ELEKTROCHEMIE. Danielův článek e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROCHEMIE. Danielův článek e"

Transkript

1 ELEKTROCHEMIE Při reakcích v elektrochemických soustavách vzniká nebo se spotřebovává elektrická energie. Praktické aplikace elektrochemie: 1. Využití elektrochemických soustav jako zdroje elektrické energie 2. Elektrochemické a elektrothermické výroby 3. Analytické metody založené na elektrochemických principech 4. Ochrana proti korozi Galvanické články Chemická energie se mění v energii elektrickou. Galvanické články produkují elektrickou energii. Máme-li minimálně dvě elektrody ponořené do elektrolytu, potom na záporné elektrodě probíhá oxidace, na kladné elektrodě probíhá redukce, při jejich spojení do okruhu prochází soustavou elektrický proud. Elektrické napětí článku je dáno rozdílem elektrodových potenciálů kovů tvořících elektrody. Danielův článek e 2e 2e + Zn 2+ Zn Cu Cu 2+ Na zinkové elektrodě probíhá reakce: Zn (s) Zn 2+ (aq) + 2 e Na měděné elektrodě probíhá reakce: Cu 2+ (aq) + 2 e Cu (s) Výsledný chemický děj lze zapsat rovnicí: Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu (s) Chemická energie se mění na elektrickou. Výsledný elektrochemický potenciál článku je dán rozdílem potenciálu obou poločlánků, tedy: E(Cu 2+ /Cu) E(Zn 2+ /Zn) +0,344 ( 0,763) = 1,107 V Obdobnou funkci má také Voltův článek. Volta jako první vyzkoušel spojování článků z měděných a zinkových elektrod za sebou a vedle sebe - vytvořil tak Voltův sloup a Voltovu korunu ( voltaic pile, crown of cups ).

2 Suchý článek e + C MnO 2 +C pasta NH 4 Cl zinek Článek patentoval v roce 1866 Francouz G. Leclanché. Kladný pól je uhlíková (grafitová) tyčinka obalená pastou z MnO 2 a práškového grafitu, elektrolytem je pasta obsahující NH 4 Cl. Záporný pól tvoří nádobka z kovového zinku. Napětí jednoho článku je cca 1,5 V. V článku dochází k následným reakcím: záporný pól: Zn Zn e elektrolyt: Zn NH 4 Cl + 2 OH [Zn(NH 3 ) 2 Cl 2 ] + 2 H 2 O kladný pól: 2 MnO H 2 O + 2 e 2 MnO(OH) + 2 OH výsledná reakce: Zn + 2 NH 4 Cl + 2 MnO 2 [Zn(NH 3 ) 2 Cl 2 ] + 2 MnO(OH) Alkalický suchý článek grafitová katoda pasta MnO 2, KOH, grafit porézní separátor zinková anoda reakce na katodě: 2 MnO 2 (s) + H 2 O (l) + 2 e Mn 2 O 3 (s) + 2 OH (aq) reakce na anodě: Zn (s) + 2 OH (aq) Zn(OH) 2 (s) + 2 e celková reakce: 2 MnO 2 (s) + H 2 O (l) + Zn (s) Mn 2 O 3 (s) + Zn(OH) 2 (s) nominální napětí článků s anodou Zn a reakcí MnO 2 je 1,5 V

3 Rtuťová baterie Zn-Hg amalgam - anoda KOH + H 2 O + sorbent porézní separátor HgO, grafit, H 2 O - katoda reakce na katodě: HgO (s) + H 2 O (l) + 2 e Hg (l) + 2 OH (aq) reakce na anodě: Zn (s) + 2 OH (aq) ZnO (s) + H 2 O (l) + 2 e celková reakce: Zn (s) + HgO (s) ZnO (s) + Hg (l) Moderní lithiové baterie uhlíková katoda lithiová anoda skleněný zátav elektrolyt pružina přitlačující uhlíkové katody k anodám odděleným separátorem Lithiová baterie s dvojitou anodou Nejužívanějším elektrolytem (depolarizátorem) jsou systémy obsahující thionylchlorid a komplexní soli lithia LiGaCl 4 a LiAlCl 4. Lithiové anody jsou obvykle vyrobeny ze slitiny lithia - jsou stabilnější a lépe opracovatelné. Nejmodernější systémy využívají polymerní elektrolyty a konstrukci ploché baterie tvaru kreditní karty s kapacitou 70 mah pro kartu 0,6 mm silnou, 700 mah pro kartu 3,5 mm silnou a 1000 mah při tloušťce 4,5 mm. Nominální napětí lithiových baterií je 3,67 V. Reakce na anodě: Li Li + + e Reakce katodová: 2 SOCl e 4 Cl + SO 2 + S Životnost lithiových baterií je poměrně velká, systémy s thionylchloridem ztrácí podle výrobce 1-2% jejich kapacity za rok. Baterie je schopna vyprodukovat 0,6 Wh/g její hmotnosti (1,2 Wh/cm 3 ). Baterie s polymerním elektrolytem mají zatím menší životnost.

4 Palivové články jsou články, ve kterých jsou reaktanty kontinuálně dodávány do reakčního prostoru. Reaktanty v palivovém článku jsou obvykle označovány jako palivo a oxidovadlo. Pro jednotlivá paliva jsou používány různé potřebné pracovní teploty: mírně zvýšená teplota O 2 -NH 3, kolem 200 o C O 2 -H 2, o C O 2 -vodní plyn. Nejvýznamnější typ je palivový článek vodík-kyslík, používající vodík jako palivo a kyslík jako oxidovadlo, produktem reakce je voda. Energie získaná reakcí je konvertována na elektrický proud. V běžných palivových článcích je účinnost konverze 50% až 75%. H 2 -O 2 palivový článek se skládá ze tří prostorů oddělených od sebe porézními uhlíkovými elektrodami. Vodík je veden do anodového prostoru, kyslík do katodového prostoru. Střední prostor obsahuje horký roztok KOH. V článku probíhají reakce: anoda: H 2(g) + 2 OH (aq) 2 H 2 O (l) + 2 e katoda: O 2(g) + 2 H 2 O (l) + 4 e 4 OH (aq) celkově: O 2(g) + 2 H 2(g) 2 H 2 O (l) Článek dává napětí zhruba 0,9 V. Mnohonásobné palivové články tohoto typu byly zdrojem energie a pitné vody vesmírných projektů Apollo a Gemini. H 2 O + H 2 O 2 porézní uhlíkové elektrody reakční prostor s horkým roztokem KOH Výhody palivových článků nezatěžují životní prostředí v článku vodík-kyslík vzniká jako odpad čistá voda Problémy: manipulace s vodíkem řeší se způsoby skladování většího množství vodíku klasika stlačený v bombách na 150 až 200 atm, účinnější zkapalněný (ale dražší)-moderní způsoby vytváření kovových hydridů (největší efekt Mg 2 FeH6 nebo BaReH 9, nejvíce používaná slitina LaNi 5 poutá více než 5 atomů vodíku), nejnovější pokusy: využití uhlíkových nanotrubic (jsou lehčí než kovové slitiny). Více informací na internetu (hesla fuel cell a hydrogen storage ) Charakteristika palivového článku Palivový článek je elektrochemické zařízení, uskutečňující přímou přeměnu chemické energie vodíku (případně jiného plynného paliva) a kyslíku na energii elektrickou, vodu a teplo. Tato přeměna se děje katalytickými reakcemi na elektrodách a je v podstatě založena na obráceném principu elektrolýzy vody. Palivový článek se skládá z elektrolytu, elektrod a elektrického okruhu. Elektrolyt musí být iontově vodivý, v našem případě se jedná o proton vodič. Pro elektrický proud musí být dielektrikem, elektrony tedy propouštět nesmí. Vodík je přiváděn k anodě, na které se katalyticky štěpí na protony a elektrony. Protony přechází elektrolytem ke katodě, zatímco uvolněné elektrony přechází vnějším vedením a produkují elektrický proud. Ke katodě je přiváděn kyslík, který zde

5 katalyticky reaguje s prostoupenými protony a elektrony za vzniku vody. Na obou elektrodách vzniká potenciální rozdíl kolem jednoho voltu, který při zatížení článku poklesne obyčejně na hodnoty 0,5 0,8 V. Aby bylo dosaženo potřebného vyššího napětí, jsou desítky cel sériově uspořádány do jednotlivých svazků stavebnicovým způsobem. Jednotlivé svazky mohou být opět libovolně propojovány sériově nebo paralelně podle požadavků na výstupní napětí a proud. Palivo do palivového článku Palivem do palivových článků může být vodík v plynném nebo kapalném stavu, dále nepřímá, vodík obsahující paliva. Z nich je vodík uvolňován tzv. reformovacím procesem. Mezi nejvýznamnější nepřímé zdroje vodíku patří zemní plyn, metan, propan a metanol, případně etanol. Uplatnění palivových článků Palivové články se mohou uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti. Nejvýhodnější použití palivových článků je při přímé výrobě elektrické a tepelné energie, tedy namísto současných elektráren a tepláren. Jsou šetrné k životnímu prostředí díky snadnému využívání odpadního tepla při výrobě elektrického proudu, využitelného pro ohřev budov a výrobu horké vody. Jejich tepelný výkon, je přibližně stejný nebo o něco vyšší než výkon elektrický, takže celková účinnost využití paliva při výrobě energií dosahuje až 80 %. Typy palivových článků Palivové články se však dělí především podle typu elektrolytu. V současné době rozeznáváme následujících pět systémů (závorky obsahují zkratky běžně užívané v literatuře): Alkalické články (AFC's alkaline fuel cells), v nichž je elektrolytem zpravidla zředěný hydroxid draselný KOH; Polymerní membránové články (PEM FC's proton exchange fuel cells), v nichž je elektrolytem tuhý organický polymer; Články s kyselinou fosforečnou (PAFC's phosphoric acid fuel cells), jejichž elektrolytem je jmenovaná kyselina (H 3 PO 4 ); Články s roztavenými uhličitany (MCFC's molten carbonate fuel cells), v nichž je elektrolyt tvořen směsí roztavených uhličitanů; Články s tuhými oxidy (SOFC's solid oxide fuel cells), kde elektrolytem jsou oxidy vybraných kovů.

6 V současné době se palivové články rozdělují dle využití na čtyři základní skupiny zařízení. Přenosné palivové články Zdroje elektrické energie pro elektronické přístroje, například pro notebooky, digitální fotoaparáty, záložní zdroje energie (UPS) pro stolní počítače, zdroje energie pro přenosné vysílače atp. Typický jmenovitý výkon těchto zařízení je v řádu desítek wattů a povětšinou se jedná o tzv. nízkoteplotní palivové články membránové či přímé etanolové palivové články (PEM FC, DMFC). Mobilní palivové články Zdroje elektrické energie v nejrůznějších dopravních prostředcích. Vývoj těchto článků je zaměřen zejména na pohonné jednotky pro osobní automobily s typickými výkony v řádu desítek kilowattů na bázi iontoměničných membrán (PEM FC), které jako palivo využívají především plynný či zkapalněný vodík, popř. metanol. Ostatní aplikace mobilní palivových článků pokrývají široké spektrum využití i výkonů: jízdní kola, malé nákladní automobily a vozítka, autobusy; či speciální aplikace výzkumné ponorky, čluny atp. Stacionární palivové články Zdroje elektrické a tepelné energie s širokým rozsahem instalovaných výkonů v závislosti na předpokládaném využití a dané specifikaci. Pro stacionární články se využívají všechny typy článků s výjimkou alkalických a přímých metanolových. Články s rozsahem jednotek kilowatt jsou určeny jako výhradní zdroj energie pro zajištění dodávek elektřiny a tepla do ucelených systémů (např.: pro byty a rodinné domy) nebo jako záložní zdroj většího rozsahu s využitím odpadního tepla produkovaného palivovým článkem. Články s výkonem v řádu desítek až stovek kilowattů se využívají jako zdroje energie (většinou jako součást bivalentního systému) pro větší celky (např.: administrativní budovy, telekomunikační budovy, hotely, nemocnice). Typickým primárním palivem je zemní, popř. degazační, plyn, který je nutné na vstupu do palivového článku tzv. reformovat na vodík. Speciální palivové články Zařízení určené zejména jako zdroje elektřiny pro kosmický výzkum, kde se využívají jedině alkalické palivové články (AFC) spotřebávající velmi čistý vodík. Důvodem je extrémně vysoká cena těchto článku (USD/kW), neboť elektrody jsou vyráběny ze zlata či platiny. Výhodou

7 je stabilita a jejich vysoká provozní spolehlivost. Například vesmírný program SKYLAB americké vesmírné agentury NASA využíval alkalických článků v extrémních podmínkách kosmického prostoru po dobu delší než patnáct let bez jediné poruchy. Zpracováno podle: přístupné a přístupné Obrázek modelově znázorňuje hromadění plynného vodíku na povrchu nanotrubice. Další obrázek znázorňuje strukturu komplexního hydridu La 3 Ni 3 In 3 H 4

8 Elektrolýza Aby mohla reakce proběhnout musíme dodat elektrickou energii. Na katodě probíhá redukce, na anodě oxidace. K elektrolýze dochází při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem elektrolytu nebo taveninami solí nebo oxidů kovů. Mezi množstvím zreagované látky a množstvím přeneseného elektrického náboje existuje přímá úměrnost a je formulována Faradayovými zákony: m = M. Q / n. F m... vyloučené množství kovu v g Q... přenesený elektrický náboj v C (intenzita I. čas t) intenzita v A, čas v sec F... Faradayova konstanta ( C/mol) M... molární hmotnost kovu n... počet převáděných elektronů m = M. I. t / n. F Elektrolýza tavenin elektrolyzér s taveninou bez elektrického napětí Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl elektrolyzér s taveninou po zapojení elektrického napětí anoda + e katoda Cl Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Cl Cl Pb 2+ Pb 2+ elektrolyzér s taveninou po elektrolýze anoda + e katoda Cl 2 Cl 2 Cl 2 Cl 2 Cl 2 Pb Pb Pb Pb Cl 2 Pb Pb reakce na katodě: Pb e Pb reakce na anodě: 2 Cl 2 Cl + 2 e následná reakce na anodě: 2 Cl Cl 2

9 Praktické využití elektrolýzy Výroba kovového hliníku: Al 2 O 3 roztavený v kryolitu roztavený hliník C - anody C - katody katoda: Al e Al (l) anoda: 2 O 2 + C CO e Pokrývání předmětů ušlechtilými kovy: Elektrolytické pokrývání chromem: 8 H + (aq) + CrO e Cr (s) + 4 H 2 O Elektrolytické niklování: Ni 2+ (aq) + 2 e Ni (s) Elektrolytické poměďování: Cu 2+ (aq) + 2 e Cu (s) Elektrolytické postříbřování: [Ag(CN) 2 ] (aq) + e Ag (s) + 2 CN Elektrolytické pozlacování: [Au(CN) 4 ] (aq) + e Au (s) + 4 CN Eloxování: anodická oxidace povrchu hliníku za vzniku tvrdé a odolné vrstvy oxidu hlinitého, často spojená s vybarvováním vznikající oxidové vrstvy: 2 Al + 3 H 2 O Al 2 O e + 6H + Přečišťování kovů elektrolýzou roztoků jejich solí: CuSO 4.5H 2 O Cu

10 Akumulátory při nabíjení fungují jako elektrolyzéry, při vybíjení pracují jako galvanické články. Olověný akumulátor má olověné elektrody a jako elektrolyt H 2 SO 4, při nabíjení se na anodě vylučuje vrstva PbO 2, na katodě se vylučuje čisté Pb, při vybíjení probíhají reakce: PbO H + + SO e PbSO H 2 O Pb Pb e a následně Pb 2+ + SO 2 4 PbSO 4 Nikl - kadmiový akumulátor má na elektrodách z mikroporézního niklu naneseny vrstvy hydroxidu nikelnatého a hydroxidu kademnatého. Při nabíjení probíhají reakce: záporný pól: Cd(OH) e Cd + 2 OH kladný pól: 2 Ni(OH) OH 2 NiO(OH) + 2 H 2 O + 2 e výsledná reakce: 2 Ni(OH) 2 + Cd(OH) 2 2 NiO(OH) + Cd + 2 H 2 O při vybíjení probíhají reakce obráceně.

11 Vzhledem k enormní jedovatosti kadmia jsou tyto akumulátory postupně nahrazovány systémy nikl kovový hydrid (Ni-MH), kladná elektroda tedy zůstává nikl s vrstvou hydroxidu nikelnatého, záporná je slitina lanthanu a niklu (LaNi 5 ), při nabíjení se vytvoří hydrid LaNi 5 H 5. Moderní akumulátory (v anglické literatuře nazývané sekundární články) využívají např. reakcí Ag 2 O se zinkem, alkalických kovů se sírou a polysulfidy a dalších. Tato oblast je v současné době dosti studována vzhledem k ekologickému tlaku na snížení využívání těžkých kovů - olova a rtuti a také k náhradě paliv z ropy za elektrickou energii k pohonu automobilů.

12 Analytické metody založené na elektrochemických principech bez průchodu proudu POTENCIOMETRIE je založena na Nernstově rovnici, kdy výsledný potenciál (napětí mezi elektrodami) závisí na koncentraci látek v roztoku můžeme měřit přímo koncentraci iontu, nebo sledovat chemické reakce, při nichž se koncentrace iontů mění K měření používáme milivoltmetr a dvojici elektrod, měrné a srovnávací (indikační a referentní) pro acidobazické děje koncentrace H 3 O + iontu, elektrody na měření ph pro redukčně oxidační děje jsou měrné elektrody z ušlechtilého kovu Au, Pt pro další ionty jsou měrné elektrody ISE iontově selektivní elektrody citlivé na určitý ion (Li +, Na +, K +, Ag +, Ca 2+, Mg 2+, Ba 2+, Cd 2+, Pb 2+, F, Cl, Br, I, CN, NO 3, NO 2, ClO 4, BF 4, CNS, S 2...) jako srovnávací elektrody jsou používány: kalomelová elektroda Hg Hg 2 Cl 2 KCl, argentchloridová Ag AgCl KCl a další s průchodem proudu ELEKTROGRAVIMETRIE vychází z Faradayových zákonů vážíme elektrolýzou vzniklé produkty (třeba vyloučený kov) na inertních elektrodách (Pt, C...) a tak zjistíme, kolik bylo původně v roztoku kovových iontů POLAROGRAFIE je vlastně elektrolýza se rtuťovou kapkovou elektrodou zjišťujeme závislost proudu a potenciálu, t.zv. půlvlnový potenciál je potom charakteristický (tabelován) pro různé látky, intenzita proudu určuje množství látky. Akademik Jaroslav Heyrovský získal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii za rozpracování této metody. Další metody využívají kombinace potenciometrie a elektrogravimetrie, měří se např. časové závislosti elektrochemických dějů (chronopoteciometrie) nebo přenesený elektrický náboj při elektrochemickém ději (coulometrie) atp.

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Otázka: Elektrochemie Předmět: Chemie Přidal(a): j. Elektrochemie = vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Př. soustav s el. nábojem

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

Chemické zdroje elektrické energie

Chemické zdroje elektrické energie Chemické zdroje elektrické energie Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Chemické zdroje elektrické energie

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK

Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přeměna chemické energie na elektrickou energii GALVANICKÝ ČLÁNEK Pokus: Ponořte dva různé kovy vzdáleně od

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie obecná elektrochemie 1. ročník Datum tvorby 3.1.2014 Anotace

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Elektrochemické zdroje elektrické energie Dělení: 1) Primární články 2) Sekundární 3) Palivové články Elektrochemické zdroje elektrické energie Primární články - Články suché. C Zn článek Anoda: oxidace Zn Zn 2+ + 2 e - (Zn 2+ se rozpouští v elektrolytu;

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Elektrické vlastnosti kapalin Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt,

Více

Elektrochemické metody

Elektrochemické metody Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie_N2012 Elektrochemie Elektrochemie

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika K620ZENT Základy elektroniky Přednáška č. 4 Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika Výroba elektrická energie z energie mechanické - prostřednictvím točivých elektrických

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Ondřej Mišina Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků Vedoucí práce: Mgr. František Tichý Datum odevzdání: 18. 8. 2018 Abstrakt V této práci byl sestaven měřicí obvod pro měření volt-ampérové

Více

Elektrochemické akumulátory. přehled

Elektrochemické akumulátory. přehled Elektrochemické akumulátory přehled Porovnání měrných parametrů akumulátorů SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY - AKUMULÁTORY Vsoučasnosti jsou nejrozšířenější akumulátory na bázi olova, niklu a lithia Podle acidity elektrolytu

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Elektrochemické reakce

Elektrochemické reakce Elektrochemické reakce elektrochemie, základní pojmy mechanismus elektrochem. reakce elektrodový potenciál Faradayův zákon kinetika elektrodové reakce 1 Elektrochemie Elektrochemické reakce - využívají

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky A) Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků (součástek) plnící zadanou funkci např. generování elektrického signálu o určitých vlastnostech, zesílení el. signálu, přeměna el. energie na jiný

Více

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Palivové články. Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3

Palivové články. Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3 Palivové články Obsah 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 3 8.1 Historie a blízká budoucnost 3 8.2 Základní princip a konstrukce palivových článků... 5 8.2.1 Rozdělení palivových článků.. 8 8.2.2 Aplikace, výhody

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

ANORGANICKÁ CHEMIE. Vznik prvků ACH 01

ANORGANICKÁ CHEMIE. Vznik prvků ACH 01 ACH 01 ANORGANICKÁ CHEMIE Vznik prvků velký třesk prajádro vesmíru vysoká hustota a teplota, původní hustota 96 g.cm 3, teplota 10 32 K po jedné sekundě 10 10 K neutrony + protony + elektrony stovky sekund

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Konduktometrie. Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie)

Konduktometrie. Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie-I 2012 Elektrochemie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

Biosenzory Ondřej Wiewiorka

Biosenzory Ondřej Wiewiorka Elektrochemické analytické metody Základy elektrochemie Potenciometrie Voltametrie a Polarografie Amperometrie Coulometrie Konduktometrie Biosenzory Ondřej Wiewiorka Co je to elektroanalýza? Elektrochemie

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Zadání kontrolního testu školního kola ChO kat. A a E Úloha

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí Koroze kovových materiálů Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1 Kovy Kovy Polokovy Nekovy 2 Kovy Vysoká elektrická a tepelná vodivost Lesklé Kujné a tažné V přírodě se vyskytují převážně ve formě

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha Hybridní pohony Měniče a nosiče energie Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha 1 Hybridní pohony Obsah Měniče energie pracující na principu Fyzikální princip Pracovní média Účinnost přeměny energie

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Zdroje elektrické energie

Zdroje elektrické energie Zdroje elektrické energie Zpracoval. Ing. Jaroslav Chlubný 1. Energie Elektrická energie nás provází na každém kroku bez ní si dnešní život stěží dokážeme představit. Stačí když nám dojde baterka v mobilu

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy Koroze kovových materiálů Polokovy Nekovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1 2 Vysoká elektrická a tepelná vodivost Lesklé Kujné a tažné V přírodě se vyskytují převážně ve formě sloučenin, výjimku

Více

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu.

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách,

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

6. Elektrický proud v elektrolytech

6. Elektrický proud v elektrolytech 6. Elektrický proud v elektrolytech 6.1 Elektrolytický vodič Vyjděme z modelu krystalu kuchyňské soli, který se za normálních podmínek chová jako izolant. Při teplotě 810 C krystal taje a mění se na soustavu

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více