Všeobecná upozornění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná upozornění."

Transkript

1 V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P N á v o d k p o u ž i t í

2 Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků. Proto, abyste mohli co nejlépe využít vlastnosti tohoto domácího spotřebiče, Vám doporučujeme: - pozorně si přečíst upozornění uvedená v tomto návodu na používání. - dobře uschovat tento návod na používání pro jakoukoliv další potřebu konzultace. Při prvním zapnutí trouby se může objevit kouř, který má kyselý(trpký) zápach, tento kouř je způsoben prvním zahřátím tmelu izolačních panelů trouby. Jedná se o zcela běžný průvodní jev prvního spuštění trouby, v tomto případě je nutno před prvním vložením potravin počkat až kouř zmizí. Trouba je svou výrobní charakteristikou zařízením, které produkuje teplo a to zvláště v oblasti prosklených dvířek. Je tedy dobré zamezit přístupu dětí k troubě, pokud je zapnuta, zvláště pokud je zapnut gril. Prohlášení o shodě. Části tohoto zařízení, které přicházejí do styku s potravinářskými výrobky, odpovídá předpisům nařízení EU 89/109 a dodatkům 108 z Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. DŮLEŽITÉ Toto zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které bylo vyrobeno, tj.pro tepelnou úpravu potravin. Jakékoliv jiné používání (např. pro vyhřívání okolí) je neoprávněné a tedy nebezpečné. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. Používání elektronických zařízení má některá základní pravidla. Zvláště: - při odpojování elektrické zástrčky ze zásuvky netahejte za přívodní kabel - nesahejte na zařízení mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama - nepoužívejte zařízení pokud jste bosi - nedovolte, aby bylo zařízení bez dozoru používáno dětmi nebo postiženými osobami - nedoporučujeme používání různých adaptérů, rozdvojovacích zásuvek a prodlužovacích šňůr - v případě závady nebo nesprávné funkce zařízení ho vypněte a nedotýkejte se ho V případě poškození přívodního kabelu, proveďte ihned jeho výměnu podle následujících instrukcí: - otevřete kryt svorkovnice, vyjměte přívodní kabel a vyměňte jej za kabel, který bude mít stejnou délku, bude izolován gumou (typ HO5RRF) a který bude vhodný pro výkon zařízení. Tato výměna musí být provedena profesionálně vyškoleným pracovníkem. Uzemnění (žluto-zelený kabel) musí být delší asi o 10mm vzhledem k vodičům. Pro eventuální opravy se obraťte výhradně na pracovníky autorizovaných Servisních asistenčních středisek a požadujte výhradně originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedených upozornění může snížit bezpečnost používání zařízení. Instalace trouby Montáž je prováděna na náklady kupujícího a výrobce nemá povinnost ji provádět, eventuální zákroky požadované po výrobci, které jsou způsobeny nesprávnou montáží, nejsou součástí záruky. Montáž musí být provedena podle instrukcí kvalifikovaného personálu. Nesprávná montáž může způsobit zranění lidí, zvířat nebo poškození majetku, za které výrobce nezodpovídá. 2

3 ZABUDOVÁNÍ TROUBY Vložte troubu do prostoru v nábytku (pod pracovní pult nebo do odpovídající otvoru). Upevnění je pomocí 4 šroubů a otvorů v rámu, které jsou viditelné po otevření dvířek trouby. Proto, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem trouby v nábytku, musí být respektovány vzdálenosti uvedené na obrázku na straně 18. Poznámka: pro trouby, které jsou vybaveny i pro připojení horní varné desky, je nutno respektovat instrukce uvedené v návodu pro používání horní varné desky. DŮLEŽITÉ Pro zajištění správné funkce vestavěných zařízení je nutno, aby i nábytek měl odpovídající vlastnosti. Stěny nábytku, které se nacházejí v blízkosti trouby, musejí být z tepelně odolného materiálu. Zvláště pokud se jedná o dýhovaný nábytek, musí být použité tmely odolné teplotě 120 C: plastové materiály nebo tmely, které nejsou schopny odolávat těmto teplotám, se mohou roztéct nebo deformovat. V souladu s bezpečnostními normami nesmí po vestavění trouby do nábytku docházet ke styku s elektrickými součástmi. Veškerá bezpečnostní zařízení musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejich oddělení bez pomoci nástroje. Pro zajištění správné ventilace vzduchu je nutno odstranit zadní stěnu uložení v nábytku a styčná plocha musí mít vzadu vzdálenost alespoň 45mm. Elektrické připojení Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického proudu, která musí být vybavena funkčním uzemněním. U modelů, které nejsou vybaveny elektrickou zástrčkou, připojte na konec elektrického kabelu zástrčku, která je podle norem vhodná pro napětí uvedené na výrobním štítku. Kabel uzemnění musí mít žluto-zelenou barvu. Tento pracovní postup musí být proveden kvalifikovaným personálem. Pokud je přístroj vybaven nevhodnou elektrickou zástrčkou, nechejte ji kvalifikovaným personálem vyměnit za vhodnou zástrčku. Dbejte na to, aby i zásuvka odpovídala výkonu zařízení. Je možné provést i přímé připojení zařízení k síti a to vložením omnipólového spínače mezi přístroj a elektrickou síť s minimálním rozestupem mezi kontakty 3mm, tento spínač musí mít odpovídající dimenze a musí odpovídat platným normám. Uzemňovací žluto-zelený kabel nesmí být spínačem přerušen. Zásuvka nebo omnipolární spínač použité pro připojení přístroje musí být po instalaci lehce přístupné. Důležité: při instalaci umístěte přívodní elektrický kabel tak, aby v žádné jeho části nedocházel do styku s teplotou vyšší než 50 C. Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům odpovídajících orgánů. Elektrické zabezpečení je plně funkční pouze pokud je zařízení připojeno k uzemnění a to tak, jak udávají platné bezpečnostní předpisy. V případě pochyb o tomto bezpečnostním uzemnění, požadujte od speciálně vyškoleného personálu detailní ověření funkce. Ověřte, zda elektrické připojení a zásuvka odpovídají maximálnímu výkonu přístroje uvedenému na výrobním štítku. V případě pochyb se obraťte na kvalifikovaný personál. Důležité: výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti za eventuální zranění osob a poškození věcí způsobených nepřipojením uzemňovacího vedení. POZOR: napětí a frekvence napájení jsou uvedeny na výrobním štítku (obr.4 - strana 18). 3

4 Vícefunkční elektronická trouba model FP 827 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Ovládací panel se skládá ze dvou otočných ovladačů pro volbu funkcí a dvou tlačítek pro nastavení doby, teplot a počátku/ukončení pečení. POZNÁMKA: Některé modely jsou vybaveny skrytými otočnými ovladači, které je před použitím nutno zmáčknutím povytáhnout a poté je s nimi možno manipulovat. Displej zobrazující čas Zobrazení zabezpečení Displej zobrazující teplotu Naprogramování funkcí Tlačítka pro nastavení Nastavení funkcí (trouby) pečení Zobrazení funkcí programování Zobrazení způsobů pečení Pozor: Nikdy neobkládejte stěny trouby aluminiovou fólií, způsobila by koncentraci tepla a následné poškození smaltu trouby. Grilování musí být vždy prováděno s uzavřenými dvířky trouby. Pokud není nastaven čas, trouba nefunguje a na displeji bliká čas 12:00. Pro vynulování všech nastavených funkcí a dob pečení otočte ovladač (2) na symbol. Aby bylo možno spustit pečení, je nutno pomocí ovladače (2) zvolit jednu z funkcí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a automaticky naprogramovaná teplota, která bude blikat, pokud chcete tuto teplotu upravit, použijte tlačítka tlačítek a. Po několika sekundách začne trouba fungovat, je však možno pomocí programátoru naprogramovat jiný požadovaný čas počátku pečení (viz kapitola Programování). 4

5 Symbol funkce pečení bude blikat až do doby, pokud není dosaženo požadované teploty zobrazené na displeji, po dosažení této teploty symbol přestane blikat a upozorní uživatel zvukovým signálem. Pro detailnější popis způsobů pečení viz strana 8. Poznámka: Je možno v jakémkoliv okamžiku přerušit funkci trouby a to otočením ovladače (2) do polohy "0". Teplota pečení Pro každou funkci pečení je již teplota naprogramována, je ji však možno podle vlastní potřeby upravit a to tak, jak je uvedeno v tabulce na straně 8. U funkce pečení pizzy, rozmrazování a udržování pokrmu teplého, však naprogramované teploty není možno upravovat. Na displeji je zobrazována naprogramovaná teplota, kterou je možno pomocí tlačítek měnit a to tak, že každé zmáčknutí tlačítka znamená změnu teploty o 5 C. Programování a Zobrazení programátoru Zobrazení zabezpečení Zobrazení funkcí programování Tlačítka pro nastavení Osvětlení trouby Nastavení času - hodin Nastavení doby pečení (od 0 po 3hod 59min.) Nastavení doby ukončení pečení Minutka - alarm Uzamčení trouby Tlačítko nastavení (dolů) Tlačítko nastavení (nahoru) Program provádí při každém nastavení určité bezpečnostní kontroly, z tohoto důvodu může být počátek pečení mírně zpožděn. 5

6 FUNKCE OSVĚTLENÍ TROUBY HODINY ZAPNUTÍ FUNKCE Otočením ovladače (1) na symbol, se rozsvítí osvětlení trouby Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte čas (během nastavování čísla na displeji blikají) VYPNUTÍ FUNKCE Otočte ovladač na symbol DOBA PEČENÍ Pomocí ovladače (2) zvolte některou z funkcí pečení Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte dobu pečení (během nastavování čísla na displeji blikají) Po ukončení nastavení doby pečení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, vypněte nejdříve troubu anebo nastavte dobu pečení na 00:00 (ovladač 1 je otočen na symbol a použijte tlačítek nebo ) KONEC PEČENÍ Pomocí ovladače (2) zvolte některou z funkcí pečení Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte konec pečení (během nastavování čísla na displeji blikají) Po ukončení nastavení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, vypněte nejdříve troubu tak, že otočíte ovladač (2) na symbol MINUTKA - ALARM BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte čas zvukového signálu (během nastavování čísla na displeji blikají) Otočte ovladač (1) na symbol, symbol začne blikat Současně zmáčkněte tlačítka a a držte je po 3 sekundy Bezpečnostní uzamčení je potvrzeno tím, že symbol přestane blikat Po ukončení nastavení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, je nejdříve nutno nastavit čas na 0 (ovladač 1 je otočen na symbol a použijte tlačítek nebo ) Současně zmáčkněte tlačítka a a držte je po 3 sekundy Symbol začne blikat 6

7 CO UMOŽŇUJE K ČEMU SLOUŽÍ Tato funkce umožňuje kontrolu trouby pokud je vypnutá Nastavení času zobrazovaného na displeji trouby Uložení doby trvání pečení do paměti trouby Po ukončení nastavení otočte ovladač (1) na symbol a zobrazí se normální čas Pro zobrazení naprogramované doby otočte ovladač (1) na symbol Uložení času konce pečení do paměti trouby Po ukončení nastavení otočte ovladač (1) na symbol a zobrazí se normální čas Pro zobrazení naprogramované doby otočte ovladač (1) na symbol Trouba funguje jako minutka s alarmem po ukončení nastavené doby Během nastavování času pomocí tlačítek nebo, čísla displeji blikají Pozor: po prvním připojení trouby, nebo po výpadku elektrického proudu nejdříve proveďte nastavení času (tyto situace poznáte podle toho, že na displeji bliká čas 12:00) Po vypršení nastavené doby trvání pečení se trouba automaticky vypne a vyšle akustický signál jako upozornění Běžně se této funkce používá současně s funkcí nastavení doby trvání pečení - např. chcete péct pokrm po dobu 45 minut a chcete aby byl pokrm připraven na 12:30; v takovém případě zvolte typ pečení, poté nastavte dobu trvání pečení na 45 minut a čas ukončení pečení na 12:30. Pečení se automaticky zapne v 11:45 (12:30 mínus 45 minut) a v dobu, která byla nastavena jako konec pečení, se trouba automaticky vypne. Pozor: pokud nastavíte pouze čas ukončení pečení a nenastavíte dobu trvání pečení, pečení začne ihned a ukončí se v dobu nastavenou jako konec pečení Používá se jako upozornění předem Tato funkce je nezávislá na zapnutí trouby (může být použita i pokud je trouba vypnuta) Zamezuje změně nastavení trouby (i při náhodném otočení ovladačů) Pokud tuto funkci aktivujete a trouba je vypnuta, neumožní zapnutí trouby Pokud tuto funkci aktivujete a trouba je zapnuta, neumožní změnu naprogramování-nastavení trouby(i při náhodném otočení ovladačů) Pozor: Pokud otočíte ovladač (2) do polohy 0, trouba se vypne 7

8 FUNKCE - ZPŮSOBY PEČENÍ Funkce - způsob pečení Běžné tradiční pečení Vyhřívání z horní a dolní strany trouby. Jedná se o tradiční pečení vynikající pro pečení kýt, stehen, zvěřiny, je ideální pro pečení sušenek, trvanlivého pečiva, jablek, umožňuje dosáhnout vysoce křupavé kůrky. U tohoto způsobu pečení je dosahováno dobrých výsledků při nastavení teplot od 50 do 240 C. Symbol Naprogramovaná teplota Možné nastavení 220 C C Horkovzdušná (ventilovaná) trouba Vyhřívání je ze zadní části trouby za pomocí ventilátoru umístěného uvnitř trouby. Horký vzduch je rozdělován do různých úrovní prostoru trouby, tento způsob je ideální pro pečení současně několika typů stravy (maso, ryby - bez míchání vůní). Jedná se o jemné pečení - např.španělský chléb a jiné druhy pečiva, lístkové těsto atd.) Horkovzdušná (ventilovaná) trouba pouze ve spodní části Vhodné pro jemné pečení (dorty - soufflé). Udržování teplého pokrmu Současně je využíváno spodního a horního vyhřívání trouby za pomocí ventilátoru. Teplota je naprogramována na konstantních 60 C (u této funkce není možno regulovat teplotu). Tato funkce je ideální pro udržení již upečeného pokrmu teplého bez toho, aniž by se připálil, je ideální i pro předehřívání talířů, které mají být servírovány teplé. Rozmrazování potravin při pokojové teplotě Tato funkce umožňuje cirkulaci vzduchu v troubě při pokojové teplotě a tím rozmražení zmražených pokrmů bez toho, aniž by v potravinách došlo ke změně hodnot bílkovin-proteinů. Rozmrazování potravin Současně je využíváno spodního a horního vyhřívání trouby za pomocí ventilátoru. Teplota je naprogramována na konstantních 40 C (u této funkce není možno regulovat teplotu). Tato funkce je ideální pro rychlé rozmrazování potravin před pečením. Pečení pizzy Pomocí této funkce je možno v troubě dosáhnout prostředí podobného tomu, které je v pecích na dřevo používaných v pizzeriích. Klasické grilování Při této funkci je zapnut infračervený gril. Je dosaženo vynikající úpravy masa střední a malé tloušťky (klobásy, kotlet, roštěné, slaniny) Grilování pomocí horkovzdušné trouby Při této funkci je využíváno horního vyhřívání trouby, horký vzduch je nasáván ventilátorem a rozšiřován v troubě podle zvolené teploty od 50 po 200 C. Grilování za pomocí ventilátoru nahrazuje klasický otáčecí gril a má vynikající výsledky při přípravě drůbeže, klobás a "červeného" masa a to i ve větším množství. Horkovzdušná trouba Vyhřívání z horní a dolní strany trouby za pomocí ventilátoru umístěného uvnitř trouby. Tato funkce je vhodná pro přípravu drůbeže, ryb, pečiva atd. Tento systém pečení zaručuje dobré rozdělení tepla a tím dobré propečení celého i velkého povrchu. 180 C C 160 C C 60 C - 20 C - 40 C C C C 190 C C 200 C C 8

9 UŽITEČNÉ INFORMACE Rošty trouby - systém upevnění Trouba je vybavena novým typem roštů. Sytém těchto roštů umožňuje jejich bezpečné vysunutí bez toho, aniž by je bylo nutno zcela vyjmout z trouby a tím jsou neustále udržovány v horizontílní rovině. Tím je možno míchat a upravovat pokrmy bez převržení s maximálním klidem a jistotou. Pro vyjmutí roštu stačí pozvednout rošt za jeho přední část a zatáhnout, tak jak je uvedeno na obrázku. Gril Grilování Pro usnadnění čištění horní části trouby odšroubujte matici (A) umístěnou uprostřed topného tělesa grilu a dejte ho dolů. Po vyčištění zvedněte topné těleso s vloženou maticí (A), umístěte je na své místo a utáhněte matici. POZNÁMKA: Pro čištění trouby viz odstavec "Čištění a údržba" v Návodu na použití. POZOR: Troubu nepouštějte, pokud není upevněno topné těleso. Tento způsob pečení umožňuje na potravinách rychlé vytvoření opečené kůrky. Z tohoto důvodu doporučujeme umístit rošt na 3. nebo 4.úroveň a to podle rozměru potravin (obr.2 na straně14). Téměř všechny druhy masa mohou být grilovány, výjimku tvoří některé druhy divočiny a mletá masa. Maso a ryby je nutno před grilováním lehce potřít olejem. Doba pečení Na stranách uvádíme orientační tabulku, ve které jsou uvedeny doby a teploty doporučené pro pečení. Podle vašich zkušeností a chuti si je můžete sami upravit. 9

10 Čištění a údržba Povrchy z nerezové oceli nebo smaltované části čistěte vlažnou vodou a mycím prostředkem anebo výrobky, které jsou určeny pro čištění těchto druhů povrchů, zamezte používání práškových čisticích prostředků, které by tyto povrchy a estetické doplňky poškodily. Čištění trouby je velmi důležité a musí být provedeno po každém jejím použití. Na stěnách trouby se zachycují rozpuštěné tuky, které by při jejím dalším zapnutí mohly způsobit zápach, který by znehodnotil následné pečení. Pro čištění trouby používejte teplou vodu a čisticí prostředek, poté dobře opláchněte. Nepoužívejte drátěnky, ostré předměty a jiné čisticí prostředky, které by mohly smalt nenávratně poškodit. Dále doporučujeme v případě pečení velmi mastných potravin používat hrnce a nádoby s vysokými bočními stěnami, v případě grilování odkapní pánev (hluboký pekáč) Pro čištění nerezových roštů používejte čisticí prostředky a kovové drátěnky. Čištění temperovaného skla provádějte pouze pokud je sklo studené. Eventuální poškození skla způsobené nerespektováním tohoto upozornění nespadá do záruky. Žárovka osvětlení vnitřní části trouby se vyměňuje tak, že odpojíte troubu od přívodu elektrického proudu, odšroubujte kryt žárovky a vyměníte ji za novou, stejného typu, která je odolná proti vysokým teplotám. Servisní asistence zákazníkům ZÁRUČNÍ LIST: co dělat? Váš výrobek je vybaven záručním listem, který vám dává v případě nutnosti možnost využít Autorizovaného asistenčního centra zákazníků s nárokem na zákrok u vás doma. Náklady na pracovní sílu a náhradní díly jsou po jeden rok od zakoupení našeho výrobku bezplatné. Nezapomeňte do 10-ti dní po zakoupení trouby zaslat část A Záručního listu. Část B musí být vámi vyplněna a uschována a v případě zákroku Autorizovaného servisního centra musí být prezentována včetně platného dokladu o zakoupení zboží (dodacího listu, faktury, pokladního dokladu atd.) ZÁVADY A ŠPATNÁ FUNKCE: na koho se obrátit? Asistenční zákaznické centrum je vždy k vaší plné dispozici. Pokud však zařízení nefunguje a chcete se obrátit na Asistenční servisní centrum, zkontrolujte nejdříve, zda je připojeno do elektrické zásuvky. VÝROBNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ: kde se nachází? Pokud komunikujete s autorizovaným střediskem servisní asistence, je nutné, abyste pracovníkům oznámili kód výrobku a výrobní číslo (14-ti nebo 16-ti místné číslo začínající číslem 3), které se nachází na záručním listu, anebo na výrobním štítku (obr. 4 strana 18). Tím zamezíte zbytečným výjezdům techniků a nákladům spojeným s nimi. 10

11 Než zavoláte Asistenční servisní centrum Závada Možné příčiny Nesvítí osvětlení trouby- Nebyla nastavena žádná funkce pečení(viz strana 4) - Je spálená žárovka - Nastavené pečení je ukončeno (viz strana 4) Není možno nastavit žádnou z funkcí pečení Displej zobrazuje čas 12:00, který bliká Troubu není možno zapnout SERVIS Trouba nehřeje SERVIS Několik minut po ukončení pečení, je slyšet zvukový signál - Nebyly nastaveny hodiny, na displeji bliká čas "12:00"(viz strana 4) - Provádíte nastavení nesprávným způsobem (viz strana 4) - Není přiváděn elektrický proud/je zapnuto bezpečnostní uzamčení - Došlo k přerušení přívodu elektrického proudu, nastavte hodiny (viz strana 4) - Nebyla nastavena žádná funkce pečení(viz strana 4) - Došlo k přerušení přívodu elektrického proudu, na displeji bliká čas "12:00", nastavte hodiny a funkci pečení(viz strana 4) - Zkontrolujte funkci topných těles, pokud je vše v pořádku vyměňte řídící panel - Přehřátí řídícího panelu, zkontrolujte boční ventilátor Program signalizuje závady na displeji: Pokud se na displeji objeví nápis Er a kód závady a závada přetrvává, kontaktujte Servisní asistenční centrum. 11

12 TABULKY DOB PEČENÍ Doporučované doby pečení uvedené v následujících tabulkách se mohou měnit podle kvality, čerstvosti anebo rozměrů potravin a podle vaší chuti. Po pečení nechejte potraviny několik minut před servírováním vychladnout, protože i po vytažení z trouby všechny potraviny pokračují v dopékání. Klasická (statická) trouba Pokud není zdůrazněno, doba pečení je myšlena bez rozehřátí trouby. Pro správné umístění úrovně roštů viz obr.2 na straně 15. UŽITEČNÁ RADA: Troubu vypněte alespoň 10 minut před uvedeným časem a potraviny nechejte uvnitř. To vám umožní především uspořit energii a dokončit přípravu potravin podle vaší chuti. Abyste zamezili přílišnému vysušení povrchu potravin je nutné snížit teplotu. Po ukončení pečení nechte troubu troubu vychladnout po dobu 5-10 minut. Toho docílíte otočením ovladače funkcí (2) do polohy - rozmrazování při pokojové teplotě Těstoviny ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Lasagne 3,5 kg Cannelloni 1,8 kg Zapékané těstoviny2,5 kg Slané pečivo ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Chléb 1 kg těsta (předehřátí 10 min.) Pizza 1 kg Lístkové těsto 24 ks (zmražené) Focaccia (ks) 200 g těsta

13 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Lasagne vložte do studené trouby Cannelloni vložte do studené trouby Těstoviny vložte do studené trouby ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Těsto zpracujte do tvaru bochníku a na (předehřátí horní straně udělejte nožem kříž. Těsto 10 min.) nechejte při pokojové teplotě alespoň 2 hodiny kynout, vymažte plech a vložte jej přesně doprostřed trouby Alespoň 15 minut předehřejte troubu a pizzy připravte na smaltovaný plech, na pizzy naneste rajčata, mozzarellu, šunku, olej, sůl a oregáno Vložte 24 kusů těsta na plech a pečte Alespoň 15 minut rozehřejte troubu, vymažte plech a vložte na něj 4 focacce, před vložením do trouby je potřete olejem, posolte a nechejte je alespoň 2 hodiny kynout při pokojové teplotě 13

14 Maso Veškeré druhy masa mohou být pečeny v nízké nebo ve vyšší nádobě. Pokud používáte nízkou nádobu, doporučujeme kvůli zamezení znečištění trouby, použít pokličku. Maso pečené pod poličkou je měkčí a šťavnatější, zatímco maso pečené bez pokličky je vypečenější a s křupavější kůrkou. Doby pečení platí jak pro pečení s pokličkou, tak bez pokličky. ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Roastbeef (celý) 1 kg Vepřová pečeně 1 kg (roláda) Telecí pečeně (roláda) 1,3 kg Hovězí pečeně 1 kg (svíčková) Ryby ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Pstruh 3 ks / 1kg Losos 700 g plátky o tloušťce asi 2,5 cm Platýs Plátky / 1kg Pražma zlatá 2 ks Drůbež, králík ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Perlička 1-1,3 kg Kuře 1,5-1,7 kg Králík (porcovaný) 1-1,2 kg

15 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Maso vložte na plech značky Pirex s vysokým dnem, posolte a popepřete. V polovině doby pečení maso otočte Vepřovou pečeni připravujte v nádobě značky Pirex s pokličkou, posolte, popepřete, přidejte koření, olej a máslo Pečte tak jak uvedeno výše Pečte tak jak uvedeno výše. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Pstruhy připravujte v nádobě Pirex s pokličkou, osolené, s olejem a cibulí Lososa připravujte v nádobě Pirex bez pokličky, osoleného, opepřeného a s olejem Platýse pečte posoleného se lžící oleje Pečte s pokličkou, posolené a s olejem. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Uložte perličku na plech značky Pirex nebo na keramickou mísu s vysokým okrajem, ochuťte kořením a troškou oleje Pečte jako je uvedeno u perličky Porce o stejných rozměrech vložte na smaltovaný plech, ochuťte kořením. Pokud je to nutné, porce obracejte. 15

16 Dorty ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Kakaový (polotovar) Dort Margherita (polotovar) Mrkvový dort (polotovar) Meruňkový dort 700 g z máslového těsta Zelenina ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Fenykl 800 g Cuketa 800 g Brambory800 g Mrkev 800 g Ovoce ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Jablka (celá) 1 kg Hrušky 1 kg Broskve 1 kg Grilování Grilování se provádí položením potravin pod gril s infračervenými paprsky. Pozor: během funkce gril zčervená. Plech pro zachycování šťávy je nutno umístit pod rošt. GRIL STATICKÝ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Toustový chléb carré 4 ks 4 5 Gril (5 minut rozehřátí) Plněné tousty 4 ks 3 10 Gril (5 minut rozehřátí) Klobásy6 ks/0,9 kg 4 25/30 Gril (5 minut rozehřátí) Hovězí krkovička 4 ks/1,5 kg 4 25 Gril (5 minut rozehřátí) Kuřecí stehna 4 ks/1,5 kg 3 50/60 (5 minut rozehřátí) Gril 16

17 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Rozkrojte fenykl na čtyři části a pečte ho v plechu značky Pirex s máslem a solí, pokud možno vnitřní částí vzhůru Nakrájejte cukety a pečte je s máslem a solí v plechu značky Pirex přikrytým pokličkou Nakrájejte brambory na stejné části a pečte s olejem, solí nebo rozmarýnem v nádobě značky Pirex přikryté pokličkou Nakrájejte mrkev na pátky a pečte ji přikrytou pokličkou v nádobě značky Pirex. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Ovoce pečte v nádobě značky Pirex nebo v keramické nádobě bez pokličky. Nechte vychladnout v troubě Tak jak uvedeno výše Tak jak uvedeno výše. GRIL HORKOVZDUŠNÝ (VENTILOVANÝ) Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky 4 5 Gri l Uložte toustový chléb na rošt. Po opečení první (10 minut rozehřátí) strany jej obraťte a pečení dokončete. Upozornění: před servírování tousty udržujte teplé ve spodní části trouby. 3 5/8 Gril Tousty uložte na roštový plech; po opečení (10 minut rozehřátí) první strany jej obraťte a pečení dokončete. 4 15/20 Gril Klobásy rozpolte a vložte je na rošt. V polovině (10 minut rozehřátí) pečení je obraťte a pečení dokončete. Upozornění: kontrolujte stav pečení klobás, eventuálně zaměňte více upečené za méně upečené. 4 15/20 Gril Rozprostřete krkovičky pod celou plochu grilu (10 minut rozehřátí) a dvakrát je během grilování otočte. 3 50/60 Gril Stehna ochuťte kořením a občas je obracejte. (10 minut rozehřátí) 17

18 INSTALACE TROUBY Výrobní štítek Obrázek 4 Výrobce odmítá zodpovědnost za eventuální tiskové chyby v tomto návodu. Dále si Výrobce vyhrazuje právo na provádění změn vlastních výrobků bez toho, aniž by se změnily základní vlastnosti výrobku. 18

19

20 Dováží a dodává: Candy ČR s.r.o. Karmelitská Praha 1

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. S p o r á k V e s t a v n é s p o t ř e b i č e F L C 6 0 X,, F L C 2 0 X P V S 6 0 4 X p r o k o m b i n a c i s N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 MIKROVLNNÁ TROUBA Model 6h-600btcx Návod k obsluze xxx xxx FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 CZ OBSAH 1 / POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Mikrovlnná trouba... 3 Ovládací panel... 4... 5 2 / JAK POUŽÍVAT

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e M u l t i f u n k č n í s p o r á k F P P 6 1 2 X p r o k o m b i n a c i s P P G 4 0 X N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám,

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1 VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B60, B60.1, B70, B75, TG1, MG1, SB1 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ Sporák CIM 67PW NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obsah 1. Všeobecná upozornění...3 1.1 Symboly použité v tomto návodu... 3 1. Prohlášení o shodě... 3 1.3 Bezpečnostní pokyny... 3 1. Užitečné tipy... 1.5 Technické údaje....

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze FK 83 /HA FK 83 X /HA 7OFK 838J X RU/HA 7OFK 838J RU/HA 7OFK 837J X RU/HA 7OFK 837J RU/HA 7OFK 838JC X RU/HA 7OFK 838JC RU/HA FK 837J X/HA FK 837J /HA FK 93J X /HA FK 93J /HA FK 939J X

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X IT Trouba Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X CZ GB 1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tyto pokyny pro nejlepší využití Vaší trouby. Ponechejte si prosím tento návod pro použití v budoucnosti a před

Více

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 EOB6850...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA FT 80. / HA Nová elektrická trouba 7 Kuchařů Návod k instalaci a obsluze FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA Nová elektrická trouba

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

MB 91 Multifunkční trouba

MB 91 Multifunkční trouba MB 91 Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití MB 91 CZ Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Přehled vaření a pečení

Přehled vaření a pečení Přehled vaření a V tomto přehledu naleznete správná nastavení pro vaření a vašich pomocí programu Automatické. Pomocí senzorových tlačítek vyberte kategorii. Přehled je uveden podle v abecedním pořadí.

Více

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze XF 905 Profi vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze XF 905 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010.

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010. MENU EO LEAN 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp (Z) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1606 8048187 (12.2010./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K INSTALACI. Trouba De Dietrich

NÁVOD K INSTALACI. Trouba De Dietrich CZ NÁVOD K INSTALACI Trouba De Dietrich Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více