Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424"

Transkript

1 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424

2 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny INSTALACE Před zapojením... 4 Zapojení do elektrické sítě Zabudování... 5 POPIS Zařízení... 6 Příslušenství... 7 Ovládací panel... 8 Ovladač volby funkce / automatického programu... 9 Displej... 9 POUŢIVÁNÍ Jak nastavit/změnit čas Volba zastavení otočné plotny Programování Úrovně výkonu Funkce Expresní program Funkce ohřátí a udrţení teploty Ohřátí na 2 polohách Funkce automatické přípravy Návod pro automatické funkce Rozmrazování Funkce automatického rozmrazování Funkce grilu Návod pro vaření pomocí funkce grilu Kombinovaná funkce grilu a mikrovlnné trouby Návod pro vaření pomocí kombinované funkce grilu a mikrovlnné trouby Funkce horkovzdušného grilu Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušného grilu Funkce horkovzdušné trouby Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušné trouby Kombinovaná funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Návod pro vaření pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Dětská pojistka Časovač PÉČE A ČIŠTĚNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TESTOVÁNÍ PROVOZNÍHO VÝKONU... 27

3 INFORMACE PRO UŽIVATELE Vybrali jste si kombinovanou mikrovlnnou troubu HOTPOINT-ARISTON. Při návrhu tohoto zařízení byly nejdůleţitějšími faktory optimálně lehké pouţití a jednoduchá obsluha. Kombinovaná mikrovlnná trouba v sobě spojuje vlastnosti mikrovlnné trouby s vlastnostmi tradiční trouby. Široký rozsah dostupných nastavení vám umoţní zvolit si právě takový způsob úpravy pokrmů, který si přejete pouţít. Její provedení umoţňuje jednoduché ovládání. Funkce jsou pohodlně umístěné na ovládacím panelu. Displej poskytuje informace a pomáhá vám zvolit nastavení. Princip fungování Mikrovlnné trouby k vaření vyuţívají elektromagnetické vlny. Tyto vlny se nacházejí i ve volném prostředí kolem nás jako radioelektrické vlny, světlo nebo infračervené záření. Jejich frekvence je na kmitočtovém pásmu MHz. Jejich vlastnosti jsou: Odráţejí je kovy. Procházejí všemi ostatními typy materiálů. Jsou absorbovány molekulami vody, tuku a cukru. Je-li pokrm vystaven mikrovlnnému záření, jeho molekuly rychle kmitají, coţ způsobuje vznik tepla. Mikrovlnné záření proniká do pokrmu do hloubky asi 2,5 cm. Je-li pokrm tenčí, můţe být uvařen v celém svém objemu pomocí přenosu tepla stejně, jak je to u tradiční trouby. Je důleţité vědět, ţe mikrovlny způsobují uvnitř pokrmu jednoduchou termickou reakci a nejsou tedy škodlivé. Ochrana životního prostředí Materiál obalu tohoto zařízení je recyklovatelný. Přispějte k jeho recyklaci tím, ţe ho umístíte do nádoby s komunálním odpadem vyhrazeným k tomuto účelu, a ochráníte tím ţivotní prostředí. Vaše zařízení zároveň obsahuje velké mnoţství recyklovatelných materiálů. Jsou označeny tímto symbolem z důvodu, aby se tyto součásti při jejich likvidaci nemíchaly s jiným typem odpadu. Tímto způsobem bude recyklace zařízení zabezpečena za nejlepších moţných podmínek v souladu s Evropským nařízením č. 2002/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu. Ohledně zjištění nejbliţšího sběrného místa pro vaše zařízení kontaktujte váš obecní/městský úřad nebo vašeho prodejce. Děkujeme vám, ţe děláte maximum pro ochranu ţivotního prostředí. Obr. 01

4 INFORMACE PRO UŽIVATELE Upozornění: Umístěte tento návod vždy u vašeho zařízení V případě, že by zařízení bylo předmětem prodeje nebo darování jiné osobě, zabezpečte, aby nový majitel obdržel i tento návod. Prosíme, přečtěte si tento návod předtím, než vaši troubu nainstalujete a začnete používat. Pokyny v návodu slouží pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních lidí. Bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určeno k pouţívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností nebo povědomí, kromě případu, ţe tyto osoby budou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a tato jim poskytne instrukce k pouţití, nebo jim tato osoba pomůţe. Zařízení není dětská hračka a nesmí být pouţito k tomuto účelu. Je určeno výlučně pro domácí pouţití k vaření, ohřevu a rozmrazování pokrmů. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nevhodného pouţití. Zkontrolujte, jestli kuchyňské nádobí, které se chystáte pouţít, je vhodné pro pouţití v mikrovlnné troubě. Neponechávejte v troubě ţádné předměty během její nečinnosti. Abyste zabránili poškození zařízení, nikdy ho nenechávejte pracovat prázdné nebo bez otočné plotny. Nemanipulujte s dírkami na předním zámku zařízení, protoţe to můţe vést k jeho poškození a nutnosti servisní opravy. Těsnění a rám dvířek musí být pravidelně kontrolovány za účelem zabezpečení, ţe nejsou poškozené. Jeví-li známky začínajícího poškození, zařízení nepouţívejte a poţádejte specializovaného technika o jeho kontrolu. Pokud pokrm ohříváte v plastovém nebo papírovém obalu, dohlíţejte na troubu z důvodu rizika vzniku poţáru. Pokud vyuţíváte kombinovanou funkci mikrovlnné a horkovzdušné trouby, nepouţívejte kovové obaly, kovové příbory nebo kovové uzávěry a spony obalů do mrazničky. Obsah lahví a nádob pro děti musí být po vyjmutí z trouby zamíchán nebo protřepán, a před pouţitím je nutné si ověřit teplotu obsahu z důvodu předcházení nebezpečí popálení. Nikdy neohřívejte láhev s dudlíkem (nebezpečí vybouchnutí). Nikdy nedovolte dětem pouţít mikrovlnnou troubu bez dozoru, krom případu, ţe obdrţeli přiměřené instrukce k tomu, aby dítě troubu pouţilo bezpečným způsobem a aby chápalo nebezpečí hrozící při pouţití trouby nevhodným způsobem. Pro vyjmutí pokrmů z trouby vţdy pouţívejte ochranné rukavice. Některé nádoby pohlcují teplo z pokrmů a můţou být velmi horké. Tekutiny a další pokrmy musí být ohřívány v otevřených nádobách, jinak můţou vybouchnout. Neohřívejte v troubě vajíčka ve skořápce a celá vajíčka vařená natvrdo z důvodu rizika vybouchnutí i v případě, ţe uţ jsou uvařená. U ohřívání nápojů můţou horké tekutiny náhle vytrysknout, dokonce i po ukončení ohřevu, proto je nutné přijmout preventivní opatření při manipulaci s těmito nápoji. U ohřevu malého mnoţství pokrmu (např. 1 omáčka, 1 croissant apod.) umístěte vedle pokrmu sklenici vody. Příliš dlouhý čas vaření můţe pokrm vysušit, nebo dokonce spálit. Abyste tomu předešli, nikdy neuplatňujte stejné časy vaření, jako u tradiční pečicí trouby. Pokud se objeví dým, troubu ihned zastavte, odpojte přívod elektrické energie a dvířka ponechte zavřená, aby se případný oheň uvnitř trouby uhasil.

5 INSTALACE Před zapojením Upozornění: Přesvědčte se o tom, že vaše zařízení nebylo během přepravy poškozeno (poškození dvířek, těsnění apod.). Zpozorujete-li jakékoliv poškození, kontaktujte vašeho prodejce a zařízení nepoužívejte. Za účelem jednoduché dostupnosti potřebných informací o vašem zařízení doporučujeme, abyste si tyto informace poznamenali na stránku Pozáruční servis. Zapojení do elektrické sítě Zkontrolujte, ţe: Elektroinstalace má vhodné napětí. Kabelové rozvody jsou v dobrém stavu. Průměr kabelů splňuje poţadavky na instalaci. Vaše elektroinstalace má ochranu v rozsahu alespoň 16 ampér. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho elektroinstalatéra. Elektrické rozvody je nutné instalovat předtím, neţ připojíte zařízení k domácí elektrické síti. Elektrotechnická bezpečnost musí být zajištěna pomocí patřičné instalace v domácnosti. Během instalace a údrţby musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě; jistič/pojistky je nutné odpojit nebo vyjmout. K zapojení zařízení je nutné pouţít (standardní) přívodní kabel se 3 vodiči o průměru 1,5 mm² (1 fáze + 1 nulový vodič + 1 uzemňovací vodič), který musí být zapojen do sítě o V ~ jednofázová síť s CEI standardní 1 fáze + 1 nulový vodič + 1 uzemňovací vodič elektrická zásuvka nebo jiná, která vyhovuje poţadavkům na instalaci. Ochranný kabel (zeleno-ţlutý) je zapojen do zařízení a musí být připojen k uzemnění zařízení. Pokud je zařízení připojeno pomocí zásuvky, musí zůstat po instalaci zařízení přístupná. Nulový vodič trouby (modrý kabel) musí být připojen k nulovému vodiči sítě. Zabezpečte, ţe vaše elektroinstalace má systém, přístupný uţivateli, který umoţňuje odpojení zařízení od elektrické sítě, s kontaktní plochou minimálně 3 mm pro všechna ukončení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení vzniku jakéhokoliv nebezpečí vyměněn výrobcem v autorizovaném servisním středisku nebo jinou podobnou kvalifikovanou osobou. Upozornění: Nepřebíráme na sebe zodpovědnost za jakýkoliv úraz v důsledku neexistujícího, vadného nebo nevhodného uzemnění. Vykazuje-li trouba jakékoliv neobvyklé projevy, odpojte ji od přívodu elektřiny nebo vypněte příslušný jistič na přívodu elektřiny do trouby.

6 INSTALACE Zabudování Zařízení můţe být instalováno pod pracovní deskou nebo v otvoru kuchyňské linky (uzavřený nebo otevřený), který má poţadované parametry pro zabudování (Obr. 02). Nepouţívejte vaše zařízení ihned (vyčkejte 1 2 hodiny) po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí, protoţe kondenzace vlhkosti by mohla způsobit jeho špatné fungování. Obr. 02

7 Zařízení Obr. 03 Ovládací panel Vnitřní otvor trouby Otočná plotna B D Otočná plotna: ohřívá pokrm stejnoměrně bez potřeby s ním manipulovat. Otáčí se v obou směrech. Pokud tomu tak není, ověřte, ţe jsou všechny prvky správně umístěny. Nezkoušejte ji otáčet manuálně, protoţe by se mohl poškodit vodicí systém otáčení. Můţe se pouţívat i jako talíř na pokrm. Pokud ho chcete vyjmout, pouţijte úchopová místa uvnitř otvoru trouby. Unášecí systém: Umoţňuje otočné plotně se otáčet (Obr. 04). Vodicí kolečka: Kolečka musí být umístěna ve správném směru (Obr. 04). Pokud se neotáčejí správně, zkontrolujte, jestli se pod nimi nenacházejí nečistoty. Rukojeť dvířek Obr. 04

8 POPIS Příslušenství Grilovací rošt (Obr. 05) je moţné pouţívat k opékání, smaţení nebo grilování. Rošt nesmí za ţádných okolností být pouţíván u funkce mikrovlnné trouby, kombinace mikrovlnné trouby a grilu a kombinace mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby spolu s kovovými obaly. Můţete však pokrm ohřívat zabalený v alobalu a uloţený na talíři, který oddělí alobal od grilovacího roštu. Obr. 05 Smaltovaný pečicí plech (Obr. 06): Můţe se pouţívat do poloviny naplněný vodou pro vodní lázeň na vaření nebo ohřívání pokrmů. Můţe se pouţívat i jako nádoba na vaření/pečení. Obr. 06 Poznámka: Přesvědčte se, ţe plech je správně umístěn na bočních mříţkách a vzduch můţe volně cirkulovat. Použití kombinace grilovacího roštu a smaltovaného plechu: Pro pečení a sběr šťávy z pečení umístěte grilovací rošt na smaltovaný plech (Obr. 07). Obr. 07 Boční mřížky (Obr. 08): 2 regály s háčky vám umoţní umístit příslušenství ve 3 polohách. Z 3 poloh umístění je moţné si vybrat podle typu úpravy pokrmu a typu pokrmu (Obr. 08/09). U funkce grilu nebo kombinace grilu a mikrovlnné trouby upravujte pokrm v případě větších pokrmů (např. pečené maso) v 1. poloze a v případě menších pokrmů (např. sekaná nebo klobása) v 3. poloze. Obr. 08 U funkce horkovzdušné trouby uloţte grilovací rošt nebo pečicí plech do polohy 1 nebo 2 v závislosti na pokrmech, které budete upravovat. Obr. 09

9 POPIS Ovládací panel Obr. 10 Ovladač -/+ vám umoţní nastavit čas, trvání programu, úroveň výkonu, hmotnost pokrmu a teplotu u programu horkovzdušné trouby. Tlačítko HODINY vám umoţní nastavit čas. Tlačítko START/STOP vám umoţní program spustit, přerušit ho, anebo ho úplně ukončit v jeho průběhu. Tlačítko C/W vám umoţňuje potvrdit vaši volbu. Ovladač FUNKCE/AUTO PROGRAM vám umoţní zvolit si program stejně jako automatickou funkci a typ pokrmu.

10 Obr. 11 Displej Displej vás provází programováním různých nastavení: Nastavení času Trvání programu Úroveň výkonu (jednotka: Watt) Hmotnost pokrmu (jednotka: gram) Zastavení otočné plotny Automatické programy Obr. 12

11 Jak nastavit/změnit čas Po zapojení vašeho zařízení, nebo po delším výpadku dodávky elektřiny se na displeji objeví. Nastavení hodin Pro nastavení času točte ovladačem, nastavte např. 6:30 Displej Volbu potvrďte stlačením tlačítka HODINY nebo START. Pípnutí potvrdí, ţe vaše hodiny jsou nastaveny. Změna času Displej Stlačte tlačítko HODINY. Časový displej začne blikat. Nastavte nový čas (např. 7:30) točením ovladače. Volbu potvrďte stlačením tlačítka HODINY nebo START. Pípnutí potvrdí, ţe vaše hodiny jsou nastaveny. Poznámka: Pokud nestlačíte tlačítko pro potvrzení, čas zobrazený na displeji se po minutě automaticky uloží. Vaše zařízení je vybaveno záložním zdrojem, takže v případě výpadku elektřiny bude čas zobrazen ještě jeden den. Zastavení otočné plotny Pokud je v troubě nedostatek místa pro volné otáčení pokrmu, zapněte před spuštěním programu nebo během něj funkci ZASTAVIT PLOTNU. Poznámka: Automatický rozmrazovací program neumožňuje zastavit otočnou plotnu. Aktivace funkce: Stlačte tlačítko ZASTAVIT PLOTNU, symbol se rozsvítí a plotna se zastaví. Zrušení funkce: Pro zrušení funkce postupujte stejným způsobem. Pokud je funkce ZASTAVIT PLOTNU aktivována, je nutné v polovině programu otočit obal s pokrmem nebo pokrm promíchat.

12 POUŽÍVÁNÍ Programování Vaše zařízení je teď připojeno a zobrazuje správný čas. Pomocí rukojeti otevřete dvířka. Umístěte pokrm dovnitř zařízení a dvířka zavřete. Nejsou-li dvířka dostatečně zavřena, zařízení nebude pracovat. Pokud otevřete dvířka během provozu, program se nezruší, jenom je přerušen. Pro opětovné spuštění programu zavřete dvířka a stlačte tlačítko START. Pokud se do 1 minuty od programování neuskuteční ţádná činnost, 3 pípnutí vás vyzvou k modifikaci nebo zahájení programu. Po další minutě nečinnosti zařízení znovu zapípá, nastavení se vymaţou a znovu se zobrazí hodiny. Pokud stlačíte tlačítko START/STOP a dvířka jsou zavřená, přerušíte program. Program úplně vymaţete, pokud stlačíte tlačítko START/STOP po dobu 2 sekund, anebo pokud otočíte ovladač do pozice OFF. Pokud si chcete ověřit nastavený výkon mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. Pokud chcete nastavit po ukončení prvního programu další program, otevřete dvířka a znovu je zavřete. Při ukončení kaţdého programu zařízení 3krát zapípá; znovu se zobrazí čas. Pokud ponecháte dvířka na troubě otevřené, po 3 minutách v ní zhasne světlo. Opět zapnout ho můţete otočením ovladače do pozice. Za účelem odstranění vlhkosti je vaše zařízení vybaveno funkcí opoţděného ventilátoru. V závislosti na pouţitém typu programu (sólo/gril/kombinace) bude ventilátor zařízení pracovat i po ukončení programu. Vypne se automaticky. Úrovně výkonu Výkon Pouţití W/900 W Rychlý ohřev nápojů, vody, pokrmů s velkým obsahem vody, vaření pokrmů s velkým obsahem vody (polévky, omáčky, rajčata, atd.) 800 W/700 W Příprava čerstvé nebo mraţené zeleniny 600 W Rozpuštění čokolády 500 W Příprava ryb a korýšů, ohřev 2 jídel současně, příprava luštěnin, ohřev nebo vaření jemných vaječných jídel 400 W/300 W Příprava mléčných pokrmů, dţemu 200 W Manuální rozmrazování, změknutí másla, rozpuštění zmrzliny 100 W Rozmrazování pečiva s obsahem smetany VÝSTUPNÍ VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY: W

13 POUŽÍVÁNÍ Funkce Programování výkonu Displej Otočte ovladač pro volbu funkce mikrovlnné trouby. Na displeji svítí maximální výkon W. Pokud chcete zvolit niţší výkon mikrovln, např. 500 W, otočte ovladačem. Úroveň výkonu potvrďte tlačítkem C/W, na displeji se objeví volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného trvání programu, např. 10 minut. Nastavení potvrďte tlačítkem START. Světlo se zapne a program se spustí. Poznámka: Pokud během provozu trouby otevřete dvířka, zařízení se zastaví a na displeji se objeví čas, který zbývá do ukončení programu. Pro pokračování v programu jednoduše zavřete dvířka a stlačte START. Čas je možné nastavit kdykoliv pomocí otáčení ovladačem +/-. Expresní program Expresní program Displej S ovladačem nastaveným na pozici OFF (0) stlačte tlačítko START na jednu sekundu, čímţ nastavíte expresní 30sekundový program. Mikrovlnná trouba pracuje na maximální výkon (1 000 W). Světlo se zapne a program se spustí. Expresní program můţete nastavit maximálně na 2 minuty a 30 sekund. Po kaţdém stlačení tlačítka START se připočte dalších 30 sekund programu. Pro maximální čas 2 minuty 30 sekund tedy stlačte tlačítko START 5krát. V průběhu programu ho můţete změnit otočením ovladače - -/+ do maximální hodnoty 2 minut 30 sekund. Funkce ohřátí a udržení teploty Ohřívání a udržování teploty Displej Pokud váš pokrm ponecháte v troubě bez toho, abyste otevřeli dvířka po ukončení programu, po 2 minutách se spustí funkce ohřívání a udrţení teploty, která udrţuje teplotu vašeho jídla. 3 pípnutí po 15 minutách vám oznámí ukončení programu ohřívání a udrţení teploty.

14 POUŽÍVÁNÍ Ohřívání 2 jídel současně polohách Pro dosaţení nejlepších výsledků ohřívání 2 jídel současně nastavte funkci mikrovlnné trouby na výkon 500 W a umístěte jeden talíř na otočnou plotnu a druhý na grilovací rošt do polohy 3. Doporučení: Talíře přikryjte ochranným příklopem nebo fólií pro mikrovlnné trouby, anebo dalším obráceným talířem. Časy uvedené níţe jsou platné pro teplé nebo chlazené pokrmy, anebo konzervované potraviny s pokojovou teplotou. Typ pokrmu Množství Čas Homogenní jídlo, jako je pyré, hrášek, celer, atd. 2 x 200g talíře Jídlo se smíšenou konzistencí, jako je dušené maso, ravioly apod. 2 x 300g talíře Funkce automatické přípravy U funkcí automatického vaření jsou čas a reţim úpravy zvoleny automaticky podle druhu pokrmu a jeho hmotnosti. Pomocí ovladače můţete zvolit následující reţimy automatického vaření: Hotová jídla určená ke konzumaci: Pro hotová jídla zvolte nastavení programu. Pizza: Pro automatickou přípravu pizzy jsou k dispozici 2 moţnosti. Volba slouţí pro čerstvou pizzu, volba pro mraţenou pizzu. Volba 1 znamená 12minutový program, který odpovídá času přípravy pizzy ve velikosti podnosu na pizzu. V případě potřeby můţete trvání programu upravit. Volba 2 pro mraţenou pizzu vychází z hmotnosti pizzy. Po zvolení postupujte stejným způsobem jako u jiných druhů jídel, zadáním hmotnosti pizzy. Automaticky navolený čas je moţné v případě potřeby upravit. Hovězí, vepřové, drůbeţ: Můţete si zvolit mezi 3 automatickými programy: Zvolte F P pro čerstvé vepřové maso. Zvolte F B pro čerstvé hovězí maso. Zvolte F C pro čerstvé drůbeţí maso. Ryba: Pro rybí maso zvolte F. Zelenina: Můţete si zvolit mezi 3 automatickými programy přípravy zeleniny. Volby U 1 a U 2 se pouţívají pro přípravu čerstvé zeleniny. Volba U 3 slouţí pro mraţenou zeleninu. (Detaily naleznete v NÁVODU PRO AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.) Programování času automatické přípravy dle hmotnosti pokrmu Displej Otočte ovladač a zvolte si druh pokrmu, který chcete připravit, např. rybu. Otočte ovladačem +/-, dokud se neobjeví na displeji F. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji se objeví minimální hmotnost pro daný pokrm (100 g pro ryby). Otočte ovladačem +/- pro nastavení hmotnosti, např. 150 g. Potvrďte stlačením tlačítka START. Čas příslušného programu se automaticky vypočítá, objeví se na displeji a program se spustí.

15 POUŽÍVÁNÍ Návod pro automatické funkce Tato funkce ( ) se pouţívá k ohřevu chlazených hotových jídel (lasagne, sýrový koláč, gratinovaná ryba, atd.) s hmotností 100 g g. Jídla se ohřívají funkcí mikrovlnné trouby. Jídlo vyjměte z obalu a umístěte ho na teploodolný talíř (podnos) podobné velikosti, vhodný do mikrovlnné trouby. Pro nejlepší výsledek zakryjte jídlo folií do mikrovlnné trouby, anebo krytem určeným pro mikrovlnné trouby či jiným talířem. Hotová jídla pro přímou konzumaci Umístěte jídlo na otočnou plotnu. Po ohřevu nechte před servírováním jídlo pár minut odpočinout, aby bylo zabezpečeno rovnoměrné rozloţení tepla. Pro upečení a zapečení čerstvé pizzy na pizzovém talíři zvolte kategorii. V automatickém programu zvolte moţnost 1 a v případě potřeby nastavte čas programu. Pizzu připravujeme pomocí kombinované funkce mikrovlnné trouby a grilu. Talíř s pizzou umístěte vţdy přímo na otočnou plotnu. Čerstvá pizza Mražená pizza Pro upečení a zapečení mražené pizzy s hmotností 125 g 650 g zvolte kategorii pouţití speciálního nádobí na pizzu naprogramujte hmotnost. Talíř s pizzou umístěte vţdy přímo na otočnou plotnu.. Při Tato funkce se pouţívá pro pečení masa s hmotností 500 g g. Pro pečení a zapečení vepřového masa zvolte kategorii. Pro pečení a zapečení hovězího masa zvolte kategorii. Pečení probíhá v kombinaci funkcí mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba a mikrovlnná trouba + gril. Vepřové Hovězí Jídlo umístěte na teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli odstříkování omastku a dýmu. Čím budou kousky masa tenčí, tím bude výsledek lepší. Vyjměte maso z chladničky a nechte ho před umístěním do trouby 1 hodinu v pokojové teplotě. Umístěte podnos s masem na grilovací mříţku na pozici 2. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa odpočinout, coţ pak dělá maso jemnějším.

16 POUŽÍVÁNÍ Návod pro automatické funkce Drůbež Tato funkce (FC) se pouţívá k vaření nebo pečení celého kuřete nebo částí kuřete (stehen apod.) o hmotnosti 500 g g. Kuře se upravuje kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby. Pouţijte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Kuře můţe být umístěno i přímo na pečicí plech. Před vařením udělejte do kůţe kuřete několik dírek, abyste předešli stříkání šťávy. Kuře potřete olejem, posypte solí a pepřem a dle chuti i kořením. Celé kuře: Pokrm umístěte na podnosu na grilovací mříţku v poloze 1. Části kuřete: Do hmotnosti 900 g je umístěte na pečicí plech v poloze 2. Po upečení před servírováním nechce kuře ještě 5 minut stát v troubě. Ryby Zelenina Čerstvá Mražená Tato funkce (F) se pouţívá k pečení ryby o hmotnosti 100 g g. Pro pečení v troubě se hodí všechny druhy ryb. Přesvědčte se ale, ţe je ryba čerstvá. Pokrm se připravuje pouţitím funkce mikrovlnné trouby. Rybu můţete připravovat v celku, jako plátky nebo filety. Pokud ji upravujete v celku, pro co nejlepší výsledek nejsilnější části nařeţte. Rybu poloţte na okrouhlý nebo oválný podnos, vhodný do mikrovlnné trouby, přidejte 2 3 lţíce vody, citronový dţus nebo bílé víno a přikryjte během úpravy poklopem nebo krytem do mikrovlnné trouby. Umístěte podnos na otočnou plotnu. V polovině programu zazní zapípání a na displeji se objeví ţe nejlepšího výsledku dosáhnete, kdyţ rybu otočíte. Tato funkce se pouţívá k úpravě zeleniny o hmotnosti 100 g g. Zelenina se připravuje pomocí funkce mikrovlnné trouby. Vyberte čerstvou zeleninu a před vařením přidejte: - do 200 g: 2 lţíce vody, - do 500 g: ½ dcl vody, - do g: 1 dcl vody., coţ vám připomene, Pouţívejte nádobu vhodnou pro daný objem zeleniny a přikryjte ji (kromě přípravy hub). Umístěte nádobu na otočnou skleněnou plotnu. V polovině programu zazní zapípání a na displeji se objeví, coţ vám připomene, ţe nejlepší výsledek dosáhnete, kdyţ zeleninu promícháte. Dle chuti přidejte olej a koření. Po ukončení vaření před servírováním nechte zeleninu na pár minut odstát v troubě. Zvolte si kategorii U1 pro úpravu tvrdší, vláknitější zeleniny: Růţičková kapusta, strouhané bílé zelí, plátky mrkve, kostky celeru, atd. Zvolte si kategorii U2 pro úpravu měkčí zeleniny s vyšším obsahem vody: Jemné krouţky póru, krouţky rajčat, prouţky špenátu, fenykl, kousky květáku nebo brokolice, atd. Zvolte si kategorii U3 pro úpravu mraţené zeleniny: Prouţky mrkve, kousky květáku nebo brokolice, růţičková kapusta, jemné krouţky póru, prouţky špenátu.

17 POUŽÍVÁNÍ Rozmrazování Rozmrazování pokrmů ve vaší mikrovlnné troubě šetří váš drahocenný čas. Pro rozmrazování pokrmů pouţijte funkci AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANÍ nebo funkci MIKROVLNKA na výkonu 200 W. Co byste měli vědět: Malé kousky masa nebo ryb se můţou uvařit bezprostředně po rozmrazení. Větší kusy jako například vepřová pečeně nebo celá ryba zůstanou i po ukončení rozmrazovacího cyklu mírně zmraţené. Doporučujeme je nechat po ukončení rozmrazovacího programu ještě odstát po dobu minimálně takovou, jako byla doba trvání programu rozmrazování, aby pokrm získal stejnoměrnou teplotu. Rozmrazení pokrmu pokrytého ledem bude trvat delší dobu. V tomto případě bude potřeba zvýšit čas rozmrazování. Doporučení: Čas rozmrazování je závislý na typu zařízení. Zároveň se mění dle tvaru, velikosti, počáteční teploty a kvality rozmrazovaného pokrmu. Většinu pokrmů je potřeba vyjmout z jejich obalu. Nezapomeňte z obalů odstranit kovové uzávěry. V polovině programu rozmrazování je potřeba pokrm otočit, promíchat nebo oddělit, pokud bylo k sobě přimrazeno více kusů. Pokud rozmrazujete velké kusy masa nebo ryb, které nedovolí otočné plotně se otáčet, pouţijte funkci zastavení plotny. V tomto případě pokrm pravidelně otáčejte. Maso nebo ryby rozmrazujte poloţené na spodní straně talíře (je otočen opačně), který je poloţen na jiném podnosu. Tak můţe šťáva, která by jinak způsobila přehřátí pokrmu, odtékat. Nikdy neuvařený pokrm znovu nezmrazujte. Trvání programu rozmrazování: Doby programu rozmrazování jsou kalkulovány pro pokrm zmraţený na teplotu -18 C. Dají vám alespoň přehled o potřebné době rozmrazování, i kdyţ jednotlivé konkrétní časy se pak liší podle tloušťky pokrmu, jeho tvaru, velikosti a balení. Volby programu: K dispozici jsou tyto programy automatického rozmrazování: d 1 Odpovídá výkonu 200 W, výkonu pro rozmrazování. Volbu d1 pouţijte, pokud chcete rozmrazovat jakýkoliv pokrm v jakémkoliv mnoţství, které neodpovídá volbám d2, d3 a d4. Zvolte si trvání rozmrazovacího programu. Můţete se řídit tabulkou předpokládaných časů na rozmrazování. d2 d3 d4 Rozmrazování masa, drůbeţe, ryb a zeleniny Rozmrazování chleba Rozmrazování hotových jídel

18 POUŽÍVÁNÍ Funkce automatického rozmrazování Zvolte si druh a mnoţství pokrmu, které chcete rozmrazovat, a funkce automatického rozmrazování naprogramuje potřebný čas rozmrazování. Automatické rozmrazování Displej Otočte ovladač do pozice automatického rozmrazování a na displeji se objeví d1. Otočte ovladačem +/- a zvolte si d2/d3/d4, např. d2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Pro program rozmrazování d1 se na displeji ukáţe čas. Pro programy d2/d3/d4 se na displeji objeví 100 g (minimální hmotnost pro rozmrazování). Otočte ovladačem +/- pro nastavení času (u d1) nebo hmotnosti (u d2/d3/d4), např. 700 g. Potvrďte stlačením tlačítka START. Čas příslušného programu se automaticky vypočítá, objeví se na displeji a program se spustí. Poznámky: Čas rozmrazování je kalkulován automaticky vzhledem k hmotnosti pokrmu. Může se lišit v závislosti od počátečné teploty pokrmu. (Časy platí pro pokrmy zmražené na -18 C.) V polovině programu automatického rozmrazování pokrmů s hmotností více než 350 g (kromě chleba) se na displeji objeví a zapípání vás upozorní, že nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud pokrm nyní otočíte. Po otočení dvířka zavřete a stlačte tlačítko START. Tím bude program rozmrazování pokračovat. Čas rozmrazování není možné měnit, pokud používáte funkci automatického rozmrazování. Pro dosažení ještě lepších výsledků by během funkce automatického rozmrazování neměla být aktivní funkce zastavení plotny. Pro pokrmy, které nejsou v kategoriích uvedených v tabulce, použijte funkci mikrovlnné trouby na výkon 200 W nebo funkci rozmrazování d1. Přibližné časy pro rozmrazování naleznete zde: Pokrm Množství Čas Doporučení Jemné pečivo a pečivo z listového těsta 400 g 1 3 min. Mušle 500 g 5 7 min. Umístěte na papír na pečení, v polovině programu otočte Umístěte na talíř, v polovině programu promíchejte Loupané krevety 100 g 1 2 min. Krevety vcelku 200 g 2 4 min. Langusty 500 g 6 8 min. Jahody/maliny/třešně angrešty/borůvky/černý rybíz 250 g 7 9 min. 6 8 min. 5 7 min.

19 POUŽÍVÁNÍ Funkce grilu Tato funkce se pouţívá pro vaření a pečení pokrmů, jako jsou gratinovaná jídla a maso. Můţe se pouţít i před nebo po funkci vaření dle receptu. Upozornění: Po použití funkce grilu můžou být úchopové části horké. Měli byste horký pokrm držet mimo dosah dětí. Pokud zařízení pracuje v kombinovaném módu, doporučujeme, aby děti pohybující se v blízkosti zařízení byly pod dohledem dospělé osoby z důvodu vysokých teplot uvnitř zařízení. Pokud používáte funkci grilu, chraňte své ruce při vyndávání pokrmu z trouby pomocí rukavic a používejte na pokrm teploodolnou nádobu, například nehořlavé sklo nebo čínský porcelán. Zařízení nabízí 3 výkonové úrovně grilu: nízká (GP 1) / střední (GP 2) / vysoká (GP 3). Obvykle se výkon GP3 pouţívá pro grilování masa nebo ryb a výkon GP1 a GP2 v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby pro gratinovaná jídla a pečení jemnějších jídel. Grilovací rošt uloţte dle výšky obalu pokrmu nebo pokrmu samotného. Programování funkcí grilu Displej Otočte ovladač na pozici funkce grilu. Na displeji svítí GP3 a zařízení čeká na vaši volbu úrovně grilování. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit niţší úroveň grilování, např. GP2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času grilování, např. 20 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámka: Čas grilování můžete kdykoliv změnit jednoduše pomocí ovladače -/+. Návod na vaření pomocí funkce grilu Umístěte pokrm na grilovací rošt umístěný nad pečicím plechem (pro zachycení šťávy) a vloţte ho do polohy 3. V polovině času vaření pokrm otočte. Pokrm Množství Čas Jitrnice, klobásy, buřty (propíchejte vidličkou) 4 6 kusů min. Vepřová sekaná 4 kusy min. Jehněčí kotlety 4 kusy min. Pečená ţebírka 800 g min. Slanina 4 6 plátků min.

20 POUŽÍVÁNÍ Kombinovaná funkce grilu a mikrovlnné trouby Tato funkce vám umoţní pouţívat funkci grilu a mikrovlnné trouby najednou, coţ urychluje přípravu pokrmu. Můţete kombinovat kterýkoliv ze 3 výkonů grilu s kterýmkoliv výkonem mikrovlnné trouby do 700 W. Programování kombinace grilu a mikrovlnné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci grilu a mikrovlnné trouby. Na displeji svítí výkon 500 W a zařízení čeká na vaši volbu výkonu mikrovlnné trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jiný výkon mikrovlnné trouby, např. 300 W. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí úroveň grilování GP3 a zařízení čeká na vaši volbu úrovně grilování. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit niţší úroveň grilování, např. GP2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času kombinované funkce grilování a mikrovlnné trouby, např. 20 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámka: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače -/+. Pokud si chcete ověřit nastavení výkonu mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. Návod pro vaření pomocí kombinované funkce grilu a mikrovlnné trouby Pouţívejte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokrm umístěte na podnos na grilovací rošt a do polohy 1, v polovině programu pokrm otočte. Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli stříkání omastku a dýmu. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa si odpočinout, coţ pak dělá maso jemnější. Pokrm Množství Program Čas Jehněčí kýta (s kostí) g 200 W + GP min. Steak s kostí 800 g 200 W + GP min. Kuře, perlička g 500 W + GP min. Krůtí pečeně 800 g 300 W + GP min. Vepřová pečeně g 300 W + GP min. Telecí pečeně g 300 W + GP min.

21 POUŽÍVÁNÍ Funkce horkovzdušného grilu Tato funkce vám umoţní pouţívat funkci grilu a teplého vzduchu najednou, coţ přináší rovnoměrnou úpravu velkých kusů pokrmu. Teplota vaření můţe být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Programování kombinované funkce grilu a horkovzdušné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci grilu a horkovzdušné trouby. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 180 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času kombinované funkce grilování a horkovzdušné trouby, např. 40 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Zařízení umožňuje předehřátí mikrovlnné trouby stejným způsobem, jako nastavujete program horkovzdušné trouby. Zapípání oznámí, že naprogramované teploty bylo dosaženo. Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušného grilu Pokrm umístěte na podnos na grilovací rošt a do polohy 1. V polovině programu pokrm otočte. Pokrm Množství Teplota Čas Hovězí pečeně g 190 C min. Celé kuře g 180 C min. Vepřová pečeně g 170 C 90 min.

22 POUŽÍVÁNÍ Funkce horkovzdušné trouby Horkovzdušná trouba vám umoţní vaření a pečení pokrmů stejným způsobem jako u tradiční trouby. Programování funkce horkovzdušné trouby Displej Otočte ovladač na funkci horkovzdušné trouby. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 180 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času, např. 40 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Zařízení umožňuje předehřátí mikrovlnné trouby stejným způsobem, jako nastavujete program horkovzdušné trouby. Zapípání oznámí, že naprogramované teploty bylo dosaženo. Doporučení: Teplota vaření může být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Čas vaření může být nastaven od 0 do 90 minut. Je lepší zvolit kratší čas a pak eventuálně v případě potřeby čas přidat podle zbarvení pokrmu. Příslušenství (grilovací rošt a pečicí plech) používejte vždy v poloze 1 nebo 2. Tím optimalizujete rozložení tepla a výsledek úpravy pokrmu. Používejte teploodolné nádoby. Během vyndávání pokrmu z trouby vždy chraňte svoje ruce pomocí rukavic, protože nádoba může být velmi horká. Pokud chcete po použití jedné z horkovzdušných funkcí vaření použít funkci rozmrazování, doporučujeme, abyste ponechali troubu na 10 minut bez činnosti za účelem jejího ochlazení. Příprava 2 pokrmů současně: Pečení 2 jablkových koláčů najednou: čas minut při 200 C. Doporučujeme první koláč umístit na pečicí plech do polohy 1 a druhý koláč do koláčové formy na grilovací rošt do polohy 3. V polovině programu pečení nádoby s koláči zaměňte.

23 POUŽÍVÁNÍ Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušné trouby * Je potřeba troubu předehřát na uvedené teploty. Pokrm Teplota Poloha Čas Maso: Vepřová pečeně (1 kg) Telecí pečeně (1 kg) Hovězí pečeně (1 kg) Jehněčí kýta (1,5 kg) Drůbeţ (1.2 kg) Velká drůbeţ Králík 160 C 180 C 220 C* 180 C 180 C 180 C 230 C Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 90 min min min min min. 1½ 2 hod min. Ryba: (1.2 kg) Celá (pstruh, losos) 180 C Smalt. pečicí plech v poloze min. Zelenina: Gratinované brambory Lasagne Nadívaná rajčata Pečivo/koláče: Pěnový koláč Janovský koláč Pěnová roláda Dort Cukroví Linecké těsto Smetana Madlenky Piškot Sýrový koláč Kuličky Máslové těsto Linecký máslový koláč Sladké pečivo z listového těsta 180 C 180 C 180 C 150 C 150 C 150 C 160 C 180 C 160 C 160 C 170 C 170 C 170 C 180 C 180 C 200 C 250 C* Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1, koláčová forma, průměr 26 cm Grilovací rošt v poloze 1, speciální forma Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze min min min min min min min min min min. Vodní lázeň min min min min min Dle velikosti min min Jiné: Paštika (1 kg) Pikantní koláč Uzavřený hrnec (dušené maso) Chléb (500 g mouky) 190 C 170 C 160 C 220 C* Grilovací rošt v poloze 1 Grilovací rošt v poloze 2, 20 cm forma Grilovací rošt v poloze 1 V závislosti na nádobě, grilovací rošt v poloze 2 1½ hod min. 1½ 3 hod min.

24 POUŽÍVÁNÍ Kombinovaná funkce teplovzdušné a mikrovlnné trouby Kombinovaná funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby vám umoţní kombinovat mikrovlny s vařením pomocí teplého vzduchu, co šetří váš drahocenný čas. U této funkce jsou k dispozici následující výkony mikrovlnné trouby: W. Teplota vaření můţe být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Čas vaření můţe být od 0 do 60 minut. Programování funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci teplovzdušné a mikrovlnné trouby. Na displeji svítí výkon 500 W a zařízení čeká na vaši volbu výkonu mikrovlnné trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jiný výkon mikrovlnné trouby, např. 200 W (maximální výkon u této funkce je 500 W). Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 150 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času této kombinované funkce, např. 30 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Pokud si chcete ověřit nastavený výkon mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. obal. Doporučení: Pro přípravu pokrmů pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby nepoužívejte kovový Vaření 2 pokrmů současně: Vaření 800 g telecí pečeně a gratinovaných rajčat s 800 g brambor současně, čas: 55 min. při 170 C, výkon mikrovlnné trouby 300 W. Doporučujeme umístit nádobu s gratinovaným pokrmem na otočnou plotnu a telecí pečeně na grilovací rošt do polohy 3. Upozornění: Nikdy nepředhřívejte vaší troubu pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení.

25 POUŽÍVÁNÍ Návod pro vaření pomocí kombinované funkce teplovzdušné a mikrovlnné trouby Pouţívejte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyrobený z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli stříkání omastku a dýmu. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa odpočinout, coţ pak dělá maso jemnějším. Pokrm Jehněčí kýta s kostí Množ. Programování teplo+mikrovln. Čas min. Doporučení Na podnosu na grilu v pozici 2 Steak s kostí Na podnosu na grilu v pozici 2 Kuře, perlička Na podnosuna grilu v pozici 1 Krůtí pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Vepřová pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Telecí pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Dětská pojistka Pro zabránění pouţití mikrovlnné trouby nekompetentní osobou můţete aktivovat funkci DĚTSKÉ POJISTKY. Aktivace funkce: Stlačte po dobu 5 sekund tlačítko START/STOP, zatímco jsou dvířka na zařízení otevřená, dokud se neobjeví na displeji symbol klíče. Dvojité zapípání potvrdí, ţe vaše trouba je dočasně uzamčena. Teď není moţné spustit ţádný program. Zrušení funkce: Funkci zrušíte stejným způsobem: stlačte tlačítko START/STOP po dobu 5 sekund, zatímco jsou dvířka otevřená. Z displeje zmizí znak klíče a objeví se hodiny. Odemčení zařízení je potvrzeno dvojitým zapípáním. Časovač Na vaší mikrovlnné troubě můţete vyuţít funkci ČASOVAČ. Nastavení časovače: Otočte ovladač do pozice OFF. Stlačte tlačítko časovače. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času. Volbu potvrďte stlačením tlačítka START. Přednastavený čas se začne odpočítávat. Uplynutí přednastaveného času zařízení oznámí pomocí 3 zapípání. Pro zrušení funkce otevřete dvířka a stlačte tlačítko STOP.

26 PĚČE A ČIŠTĚNÍ Doporučujeme mikrovlnnou troubu pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla uvnitř i zvenku zařízení. Pouţijte vlhkou houbičku s mýdlem. Pokud zařízení není udrţováno v čistotě, můţe dojít k poškození jeho povrchu, coţ výrazně sniţuje jeho ţivotnost a můţe to zapříčinit vznik nebezpečných situací. Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění, troubu nepouţívejte, dokud autorizovaná osoba nevykoná servisní opravu. Pro jednodušší čištění je moţné vyjmout otočnou plotnu. Pokud ji chcete vyjmout, uchopte ji za úchopová místa určená k tomuto účelu. Pokud vyjmete i unášecí systém, zabraňte, aby se do otvoru osy motoru dostala voda. Nezapomeňte po vyčištění do trouby vrátit unášecí systém, vodicí kolečka a otočnou plotnu na své místo. Nečistěte zařízení parním čističem. Nedoporučujeme k čištění pouţít abrazivní (brusné) prostředky, alkohol nebo rozpouštědla. Je pravděpodobné, ţe ty zařízení poškodí. Pokud trouba nepříjemně zapáchá nebo je pokryta nečistotami, povařte v troubě hrnek vody s citrónovým dţusem po dobu 2 minut a vyčistěte zařízení malým mnoţstvím čisticího přípravku. Obr. 13 Pokud se chystáte čistit strop otvoru trouby, nakloňte topné těleso grilu směrem dolů (Obr. 13). Topné těleso grilu odháčkujete stlačením tyčky nahoře vlevo. (Obr. 14). Obr. 14

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS OVLÁDACÍ PANEL 13a 13b 13c 13d 13e 13f CS 13g 14a 14b 14c 14d POPIS 1. Parní koš 2. Rysky pro vodu a rýži 3. Vyjímatelná keramická nádoba 4. Odměrka 5. Lžíce na rýži 6. Polévková lžíce 7. Víko 8. Vnitřní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více