Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424"

Transkript

1 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424

2 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny INSTALACE Před zapojením... 4 Zapojení do elektrické sítě Zabudování... 5 POPIS Zařízení... 6 Příslušenství... 7 Ovládací panel... 8 Ovladač volby funkce / automatického programu... 9 Displej... 9 POUŢIVÁNÍ Jak nastavit/změnit čas Volba zastavení otočné plotny Programování Úrovně výkonu Funkce Expresní program Funkce ohřátí a udrţení teploty Ohřátí na 2 polohách Funkce automatické přípravy Návod pro automatické funkce Rozmrazování Funkce automatického rozmrazování Funkce grilu Návod pro vaření pomocí funkce grilu Kombinovaná funkce grilu a mikrovlnné trouby Návod pro vaření pomocí kombinované funkce grilu a mikrovlnné trouby Funkce horkovzdušného grilu Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušného grilu Funkce horkovzdušné trouby Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušné trouby Kombinovaná funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Návod pro vaření pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Dětská pojistka Časovač PÉČE A ČIŠTĚNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TESTOVÁNÍ PROVOZNÍHO VÝKONU... 27

3 INFORMACE PRO UŽIVATELE Vybrali jste si kombinovanou mikrovlnnou troubu HOTPOINT-ARISTON. Při návrhu tohoto zařízení byly nejdůleţitějšími faktory optimálně lehké pouţití a jednoduchá obsluha. Kombinovaná mikrovlnná trouba v sobě spojuje vlastnosti mikrovlnné trouby s vlastnostmi tradiční trouby. Široký rozsah dostupných nastavení vám umoţní zvolit si právě takový způsob úpravy pokrmů, který si přejete pouţít. Její provedení umoţňuje jednoduché ovládání. Funkce jsou pohodlně umístěné na ovládacím panelu. Displej poskytuje informace a pomáhá vám zvolit nastavení. Princip fungování Mikrovlnné trouby k vaření vyuţívají elektromagnetické vlny. Tyto vlny se nacházejí i ve volném prostředí kolem nás jako radioelektrické vlny, světlo nebo infračervené záření. Jejich frekvence je na kmitočtovém pásmu MHz. Jejich vlastnosti jsou: Odráţejí je kovy. Procházejí všemi ostatními typy materiálů. Jsou absorbovány molekulami vody, tuku a cukru. Je-li pokrm vystaven mikrovlnnému záření, jeho molekuly rychle kmitají, coţ způsobuje vznik tepla. Mikrovlnné záření proniká do pokrmu do hloubky asi 2,5 cm. Je-li pokrm tenčí, můţe být uvařen v celém svém objemu pomocí přenosu tepla stejně, jak je to u tradiční trouby. Je důleţité vědět, ţe mikrovlny způsobují uvnitř pokrmu jednoduchou termickou reakci a nejsou tedy škodlivé. Ochrana životního prostředí Materiál obalu tohoto zařízení je recyklovatelný. Přispějte k jeho recyklaci tím, ţe ho umístíte do nádoby s komunálním odpadem vyhrazeným k tomuto účelu, a ochráníte tím ţivotní prostředí. Vaše zařízení zároveň obsahuje velké mnoţství recyklovatelných materiálů. Jsou označeny tímto symbolem z důvodu, aby se tyto součásti při jejich likvidaci nemíchaly s jiným typem odpadu. Tímto způsobem bude recyklace zařízení zabezpečena za nejlepších moţných podmínek v souladu s Evropským nařízením č. 2002/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu. Ohledně zjištění nejbliţšího sběrného místa pro vaše zařízení kontaktujte váš obecní/městský úřad nebo vašeho prodejce. Děkujeme vám, ţe děláte maximum pro ochranu ţivotního prostředí. Obr. 01

4 INFORMACE PRO UŽIVATELE Upozornění: Umístěte tento návod vždy u vašeho zařízení V případě, že by zařízení bylo předmětem prodeje nebo darování jiné osobě, zabezpečte, aby nový majitel obdržel i tento návod. Prosíme, přečtěte si tento návod předtím, než vaši troubu nainstalujete a začnete používat. Pokyny v návodu slouží pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních lidí. Bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určeno k pouţívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností nebo povědomí, kromě případu, ţe tyto osoby budou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a tato jim poskytne instrukce k pouţití, nebo jim tato osoba pomůţe. Zařízení není dětská hračka a nesmí být pouţito k tomuto účelu. Je určeno výlučně pro domácí pouţití k vaření, ohřevu a rozmrazování pokrmů. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nevhodného pouţití. Zkontrolujte, jestli kuchyňské nádobí, které se chystáte pouţít, je vhodné pro pouţití v mikrovlnné troubě. Neponechávejte v troubě ţádné předměty během její nečinnosti. Abyste zabránili poškození zařízení, nikdy ho nenechávejte pracovat prázdné nebo bez otočné plotny. Nemanipulujte s dírkami na předním zámku zařízení, protoţe to můţe vést k jeho poškození a nutnosti servisní opravy. Těsnění a rám dvířek musí být pravidelně kontrolovány za účelem zabezpečení, ţe nejsou poškozené. Jeví-li známky začínajícího poškození, zařízení nepouţívejte a poţádejte specializovaného technika o jeho kontrolu. Pokud pokrm ohříváte v plastovém nebo papírovém obalu, dohlíţejte na troubu z důvodu rizika vzniku poţáru. Pokud vyuţíváte kombinovanou funkci mikrovlnné a horkovzdušné trouby, nepouţívejte kovové obaly, kovové příbory nebo kovové uzávěry a spony obalů do mrazničky. Obsah lahví a nádob pro děti musí být po vyjmutí z trouby zamíchán nebo protřepán, a před pouţitím je nutné si ověřit teplotu obsahu z důvodu předcházení nebezpečí popálení. Nikdy neohřívejte láhev s dudlíkem (nebezpečí vybouchnutí). Nikdy nedovolte dětem pouţít mikrovlnnou troubu bez dozoru, krom případu, ţe obdrţeli přiměřené instrukce k tomu, aby dítě troubu pouţilo bezpečným způsobem a aby chápalo nebezpečí hrozící při pouţití trouby nevhodným způsobem. Pro vyjmutí pokrmů z trouby vţdy pouţívejte ochranné rukavice. Některé nádoby pohlcují teplo z pokrmů a můţou být velmi horké. Tekutiny a další pokrmy musí být ohřívány v otevřených nádobách, jinak můţou vybouchnout. Neohřívejte v troubě vajíčka ve skořápce a celá vajíčka vařená natvrdo z důvodu rizika vybouchnutí i v případě, ţe uţ jsou uvařená. U ohřívání nápojů můţou horké tekutiny náhle vytrysknout, dokonce i po ukončení ohřevu, proto je nutné přijmout preventivní opatření při manipulaci s těmito nápoji. U ohřevu malého mnoţství pokrmu (např. 1 omáčka, 1 croissant apod.) umístěte vedle pokrmu sklenici vody. Příliš dlouhý čas vaření můţe pokrm vysušit, nebo dokonce spálit. Abyste tomu předešli, nikdy neuplatňujte stejné časy vaření, jako u tradiční pečicí trouby. Pokud se objeví dým, troubu ihned zastavte, odpojte přívod elektrické energie a dvířka ponechte zavřená, aby se případný oheň uvnitř trouby uhasil.

5 INSTALACE Před zapojením Upozornění: Přesvědčte se o tom, že vaše zařízení nebylo během přepravy poškozeno (poškození dvířek, těsnění apod.). Zpozorujete-li jakékoliv poškození, kontaktujte vašeho prodejce a zařízení nepoužívejte. Za účelem jednoduché dostupnosti potřebných informací o vašem zařízení doporučujeme, abyste si tyto informace poznamenali na stránku Pozáruční servis. Zapojení do elektrické sítě Zkontrolujte, ţe: Elektroinstalace má vhodné napětí. Kabelové rozvody jsou v dobrém stavu. Průměr kabelů splňuje poţadavky na instalaci. Vaše elektroinstalace má ochranu v rozsahu alespoň 16 ampér. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho elektroinstalatéra. Elektrické rozvody je nutné instalovat předtím, neţ připojíte zařízení k domácí elektrické síti. Elektrotechnická bezpečnost musí být zajištěna pomocí patřičné instalace v domácnosti. Během instalace a údrţby musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě; jistič/pojistky je nutné odpojit nebo vyjmout. K zapojení zařízení je nutné pouţít (standardní) přívodní kabel se 3 vodiči o průměru 1,5 mm² (1 fáze + 1 nulový vodič + 1 uzemňovací vodič), který musí být zapojen do sítě o V ~ jednofázová síť s CEI standardní 1 fáze + 1 nulový vodič + 1 uzemňovací vodič elektrická zásuvka nebo jiná, která vyhovuje poţadavkům na instalaci. Ochranný kabel (zeleno-ţlutý) je zapojen do zařízení a musí být připojen k uzemnění zařízení. Pokud je zařízení připojeno pomocí zásuvky, musí zůstat po instalaci zařízení přístupná. Nulový vodič trouby (modrý kabel) musí být připojen k nulovému vodiči sítě. Zabezpečte, ţe vaše elektroinstalace má systém, přístupný uţivateli, který umoţňuje odpojení zařízení od elektrické sítě, s kontaktní plochou minimálně 3 mm pro všechna ukončení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení vzniku jakéhokoliv nebezpečí vyměněn výrobcem v autorizovaném servisním středisku nebo jinou podobnou kvalifikovanou osobou. Upozornění: Nepřebíráme na sebe zodpovědnost za jakýkoliv úraz v důsledku neexistujícího, vadného nebo nevhodného uzemnění. Vykazuje-li trouba jakékoliv neobvyklé projevy, odpojte ji od přívodu elektřiny nebo vypněte příslušný jistič na přívodu elektřiny do trouby.

6 INSTALACE Zabudování Zařízení můţe být instalováno pod pracovní deskou nebo v otvoru kuchyňské linky (uzavřený nebo otevřený), který má poţadované parametry pro zabudování (Obr. 02). Nepouţívejte vaše zařízení ihned (vyčkejte 1 2 hodiny) po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí, protoţe kondenzace vlhkosti by mohla způsobit jeho špatné fungování. Obr. 02

7 Zařízení Obr. 03 Ovládací panel Vnitřní otvor trouby Otočná plotna B D Otočná plotna: ohřívá pokrm stejnoměrně bez potřeby s ním manipulovat. Otáčí se v obou směrech. Pokud tomu tak není, ověřte, ţe jsou všechny prvky správně umístěny. Nezkoušejte ji otáčet manuálně, protoţe by se mohl poškodit vodicí systém otáčení. Můţe se pouţívat i jako talíř na pokrm. Pokud ho chcete vyjmout, pouţijte úchopová místa uvnitř otvoru trouby. Unášecí systém: Umoţňuje otočné plotně se otáčet (Obr. 04). Vodicí kolečka: Kolečka musí být umístěna ve správném směru (Obr. 04). Pokud se neotáčejí správně, zkontrolujte, jestli se pod nimi nenacházejí nečistoty. Rukojeť dvířek Obr. 04

8 POPIS Příslušenství Grilovací rošt (Obr. 05) je moţné pouţívat k opékání, smaţení nebo grilování. Rošt nesmí za ţádných okolností být pouţíván u funkce mikrovlnné trouby, kombinace mikrovlnné trouby a grilu a kombinace mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby spolu s kovovými obaly. Můţete však pokrm ohřívat zabalený v alobalu a uloţený na talíři, který oddělí alobal od grilovacího roštu. Obr. 05 Smaltovaný pečicí plech (Obr. 06): Můţe se pouţívat do poloviny naplněný vodou pro vodní lázeň na vaření nebo ohřívání pokrmů. Můţe se pouţívat i jako nádoba na vaření/pečení. Obr. 06 Poznámka: Přesvědčte se, ţe plech je správně umístěn na bočních mříţkách a vzduch můţe volně cirkulovat. Použití kombinace grilovacího roštu a smaltovaného plechu: Pro pečení a sběr šťávy z pečení umístěte grilovací rošt na smaltovaný plech (Obr. 07). Obr. 07 Boční mřížky (Obr. 08): 2 regály s háčky vám umoţní umístit příslušenství ve 3 polohách. Z 3 poloh umístění je moţné si vybrat podle typu úpravy pokrmu a typu pokrmu (Obr. 08/09). U funkce grilu nebo kombinace grilu a mikrovlnné trouby upravujte pokrm v případě větších pokrmů (např. pečené maso) v 1. poloze a v případě menších pokrmů (např. sekaná nebo klobása) v 3. poloze. Obr. 08 U funkce horkovzdušné trouby uloţte grilovací rošt nebo pečicí plech do polohy 1 nebo 2 v závislosti na pokrmech, které budete upravovat. Obr. 09

9 POPIS Ovládací panel Obr. 10 Ovladač -/+ vám umoţní nastavit čas, trvání programu, úroveň výkonu, hmotnost pokrmu a teplotu u programu horkovzdušné trouby. Tlačítko HODINY vám umoţní nastavit čas. Tlačítko START/STOP vám umoţní program spustit, přerušit ho, anebo ho úplně ukončit v jeho průběhu. Tlačítko C/W vám umoţňuje potvrdit vaši volbu. Ovladač FUNKCE/AUTO PROGRAM vám umoţní zvolit si program stejně jako automatickou funkci a typ pokrmu.

10 Obr. 11 Displej Displej vás provází programováním různých nastavení: Nastavení času Trvání programu Úroveň výkonu (jednotka: Watt) Hmotnost pokrmu (jednotka: gram) Zastavení otočné plotny Automatické programy Obr. 12

11 Jak nastavit/změnit čas Po zapojení vašeho zařízení, nebo po delším výpadku dodávky elektřiny se na displeji objeví. Nastavení hodin Pro nastavení času točte ovladačem, nastavte např. 6:30 Displej Volbu potvrďte stlačením tlačítka HODINY nebo START. Pípnutí potvrdí, ţe vaše hodiny jsou nastaveny. Změna času Displej Stlačte tlačítko HODINY. Časový displej začne blikat. Nastavte nový čas (např. 7:30) točením ovladače. Volbu potvrďte stlačením tlačítka HODINY nebo START. Pípnutí potvrdí, ţe vaše hodiny jsou nastaveny. Poznámka: Pokud nestlačíte tlačítko pro potvrzení, čas zobrazený na displeji se po minutě automaticky uloží. Vaše zařízení je vybaveno záložním zdrojem, takže v případě výpadku elektřiny bude čas zobrazen ještě jeden den. Zastavení otočné plotny Pokud je v troubě nedostatek místa pro volné otáčení pokrmu, zapněte před spuštěním programu nebo během něj funkci ZASTAVIT PLOTNU. Poznámka: Automatický rozmrazovací program neumožňuje zastavit otočnou plotnu. Aktivace funkce: Stlačte tlačítko ZASTAVIT PLOTNU, symbol se rozsvítí a plotna se zastaví. Zrušení funkce: Pro zrušení funkce postupujte stejným způsobem. Pokud je funkce ZASTAVIT PLOTNU aktivována, je nutné v polovině programu otočit obal s pokrmem nebo pokrm promíchat.

12 POUŽÍVÁNÍ Programování Vaše zařízení je teď připojeno a zobrazuje správný čas. Pomocí rukojeti otevřete dvířka. Umístěte pokrm dovnitř zařízení a dvířka zavřete. Nejsou-li dvířka dostatečně zavřena, zařízení nebude pracovat. Pokud otevřete dvířka během provozu, program se nezruší, jenom je přerušen. Pro opětovné spuštění programu zavřete dvířka a stlačte tlačítko START. Pokud se do 1 minuty od programování neuskuteční ţádná činnost, 3 pípnutí vás vyzvou k modifikaci nebo zahájení programu. Po další minutě nečinnosti zařízení znovu zapípá, nastavení se vymaţou a znovu se zobrazí hodiny. Pokud stlačíte tlačítko START/STOP a dvířka jsou zavřená, přerušíte program. Program úplně vymaţete, pokud stlačíte tlačítko START/STOP po dobu 2 sekund, anebo pokud otočíte ovladač do pozice OFF. Pokud si chcete ověřit nastavený výkon mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. Pokud chcete nastavit po ukončení prvního programu další program, otevřete dvířka a znovu je zavřete. Při ukončení kaţdého programu zařízení 3krát zapípá; znovu se zobrazí čas. Pokud ponecháte dvířka na troubě otevřené, po 3 minutách v ní zhasne světlo. Opět zapnout ho můţete otočením ovladače do pozice. Za účelem odstranění vlhkosti je vaše zařízení vybaveno funkcí opoţděného ventilátoru. V závislosti na pouţitém typu programu (sólo/gril/kombinace) bude ventilátor zařízení pracovat i po ukončení programu. Vypne se automaticky. Úrovně výkonu Výkon Pouţití W/900 W Rychlý ohřev nápojů, vody, pokrmů s velkým obsahem vody, vaření pokrmů s velkým obsahem vody (polévky, omáčky, rajčata, atd.) 800 W/700 W Příprava čerstvé nebo mraţené zeleniny 600 W Rozpuštění čokolády 500 W Příprava ryb a korýšů, ohřev 2 jídel současně, příprava luštěnin, ohřev nebo vaření jemných vaječných jídel 400 W/300 W Příprava mléčných pokrmů, dţemu 200 W Manuální rozmrazování, změknutí másla, rozpuštění zmrzliny 100 W Rozmrazování pečiva s obsahem smetany VÝSTUPNÍ VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY: W

13 POUŽÍVÁNÍ Funkce Programování výkonu Displej Otočte ovladač pro volbu funkce mikrovlnné trouby. Na displeji svítí maximální výkon W. Pokud chcete zvolit niţší výkon mikrovln, např. 500 W, otočte ovladačem. Úroveň výkonu potvrďte tlačítkem C/W, na displeji se objeví volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného trvání programu, např. 10 minut. Nastavení potvrďte tlačítkem START. Světlo se zapne a program se spustí. Poznámka: Pokud během provozu trouby otevřete dvířka, zařízení se zastaví a na displeji se objeví čas, který zbývá do ukončení programu. Pro pokračování v programu jednoduše zavřete dvířka a stlačte START. Čas je možné nastavit kdykoliv pomocí otáčení ovladačem +/-. Expresní program Expresní program Displej S ovladačem nastaveným na pozici OFF (0) stlačte tlačítko START na jednu sekundu, čímţ nastavíte expresní 30sekundový program. Mikrovlnná trouba pracuje na maximální výkon (1 000 W). Světlo se zapne a program se spustí. Expresní program můţete nastavit maximálně na 2 minuty a 30 sekund. Po kaţdém stlačení tlačítka START se připočte dalších 30 sekund programu. Pro maximální čas 2 minuty 30 sekund tedy stlačte tlačítko START 5krát. V průběhu programu ho můţete změnit otočením ovladače - -/+ do maximální hodnoty 2 minut 30 sekund. Funkce ohřátí a udržení teploty Ohřívání a udržování teploty Displej Pokud váš pokrm ponecháte v troubě bez toho, abyste otevřeli dvířka po ukončení programu, po 2 minutách se spustí funkce ohřívání a udrţení teploty, která udrţuje teplotu vašeho jídla. 3 pípnutí po 15 minutách vám oznámí ukončení programu ohřívání a udrţení teploty.

14 POUŽÍVÁNÍ Ohřívání 2 jídel současně polohách Pro dosaţení nejlepších výsledků ohřívání 2 jídel současně nastavte funkci mikrovlnné trouby na výkon 500 W a umístěte jeden talíř na otočnou plotnu a druhý na grilovací rošt do polohy 3. Doporučení: Talíře přikryjte ochranným příklopem nebo fólií pro mikrovlnné trouby, anebo dalším obráceným talířem. Časy uvedené níţe jsou platné pro teplé nebo chlazené pokrmy, anebo konzervované potraviny s pokojovou teplotou. Typ pokrmu Množství Čas Homogenní jídlo, jako je pyré, hrášek, celer, atd. 2 x 200g talíře Jídlo se smíšenou konzistencí, jako je dušené maso, ravioly apod. 2 x 300g talíře Funkce automatické přípravy U funkcí automatického vaření jsou čas a reţim úpravy zvoleny automaticky podle druhu pokrmu a jeho hmotnosti. Pomocí ovladače můţete zvolit následující reţimy automatického vaření: Hotová jídla určená ke konzumaci: Pro hotová jídla zvolte nastavení programu. Pizza: Pro automatickou přípravu pizzy jsou k dispozici 2 moţnosti. Volba slouţí pro čerstvou pizzu, volba pro mraţenou pizzu. Volba 1 znamená 12minutový program, který odpovídá času přípravy pizzy ve velikosti podnosu na pizzu. V případě potřeby můţete trvání programu upravit. Volba 2 pro mraţenou pizzu vychází z hmotnosti pizzy. Po zvolení postupujte stejným způsobem jako u jiných druhů jídel, zadáním hmotnosti pizzy. Automaticky navolený čas je moţné v případě potřeby upravit. Hovězí, vepřové, drůbeţ: Můţete si zvolit mezi 3 automatickými programy: Zvolte F P pro čerstvé vepřové maso. Zvolte F B pro čerstvé hovězí maso. Zvolte F C pro čerstvé drůbeţí maso. Ryba: Pro rybí maso zvolte F. Zelenina: Můţete si zvolit mezi 3 automatickými programy přípravy zeleniny. Volby U 1 a U 2 se pouţívají pro přípravu čerstvé zeleniny. Volba U 3 slouţí pro mraţenou zeleninu. (Detaily naleznete v NÁVODU PRO AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.) Programování času automatické přípravy dle hmotnosti pokrmu Displej Otočte ovladač a zvolte si druh pokrmu, který chcete připravit, např. rybu. Otočte ovladačem +/-, dokud se neobjeví na displeji F. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji se objeví minimální hmotnost pro daný pokrm (100 g pro ryby). Otočte ovladačem +/- pro nastavení hmotnosti, např. 150 g. Potvrďte stlačením tlačítka START. Čas příslušného programu se automaticky vypočítá, objeví se na displeji a program se spustí.

15 POUŽÍVÁNÍ Návod pro automatické funkce Tato funkce ( ) se pouţívá k ohřevu chlazených hotových jídel (lasagne, sýrový koláč, gratinovaná ryba, atd.) s hmotností 100 g g. Jídla se ohřívají funkcí mikrovlnné trouby. Jídlo vyjměte z obalu a umístěte ho na teploodolný talíř (podnos) podobné velikosti, vhodný do mikrovlnné trouby. Pro nejlepší výsledek zakryjte jídlo folií do mikrovlnné trouby, anebo krytem určeným pro mikrovlnné trouby či jiným talířem. Hotová jídla pro přímou konzumaci Umístěte jídlo na otočnou plotnu. Po ohřevu nechte před servírováním jídlo pár minut odpočinout, aby bylo zabezpečeno rovnoměrné rozloţení tepla. Pro upečení a zapečení čerstvé pizzy na pizzovém talíři zvolte kategorii. V automatickém programu zvolte moţnost 1 a v případě potřeby nastavte čas programu. Pizzu připravujeme pomocí kombinované funkce mikrovlnné trouby a grilu. Talíř s pizzou umístěte vţdy přímo na otočnou plotnu. Čerstvá pizza Mražená pizza Pro upečení a zapečení mražené pizzy s hmotností 125 g 650 g zvolte kategorii pouţití speciálního nádobí na pizzu naprogramujte hmotnost. Talíř s pizzou umístěte vţdy přímo na otočnou plotnu.. Při Tato funkce se pouţívá pro pečení masa s hmotností 500 g g. Pro pečení a zapečení vepřového masa zvolte kategorii. Pro pečení a zapečení hovězího masa zvolte kategorii. Pečení probíhá v kombinaci funkcí mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba a mikrovlnná trouba + gril. Vepřové Hovězí Jídlo umístěte na teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli odstříkování omastku a dýmu. Čím budou kousky masa tenčí, tím bude výsledek lepší. Vyjměte maso z chladničky a nechte ho před umístěním do trouby 1 hodinu v pokojové teplotě. Umístěte podnos s masem na grilovací mříţku na pozici 2. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa odpočinout, coţ pak dělá maso jemnějším.

16 POUŽÍVÁNÍ Návod pro automatické funkce Drůbež Tato funkce (FC) se pouţívá k vaření nebo pečení celého kuřete nebo částí kuřete (stehen apod.) o hmotnosti 500 g g. Kuře se upravuje kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby. Pouţijte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Kuře můţe být umístěno i přímo na pečicí plech. Před vařením udělejte do kůţe kuřete několik dírek, abyste předešli stříkání šťávy. Kuře potřete olejem, posypte solí a pepřem a dle chuti i kořením. Celé kuře: Pokrm umístěte na podnosu na grilovací mříţku v poloze 1. Části kuřete: Do hmotnosti 900 g je umístěte na pečicí plech v poloze 2. Po upečení před servírováním nechce kuře ještě 5 minut stát v troubě. Ryby Zelenina Čerstvá Mražená Tato funkce (F) se pouţívá k pečení ryby o hmotnosti 100 g g. Pro pečení v troubě se hodí všechny druhy ryb. Přesvědčte se ale, ţe je ryba čerstvá. Pokrm se připravuje pouţitím funkce mikrovlnné trouby. Rybu můţete připravovat v celku, jako plátky nebo filety. Pokud ji upravujete v celku, pro co nejlepší výsledek nejsilnější části nařeţte. Rybu poloţte na okrouhlý nebo oválný podnos, vhodný do mikrovlnné trouby, přidejte 2 3 lţíce vody, citronový dţus nebo bílé víno a přikryjte během úpravy poklopem nebo krytem do mikrovlnné trouby. Umístěte podnos na otočnou plotnu. V polovině programu zazní zapípání a na displeji se objeví ţe nejlepšího výsledku dosáhnete, kdyţ rybu otočíte. Tato funkce se pouţívá k úpravě zeleniny o hmotnosti 100 g g. Zelenina se připravuje pomocí funkce mikrovlnné trouby. Vyberte čerstvou zeleninu a před vařením přidejte: - do 200 g: 2 lţíce vody, - do 500 g: ½ dcl vody, - do g: 1 dcl vody., coţ vám připomene, Pouţívejte nádobu vhodnou pro daný objem zeleniny a přikryjte ji (kromě přípravy hub). Umístěte nádobu na otočnou skleněnou plotnu. V polovině programu zazní zapípání a na displeji se objeví, coţ vám připomene, ţe nejlepší výsledek dosáhnete, kdyţ zeleninu promícháte. Dle chuti přidejte olej a koření. Po ukončení vaření před servírováním nechte zeleninu na pár minut odstát v troubě. Zvolte si kategorii U1 pro úpravu tvrdší, vláknitější zeleniny: Růţičková kapusta, strouhané bílé zelí, plátky mrkve, kostky celeru, atd. Zvolte si kategorii U2 pro úpravu měkčí zeleniny s vyšším obsahem vody: Jemné krouţky póru, krouţky rajčat, prouţky špenátu, fenykl, kousky květáku nebo brokolice, atd. Zvolte si kategorii U3 pro úpravu mraţené zeleniny: Prouţky mrkve, kousky květáku nebo brokolice, růţičková kapusta, jemné krouţky póru, prouţky špenátu.

17 POUŽÍVÁNÍ Rozmrazování Rozmrazování pokrmů ve vaší mikrovlnné troubě šetří váš drahocenný čas. Pro rozmrazování pokrmů pouţijte funkci AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANÍ nebo funkci MIKROVLNKA na výkonu 200 W. Co byste měli vědět: Malé kousky masa nebo ryb se můţou uvařit bezprostředně po rozmrazení. Větší kusy jako například vepřová pečeně nebo celá ryba zůstanou i po ukončení rozmrazovacího cyklu mírně zmraţené. Doporučujeme je nechat po ukončení rozmrazovacího programu ještě odstát po dobu minimálně takovou, jako byla doba trvání programu rozmrazování, aby pokrm získal stejnoměrnou teplotu. Rozmrazení pokrmu pokrytého ledem bude trvat delší dobu. V tomto případě bude potřeba zvýšit čas rozmrazování. Doporučení: Čas rozmrazování je závislý na typu zařízení. Zároveň se mění dle tvaru, velikosti, počáteční teploty a kvality rozmrazovaného pokrmu. Většinu pokrmů je potřeba vyjmout z jejich obalu. Nezapomeňte z obalů odstranit kovové uzávěry. V polovině programu rozmrazování je potřeba pokrm otočit, promíchat nebo oddělit, pokud bylo k sobě přimrazeno více kusů. Pokud rozmrazujete velké kusy masa nebo ryb, které nedovolí otočné plotně se otáčet, pouţijte funkci zastavení plotny. V tomto případě pokrm pravidelně otáčejte. Maso nebo ryby rozmrazujte poloţené na spodní straně talíře (je otočen opačně), který je poloţen na jiném podnosu. Tak můţe šťáva, která by jinak způsobila přehřátí pokrmu, odtékat. Nikdy neuvařený pokrm znovu nezmrazujte. Trvání programu rozmrazování: Doby programu rozmrazování jsou kalkulovány pro pokrm zmraţený na teplotu -18 C. Dají vám alespoň přehled o potřebné době rozmrazování, i kdyţ jednotlivé konkrétní časy se pak liší podle tloušťky pokrmu, jeho tvaru, velikosti a balení. Volby programu: K dispozici jsou tyto programy automatického rozmrazování: d 1 Odpovídá výkonu 200 W, výkonu pro rozmrazování. Volbu d1 pouţijte, pokud chcete rozmrazovat jakýkoliv pokrm v jakémkoliv mnoţství, které neodpovídá volbám d2, d3 a d4. Zvolte si trvání rozmrazovacího programu. Můţete se řídit tabulkou předpokládaných časů na rozmrazování. d2 d3 d4 Rozmrazování masa, drůbeţe, ryb a zeleniny Rozmrazování chleba Rozmrazování hotových jídel

18 POUŽÍVÁNÍ Funkce automatického rozmrazování Zvolte si druh a mnoţství pokrmu, které chcete rozmrazovat, a funkce automatického rozmrazování naprogramuje potřebný čas rozmrazování. Automatické rozmrazování Displej Otočte ovladač do pozice automatického rozmrazování a na displeji se objeví d1. Otočte ovladačem +/- a zvolte si d2/d3/d4, např. d2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Pro program rozmrazování d1 se na displeji ukáţe čas. Pro programy d2/d3/d4 se na displeji objeví 100 g (minimální hmotnost pro rozmrazování). Otočte ovladačem +/- pro nastavení času (u d1) nebo hmotnosti (u d2/d3/d4), např. 700 g. Potvrďte stlačením tlačítka START. Čas příslušného programu se automaticky vypočítá, objeví se na displeji a program se spustí. Poznámky: Čas rozmrazování je kalkulován automaticky vzhledem k hmotnosti pokrmu. Může se lišit v závislosti od počátečné teploty pokrmu. (Časy platí pro pokrmy zmražené na -18 C.) V polovině programu automatického rozmrazování pokrmů s hmotností více než 350 g (kromě chleba) se na displeji objeví a zapípání vás upozorní, že nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud pokrm nyní otočíte. Po otočení dvířka zavřete a stlačte tlačítko START. Tím bude program rozmrazování pokračovat. Čas rozmrazování není možné měnit, pokud používáte funkci automatického rozmrazování. Pro dosažení ještě lepších výsledků by během funkce automatického rozmrazování neměla být aktivní funkce zastavení plotny. Pro pokrmy, které nejsou v kategoriích uvedených v tabulce, použijte funkci mikrovlnné trouby na výkon 200 W nebo funkci rozmrazování d1. Přibližné časy pro rozmrazování naleznete zde: Pokrm Množství Čas Doporučení Jemné pečivo a pečivo z listového těsta 400 g 1 3 min. Mušle 500 g 5 7 min. Umístěte na papír na pečení, v polovině programu otočte Umístěte na talíř, v polovině programu promíchejte Loupané krevety 100 g 1 2 min. Krevety vcelku 200 g 2 4 min. Langusty 500 g 6 8 min. Jahody/maliny/třešně angrešty/borůvky/černý rybíz 250 g 7 9 min. 6 8 min. 5 7 min.

19 POUŽÍVÁNÍ Funkce grilu Tato funkce se pouţívá pro vaření a pečení pokrmů, jako jsou gratinovaná jídla a maso. Můţe se pouţít i před nebo po funkci vaření dle receptu. Upozornění: Po použití funkce grilu můžou být úchopové části horké. Měli byste horký pokrm držet mimo dosah dětí. Pokud zařízení pracuje v kombinovaném módu, doporučujeme, aby děti pohybující se v blízkosti zařízení byly pod dohledem dospělé osoby z důvodu vysokých teplot uvnitř zařízení. Pokud používáte funkci grilu, chraňte své ruce při vyndávání pokrmu z trouby pomocí rukavic a používejte na pokrm teploodolnou nádobu, například nehořlavé sklo nebo čínský porcelán. Zařízení nabízí 3 výkonové úrovně grilu: nízká (GP 1) / střední (GP 2) / vysoká (GP 3). Obvykle se výkon GP3 pouţívá pro grilování masa nebo ryb a výkon GP1 a GP2 v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby pro gratinovaná jídla a pečení jemnějších jídel. Grilovací rošt uloţte dle výšky obalu pokrmu nebo pokrmu samotného. Programování funkcí grilu Displej Otočte ovladač na pozici funkce grilu. Na displeji svítí GP3 a zařízení čeká na vaši volbu úrovně grilování. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit niţší úroveň grilování, např. GP2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času grilování, např. 20 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámka: Čas grilování můžete kdykoliv změnit jednoduše pomocí ovladače -/+. Návod na vaření pomocí funkce grilu Umístěte pokrm na grilovací rošt umístěný nad pečicím plechem (pro zachycení šťávy) a vloţte ho do polohy 3. V polovině času vaření pokrm otočte. Pokrm Množství Čas Jitrnice, klobásy, buřty (propíchejte vidličkou) 4 6 kusů min. Vepřová sekaná 4 kusy min. Jehněčí kotlety 4 kusy min. Pečená ţebírka 800 g min. Slanina 4 6 plátků min.

20 POUŽÍVÁNÍ Kombinovaná funkce grilu a mikrovlnné trouby Tato funkce vám umoţní pouţívat funkci grilu a mikrovlnné trouby najednou, coţ urychluje přípravu pokrmu. Můţete kombinovat kterýkoliv ze 3 výkonů grilu s kterýmkoliv výkonem mikrovlnné trouby do 700 W. Programování kombinace grilu a mikrovlnné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci grilu a mikrovlnné trouby. Na displeji svítí výkon 500 W a zařízení čeká na vaši volbu výkonu mikrovlnné trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jiný výkon mikrovlnné trouby, např. 300 W. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí úroveň grilování GP3 a zařízení čeká na vaši volbu úrovně grilování. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit niţší úroveň grilování, např. GP2. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času kombinované funkce grilování a mikrovlnné trouby, např. 20 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámka: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače -/+. Pokud si chcete ověřit nastavení výkonu mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. Návod pro vaření pomocí kombinované funkce grilu a mikrovlnné trouby Pouţívejte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyroben z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokrm umístěte na podnos na grilovací rošt a do polohy 1, v polovině programu pokrm otočte. Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli stříkání omastku a dýmu. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa si odpočinout, coţ pak dělá maso jemnější. Pokrm Množství Program Čas Jehněčí kýta (s kostí) g 200 W + GP min. Steak s kostí 800 g 200 W + GP min. Kuře, perlička g 500 W + GP min. Krůtí pečeně 800 g 300 W + GP min. Vepřová pečeně g 300 W + GP min. Telecí pečeně g 300 W + GP min.

21 POUŽÍVÁNÍ Funkce horkovzdušného grilu Tato funkce vám umoţní pouţívat funkci grilu a teplého vzduchu najednou, coţ přináší rovnoměrnou úpravu velkých kusů pokrmu. Teplota vaření můţe být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Programování kombinované funkce grilu a horkovzdušné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci grilu a horkovzdušné trouby. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 180 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času kombinované funkce grilování a horkovzdušné trouby, např. 40 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Zařízení umožňuje předehřátí mikrovlnné trouby stejným způsobem, jako nastavujete program horkovzdušné trouby. Zapípání oznámí, že naprogramované teploty bylo dosaženo. Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušného grilu Pokrm umístěte na podnos na grilovací rošt a do polohy 1. V polovině programu pokrm otočte. Pokrm Množství Teplota Čas Hovězí pečeně g 190 C min. Celé kuře g 180 C min. Vepřová pečeně g 170 C 90 min.

22 POUŽÍVÁNÍ Funkce horkovzdušné trouby Horkovzdušná trouba vám umoţní vaření a pečení pokrmů stejným způsobem jako u tradiční trouby. Programování funkce horkovzdušné trouby Displej Otočte ovladač na funkci horkovzdušné trouby. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 180 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času, např. 40 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Zařízení umožňuje předehřátí mikrovlnné trouby stejným způsobem, jako nastavujete program horkovzdušné trouby. Zapípání oznámí, že naprogramované teploty bylo dosaženo. Doporučení: Teplota vaření může být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Čas vaření může být nastaven od 0 do 90 minut. Je lepší zvolit kratší čas a pak eventuálně v případě potřeby čas přidat podle zbarvení pokrmu. Příslušenství (grilovací rošt a pečicí plech) používejte vždy v poloze 1 nebo 2. Tím optimalizujete rozložení tepla a výsledek úpravy pokrmu. Používejte teploodolné nádoby. Během vyndávání pokrmu z trouby vždy chraňte svoje ruce pomocí rukavic, protože nádoba může být velmi horká. Pokud chcete po použití jedné z horkovzdušných funkcí vaření použít funkci rozmrazování, doporučujeme, abyste ponechali troubu na 10 minut bez činnosti za účelem jejího ochlazení. Příprava 2 pokrmů současně: Pečení 2 jablkových koláčů najednou: čas minut při 200 C. Doporučujeme první koláč umístit na pečicí plech do polohy 1 a druhý koláč do koláčové formy na grilovací rošt do polohy 3. V polovině programu pečení nádoby s koláči zaměňte.

23 POUŽÍVÁNÍ Návod pro vaření pomocí funkce horkovzdušné trouby * Je potřeba troubu předehřát na uvedené teploty. Pokrm Teplota Poloha Čas Maso: Vepřová pečeně (1 kg) Telecí pečeně (1 kg) Hovězí pečeně (1 kg) Jehněčí kýta (1,5 kg) Drůbeţ (1.2 kg) Velká drůbeţ Králík 160 C 180 C 220 C* 180 C 180 C 180 C 230 C Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 90 min min min min min. 1½ 2 hod min. Ryba: (1.2 kg) Celá (pstruh, losos) 180 C Smalt. pečicí plech v poloze min. Zelenina: Gratinované brambory Lasagne Nadívaná rajčata Pečivo/koláče: Pěnový koláč Janovský koláč Pěnová roláda Dort Cukroví Linecké těsto Smetana Madlenky Piškot Sýrový koláč Kuličky Máslové těsto Linecký máslový koláč Sladké pečivo z listového těsta 180 C 180 C 180 C 150 C 150 C 150 C 160 C 180 C 160 C 160 C 170 C 170 C 170 C 180 C 180 C 200 C 250 C* Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 1, koláčová forma, průměr 26 cm Grilovací rošt v poloze 1, speciální forma Smalt. pečicí plech v poloze 2 Grilovací rošt v poloze 2 Grilovací rošt v poloze min min min min min min min min min min. Vodní lázeň min min min min min Dle velikosti min min Jiné: Paštika (1 kg) Pikantní koláč Uzavřený hrnec (dušené maso) Chléb (500 g mouky) 190 C 170 C 160 C 220 C* Grilovací rošt v poloze 1 Grilovací rošt v poloze 2, 20 cm forma Grilovací rošt v poloze 1 V závislosti na nádobě, grilovací rošt v poloze 2 1½ hod min. 1½ 3 hod min.

24 POUŽÍVÁNÍ Kombinovaná funkce teplovzdušné a mikrovlnné trouby Kombinovaná funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby vám umoţní kombinovat mikrovlny s vařením pomocí teplého vzduchu, co šetří váš drahocenný čas. U této funkce jsou k dispozici následující výkony mikrovlnné trouby: W. Teplota vaření můţe být nastavena od 50 C do 200 C v odstupech po 10 C. Čas vaření můţe být od 0 do 60 minut. Programování funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby Displej Otočte ovladač na kombinovanou funkci teplovzdušné a mikrovlnné trouby. Na displeji svítí výkon 500 W a zařízení čeká na vaši volbu výkonu mikrovlnné trouby. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jiný výkon mikrovlnné trouby, např. 200 W (maximální výkon u této funkce je 500 W). Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí teplota 200 C a zařízení čeká na vaši volbu teploty. Otočte ovladačem +/-, pokud chcete zvolit jinou teplotu, např. 150 C. Svoji volbu potvrďte stlačením tlačítka C/W. Na displeji svítí volba pro nastavení času. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času této kombinované funkce, např. 30 minut. Potvrďte svoji volbu stlačením tlačítka START, světlo se rozsvítí a program se spustí. Poznámky: Čas programu můžete kdykoliv měnit jednoduše pomocí ovladače - /+. Pokud si chcete ověřit nastavený výkon mikrovlnné trouby, stlačte C/W a zkontrolujte údaj na displeji. obal. Doporučení: Pro přípravu pokrmů pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby nepoužívejte kovový Vaření 2 pokrmů současně: Vaření 800 g telecí pečeně a gratinovaných rajčat s 800 g brambor současně, čas: 55 min. při 170 C, výkon mikrovlnné trouby 300 W. Doporučujeme umístit nádobu s gratinovaným pokrmem na otočnou plotnu a telecí pečeně na grilovací rošt do polohy 3. Upozornění: Nikdy nepředhřívejte vaší troubu pomocí kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení.

25 POUŽÍVÁNÍ Návod pro vaření pomocí kombinované funkce teplovzdušné a mikrovlnné trouby Pouţívejte teploodolný talíř (podnos), vhodný do mikrovlnné trouby, dle moţnosti vyrobený z keramiky. (Stříká míň neţ sklo.) Pokud je to moţné, nepečte maso nezakryté, abyste předešli stříkání omastku a dýmu. Po ukončení úpravy ponechte maso ještě 10 minut zabalené v alobalu. Pomáhá to tkanivu masa odpočinout, coţ pak dělá maso jemnějším. Pokrm Jehněčí kýta s kostí Množ. Programování teplo+mikrovln. Čas min. Doporučení Na podnosu na grilu v pozici 2 Steak s kostí Na podnosu na grilu v pozici 2 Kuře, perlička Na podnosuna grilu v pozici 1 Krůtí pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Vepřová pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Telecí pečeně Na podnosu na grilu v pozici 2 Dětská pojistka Pro zabránění pouţití mikrovlnné trouby nekompetentní osobou můţete aktivovat funkci DĚTSKÉ POJISTKY. Aktivace funkce: Stlačte po dobu 5 sekund tlačítko START/STOP, zatímco jsou dvířka na zařízení otevřená, dokud se neobjeví na displeji symbol klíče. Dvojité zapípání potvrdí, ţe vaše trouba je dočasně uzamčena. Teď není moţné spustit ţádný program. Zrušení funkce: Funkci zrušíte stejným způsobem: stlačte tlačítko START/STOP po dobu 5 sekund, zatímco jsou dvířka otevřená. Z displeje zmizí znak klíče a objeví se hodiny. Odemčení zařízení je potvrzeno dvojitým zapípáním. Časovač Na vaší mikrovlnné troubě můţete vyuţít funkci ČASOVAČ. Nastavení časovače: Otočte ovladač do pozice OFF. Stlačte tlačítko časovače. Otočte ovladačem +/- pro nastavení poţadovaného času. Volbu potvrďte stlačením tlačítka START. Přednastavený čas se začne odpočítávat. Uplynutí přednastaveného času zařízení oznámí pomocí 3 zapípání. Pro zrušení funkce otevřete dvířka a stlačte tlačítko STOP.

26 PĚČE A ČIŠTĚNÍ Doporučujeme mikrovlnnou troubu pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla uvnitř i zvenku zařízení. Pouţijte vlhkou houbičku s mýdlem. Pokud zařízení není udrţováno v čistotě, můţe dojít k poškození jeho povrchu, coţ výrazně sniţuje jeho ţivotnost a můţe to zapříčinit vznik nebezpečných situací. Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění, troubu nepouţívejte, dokud autorizovaná osoba nevykoná servisní opravu. Pro jednodušší čištění je moţné vyjmout otočnou plotnu. Pokud ji chcete vyjmout, uchopte ji za úchopová místa určená k tomuto účelu. Pokud vyjmete i unášecí systém, zabraňte, aby se do otvoru osy motoru dostala voda. Nezapomeňte po vyčištění do trouby vrátit unášecí systém, vodicí kolečka a otočnou plotnu na své místo. Nečistěte zařízení parním čističem. Nedoporučujeme k čištění pouţít abrazivní (brusné) prostředky, alkohol nebo rozpouštědla. Je pravděpodobné, ţe ty zařízení poškodí. Pokud trouba nepříjemně zapáchá nebo je pokryta nečistotami, povařte v troubě hrnek vody s citrónovým dţusem po dobu 2 minut a vyčistěte zařízení malým mnoţstvím čisticího přípravku. Obr. 13 Pokud se chystáte čistit strop otvoru trouby, nakloňte topné těleso grilu směrem dolů (Obr. 13). Topné těleso grilu odháčkujete stlačením tyčky nahoře vlevo. (Obr. 14). Obr. 14

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 422

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 422 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 422 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

CZ5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba

CZ5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 2 2 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 3 OBSAH 1/ POPIS SPOTŘEBIČE Spotřebič.......................................................

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 MIKROVLNNÁ TROUBA Model 6h-600btcx Návod k obsluze xxx xxx FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 CZ OBSAH 1 / POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Mikrovlnná trouba... 3 Ovládací panel... 4... 5 2 / JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba CZ 2 OBSAH CZ 1/ POPIS SPOTŘEBIČE Spotřebič....................................................... 4 Ovládací lišta....................................................

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více

PD10-SAR VYSOUŠEČ VZDUCHU UŢIVATELSKÝ MANUÁL

PD10-SAR VYSOUŠEČ VZDUCHU UŢIVATELSKÝ MANUÁL PD10-SAR VYSOUŠEČ VZDUCHU UŢIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další pouţití. 2. Nikdy neponořujte přístroj

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele

VDPCRGB2. DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály. Návod pro uživatele VDPCRGB2 DMX ovladač pro LED pásky 3 kanály Návod pro uživatele A výběr adresy B DMX vstup C DMX výstup D výstupy DMX IN DMX OUT 1=GND 2= SIG (-) 3= SIG (+) 1. Úvod Důleţité informace o tomto produktu

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

A2-8. classic SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový

A2-8. classic SPORAK OPERA 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový A2-8 SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: 8017709155001 Display: Digitál-analogový Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 7 funkcí vaření Objem

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

S845MCPO9. colonial. KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA-KOMBINOVANÁ, výška 45CM CREME Mosazná estetika. EAN13: cm redukovaná výška

S845MCPO9. colonial. KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA-KOMBINOVANÁ, výška 45CM CREME Mosazná estetika. EAN13: cm redukovaná výška S845MCPO9 KOMPAKTNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA-KOMBINOVANÁ, výška 45CM CREME Mosazná estetika EAN13: 8017709158644 45 cm redukovaná výška Elektronický Timer 2 LED Display 2 knoflíky FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA 10

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Princip funkce 4 Ochrana životního prostředí 5 Bezpečnostní pokyny 6. Před zapojením 8 Elektrické zapojení 8 Vestavba 9 Spotřebič 10

Princip funkce 4 Ochrana životního prostředí 5 Bezpečnostní pokyny 6. Před zapojením 8 Elektrické zapojení 8 Vestavba 9 Spotřebič 10 OBSAH OBSAH Pokyny pro uživatele Princip funkce 4 Ochrana životního prostředí 5 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace Před zapojením 8 Elektrické zapojení 8 Vestavba 9 Spotřebič 10 Popis Příslušenství (v závislosti

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Připravte potraviny PEČENÍ

Připravte potraviny PEČENÍ CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). popis A Víko

Více

TroubA Návod k obsluze

TroubA Návod k obsluze TroubA Návod k obsluze HOA 54 1 Obsah 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 3 1.3 DOPORUČENÍ... 3 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI... 4 2.

Více

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci

Sporáky. Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci Sporáky Můj prostor. Moje kuchyně. Kdekoli chci ~ ~ trouba a deska v jednom výrobku Řekněte nám jak vaříte a my vám řekneme co potřebujete Sklokeramická, plynová nebo elektrická? Které dáváte přednost?

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A TR4110IBL Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A Plná šířka grilu 2,70 kw, zásuvka s chromovými úchyty, Ever-Clean smaltování, halogenová osvětlení(40 W), celoskleněné interiérové dveře

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

CS NÁVOD k POUŽITÍ Trouba

CS NÁVOD k POUŽITÍ Trouba NÁVOD k POUŽITÍ Trouba 2 OBSAH CS 1/ POPIS PŘÍSTROJE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Před prvním použitím. Připravte potraviny PEČENÍ POPIS RYCHLÁ PŘÍPRAVA CS PEČENÍ Nikdy přístroj nezapínejte prázdný. Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství. Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem). POPIS A Víko

Více

A4BL-8. classic SPORAK "OPERA" MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA. Energetická třída A

A4BL-8. classic SPORAK OPERA MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA. Energetická třída A SPORAK "OPERA" MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA Energetická třída A EAN13: 8017709154752 Display: Digital-analogický Pravá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ TROUBA Model: HE9-10 HE9-20 HE9-10 HE9-20 Obr. 1 Obr. 1 A 1 MHE Obr. 2 MHE - Ovladač funkce el. trouby MTH - Ovladač termostatu el. trouby P2,

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

A3-7. classic SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT

A3-7. classic SPORAK OPERA, 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT A3-7 SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA EAN13: 8017709162375 Display: VFT Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření Objem 77 l Defrost Elektronický

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Vaření. Kompaktní MW Trouba 45 cm

Vaření. Kompaktní MW Trouba 45 cm Pečení Kompaktní MW Trouba 45 cm Vaření 6H-600 BTCX Nová konstrukce bez otočného talíře Gril a horkovzdušný ohřev Nově možnost konvenčního ohřevu (horní a dolní topné těleso) Kombinace MW se všemi výše

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Obsah. Ruční vaření. Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou. Pečení. Sázená. Ryby. Zelenina a přílohy

Obsah. Ruční vaření. Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou. Pečení. Sázená. Ryby. Zelenina a přílohy Ruční kuchařka Obsah Ruční vaření Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou 4 Pečení 5 Sázená 10 Ryby 11 Zelenina a přílohy 1 Brambory a přílohy 16 Hluboce zmražené polotovary

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

S45VCX2. classic. KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Energetická třída A

S45VCX2. classic. KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Energetická třída A S45VCX2 KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Energetická třída A EAN13: 8017709168872 45 cm redukovaná výška Digitální elektronický programátor 2 LED Display Čištění: Decalcification (odvápňovací

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

WHIRLPOOL VESTaVNÉ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VESTaVNÉ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VESTAVNÉ mikrovlnné trouby Vařte jako šéfkuchař, díky technologii 6. smysl Díky multifunkčním troubám Whirlpool s technologií 6. smysl a funkcemi Crisp nebo vaření v páře oslníte každého gurmána.

Více

CC9GPO. cortina. Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B

CC9GPO. cortina. Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B EAN13: 8017709173562 ESTETIKA A PROVEDENÍ Creme barva Mosazné kování Zadní panel s logem Analogové programování- hodinky Otoční přepínače Zásuvka

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Elektronické programovací hodiny se sondou

Elektronické programovací hodiny se sondou Elektronické programovací hodiny se sondou Programovací hodiny se sondou umožňují programování a tím také doby pečení. Zvláštnost hodin spočívá v jejich propojení se sondou pro měření teploty uvnitř masa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

SC45VC2. linea. KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Stopsol glass ( Supersilver )

SC45VC2. linea. KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Stopsol glass ( Supersilver ) SC45VC2 KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ PARNÍ TROUBA NEREZ/ SKLO Stopsol glass ( Supersilver ) EAN13: 8017709168865 45 cm redukovaná výška Digitální elektronický programátor 2 LED Display Čištění: Decalcification

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1076 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

SF4603MCNR Novinka Brzy k dispozici

SF4603MCNR Novinka Brzy k dispozici SF4603MCNR Novinka Brzy k dispozici KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ TROUBA 45 cm Černé sklo/ měděná lišta Kategorie: 45 cm kompaktní Typ: Elektrická Metoda vaření: Kombinovaná mikrovlnná funkcí vaření:

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

TR90P. Victoria. Sporák VICTORIA, 90х60 см Creme

TR90P. Victoria. Sporák VICTORIA, 90х60 см Creme Sporák VICTORIA, 90х60 см Creme EAN13: 8017709182939 ESTETIKA A PROVEDENÍ Barva creme Tradiční design Zadní panel LED display + 5 tlačítek Otoční přepínače Zásuvka VARNÁ DESKA Automatické regulování plynu

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A SPORAK COLONIAL, 60CM SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA Antracit/ Mosaz estetika Energetická třída A EAN13: 8017709150068 Analógové hodiny s elektronickým časovačem SKLOKERAMICKÁ

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více