ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice."

Transkript

1 ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně pohyblivými elektrony uvnitř mřížky tvořené kationty; průchodem proudu se nemění (kovy, C). Vodiče II. třídy elektrolyty přenos elektrického náboje je zprostředkován kladně a záporně nabitými částicemi ionty (kationty, anionty), průchodem proudu se mění složení (roztoky kyselin, zásad a solí nebo jejich taveniny).

2 Elektrolytická disociace štěpení látky na ionty v roztoku nebo tavenině Elektrolyt látka, která se v roztoku nebo tavenině štěpí (disociuje) na ionty Silný elektrolyt úplně (více než z 90%) disociován na ionty Roztoky většiny anorganických solí, silných anorganických kyselin (HCl, HNO 3, H 2 SO 4, ) a hydroxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin (NaOH, Ca(OH) 2, ). Slabý elektrolyt pouze částečně disociovaný na ionty Voda, vodné roztoky slabých anorganických kyselin (H 2 CO 3, H 3 BO 3, ), vodné roztoky organických kyselin (kys. octová, šťavelová, ) a roztoky slabých zásad (NH 4 OH)

3 KYSELINY A ZÁSADY důležitá skupina elektrolytů základem acidobazických dějů - reakce kyseliny (acidum) a zásady (báze) TEORIE KYSELIN A ZÁSAD Arrheniova teorie kyselin a zásad tzv. klasická kyselina látka schopná odštěpit proton H zásada látka schopná odštěpit ion OH - Obecně lze zapsat: HA H A - kyselina HCl H Cl - BOH B OH - zásada KOH K OH - Lze ji aplikovat jen na vodné roztoky kyselin a zásad.

4 Brönsted-Lowryho teorie obecnější při acidobazických dějích dochází k přenosu protonu H kyseliny látky schopné odštěpit proton H (donory H ) zásady látky schopné přijmout (vázat) proton H (akceptory) acidobazické reakce = protolytické reakce A H B kyselina proton báze HCl H Cl - Kyselinami a zásadami mohou být i ionty. Látka se jeví jako kyselina pouze v přítomnosti zásady a naopak. Konjugovaný pár dvojice látek lišící se o proton. odštěpěním H z kyseliny vzniká konjugovaná zásada přijetím H zásadou vzniká konjugovaná kyselina

5 PROTOLYTICKÁ REAKCE obsahuje dva protolytické systémy (konjugované páry) konjugovaný pár 2 kyselina 1 báze 2 báze 1 kyselina 2 konjugovaný pár 1 b 2 k 2 HCl H 2 O H 3 O Cl - k 1 b 1 silná kyselina je konjugována se slabou bází a naopak Kyselina Konjug.zásada Zásada Konjug.kyselina HSO 4 - SO 4 2- HSO 4 - H 2 SO 4 H 2 O OH - H 2 O H 3 O NH 3 NH - 2 NH 3 NH 4

6 Lze ukázat, že látka se v jednom rozpouštědle chová jako kyselina, v jiném jako zásada. CH 3 COOH H 2 O H 3 O CH 3 COO - CH 3 COOH HF F - CH 3 COOH 2 Amfiprotní rozpouštědla mohou protony přijímat i odevzdávat (voda, methanol) Aprotní rozpouštědla protony nepřijímají ani neodevzdávají (benzen, CCl 4 ) Protogenní rozpouštědla kyselá, snadno proton odštěpují (HCl, H 2 SO 4 ) Protofilní rozpouštědla bazická, snadno proton přijímají (NH 3, pyridin)

7 Lewisova teorie kyselin a zásad vychází z elektronové struktury látek kyseliny mají volný (vakantní) orbital, který mohou zaplnit společným sdílením volného e - páru jiného atomu = akceptory el. páru zásady mají volný el. pár, který mohou sdílet s jiným atomem = donory el. páru H př. Lewisovy zásady: NH 3 př. Lewisovy kyseliny: H H N H Neutralizace Lewisovy kyseliny Lewisovou zásadou je vznik koordinačně kovalentní vazby.

8 ELEKTROLYTICKÁ DISOCIACE štěpení látky na ionty v roztoku nebo tavenině (disociace elektrolytu) Stupeň disociace α míra disociace daného elektrolytu poměr látkového množství elektrolytu, které podlehlo disociaci ku celkovému látkovému množství n dis c0 crovn cdis α = α = = α 0,1 n c c c o c rovn c dis 0 0 výchozí koncentrace látky rovnovážná koncentrace látky koncentrace disociované látky α 1 silné elektrolyty α 0 slabé elektrolyty

9 ROVNOVÁŽNÁ DISOCIAČNÍ KONSTANTA K d AB A - B K d K d = - A B [ AB] c0α c0α c0α = c0 (1- α ) = 1 α 2 - [ ] A = B = AB = c dis 0α [AB] = c o (1 - α) α - stupeň disociace c o výchozí koncentrace V případě disociace nepatrné (α 0) platí zjednodušený vztah: 2 K = c α d 0 a i = c i γ i (γ i = 1 a i = c i ) α = Ustanovení iontových rovnováh - pouze u slabých elektrolytů (rovnovážná směs obsahuje ionty i nedisociované molekuly). K d c 0

10 Disociace slabé jednosytné kyseliny HA H 2 O = H 3 O A CH 3 COOH H 2 O = H 3 O CH 3 COO disociační konstanta K A (kyselá) K c = c c - c H3O A c H 3 3O A H O A K = = A cha c H O c [ HA ] 2 HA K A = - H 3O CH3COO [ CH COOH ] 3

11 Disociace slabé jednosytné zásady B H 2 O = A OH NH 3 H 2 O = NH 4 OH disociační konstanta K B (bazická) K B c c = A OH B K B - NH 4 OH c [ NH3 ] = Hodnoty disociačních konstant jsou tabelovány a slouží jako měřítko pro dělení kyselin a zásad na silné a slabé. K A > 10-3 (K B > 10-3 ) silné kyseliny (zásady) K A < 10-3 (K B < 10-3 ) slabé kyseliny (zásady) 10-4 < K A (K B ) < 10-2 středně silné kyseliny (zásady)

12 Disociace vody voda amfiprotní rozpouštědlo disociace vody = autoprotolýza ze dvou molekul dané látky vzniká disociací kyselina a zásada H 2 O H 2 O = H 3 O OH Rovnovážná disociační konstanta iontový součin vody K V stupeň disociace velmi malý c c H3O OH K c = K = = 2 V c c 3 c H H O OH 3O OH H O 2 Iontový součin vody je závislý na teplotě: K V = teplota 0 C 25 C 100 C K V 1, , ,

13 Stupnice ph logaritmická stupnice kyselosti (Sorensenův vodíkový exponent) ph = log a H O 3 a i = c i γ i (γ i = 1 a i = c i ) ph = log H O = log c 3 3 H O Analogicky platí: - poh = log OH = log c OH pk V = log K V Pro čistou vodu platí: - H = 3O OH H 3O = 10 7 ph = poh = 7 pk V = ph poh = 14 platí i pro vodné roztoky při t = 25 C ph = 14 - poh

14 Kyselost vodných roztoků určuje [H 3 O ] v roztoku ph = 7 roztoky neutrální [H 3 O ] = 10-7 ph > 7 roztoky zásadité [H 3 O ] < 10-7 ph < 7 roztoky kyselé [H 3 O ] > 10-7 ph silné jednosytné kyseliny silná jednosytná kyselina HA (α = 1) c = H O ph = log H O = log( c α ) = log c 3 HA HA 3 c HA ph silné jednosytné zásady silná jednosytná zásada BOH (α = 1) c = c BOH - po H = log O H = log( cbohα ) = log c pro t = 25 C ph = 14 po H OH BOH

15 ph slabé jednosytné kyseliny musíme počítat s částečnou disociací kyseliny HA (α 1) c = c α H O 3 HA 1 ph = log H 3O = log( cα ) = ( pk A log c ) 2 ph slabé jednosytné zásady slabá jednosytná zásada BOH (α 1) c = c α OH BOH poh = log OH = log( cbohα ) 1 ph = 14 poh = 14 - log(c α ) = 14 ( B log ) 2 pk c

16 ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY slabé kyseliny (zásady), u kterých nedisociované molekuly mají jinou barvu než disociací vzniklé ionty (Ostwaldova představa) novější představa (Hantzsch) každý indikátor existuje ve dvou tautomerních formách lišících se barvou Tautomerie rovnováha 2 izomerních látek lišících se polohou vodíkového atomu Acidobazický indikátor se změnou ph mění své zabarvení. Titrační exponent pt hodnota ph, při níž je barevný přechod nejostřejší.

17 ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY indikátor přechod ph pt barevná změna thymolová modř 1,2 2,8 2,1 červená - žlutá methyloranž 3,1 4,4 4,0 červená - žlutá methylčerveň 4,2 6,3 4,8 červená - žlutá lakmus 5,0 8,0 7,0 červená - modrá thymolová modř 8,0 9,6 8,4 žlutá - modrá fenolftalein 8,3 10,0 9,4 bezbarvá - červená

18 HYDROLÝZA SOLÍ hydrolýza = reakce některých iontů s molekulami vody, zda k reakci dojde závisí na disociačních konstantách příslušné kyseliny a zásady a) Sůl silné kyseliny a silné zásady (NaCl) v roztoku jsou úplně disociovány na ionty (Na,Cl - ), které s vodou nereagují (ph se nemění) - nehydrolyzují b) Sůl slabé kyseliny a silné zásady (CH 3 COONa) hydrolyzují ph roste CH 3 COO H 2 O = CH 3 COOH OH - c) Sůl silné kyseliny a slabé zásady (NH 4 Cl) hydrolyzují ph klesá NH 4 H 2 O = NH 3 H 3 O

19 b) Sůl slabé kyseliny a silné zásady (CH 3 COONH 4 ) hodnota ph nezávisí na koncentraci této soli, ale na rozdílu síly kyseliny a zásady (pk A - pk B ) hydrolyzují - ph se nemění (klesá, roste) CH 3 COO H 2 O = CH 3 COOH OH - NH 4 H 2 O = NH 3 H 3 O PUFRY (tlumivé roztoky) roztoky, které si během nějakého děje zachovávají konstantní (málo se měnící) hodnoty ph nejlepší tlumící schopnost mají pufry tvořené slabou kyselinou (zásadou) a její solí v poměru 1:1 např. kyselina octováoctan sodný kyselina fosforečnáhydrogenfosforečnan sodný

20 ELEKTROLÝZA zabývá se změnami, které nastávají při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou elektrolytu elektrolyt látka, která se v roztoku nebo tavenině štěpí (disociuje) na ionty elektroda vodič I.třídy, který zprostředkovává přívod a odebírání elektronů v elektrolytu Redoxní děje dochází k výměně elektronů 2 dílčí děje oxidace a redukce Oxidační (redukční) děje nemohou probíhat izolovaně, ale současně (počet vyměněných e - je stejný).

21 Katoda záporná elektroda přivádí e - do soustavy redukce Anoda kladná elektroda odebírá e - ze soustavy oxidace Cu 2 2e - Cu příjem elektronů oxidační číslo se sníží Zn Zn 2 2e - odevzdání elektronů oxidační číslo se zvýší Oxidační (redukční) děje nemohou probíhat izolovaně, ale současně (počet vyměněných e - je stejný). Redoxní systém: redukce Cu 2 Zn Cu Zn 2 oxidace

22 ELEKTROLÝZA katoda - anoda ZnCl 2 Zn 2 2 Cl - Katoda: Anoda: Zn 2 2 e - Zn 2 Cl e - Cl 2

23 Faradayův zákon Vyjadřuje vztah mezi velikostí elektrického náboje Q prošlého soustavou při elektrolýze a látkovým množstvím n vyloučeným na elektrodě (přímá úměra). n = Q zf n Q z F látkové množství elektrický náboj [C] počet vyměněných elektronů Faradayova konstanta Faradayova konstanta - náboj 1 molu elektronů F = ,6 C mol -1 Q = It m = M It zf I t elektrický proud [A] doba elektrolýzy [s]

24 ELEKTRODOVÉ POTENCIÁLY elektrodový děj spojený s přenosem náboje mezi vodičem I. a II. třídy (elektroda elektrolyt) poločlánek př. kov ponořený do roztoku solí téhož kovu - ionty kovu přecházejí do roztoku (v malé míře) Cu Cu 2 2 e - - ionty kovu z roztoku se vylučují na povrchu kovu Cu 2 2 e - Cu Na fázovém rozhraní rovnováha, která je příčinou potenciálového rozdílu (kov - roztok). - nelze měřit, lze určit relativní hodnoty (lze je porovnávat) Cu Cu 2 2 e - Elektrodový potenciál potenciálový rozdíl, který vzniká na fázovém rozhraní mezi elektrodou a elektrolytem.

25 Standardní vodíková elektroda Pt nasycená vodíkem při p 0 a ponořená do roztoku kyseliny p H = 101,325 kpa 2 ph = 0 (c(hcl) = 1,2 mol dm -3 ) H e - ½ H 2 (g) Standardní vodíková elektroda - referenční elektroda -E 0 = 0 V Standardní elektrodové potenciály E 0 [V] napětí článku složené ho ze standardní vodíkové elektrody a příslušného kovu za s.p. (při t = 25 C) 0 uváděny jako pochody redukční E 2 Elektrodový potenciál potenciální rozdíl, který vzniká na fázovém rozhraní mezi elektrodou a elektrolytem (kovroztok). Cu /Cu

26 Řada napětí kovů (Beketovova řada) řada kovů s rostoucími hodnotami E 0 neušlechtilé ušlechtilé Li K Na Ba Ca Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Ni Pb H Cu Ag Hg Pt Au rostou redukční účinky rostou oxidační účinky kovy s nižšími hodnotami E 0 redukují z roztoku kovy s vyšším E 0 a přechází při tom do roztoku ve formě iontů kovy neušlechtilé se rozpouštějí ve zředěných roztocích silných kyselin za uvolnění vodíku (x kovy ušlechtilé ne!) Zn 2 HCl ZnCl 2 H 2 Cu HCl neproběhne Zn Cu 2 Zn 2 Cu Cu Zn 2 neproběhne

27 Výpočet elektrodových potenciálů (za nestandardních podmínek) Nernstova rovnice nebo pro t = 25 C RT E = E 0 ln c zf E 0 F T R z c i K z 0 0,059 E = E log c K z zf standardní elektrodový potenciál Faradayova konstanta teplota (v Kelvinech) univerzální plynová konstanta počet vyměněných elektronů při reakci v článku koncentrace i-té látky Rovnovážné napětí článku EMN (elektromotorické napětí článku) rozdíl elektrodového potenciálu kladné elektrody a záporné elektrody (vždy kladná hodnota) EMN = E - E

28 GALVANICKÉ ČLÁNKY zdroje stejnosměrného proudu soustavy schopné přeměňovat chemickou energii v elektrickou samovolně probíhající chemické děje 2 poločlánky (elektrody ponořené do roztoku solí) spojené: fritou zabraňuje míšení elektrolytů, na rozhraní vzniká kapalinový potenciál solným můstkem U-trubice naplněná roztokem KCl nebo K 2 SO 4 Daniellův článek a) s fritou, b) se solným můstkem.

29 Daniellův článek Anoda oxidace - Katoda redukce!! anoda Zn - 2 e - Zn 2 katoda Cu 2 2 e - Cu oxidace redukce výsledný děj: Zn Cu 2 Zn 2 Cu schéma: 2 2 Zn Zn Cu Cu Koncentrační článek schéma: 2 2 Cu Cu Cu Cu ponořeny 2 stejné elektrody (Cu) do dvou různě koncentrovaných roztoků (Cu 2 ) solí samovolný děj k vyrovnání koncentrací Cu 2 v obou roztocích)

30 GALVANICKÉ ČLÁNKY JAKO ZDROJE ENERGIE PRIMÁRNÍ nevratná elektrochemická článková reakce (po vybití článku nelze jeho funkci obnovit) suchý Leclanchéův (elektrolyt je ztužen škrobem) Anoda (-) Zn nádoba (oxidace): Zn [ Zn(NH ] 2 3) Katoda () aktivní uhlí, grafit, MnO 2 (redukce): 2 MnO2 Mn 2O3 H2O Elektrolyt - NH 4 Cl a ZnCl 2 (tuhá pasta) Celková článková reakce: Zn 2 NH 2 MnO Mn O H O Zn(NH ) [ ] Schéma: lithiové Zn ( NH 4Cl ZnCl2 ) MnO 2 C Li LiBr ( v CH3CN ) SO 2 v C

31 SEKUNDÁRNÍ - akumulátory vratné elektrochemické článkové reakce (reverzibilní) při vybíjení článku se el. aktivní látka spotřebovává a opět se vytváří při nabíjení článku = elektrolýza! K A a A K! olověný akumulátor Anoda (-) olověná oxidace: 2 Pb Pb 2 e Katoda () olověná s PbO 2 redukce: Pb 4 2 e 2 Pb Elektrolyt zř. H 2 SO 4 (w = 20-30%) 2- Celková reakce: PbO Pb 4 H 2 SO 2 PbSO 2 H O Schéma: Pb PbSO 4 ( s ) H2SO 4 PbO 2 ( s ) Pb jiné např.: lithium iontové, lithium polymerové, nikl-kadmiové PALIVOVÉ ČLÁNKY v poslední době se intenzivně vyvíjí (např.kyslíkovodíkový) Palivo (H 2, CO, uhlovodíky, alkoholy, uhlík) se na anodě oxiduje oxidačním činidlem (O 2, vzduch), na katodě redukuje. Elektrody C, Ni, Fe, Pt.

32 TYPY ELEKTROD Elektrody prvého druhu kationtové kovové (stříbrná) tvořeny kovem amalgamové ponořeným do roztoku mezi kovem a ionty v roztoku se ustaví rovnováha aniontové plynové (Ag = Ag e - ) nekovové (chloridová) Elektrody druhého druhu (argentochloridová elektroda) tvořeny kovem pokrytým jeho málo rozpustnou solí a ponořeným do roztoku se stejným aniontem jako sůl Oxidačně redukční Iontově selektivní plynové(vodíková)

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

Roztoky - elektrolyty

Roztoky - elektrolyty Roztoky - elektrolyty Roztoky - vodné roztoky prakticky vždy vedou elektrický proud Elektrolyty látky, které se štěpí disociují na elektricky nabité částice ionty Původně se předpokládalo, že k disociaci

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Otázka: Elektrochemie Předmět: Chemie Přidal(a): j. Elektrochemie = vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Př. soustav s el. nábojem

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ ELEKTROCHEMIE Elektrochemie se zabývá jak rovnováhami, tak ději v homogenních i heterogenních soustavách, v nichž některé částice nesou elektrický náboj. ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ Elektrolyty jsou

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Teorie kyselin a zásad Arheniova teorie Kyseliny jsou látky schopné ve vodném prostředí odštěpovat iont H +I. Zásady jsou látky schopné ve

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au)

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Kyseliny Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3 Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Andreas Libau (Libavius) (1540-1616)

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory

Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Kamil Záruba Text vznikl jako doplňující zdroj pro soutěžící kategorie B (2012/13). Použitá literatura: Volka a kol., Analytická

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 10. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce a A + b B c C + d D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K K = ac C a d D a a A a b B aktivita a a

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Elektrochemické reakce

Elektrochemické reakce Elektrochemické reakce elektrochemie, základní pojmy mechanismus elektrochem. reakce elektrodový potenciál Faradayův zákon kinetika elektrodové reakce 1 Elektrochemie Elektrochemické reakce - využívají

Více

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Kyseliny Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl a aqua regia, izolace kyseliny citronové, octové a vinné Libavius - příprava

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu.

Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie Elektrochemie je nauka o vzájemných vztazích energie chemické a elektrické. Nejlépe a nejdéle známe elektrolytický účinek proudu. Elektrochemie se zabývá rovnováhami a ději v soustavách,

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články)

Elektrochemie. Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost. jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články) Elektrochemie 1/30 Předmět elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytů, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, články) Vodiče: vodivost způsobena pohybem elektronů uvnitř mřížky:

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Ú L O H Y

Ú L O H Y Ú L O H Y 1. Vylučování kovů - Faradayův zákon; Př. 8.1 Stejný náboj, 5789 C, projde při elektrolýze každým z roztoků těchto solí: (a) AgNO 3, (b) CuSO 4, (c) Na 2 SO 4, (d) Al(NO 3 ) 3, (e) Al 2 (SO 4

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Reakce kyseliny se zásadou 6 bodů

Více

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě. Použijte symboly AB(aq), A + (aq), B - (aq). [s pevná fáze,

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( )

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Kyseliny a baze Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Alchymisté tepelný rozklad zelené skalice, ledek + síra H 2 SO 4 Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více