ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ"

Transkript

1 ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA VÝZVY SROP LEDEN 2005

2 ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJEE Tyto závazné osnovy ekonomického hodnocení akcí v rámci grantových schémat Moravskoslezského kraje, vznikly jako reakce na širokou diskusi expertů na ekonomické hodnocení projektů, jak provádět ekonomické hodnocení projektů a akcí v programu SROP a byly doporučeny Řídícím orgánem SROP. Tento materiál neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví žadatele (tzv. finanční zdraví), ale hodnotí samotnou akci. Postup žadatele při otázce, jaké musí zpracovat podklady pro ekonomické zhodnocení akce je následující: 1. Podle výše celkových nákladů akce v korunách (uznatelných i neuznatelných) se identifikuje v následující tabulce náročnost akcí. Této náročnosti podle charakteru žadatele (privátní - veřejný subjekt) odpovídá typ ekonomického hodnocení a jemu příslušná závazná osnova. Jednotlivé body osnov jsou podrobně popsány a vysvětleny v podrobných metodikách, 2. Pro případ I. až III. úrovně náročnosti akce se žadatelé mají řídit metodikou zpracování Studie proveditelnosti a metodickou příručkou Analýza nákladů a přínosů, podle kterých je doporučeno zpracovávat tyto přílohy Žádosti o financování akce, 3. V případě IV. úrovně náročnosti akce má žadatel k dispozici metodiku Evropské komise pro zpracování CBA. 4. Podle dané metodiky zpracuje žadatel požadované přílohy k akci. Všechny výše uvedené metodiky jsou k dispozici na webových stránkách internetového serveru Moravskoslezského kraje V následujícím návrhu počítáme vždy s celkovými náklady akcí v českých korunách (ne tedy jen s uznatelnými náklady akcí, nebo výší požadované dotace). 2/2

3 Privátní akce žadatelem je podnikatel Úroveň náročnosti I Od výše Do výše Typ ekonomického hodnocení akce Pozn. Min. velikost 1 3 mil. Kč Zjedn. SP Metodika MMR akce II 3 mil. Kč 10 mil. Kč Zákl. SP Metodika MMR III 10 mil. Kč 90 mil. Kč Zákl. SP+Zákl. CBA Metodika MMR IV 90 mil. Kč - Zákl. SP +R CBA Metodika EK Zkratky: Zjedn. SP Zákl. SP Zákl. CBA R CBA zjednodušená studie proveditelnosti základní studie proveditelnosti základní CBA rozšířená analýza nákladů a přínosů podle doporučené metodiky a rozsahu Evropské komise Veřejné akce žadatelem je kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené obcí nebo krajem, nestátní neziskové organizace (pokud realizují neziskovou akci), případně Hospodářská komora ČR a její složky s působností v Moravskoslezském kraji Rozdíl oproti osnovám u privátních akcí spočívá především v charakteru akce. Stejné body osnovy jsou naplňovány kvalitativně jinými daty odpovídajícími veřejnoprávnímu a neziskovému zaměření akcí. Jako příklad uvádíme například marketingový mix, který i v případě předkladatele obce vychází ze základních 4P, protože se jedná v tomto případě o službu a ne o klasický produkt, dále musí obec řešit problematiku ceny, zda bude poskytovat tu službu bezplatně, nebo za zvýhodněnou cenu a jaké budou dopady na obecní rozpočet atd 1 Minimální velikost akcí v rámci grantových schémat je dána v Pokynech pro žadatele. 3/3

4 Úroveň náročnosti I Od výše Do výše Typ ekonomického hodnocení akce Pozn. Min. velikost 2 4 mil. Kč Zjedn. SP Metodika MMR akce II 4 mil. Kč 10 mil. Kč Zákl. SP Metodika MMR III 10 mil. Kč 90 mil. Kč Zákl. SP + Zákl. CBA Metodika MMR IV 90 mil. Kč - Zákl. SP + R CBA Metodika EK Zkratky: Zjedn. SP Zákl. SP Zákl. CBA R CBA zjednodušená studie proveditelnosti základní studie proveditelnosti základní CBA rozšířená analýza nákladů a přínosů podle doporučené metodiky a rozsahu Evropské komise I. Úroveň finanční náročnosti akce Zjednodušená studie proveditelnosti Titulní stránka 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručné vyhodnocení akce 4. Stručný popis podstaty akce a jejích etap 5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix i. Analýza trhu a odhad poptávky ii. Marketingová strategie iii. Marketingový mix 6. Management akce a řízení lidských zdrojů 7. Technické a technologické řešení akce 8. Dopad akce na životní prostředí 9. Zajištění investičního majetku 10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 11. Finanční plán a analýza akce 2 Minimální velikost akcí v rámci grantových schémat je v Pokynech pro žadatele. 4/4

5 i. Kalkulace ii. Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce 13. Harmonogram akce 14. Závěrečné shrnující hodnocení akce Přílohy II. Úroveň finanční náročnosti akce Základní studie proveditelnosti Rozdíl základní SP od zjednodušené SP je především v hloubce a rozsahu zpracovávaných kapitol doporučené osnovy, ve smysluplném variantním řešení akce a z části i v samotné struktuře doporučené osnovy (kapitoly navíc jsou označeny červeně). Titulní stránka 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Strukturované vyhodnocení akce 4. Stručný popis podstaty akce a jejích etap 5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix i. Analýza trhu a odhad poptávky ii. Marketingová strategie iii. Marketingový mix 6. Management akce a řízení lidských zdrojů 7. Technické a technologické řešení akce 8. Dopad akce na životní prostředí 9. Zajištění dlouhodobého majetku 10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 11. Finanční plán a analýza akce a. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu i. Kalkulace ii. Analýza bodu zvratu b. Finanční plán 5/5

6 i. Plán průběhu nákladů a výnosů ii. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí iii. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti akce 13. Řízení rizik (citlivostní analýza) 14. Harmonogram akce 15. Podrobné závěrečné hodnocení akce Přílohy III. Úroveň finanční náročnosti akce Základní studie proveditelnosti + Základní CBA Základní studie proveditelnosti je stejná jako v předchozím případě (II. Úroveň náročnosti), navíc je požadována základní Analýza nákladů a přínosů akce v následující struktuře osnovy: 1. Úvodní informace 2. Přehled výsledků CBA 3. Vymezení beneficientů 4. Definice investiční akce 5. Popis metodiky 6. C&B v podobě hotovostních toků i. Finanční toky akce ii. Socio-ekonomické náklady a přínosy akce 7. Výpočet kriteriálních ukazatelů 8. Citlivostní analýza 9. Vyhodnocení akce a závěr 6/6

7 IV. Úroveň finanční náročnosti akce Základní studie proveditelnosti + CBA dle metodiky Evropské komise U akcí tohoto rozsahu se předpokládá zpracování Analýzy nákladů a přínosů podle metodiky Evropské komise a dle individuálních parametrů vyplývajících z charakteru akce. Metodika Evropské komise k CBA je přístupná v anglické verzi i v českém překladu na stránkách a také na stránkách (pouze v českém překladu). 7/7

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PRO 1. VÝZVU JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2 REGIONU SOUDRŽNOSTI PRAHA 2004 2006 KAPITOLA V PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ A DÍLČÍ OPATŘENÍ OPATŘENÍ 1.2 VERZE 1.1 Č.J.: 16719/2004-53

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více