Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI"

Transkript

1 Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28

2 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ Pojmy (zkratky) Styly pro analýzu Chyba! Záložka není definována. 2 ÚVODNÍ INFORMACE Účel zpracování studie Datum zpracování studie Předkladatel studie 4 3 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků Realizovatelnost z hlediska zajištění subjektivních předpokladů HCP Realizovatelnost z hlediska finančních ukazatelů projektu Chyba! Záložka není definována. 4 POPIS PROJEKTU A JEHO ETAPY PROJEKTU Smysl a zaměření projektu Vymezení projektu Investor Lokalizace projektu Etapy projektu Specifika projektu 12 5 MARKETING PROJEKTU Výchozí stav Definice produktu Cíle komunikace Cílové skupiny Místo komunikace Nástroje komunikace / návrh media mixu Kreativní koncepce Základní harmonogram Rozpočet 16 6 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Potřeba lidských zdrojů 18 7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Východiska řešení Variantní řešení zdrojových dat Řešení postavené na FCD datech Řešení postavené na datech z telematických systémů Závěr 27 8 PŘÍLOHY 28 2 / 28

3 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 1.1 Pojmy (zkratky) Pojem (zkratka) FCD JSDI ŘSD Popis Floating Car Data Jednotný systém dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic 3 / 28

4 2 ÚVODNÍ INFORMACE 2.1 Účel zpracování studie Tato studie proveditelnosti je zpracována jakou součást podporovaného projektu Integrovaný regionální informační systém - IRIS v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika , jehož základním cílem je integrovat a zvýšit dostupnost dopravních informací v příhraničním regionu a ty pak využívat pro rozvoj dotčených oblastí. 2.2 Datum zpracování studie Tato studie je zpracována k v souladu s harmonogramem projektu Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS. 2.3 Předkladatel studie IT Cluster, o.s., sídlo: Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, IČO: , DIČ CZ Na projektu spolupracují: - za českou stranu Moravskoslezský kraj, IT Cluster o. s. Ostrava - za slovenskou stranu Žilinský kraj, 3 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU 3.1 Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků Z pohledu financování je projekt zajištěný. Celý projekt je plněn dvěma partnery, vedoucím partnerem (VP) a hlavním přeshraničním partnerem (HCP) IT Cluster o.s. Ostrava. U HCP je financování zajištěno, samotný schválený projekt je financován zpětně z dotace ve výši 90% uznatelných nákladů projektu. Na průběžné financování má HCP sjednaný úvěr od člena sdružení do výše 6 mil. Kč s úrokovou sazbou 7,9 % p.a., což je dostačující na průběžné financování nákladů projektu. Dále má HCP připraveny na financování projektu vlastní finance, které plně pokrývají výši soukromého financování projektu (10 % - způsobilých nákladů projektu což je cca 600 tis. Kč). HCP má také připravenu rezervu na případné neočekávané nezpůsobilé finance projektu. 3.2 Realizovatelnost z hlediska zajištění subjektivních předpokladů HCP Z pohledu subjektivních předpokladů žadatele je projekt realizovatelný. HCP - tým pracující na projektu má mnohaletou zkušenost s IT projekty. Do realizačního týmu je také nominován dopravní expert, který má zkušenosti a 4 / 28

5 rozsáhlou znalost s dotčenou problematikou a má také zkušenost s komunikaci s dotčenými orgány státní správy. Vše je možno doložit referencemi jednotlivých členů týmu. HCP již v minulosti realizoval několikaletý rozsáhlý projekt výzkumu a vývoje v oblasti IT financovaný z veřejných zdrojů. 4 POPIS PROJEKTU A JEHO ETAPY PROJEKTU 4.1 Smysl a zaměření projektu Partneři projektu na základě dosavadních společných aktivit zjistili, že oba kraje trpí z hlediska informační a komunikační dostupnosti nedostatky, které se následně projevují ve zpomalení jejich celkového rozvoje. Jsou to především: - Neexistující integrovaná informačně-komunikační dopravní infrastruktura - Nedostupné či nerozvinuté kvalitní veřejné elektronické služby v českém i slovenském jazyce v oblasti dopravních informací - Nedostatečná vybavenost informačními dopravními službami pro oblasti veřejné správy a samosprávy, soukromé podnikatelské subjekty a pro oblast regionálního turistického ruchu. To vše je ovlivněno i tím, že dosud nebyli uskutečněné odborné a komplexní analýzy existujících dopravních systémů a informačních toků. Stejně tak nebyla analyzována možnost integrace existujících systémů s cílem zefektivnit jejich provoz. Oba kraje nejsou v současnosti informačně propojené (z pohledu zpracovávání aktuálních dopravních informací v reálném čase), ačkoli technologie, elektronické služby i legislativa to umožňují. Subjekty pracující s daty podstatnými pro rozvoj regionu jako veřejná správa a samospráva, bezpečnostní a záchranné složky, dopravci, podnikatelské subjekty atd. na obou stranách hranice vyvíjejí velké úsilí na získávání, zpracovávání a distribuci údajů, které potřebují k výkonu svých činností. Problémem je, že tato data jsou často izolovaná, vytržená z kontextu, aplikovaná jen v okleštěných oblastech použití, a subjekty, které je získávají, je neumí efektivně použít. Stupeň jejich integrace je velmi nízký. V tuto chvíli neexistuje přeshraniční sdílení získaných informací. To by významně pomohlo při optimalizaci dopravy, záchranných akcí v pohraničí, optimalizaci přeshraniční dopravy a přepravy apod. Existuje důvodný předpoklad, že velké množství dat je zpracováno neefektivně, duplicitně a samoúčelně, ale na druhé straně, že podstatná data nejsou zpracovávaná vůbec (např. vytíženost cest a železnic z pohledu provozu, počtu přepravených osob, efektivity vynaložených nákladů, spotřeby energie na trolejbusovou a železniční dopravu, výška vodních toků, stav a povaha vozovky led, sníh, voda, inteligentní řízení křižovatek. Tento projekt si klade za cíl zabezpečit zpracování kvalifikovaných analýz současného stavu informačního vybavení regionů a jejich vzájemného propojení na úrovni jednotlivých hráčů na poli regionálního rozvoje, návrh integrovaného řešení, pilotně ho otestovat, zhodnotit a navrhnout optimalizované řešení použitelné ve všech příhraničních regionech. V rámci projektu budou na základě úzké a intenzivní vzájemné spolupráce odstraněna duplicitně získávaná data na obou stranách hranice a dojde k zefektivnění práce se získanými daty, čímž se dosáhne optimalizaci využívání zdrojů, která bude jedním z výsledků projektu a která ušetří náklady a podpoří možnost investic do rozvoje služeb a tím rozvíjí oba regiony. Hlavním cílem je na základě komplexních analýz zpracovat detailní návrh a zabezpečit pilotní realizaci inteligentního integrovaného informačního systému pro potřeby optimalizace nákladů, zvýšení využívání kapacit a následného 5 / 28

6 rozvoje příhraničních regionů s následným zhodnocením a verifikací navrhnutého řešení tak, aby mohlo být zopakováno ve všech příhraničních regionech. Konkrétně tedy: - vytvoření sítě zainteresovaných subjektů a jejich vzájemná spolupráce a vzdělávání - analýza současného stavu v přeshraničním regionu v oblasti informačního propojení - návrh, realizace a pilotní otestování systému IRIS - zhodnocení navrženého modelu z pohledu udržitelnosti Očekávané přínosy projektu: - Systém IRIS zabezpečí optimalizaci práce s údaji různého druhu v reálném čase, které využívá nebo by mohla efektivně využívat veřejná správa a samospráva na obou stranách hranice, soukromé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Tato optimalizace následně přispěje k efektivnějšímu využití lidský i materiálních zdrojů. - Vytvoření systému IRIS zlepší přístup uživatelů IKT k informacím, které potřebují nebo které je zajímají, bez nadbytečnosti a v reálném čase. V reálném čase se budou moct informovat o dopravní situaci na cestě, stavu vozovky, zpoždění spojů hromadné dopravy, o probíhajících volnočasových aktivitách a ostatních údajů v systému IRIS, kterou jsou pro občany využitelné napříč oběma regiony - Vytvoří se efektivní propojení, rozšíření cílových skupin, podpora vytvoření přeshraničních partnerství, čímž se zvýší využití nabízených služeb na obou stranách hranice - Turisté pomocí systému IRIS získají informace, které potřebují nebo které je zajímají,(například o volnočasových aktivitách, ubytovacích kapacitách, turistických trasách apod.) na obou stranách hranice - Redukce tvorby emisních plynů na sledovaných dopravních cestách spojené se zvýšením plynulostí dopravy. 4.2 Vymezení projektu Projekt IRIS se zaměřuje na 2 hlavní trasy mezi Ostravou a Žilinou, Které jsou klíčové z pohledu dopravní infrastruktury. Tyto trasy jsou nejčastěji využity pro transport, lidí, zboží a služeb mezi oběma krajskými městy. Každá z těchto tras je dále ještě rozdělena na dvě varianty. 6 / 28

7 4.2.1 Trasa Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí - Žilina Varianta A: Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Makov Bytča Žilina Tato varianta, dlouhá 110 km, s obvyklou délkou trvání průjezdu 1 h 35 min vede z Frýdku Místku po silnici číslo 56 vedoucí přes Frýdlant nad Ostravicí, obec Bílá, za kterou se najíždí na silnici E442. Ta vede přes hranice česko-slovenskou hranici Bílá/Bumbálka Makov, dále městem Bytča (SK) kde se najíždí na dálnici D1 a poté D3 s dojezdem až k městu Žilina. 7 / 28

8 8 / 28 Varianta B: Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Klokočov Turzovka Žilina - Tato varianta se shoduje s předchozí až k obci Staré Hamry. Za obci Staré Hamry se nepokračuje dále na obec Bílou, ale odbočí se na silnici číslo 484 vedoucí přes Česko slovenskou hranici, Klokočov (SK) až k městu Turzovka (SK). Dále pak po silnici číslo 487 a 541 do obce Kotěšová, odkud silnicí číslo 507 až do Žiliny. Tato trasa měří 103 km a za běžných okolností lze projet za 1 hodinu a 37 minut.

9 4.2.2 Trasa Ostrava Frýdek-Místek -- Jablunkov Čadca Žilina Varianta A: Ostrava Frýdek-Místek Jablunkov Čadca Žilina První varianta je dlouhá 107 km a při dodržení maximální povolené rychlosti a bez dopravních omezení zabere 1 hodinu a 31 minut. Trasa vede z Frýdku-Místku po silnicích číslo E462 a 68 směrem na Třinec. Před Třincem se pak najíždí na silnici E75, která vede přes Jablunkov, česko-slovenské hranice, město Čadca (SK) a Žilina. 9 / 28

10 Varianta B: Ostrava Havířov Český Těšín Jablunkov Čadca Žilina Na rozdíl od předchozích 3 variant trasa nevede přes Frýdek Místek, ale po silnici číslo 11 přes Havířov směrem na Český Těšín, poté po E75 až do Žiliny přes město Třinec dále směrem na Jablunkov až k Československé hranici Mosty u Jablunkova/ Svrčinovec, přes Čadcu a Kysucké Nové Mesto. Projetí této 106 km dlouhé trasy zabere 1 hodinu a 43 minut. 4.3 Investor Společnost IT Cluster o.s. Ostrava, která je investorem a provozovatelem projektu je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). Svou koncepcí sdružení, spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské 10 / 28

11 subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů a vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů. Hlavním cílem sdružení, je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. Investor úspěšně dokončil výzkumný a vývojový projekt s názvem Rozvoj IT Cluster V rámci tohoto projektu vyvinuli členové projektového týmu řadu technologických novinek, které byly v následujícím období úspěšně přeneseny do komerčního prostředí. V současné době IT Cluster o.s. Ostrava, sdružuje více než 20 významných moravskoslezských firem podnikajících převážně v oblasti IT, které disponují experty, z nichž jsou nominováni vhodní kandidáti na realizaci tohoto projektu. Vzhledem k dynamice vývoje v oblasti HW a dlouhodobým potřebám projektu se investor rozhodl, vybudovat novou HW infrastrukturu, která bude odpovídající současným i budoucím potřebám vývoje a provozu webové aplikace poskytující dopravní informace a v rámci projektu vysoutěžil potřebnou infrastrukturu. 4.4 Lokalizace projektu Země: Dotčené regiony: Česká republika, Slovenská republika Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj 4.5 Etapy projektu Etapa přípravná ( ) Hlavními činnostmi této etapy je sestavení marketingové a PR koncepce komunikace o realizaci projektu, druhou velkou oblastí je oblast samotného organizačního zajištění projektu (výběr dodavatele pro účetní a daňové poradenství, sestavení týmu, přesnější definice očekávaných výstupů). Dalšími činnostmi jsou prvotní pre-analýzy v oblastech: identifikace relevantních subjektů, existující informační toky, existující komunikační infrastruktura, vlivu centrální státní správy. Výstupem této etapy jsou: podepsaná smlouva s dodavatele, pre-analýzy v definovaných oblastech, zpracovaná marketingová a PR strategie Etapa analytická ( ) Základní aktivitou této etapy je vybrat a dále spolupracovat s externím dodavatelem následujících analýz: Identifikace relevantních subjektů, u kterých existuje potřeba výměny a využitelnosti dopravních informací, Analýza existujících informačních toků v oblasti dopravy, Identifikace vlivů orgánů centrální státní správy a Identifikace a analýza existující komunikační infrastruktury. Druhou neméně důležitou činností této etapy je příprava a implementace potřebné hw a SW infrastruktury a výběr a instalace potřebných SW nástrojů. Další aktivitou je realizovat smluvní přípravu s poskytovatelem dopravních informací a seznámení se se strukturou poskytovaných dopravních dat Výstupem této etapy jsou: podepsaná smlouva s externími dodavateli analýz, provedené analýzy externími dodavateli, podepsaná smlouva s poskytovatelem dopravních informací, v rámci pilotního projektu ověření komunikace s jednotným systémem dopravních informací pomoci protokolu DATEX II a návrh dílčích komponent systému IRIS 11 / 28

12 4.5.3 Etapa vývojová ( ) Hlavní aktivitou této etapy je vlastní vizualizace dat pro širokou veřejnost pomoci webového portálu. Tedy vývoj a unitní testování jednotlivých komponent systému IRIS, další integrační testy webové aplikace, která bude integrovat vstupní data (data o aktuální dopravní situaci) a následně je přehledně zobrazovat uživatelům. Pro komunikaci mezi jednotlivými datovými zdroji a finálním uložištěm bude využit dříve ověřený mezinárodní protokol DATEX II. Výstupem této etapy bude meziregionální informační systém IRIS připravený pro zahájení úvodního neveřejného pilotního testování Etapa testování a pilotního provozu ( ) Hlavním aktivitou etapy je provést integritní a výkonové testy, zahájit pilotní provoz meziregionálního integrovaného dopravního systému a zpřístupnit jej cílovým uživatelům, relevantním subjektům identifikovaným v příslušné analýza jak pro komerční tak pro nekomerční používání. V souladu s marketingovou a PR strategií je IRIS komunikován a propagován potencionálním uživatelům Etapa provozní ( ) Hlavní činností této etapy je poskytování webového, dopravního informačního systému IRIS relevantním subjektům. Poskytováním se myslí zpřístupnění systému na internetovém serveru a poskytování dopravních informací z meziregionální oblasti. Provoz potřebné HW infrastruktury a podpora produkčního systému. Hlavní náklady této etapy jsou náklady na správce systému, údržbu a provoz odpovídající infrastruktury a platby za přístup k dopravním informacím. 4.6 Specifika projektu Projekt Integrovaný regionálny informačný systém IRIS je specifickým svým pojetím. Snaží se integrovat dopravní informace v příhraničních oblastech. Je nutné v rámci projektu řešit rozdílnou legislativu České a Slovenské republiky. Také dostupnost, aktuálnost a úroveň integrací informací o dopravní situaci je v obou regionech odlišná. Dalším specifikem projektu je snaha integrovat relevantní, dostupné dopravní informace a využít je ke zvýšení plynulosti dopravy mezi krajskými městy. V současné době je velké množství subjektů, které disponují mnohdy kvalitními a aktuálními informacemi o dopravní situaci, ale tyto informace nejsou sdílené a nejsou dostupné, pro využití jak v komerční, tak nekomerční sféře. Přičemž jak mezinárodní studie ukazují, zavedení inteligentního řízení dopravy v určité oblasti přinášejí ročné stamilionové úspory soukromým i veřejným subjektům. 12 / 28

13 5 MARKETING PROJEKTU 5.1 Výchozí stav Projekt IRIS je realizován od roku 2012 a v průběhu medializace marketingové komunikace projekt narazil na objektivní překážky, neaktivitu/ nezájem vybraných médií o medializaci projektu a tohoto tématu formou neplacené redakční spolupráce. Poučeni z této historie se marketingová strategie komunikace pilotního produktu (Webové aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS musí ubírat pouze a čistě komerční a tedy placenou cestou. Jen tato forma může zajistit požadovaný výsledek a realizaci garantovaných výstupů. Jak již z historie komunikace projektu IRIS víme, úskalím komunikace tématu týkajícího se dopravní tématiky a IT je vždy odbornost a nesrozumitelnost pro jak redakce médií, tak i potencionální cílové skupiny z řad laické veřejnosti. Z tohoto důvodu se v komunikaci tohoto tématu bude realizovat edukativní / vysvětlovací kampaň formou tvrdých dat / faktů, které bude prezentovat v reálných situacích a následných přínosech pro zvolené cílové skupiny. Pro realizaci samotné marketingové strategie komunikace pilotního produktu je utvořen marketingový řídící výbor o 3 členech, kteří budou řídit hlavní strategický proud marketingové části/medializace pilotního produktu. Členy řídicího výboru jsou následující lidé: Hlavní manažer projektu IRIS Marketingový manažer Odborný garant projektu (případně stěžejních pracovních balíčků) IRIS 5.2 Definice produktu Definovaným produktem pro komunikaci je pilotní produkt (Webová aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS Dostupnost a aktuálnost produktu je zajištěna v režimu 24/7. Přínosy z efektivního využívání tohoto pilotního produktu je možno definovat takto: 13 / 28

14 Přínos Veřejný subjekt Komerční subjekt 1. Zvýšení bezpečnosti procesů týkajících se dopravy Ano Ano 2. Spolehlivost a rychlost v rozhodování dispečerské činnosti Ano Ano 3. Optimalizace při plánování tras Ano Ano 4. Snížení kongescí vlivem dostupnosti reálných dopravních informací o situaci na zájmové silniční Ano Ne síti 5. Plánování rozvoje silniční sítě Ano Ne 6. Modelování dopravních toků Ano Ano 7. Možnost sdílení dopravních informací mezi různými IS Ano Bude upřesněno 5.3 Cíle komunikace Cílem strategie marketingové komunikace pilotního produktu budou tyto hlavní body: Podpořit projekt Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS Prezentovat / uvést na trh pilotní produkt projektu IRIS (Webové aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Aktivně oslovit prioritní a sekundární cílové skupiny Podpořit dobré jméno a image projektu a jeho realizátorů 5.4 Cílové skupiny Pro marketingovou strategii komunikace pilotního produktu Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS budeme rozlišovat následující prioritní cílové skupiny: o o o o Veřejnou správu a samosprávu Provozovatele (komerční i obecní) údržby silnic a komunikací Odborná veřejnost (akademická sféra) Soukromý sektor zabývající se přepravou zboží materiálu a lidí (logistika, doprava, apod. ) Pro marketingovou strategii komunikace pilotního produktu Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS budeme rozlišovat následující sekundární cílové skupiny: o o o Veřejná správa a samospráva Vysoké školy Odborníci se zaměřením na inteligentní dopravní systémy 14 / 28

15 Každá cílová skupina má své specifikum, proto budeme pro danou cílovou skupinu přesně segmentovat danou komunikaci / informace 5.5 Místo komunikace Místem komunikace pro pilotní produkt bude prioritně Moravskoslezský kraj a sekundárně Žilinský kraj. Z tohoto důvodu je prioritně také rozpracován mediaplán pro Moravskoslezská kraj a také rozpočet. V rámci marketingové strategie komunikace předpokládáme multiplikační efekt, tzn. samostatné odborné přesahy do Žilinského kraje. 5.6 Nástroje komunikace / návrh media mixu Základními nástroji marketingové strategie komunikace pilotního produktu budou tyto komunikační kanály, které se budou navzájem propojovat a doplňovat. Témata a obsah komunikace bude zvolen tak, aby komunikace pilotního produktu fungovala v marketingových a komunikačních vlnách, tzn., aby se zacílení a viditelnost postupně znásobovala a provázala. A) TISK Placená inzerce firmou image inzerce doporučeného formátu 1/3 strany na výšku, v ideálním umístění na 3 nebo 5 straně daného periodika Přesné zacílení na periodika / časopisy z oblasti dopravy, logistiky, apod. o Dopravní noviny o Logistika 2x opakování o Transport - 2x opakování B) E-MARKETING Samostatná microsite pilotního produktu - trvalá přítomnost Sociální sítě speciální FB stránka projektu, která bude otevřena pro komunitu odborníků a bude také částečně fungovat jako aktivní zpětná vazba směrem k řešitelům projektu - trvalá přítomnost Web o realizaci projektu C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. 15 / 28

16 D) TISKOVINY Realizace speciální tiskoviny prezentující pilotní produkt a jeho přínosy. Tiskovina formátu 6 stran A4 složeno do DL letáku výsledného formátu A4, barevnost 4/4, matná křída, 2x lom Počet ks ks 5.7 Kreativní koncepce V průběhu celé marketingové komunikace budeme využívat a dodržovat jednotný grafický styl, který byl již použit / deklarován pro obecnou image komunikaci projektu IRIS. Kontinuitu v grafickém stylu a jeho dodržení bude zajišťovat marketingový manažer projektu. Předpokládáme následnou úzkou spolupráci s vybranou reklamní agenturou, která bude realizovat 1. etapu image marketingové komunikace projektu IRIS. Zajistíme tak pokračování spolupráce a využití všech grafických prvků z 1. etapy komunikace. Samozřejmě že tuto spolupráci bude potřeba s agenturou rozvíjet na komerční bázi, tzn., bude pro tuto část alokován samostatný/nový rozpočet mimo 1. etapu komunikace IRIS, která je samostatným a odděleným projektem. 5.8 Základní harmonogram Jedná se nyní o první verzi harmonogramu marketingové strategie komunikace pilotního projektu. Musí být detailně auditován / diskutován se zadavatelem a sladěn s ostatními cíli pilotního produktu. A) TISK 9/ /2014 B) E-MARKETING 9/2014 1/2015 C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) a. V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. D) TISKOVINY 9/ Rozpočet Níže uvedený rozpočet je uveden v cenách bez DPH a ve variantě marketingových nákupních cen media net, tzn. po odečtení agenturních provizí a slevových bonusů (první nákup, opakování, apod.) 16 / 28

17 Přesná výše rozpočtu bude postupně upravována / upřesňována v závislosti na přesných termínech realizace jednotlivých částí (např. u tiskové inzerce je velmi proměnlivá cena v závislosti na obsazení daného média a čase vydání) A) TISK Placená inzerce formou image inzerce doporučeného formátu 1/3 strany na výšku, v ideálním umístěním na 3 nebo 5 straně Přesné zacílení na periodika / časopisy z oblasti dopravy, logistiky, apod. o Dopravní noviny Kč o Logistika 2x opakování Kč o Transport - 2x opakování Kč CELKEM Kč B) E-MARKETING Samostatná microsite pilotního produktu - trvalá přítomnost Sociální sítě speciální FB stránka projektu, která bude otevřena pro komunitu odborníků a bude také částečně fungovat jako aktivní zpětná vazba směrem k řešitelům projektu - trvalá přítomnost Web realizace Vše v rámci realizace webu CELKEM Kč C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. D) TISKOVINY Realizace speciální tiskoviny prezentující pilotní produkt a jeho přínosy. Tiskovina formátu 6 stran A4 složeno do DL letáku výsledného formátu A4, barevnost 4/4, matná křída, 2x lom Počet ks ks CELKEM 6.750,- Kč 6 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Vlastníka a provozovatel projektu Vlastníkem a provozovatelem projektu je IT Cluster o.s. Významní účastnící projektu katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, KVADOS a.s., Právní forma a historie provozujícího subjektu - IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm nebo místem podnikání na území Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen IT ), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se 17 / 28

18 těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Posláním sdružení je zejména: v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje nabízet poradenské služby svým členům pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech Výzkum a vývoj v oblasti IT Vývoj a implementace informačních systémů Vývoj internetových technologií a aplikací Vývoj v oblasti mobilních technologií Vývoj v oblasti telekomunikační techniky Tvorba multimediálních prezentací Výroba, prodej a správa výpočetní techniky Sledování a střežení vozidel Poradenství a konzultační činnost v oblasti IT Grafika a marketing Vzdělávání v oblasti IT Celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů Jazyková výuka, odborné překlady a tlumočení 6.1 Potřeba lidských zdrojů Potřeby projektu Integrovaný regionálný informačný systém - IRIS budou pokryty, experty nominovanými z členských organizací sdružení. Vzhledem k výborné spolupráci IT Clustru o.s. a jednotlivých členu, jsou potřeby projektu operativně pokryty pracovníky, kteří jsou kmenoví zaměstnanci členů a s IT Clustrem o.s mají podepsanou dohodu o provedení práce. Výhodou je, že na projektu může operativně, podle potřeb projektu, spolupracovat větší skupina lidí, kteří jsou odborníky na danou problematiku, bez výrazného navýšení mzdových nákladů. Celkem v rámci projektu je počítáno s 14 pracovními pozicemi (v závorce je uveden předpokládaný hodinový rozsah prací), manažer projektu (1200 hodin), manažer publicistiky a monitoringu (1200 hodin), asistent manažera projektu (800 hodin), tři koordinátoři specifického cíle projektu (3 x 800 hodin), osm odborných pracovníků (8 x 1580 hodin). 18 / 28

19 6.1.1 Etapa přípravná ( ) V této etapě je stěžejní, zajistit administrativu projektu, připravit PR a komunikační strategii, také příprava následujících etap projektu, proto je zajištěna dostupnost členů týmu v rozsahu 25% fondu pracovní doby. Ve finančním vyjádření je cena zajištěných kapacit přibližně 450 tis. Kč Etapa analytická ( ) Jedná se jednu z klíčových etap projektu jak z pohledu doby trvání projektu, tak z pohledu důležitosti vůči výsledku projektu. Podle potřeb projektu je alokovaná kapacita jednotlivých členů týmu v rozsahu 20% až 25% fondu pracovní doby. Celková alokace prostředků na mzdy je 1,2 mil Kč. V rámci této etapy proběhne také koordinace prací s externími subjekty Etapa vývojová ( ) Další důležitou etapu projektu je etapa vývoje sw řešení. Tyto aktivity jsou zajištěny převážně odbornými pracovníky, kteří budou využívat dosavadních výsledků a analýz a dosud vyvinutých komponent. Pro tuto etapu je vyhrazeno 600 tis. Kč, ze mzdový prostředků projektu. Členové realizačního týmu jsou alokováni ve výši 25% fondu pracovní doby Etapa testování a pilotního provozu ( ) Potřeba kapacit je v této etapě u jednotlivých členů rozdílná pohybuje od 10% až 25% fondu pracovní doby. Zde bude probíhat testování a ladní aplikace. Rozpočet na tuto etapu je 500 tis. Kč Etapa provozní ( ) V této etapě není předpokládán další rozvoj projektu, ale pouze údržbu a provoz systému. Na tuto činnost je alokován, správce systému v rozsahu 10% pracovní doby, tzn. 1 pracovní v rozsahu přibližně 16 hodin měsíčně. Náklad etapy na pracovní pozici je ,- Kč (16 hodin * 200,- Kč * 36 měsíců) 7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 7.1 Východiska řešení Předmětem řešení je vytvořit pilotní realizaci integrovaného informačního systému poskytující informace k dopravní situaci v přeshraničních regionech České republiky a Slovenské republiky, konkrétně na trasách spojujících Ostravu a Žilinu. 19 / 28

20 Řešení se skládá ze tří částí: Zdrojová dopravní data Analýza a transformace dat na dopravní ukazatelé Vizualizace dat k dopravní situaci široké veřejnosti Zdrojová data Zdrojová data k dopravní situaci na sledovaných trasách mezi Ostravou a Žilinou lze rozdělit do tří hlavních skupin: Data poskytována Jednotným systémem dopravních informací pro ČR Data získána z flotil plovoucích vozidel Data získána z vlastních telematických zařízení umístěných na kritických místech sledovaných tras Tyto tři zdroje dat budou dále popsány podrobněji Variantní řešení zdrojových dat Analýza a transformace dat Pro využití zdrojových dat koncovými uživateli je potřeba zajistit převod těchto dat na ukazatelé, které jsou pro koncové uživatelé srozumitelné a zprostředkovávají informace o dopravní situaci pro jednotlivé trasy a jejich úseky. K tomuto účelu se využívají parametry (transformovaná data), jejíž hodnoty jsou výsledkem analýzy obvykle několika různých typů vstupních dat. Trasy jsou rozděleny do několika úseků, resp. segmentů. Požadované ukazatelé jsou pak vyhodnocovány jak pro jednotlivé úseky, tak pro celou trasu. Vstupní data se tedy transformují do následujících parametrů: Celková aktuální dojezdová doba Počítá se jako součet invertovaných zpoždění jednotlivých úseků na trase a součet průměrných průjezdů jednotlivých tras. Tj. jako součet aktuálních dojezdových dob všech úseků trasy. Celkové aktuální zpoždění Pro daný úsek se vypočítává z aktuální rychlosti vozidel a délky úseku. Celkové aktuální zpoždění na dané trase je dáno součtem hodnot na jednotlivých úsecích. Aktuální průměrná rychlost Průměrná rychlost dosahovaná na dané trase vypočtená na základě dat aktuálně projíždějících vozidel. Lze použít také pro výpočet poměru aktuální rychlosti vůči maximální povolené rychlosti na daném úseku. Intenzita vozů nad 3,5 tuny Udává počet vozů s hmotností nad 3,5 tuny, agregovaný během nějakého časového intervalu. Vedle aktuálního počtu vozidel na daném úseku je možné provést srovnání s maximálním naměřeným počtem vozidel za sledované období. (Tyto informace jsou získávány z mýtných bran.) 20 / 28

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb Hradec Králové, 21. 6. 2012 1 Víceleté

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více