Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, Most. Výroční zpráva 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov

2 Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní forma: občanské sdružení (ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.). Identifikační číslo: Sídlo sdružení:. Adresa pro doručování pošty:. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most, číslo účtu / Dne bylo sdružení založeno pod názvem "Sportovní klub Chánov". Dne byl název sdružení z důvodu převážného zaměření své činnosti na sociální problematiku změněn na "Komunitní centrum Chánov". Dne byla valnou hromadou sdružení schválena poslední změna stanov. Dne byly valnou hromadou sdružení zvoleny jednatelé sdružení. Sdružení má 5 členů, tvořících valnou hromadu sdružení. Jediným statutárním zástupcem sdružení je jednatel: Iveta Millerová Komunitní centrum Chánov (dále jen Centrum ) bylo založeno v roce 2001, tehdy pod názvem Sportovní klub Chánov. Současný název získalo občanské sdružení o půl roku později, a to z důvodu převažujícího zaměření na sociální problematiku. Sdružení má celkem 9 zaměstnanců (většinou Romů); již skutečnost, že působí v městské části Chánov implikuje, že jeho cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby sociálně slabé, romská menšina. Hlavní pracovní náplní Centra je průběžný monitoring sociální situace a potřeb Romů, včetně jejich vzájemných vztahů. Sdružení rovněž pomáhá zlepšovat sociální situaci Romů v oblastech zaměstnatelnosti, kultury bydlení a životního prostředí (dodržování pořádku v domech obývaných Romy a jejich těsném okolí, likvidace černých skládek uvnitř panelových domů, v prázdných bytech, sklepích či výtahových šachtách), pomoc nabízí i v efektivním využití volného času v podobě mimoškolního vzdělávání, kultury, sportu. Neméně důležité je také školení terénních sociálních pracovníků, jež Centrum pořádá s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a orientaci v oboru sociální práce. Významnou úlohu plní Centrum jako prostředník při navazování lepších vztahů mezi Romy navzájem, mezi Romy a ostatními obyvateli města Mostu, případně mezi Romy a institucemi (úřady). Centrum má dle zákona č. 108/2006 Sb. zaregistrovány následující sociální služby: odborné sociální poradenství Chánov, terénní programy Chánov, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Chánov.

3 Aktivity sdružení Naše sdružení, dále jen Centrum, nepřetržitě vyvíjí při své činnosti již od roku 2002 mnoho různých aktivit, z nichž dále popisujeme jen ty hlavní. Aktivita: Kulturní vystoupení Naše písně a tance Cílem bylo prezentovat romskou kulturu, poskytnout dětem i dospělým prostory pro rozvíjení svého talentu a pro seberealizaci. Vystoupení byla připravována (kromě festivalových zájezdů a vystoupení) i pro samotnou komunitu v Chánově. Šlo o tradiční ukázky romské kultury (hudba, tanec a zpěv), zpestřené moderními prvky a to jak v tanečních ukázkách tak zpěvu. Nejčastějším místem realizace této aktivity byly Komunitním centrem Chánov pronajaté prostory. Taneční soubor Sam Roma Sam soutěžní tanec Dílčím cílem bylo podporovat a rozvíjet koníčky a talent dětí i dospělých a vést je k zájmu o oblasti, které mohou rozvíjet jejich osobnost. Základním prostředkem, jak cíl naplnit, bylo uspořádávání pravidelných zájmových setkání pro děti a dospělé, např. taneční kroužky, hudební setkání apod. Taneční soubor Sam Roma Sam vystoupení Duchcov

4 Jejich vítězné tance byly z oblasti tradičního romského tance, ale také tanců s indickými a moderními prvky. Choreografie tanců byla vždy realizována na základě představ samotných dětí, které do konečné podoby převedena uměleckou vedoucí, pracovnicí Centra. Festival v Chánově, pod názvem Naše písně a tance se uskutečnil tak, jako každým rokem i v roce 2014 v sálu kulturního domu. Akce, se zúčastnilo 8 tanečních souborů napříč městy České republiky. Výsledky závěrem vyhodnotila odborná porota. Cíle aktivity byly naplňovány každodenní prací s 21 člennou skupinou dětí školního věku. Tato aktivita byla realizována a poskytována prostřednictvím proškolených pracovníků Centra po st pá od 14,00 16,00 hod. Aktivita: předškolní výchova Předškolní klub KLubíčko pro děti a mládež Chánov Projekt Paprsek ( 2014 ) o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cílem bylo připravit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na vstup do základní školy. Dílčím cílem bylo zvýšení motivace ke vzdělávání, pravidelná docházka do školy a aktivní přístup ke vzdělávání, pozitivní působení na hodnotový žebříček dětí, pomoc získávat a rozvíjet prosociální návyky a dovednosti, zlepšovat komunikativní dovednosti ( rozvíjet verbální projev ), zprostředkovat dítěti kontakt se sociálním prostředím. Úspěšný vstup do hlavního vzdělávacího proudu pro romské děti je nesmírně důležitý v okamžiku, kdy nenavštěvují mateřskou školu, jsou první okamžiky ve škole velmi obtížné a demotivující, neboť na nový systém nejsou připraveny, nemají zažité základní sociální a hygienické návyky. Pak už je jen malý krůček k tomu, aby školu zanedbávaly. Cílovou skupinou projektu byly romské děti žijící na sídlišti Chánov ( tj. v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením ) a jejich rodiče, popř. osoby odpovědné za jejich výchovu pěstouni, prarodiče apod. Projekt se dotýkal celkově až 18 ti předškolních dětí. Individuální práce s dětmi Rodiče a děti

5 Výlet do Podkrušnohorského zoo parku Chomutov Mikulášská besídka Aktivita: Odborné sociální poradenství Chánov Projekt : Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( ) Cílem bylo připravit rodiče dětí a další dospělé občany (seniory) na spolupráci s institucemi, které jim napomohou při řešení každodenních či náročných životních situací, informovat je o fungování těchto institucí, napomoci orientaci v nabídce těchto institucí. Nabídka byla zaměřena zejména na kontaktování rodičů dětí, které se účastnily aktivit Centra. Dále bylo pracováno s těmi, kteří iniciativně vyhledali Centrum a žádali o poskytnutí základních informací v otázce bydlení, sociálních dávek, právního poradenství a další. Tato aktivita byla realizována a poskytována prostřednictvím proškolených pracovníků Centra denně od 7,00 15,30 hod. Terénní sociální pracovnice a klientky v prostorách Centra Aktivita : Návštěvy rodin terénní programy Chánov Projekt : Komplexní program sociální integrace Statutárního města Mostu ( ) o Statutární město Most

6 Cílem bylo kontaktovat a podporovat zájem rodičů o spolupráci na aktivitách, které byly důležité či prospěšné pro jejich děti či rodiny a vyhledávat občany, kteří pomoc Centra potřebují. Návštěvy byly realizovány v případech, kdy rodiny samy projevily zájem o spolupráci s Centrem nebo v případech, kdy to vyžadoval zájem dítěte. Důležitým principem této aktivity byl respekt a ochota rodin tuto aktivitu přijmout. Podařilo se kontaktovat rodiče a společně zmapovat jejich obtížné situace a problémy. Z velké části byla pracovníky Centra poskytována pomoc při zvládání či řešení situace. Důležitým předpokladem pro realizaci této aktivity bylo postupné získávání důvěry komunity. Dosavadní údaje ukazují na skutečnost, že rodiny se otvírají spolupráci ve chvíli, kdy je pro ně nabídka pomoci ze strany Centra dostatečně zřetelná a užitečná. Tato aktivita byla realizována a poskytována proškolenými pracovníky Centra denně od 7, 00 15,30 hod. TSP Julius Bango, Zdenka Cinová v terénním prostředí sídliště Chánov Aktivita: Vzdělávání terénních pracovníků Cílem bylo připravit a pravidelně vzdělávat terénní pracovníky Centra, formou přednášek, které byly realizovány ve spolupráci s pracovníky státní správy a samosprávy, dále s vybranými pracovišti psychosociální sítě, zaměřenými na vzdělávání a získávání specifických dovedností jako např. zákon o sociálních službách, sociálně právní ochrana dětí, systém sociálních dávek, metody terénní sociální práce, obchod s lidmi, finanční gramotnost atd.. Aktivita : Poradna pro zaměstnávání Projekt : Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( ) Aktivita byla zajišťována personálním poradcem, který sledoval aktivitu a vývoj klienta ve vztahu k jeho osobnímu růstu a pracovnímu potenciálu. Poradce průběžně evidoval a archivoval kartu klienta s jeho individuálním plánem, jehož reálný cíl si stanovil klient v součinnosti s poradcem. Záznamy o klientovi obsahovaly jeho specifické problémy, zájmy a dosavadní pracovní zkušenosti, dosažené vzdělání, absolvované kurzy apod. Na rozdíl od terénního pracovníka, který je tzv. v terénu, řeší problémy na úřadech, získává aktivně informace od klientů, je personální poradce k dispozici v přesně stanovené hodiny na místě, tj. ve vyhrazené místnosti Centra, kde je klientům nápomocen poskytnout veškeré informace, týkající se zaměstnávání. Tato aktivita byla realizována a poskytována proškoleným pracovníkem Centra, denně od 9,00 12,00 hod.; 13,00 hod. 16,00 hod.

7 Personální poradce a klientka Příprava konzultačního materiálu Aktivita : Komunikační dovednosti Projekt : Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( ) Kurz byl zaměřen na zvládnutí verbální a neverbální komunikace; jeho potřebnost byla u romské menšiny zřejmá zvláště s ohledem na skutečnost, že potenciální zaměstnavatel tuto složku vědomě či nevědomě vnímá. Romové používají nesprávná slovní spojení, neumí pracovat s gesty, mají nedostatečnou znalost společenské výchovy atd. za podstatnou lze považovat i schopnost sebeprezentace, která úzce souvisí se sebevědomím. Ať už z důvodu nízké kvalifikace, společenské izolovanosti, postoje majoritní společnosti (předsudky vůči Romům) či diskriminace v přístupu k zaměstnání, mají Romové velmi snížené sebevědomí. To se projevuje v situacích jako je hledání zaměstnání, pohovor, jednání s úřady, školami apod. Jedním z těchto cílů bylo zmíněné bariéry odstranit/minimalizovat. Individuální práce s lektorem Ukončení kurzu předávání osvědčení Kurz se skládal z 11 vzdělávacích bloků, neboť každý blok byl tématicky jinak zaměřen a souhrnně tvořil logický celek. Každý měsíc byly realizovány 2 bloky pro skupinu 13 osob. V roce 2014 bylo celkem proškoleno 13 osob, kteří získali osvědčení o absolvování kurzu. Tato aktivita byla realizována prošklenými lektory. Aktivita : Motivační kurz Projekt : Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( )

8 Cílovou skupinou tohoto kurzu byly dlouhodobě nezaměstnané romské ženy, které se ocitly ve stavu hmotné nouze a pobíraly déle než 6 měsíců příspěvek na živobytí. Dlouhodobá nezaměstnanost, je také jedním z důvodů proč tato skupina postrádala pracovní návyky. Záměrem bylo pojmout Motivační kurz jako jakýsi vstupní (pilotní) kurz, jehož cílem bylo pomoci vymezených nástrojů vzbudit zájem o práci a související vzdělávání, resp. Získání potřebné kvalifikace. Realizace kurzu probíhala 1x/měsíc/1x blok v rozsahu 2 dnů pro skupinu 10 osob. V roce 2014 bylo celkem proškoleno 10 osob, kteří získali osvědčení o absolvování kurzu. Tato aktivita byla realizována proškolenými lektory. Cílová skupina Motivačního kurzu ženy Účast podpořili i rodinný příslušníci a děti Aktivita : Supervize Projekt : Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( ) Supervize je důležitou součástí všech realizovaných aktivit, neboť napomáhá k udržení standardu kvality realizovaných projektů tak, aby z jeho realizací měli klienti co největší užitek. V rámci roku 2013 byly supervidovány jednotlivé klíčové aktivity, resp. Metoda, obsah a struktura jednotlivých projektů. Supervize jako taková sloužila k pravidelné korekci profesionálního chování pracovního týmu, k dalšímu rozvoji profesionálního vztahu sociálního pracovníka a klienta. Supervizor jako osoba tzv. z vnějšku pomáhala získat nadhled nad probíhajícími procesy, působila v roli facilitátora, vytvářela prostor pro reflexi vlastních pracovních postupů a procesů tak, aby byly ve prospěch klienta. V roce 2014 byly využivány supervize jak individuální, skupinové, tak metodické ve vztahu k celému realizačnímu týmu a probíhaly vždy jednou měsíčně po pětihodinových cyklech. Supervize realizačního týmu Komunitního centra Chánov

9 Komunitní centrum Černý Most - ul. Broumarská 25/1610, Praha 14. Ve sledovaném roce, byly realizovány následující projekty: Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území Městské části Praha 14 - Cílem tohoto dílčího projektu je pokračovat v sociálně integračních aktivitách, které probíhali ve vyloučených lokalitách Na základě získaných zkušeností a evaluací proběhlých aktivit přizpůsobit sociálně integrační aktivity tak, aby pružněji reagovali na problémy, se kterými se obyvatelé, resp. děti a mládež, žijící v sociálně vyloučených lokalitách potýkají. - Projekt poskytne sociokulturně znevýhodněným dětem a mládeži podobné příležitosti pro trávení volného času a rozvoj osobnosti jako mají jejich vrstevníci, přispěje k eliminaci jejich rizikové chování. Z pohledu cílových skupin je cílem projektu: - Motivace klientů k aktivnímu, bezpečnému a společensky přijatelnému způsobu trávení volného času - Nabídka vhodného způsobu trávení volného času (důraz bude kladen na rozvoj schopností a dovedností) - Udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu a podpora školní úspěšnosti - Podpora rozvoje prosociálních návyků a dovedností, pozitivní působení na hodnotový žebříček dětí a mladistvých - Cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku od 6 do 18 let žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Jednalo se o děti a mládež, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, často vyrůstají v nedostatečně podnětném rodinném prostředí, zažívají obtížné životní události, dostávají se do konfliktu se společností, jsou ohroženi řadou rizikových faktorů a dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Projekt byl určen pro cca 30 dětí. Výstupy projektu, evaluace: - Z každé realizované akce, tj. z každého výletu a z každého vzdělávacího programu byla vypracována zpráva s fotodokumentací. - Volnočasové aktivity byly vyhodnocovány 1x měsíčně. - Výstupními kritérii byly počty účastníků realizovaných akcí a pozitivní změna závadového chování zjišťovaná prostřednictvím řízených rozhovorů s dětmi a osobami odpovědnými za výchovu. Prostřednictvím takto získaných informací bylo možné vyhodnotit, zda u dětí došlo/nedošlo k pozitivní změně závadového chování (nelze nijak statisticky dokladovat).

10 Aktivita: Předškolní výchova Mrňátka Klub B Jedná se o systematickou přípravu dětí předškolního věku zaměřenou na osvojení základních sociálních dovedností; v rámci této aktivity byly používány metody estetické výchovy. Děti byly vedeny k pravidelnému dennímu režimu, trpělivosti a důslednosti. Zároveň měly dostatek prostoru pro spontánní aktivity, které vzešly z přirozeného toku dětských myšlenek. Z důvodu bilingvního prostředí, z něhož děti pocházejí, byl kladen důraz na rozšiřování slovní zásoby, např. poslechem pohádek či učením krátkých říkadel, což posloužilo i k procvičování paměti. Při řečové výchově se děti naučily správně hospodařit s dechem. Důležité bylo naučit děti základním hygienickým návykům, v oblasti mezilidských vztahů pak úctě k ostatním lidem, ať už se jednalo o učitelé, rodiče či ostatní děti. Děti se musely přizpůsobit životu v kolektivu, tj. neubližovat, umět prohrávat, odpouštět i přijmout pochvalu. Mrňátka při pracovních činnostech Výrobky Klubu B práce s přírodním materiálem, odpadovým materiálem, výroba šperků V průběhu dopoledne se děti věnovaly výtvarné činnosti, pohybovým cvičením, edukačním činnostem a dále činnostem vyplývajících z individuálních potřeb každého dítěte. Nechyběly ani krátké výlety či návštěvy kulturních akcí (vánoční besídka, divadlo apod.). Cíle aktivity byly naplňovány každodenní prací s 12člennou skupinou dětí předškolního věku. Tato aktivita byla realizována a poskytována prostřednictvím proškolených pracovníků Centra denně od 7,00 15,30 hod.

11 Aktivita: Doučování Školáci Doučování probíhalo každý všední den v odpoledních hodinách a bylo dobrovolné. Jelikož Centrum dlouhodobě s cílovou skupinou pracuje, je si vědom jejích specifických vzdělávacích potřeb. Proto byly pro tuto aktivitu využity prvky estetické výchovy, které již uplatňuje Základní škola Chánov v přípravné třídě a na prvním stupni. Jedná se o souhrn nástrojů, jež zvyšují vnitřní motivaci dětí ke vzdělávání. Školáci individuální doučování Školáci skupinové doučování V rámci této aktivity byla podporována práce v týmech, aby se děti naučily vzájemné komunikaci a respektu k názorům druhých apod. Rodiče byly o aktivitě a přístupu svých dětí pravidelně informování. Každé dítě mělo možnost využít i nabídky individuálního motivačního rozhovoru, který sloužil při řešení problémů ve škole, při rozhodování ve výběru střední školy apod. U žáků 9. tříd bylo součástí aktivity příprava na přijímací zkoušky na střední školu. Cíle aktivity byly naplňovány každodenní prací s 10 člennou skupinou dětí školního věku. Tato aktivita byla realizována a poskytována prostřednictvím proškolených pracovníků Centra denně od 13,00 16,0 0 hod. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Cíl projektu: Smyslem projektu je nabídnout dětem možnost aktivního trávení volného času, poskytnout jim poradenství při řešení vlastních specifických problémů a jejich rodinného zázemí, udržet je v hlavním vzdělávacím proudu základní školy, kterou navštěvují. Aktivity: Zřízení Komunitního centra Černý Most, individuální plánování, přímá podpora cílové skupiny, evaluace. Cílová skupina: Děti ve věku 6 15 let, rodiče dětí (určena pro 24 dětí)

12 Volnočasové aktivity co vím o vaření, společenské hry Společenské hry Mikulášská besídka

13 Sázení kytiček Vzdělávací a preventivní akce v Klubu B Realizace projektů Projekty byly realizovány v souladu se smlouvami o poskytnutí grantu nebo dotace a s námi předloženými záměry projektů. Každý projekt byl realizován ve třech základních fázích - přípravná, realizační a hodnotící. V přípravné fázi byly zajišťovány potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci projektu: sestavoval se základní realizační tým a byla zpracovávána konkrétnější podoba plánu realizace s ohledem na informace získané mapováním u cílových skupin. Následně byly oslovovány cílové skupiny pro jednotlivé projekty. Samotná realizace projektů byla uskutečňována formou nabídky aktivit se zajišťováním potřebných prostředků, tzn. vybavení prostor a školení pracovního týmu. Výsledky Podařilo se mj. připravit děti předškolního věku na vstup do školy, zlepšit komunikaci s rodiči dětí, vést je k pravidelnému zájmu o prospívání jejich dětí (to se dařilo zejména u předškolní výchovy). Podařilo se také motivovat absolventy základních škol k nástupu do rekvalifikačního kurzu. Za efektivní lze označit spolupráci se školou a rodiči, kdy společným cílem byla úspěšnost dětí v procesu vzdělávání. Tato spolupráce přispěla k vytváření podmínek pro rovné příležitosti dětí a mládeže v přístupu ke vzdělávání. Naplňování cílů sdružení a projektů považujeme za dlouhodobý a každodenní proces. Cíle byly ověřovány sledováním kvantitativních a kvalitativních údajů.

14 Byly vedeny přehledy o realizaci jednotlivých aktivit plánu a zaznamenáván jejich počet. Byl kvantifikován zájem dětí, mládeže a dospělých o poskytované aktivity. Realizačním týmem byly zpracovávány měsíční přehledy a zprávy, mapoval se ohlas veřejnosti, médií, partnerů a spolupracovníků. Z porad realizačního týmu byly pořizovány zápisy z porad, které jsou archivovány. Zvýšila se připravenost dětí předškolního věku na vstup do školy (do 0. či 1. ročníku) Zvýšila se motivace dětí školního a dorosteneckého věku k aktivnímu trávení svého volného času a k využívání nabídky zájmových, sportovních a kulturních aktivit. Zvýšil se zájem absolventů základních škol o další vzdělávání rekvalifikační kurzy. Byl získán zájem některých rodičů o spolupráci, která byla ve prospěch jejich dětí. Neustále je získávána důvěra komunity nadále je využívána nabídka poskytování základního a odborného poradenství, řeší se těžkosti a problémy romských rodin. Cílem mnoha aktivit z projektů bylo napomoci procesu vzdělávání a vytváření rovných příležitostí ke vzdělání u dětí a mládeže a jejich rodičů. Tento cíl byl naplňován zejména přípravou dětí předškolního věku, motivací žáků 9. tříd základních škol a dětí školou povinných k dalšímu vzdělávání a výchovou dětí, mládeže a také k aktivnímu vzdělávání dospělých. Přidanou hodnotou projektů je také zajištění spolupráce s rodiči dětí, kdy se z velké části jednalo o oživení zájmu rodičů o volný čas dětí, ale také o samotnou participaci v aktivitách projektů zaměřené na pracovní návyky, uplatnění na trhu práce prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit veřejné služby. Monitoring Realizace projektů byla vyhodnocována vedoucími projektů a koordinátory projektů. Na průběžném monitorování se podíleli i pracovníci realizačního týmu a partneři projektů. Monitorovány byly potřeby a zájmy cílových skupin a v souladu s těmito údaji byly vytvářeny plány aktivit. Pečlivě byly sledovány statistické údaje o počtu aktivit, počtu zúčastněných dětí, o zájmu o konkrétní činnosti. Byly vedeny pravidelné porady realizačního týmu s průběžným vyhodnocováním a následně zpracovávány hodnotící zprávy. Realizace projektů byly monitorovány partnery projektů včetně přidružených organizací, sponzorů, a médii. Pozitivně je hodnocena skutečnost, že projekty přinesly do místa realizace pokračování ucelené nabídky zaměřené na téma pro romskou komunitu důležité, a tou bylo mimoškolní vzdělávání dětí předškolního a školního věku, mládeže a dospělých. Projekty byly orientovány na potřebné cílové skupiny, kterými jsou děti, mládež, dospělý a rodiče dětí. Je-li hodnocen vliv realizace projektů na Komunitní centrum Chánov, pak je nutno uvést, že velmi důležitá byla vlastní každodenní zkušenost s realizací projektů tohoto rozsahu, ve které se pracovníci Centra učili komunitu více poznávat a respektovat, v praxi pak zažívali možnosti a limity týmové práce a pociťovali vlastní potřebu v oblasti dalšího vzdělávání.

15 Partneři a participující subjekty Zapojení dalších subjektů se týkalo hlavně : pomoci při řešení složitých sociálních situací rodin (občanské sdružení Probace mediace Praha, magistrát města Mostu), městská část Prahy 14, SP Černý Most s.r.o., Praha spolupráce při zajišťování zázemí a prostor pro realizaci projektu (společné využívání prostor Dům rómské kultury Most, o.p.s.), městská část Prahy 14, SP Černý Most s.r.o., Praha spolupráce při realizaci části aktivit (5. Základní škola Most), ZŠ městské části Praha 14 metodické pomoci a odborné garanci (Statutární město Most, Probace a Mediace Praha o. s. Agentura pro začleňování romské komunity do společnosti), Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 14 podílu na financování projektu (Statutární město Most, SP Černý Most s.r.o., městská část Prahy 14, Magistrát hlavní Prahy, sponzoři). Součinnost při kurzech a seminářích (Magistrát města Mostu, Fzb o.p.s., ) Státní správa a samospráva Vztah Centra s orgány státní správy a samosprávy je založen na dosavadní dobré zkušenosti. Tento vztah byl vybudován ještě před začátkem projektů realizovaných v předmětném období. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy je pro Centrum důležitá a potřebná zejména pro zajišťování potřebné politické i finanční podpory. Jedná se o spolupráci se Statutárním městem Most, Úřadem práce Most, Policií ČR Most a Krajským úřadem Ústeckého kraje, Agenturou pro začleňování Romů do společnosti, městskou části Praha 14, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 14, MV ČR, MK ČR, MPSV ČR Magistrátem hlavního města Prahy. Úroveň vztahů má na realizaci projektů podstatný vliv. Komunitní centrum Chánov je vnímáno jako poskytovatel služeb potřebných pro obyvatele lokalit, ve kterých jsou projekty, realizovány. Při realizaci projektů Centrum získávalo prostřednictvím těchto vztahů pomoc a podporu při zajišťování prostor, pracovníků týmu, při financování projektů, zajišťování seminářů, kurzů, besed apod. Velmi dobrá úroveň těchto vztahů dovolovala Centru projekty úspěšně realizovat. Další zdroje Komunitní centrum Chánov získalo další potřebné zdroje financování pro realizaci projektů. Realizátorům projektů se podařilo oslovit a přizvat ke spolupráci místní podnikatelské subjekty. Příslib finančního příspěvku od podnikatelských subjektů byl sice zajištěn ještě před začátkem realizace projektů, nicméně další příspěvky byly zajišťovány v průběhu jejich realizace. Projekty sdružení v roce 2014 : shrnutí V roce 2014 byly sdružením realizovány následující projekty za pomoci uvedených subjektů:

16 Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR OPLZZ ( ) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o Hornbach Praha 14, Černý Most s.r.o. o Soukromé subjekty Komplexní program sociální integrace Statutárního města Mostu ( ) o Statutární město Most Předškolní klub KLubíčko pro děti a mládež Chánov Projekt Paprsek ( 2014 ) o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 OPPA ( ) o Magistrát hlavního města Prahy Naše písně a tance o Ministerstvo kultury ČR o Soukromé subjekty Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14 o Ministerstvo vnitra ČR o Městská část Praha 14 Závěr Organizace Komunitní centrum Chánov bude pokračovat v aktivitách, které byly realizovány v roce 2014 i v dalším období. Jedním z mnoha dlouhodobých cílů organizace je úspěšně zúročit práci s 50 dětmi školního věku. Dlouhodobým cílem pak je pomoci těmto dětem v pokračování vzdělávání i po ukončení základní školní docházky. K prolomení nelichotivého faktu, který říká, že z vyloučené lokality se na střední školy nechodí. Spolupráce s rodiči těchto dětí i s dětmi samotnými dává velkou naději na úspěch. Zpracovala: Iveta Millerová, jednatelka

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2013

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli.

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli. Komunitní plán města Bílina na období 2016-2018 Obsah Část A Úvod... 3 1. Komunitní plánování obecné informace... 3 2. Zpracovatelský tým... 6 Část B Informace potřebné k plánování... 7 1. Z čeho jsme

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Obsah. 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením. 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce

Obsah. 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením. 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce Obsah 1. Úvod 2. Problematika zaměstnanosti v souvislosti se sociálním vyloučením 3. Faktory nelegální práce u klienta u zaměstnavatele 4. Zprostředkování pracovních příležitostí a role pracovního poradce

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD 7. HODNOCENÍ ŽÁKU 7.1. Hodnocení žáků ÚVOD Účelem vzdělávání žáka v základní škole je vybavit ho klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ V sociálním centru bude jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM, druhá pro provoz služby SAS. V budově, kde bude poskytována služba

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz Školská právnická osoba zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz POSLÁNÍ STŘEDISKA Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-869/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Sídlo 756 51 Zašová 43 E-mail právnické osoby IČO 29 396 662 Identifikátor 691

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, 407 45 Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: 70872708, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: 2001560009/6000 tel./fax: 412581183, +420603576097,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby

Obecné informace o veřejné službě Před realizací veřejné služby Organizátor veřejné služby Realizace veřejné služby Praha 2010 OBSAH Slovo náměstka ministra 5 Slovo úvodem 6 1. Obecné informace o veřejné službě 6 1.1. Co je to veřejná služba? 6 1.2. Na co se veřejná služba zaměřuje? 6 1.3. Kde je institut veřejné služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ABC o.p.s., Karola Šmidkeho 1823/9, 708 00 Ostrava- Poruba OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Poslání společnosti 2 Organizační struktura 3 Aktivity v roce 2015 4-6 Výsledky hospodaření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Oblastní charita Trutnov Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Forma služby: ambulantní a terénní Územní okruh působnosti:

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy Odyssea Alfa se zaměřením na výuku první pomoci. Kurz SEV Prachatice 14.9. až 16.9.

Kurz osobnostní a sociální výchovy Odyssea Alfa se zaměřením na výuku první pomoci. Kurz SEV Prachatice 14.9. až 16.9. Závěrečná zpráva: Kurz osobnostní a sociální výchovy Odyssea Alfa se zaměřením na výuku první pomoci Kurz SEV Prachatice 14.9. až 16.9. Obsah Úvod Cíle kurzu Časová organizace a obsah programových bloků

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Studio paleta o.p.s byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1410 dne 14. února

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Zpravodaj projektu RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce Číslo 6 * říjen- listopad 2007 Slovo úvodem Vážení

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Poradenské středisko

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 2 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Struktura modelu: 1.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

1. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.7.- 31.10.2012. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

1. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.7.- 31.10.2012. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna Zařízení NZDM Coolna Prachatice 383 01 Tel. 732 533 909 Mail: coolna@portusprachatice.cz Realizátor: Bc. Erika Švehlová www.portusprachatice.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více