Všeobecná upozornění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná upozornění."

Transkript

1 V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P N á v o d k p o u ž i t í

2 Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků. Proto, abyste mohli co nejlépe využít vlastnosti tohoto domácího spotřebiče, Vám doporučujeme: - pozorně si přečíst upozornění uvedená v tomto návodu na používání. - dobře uschovat tento návod na používání pro jakoukoliv další potřebu konzultace. Při prvním zapnutí trouby se může objevit kouř, který má kyselý(trpký) zápach, tento kouř je způsoben prvním zahřátím tmelu izolačních panelů trouby. Jedná se o zcela běžný průvodní jev prvního spuštění trouby, v tomto případě je nutno před prvním vložením potravin počkat až kouř zmizí. Trouba je svou výrobní charakteristikou zařízením, které produkuje teplo a to zvláště v oblasti prosklených dvířek. Je tedy dobré zamezit přístupu dětí k troubě, pokud je zapnuta, zvláště pokud je zapnut gril. Prohlášení o shodě. Části tohoto zařízení, které přicházejí do styku s potravinářskými výrobky, odpovídá předpisům nařízení EU 89/109 a dodatkům 108 z Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. DŮLEŽITÉ Toto zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které bylo vyrobeno, tj.pro tepelnou úpravu potravin. Jakékoliv jiné používání (např. pro vyhřívání okolí) je neoprávněné a tedy nebezpečné. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. Používání elektronických zařízení má některá základní pravidla. Zvláště: - při odpojování elektrické zástrčky ze zásuvky netahejte za přívodní kabel - nesahejte na zařízení mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama - nepoužívejte zařízení pokud jste bosi - nedovolte, aby bylo zařízení bez dozoru používáno dětmi nebo postiženými osobami - nedoporučujeme používání různých adaptérů, rozdvojovacích zásuvek a prodlužovacích šňůr - v případě závady nebo nesprávné funkce zařízení ho vypněte a nedotýkejte se ho V případě poškození přívodního kabelu, proveďte ihned jeho výměnu podle následujících instrukcí: - otevřete kryt svorkovnice, vyjměte přívodní kabel a vyměňte jej za kabel, který bude mít stejnou délku, bude izolován gumou (typ HO5RRF) a který bude vhodný pro výkon zařízení. Tato výměna musí být provedena profesionálně vyškoleným pracovníkem. Uzemnění (žluto-zelený kabel) musí být delší asi o 10mm vzhledem k vodičům. Pro eventuální opravy se obraťte výhradně na pracovníky autorizovaných Servisních asistenčních středisek a požadujte výhradně originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedených upozornění může snížit bezpečnost používání zařízení. Instalace trouby Montáž je prováděna na náklady kupujícího a výrobce nemá povinnost ji provádět, eventuální zákroky požadované po výrobci, které jsou způsobeny nesprávnou montáží, nejsou součástí záruky. Montáž musí být provedena podle instrukcí kvalifikovaného personálu. Nesprávná montáž může způsobit zranění lidí, zvířat nebo poškození majetku, za které výrobce nezodpovídá. 2

3 ZABUDOVÁNÍ TROUBY Vložte troubu do prostoru v nábytku (pod pracovní pult nebo do odpovídající otvoru). Upevnění je pomocí 4 šroubů a otvorů v rámu, které jsou viditelné po otevření dvířek trouby. Proto, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem trouby v nábytku, musí být respektovány vzdálenosti uvedené na obrázku na straně 18. Poznámka: pro trouby, které jsou vybaveny i pro připojení horní varné desky, je nutno respektovat instrukce uvedené v návodu pro používání horní varné desky. DŮLEŽITÉ Pro zajištění správné funkce vestavěných zařízení je nutno, aby i nábytek měl odpovídající vlastnosti. Stěny nábytku, které se nacházejí v blízkosti trouby, musejí být z tepelně odolného materiálu. Zvláště pokud se jedná o dýhovaný nábytek, musí být použité tmely odolné teplotě 120 C: plastové materiály nebo tmely, které nejsou schopny odolávat těmto teplotám, se mohou roztéct nebo deformovat. V souladu s bezpečnostními normami nesmí po vestavění trouby do nábytku docházet ke styku s elektrickými součástmi. Veškerá bezpečnostní zařízení musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejich oddělení bez pomoci nástroje. Pro zajištění správné ventilace vzduchu je nutno odstranit zadní stěnu uložení v nábytku a styčná plocha musí mít vzadu vzdálenost alespoň 45mm. Elektrické připojení Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického proudu, která musí být vybavena funkčním uzemněním. U modelů, které nejsou vybaveny elektrickou zástrčkou, připojte na konec elektrického kabelu zástrčku, která je podle norem vhodná pro napětí uvedené na výrobním štítku. Kabel uzemnění musí mít žluto-zelenou barvu. Tento pracovní postup musí být proveden kvalifikovaným personálem. Pokud je přístroj vybaven nevhodnou elektrickou zástrčkou, nechejte ji kvalifikovaným personálem vyměnit za vhodnou zástrčku. Dbejte na to, aby i zásuvka odpovídala výkonu zařízení. Je možné provést i přímé připojení zařízení k síti a to vložením omnipólového spínače mezi přístroj a elektrickou síť s minimálním rozestupem mezi kontakty 3mm, tento spínač musí mít odpovídající dimenze a musí odpovídat platným normám. Uzemňovací žluto-zelený kabel nesmí být spínačem přerušen. Zásuvka nebo omnipolární spínač použité pro připojení přístroje musí být po instalaci lehce přístupné. Důležité: při instalaci umístěte přívodní elektrický kabel tak, aby v žádné jeho části nedocházel do styku s teplotou vyšší než 50 C. Přístroj odpovídá bezpečnostním předpisům odpovídajících orgánů. Elektrické zabezpečení je plně funkční pouze pokud je zařízení připojeno k uzemnění a to tak, jak udávají platné bezpečnostní předpisy. V případě pochyb o tomto bezpečnostním uzemnění, požadujte od speciálně vyškoleného personálu detailní ověření funkce. Ověřte, zda elektrické připojení a zásuvka odpovídají maximálnímu výkonu přístroje uvedenému na výrobním štítku. V případě pochyb se obraťte na kvalifikovaný personál. Důležité: výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti za eventuální zranění osob a poškození věcí způsobených nepřipojením uzemňovacího vedení. POZOR: napětí a frekvence napájení jsou uvedeny na výrobním štítku (obr.4 - strana 18). 3

4 Vícefunkční elektronická trouba model FP 827 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Ovládací panel se skládá ze dvou otočných ovladačů pro volbu funkcí a dvou tlačítek pro nastavení doby, teplot a počátku/ukončení pečení. POZNÁMKA: Některé modely jsou vybaveny skrytými otočnými ovladači, které je před použitím nutno zmáčknutím povytáhnout a poté je s nimi možno manipulovat. Displej zobrazující čas Zobrazení zabezpečení Displej zobrazující teplotu Naprogramování funkcí Tlačítka pro nastavení Nastavení funkcí (trouby) pečení Zobrazení funkcí programování Zobrazení způsobů pečení Pozor: Nikdy neobkládejte stěny trouby aluminiovou fólií, způsobila by koncentraci tepla a následné poškození smaltu trouby. Grilování musí být vždy prováděno s uzavřenými dvířky trouby. Pokud není nastaven čas, trouba nefunguje a na displeji bliká čas 12:00. Pro vynulování všech nastavených funkcí a dob pečení otočte ovladač (2) na symbol. Aby bylo možno spustit pečení, je nutno pomocí ovladače (2) zvolit jednu z funkcí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a automaticky naprogramovaná teplota, která bude blikat, pokud chcete tuto teplotu upravit, použijte tlačítka tlačítek a. Po několika sekundách začne trouba fungovat, je však možno pomocí programátoru naprogramovat jiný požadovaný čas počátku pečení (viz kapitola Programování). 4

5 Symbol funkce pečení bude blikat až do doby, pokud není dosaženo požadované teploty zobrazené na displeji, po dosažení této teploty symbol přestane blikat a upozorní uživatel zvukovým signálem. Pro detailnější popis způsobů pečení viz strana 8. Poznámka: Je možno v jakémkoliv okamžiku přerušit funkci trouby a to otočením ovladače (2) do polohy "0". Teplota pečení Pro každou funkci pečení je již teplota naprogramována, je ji však možno podle vlastní potřeby upravit a to tak, jak je uvedeno v tabulce na straně 8. U funkce pečení pizzy, rozmrazování a udržování pokrmu teplého, však naprogramované teploty není možno upravovat. Na displeji je zobrazována naprogramovaná teplota, kterou je možno pomocí tlačítek měnit a to tak, že každé zmáčknutí tlačítka znamená změnu teploty o 5 C. Programování a Zobrazení programátoru Zobrazení zabezpečení Zobrazení funkcí programování Tlačítka pro nastavení Osvětlení trouby Nastavení času - hodin Nastavení doby pečení (od 0 po 3hod 59min.) Nastavení doby ukončení pečení Minutka - alarm Uzamčení trouby Tlačítko nastavení (dolů) Tlačítko nastavení (nahoru) Program provádí při každém nastavení určité bezpečnostní kontroly, z tohoto důvodu může být počátek pečení mírně zpožděn. 5

6 FUNKCE OSVĚTLENÍ TROUBY HODINY ZAPNUTÍ FUNKCE Otočením ovladače (1) na symbol, se rozsvítí osvětlení trouby Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte čas (během nastavování čísla na displeji blikají) VYPNUTÍ FUNKCE Otočte ovladač na symbol DOBA PEČENÍ Pomocí ovladače (2) zvolte některou z funkcí pečení Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte dobu pečení (během nastavování čísla na displeji blikají) Po ukončení nastavení doby pečení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, vypněte nejdříve troubu anebo nastavte dobu pečení na 00:00 (ovladač 1 je otočen na symbol a použijte tlačítek nebo ) KONEC PEČENÍ Pomocí ovladače (2) zvolte některou z funkcí pečení Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte konec pečení (během nastavování čísla na displeji blikají) Po ukončení nastavení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, vypněte nejdříve troubu tak, že otočíte ovladač (2) na symbol MINUTKA - ALARM BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ Otočte ovladač (1) na symbol Pomocí tlačítek nebo nastavte čas zvukového signálu (během nastavování čísla na displeji blikají) Otočte ovladač (1) na symbol, symbol začne blikat Současně zmáčkněte tlačítka a a držte je po 3 sekundy Bezpečnostní uzamčení je potvrzeno tím, že symbol přestane blikat Po ukončení nastavení funkce zhasne sama; pokud tomu tak není, je nejdříve nutno nastavit čas na 0 (ovladač 1 je otočen na symbol a použijte tlačítek nebo ) Současně zmáčkněte tlačítka a a držte je po 3 sekundy Symbol začne blikat 6

7 CO UMOŽŇUJE K ČEMU SLOUŽÍ Tato funkce umožňuje kontrolu trouby pokud je vypnutá Nastavení času zobrazovaného na displeji trouby Uložení doby trvání pečení do paměti trouby Po ukončení nastavení otočte ovladač (1) na symbol a zobrazí se normální čas Pro zobrazení naprogramované doby otočte ovladač (1) na symbol Uložení času konce pečení do paměti trouby Po ukončení nastavení otočte ovladač (1) na symbol a zobrazí se normální čas Pro zobrazení naprogramované doby otočte ovladač (1) na symbol Trouba funguje jako minutka s alarmem po ukončení nastavené doby Během nastavování času pomocí tlačítek nebo, čísla displeji blikají Pozor: po prvním připojení trouby, nebo po výpadku elektrického proudu nejdříve proveďte nastavení času (tyto situace poznáte podle toho, že na displeji bliká čas 12:00) Po vypršení nastavené doby trvání pečení se trouba automaticky vypne a vyšle akustický signál jako upozornění Běžně se této funkce používá současně s funkcí nastavení doby trvání pečení - např. chcete péct pokrm po dobu 45 minut a chcete aby byl pokrm připraven na 12:30; v takovém případě zvolte typ pečení, poté nastavte dobu trvání pečení na 45 minut a čas ukončení pečení na 12:30. Pečení se automaticky zapne v 11:45 (12:30 mínus 45 minut) a v dobu, která byla nastavena jako konec pečení, se trouba automaticky vypne. Pozor: pokud nastavíte pouze čas ukončení pečení a nenastavíte dobu trvání pečení, pečení začne ihned a ukončí se v dobu nastavenou jako konec pečení Používá se jako upozornění předem Tato funkce je nezávislá na zapnutí trouby (může být použita i pokud je trouba vypnuta) Zamezuje změně nastavení trouby (i při náhodném otočení ovladačů) Pokud tuto funkci aktivujete a trouba je vypnuta, neumožní zapnutí trouby Pokud tuto funkci aktivujete a trouba je zapnuta, neumožní změnu naprogramování-nastavení trouby(i při náhodném otočení ovladačů) Pozor: Pokud otočíte ovladač (2) do polohy 0, trouba se vypne 7

8 FUNKCE - ZPŮSOBY PEČENÍ Funkce - způsob pečení Běžné tradiční pečení Vyhřívání z horní a dolní strany trouby. Jedná se o tradiční pečení vynikající pro pečení kýt, stehen, zvěřiny, je ideální pro pečení sušenek, trvanlivého pečiva, jablek, umožňuje dosáhnout vysoce křupavé kůrky. U tohoto způsobu pečení je dosahováno dobrých výsledků při nastavení teplot od 50 do 240 C. Symbol Naprogramovaná teplota Možné nastavení 220 C C Horkovzdušná (ventilovaná) trouba Vyhřívání je ze zadní části trouby za pomocí ventilátoru umístěného uvnitř trouby. Horký vzduch je rozdělován do různých úrovní prostoru trouby, tento způsob je ideální pro pečení současně několika typů stravy (maso, ryby - bez míchání vůní). Jedná se o jemné pečení - např.španělský chléb a jiné druhy pečiva, lístkové těsto atd.) Horkovzdušná (ventilovaná) trouba pouze ve spodní části Vhodné pro jemné pečení (dorty - soufflé). Udržování teplého pokrmu Současně je využíváno spodního a horního vyhřívání trouby za pomocí ventilátoru. Teplota je naprogramována na konstantních 60 C (u této funkce není možno regulovat teplotu). Tato funkce je ideální pro udržení již upečeného pokrmu teplého bez toho, aniž by se připálil, je ideální i pro předehřívání talířů, které mají být servírovány teplé. Rozmrazování potravin při pokojové teplotě Tato funkce umožňuje cirkulaci vzduchu v troubě při pokojové teplotě a tím rozmražení zmražených pokrmů bez toho, aniž by v potravinách došlo ke změně hodnot bílkovin-proteinů. Rozmrazování potravin Současně je využíváno spodního a horního vyhřívání trouby za pomocí ventilátoru. Teplota je naprogramována na konstantních 40 C (u této funkce není možno regulovat teplotu). Tato funkce je ideální pro rychlé rozmrazování potravin před pečením. Pečení pizzy Pomocí této funkce je možno v troubě dosáhnout prostředí podobného tomu, které je v pecích na dřevo používaných v pizzeriích. Klasické grilování Při této funkci je zapnut infračervený gril. Je dosaženo vynikající úpravy masa střední a malé tloušťky (klobásy, kotlet, roštěné, slaniny) Grilování pomocí horkovzdušné trouby Při této funkci je využíváno horního vyhřívání trouby, horký vzduch je nasáván ventilátorem a rozšiřován v troubě podle zvolené teploty od 50 po 200 C. Grilování za pomocí ventilátoru nahrazuje klasický otáčecí gril a má vynikající výsledky při přípravě drůbeže, klobás a "červeného" masa a to i ve větším množství. Horkovzdušná trouba Vyhřívání z horní a dolní strany trouby za pomocí ventilátoru umístěného uvnitř trouby. Tato funkce je vhodná pro přípravu drůbeže, ryb, pečiva atd. Tento systém pečení zaručuje dobré rozdělení tepla a tím dobré propečení celého i velkého povrchu. 180 C C 160 C C 60 C - 20 C - 40 C C C C 190 C C 200 C C 8

9 UŽITEČNÉ INFORMACE Rošty trouby - systém upevnění Trouba je vybavena novým typem roštů. Sytém těchto roštů umožňuje jejich bezpečné vysunutí bez toho, aniž by je bylo nutno zcela vyjmout z trouby a tím jsou neustále udržovány v horizontílní rovině. Tím je možno míchat a upravovat pokrmy bez převržení s maximálním klidem a jistotou. Pro vyjmutí roštu stačí pozvednout rošt za jeho přední část a zatáhnout, tak jak je uvedeno na obrázku. Gril Grilování Pro usnadnění čištění horní části trouby odšroubujte matici (A) umístěnou uprostřed topného tělesa grilu a dejte ho dolů. Po vyčištění zvedněte topné těleso s vloženou maticí (A), umístěte je na své místo a utáhněte matici. POZNÁMKA: Pro čištění trouby viz odstavec "Čištění a údržba" v Návodu na použití. POZOR: Troubu nepouštějte, pokud není upevněno topné těleso. Tento způsob pečení umožňuje na potravinách rychlé vytvoření opečené kůrky. Z tohoto důvodu doporučujeme umístit rošt na 3. nebo 4.úroveň a to podle rozměru potravin (obr.2 na straně14). Téměř všechny druhy masa mohou být grilovány, výjimku tvoří některé druhy divočiny a mletá masa. Maso a ryby je nutno před grilováním lehce potřít olejem. Doba pečení Na stranách uvádíme orientační tabulku, ve které jsou uvedeny doby a teploty doporučené pro pečení. Podle vašich zkušeností a chuti si je můžete sami upravit. 9

10 Čištění a údržba Povrchy z nerezové oceli nebo smaltované části čistěte vlažnou vodou a mycím prostředkem anebo výrobky, které jsou určeny pro čištění těchto druhů povrchů, zamezte používání práškových čisticích prostředků, které by tyto povrchy a estetické doplňky poškodily. Čištění trouby je velmi důležité a musí být provedeno po každém jejím použití. Na stěnách trouby se zachycují rozpuštěné tuky, které by při jejím dalším zapnutí mohly způsobit zápach, který by znehodnotil následné pečení. Pro čištění trouby používejte teplou vodu a čisticí prostředek, poté dobře opláchněte. Nepoužívejte drátěnky, ostré předměty a jiné čisticí prostředky, které by mohly smalt nenávratně poškodit. Dále doporučujeme v případě pečení velmi mastných potravin používat hrnce a nádoby s vysokými bočními stěnami, v případě grilování odkapní pánev (hluboký pekáč) Pro čištění nerezových roštů používejte čisticí prostředky a kovové drátěnky. Čištění temperovaného skla provádějte pouze pokud je sklo studené. Eventuální poškození skla způsobené nerespektováním tohoto upozornění nespadá do záruky. Žárovka osvětlení vnitřní části trouby se vyměňuje tak, že odpojíte troubu od přívodu elektrického proudu, odšroubujte kryt žárovky a vyměníte ji za novou, stejného typu, která je odolná proti vysokým teplotám. Servisní asistence zákazníkům ZÁRUČNÍ LIST: co dělat? Váš výrobek je vybaven záručním listem, který vám dává v případě nutnosti možnost využít Autorizovaného asistenčního centra zákazníků s nárokem na zákrok u vás doma. Náklady na pracovní sílu a náhradní díly jsou po jeden rok od zakoupení našeho výrobku bezplatné. Nezapomeňte do 10-ti dní po zakoupení trouby zaslat část A Záručního listu. Část B musí být vámi vyplněna a uschována a v případě zákroku Autorizovaného servisního centra musí být prezentována včetně platného dokladu o zakoupení zboží (dodacího listu, faktury, pokladního dokladu atd.) ZÁVADY A ŠPATNÁ FUNKCE: na koho se obrátit? Asistenční zákaznické centrum je vždy k vaší plné dispozici. Pokud však zařízení nefunguje a chcete se obrátit na Asistenční servisní centrum, zkontrolujte nejdříve, zda je připojeno do elektrické zásuvky. VÝROBNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ: kde se nachází? Pokud komunikujete s autorizovaným střediskem servisní asistence, je nutné, abyste pracovníkům oznámili kód výrobku a výrobní číslo (14-ti nebo 16-ti místné číslo začínající číslem 3), které se nachází na záručním listu, anebo na výrobním štítku (obr. 4 strana 18). Tím zamezíte zbytečným výjezdům techniků a nákladům spojeným s nimi. 10

11 Než zavoláte Asistenční servisní centrum Závada Možné příčiny Nesvítí osvětlení trouby- Nebyla nastavena žádná funkce pečení(viz strana 4) - Je spálená žárovka - Nastavené pečení je ukončeno (viz strana 4) Není možno nastavit žádnou z funkcí pečení Displej zobrazuje čas 12:00, který bliká Troubu není možno zapnout SERVIS Trouba nehřeje SERVIS Několik minut po ukončení pečení, je slyšet zvukový signál - Nebyly nastaveny hodiny, na displeji bliká čas "12:00"(viz strana 4) - Provádíte nastavení nesprávným způsobem (viz strana 4) - Není přiváděn elektrický proud/je zapnuto bezpečnostní uzamčení - Došlo k přerušení přívodu elektrického proudu, nastavte hodiny (viz strana 4) - Nebyla nastavena žádná funkce pečení(viz strana 4) - Došlo k přerušení přívodu elektrického proudu, na displeji bliká čas "12:00", nastavte hodiny a funkci pečení(viz strana 4) - Zkontrolujte funkci topných těles, pokud je vše v pořádku vyměňte řídící panel - Přehřátí řídícího panelu, zkontrolujte boční ventilátor Program signalizuje závady na displeji: Pokud se na displeji objeví nápis Er a kód závady a závada přetrvává, kontaktujte Servisní asistenční centrum. 11

12 TABULKY DOB PEČENÍ Doporučované doby pečení uvedené v následujících tabulkách se mohou měnit podle kvality, čerstvosti anebo rozměrů potravin a podle vaší chuti. Po pečení nechejte potraviny několik minut před servírováním vychladnout, protože i po vytažení z trouby všechny potraviny pokračují v dopékání. Klasická (statická) trouba Pokud není zdůrazněno, doba pečení je myšlena bez rozehřátí trouby. Pro správné umístění úrovně roštů viz obr.2 na straně 15. UŽITEČNÁ RADA: Troubu vypněte alespoň 10 minut před uvedeným časem a potraviny nechejte uvnitř. To vám umožní především uspořit energii a dokončit přípravu potravin podle vaší chuti. Abyste zamezili přílišnému vysušení povrchu potravin je nutné snížit teplotu. Po ukončení pečení nechte troubu troubu vychladnout po dobu 5-10 minut. Toho docílíte otočením ovladače funkcí (2) do polohy - rozmrazování při pokojové teplotě Těstoviny ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Lasagne 3,5 kg Cannelloni 1,8 kg Zapékané těstoviny2,5 kg Slané pečivo ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Chléb 1 kg těsta (předehřátí 10 min.) Pizza 1 kg Lístkové těsto 24 ks (zmražené) Focaccia (ks) 200 g těsta

13 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Lasagne vložte do studené trouby Cannelloni vložte do studené trouby Těstoviny vložte do studené trouby ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Těsto zpracujte do tvaru bochníku a na (předehřátí horní straně udělejte nožem kříž. Těsto 10 min.) nechejte při pokojové teplotě alespoň 2 hodiny kynout, vymažte plech a vložte jej přesně doprostřed trouby Alespoň 15 minut předehřejte troubu a pizzy připravte na smaltovaný plech, na pizzy naneste rajčata, mozzarellu, šunku, olej, sůl a oregáno Vložte 24 kusů těsta na plech a pečte Alespoň 15 minut rozehřejte troubu, vymažte plech a vložte na něj 4 focacce, před vložením do trouby je potřete olejem, posolte a nechejte je alespoň 2 hodiny kynout při pokojové teplotě 13

14 Maso Veškeré druhy masa mohou být pečeny v nízké nebo ve vyšší nádobě. Pokud používáte nízkou nádobu, doporučujeme kvůli zamezení znečištění trouby, použít pokličku. Maso pečené pod poličkou je měkčí a šťavnatější, zatímco maso pečené bez pokličky je vypečenější a s křupavější kůrkou. Doby pečení platí jak pro pečení s pokličkou, tak bez pokličky. ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Roastbeef (celý) 1 kg Vepřová pečeně 1 kg (roláda) Telecí pečeně (roláda) 1,3 kg Hovězí pečeně 1 kg (svíčková) Ryby ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Pstruh 3 ks / 1kg Losos 700 g plátky o tloušťce asi 2,5 cm Platýs Plátky / 1kg Pražma zlatá 2 ks Drůbež, králík ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Perlička 1-1,3 kg Kuře 1,5-1,7 kg Králík (porcovaný) 1-1,2 kg

15 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Maso vložte na plech značky Pirex s vysokým dnem, posolte a popepřete. V polovině doby pečení maso otočte Vepřovou pečeni připravujte v nádobě značky Pirex s pokličkou, posolte, popepřete, přidejte koření, olej a máslo Pečte tak jak uvedeno výše Pečte tak jak uvedeno výše. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Pstruhy připravujte v nádobě Pirex s pokličkou, osolené, s olejem a cibulí Lososa připravujte v nádobě Pirex bez pokličky, osoleného, opepřeného a s olejem Platýse pečte posoleného se lžící oleje Pečte s pokličkou, posolené a s olejem. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Uložte perličku na plech značky Pirex nebo na keramickou mísu s vysokým okrajem, ochuťte kořením a troškou oleje Pečte jako je uvedeno u perličky Porce o stejných rozměrech vložte na smaltovaný plech, ochuťte kořením. Pokud je to nutné, porce obracejte. 15

16 Dorty ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Kakaový (polotovar) Dort Margherita (polotovar) Mrkvový dort (polotovar) Meruňkový dort 700 g z máslového těsta Zelenina ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Fenykl 800 g Cuketa 800 g Brambory800 g Mrkev 800 g Ovoce ELEKTRICKÁ TROUBA STATICKÁ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Jablka (celá) 1 kg Hrušky 1 kg Broskve 1 kg Grilování Grilování se provádí položením potravin pod gril s infračervenými paprsky. Pozor: během funkce gril zčervená. Plech pro zachycování šťávy je nutno umístit pod rošt. GRIL STATICKÝ Pokrm Množství Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Toustový chléb carré 4 ks 4 5 Gril (5 minut rozehřátí) Plněné tousty 4 ks 3 10 Gril (5 minut rozehřátí) Klobásy6 ks/0,9 kg 4 25/30 Gril (5 minut rozehřátí) Hovězí krkovička 4 ks/1,5 kg 4 25 Gril (5 minut rozehřátí) Kuřecí stehna 4 ks/1,5 kg 3 50/60 (5 minut rozehřátí) Gril 16

17 ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut Dort vložte do dortového plechu o průměru 22. Předehřejte troubu alespoň 10 minut. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Rozkrojte fenykl na čtyři části a pečte ho v plechu značky Pirex s máslem a solí, pokud možno vnitřní částí vzhůru Nakrájejte cukety a pečte je s máslem a solí v plechu značky Pirex přikrytým pokličkou Nakrájejte brambory na stejné části a pečte s olejem, solí nebo rozmarýnem v nádobě značky Pirex přikryté pokličkou Nakrájejte mrkev na pátky a pečte ji přikrytou pokličkou v nádobě značky Pirex. ELEKTRICKÁ HORKOVZDUŠNÁ (VENTILOVANÁ) TROUBA Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky Ovoce pečte v nádobě značky Pirex nebo v keramické nádobě bez pokličky. Nechte vychladnout v troubě Tak jak uvedeno výše Tak jak uvedeno výše. GRIL HORKOVZDUŠNÝ (VENTILOVANÝ) Úroveň Doba přípravy (min.) Teplota trouby Poznámky 4 5 Gri l Uložte toustový chléb na rošt. Po opečení první (10 minut rozehřátí) strany jej obraťte a pečení dokončete. Upozornění: před servírování tousty udržujte teplé ve spodní části trouby. 3 5/8 Gril Tousty uložte na roštový plech; po opečení (10 minut rozehřátí) první strany jej obraťte a pečení dokončete. 4 15/20 Gril Klobásy rozpolte a vložte je na rošt. V polovině (10 minut rozehřátí) pečení je obraťte a pečení dokončete. Upozornění: kontrolujte stav pečení klobás, eventuálně zaměňte více upečené za méně upečené. 4 15/20 Gril Rozprostřete krkovičky pod celou plochu grilu (10 minut rozehřátí) a dvakrát je během grilování otočte. 3 50/60 Gril Stehna ochuťte kořením a občas je obracejte. (10 minut rozehřátí) 17

18 INSTALACE TROUBY Výrobní štítek Obrázek 4 Výrobce odmítá zodpovědnost za eventuální tiskové chyby v tomto návodu. Dále si Výrobce vyhrazuje právo na provádění změn vlastních výrobků bez toho, aniž by se změnily základní vlastnosti výrobku. 18

19

20 Dováží a dodává: Candy ČR s.r.o. Karmelitská Praha 1

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL AKP 241 CZ POPIS VÝROBKU Poslední úroveň První úroveň Rošt: DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso grilu 5. Zadní osvětlení 6.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG PEČENĚ 800 G - 1,5 KG ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍZKÉ MŘÍŽCE OCHUŤTE a vložte do chladné trouby. FILETY (V PÁŘE) 300 G - 800 G PAŘÁK OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Přilijte 100 ml vody

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPX0540Z16E Šroub pro upevnění příruby. SP0524PAK Montážní šrouby svítidla

SPX0540Z16E Šroub pro upevnění příruby. SP0524PAK Montážní šrouby svítidla Ibr. 1SP0524EURO Úplné svítidlo SPX0540Z16E Šroub pro upevnění příruby SPX0512CKIT Matka a těsnění kabelové koncovky SP0524PAK Montážní šrouby svítidla SPX050BA Výklenek ve stěně bazénu Návod k montáži

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito 1 Uživatelská příručka k systému evito Dobrý den, vážený kliente/klientko služby evito, vítáme vás u krátkého instalačního návodu služby. Na její zprovoznění

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více