Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování očekávaných výstupů tohoto vzdělávacích oboru stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. a literatura má mezi vyučovacími předměty zásadní postavení. Dovednosti (tvůrčí činnost, spolupráce, umění učit se, vnímaní uměleckých děl, používání jazyka v podobě mluvené i psané), které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. V oblasti literatury jsou některá témata realizována formou krátkodobých projektů, do kterých se zapojují žáci z různých ročníků (využití školní knihovny, počítačové učebny práce s internetem). Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují rozvoj komunikačních dovedností, spolupráci dětí, vlastní aktivitu. Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.

2 Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 2. stupeň Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Etická výchova (EtV) etické úvod, rodina, duchovní rozměr člověka

3 6. ročník - charakteristika literárních D starověké Řecko a Řím druhů (lyrika, epika, drama) - rozlišení poezie a prózy VV kresby na dané Etická výchova - antický mýtus (báje) téma(starověk) Etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost - řecké drama; Starý zákon; Nový zákon ctnosti, svědomí a jeho rozvoj WP beseda s knězem Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích - zvuková stránka slova a věty, výslovnost a pravidel, práva a povinnosti v rodině, role přízvuk v rodině. - způsoby obohacování slovní zásoby; stavba Komunikativní - v rozhovoru (textu) slova rozpozná spisovný jazyk od nespisovné mluvy - seznámení s jazykovými příručkami Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém určování slovních druhů, mluvnické významy zpracování. tvary slov; rod činný a trpný; stupňování přídavných jmen a příslovcí; slovesný vid Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky - věty jednočlenné a dvojčlenné; větné členy; vzheledem ke svému komunikačnímu záměru. spojky souřadné a podřadné - pravopisná cvičení; shoda přísudku s AJ sbliţování a prolínání Sociální a personální - ţák spolupracuje podmětem; základy interpunkce; psaní jiných kultur, specifické s druhými

4 6. ročník velkých písmen; koncovky přídavných jmen rysy jazyka Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním - rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný pro potřeby druhých a přiměřeně situaci a nespisovný, obecná čeština; postavení Spolupracuje i v obtíţných sociálních situacích - kritické čtení WP čtení s citovým zabarvením, předloţeného textu (analytické, hodnotící) výstup před třídou Analyzuje etické aspekty různých ţivotních - rozlišení a vhodné uţití formálního a neformálního stylu situací Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné - rozlišení různých komunikačních prostředků komunikační situaci. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a - pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu komunikační záměr partnera v hovoru. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše -výtah a výpisky, čtení s porozuměním popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití. Dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

5 7. ročník Září ČJ: - procvičování probraného učiva K učení se - ohebné a neohebné slovní druhy a jejich mluvnické kategorie LITERATURA: - Bible (Starý a Nový zákon, Desatero) WP beseda s knězem Komunikativní - naslouchá - mýty biblické a antické SLOH: - ţivotopis Učení - jednoduchý úřední dopis Sociální a personální Říjen ČJ: Komunikativní - skloňování a uţívání vtaţných zájmen (jenţ) Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, - zájmena on, ona, týţ, titíţ návštěvy divadelního nebo filmového - slovesa příčestí minulé, infinitiv představení a názory na umělecké dílo. - slovesný rod činný a trpný V mluveném projevu připravovaném i Literatura: - pověsti české (Staré pověsti české próza improvizovaném vhodně uţíva verbálních, 2. poloviny 19. století A. Jirásek) nonverbálních i paralingválních prostředků - počátky české literatury (staroslověnština) řeči. - Kosmova kronika Sloh: - ţivotopis (slohová práce) NJ: - vzhled a popis osob - ţádost (ústní, písemná)

6 7. ročník Listopad ČJ: - slovesa (opakování), slovesný rod K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - příslovce (stupňování) informací, ověřuje správnost řešení - příslovečné spreţky - předloţky, spojky Literatura: - období gotiky WP - módní přehlídka gotických - Dalimilova kronika kostýmů Sloh: - popis výrobku a uměleckých děl Sociální a personální ţák spolupracuje - popis pracovního postupu s druhými, respektuje jejich názor Prosinec ČJ: - částice, citoslovce K řešení problémů - psaní velkých písmen - nauka o významu slov - práce se Slovníkem spisovné češtiny - slovo a sousloví, rčení Literatura: - renesance (Saavedra, Shakespeare, WP Hádej, kdo jsem! K řešení problémů - ţák pracuje s internetem Komenský) Zeměpis - polohy států Porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním, dramatickém i filmovém Sloh: - charakteristika vnitřní a vnější zpracování. Leden ČJ: - jednoznačná a mnohoznačná slova K učení se - ţák pouţívá termíny (odborné) - odborné názvy a zná jejich význam

7 7. ročník - synonyma, homonyma, antonyma - slova citově zabarvená - nauka o tvoření slov - slovné zásoba a způsoby obohacování - tvoření slov Literatura: - národní obrození Učení operuje s obecně uţívanými termíny Sloh: - charakteristika, uţití rčení, přirovnání Ţák dokáţe vysvětlit rozdíly - pořekadel a přísloví Únor ČJ: - odvozování podstatných a přídavných jmen K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, (příponami, předponami) informací, ověřuje správnost řešení - skládání slov - zkratky, zkratková slova Vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě - skladba vhodných jazykových projevů podle - věty jednočlenné, dvojčlenné komunikační situace. - větné ekvivalenty Literatura: - národní obrození Dějepis - Evropa v době Ţák se orientuje, pracuje s internetem - romantismus romantismu Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s Sloh: - charakteristika literární postavy Vv - kresba literárních postav dodrţováním pravidel mezivětného navazování.

8 7. ročník Březen ČJ: - druhy vět podle postoje mluvčího Komunikativní formuje a vyjadřuje své - základní větné členy, podmět a přísudek myšlenky, rozšiřuje slovní zásobu - podmět vyjádření - přísudek slovesný, jmenný, jmenný se sponou, jmenný beze spony - vedlejší věta přísudková Literatura: - romantismus v české literatuře K. H. Mácha - pojmy personifikace, epiteton, eufemismus, metafora Sloh: - líčení subjektivně zabarvený popis Komunikativní - spolupracuje s druhými, - vypravování scény ze hry, filmu a ukázky z knih rozšiřuje svou slovní zásobu Duben ČJ: - podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný K učení - vyjádření podmětu různými slovními druhy Sociální a personální - vedlejší věta podmětná - shoda podmětu s přísudkem Rozpoznává základní rysy výrazného - základní větné členný holé, rozvité individuálního stylu autora. - několikanásobné Komunikativní - spolupracuje s druhými, rozšiřuje svou slovní zásobu

9 7. ročník Literatura: - realismus (světový) Vv - pokus o kresbu významných - autoři z české literatury K. H. Borovský, osobností B. Němcová - pojmy přirovnání, alegorie, ironie Komunikativní formuje a vyjadřuje své Sloh: - výpisky, výtah myšlenky Květen Etická výchova - ČJ: - předmět a vedlejší věta předmětná Etické hodnoty - zdroje etiky, osobní - příslovečné určení a vedlejší věty příslovečné odpovědnost, smysl života, aplikace - přívlastek (shodný, neshodný, postupně mravních zásad a hodnot rozvíjející, několikanásobný) Rodina - formulace nevyslovených pravidel - přívlastek těsný a volný a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení - vedlejší věta přívlastková atmosféry v rodině, komunikace v rodině Občanská Literatura: - významní povídkáři (J. Neruda, B. Němcová) - historická próza (A. Jirásek) Sloh: - výtah (slohová práce) analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

10 7. ročník Červen nahrazuje agresivní a pasivní chování ČJ: - přístavek chováním asertivním, neagresivním způsobem - doplněk a vedlejší věta doplňková obhajuje svá práva - opakování druhů vedlejších vět - - interpunkce v souvětí nahrazování větných členů vedlejší větou Literatura: - televizní a filmová tvorba pro děti a mládeţ Sloh: - vypravování (kompoziční postupy, dějová slovesa, citoslovečné a zvolací věty) WP - Hra na redaktory, novináře Komunikativní - roţšiřování slovní zásoby

11 8. ročník Září ČJ: opakování učiva ze 7. ročníku D: - Velká francouzská revoluce a Učení operuje s obecně uţívanými termíny - ohebné a neohebné slovní druhy napoleonské války - slovní zásoba a tvoření slov - Evropa 1. poloviny 19. století - věta jednoduchá a souvětí Komunikativní - naslouchá - věta jednočlenná a dvojčlenná - zápor Etická výchova - etické hodnoty - zdroje Literatura: - literární pojmy, literární ţánry etiky, osobní odpovědnost, smysl ţivota, - významné osobnosti národního aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, obrození, romantismu a realismu svědomí a jeho rozvoj (K. H. Borovský, B. Němcová) Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích Sloh: - charakteristika vnitřní a vnější pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených Říjen pravidel a očekávání, hodnota rodiny, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří ČJ: - základní větné členy D: - revoluční rok 1848 a politické Učení rozvíjející větné členy několikanásobné změny ve 2. polovině 19. století Sociální a personální - rozlišování vedlejších vět a vět hlavních AJ: - móda, cestování - nahrazování větných členů vedlejší větou NJ: - vzhled a popis osob - druhy vedlejších vět

12 8. ročník Literatura: - česká próza 2. poloviny 19. století ( venkovská próza) Sloh: - charakteristika literárních postav (slohová práce) Listopad ČJ: - pravopis i a y v koncovkách D: - politické změny ve 2. polovině K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - pravopis předpon s a z, vz a předloţek s a z 19. století informací, ověřuje správnost řešení - druhy vedlejších vět - souvětí podřadné Samostatně pracuje s Pravidly českéko - pravopis bě, pě, vě/vje, mě, mně pravopisu. Literatura: - česká próza 2. poloviny 19. století Tvoří vlastní literární text podle svých - J. Neruda Povídky malostranské schopností a na základě osvojených znalostí - J. Arbes, A. Stašek, S. Čech základů literární teorie. Sloh: - líčení subjektivně zabarvený popis Komunikativní naslouchá Prosinec ČJ: - významové poměry mezi souřadně spojenými D: - doba husitská Sociální a personální ţák spolupracuje větami VV: - ilustrace k husitství s druhými, respektuje jejich názor

13 8. ročník - souvětí souřadné - interpunkce v souvětí - sloţitější souvětí - souvětí souřadné a podřadné Literatura: - historická próza 2. poloviny 19. století Zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá - A. Jirásek zásad komunikace a pravidel dialogu. Sloh: - líčení - výklad výběr vhodných jazykových prostředků Leden ČJ: - interpunkce v souvětí VV: - navrhne obálku časopisu Učení operuje s obecně uţívanými termíny - opakování učiva o skladbě Máj, Ruch - nauka o slovní zásobě Pracuje se slovníkem spisovné češtiny - přejatá slova, jejich výslovnost a pravopis a dalšími slovníky a příručkami. - přejímání slov z cizích jazyků Literatura: - česká poezie 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci) Sloh: - jednoduchý výklad (slohová práce domácí) Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře.

14 8. ročník Únor ČJ: - tvarosloví Z: - Působení P. Bezruče v regionu K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - některé nepravidelnosti ve skloňování informací, ověřuje správnost řešení podstatných jmen - přejatá slova skloňování jmen vlastních - uţití Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny Literatura: - O. Březina, K. Hlaváček, A. Sova referát - generace buřičů (F. Šrámek, P. Bezruč) Sloh: - výtah Březen ČJ: - skloňování cizích slov (idea, ideje, Korea) Z: - Evropské státy Komunikativní rozšiřuje slovní zásobu - skloňování zájmena týţ a tentýţ D: - Evropa v době 1. poloviny slovesný vid, vidové dvojice století - slovesa dokonavá a nedokonavá Literatura: - česká poezie 1. poloviny 20. století ( J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, F. Hrubín)

15 8. ročník Sloh: - výtah (slohová práce) Duben ČJ: - kmen přítomný a minulý VV: - kresba (pokus) významných K učení - slovesné třídy, vzory, zakončení osobností Sociální a personální - tvarosloví opakování - vyuţití různých slovesných tvarů Literatura: - česká próza 1. poloviny 20. století ( V. Kaplický, J. Hašek, V. Vančura, K. Čapek) Sloh: - jednoduchá úvaha (vlastní zkušenosti, D: - příchod Slovanů Komunikativní formuje a vyjadřuje své názory, postoje) myšlenky Květen ČJ: - obecné výklady o jazyce VV: - návrh obálky časopisu Komunikativní podle fantazie vymýšlí - spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí příběhy - převádění textu z nespisovné podoby do spisovné a naopak - slovanské jazyky Literatura: - I. Olbracht, M. Pujmanová, D: - Svět na přelomu 19. a 20. Občanská M. Majerová, K. Poláček, E. Bass století

16 8. ročník Sloh: - úvaha slohová práce Červen ČJ: - opakování - skladba souvětí souřadné a podřadné - slovní zásoba - pravopis slov přejatých a cizích jmen vlastních útvary českého jazyka - slovanské jazyky Literatura: - rozhlasová a televizní tvorba, časopisy - souhrnné poučení o spisovatelích a dílech Sloh: - různé slohové útvary Vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

17 9. ročník Září ČJ: - procvičování pravopisu Etická výchova - etické hodnoty - zdroje - obecné výklady o jazyce etiky, osobní odpovědnost, smysl ţivota, - řeč, jazyk, jazyky slovanské aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti - vývoj českého jazyka svědomí a jeho rozvoj - útvary českého jazyka (archaismy, historismy, Rodina - poznání vlastní rodiny, jejích pravidel, neologismy) práva a povinnosti v rodině, role v rodině, - nespisovné útvary českého jazyka formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, LITERATURA: - četba z čítanky Vv: ilustrace čítanky komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, - J. Werich, J. Brdečka, K. Čapek úcta ke stáří SLOH: - mediální výchova - současná média Rodinná výchova - hra na Rozšiřování slovní zásoby - reportáţ - tiskopisy, ţivotopis redaktora Duchovní rozměr člověka - obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým Říjen názorem, informace o různých světonázorech ČJ: - stavba slova Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejůleţitější - tvarosloví způsoby obohacování slovní zásoby a zásady - ohebné slovní druhy tvoření českých slov. - neohebné slovní druhy Literatura: - české drama a divadlo 1. poloviny 20. století Dějepis - české země v této době Ţák umí prosadit své názory a umí si je obhájit

18 9. ročník Sloh: - charakteristika vnitřní, vnější, pouţití rčení Listopad Pouţívá citově zabarvená slova Rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. ČJ: - přechodníky Komunikativní - umí puţívat i cizích a - skloňování jmen obecných, přejatých odborných slov a zná jejich význam - skloňování jmen cizích vlastních Spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí - skloňování zájmen a číslovek slova. Literatura: - česká poezie (Kolář, J. Kainar, L. Kundera, O. Mikulášek) Sloh: - charakteristika Komunikativní naslouchá Sociální a personální ţák spolupracuje s druhými, respektuje jejich názor Prosinec Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby ČJ: - mluvnické významy jmen a sloves, pravopis objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří koncovek si zdravé sebevědomí - psaní velkých písmen rozlišuje manipulační působení médií a identi- - skladba fikuje se s pozitivními prosociálními vzory - věta jednoduchá a souvětí je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu - základní a rozvíjející větné členy své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

19 9. ročník Literatura: - česká poezie (Skácel, Florian, Holub) rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích Sloh: - líčení (subjektivně zabarvený popis - Přírodopis - ochrana přírody situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů, aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské příroda) Leden K učení se - operuje s obecně užívanými termíny ČJ: - podmět, přísudek Učení operuje s obecně uţívanými termíny - přívlastek - předmět, příslovečné určení - doplněk - větné členy holé, rozvité, - několikanásobné, souřadně spojené Literatura: - česká próza (Drda, Lustig, Fuks, Komunikativní Otčenášek, Pujmanová) Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, - diskuze svůj názor doloţí argumenty. Sloh: - popis předmětu Pracovní činnosti K učení se - popis pracovního postupu (vaření)

20 9. ročník Únor ČJ: - přístavek K řešení problému vyuţívá různých zdrojů, - přívlastek volný, těsný, několikanásobný, postupně informací, ověřuje správnost řešení se rozvíjející - věta jednočlenná, dvojčlenná, ekvivalenty - věty podle postoje mluvčího - mluvnický zápor Literatura: - česká próza (Pavel, Hrabal, Vyhledává informace v různých typech katalogů, - Škvorecký, Kaplický) v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Sloh: - vypravování v běţné komunikaci, scény ze Rodinná výchova K učení se - spolupracuje s ostatními ţáky Březen hry, filmu ČJ: - samostatný větná člen, oslovení, vsuvka Komunikativní formuje a vyjadřuje své - věta hlavní, vedlejší, řídící a závislá myšlenky, rozšiřuje slovní zásobu - souvětí podřadné druhy Literatura: - drama a divadlo (literární Ţák naslouchá, rozlišuje základní literární druhy ukázky, poslech) a ţánry, porovná je i jejich funkci, - V. Havel - absurdní drama uvede jejich výrazné představitele. Vv - nákresy divadla Ţák uţívá dosud získaných zkušeností a dovedností.

21 9. ročník Sloh: - úvaha - uplatnění vlastních názorů a zkušeností Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Duben K učení ČJ: interpunkce V písemném projevu zvládá pravopis souvětí souřadné, významový poměr mezi větami lexikální, slovotvorný, morfologický i hlavními a větnými členy syntaktický ve větě jednoduché a souvětí. sloţitá souvětí tvoření řeč přímá vět a nepřímá valence slovesa Literatura: - česká literatura 70. a 80. let 20. století Sloh: - úvaha Komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky květen Květen ČJ: - pořádek slov v české větě - slovní zásoba, význam slova Komunikativní - ţák shrnuje své zkušenosti - rozvoj slovní zásoby (práce se slovníky) slovo a sousloví a dovednosti. Vyuţívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová Literatura: - drama a divadlo 70. a 80. let 20. století slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah s oporou o text přednese referát.

22 9. ročník Červen ČJ:- odborné názvy AJ - slova jednoznačná a mnohoznačná NJ - význam základní, druhotný, obrazný - Slovník cizích slov - pravopis vyjmenovaná slova Literatura: - drama a divadlo 70. a 80. let 20. století - opakování Sloh: - výtah

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

6.2 Český jazyk 2.stupeň

6.2 Český jazyk 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.2 Český jazyk 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 5 hodin týdně v 6. a 9. ročníku, 4 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku. Dělí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více