Obsah. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva 2011 1"

Transkript

1

2 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi Zájem o Akademičtí pracovníci Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Infrastruktura Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Internacionalizace Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Rozvoj vysoké školy Závěr

3 1 ÚVOD Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Konkrétním výsledkem je pak zvyšování potenciálu úspěšnosti motivovaných absolventů pro jejich uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce a vytváření předpokladů pro další osobní a kariérní rozvoj. Škola poskytuje vysokoškolské vzdělání, teoretické znalosti a praktické dovednosti požadované trhem, rozvíjí podnikatelské myšlení a přebírá spoluodpovědnost za úspěch svých motivovaných absolventů. Základní strategií při naplňování tohoto poslání v uplynulém období bylo poskytovat vzdělávání, služby a výzkum k podpoře a rozvoji podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Uplynulé desetiletí však bylo především obdobím významné masifikace a externího rozvoje školy. To dokládá i celkový počet absolventů školy, kterých je nyní přes pět tisíc, rekonstrukce sídla školy, její vybavení a doplnění moderní didaktickou a výpočetní technikou. Souvisí s tím i rozvoj konzultačních středisek a zabezpečení jejich chodu. Ukončeno bylo vytvoření podnikatelské kliniky podnikatelského inkubátoru, kde mohou startující podniky, naši učitelé a studenti společně pracovat na řešení praktických problémů businessu. Samozřejmě, že kromě toho bylo nutné zajistit potřebné finanční zdroje a vytvořit mnoho dalších předpokladů. Extenzivní etapa realizace tohoto podnikatelského záměru trvala řadu let. Minulý rok však byl v určité oblasti rozvoje naší vysoké školy přelomový. Začal sílit vnitřní požadavek na kvalitu, související jednak s demografickým vývojem, ale i zvyšující se konkurenci a plánovanou diverzifikací vysokých škol. Nové vedení Vysoké školy podnikání, a. s., si uvědomilo, že zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti nelze jinak, než vytvořením podmínek pro další zapojení kvalifikovaných pracovníků s příslušnou akademickou hodností, inovací našich studijních programů do modulární formy, zabezpečením nových nástrojů a elektronické podpory výuka a konečně i cíleně orientovaným výzkumem. Byly formovány tři základní pilíře dalšího vývoje produktů Vysoké školy podnikání, a. s. Jde o poskytování formálního vysokoškolského vzdělávání v oblasti podnikání, exekutivního vzdělávání, podnikatelského poradenství spojeného s aplikovaným výzkumem. Aktivity, procesy a projekty v dalším textu jasně dokazují, že jsme nastoupili správnou cestu a první kroky tímto směrem již máme za sebou. Určitě to však nebude cesta jednoduchá a bude limitována především lidským faktorem. Bez nasazení a motivace zaměstnanců (obdobného jako při založení školy) ji nelze uskutečnit. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor 2

4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE 2.1 Název a sídlo soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, a. s. ( VŠP, a. s.) Michálkovická 1810/ Ostrava-Slezská Ostrava Tel: , fax : www: Bruntál Základní škola a městské 8leté gymnázium, Školní 2, Bruntál vedoucí: Mgr. Jan Vavřík Adresy detašovaných pracovišť: Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Dukelská 681, Jeseník vedoucí: Mgr. Jarmila Koryťáková Nový Jičín VŠP, a. s., pobočka Nový Jičín ul. Bohuslava Martinů 1994/ Nový Jičín vedoucí: RNDr. Alena Olšáková Olomouc Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 17. listopadu 1192/12, Olomouc tel.: vedoucí: Mgr. Ivana Stejskalová Praha MI COOP, spol. s r. o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice vedoucí: Bc. Jana Stloukalová Třinec Institut Euroschola nám. Svobody Třinec vedoucí: Ing. Michal Banot Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ Karlova 111/4, Písek vedoucí: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Dvůr Králové nad Labem Střední škola informatiky a služeb Nábřeží Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem vedoucí: Ing. Monika Štodtová Na těchto mimo ostravských pracovištích škola poskytuje akreditovaný studijní obor Podnikání v bakalářském stupni. Činnost vysoké školy vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o vysokých školách v aktualizovaném znění, jakož i z dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení se uskutečňuje prostřednictvím orgánů akciové společnosti, tzn. představenstva, dozorčí rady a valné hromady akcionářů. Je důsledně odděleno od vlastního řízení školy. 3

5 Škola má klasickou organizační struktura, což je do značné míry podmíněno zákonem. Vedení VŠP, a. s., usiluje, aby uvnitř panovala tradiční univerzitní demokracie s jasnými a všeobecně akceptovatelnými pravidly. Napomáhají tomu vnitřní předpisy školy, mající rovněž svou instrukční funkci. K nim, jakož i ostatním klíčovým dokumentům ovlivňujícím chod školy, se vyjadřuje Akademický senát VŠP, a. s. Předpisy podléhají ročnímu aktualizačnímu procesu, podobně jako organizace řízení školy tak, aby podporovaly a facilitovaly rozvoj školy. Konkrétní organizace řízení je zakotvena v organizačním řádu schvalovaném představenstvem společnosti VŠP, a. s., vždy na nadcházející akademický rok. Vedení školy usiluje o procesní řízení, zejména při zakládání kateder. Management se snaží posilovat samosprávné prvky v řízení školy. K tomu napomáhá Akademický senát se svými komorami: studentskou a zaměstnaneckou. Vysoká škola nabízela v roce 2011 v rámci bakalářského studijního programu v prezenční formě studia celkem dva studijní obory: Podnikání, Podnikání a management v obchodu. V kombinované formě studia pak obor Podnikání. Aktuální vývoj a potřeby podnikatelského prostředí a firem se odrážejí v nabídce specializací, jež mohou studovat posluchači bakalářského studijního programu všech oborů. Vysokoškolské i další životní etapa startují - imatrikulace nových studentů. 4

6 2.2 Organizační schéma Vysoké školy podnikání, a. s. 5

7 2.3 Složení Akademického senátu v roce 2011 Akademický senát VŠP, a. s., je tvořen šestičlennou zaměstnaneckou komorou a pětičlennou studentskou komorou. Zaměstnanecká komora: Jméno a příjmení vč. titulů Mgr. Růžena Dvořáčková Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. Mgr. Ing. Tomáš Tykva, PhDr. Lukáš Durda Doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Funkce Předsedkyně Akademického senátu Předseda Zaměstnanecké komory Členka Akademického senátu Člen Akademického senátu Člen Akademického senátu Člen Akademického senátu Studentská komora: Jméno a příjmení vč. titulů David Jagla Miroslav Frančík Dalibor Goryczka Michaela Pospíšilová Jarmila Kramárová Funkce Předseda Studentské komory Člen Studentské komory Člen Studentské komory Členka Studentské komory Členka Studentské komory 2.4 Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Člen předsednictva Rady vysokých škol je Mgr. Růžena Dvořáčková. Předseda studentské komory Akademického senátu VŠP, a. s., David Jagla je členem pléna Rady vysokých škol a členem studentské komory Rady VŠ. 6

8 2.5 Akademická rada VŠP, a. s. Akademická rada Vysoké školy podnikání, a. s., má 12 členů. 7 členů akademické rady tvoří zaměstnanci VŠP, a. s., 5 členů akademické rady jsou odborníci z praxe. Jméno a příjmení vč. Instituce Funkce titulů doc. RNDr. Vladimír Vysoká škola podnikání, a. s. rektor Krajčík, Ph.D. Ing. Jaroslav Beneš Vysoká škola podnikání, a. s. kvestor prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Vysoká škola podnikání, a. s. vedoucí katedry Podnikání a managementu; garant programu Ekonomika a management Ing. Renáta Nešporková, Vysoká škola podnikání, a. s. prorektorka Ph.D., MBA Mgr. Růžena Dvořáčková Vysoká škola podnikání, a. s. manažerka pro zahraniční vztahy a předsedkyně akademického senátu doc. Ing. Dagmar Válková, Vysoká škola podnikání, a. s. docentka CSc. Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vysoká škola podnikání, a. s. prorektor a vedoucí katedry Marketingu a obchodu doc. Dr. Ing. Ivo Rockwell Automation EMEA Central Engineering Formánek Ing. Ladislav Glogar RNDr. Alena Olšáková Miroslav Kurka Ing. Antonín Maštalíř Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Nadační fond podnikavostí k prosperitě Senát PČR; Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Manager výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, o. s. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o., ředitelka a vedoucí pobočky VŠP, a. s. Nový Jičín předseda správní rady Nadačního fondu podnikavostí k prosperitě Senátor PČR a starosta Městského obvodu Moravská Ostrava 7

9 2.6 Poslání, vize a strategické cíle Vysoké školy podnikání, a. s. Master plán Vysoké školy podnikání do roku 2013 Požadavky Potřeba formálního a neformálního celoživotního učení podnikavosti. Potřeba investic do vzdělávání. Potřeba rozvíjení a podpory podnikavosti a podnikání. Potřeba vysoké kvality života Poslání Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností. Sdílené hodnoty Podnikavost. Podpora podnikání. Úspěch. Doktrína Vize Oceňovat podnikavé, hodnotit odpovědnost za osobní rozvoj. Co naplňuje poslání? (To je hodnotné) Klientský přístup. Transformace poslání. Projektově, procesně a produktově tržní orientace. Spojení s praxí - učíme to, co sami děláme Vysoká škola evropského standardu poskytující vzdělávání a služby. Realizující výzkum i podporu podnikavosti a podnikání na základě definovaných podnikatelských rolí, hodnotové orientace a klíčových kompetencí. Strategické záměry Budovat školu střední velikosti typu Business School. Posilovat pozici tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách, službách, metodách a publikační činnosti v oblasti podnikání. Uskutečňovat studijní programy evropského standardu reagující na potřeby praxe a na aktuální vědecké poznatky. Sledovat, vytvářet a aplikovat nové poznatky o podnikavosti a podnikání. Zpřístupňovat vzdělávání a vytvářet podmínky pro celoživotního učení. Naplňovat princip internacionalizace. Vytvářet podmínky pro kariérní rozvoj studentů i pedagogů. 2.7 Změny v roce 2011 v oblasti vnitřních předpisů V roce 2011 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů. 8

10 3 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 3.1 Akreditovaný studijní program Ekonomika a management Škola nabízí bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě studia. V prezenčním studiu byly ve sledovaném roce akreditovány obory Podnikání a Podnikání a management v obchodu. Navazující magisterské (dobíhající 2. ročník) bylo realizováno ve studijním oboru Podnikání. Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola podnikání, a. s. Bakalářské Magisterské Navazující magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské CELKEM Skupiny akreditovaných KKOV studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky ,67,71- společenské vědy, nauky a služby 73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 4 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab

11 3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Ve studijním programu Ekonomika a management je akreditován obor Podnikání v anglickém jazyce a v ruském jazyce (viz tabulka 3.2). Studijní programy v cizím jazyce (počty) Vysoká škola podnikání, a. s. Bakalářské Magisterské Navazující magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 2 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree Škola nedisponuje programem joint/double degree. 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Škola neuskutečňuje společně s jinou vysokou školou žádný program. 10

12 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Škola neuskutečňuje žádný společný program s vyšší odbornou školou. 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo V roce 2011 realizovala akreditovaný studijní program celkem na 8 detašovaných pracovištích. Až na jedinou výjimku (Nový Jičín) je zde realizován bakalářský studijní program v kombinované formě. Na detašovaných pracovištích neprobíhá státní závěrečná zkouška nebo její část. Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) Vysoká škola podnikání, a. s. Název studijního programu 1 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a. s. - pobočka Nový Jičín Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 2 Název studijního programu 2 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Třinec Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 11

13 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 3 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Jeseník Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 4 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Bruntál Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 5 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Olomouc Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 12

14 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 6 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) Vysoká škola podnikání, a. s.. - konzultační středisko Dvůr Králové nad Labem kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 7 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Praha Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Název studijního programu 8 Ekonomika a management Skupina KKOV 62 Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Vysoká škola podnikání, a.s. - konzultační středisko Písek Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaný Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský 13

15 Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE ne Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE ne Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 0 Pozn.: *Pobočka jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo Tab Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. Celkový počet akreditovaných studijních programů ve 100 % případů je popsán v souladu s metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. 3.8 Kreditní systém studia na Vysoké škole podnikání, a. s. Studijní programy jsou úzce navázány na kreditní systém ECTS. Cílem jeho implementace je vytvoření jasně definovaného předpokladu pro prostupnost studia a mezinárodní mobility studentů. Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia na škole se užívá jednotný kreditní systém, jehož znaky jsou: a) Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době prezenčního studia tj. v průměru celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok. b) Každému předmětu/modulu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu/dílčí části modulu/modulu. c) Zakončením předmětu/dílčí části modulu/modulu získává student počet kreditů přiřazený danému předmětu/ dílčí části modulu/modulu. d) Kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají. e) Získaný počet kreditů je nástrojem kontroly studia. f) Student kombinované formy studia se řídí počtem kreditů stanovených v platném studijním plánu. g) Za daný předmět/dílčí část modulu/modul lze získat kredity v průběhu studia pouze jednou. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. 14

16 3.9 Diploma Supplement Label na Vysoké škole podnikání, a. s. Diploma Supplement Label škola obdržela po druhé ve své historii v srpnu 2009, což dokládá kvalitu odpovídající požadavkům Evropské komise Další vzdělávací aktivity na Vysoké škole podnikání, a. s. Škola ve sledovaném roce realizovala řadu akci mimo akreditovaný studijní program, jejichž zásadním cílem je zvýšení podnikavosti a potenciálu podnikání u studentů i zaměstnanců. Mezi již standardní patří soutěž podporovaná Nadačním fondem podnikavostí k prosperitě o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci (3x ročně), soutěž My country, my town zvyšující jazykové kompetence, Univerzita třetího věku, zahraniční stáže a studia v rámci programu LLP/Erasmus. Velmi přínosná byla přednáška profesora Milana Zeleného objasňující principy podnikatelské univerzity. Nově byl pořádán Innovation Boot Camp 4-denní kurz pro zájemce z řad studentů plný kreativity a tvůrčí energie. Studenti vydávají vlastní časopis P.I.N. provozují také internetové rádio Freak Fence Radio. Pekelné soustředění účastníků Dne inovací před vlastními prezentacemi. Den inovací na VŠP, a. s., probíhal ve spojení telemostem s Podnikatelskou fakultou VUT Brno a porota složená z významných podnikatelů a akademiků hodnotila týmy našich studentů. Touto akcí vyvrcholil semestrální kurz pro studenty 2. ročníků prezenčního studia Vývoj a design produktů. Burza témat kvalifikačních prací je počinem, který propojil firmy školu, a jehož výsledkem jsou bakalářské práce řešící aktuální potřeby podnikatelské praxe. Řadu akcí včetně přednášek podnikatelů pořádal Podnikatelský inkubátor. 15

17 4 STUDENTI 4.1 Studenti v akreditovaném studijním programu celkový přehled Do AR 2011/12 bylo zapsáno celkem 2096 studentů. Ve srovnání s AR 2010/11 je evidován pokles o 908 osob tj 43 %. Skladba studentů v členění na navazující magisterský a bakalářský program a formu studia je uvedena v tabulce 4.1. Vysoká škola podnikání, a. s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Bakalářské Magisterské Navazující magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské CELKEM společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab

18 4.2 Studenti samoplátci Škola v rámci studijního programu eviduje pouze samoplátce. Rozdělení podle typu a formy studia je uvedeno v tabulce 4.4. Vysoká škola podnikání, a. s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Studenti - samoplátci** (počty) Bakalářské Magisterské Navazující magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské CELKEM společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční **Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Tab

19 4.3 Studenti ve věku nad 30 let Na škole studuje celkem 1026 studentů ve věku nad 30 let tj. 48 % z celkového počtu zapsaných studentů do AR 2011/12. Vysoká škola podnikání, a. s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Studenti ve věku nad 30 let Bakalářské Magisterské Navazující magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské CELKEM společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab

20 4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaném studijním programu Ve sledovaném období ukončilo nebo bylo vyloučeno a ve studiu již dále nepokračovalo 412 osob. Nejčastěji zdůvodňují své rozhodnutí finančními a rodinnými problémy. Oproti loňskému akademickému roku je evidován nárůst neúspěšných studentů o 31. Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Vysoká škola podnikání, a. s. Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské CELKEM P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab Opatření, které Vysoká škola podnikání, a. s., uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti. Mezi opatření vedoucí ke snižování počtu neúspěšných studentů patří především individuální poradenská práce se studenty, a to jak na úrovni studijního oddělení, tak na úrovni institutů - specializovaně zaměřených pracovišť. 19

21 5 ABSOLVENTI 5.1 Absolventi akreditovaného studijního programu Ekonomika a management V roce 2011 ukončilo Vysokou školu podnikání, a. s., celkem 1016 absolventů, z toho 696 absolventů bakalářského programu a 320 absolventů navazujícího magisterského programu. Údaje vychází z AR 2010/2011 (tabulka 5.1). Absolventi bakalářského studijního programu nepokračovali v navazujícím magisterském studiu, protože z důvodu omezení akreditace nebylo v AR 2011/2012 zahajeno. Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Vysoká škola podnikání, a. s. Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské CELKEM P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM % absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího magisterského studia na téže vysoké škole: NMS na VŠP, a.s., nebylo v AR 2011/2012 realizováno 0% P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab

22 5.2 Spolupráce s absolventy Ke komunikaci Vysoké školy podnikání, a. s., s absolventy slouží Klub absolventů, jehož prostřednictvím jsou organizována neformální setkání absolventů, burzy absolventských firem se studenty, kooperace mezi školou a absolventy na výzkumech a analýzách zaměřených na firemní problematiku. Kopa let se snoubí s nejstarším studentem VŠP, a. s. Bakalář Antonín Urbanec je dokladem toho, že nikdy není pozdě začít s vysokoškolským studiem. 5.3 Uplatnitelnost absolventů v praxi Vysoká škola podnikání, a. s., provádí vlastní šetření, a rovněž reaguje na nezávislé průzkumy, týkající se uplatnitelnosti a zaměstnanosti svých absolventů, návratnosti investice do vzdělání na škole, informací o průměrné mzdě apod. Výsledky a podněty využívá k inovaci programů, stanovování konkrétní nabídky pro budoucí období. VŠP, a. s., dbá na nadstandardní uplatnitelnost svých absolventů a svou nabídku pružně připravuje podle požadavků trhu práce. Prostřednictvím aktuálně osmi studijních volitelných specializací dává studentům šanci k jejich individuálnímu rozvoji. Pro zvýšení uplatnitelnosti připravila výběrový program Garant. 5.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Vysoká škola podnikání, a. s., spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli svých absolventů. Sleduje, aby témata kvalifikačních prací vycházela z praktických zadání firem. Organizuje soutěže seminárních prací studentů ve spolupráci s firmami. Rozvíjí činnost centra kariérního poradenství. Studentům i absolventům je k dispozici rovněž tým odborníků pod hlavičkou Podnikatelského inkubátoru. 21

23 6 ZÁJEM O STUDIUM 6.1 Zájem o na Vysoké škole podnikání, a. s. V akademickém roce 2011/2012 podalo přihlášku ke studiu bakalářského studijního programu na Vysoké škole podnikání, a. s., 905 uchazečů, z toho přijato 667 a řádně zapsáno 570 studentů (tabulka 6.1). Navazující magisterské nebylo z důvodu omezení akreditace v AR 2011/2012 realizováno. Zájem o na vysoké škole Vysoká škola podnikání, a. s. Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské Počet Počet přihlášek přijatých Počet zapsaných ke studiu Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 Počet přihlášek Počet Počet zapsaných přijatých ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných Počet Počet ke studiu přihlášek přijatých Počet zapsaných ke studiu obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Tab Přijímací zkoušky na Vysoké škole podnikání, a. s. Uchazeči o na Vysoké škole podnikání, a. s., procházejí procesem přijímacího řízení. Přijímací řízení na bakalářské probíhá formou pohovoru s poradcem pro. Cílem pohovoru je zjistit předpoklady pro a motivovanost uchazeče. Přijímací řízení jsou zajišťována vlastními zdroji. 22

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více