2012: Navštívit s klienty venkovní posilovnu. Budova je pro nás alternativním prostorem pro setkání Občanského sdružení Máš Čas? či školení dobrovolníků. Nové plány pro rok 2012: Zapojení klientů do pracovních činností: Plán 2012: v roce 2012 bychom chtěli klienty motivovat k alespoň k příležitostné práci pro Klub Kamarád, vedoucí k získání a upevňování pracovních návyků. Motivací by pak mohla být zvýhodněná cena výletů, přednostní místo na akci a podobně. Oslava 15 let Kubu Kamarád: Plán 2012: V listopadu 2012 oslaví KK 15 let od založení. Ať už z vlastních finančních prostředků či v rámci nějakého grantu si dáváme za cíl uspořádat akci pro klienty KK, případně i širší veřejnost, která by toto jubileum připomenula. Aktivity pro mladé matky Plán 2012: V KK narůstá počet klientek, které mají malé dítě. Uvědomujeme si, jak je důležitý vývoj dítěte do 3 roku života a zároveň fakt, že mnoho mladých matek neví, jak dítěti dávat ty správné impulzy pro zdravý vývoj (čtení pohádek, rozvíjení drobné motoriky atp.). Proto si do roku 2012 klademe cíl zorganizovat minimálně jednu besedu na téma mateřství a rodičovství a dle zájmu a odezvy se tomuto tématu věnovat i nadále. Aktivita v souvislosti s rokem seniorů Plán 2012: Rok 2012 je vyhlášen Rokem seniorů. I když pracujeme s dětmi a mládeží, vidíme příležitost v mezigeneračním setkání našich klientů se seniory a vytvoření prostoru pro společnou komunikaci o tradicích a hodnotách, jak je vnímáme dnes a jak je znají senioři z minulosti. V roce 2012 uskutečníme alespoň jedno setkání našich klientů se seniory. 12

13 Sumarizace plánů na rok 2012 Pro rok 2012 jsme si stanovili následující úkoly: Rozvoj skupinové práce s klienty Podpora dobrovolné činnosti v KK Spolupráce s dalšími NZDM Vytváření Standardů kvality sociálních služeb Mapování potřebnosti NZDM u ubytovny na Červeném kameni Informační systém na pobočce na ulici Francouzské Zvyšování odborné kompetence pracovníků Mapování aktuální situace v Kopřivnici a okolí a Terénní sociální práce Zvýšit informovanost o Krizové poradně Zapojení klientů do pracovních činností Oslava 15 let Klubu Kamarád Aktivity pro mladé matky Aktivita v souvislosti s rokem seniorů Radosti podzimního tábora 13

14 C. Prostory a majetek Klubu Kamarád V roce 2011 jsme vymalovali kancelář a sklady v KK, ve kterých proběhl v létě generální úklid. Došlo k odstranění železných tyčí na hřišti KK. Níže přikládám žádané stavební úpravy prostor KK, jež jsou řazeny sestupně dle důležitosti. 1) Oprava vstupních dveří do klubu na Francouzské ) Oprava nájezdu na terasu v objektu na Francouzské ) Vybudovat vchod ze zahrady do zmrzlinárny v objektu na Francouzské ) Výměna osvětlení za zářivkové v hernách klubu na Francouzské 1181 (nevyhovuje požadavkům hygieny) 5) Výměna oken v objektu na Francouzské ) Demontáž bojleru v objektu na Francouzské ) Zabudovat koš na streetball V roce 2012 bude také zapotřebí vyměnit provizorní alarmový systém v pobočce na Francouzské za nový. V současné chvíli čekáme na cenovou nabídku od firmy EPROM. Z dlouhodobého majetku byl v roce 2011 pořízen vysavač, rádio a bedny k PC. Siesta po uklízení lesa Benčák 14

15 D. Akce a aktivity Klubu Kamarád 2011 Pobočka KK na Francouzské ulici byla v roce 2011 otevřena celkem 205 dní a kumulovaná návštěvnost byla klientů, což je průměrně 38 klientů denně. Pobočka KK na ulici Horní byla otevřena celkem 41 dní a kumulovaná návštěvnost činila 283 klientů, což v průměru znamená 7 klientů denně. Výjimečné akce se konaly 40 dní s účastí 857 klientů, v průměru tedy 21 klientů na jeden den akce. Celkem využilo služeb Klubu Kamarád 359 klientů. Podrobné statistiky viz příloha č.1. V roce 2011 se v Klubu Kamarád uskutečnily tyto větší akce: Beseda s Renarkonem Výlet na Javorník a nocování Bazén Výlet do ZOO Ostrava Beseda se studentkami VŠ na téma drogy Povídání o Zambii a africké tance s Leem Den Romů ve Frýdku Místku Bazén horní 2x Výlet na Javorník Vaječina na Červeném kameni Úklid odpadků na Váňově kameni Úklid odpadků v lese Benčáku Výlet na Orinoko v Příboře Prezentace klubu na Dni sociálních služeb v Kopřivnici Kamarádská pouť Letní tábor na téma Pravěk Výlet do jeskyně šipka Týden NZDM (hry a soutěže v KK a na hřišti u Matesa) Výlet do Bartošovic Turnaj NZDM v malé kopané Výlet do Štramberka Pouštění draků Účast na soutěži Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě Promítání dokumentu Česká Granada s pracovníkem Renarkonu S Horní do Čajovny Mandala Mikuláš v klubu Vystoupení na Festivalu hudby v Ostravě (o.s. Vzájemné soužití) Vystoupení na Soutěži kapel v KD Kopřivnice Pečení perníčků Vánoce Silvestr K nejčastějších aktivitám s klienty v klubu patřilo hraní fotbalu (v období od září do prosince se hrálo pravidelně každý pátek s dobrovolníky klubu), hledání práce, doučování, vědomostní soutěže, hra Aktivity, keramika a výtvarné tvoření či hra v kostky. 15

16 E. Plánované akce a aktivity pro rok 2012 Víkendové akce a Tábor KK: Víkendové akce a Tábor KK jsou ideálním prostorem pro lepší poznání klientů a získání důvěry v pracovníky. Rozvíjejí kladný vztah klientů k přírodě, sociální dovednosti, život v komunitě a vzájemný respekt. Pro rok 2012 máme podán projekt na letní tábor u Moravskoslezského kraje a čekáme na výsledek. Tradiční akce Stejně jako v letech minulých budeme v roce 2012 pořádat tradiční akce upevňující znalosti o českých zvycích. Mezi tyto akce patří Velikonocování, Mikuláš, Vánoce, Silvestr apod. Podpora samostatné aktivity klientů K hlavním cílům NZDM patří podpora samostatné aktivity klientů. Jelikož velká část klientů KK je hudebně a výtvarně nadaná, podpoříme je v organizaci a účasti na společenských hudebních a jiných akcí v prostoru KK i na jiných místech. Alternativy akcí Jako prostředek pro kontakt se společenským prostředím i rozvíjení znalostí našich klientů i v roce 2012 uskutečníme několik poznávacích akcí ve městě Kopřivnici i městech jiných. K takovýmto akcím patří návštěvy muzeí, výstav, kulturních akcí, kostelů, veřejných institucí, přírodních památek a podobně s ohledem na přání klientů a finanční možnosti klubu. Mikulášova družina v klubu 16

17 F. ORGANIZACE Vzhledem k přeměně skladby klientů NZDM Klubu Kamarád (dále jen KK) a na základě doporučení České asociace streetwork, navrhují pracovníci KK změnu rozdělení prostoru dle věku (zároveň řešení úkolu z 88. Rady Města ze dne řešení způsobu poskytnutí prostoru v Klubu Kamarád cílové skupině mládeže ve věku let). V současnosti je KK otevřen v pondělí, úterý a pátek od 13 do 18 hodin pro všechny klienty (6-26 let), v středu od 13 do 18 hodin pouze pro klienty mladší 13 let a ve čtvrtek od 15 do 19:30 hodin pouze pro klienty starší 13 let. V roce 2012 plánujeme změnu otevírací doby Klubu Kamarád. Navrhujeme, aby byl KK otevřen každé pondělí, středu a pátek od 13 do 18 hodin pro klienty ve věku 6-14 let a každé úterý (od 13 do 18 hodin) a čtvrtek (od 15 do 19:30 hodin) pro klienty ve věku let. V době konání větších akcí (většinou pátky) by pak do klubu měli přístup i starší klienti. Bude li tato změna schválena Radou města Kopřivnice, oznámíme novou otevírací dobu Krajskému Úřadu v Ostravě, který vydá Rozhodnutí o změně v registraci a od tohoto okamžiku nabude změna platnosti. Současná otevírací doba: Změněná otevírací doba: Pondělí: hodin (6-26 let) hodin (6-14 let) Úterý: hodin (6-26 let) hodin (15-26 let) Středa: hodin (6-13 let) hodin (6-14 let) Čtvrtek: 15 19:30 hodin (14-26 let) 15 19:30 hodin (15-26 let) Pátek: hodin (6-26 let) hodin (6-14 let)* *mladší, starší, společně Ve dny, kdy se pořádají větší akce (například víkendové akce v období jarních, letních a podzimních prázdnin) se otevírací doba mění. Některé dny během školních prázdnin je klub otevřen s prodlouženou otevírací dobou od 10 hodin do 18 hodin. Klub na Horní je otevřen během školního roku každé úterý od 14 hodin do 18 hodin. I pro další rok zachová KK systém porad a supervizí (1h týdně technická porada, 1h týdně klientská porada, 3,5h/2 týdny porada o standardech, 3h/6 týdnů týmová supervize). Pravěká tlupa v ležení 17

18 G. STANOVENÍ CENY ZA POBYT G. 1. Stanovení příspěvků na pobytové akce KK G víkendové akce a tábor: 1. Je-li dítě z rodiny (okruh společně posuzovaných osob), která pobírá dávky hmotné nouze stanovuje se cena za pobyt: 30,- Kč/den/dítě. 2. Je-li dítě z rodiny (okruh posledně posuzovaných osob), která má příjem rodiny (okruh společně posuzovaných osob) vyšší než je částka životního minima rodiny, stanovuje se cena za pobyt dle následující tabulky. Rodina (společně posuzované osoby), jejíž příjmy převyšují hranici životního minima rodiny: Do 1,5 násobku této hranice Od 1,5 násobku do 2,5 násobku Cena pobytu za jedno dítě 40,- Kč/den/ dítě 50,-Kč/den/ dítě z rodiny Cena pobytu za dvě děti z 35,-Kč/den/ dítě 45,-Kč/den/ dítě rodiny Cena pobytu za tři děti z 30,-Kč/den/ dítě 40,-Kč/den/ dítě rodiny Den = každý započatý den, kdy dítě strávilo na akci alespoň 12 hodin nebo dostalo alespoň dvě hlavní jídla. Při výpočtu hranice je vycházeno z částek stanovených zákonem 110/2006 Sb, o životním a existenčním minimu. Při výpočtu se nepřihlíží k nezbytným nákladům na bydlení ani k příspěvku na bydlení poskytovaného ze systému SSP. 3. Ostatní účastníci zaplatí cenu ve výši denní stravovací jednotky (počet dnů*stravovací jednotka) Poukazy na tyto víkendy a tábor budeme přednostně nabízet dětem spadajícím do kategorie 6 odst. 1 zákona o sociálně právní ochraně dětí. G Stanovení příspěvků na akci s přespáváním v KK: Stanovuje vedoucí Klubu Kamarád na základě trvání akce a nákladů na ni v rozsahu od 10,- Kč do 30,- Kč/akci /dítě. Stanovení příspěvků na celodenní výlet KK: Stanovuje vedoucí Klubu Kamarád na základě trvání akce a nákladů na ni v rozsahu od 10,- Kč do 150,- Kč/akci /dítě. G Stanovení stravovací jednotky na osobu a den: Z důvodu vaření na akcích je třeba stanovit částku na stravu pro děti i doprovod na těchto akcích. Z důvodu navýšení DPH v roce 2012, zvyšujeme tuto částku z 65,- Kč na 75,- Kč. Stravovací jednotka na osobu a den bude tedy činit: snídaně 10,- Kč svačina 6,- Kč oběd 32,- Kč svačina 6,- Kč večeře 21,- Kč celkem na den 75,- Kč Stanovení částek na nákup odměn do soutěží: 20,- Kč/ dítě/ víkendová akce drobné hračky, bonbóny, 65,- Kč/dítě/ tábor - drobné hračky, bonbóny 18

19 H. STANOVENÍ POPLATKŮ ZA ZAŘÍZENÍ H Půjčování sportovního vybavení dětem: Vybavení klubu je pro klienty zdarma PC, šipky, stolní fotbal, stolní tenis, společenské hry, základní výtvarný materiál i sportovní nářadí. Výjimkou je půjčování biliáru, které ze zpoplatněno 4 Kč za půl hodiny. H Pronájem sportovního vybavení kolektivům dospělých (pokud nejsou pravidelnými dobrovolníky KK): výpůjčka herny s vybavením klubu, mimo provozní dobu Klubu Kamarád: 50,- Kč/ hodina H Pronájem sportovního vybavení kolektivům dětí: (jiné organizace zabývající se organizováním volného času dětí a mládeže, NNO: výpůjčka herny s vybavením klubu - mimo provozní dobu Klubu Kamarád 15,- Kč / hodina pro organizaci z Kopřivnice 30,- Kč/hodina - mimokopřivnickým H Pronájem prostor a zařízení keramické dílny v Klubu Kamarád: pro NNO, mateřské školy a jiné organizace zabývající se organizováním volného času dětí a mládeže, která nespadá do kategorie sociálně potřebných - po domluvě i v době provozu 20,- Kč/dítě (keramická hlína: 10,-Kč, glazury, engoby: 10,-Kč, energie, přežah a konečné vypálení v keramické peci: 10,- Kč, pronájem prostor: zdarma 19

KLUB KAMARÁD. Závěrečná zpráva 2012, Plán činnosti 2013

KLUB KAMARÁD. Závěrečná zpráva 2012, Plán činnosti 2013 KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2012 a Plán činnosti 2013 LEDEN 2013 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Mgr. Aneta Seibertová Obsah: A. O klubu...3 B. Plány, jejich naplnění a další postup....4 Mapování aktuální

Více

KLUB KAMARÁD. Závěrečná zpráva 2013, Plán činnosti 2014

KLUB KAMARÁD. Závěrečná zpráva 2013, Plán činnosti 2014 KLUB KAMARÁD Závěrečná zpráva 2013 a Plán činnosti 2014 LEDEN 2014 Zpracovali: Bc. Marie Jalůvková, Mgr. Miroslav Přívětivý Obsah: A. O klubu.....3 B. Plány, jejich naplnění a další postup.....4 Mapování

Více

Závěrečná zpráva 2014 a Plán činnosti 2015

Závěrečná zpráva 2014 a Plán činnosti 2015 NZDM KLUB KAMARÁD Kopřivnice Závěrečná zpráva 2014 a Plán činnosti 2015 Leden 2015 Závěrečná zpráva 2014, Plán činnosti 2015 Zpracovali: Bc. Jiří Štipský, Bc. Roman Polehla, Kateřina Blablová DiS., Vladimír

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2012 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Armáda spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Druh služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Identifikátor

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 V zastoupení pracovnic o.s. Vzájemné soužití: Kateřina Bajgerová pracovnice Sociálně právní poradny Jolana Šmarhovyčová terénní asistentka v lokalitě Liščina

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Sdružení maminek Sluníčko o.s.

Sdružení maminek Sluníčko o.s. Sdružení maminek Sluníčko o.s. Poslání organizace Výroční zpráva 2012 Sdružení maminek Sluníčko o.s. Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz Školská právnická osoba zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz POSLÁNÍ STŘEDISKA Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více