ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU"

Transkript

1 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola Zdíkov

2 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických pracovníků - 4 pracující důchodci v úvazku 3x 0,41, 1x 0,86 1 ředitel 1 zástupce řed. 9 třídních učitelů z toho 1 vých.poradce 3 učitel bez třídnictví 1 vychovatelka ŠD 1 vedoucí MŠ 3 učitelky MŠ v úvazku 2,802 2 tech.hosp.pracovníci 1 vedoucí školní jídelny 1 účetní 9 provozních zaměstnanců 1 školník 5 uklízeček 3 kuchařky

3 3 2) Třídní učitelé 1.tř. Mgr. Klímová H. 1.st-Tv 6.tř. Mgr. Paulíková H. Ch-Tv 2. Mgr. Adámková H. 1.st.-Vv 7. Mgr. Kordíková J. Ma-Fy 3. Mgr. Hráchová H. 1.st.-Vv 8. Mgr. Šebánek R. Bi-Tv 4. Mgr. Pešlová Z. Rj-Vv 9. Mgr. Kluibr Z. Rj-Ze 5. Mgr. Caisová M. Čj-Ov Mgr. Králová M. Čj-Rv-Ov Mgr. Vlčková J. Př-Z Mgr. Blašková 1.st.-Ze Výchovná poradkyně: Mgr. Caisová M. Sociální preventista : Mgr. Šebánek R. Školní družina: Kornoušková L. Blašková L. Vlčková J. Vedení školy: ředitel zást.řed. Mgr. Kyznar V. F-Tp Mgr. Voldřichová V. Č-D 3.Správci kabinetů a odborných učeben Kabinet Pedagog Odbor.učebna Cj,Ov M.Králová Cj I Vv Z.Pešlová Vv,keramika Ch,Tv,Hv H.Paulíková Ch,Tv,Hv M,Rv J.Kordíková Cvič.kuchyně, Šití Př R.Šebánek Př Škol.potřeb H.Klímová Čj,D V.Voldřichová Cj II F, Pv V.Kyznar F,Pv Družiny L.Kornoušková Družina I Žák.knihovna M.Caisová Uč.knihovna H.Adámková Pěst., Z, PC Z.Kluibr Cj II, PC, Internet I.st. H.Hráchová

4 4 4) Další úkoly organizačního charakteru Technik pro strojní zařízení a didaktickou techniku K.Jelínek - školník Inspektor bezpečnosti práce L.Kornoušková Logopedická asistentka H.Adámková Sportovní akce H.Paulíková,Šebánek R. Lyžařský výcvik H.Paulíková,Šebánek R. Pozemek školy Z.Kluibr Bezp.technik K.Jelínek Sklad CO, úklid.prostř. K.Jelínek Sociální prevence R.Šebánek Koordinátor projektu Comenius Z.Kluibr ICT a správce internet.sítě Z.Kluibr Enviromentální výchova H.Klímová 5) Termíny pedagogických rad , , ) Termíny třídních schůzek a dnů otevřených dveří Třídní schůzky Den otevřených dveří Třídní schůzky Den otevřených dveří Kromě toho možnost konzultací rodičů s třídními učiteli po předběžné domluvě. Zápis do 1.třídy proběhne v termínu - od 15.1.do Provozní porady s učiteli - zpravidla v pondělí v 7 20 hod. Třídnické hodiny - individuelně, minimálně 2x za měsíc

5 5 7) Termíny prázdnin Podzimní Vánoční Ukonč.1.pololetí Pololetní Jarní Velikonoční Ukončení 2.pololetí Hlavní 8) Zájmová činnost Od 1.10.bude žákům školy nabídnuta široká škála možností zájmových činností v následujících kroužcích, které povedou rodiče a učitelé : Vybíjená, kopaná,florbal,výtvarné činnosti, keramika, šití, vyšívání, stolní tenis, aerobik, volejbal, pohybové hry, angličtina Z nabízených kroužků budou pracovat ty, o které projeví žáci zájem Žáci mají možnost v odpoledních hodinách mimo vyučování používat internetovou učebnu (za přítomnosti pedagogického dozoru). 9) Soutěže a olympiády Ve školním roce se bude škola zúčastňovat: výtvarných soutěží - ZUČ - recitace - dopravní soutěže - matematické soutěže - fyzikál.soutěže - olympiády Čj - soutěží Tv - olympiády Cj - Mladý historik - zdravotnické soutěže Pešlová, a další vyučující Vv vyučující Čj, Caisová Kornoušková Kordíková Kyznar Voldřichová, Caisová Paulíková, Šebánek Králová, Kluibr, Šebánek Caisová Klímová

6 6 10) Spolupráce s MŠ - viz příloha č.1 11) Úkoly v řízení Podle pracovní náplně ředitele a zástupce Specifická pravidla a stěžejní postup: Vést učitelský sbor k tomu, že veškerá práce učitele se musí odvíjet v zájmu dětí. Zabezpečit klidný průběh výchovně vzdělávacího procesu.vést učitele tak,aby dokázali maximálně uplatnit svoji osobnost a byli příkladem svým žákům. Vést je k trpělivosti, důslednosti, toleranci a k přesvědčení,že své žáky vychovávají nejen v hodinách,ale po celý průběh vyučování.vést je k tomu, aby ve výchově dětí zdůrazňovali toleranci a spolupráci, humanistické a kulturní tradice a formovali jejich osobnost tak,aby se v nich slučovala svoboda jedince s právním řádem a demokracií.důsledně uplatňovat ve výchově odmítání rasismu, netolerance, xenofobie, drogové závislosti. Sledovat tyto a podobné projevy u žáků, navrhovat účinná opatření a zajistit informování rodičů, jejichž dětí se tyto projevy týkají. Ped.pracovníkem odpovědným za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek - Mgr.Šebánek viz příloha č.2 Minimální preventivní program V letošním roce jsme zahájili výuku podle ŠVP Škola pro život a to v 1.a 6.ročníku.Nejen v těchto ročnících se budeme zaměřovat na využívání takových metod práce,které vedou k aktivnímu získávání a osvojování si poznatků,k činnostnímu učení. Vést učitelský sbor ke sledování nových poznatků a jejich důslednému uplatňování v pedagogické praxi. Sledovat naplňování osnov dle ŠVP,aktuálně začleňovat výchovu k volbě povolání, chování v krizových situacích,enviromentální výchovu,výchova ke zdraví. Nadále zlepšovat ŠVP, zejména oblast průřezových témat a začleňování projektového vyučování. Naplňování těchto zásadních bodů společně s dalšími výchov.vzdělávacími cíli sledovat při hospitačních návštěvách hodin dle přiloženého plánu. 12. Vypracovávání základních dokumentů Dokument Organizace školního roku, včetně příloh - do Výroční zpráva o činnosti školy, zpracovat v souladu s 7 vyhlášky MŠMT č.15/ do

7 7 - do schválení školskou radou - do předat zřizovateli obci Zdíkov Dokument Evaluace školy bude zpracován na základě zadání dotazníků firmy SCIO Mapa školy a 8 vyhlášky MŠMT č.15/ do Řád školy - do Další dokumenty - zpracovávat podle 24 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) 13. Vzdělávání pedagog.pracovníků Zúčastňování se vzdělávacích akcí organizovaných Pedagog.centrem v Č.Budějovicích a centry v Prachaticích a Strakonicích.Studium odborné literatury k jednotlivým předmětům. Hlavními oblastmi vzdělávání jsou : informatika jazykové vzdělávání poruchy učení nové metody práce v souvislosti s realizací rámcového vzdělávacího plánu Individuální studium vybraných kapitol z pedagogiky a psychologie, stálou pozornost věnovat metodám péče o děti s poruchami učení. V souvislosti s integrací žáků prostudovat problematiku individuálních plánů Získávat poznatky o progresivních vyučovacích metodách. Studium cizích jazyků - formou samostudia - 1 pedagog navštěvuje jazykový kurz angličtiny jazyk - 1 pedagog - rozšiřující studium angličtiny pro 1.stupeň - 1 pedagog - rozšiřující studium angličtiny pro 2.stupeň Pedagogové budou pokračovat ve studiu informačních technologií a jejich využití v pedagogické praxi Příloha č.3 Plán využití IC technologii na škole Příloha č.4 Plán vzdělávání ped.pracovníků 14. Zaměření kontrolní a hospitační činnosti -výchovné působení ped.kolektivu -dodržování režimu školy, dozorů, nástupu do hodin

8 8 -sledování spolupráce pedagogických pracovníků s rodiči v oblasti prevence proti nebezpečným návykovým látkám -účinnost práce vých.poradce, třídních učitelů a garanta sociální prevence při sledovánídalších negativních jevů jako je šikanování, vandalismus, brutalita, hráčství apod. -pravidelnost oprav v sešitech, zejm.ma, Čj, Cj, sledování písemností žáků, včetně úrovně žákovských knížek -sledování frekvence písemných domácích úkolů -sledovat,zda nedochází ke kumulování podstatných písemných prací v jednom dnu -využívání motivačních prostředků ve vyuč.hodinách -učebnic, pravidel, slovníků, časopisů, pomůcek, využívání didaktické techniky -odborná literatura, uplatňování nových poznatků vědy a techniky -sledování celkové komplexní připravenosti učitelů na vyučovací proces -vedení žáků k tvorbě a ochraně životního prostředí -zvyšování tělesné zdatnosti žáků -výslednost a efektivnost učebního procesu v jednotlivých postupných ročnících -sledování úrovně odborně metodických postupů -sledovat úroveň tematických plánů jejich funkčnost, zařazení rozšiřujícího učiva -naplňování učebních plánů, sledovat realizaci ŠVP Škola pro život -třídní kniha -péče o žáky s poruchami učení -stav kulturnosti stolování,dodržování dozorů -přitažlivost činnosti ŠD, její péče o mimoškolní čas dětí -sledovat hygienu vyučovacího procesu a celého pobytu dětí ve škole zejména s ohledem na pitný režim, využití přestávek a polední přestávky, sledovat výšku lavic v závislosti na vzrůst žáků, počet ve třídách, větrání prostor -pro porovnání žákovských kompetencí využít srovnávací testy SCIO. 15. Materielní vybavení školy Realizovat: -průběžně vybavovat sítě dalšími programy pro předměty -zabezpečit další malování prostor školy -výměna podlahové krytiny v další třídě -doplňovat průběžně moderními pomůckami jednotlivé sbírky / video technika/ -postupná výměna a modernizace výzdoby na chodbách -oprava desek žákovských lavic a pokračování v modernizaci školních lavic tak,aby bylo možno přizpůsobovat výšku lavice vzrůstu žáka -realizovat úplnou rekonstrukci vybavení další třídy

9 9 -postupně řešit víceúčelovou místnost /projekční a výstavní prostor/ -modernizovat hartwarové vybavení počítačové učebny ve spolupráci s firmou Autocont -ve spolupráci se zřizovatelem plánovat vnější opravy/střecha tělocvičny/ -spolupodílet se na realizaci grantu směřujícího k úsporám energie výměna oken,zateplení budov 16. Mateřská škola Zdíkov Organizace školního roku Mateřské školy Zdíkov odloučeného pracoviště ZŠ Zdíkov, jejíž je MŠ součástí, je přílohou č.5 tohoto dokumentu. 17. Další přílohy Plán enviromentální výchovy - příloha č.6 Ochrana člověka v mimořádných situacích - příloha č 7 Schváleno pedagogickou radou dne ředitel školy

10 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více