Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI"

Transkript

1 Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28

2 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ Pojmy (zkratky) Styly pro analýzu Chyba! Záložka není definována. 2 ÚVODNÍ INFORMACE Účel zpracování studie Datum zpracování studie Předkladatel studie 4 3 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků Realizovatelnost z hlediska zajištění subjektivních předpokladů HCP Realizovatelnost z hlediska finančních ukazatelů projektu Chyba! Záložka není definována. 4 POPIS PROJEKTU A JEHO ETAPY PROJEKTU Smysl a zaměření projektu Vymezení projektu Investor Lokalizace projektu Etapy projektu Specifika projektu 12 5 MARKETING PROJEKTU Výchozí stav Definice produktu Cíle komunikace Cílové skupiny Místo komunikace Nástroje komunikace / návrh media mixu Kreativní koncepce Základní harmonogram Rozpočet 16 6 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Potřeba lidských zdrojů 18 7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Východiska řešení Variantní řešení zdrojových dat Řešení postavené na FCD datech Řešení postavené na datech z telematických systémů Závěr 27 8 PŘÍLOHY 28 2 / 28

3 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 1.1 Pojmy (zkratky) Pojem (zkratka) FCD JSDI ŘSD Popis Floating Car Data Jednotný systém dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic 3 / 28

4 2 ÚVODNÍ INFORMACE 2.1 Účel zpracování studie Tato studie proveditelnosti je zpracována jakou součást podporovaného projektu Integrovaný regionální informační systém - IRIS v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika , jehož základním cílem je integrovat a zvýšit dostupnost dopravních informací v příhraničním regionu a ty pak využívat pro rozvoj dotčených oblastí. 2.2 Datum zpracování studie Tato studie je zpracována k v souladu s harmonogramem projektu Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS. 2.3 Předkladatel studie IT Cluster, o.s., sídlo: Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, IČO: , DIČ CZ Na projektu spolupracují: - za českou stranu Moravskoslezský kraj, IT Cluster o. s. Ostrava - za slovenskou stranu Žilinský kraj, 3 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU 3.1 Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků Z pohledu financování je projekt zajištěný. Celý projekt je plněn dvěma partnery, vedoucím partnerem (VP) a hlavním přeshraničním partnerem (HCP) IT Cluster o.s. Ostrava. U HCP je financování zajištěno, samotný schválený projekt je financován zpětně z dotace ve výši 90% uznatelných nákladů projektu. Na průběžné financování má HCP sjednaný úvěr od člena sdružení do výše 6 mil. Kč s úrokovou sazbou 7,9 % p.a., což je dostačující na průběžné financování nákladů projektu. Dále má HCP připraveny na financování projektu vlastní finance, které plně pokrývají výši soukromého financování projektu (10 % - způsobilých nákladů projektu což je cca 600 tis. Kč). HCP má také připravenu rezervu na případné neočekávané nezpůsobilé finance projektu. 3.2 Realizovatelnost z hlediska zajištění subjektivních předpokladů HCP Z pohledu subjektivních předpokladů žadatele je projekt realizovatelný. HCP - tým pracující na projektu má mnohaletou zkušenost s IT projekty. Do realizačního týmu je také nominován dopravní expert, který má zkušenosti a 4 / 28

5 rozsáhlou znalost s dotčenou problematikou a má také zkušenost s komunikaci s dotčenými orgány státní správy. Vše je možno doložit referencemi jednotlivých členů týmu. HCP již v minulosti realizoval několikaletý rozsáhlý projekt výzkumu a vývoje v oblasti IT financovaný z veřejných zdrojů. 4 POPIS PROJEKTU A JEHO ETAPY PROJEKTU 4.1 Smysl a zaměření projektu Partneři projektu na základě dosavadních společných aktivit zjistili, že oba kraje trpí z hlediska informační a komunikační dostupnosti nedostatky, které se následně projevují ve zpomalení jejich celkového rozvoje. Jsou to především: - Neexistující integrovaná informačně-komunikační dopravní infrastruktura - Nedostupné či nerozvinuté kvalitní veřejné elektronické služby v českém i slovenském jazyce v oblasti dopravních informací - Nedostatečná vybavenost informačními dopravními službami pro oblasti veřejné správy a samosprávy, soukromé podnikatelské subjekty a pro oblast regionálního turistického ruchu. To vše je ovlivněno i tím, že dosud nebyli uskutečněné odborné a komplexní analýzy existujících dopravních systémů a informačních toků. Stejně tak nebyla analyzována možnost integrace existujících systémů s cílem zefektivnit jejich provoz. Oba kraje nejsou v současnosti informačně propojené (z pohledu zpracovávání aktuálních dopravních informací v reálném čase), ačkoli technologie, elektronické služby i legislativa to umožňují. Subjekty pracující s daty podstatnými pro rozvoj regionu jako veřejná správa a samospráva, bezpečnostní a záchranné složky, dopravci, podnikatelské subjekty atd. na obou stranách hranice vyvíjejí velké úsilí na získávání, zpracovávání a distribuci údajů, které potřebují k výkonu svých činností. Problémem je, že tato data jsou často izolovaná, vytržená z kontextu, aplikovaná jen v okleštěných oblastech použití, a subjekty, které je získávají, je neumí efektivně použít. Stupeň jejich integrace je velmi nízký. V tuto chvíli neexistuje přeshraniční sdílení získaných informací. To by významně pomohlo při optimalizaci dopravy, záchranných akcí v pohraničí, optimalizaci přeshraniční dopravy a přepravy apod. Existuje důvodný předpoklad, že velké množství dat je zpracováno neefektivně, duplicitně a samoúčelně, ale na druhé straně, že podstatná data nejsou zpracovávaná vůbec (např. vytíženost cest a železnic z pohledu provozu, počtu přepravených osob, efektivity vynaložených nákladů, spotřeby energie na trolejbusovou a železniční dopravu, výška vodních toků, stav a povaha vozovky led, sníh, voda, inteligentní řízení křižovatek. Tento projekt si klade za cíl zabezpečit zpracování kvalifikovaných analýz současného stavu informačního vybavení regionů a jejich vzájemného propojení na úrovni jednotlivých hráčů na poli regionálního rozvoje, návrh integrovaného řešení, pilotně ho otestovat, zhodnotit a navrhnout optimalizované řešení použitelné ve všech příhraničních regionech. V rámci projektu budou na základě úzké a intenzivní vzájemné spolupráce odstraněna duplicitně získávaná data na obou stranách hranice a dojde k zefektivnění práce se získanými daty, čímž se dosáhne optimalizaci využívání zdrojů, která bude jedním z výsledků projektu a která ušetří náklady a podpoří možnost investic do rozvoje služeb a tím rozvíjí oba regiony. Hlavním cílem je na základě komplexních analýz zpracovat detailní návrh a zabezpečit pilotní realizaci inteligentního integrovaného informačního systému pro potřeby optimalizace nákladů, zvýšení využívání kapacit a následného 5 / 28

6 rozvoje příhraničních regionů s následným zhodnocením a verifikací navrhnutého řešení tak, aby mohlo být zopakováno ve všech příhraničních regionech. Konkrétně tedy: - vytvoření sítě zainteresovaných subjektů a jejich vzájemná spolupráce a vzdělávání - analýza současného stavu v přeshraničním regionu v oblasti informačního propojení - návrh, realizace a pilotní otestování systému IRIS - zhodnocení navrženého modelu z pohledu udržitelnosti Očekávané přínosy projektu: - Systém IRIS zabezpečí optimalizaci práce s údaji různého druhu v reálném čase, které využívá nebo by mohla efektivně využívat veřejná správa a samospráva na obou stranách hranice, soukromé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Tato optimalizace následně přispěje k efektivnějšímu využití lidský i materiálních zdrojů. - Vytvoření systému IRIS zlepší přístup uživatelů IKT k informacím, které potřebují nebo které je zajímají, bez nadbytečnosti a v reálném čase. V reálném čase se budou moct informovat o dopravní situaci na cestě, stavu vozovky, zpoždění spojů hromadné dopravy, o probíhajících volnočasových aktivitách a ostatních údajů v systému IRIS, kterou jsou pro občany využitelné napříč oběma regiony - Vytvoří se efektivní propojení, rozšíření cílových skupin, podpora vytvoření přeshraničních partnerství, čímž se zvýší využití nabízených služeb na obou stranách hranice - Turisté pomocí systému IRIS získají informace, které potřebují nebo které je zajímají,(například o volnočasových aktivitách, ubytovacích kapacitách, turistických trasách apod.) na obou stranách hranice - Redukce tvorby emisních plynů na sledovaných dopravních cestách spojené se zvýšením plynulostí dopravy. 4.2 Vymezení projektu Projekt IRIS se zaměřuje na 2 hlavní trasy mezi Ostravou a Žilinou, Které jsou klíčové z pohledu dopravní infrastruktury. Tyto trasy jsou nejčastěji využity pro transport, lidí, zboží a služeb mezi oběma krajskými městy. Každá z těchto tras je dále ještě rozdělena na dvě varianty. 6 / 28

7 4.2.1 Trasa Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí - Žilina Varianta A: Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Makov Bytča Žilina Tato varianta, dlouhá 110 km, s obvyklou délkou trvání průjezdu 1 h 35 min vede z Frýdku Místku po silnici číslo 56 vedoucí přes Frýdlant nad Ostravicí, obec Bílá, za kterou se najíždí na silnici E442. Ta vede přes hranice česko-slovenskou hranici Bílá/Bumbálka Makov, dále městem Bytča (SK) kde se najíždí na dálnici D1 a poté D3 s dojezdem až k městu Žilina. 7 / 28

8 8 / 28 Varianta B: Ostrava Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Klokočov Turzovka Žilina - Tato varianta se shoduje s předchozí až k obci Staré Hamry. Za obci Staré Hamry se nepokračuje dále na obec Bílou, ale odbočí se na silnici číslo 484 vedoucí přes Česko slovenskou hranici, Klokočov (SK) až k městu Turzovka (SK). Dále pak po silnici číslo 487 a 541 do obce Kotěšová, odkud silnicí číslo 507 až do Žiliny. Tato trasa měří 103 km a za běžných okolností lze projet za 1 hodinu a 37 minut.

9 4.2.2 Trasa Ostrava Frýdek-Místek -- Jablunkov Čadca Žilina Varianta A: Ostrava Frýdek-Místek Jablunkov Čadca Žilina První varianta je dlouhá 107 km a při dodržení maximální povolené rychlosti a bez dopravních omezení zabere 1 hodinu a 31 minut. Trasa vede z Frýdku-Místku po silnicích číslo E462 a 68 směrem na Třinec. Před Třincem se pak najíždí na silnici E75, která vede přes Jablunkov, česko-slovenské hranice, město Čadca (SK) a Žilina. 9 / 28

10 Varianta B: Ostrava Havířov Český Těšín Jablunkov Čadca Žilina Na rozdíl od předchozích 3 variant trasa nevede přes Frýdek Místek, ale po silnici číslo 11 přes Havířov směrem na Český Těšín, poté po E75 až do Žiliny přes město Třinec dále směrem na Jablunkov až k Československé hranici Mosty u Jablunkova/ Svrčinovec, přes Čadcu a Kysucké Nové Mesto. Projetí této 106 km dlouhé trasy zabere 1 hodinu a 43 minut. 4.3 Investor Společnost IT Cluster o.s. Ostrava, která je investorem a provozovatelem projektu je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). Svou koncepcí sdružení, spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské 10 / 28

11 subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů a vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů. Hlavním cílem sdružení, je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. Investor úspěšně dokončil výzkumný a vývojový projekt s názvem Rozvoj IT Cluster V rámci tohoto projektu vyvinuli členové projektového týmu řadu technologických novinek, které byly v následujícím období úspěšně přeneseny do komerčního prostředí. V současné době IT Cluster o.s. Ostrava, sdružuje více než 20 významných moravskoslezských firem podnikajících převážně v oblasti IT, které disponují experty, z nichž jsou nominováni vhodní kandidáti na realizaci tohoto projektu. Vzhledem k dynamice vývoje v oblasti HW a dlouhodobým potřebám projektu se investor rozhodl, vybudovat novou HW infrastrukturu, která bude odpovídající současným i budoucím potřebám vývoje a provozu webové aplikace poskytující dopravní informace a v rámci projektu vysoutěžil potřebnou infrastrukturu. 4.4 Lokalizace projektu Země: Dotčené regiony: Česká republika, Slovenská republika Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj 4.5 Etapy projektu Etapa přípravná ( ) Hlavními činnostmi této etapy je sestavení marketingové a PR koncepce komunikace o realizaci projektu, druhou velkou oblastí je oblast samotného organizačního zajištění projektu (výběr dodavatele pro účetní a daňové poradenství, sestavení týmu, přesnější definice očekávaných výstupů). Dalšími činnostmi jsou prvotní pre-analýzy v oblastech: identifikace relevantních subjektů, existující informační toky, existující komunikační infrastruktura, vlivu centrální státní správy. Výstupem této etapy jsou: podepsaná smlouva s dodavatele, pre-analýzy v definovaných oblastech, zpracovaná marketingová a PR strategie Etapa analytická ( ) Základní aktivitou této etapy je vybrat a dále spolupracovat s externím dodavatelem následujících analýz: Identifikace relevantních subjektů, u kterých existuje potřeba výměny a využitelnosti dopravních informací, Analýza existujících informačních toků v oblasti dopravy, Identifikace vlivů orgánů centrální státní správy a Identifikace a analýza existující komunikační infrastruktury. Druhou neméně důležitou činností této etapy je příprava a implementace potřebné hw a SW infrastruktury a výběr a instalace potřebných SW nástrojů. Další aktivitou je realizovat smluvní přípravu s poskytovatelem dopravních informací a seznámení se se strukturou poskytovaných dopravních dat Výstupem této etapy jsou: podepsaná smlouva s externími dodavateli analýz, provedené analýzy externími dodavateli, podepsaná smlouva s poskytovatelem dopravních informací, v rámci pilotního projektu ověření komunikace s jednotným systémem dopravních informací pomoci protokolu DATEX II a návrh dílčích komponent systému IRIS 11 / 28

12 4.5.3 Etapa vývojová ( ) Hlavní aktivitou této etapy je vlastní vizualizace dat pro širokou veřejnost pomoci webového portálu. Tedy vývoj a unitní testování jednotlivých komponent systému IRIS, další integrační testy webové aplikace, která bude integrovat vstupní data (data o aktuální dopravní situaci) a následně je přehledně zobrazovat uživatelům. Pro komunikaci mezi jednotlivými datovými zdroji a finálním uložištěm bude využit dříve ověřený mezinárodní protokol DATEX II. Výstupem této etapy bude meziregionální informační systém IRIS připravený pro zahájení úvodního neveřejného pilotního testování Etapa testování a pilotního provozu ( ) Hlavním aktivitou etapy je provést integritní a výkonové testy, zahájit pilotní provoz meziregionálního integrovaného dopravního systému a zpřístupnit jej cílovým uživatelům, relevantním subjektům identifikovaným v příslušné analýza jak pro komerční tak pro nekomerční používání. V souladu s marketingovou a PR strategií je IRIS komunikován a propagován potencionálním uživatelům Etapa provozní ( ) Hlavní činností této etapy je poskytování webového, dopravního informačního systému IRIS relevantním subjektům. Poskytováním se myslí zpřístupnění systému na internetovém serveru a poskytování dopravních informací z meziregionální oblasti. Provoz potřebné HW infrastruktury a podpora produkčního systému. Hlavní náklady této etapy jsou náklady na správce systému, údržbu a provoz odpovídající infrastruktury a platby za přístup k dopravním informacím. 4.6 Specifika projektu Projekt Integrovaný regionálny informačný systém IRIS je specifickým svým pojetím. Snaží se integrovat dopravní informace v příhraničních oblastech. Je nutné v rámci projektu řešit rozdílnou legislativu České a Slovenské republiky. Také dostupnost, aktuálnost a úroveň integrací informací o dopravní situaci je v obou regionech odlišná. Dalším specifikem projektu je snaha integrovat relevantní, dostupné dopravní informace a využít je ke zvýšení plynulosti dopravy mezi krajskými městy. V současné době je velké množství subjektů, které disponují mnohdy kvalitními a aktuálními informacemi o dopravní situaci, ale tyto informace nejsou sdílené a nejsou dostupné, pro využití jak v komerční, tak nekomerční sféře. Přičemž jak mezinárodní studie ukazují, zavedení inteligentního řízení dopravy v určité oblasti přinášejí ročné stamilionové úspory soukromým i veřejným subjektům. 12 / 28

13 5 MARKETING PROJEKTU 5.1 Výchozí stav Projekt IRIS je realizován od roku 2012 a v průběhu medializace marketingové komunikace projekt narazil na objektivní překážky, neaktivitu/ nezájem vybraných médií o medializaci projektu a tohoto tématu formou neplacené redakční spolupráce. Poučeni z této historie se marketingová strategie komunikace pilotního produktu (Webové aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS musí ubírat pouze a čistě komerční a tedy placenou cestou. Jen tato forma může zajistit požadovaný výsledek a realizaci garantovaných výstupů. Jak již z historie komunikace projektu IRIS víme, úskalím komunikace tématu týkajícího se dopravní tématiky a IT je vždy odbornost a nesrozumitelnost pro jak redakce médií, tak i potencionální cílové skupiny z řad laické veřejnosti. Z tohoto důvodu se v komunikaci tohoto tématu bude realizovat edukativní / vysvětlovací kampaň formou tvrdých dat / faktů, které bude prezentovat v reálných situacích a následných přínosech pro zvolené cílové skupiny. Pro realizaci samotné marketingové strategie komunikace pilotního produktu je utvořen marketingový řídící výbor o 3 členech, kteří budou řídit hlavní strategický proud marketingové části/medializace pilotního produktu. Členy řídicího výboru jsou následující lidé: Hlavní manažer projektu IRIS Marketingový manažer Odborný garant projektu (případně stěžejních pracovních balíčků) IRIS 5.2 Definice produktu Definovaným produktem pro komunikaci je pilotní produkt (Webová aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS Dostupnost a aktuálnost produktu je zajištěna v režimu 24/7. Přínosy z efektivního využívání tohoto pilotního produktu je možno definovat takto: 13 / 28

14 Přínos Veřejný subjekt Komerční subjekt 1. Zvýšení bezpečnosti procesů týkajících se dopravy Ano Ano 2. Spolehlivost a rychlost v rozhodování dispečerské činnosti Ano Ano 3. Optimalizace při plánování tras Ano Ano 4. Snížení kongescí vlivem dostupnosti reálných dopravních informací o situaci na zájmové silniční Ano Ne síti 5. Plánování rozvoje silniční sítě Ano Ne 6. Modelování dopravních toků Ano Ano 7. Možnost sdílení dopravních informací mezi různými IS Ano Bude upřesněno 5.3 Cíle komunikace Cílem strategie marketingové komunikace pilotního produktu budou tyto hlavní body: Podpořit projekt Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS Prezentovat / uvést na trh pilotní produkt projektu IRIS (Webové aplikace s informacemi o dopravní situaci na trase Ostrava Žilina) Aktivně oslovit prioritní a sekundární cílové skupiny Podpořit dobré jméno a image projektu a jeho realizátorů 5.4 Cílové skupiny Pro marketingovou strategii komunikace pilotního produktu Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS budeme rozlišovat následující prioritní cílové skupiny: o o o o Veřejnou správu a samosprávu Provozovatele (komerční i obecní) údržby silnic a komunikací Odborná veřejnost (akademická sféra) Soukromý sektor zabývající se přepravou zboží materiálu a lidí (logistika, doprava, apod. ) Pro marketingovou strategii komunikace pilotního produktu Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS budeme rozlišovat následující sekundární cílové skupiny: o o o Veřejná správa a samospráva Vysoké školy Odborníci se zaměřením na inteligentní dopravní systémy 14 / 28

15 Každá cílová skupina má své specifikum, proto budeme pro danou cílovou skupinu přesně segmentovat danou komunikaci / informace 5.5 Místo komunikace Místem komunikace pro pilotní produkt bude prioritně Moravskoslezský kraj a sekundárně Žilinský kraj. Z tohoto důvodu je prioritně také rozpracován mediaplán pro Moravskoslezská kraj a také rozpočet. V rámci marketingové strategie komunikace předpokládáme multiplikační efekt, tzn. samostatné odborné přesahy do Žilinského kraje. 5.6 Nástroje komunikace / návrh media mixu Základními nástroji marketingové strategie komunikace pilotního produktu budou tyto komunikační kanály, které se budou navzájem propojovat a doplňovat. Témata a obsah komunikace bude zvolen tak, aby komunikace pilotního produktu fungovala v marketingových a komunikačních vlnách, tzn., aby se zacílení a viditelnost postupně znásobovala a provázala. A) TISK Placená inzerce firmou image inzerce doporučeného formátu 1/3 strany na výšku, v ideálním umístění na 3 nebo 5 straně daného periodika Přesné zacílení na periodika / časopisy z oblasti dopravy, logistiky, apod. o Dopravní noviny o Logistika 2x opakování o Transport - 2x opakování B) E-MARKETING Samostatná microsite pilotního produktu - trvalá přítomnost Sociální sítě speciální FB stránka projektu, která bude otevřena pro komunitu odborníků a bude také částečně fungovat jako aktivní zpětná vazba směrem k řešitelům projektu - trvalá přítomnost Web o realizaci projektu C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. 15 / 28

16 D) TISKOVINY Realizace speciální tiskoviny prezentující pilotní produkt a jeho přínosy. Tiskovina formátu 6 stran A4 složeno do DL letáku výsledného formátu A4, barevnost 4/4, matná křída, 2x lom Počet ks ks 5.7 Kreativní koncepce V průběhu celé marketingové komunikace budeme využívat a dodržovat jednotný grafický styl, který byl již použit / deklarován pro obecnou image komunikaci projektu IRIS. Kontinuitu v grafickém stylu a jeho dodržení bude zajišťovat marketingový manažer projektu. Předpokládáme následnou úzkou spolupráci s vybranou reklamní agenturou, která bude realizovat 1. etapu image marketingové komunikace projektu IRIS. Zajistíme tak pokračování spolupráce a využití všech grafických prvků z 1. etapy komunikace. Samozřejmě že tuto spolupráci bude potřeba s agenturou rozvíjet na komerční bázi, tzn., bude pro tuto část alokován samostatný/nový rozpočet mimo 1. etapu komunikace IRIS, která je samostatným a odděleným projektem. 5.8 Základní harmonogram Jedná se nyní o první verzi harmonogramu marketingové strategie komunikace pilotního projektu. Musí být detailně auditován / diskutován se zadavatelem a sladěn s ostatními cíli pilotního produktu. A) TISK 9/ /2014 B) E-MARKETING 9/2014 1/2015 C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) a. V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. D) TISKOVINY 9/ Rozpočet Níže uvedený rozpočet je uveden v cenách bez DPH a ve variantě marketingových nákupních cen media net, tzn. po odečtení agenturních provizí a slevových bonusů (první nákup, opakování, apod.) 16 / 28

17 Přesná výše rozpočtu bude postupně upravována / upřesňována v závislosti na přesných termínech realizace jednotlivých částí (např. u tiskové inzerce je velmi proměnlivá cena v závislosti na obsazení daného média a čase vydání) A) TISK Placená inzerce formou image inzerce doporučeného formátu 1/3 strany na výšku, v ideálním umístěním na 3 nebo 5 straně Přesné zacílení na periodika / časopisy z oblasti dopravy, logistiky, apod. o Dopravní noviny Kč o Logistika 2x opakování Kč o Transport - 2x opakování Kč CELKEM Kč B) E-MARKETING Samostatná microsite pilotního produktu - trvalá přítomnost Sociální sítě speciální FB stránka projektu, která bude otevřena pro komunitu odborníků a bude také částečně fungovat jako aktivní zpětná vazba směrem k řešitelům projektu - trvalá přítomnost Web realizace Vše v rámci realizace webu CELKEM Kč C) OOH MÉDIA (VENKOVNÍ REKLAMA) V rámci strategie komunikace pilotního projektu nepředpokládáme/ nedoporučujeme využití OOH médií z důvodu jejich vysoké finanční náročnost a menší účinnosti při použití menšího počtu těch médií. D) TISKOVINY Realizace speciální tiskoviny prezentující pilotní produkt a jeho přínosy. Tiskovina formátu 6 stran A4 složeno do DL letáku výsledného formátu A4, barevnost 4/4, matná křída, 2x lom Počet ks ks CELKEM 6.750,- Kč 6 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ Vlastníka a provozovatel projektu Vlastníkem a provozovatelem projektu je IT Cluster o.s. Významní účastnící projektu katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, KVADOS a.s., Právní forma a historie provozujícího subjektu - IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm nebo místem podnikání na území Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen IT ), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se 17 / 28

18 těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Posláním sdružení je zejména: v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje nabízet poradenské služby svým členům pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech Výzkum a vývoj v oblasti IT Vývoj a implementace informačních systémů Vývoj internetových technologií a aplikací Vývoj v oblasti mobilních technologií Vývoj v oblasti telekomunikační techniky Tvorba multimediálních prezentací Výroba, prodej a správa výpočetní techniky Sledování a střežení vozidel Poradenství a konzultační činnost v oblasti IT Grafika a marketing Vzdělávání v oblasti IT Celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů Jazyková výuka, odborné překlady a tlumočení 6.1 Potřeba lidských zdrojů Potřeby projektu Integrovaný regionálný informačný systém - IRIS budou pokryty, experty nominovanými z členských organizací sdružení. Vzhledem k výborné spolupráci IT Clustru o.s. a jednotlivých členu, jsou potřeby projektu operativně pokryty pracovníky, kteří jsou kmenoví zaměstnanci členů a s IT Clustrem o.s mají podepsanou dohodu o provedení práce. Výhodou je, že na projektu může operativně, podle potřeb projektu, spolupracovat větší skupina lidí, kteří jsou odborníky na danou problematiku, bez výrazného navýšení mzdových nákladů. Celkem v rámci projektu je počítáno s 14 pracovními pozicemi (v závorce je uveden předpokládaný hodinový rozsah prací), manažer projektu (1200 hodin), manažer publicistiky a monitoringu (1200 hodin), asistent manažera projektu (800 hodin), tři koordinátoři specifického cíle projektu (3 x 800 hodin), osm odborných pracovníků (8 x 1580 hodin). 18 / 28

19 6.1.1 Etapa přípravná ( ) V této etapě je stěžejní, zajistit administrativu projektu, připravit PR a komunikační strategii, také příprava následujících etap projektu, proto je zajištěna dostupnost členů týmu v rozsahu 25% fondu pracovní doby. Ve finančním vyjádření je cena zajištěných kapacit přibližně 450 tis. Kč Etapa analytická ( ) Jedná se jednu z klíčových etap projektu jak z pohledu doby trvání projektu, tak z pohledu důležitosti vůči výsledku projektu. Podle potřeb projektu je alokovaná kapacita jednotlivých členů týmu v rozsahu 20% až 25% fondu pracovní doby. Celková alokace prostředků na mzdy je 1,2 mil Kč. V rámci této etapy proběhne také koordinace prací s externími subjekty Etapa vývojová ( ) Další důležitou etapu projektu je etapa vývoje sw řešení. Tyto aktivity jsou zajištěny převážně odbornými pracovníky, kteří budou využívat dosavadních výsledků a analýz a dosud vyvinutých komponent. Pro tuto etapu je vyhrazeno 600 tis. Kč, ze mzdový prostředků projektu. Členové realizačního týmu jsou alokováni ve výši 25% fondu pracovní doby Etapa testování a pilotního provozu ( ) Potřeba kapacit je v této etapě u jednotlivých členů rozdílná pohybuje od 10% až 25% fondu pracovní doby. Zde bude probíhat testování a ladní aplikace. Rozpočet na tuto etapu je 500 tis. Kč Etapa provozní ( ) V této etapě není předpokládán další rozvoj projektu, ale pouze údržbu a provoz systému. Na tuto činnost je alokován, správce systému v rozsahu 10% pracovní doby, tzn. 1 pracovní v rozsahu přibližně 16 hodin měsíčně. Náklad etapy na pracovní pozici je ,- Kč (16 hodin * 200,- Kč * 36 měsíců) 7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 7.1 Východiska řešení Předmětem řešení je vytvořit pilotní realizaci integrovaného informačního systému poskytující informace k dopravní situaci v přeshraničních regionech České republiky a Slovenské republiky, konkrétně na trasách spojujících Ostravu a Žilinu. 19 / 28

20 Řešení se skládá ze tří částí: Zdrojová dopravní data Analýza a transformace dat na dopravní ukazatelé Vizualizace dat k dopravní situaci široké veřejnosti Zdrojová data Zdrojová data k dopravní situaci na sledovaných trasách mezi Ostravou a Žilinou lze rozdělit do tří hlavních skupin: Data poskytována Jednotným systémem dopravních informací pro ČR Data získána z flotil plovoucích vozidel Data získána z vlastních telematických zařízení umístěných na kritických místech sledovaných tras Tyto tři zdroje dat budou dále popsány podrobněji Variantní řešení zdrojových dat Analýza a transformace dat Pro využití zdrojových dat koncovými uživateli je potřeba zajistit převod těchto dat na ukazatelé, které jsou pro koncové uživatelé srozumitelné a zprostředkovávají informace o dopravní situaci pro jednotlivé trasy a jejich úseky. K tomuto účelu se využívají parametry (transformovaná data), jejíž hodnoty jsou výsledkem analýzy obvykle několika různých typů vstupních dat. Trasy jsou rozděleny do několika úseků, resp. segmentů. Požadované ukazatelé jsou pak vyhodnocovány jak pro jednotlivé úseky, tak pro celou trasu. Vstupní data se tedy transformují do následujících parametrů: Celková aktuální dojezdová doba Počítá se jako součet invertovaných zpoždění jednotlivých úseků na trase a součet průměrných průjezdů jednotlivých tras. Tj. jako součet aktuálních dojezdových dob všech úseků trasy. Celkové aktuální zpoždění Pro daný úsek se vypočítává z aktuální rychlosti vozidel a délky úseku. Celkové aktuální zpoždění na dané trase je dáno součtem hodnot na jednotlivých úsecích. Aktuální průměrná rychlost Průměrná rychlost dosahovaná na dané trase vypočtená na základě dat aktuálně projíždějících vozidel. Lze použít také pro výpočet poměru aktuální rychlosti vůči maximální povolené rychlosti na daném úseku. Intenzita vozů nad 3,5 tuny Udává počet vozů s hmotností nad 3,5 tuny, agregovaný během nějakého časového intervalu. Vedle aktuálního počtu vozidel na daném úseku je možné provést srovnání s maximálním naměřeným počtem vozidel za sledované období. (Tyto informace jsou získávány z mýtných bran.) 20 / 28

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více