Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování očekávaných výstupů tohoto vzdělávacích oboru stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. a literatura má mezi vyučovacími předměty zásadní postavení. Dovednosti (tvůrčí činnost, spolupráce, umění učit se, vnímaní uměleckých děl, používání jazyka v podobě mluvené i psané), které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. V oblasti literatury jsou některá témata realizována formou krátkodobých projektů, do kterých se zapojují žáci z různých ročníků (využití školní knihovny, počítačové učebny práce s internetem). Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují rozvoj komunikačních dovedností, spolupráci dětí, vlastní aktivitu. Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.

2 Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 2. stupeň Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Etická výchova (EtV) etické úvod, rodina, duchovní rozměr člověka

3 6. ročník - charakteristika literárních D starověké Řecko a Řím druhů (lyrika, epika, drama) - rozlišení poezie a prózy VV kresby na dané Etická výchova - antický mýtus (báje) téma(starověk) Etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost - řecké drama; Starý zákon; Nový zákon ctnosti, svědomí a jeho rozvoj WP beseda s knězem Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích - zvuková stránka slova a věty, výslovnost a pravidel, práva a povinnosti v rodině, role přízvuk v rodině. - způsoby obohacování slovní zásoby; stavba Komunikativní - v rozhovoru (textu) slova rozpozná spisovný jazyk od nespisovné mluvy - seznámení s jazykovými příručkami Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém určování slovních druhů, mluvnické významy zpracování. tvary slov; rod činný a trpný; stupňování přídavných jmen a příslovcí; slovesný vid Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky - věty jednočlenné a dvojčlenné; větné členy; vzheledem ke svému komunikačnímu záměru. spojky souřadné a podřadné - pravopisná cvičení; shoda přísudku s AJ sbliţování a prolínání Sociální a personální - ţák spolupracuje podmětem; základy interpunkce; psaní jiných kultur, specifické s druhými

4 6. ročník velkých písmen; koncovky přídavných jmen rysy jazyka Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním - rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný pro potřeby druhých a přiměřeně situaci a nespisovný, obecná čeština; postavení Spolupracuje i v obtíţných sociálních situacích - kritické čtení WP čtení s citovým zabarvením, předloţeného textu (analytické, hodnotící) výstup před třídou Analyzuje etické aspekty různých ţivotních - rozlišení a vhodné uţití formálního a neformálního stylu situací Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné - rozlišení různých komunikačních prostředků komunikační situaci. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a - pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu komunikační záměr partnera v hovoru. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše -výtah a výpisky, čtení s porozuměním popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití. Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

5 7. ročník Září ČJ: - procvičování probraného učiva K učení se - ohebné a neohebné slovní druhy a jejich mluvnické kategorie LITERATURA: - Bible (Starý a Nový zákon, Desatero) WP beseda s knězem Komunikativní - naslouchá - mýty biblické a antické SLOH: - ţivotopis Učení - jednoduchý úřední dopis Sociální a personální Říjen ČJ: Komunikativní - skloňování a uţívání vtaţných zájmen (jenţ) Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, - zájmena on, ona, týţ, titíţ návštěvy divadelního nebo filmového - slovesa příčestí minulé, infinitiv představení a názory na umělecké dílo. - slovesný rod činný a trpný V mluveném projevu připravovaném i Literatura: - pověsti české (Staré pověsti české próza improvizovaném vhodně uţíva verbálních, 2. poloviny 19. století A. Jirásek) nonverbálních i paralingválních prostředků - počátky české literatury (staroslověnština) řeči. - Kosmova kronika Sloh: - ţivotopis (slohová práce) NJ: - vzhled a popis osob - ţádost (ústní, písemná)

6 7. ročník Listopad ČJ: - slovesa (opakování), slovesný rod K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - příslovce (stupňování) informací, ověřuje správnost řešení - příslovečné spreţky - předloţky, spojky Literatura: - období gotiky WP - módní přehlídka gotických - Dalimilova kronika kostýmů Sloh: - popis výrobku a uměleckých děl Sociální a personální ţák spolupracuje - popis pracovního postupu s druhými, respektuje jejich názor Prosinec ČJ: - částice, citoslovce K řešení problémů - psaní velkých písmen - nauka o významu slov - práce se Slovníkem spisovné češtiny - slovo a sousloví, rčení Literatura: - renesance (Saavedra, Shakespeare, WP Hádej, kdo jsem! K řešení problémů - ţák pracuje s internetem Komenský) Zeměpis - polohy států Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém Sloh: - charakteristika vnitřní a vnější zpracování. Leden ČJ: - jednoznačná a mnohoznačná slova K učení se - ţák pouţívá termíny (odborné) - odborné názvy a zná jejich význam

7 7. ročník - synonyma, homonyma, antonyma - slova citově zabarvená - nauka o tvoření slov - slovné zásoba a způsoby obohacování - tvoření slov Literatura: - národní obrození Učení operuje s obecně uţívanými termíny Sloh: - charakteristika, uţití rčení, přirovnání Ţák dokáţe vysvětlit rozdíly - pořekadel a přísloví Únor ČJ: - odvozování podstatných a přídavných jmen K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, (příponami, předponami) informací, ověřuje správnost řešení - skládání slov - zkratky, zkratková slova Vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě - skladba vhodných jazykových projevů podle - věty jednočlenné, dvojčlenné komunikační situace. - větné ekvivalenty Literatura: - národní obrození Dějepis - Evropa v době Ţák se orientuje, pracuje s internetem - romantismus romantismu Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s Sloh: - charakteristika literární postavy Vv - kresba literárních postav dodrţováním pravidel mezivětného navazování.

8 7. ročník Březen ČJ: - druhy vět podle postoje mluvčího Komunikativní formuje a vyjadřuje své - základní větné členy, podmět a přísudek myšlenky, rozšiřuje slovní zásobu - podmět vyjádření - přísudek slovesný, jmenný, jmenný se sponou, jmenný beze spony - vedlejší věta přísudková Literatura: - romantismus v české literatuře K. H. Mácha - pojmy personifikace, epiteton, eufemismus, metafora Sloh: - líčení subjektivně zabarvený popis Komunikativní - spolupracuje s druhými, - vypravování scény ze hry, filmu a ukázky z knih rozšiřuje svou slovní zásobu Duben ČJ: - podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný K učení - vyjádření podmětu různými slovními druhy Sociální a personální - vedlejší věta podmětná - shoda podmětu s přísudkem Rozpoznává základní rysy výrazného - základní větné členný holé, rozvité individuálního stylu autora. - několikanásobné Komunikativní - spolupracuje s druhými, rozšiřuje svou slovní zásobu

9 7. ročník Literatura: - realismus (světový) Vv - pokus o kresbu významných - autoři z české literatury K. H. Borovský, osobností B. Němcová - pojmy přirovnání, alegorie, ironie Komunikativní formuje a vyjadřuje své Sloh: - výpisky, výtah myšlenky Květen Etická výchova - ČJ: - předmět a vedlejší věta předmětná Etické hodnoty - zdroje etiky, osobní - příslovečné určení a vedlejší věty příslovečné odpovědnost, smysl života, aplikace - přívlastek (shodný, neshodný, postupně mravních zásad a hodnot rozvíjející, několikanásobný) Rodina - formulace nevyslovených pravidel - přívlastek těsný a volný a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení - vedlejší věta přívlastková atmosféry v rodině, komunikace v rodině Občanská Literatura: - významní povídkáři (J. Neruda, B. Němcová) - historická próza (A. Jirásek) Sloh: - výtah (slohová práce) analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

10 7. ročník Červen nahrazuje agresivní a pasivní chování ČJ: - přístavek chováním asertivním, neagresivním způsobem - doplněk a vedlejší věta doplňková obhajuje svá práva - opakování druhů vedlejších vět - - interpunkce v souvětí nahrazování větných členů vedlejší větou Literatura: - televizní a filmová tvorba pro děti a mládeţ Sloh: - vypravování (kompoziční postupy, dějová slovesa, citoslovečné a zvolací věty) WP - Hra na redaktory, novináře Komunikativní - roţšiřování slovní zásoby

11 8. ročník Září ČJ: opakování učiva ze 7. ročníku D: - Velká francouzská revoluce a Učení operuje s obecně uţívanými termíny - ohebné a neohebné slovní druhy napoleonské války - slovní zásoba a tvoření slov - Evropa 1. poloviny 19. století - věta jednoduchá a souvětí Komunikativní - naslouchá - věta jednočlenná a dvojčlenná - zápor Etická výchova - etické hodnoty - zdroje Literatura: - literární pojmy, literární ţánry etiky, osobní odpovědnost, smysl ţivota, - významné osobnosti národního aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, obrození, romantismu a realismu svědomí a jeho rozvoj (K. H. Borovský, B. Němcová) Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích Sloh: - charakteristika vnitřní a vnější pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených Říjen pravidel a očekávání, hodnota rodiny, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří ČJ: - základní větné členy D: - revoluční rok 1848 a politické Učení rozvíjející větné členy několikanásobné změny ve 2. polovině 19. století Sociální a personální - rozlišování vedlejších vět a vět hlavních AJ: - móda, cestování - nahrazování větných členů vedlejší větou NJ: - vzhled a popis osob - druhy vedlejších vět

12 8. ročník Literatura: - česká próza 2. poloviny 19. století ( venkovská próza) Sloh: - charakteristika literárních postav (slohová práce) Listopad ČJ: - pravopis i a y v koncovkách D: - politické změny ve 2. polovině K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - pravopis předpon s a z, vz a předloţek s a z 19. století informací, ověřuje správnost řešení - druhy vedlejších vět - souvětí podřadné Samostatně pracuje s Pravidly českéko - pravopis bě, pě, vě/vje, mě, mně pravopisu. Literatura: - česká próza 2. poloviny 19. století Tvoří vlastní literární text podle svých - J. Neruda Povídky malostranské schopností a na základě osvojených znalostí - J. Arbes, A. Stašek, S. Čech základů literární teorie. Sloh: - líčení subjektivně zabarvený popis Komunikativní naslouchá Prosinec ČJ: - významové poměry mezi souřadně spojenými D: - doba husitská Sociální a personální ţák spolupracuje větami VV: - ilustrace k husitství s druhými, respektuje jejich názor

13 8. ročník - souvětí souřadné - interpunkce v souvětí - sloţitější souvětí - souvětí souřadné a podřadné Literatura: - historická próza 2. poloviny 19. století Zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá - A. Jirásek zásad komunikace a pravidel dialogu. Sloh: - líčení - výklad výběr vhodných jazykových prostředků Leden ČJ: - interpunkce v souvětí VV: - navrhne obálku časopisu Učení operuje s obecně uţívanými termíny - opakování učiva o skladbě Máj, Ruch - nauka o slovní zásobě Pracuje se slovníkem spisovné češtiny - přejatá slova, jejich výslovnost a pravopis a dalšími slovníky a příručkami. - přejímání slov z cizích jazyků Literatura: - česká poezie 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci) Sloh: - jednoduchý výklad (slohová práce domácí) Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře.

14 8. ročník Únor ČJ: - tvarosloví Z: - Působení P. Bezruče v regionu K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - některé nepravidelnosti ve skloňování informací, ověřuje správnost řešení podstatných jmen - přejatá slova skloňování jmen vlastních - uţití Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny Literatura: - O. Březina, K. Hlaváček, A. Sova referát - generace buřičů (F. Šrámek, P. Bezruč) Sloh: - výtah Březen ČJ: - skloňování cizích slov (idea, ideje, Korea) Z: - Evropské státy Komunikativní rozšiřuje slovní zásobu - skloňování zájmena týţ a tentýţ D: - Evropa v době 1. poloviny slovesný vid, vidové dvojice století - slovesa dokonavá a nedokonavá Literatura: - česká poezie 1. poloviny 20. století ( J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, F. Hrubín)

15 8. ročník Sloh: - výtah (slohová práce) Duben ČJ: - kmen přítomný a minulý VV: - kresba (pokus) významných K učení - slovesné třídy, vzory, zakončení osobností Sociální a personální - tvarosloví opakování - vyuţití různých slovesných tvarů Literatura: - česká próza 1. poloviny 20. století ( V. Kaplický, J. Hašek, V. Vančura, K. Čapek) Sloh: - jednoduchá úvaha (vlastní zkušenosti, D: - příchod Slovanů Komunikativní formuje a vyjadřuje své názory, postoje) myšlenky Květen ČJ: - obecné výklady o jazyce VV: - návrh obálky časopisu Komunikativní podle fantazie vymýšlí - spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí příběhy - převádění textu z nespisovné podoby do spisovné a naopak - slovanské jazyky Literatura: - I. Olbracht, M. Pujmanová, D: - Svět na přelomu 19. a 20. Občanská M. Majerová, K. Poláček, E. Bass století

16 8. ročník Sloh: - úvaha slohová práce Červen ČJ: - opakování - skladba souvětí souřadné a podřadné - slovní zásoba - pravopis slov přejatých a cizích jmen vlastních útvary českého jazyka - slovanské jazyky Literatura: - rozhlasová a televizní tvorba, časopisy - souhrnné poučení o spisovatelích a dílech Sloh: - různé slohové útvary Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

17 9. ročník Září ČJ: - procvičování pravopisu Etická výchova - etické hodnoty - zdroje - obecné výklady o jazyce etiky, osobní odpovědnost, smysl ţivota, - řeč, jazyk, jazyky slovanské aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti - vývoj českého jazyka svědomí a jeho rozvoj - útvary českého jazyka (archaismy, historismy, Rodina - poznání vlastní rodiny, jejích pravidel, neologismy) práva a povinnosti v rodině, role v rodině, - nespisovné útvary českého jazyka formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, LITERATURA: - četba z čítanky Vv: ilustrace čítanky komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, - J. Werich, J. Brdečka, K. Čapek úcta ke stáří SLOH: - mediální výchova - současná média Rodinná výchova - hra na Rozšiřování slovní zásoby - reportáţ - tiskopisy, ţivotopis redaktora Duchovní rozměr člověka - obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým Říjen názorem, informace o různých světonázorech ČJ: - stavba slova Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejůleţitější - tvarosloví způsoby obohacování slovní zásoby a zásady - ohebné slovní druhy tvoření českých slov. - neohebné slovní druhy Literatura: - české drama a divadlo 1. poloviny 20. století Dějepis - české země v této době Ţák umí prosadit své názory a umí si je obhájit

18 9. ročník Sloh: - charakteristika vnitřní, vnější, pouţití rčení Listopad Pouţívá citově zabarvená slova Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. ČJ: - přechodníky Komunikativní - umí puţívat i cizích a - skloňování jmen obecných, přejatých odborných slov a zná jejich význam - skloňování jmen cizích vlastních Spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí - skloňování zájmen a číslovek slova. Literatura: - česká poezie (Kolář, J. Kainar, L. Kundera, O. Mikulášek) Sloh: - charakteristika Komunikativní naslouchá Sociální a personální ţák spolupracuje s druhými, respektuje jejich názor Prosinec Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby ČJ: - mluvnické významy jmen a sloves, pravopis objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří koncovek si zdravé sebevědomí - psaní velkých písmen rozlišuje manipulační působení médií a identi- - skladba fikuje se s pozitivními prosociálními vzory - věta jednoduchá a souvětí je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu - základní a rozvíjející větné členy své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

19 9. ročník Literatura: - česká poezie (Skácel, Florian, Holub) rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích Sloh: - líčení (subjektivně zabarvený popis - Přírodopis - ochrana přírody situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů, aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské příroda) Leden K učení se - operuje s obecně užívanými termíny ČJ: - podmět, přísudek Učení operuje s obecně uţívanými termíny - přívlastek - předmět, příslovečné určení - doplněk - větné členy holé, rozvité, - několikanásobné, souřadně spojené Literatura: - česká próza (Drda, Lustig, Fuks, Komunikativní Otčenášek, Pujmanová) Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, - diskuze svůj názor doloţí argumenty. Sloh: - popis předmětu Pracovní činnosti K učení se - popis pracovního postupu (vaření)

20 9. ročník Únor ČJ: - přístavek K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - přívlastek volný, těsný, několikanásobný, postupně informací, ověřuje správnost řešení se rozvíjející - věta jednočlenná, dvojčlenná, ekvivalenty - věty podle postoje mluvčího - mluvnický zápor Literatura: - česká próza (Pavel, Hrabal, Vyhledává informace v různých typech katalogů, - Škvorecký, Kaplický) v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Sloh: - vypravování v běţné komunikaci, scény ze Rodinná výchova K učení se - spolupracuje s ostatními ţáky Březen hry, filmu ČJ: - samostatný větná člen, oslovení, vsuvka Komunikativní formuje a vyjadřuje své - věta hlavní, vedlejší, řídící a závislá myšlenky, rozšiřuje slovní zásobu - souvětí podřadné druhy Literatura: - drama a divadlo (literární Ţák naslouchá, rozlišuje základní literární druhy ukázky, poslech) a ţánry, porovná je i jejich funkci, - V. Havel - absurdní drama uvede jejich výrazné představitele. Vv - nákresy divadla Ţák uţívá dosud získaných zkušeností a dovedností.

21 9. ročník Sloh: - úvaha - uplatnění vlastních názorů a zkušeností Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Duben K učení ČJ: interpunkce V písemném projevu zvládá pravopis souvětí souřadné, významový poměr mezi větami lexikální, slovotvorný, morfologický i hlavními a větnými členy syntaktický ve větě jednoduché a souvětí. sloţitá souvětí tvoření řeč přímá vět a nepřímá valence slovesa Literatura: - česká literatura 70. a 80. let 20. století Sloh: - úvaha Komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky květen Květen ČJ: - pořádek slov v české větě - slovní zásoba, význam slova Komunikativní - ţák shrnuje své zkušenosti - rozvoj slovní zásoby (práce se slovníky) slovo a sousloví a dovednosti. Vyuţívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová Literatura: - drama a divadlo 70. a 80. let 20. století slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah s oporou o text přednese referát.

22 9. ročník Červen ČJ:- odborné názvy AJ - slova jednoznačná a mnohoznačná NJ - význam základní, druhotný, obrazný - Slovník cizích slov - pravopis vyjmenovaná slova Literatura: - drama a divadlo 70. a 80. let 20. století - opakování Sloh: - výtah

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více