02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod"

Transkript

1 Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní závod Doloplazy

2 Obsah čísla 02/2009 Výroba společnosti ŽPSV a.s. pro železniční infrastrukturu 2 Referenční stavby realizované ŽPSV a.s. v roce Představení výrobního závodu Doloplazy 8 Představení ředitele závodu Doloplazy Ing. Jindřicha Vlče 10 Gratulace generálnímu řediteli Ing. Františku Sekaninovi 11 Vybraný sortiment výrobků společnosti ŽPSV a.s. pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Společnost ŽPSV a.s. je producentem betonových výrobků s více než padesátiletou tradicí. Název společnosti je vlastně zkratkou původního označení Železniční průmyslová stavební výroba a velmi výmluvně napovídá, že k nosnému výrobnímu programu patří především výrobky pro železniční infrastrukturu. Betonové pražce B 91S s upevněním W 14 Sortiment těchto výrobků v minulosti vždy nalézal velmi významnou pozici při modernizacích, rekonstrukcích, opravách a údržbě železniční dopravní cesty, napříč jejími jednotlivými segmenty od specializace stavební, až po zabezpečovací techniku. Lze předpokládat, že i v letech následujících, stejně jako ve vzdálenější budoucnosti, bude tato situace pokračovat. Ve prospěch tohoto předpokladu hovoří jednoznačně stálá pozice železnice na přepravním trhu a nutnost výrazného zlepšování její infrastruktury pro možnost konkurence dopravě silniční i pro naplnění závazků, které v dopravním segmentu Česká republika přijímá v rámci svého členství v EU. Modernizace železniční infrastruktury v České republice spočívá především ve zvyšování rychlosti, přechodnosti a prostorové průchodnosti na vybraných železničních tratích, přičemž modernizační práce jsou spojeny rovněž se zřizováním nového zabezpečovacího zařízení, které zvyšuje bezpečnost železničního provozu a zároveň výrazně omezuje potřebu zaměstnanců řízení provozu (výpravčí, signalisté, výhybkáři), s cílem postupného zavádění dálkového řízení vlakové dopravy pouze z několika málo míst na území ČR. 2 02/2009

3 Pokud zmiňuji vybrané železniční tratě, pak jsou to nejen tratě dosud vnímané širokou veřejností jako tzv. koridory (ty jsou na území ČR celkem čtyři, přičemž dva z nich mají již modernizační práce za sebou), ale jsou to všechny tratě transevropského železničního systému (tzv. síť TEN Trans European Network), které modernizace či optimalizace teprve čeká. Snaha EU o zlepšení stavu infrastruktury a to nejen železniční je reprezentována poměrně významným objemem evropských finančních prostředků, které jsou určeny na její modernizaci, především v rámci tzv. kohezního fondu (jinak též fondu soudržnosti). Tento fond je určen pro nové členské státy EU a jeho prostředky lze čerpat do roku Příděl těchto prostředků (tzv. alokace) na jednotlivé roky jsou dnes v podstatě známy, stejně jako konkrétní modernizační či optimalizační akce, které jsou či budou z těchto prostředků realizovány. Ročně se jedná (např. na letošní rok spolu s národními podíly k evropským penězům a ryze národními zdroji získanými ze státního rozpočtu ČR) o částku cca 37 mld. Kč určenou na investice do železniční dopravní infrastruktury, realizovanou prostřednictvím jejího vlastníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Uvedené skutečnosti mají velmi podstatný vliv na výrobu a celkovou činnost naší společnosti, neboť jsou strategickým základem pro plánování naší výroby, její inovace, technického rozvoje a případných investic, umožňujících naplnění požadavků našich zákazníků, z nichž v rámci železnice je nepochybně nejvýznamnějším již zmiňovaná Správa železniční dopravní cesty, státní organizace jako vlastník a správce železničních tratí ve vlastnictví státu (ČR). Je třeba vzít na vědomí, že tato organiza- Nástupiště SUDOP, protihluková stěna SILENT ce v oblasti infrastruktury plně nahradila převzetím správcovství a údržby od činnost Českých drah, které jsou dnes výlučně dopravcem a s infrastrukturou, a tedy i přímou vazbou na ŽPSV, nemají nic společného. Tradičními a řekněme základními výrobky naší společnosti pro použití v železniční infrastruktuře jsou předem předpjaté příčné a výhybkové pražce. S jejich výrobou máme dlouholeté zkušenosti a postupně inovujeme náš sortiment těchto výrobků podle požadavků zákazníků. Příčné pražce B 91S vyráběné v modifikaci pro kolejnici tvaru UIC 60 (S1) a S 49 (S2) odpovídají požadovaným evropským standardům. Svými parametry umožňují maximální rychlost 220 km/h při hmotnosti na nápravu 22,5 t a 300 km/h při hmotnosti na nápravu 18 t. To jsou parametry, které plně odpovídají současným požadavkům v ČR i v zahraničí. Je třeba vnímat skutečnost, že stávající maximální dovolená rychlost vlaků v ČR je v souladu se zákonem o drahách a jeho provádě- 02/2009 3

4 svými parametry rovněž výhybkové pražce VPS. Pro mimokoridorové tratě a tratě mimo vybranou síť TEN je určen pražec B 03, který je v současné době v ověřovacím provozu v několika úsecích železniční sítě ČR. Je určen pro rychlosti do 120 km/h a hmotnosti na nápravu 25 t a po jeho schválení k opakovanému použití vytvoří náhradu za tradiční strunobetonový pražec SB 8, s nímž má shodnou délku mm. Tento pražec je již v současnosti v různých modifikacích v upevnění uplatňován i pro tramvajové tratě, a to pro kolejnice žlábkové i širokopatní. cí vyhláškou 177/95 Sb. 160 km/h. I její postupné možné zvyšování (podmíněné změnami platné legislativy) všude tam, kde to směrové a výškové vedení železničních tratí umožní, budou parametry pražců B 91S plně vykrývat. Možné postupné zvyšování hmotností na nápravu např. až na 25 t (což ale nepožadují ani připravované technické specifikace pro interoperabilitu evropské konvenční železniční sítě TSI) se samozřejmě netýká rychlosti 160 km/h. Vlaky s těmito hmotnostmi na nápravu se budou pohybovat rychlostmi do 120 km/h, což jim pražce B 91S umožní. Obdobně jsou na tom se Betonové pražce B 91S V souvislosti s pražci je třeba zmínit i používané systémy upevnění. Moderní konstrukce železničního svršku pro vyšší rychlosti a hmotnosti na nápravu vyžadují jednoznačně tzv. pružné upevnění s pružnými svěrkami či sponami, které nahrazují upevnění s tuhými svěrkami (jejich posledním typem byla svěrka ŽS 4). Úspora ocelového materiálu a z ní plynoucí zlevnění upevňovacích systémů vedla rovněž k zavedení bezpodkladnicového upevnění kolejnic. Po určité období vedle sebe existovaly na železniční síti ČR dva systémy pružného bezpodkladnicového upevnění Vossloh a Pandrol reprezentované především systémem W 14 a FC (Fastclip). Upevnění Pandrol FC bylo použito rovněž při modernizaci části II. železničního koridoru mezi Břeclaví a Přerovem. V současné době je pro modernizace a rekonstrukce tratí na území ČR unifikován systém Vossloh W 14. Naše společnost je však schopna dodávat podle požadavků především zahraničních zákazníků rovněž příčné pražce s upevněním Pandrol FC či Fe. Jako závažný vidím 4 02/2009

5 problém s velmi rychlým vývojem u společnosti Pandrol, který je spojen s podstatnými tvarovými a rozměrovými úpravami kotevních prvků zabudovaných do pražců. Tato situace vede k nutnosti nákladných úprav tvarovacích desek do pražcových forem, které jsou ve spojení s nejistým a početně malým množstvím požadovaných pražců velmi neekonomické. O dalším vývoji v této oblasti v současné době s firmou Pandrol intenzivně jednáme, zejména s ohledem na potenciál a požadavky bulharského železničního trhu v souvislosti s našim závodem ve Varně. Upevnění na výhybkových pražcích VPS je podkladnicové se svěrkami Vossloh W 12 či jejich modifikacemi ve tvarově a prostorově specifických místech výhybek. Na rozdíl od pražců příčných jsou zde použity hmoždinky VaPe s metrickým závitem a tzv. pražcovými šrouby místo klasických vrtulí. Naší snahou je v rámci inovace výroby a ve spolupráci s výrobcem výhybek společností DT Prostějov nabídnout u výhybkových pražců přechod na klasické hmoždinky, ale již v novějším německém provedení s názvem Sdü 25. Používat tyto hmoždinky máme koneckonců v plánu i u příčných pražců řady B 91. Ještě smělejším inovačním počinem je zavedení bezpodkladnicového upevnění ve střední a srdcovkové části výhybek, které by umožnilo eliminovat cenový nárůst finálních výrobků. Tato změna vyžaduje důslednou a detailní spolupráci se společností DT Prostějov, neboť konstrukční změny na jednotlivých pražcích budou poměrně značné. O poznání dále jsme pokročili ve vývoji tzv. mezivýhybkového pražce s označením B 08. Pražec má délku mm s lichoběžníkovým konstantním průřezem po jeho délce. Od jeho výroby a nabídky si slibujeme lepší svislou tuhost kolejového roštu při přechodu z výhybek do běžné koleje a v přípojích mezi výhybkami. Pražce budou zkušebně vyrobeny v závodě Uherský Ostroh a po dohodě se Správou železniční dopravní cesty vloženy do ověřovacího úseku pro možnost jejich schválení do trvalého použití. Samostatnou zmínku vyžadují příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami. Použití konstrukcí železničního svršku s tímto uspořádáním je sice v kolejích železniční sítě ČR tak říkajíc v plenkách, ale např. v sousedním Rakousku je použití podpražcových podložek v konkrétních situacích striktně požadováno. V současnosti jsou zřízeny dva ověřovací úseky v běžné koleji v úseku Havlíčkův Brod Okrouhlice a ve výhybce v železniční stanici Planá nad Lužnicí. Použití podpražcových podložek vede ke zlepšení svislé tuhosti kolejového roštu a ke tlumení dynamických účinků od železničních vozidel, způsobuje výrazné prodloužení trvanlivosti geometrické polohy koleje a omezuje četnost podbíjení koleje a výhybek. Rozšíření požadavků na použití pražců s podpražcovými podložkami je plně v kompetenci vlastníka železniční infrastruktury. Očekáváme, že v určitých konkrétních případech se stane použití podpražcových podložek závazné. V případě potřeby by bylo nutno z naší strany výrobně zvládnout proces zavibrování podložek do čerstvého betonu při výrobě pražců, neboť dosud používané lepení je časově i finančně náročné a při sériové výrobě nepřijatelné. Snahou po úspoře výrobních nákladů jsme vedeni i při řešení vývojového úkolu z oblasti pražcové výro- Dvojitá kolejová spojka 02/2009 5

6 by, který se týká použití cementu vyšší třídy (konkrétně 52,5) pro omezení energetické náročnosti v procesu UTB. Úspěšně proběhla výroba i průkazní zkoušky na vyrobených pražcích v závodě Uherský Ostroh a v současnosti probíhá schvalovací proces na Správě železniční dopravní cesty. Po jeho zakončení budeme moci v Uherském Ostrohu přejít na nový režim UTB a takto vyrobené pražce rutinně vkládat do kolejí železniční sítě ČR. Postupně budou vytvořeny receptury a režimy výroby s cementem třídy 52,5 rovněž na dvou zbývajících pražcových závodech. Do oblasti železničního svršku patří i konstrukce tzv. pevné jízdní dráhy (PJD). Naše společnost je od roku 2005 držitelem licence na výrobu prvků a realizaci pevné jízdní dráhy systému Rheda 2000, jejímž autorem je německá společnost RailOne (dříve Pfleiderer). Tato licence byla od začátku letošního roku prodloužena do Pevná jízdní dráha - systém Rheda 2000 roku 2018 za částečně upravených podmínek. Jedná se o výhradní licenci na území České republiky a Slovenska, přičemž sublicenci na realizaci systému jsme jako podniku ve skupině udělili společnosti OHL ŽS. Věříme, že pevná jízdní dráha najde své uplatnění ve specifických případech modernizace a rekonstrukcí železničních tratí, především v tunelech a na mostech. Vyvíjíme maximální úsilí o prosazení této konstrukce na připravovaných stavbách modernizací koridorů (např. Plzeň Rokycany či Votice Benešov u Prahy). Jsme si vědomi trvanlivosti konstrukce PJD s dlouhodobým bezúdržbovým zachováním geometrické polohy koleje a její prostorové stability. Věříme také, že se podaří v dohledné době úspěšně dokončit sledování ověřovacího úseku mezi stanicemi Třebovice v Čechách a Rudoltice v Čechách, což umožní opakované použití sytému Rheda 2000 na dalších stavbách. Vzhledem k tomu, že počet a délka úseků v ČR, kde by bylo možno vybudovat PJD, nedosahuje žádných závratných hodnot (předpokládáme průměrnou roční výrobu cca 5000 ks pražců), nebude nutné budovat nějakou vysoce kapacitní linku na výrobu dvoublokových železobetonových pražců, které se pro systém Rheda 2000 používají. Každopádně však připravujeme v prostorách uvolněných po ukončení výroby pražců SB 8 v pražcové hale závodu Uherský Ostroh jednoduché zařízení na výrobu požadovaných pražců, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků Podle stávajících informací bychom mohli první pražce dodávat nejdříve ve druhém pololetí příštího roku. Tolik tedy k části sortimentu vyráběného naší společností pro použití v rámci železniční infrastruktury, včetně záměrů na jeho inovaci a zajištění lepších užitných vlastností. Rád se v některém z následujících čísel tohoto časopisu vrátím k dalšímu sortimentu našich výrobků pro použití na železnici (výrobky pro stavby železničního spodku, železniční mosty, připravovanému nástupištnímu přístřešku), ale i k dalším tématům, která patří do okruhu mé působnosti a za něž jsem v naší společnosti odpovědný. K těmto tématům patří např. problematika investic, vývojových úkolů, ale i další. Takže se těším na další setkání na stránkách našeho časopisu. Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel 6 02/2009

7 Referenční stavby realizované ŽPSV a.s., střediskem SMS v roce 2008 Ing. Petr Burka manažer realizace ŽPSV a.s. V roce 2008 bylo stavebně montážním střediskem ŽPSV a.s. realizováno zhruba třicet stavebně - montážních zakázek. Ve většině případů se jednalo se o provedení těžké montáže železobetonového skeletu budov nebo hal, případně o montáž předpjatých železobetonových mostních nosníků a římsovek. V jednom případě došlo také na provádění montáže protihlukových stěn na železničním koridoru a k pokládce velkoplošné dlažby náměstí z ŽB prefa dílců. Celkový finanční objem všech těchto realizačních zakázek v daném roce dosáhl částky cca 183 mil. Kč. Optimalizace trati PHS Planá Cheb Patrový skelet LOVOCHEMIE Lovosice Za velmi zdařilou považuji realizaci zakázky ROMPA Vyškov pro firmu STAEG spol. s r.o., kde se jednalo o těžkou montáž ŽB skeletu výrobní a obchodní haly. Vlastní montáž provedly dvě čety ŽPSV a.s. dle předem zpracovaného HMG, a to během měsíců července a srpna 2008 za pomoci dvou mobilních autojeřábů o nosnosti 50 a 70 tun. Celkový objem dodaných ŽB prvků činil 850 m 3 a celková váha namontovaných prvků je 2206 tun. Na stavbu dodávaly prvky tři výrobní závody ŽPSV a.s. - Borohrádek, Čerčany a Litice, a dále dva závody subdodavatelů. Práce byly dokončeny s týdenním předstihem a dílo bylo úspěšně protokolárně předáno. Březen 2009 Realizace skeletu výrobní a obchodní haly zakázky ROMPA Vyškov - srpen

8 Představujeme Výrobní závod Doloplazy u Nezamyslic Výrobní závod Doloplazy u Nezamyslic, jehož výhodnou polohu lze blížeji specifikovat jako střed pomyslného trojúhelníku mezi městy Kroměříž, Prostějov a Vyškov, reprezentuje jednu z šesti složek souboru výrobních jednotek akciové společnosti ŽPSV. Výhodnou polohou však nedisponuje pouze vzhledem k větším městům regionu, ale zároveň také vzhledem k dálnicím a rychlostním komunikacím, ať už máme na mysli dálnici D1 či rychlostní komunikaci R46. Významnými jsou tato fakta především z hlediska logistiky. Závod Doloplazy zajišťuje velmi široký výrobní program, jehož základ tvoří výroba předpjatých betonových příčných pražců B 91 s pružným upevněním Vossloh a výhybkových pražců VPS S.T.I. ARM, které jsou dodávány nejen zákazníkům z České republiky, ale zároveň také zákazníkům zahraničním (Bulharsko, Srbsko, Slovensko). Mezi související železničně-stavební produktový sortiment závodu lze pak také zařadit např. nástupištní prvky, kabelové žlaby, zákrytové desky apod., tedy Sklopné nástupiště 8 02/2009

9 Lodžiové prefabrikáty - Veselí nad Moravou Při jmenování jednotlivých produktů z nabídky výrobků a služeb závodu je nutno uvést také zajímavou možnost výroby a dodávky transportbetonu, jež je zaměřena především na regionální odběratele. v podstatě komplexní soubor výrobků určených pro železniční stavby. Kromě výše zmíněné tradiční výroby došlo v minulém roce v závodě Doloplazy také k rozšíření produkce vibrolisovaných výrobků, které nacházejí uplatnění v pozemním a silničním stavitelství. Konkrétně se jedná o obrubníky, přídlažbu, tvarovanou a zámkovou dlažbu, příkopové a meliorační tvárnice a prvky zahradní architektury. Velmi významné místo v oblasti zakázkové výroby závodu Doloplazy zaujímá produkce lodžiových prefabrikátů určených pro rekonstrukce stávajících balkonů a lodžií bytové výstavby v rámci programu tzv. regenerace panelových domů. S touto problematikou úzce souvisí také existence střediska Revitalizace, které v rámci závodu působí a nabízí plně certifikovaný komplex služeb právě v této oblasti. Výrobní závod Doloplazy má zaveden ISM a je držitelem certifikátů: Jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001, Enviromentu ČSN EN ISO : 2005 a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ČSN OHSAS : 2008, což je známka vysoké kvality a vyspělosti. Lodžiové prefabrikáty - Uherské Hradiště 9

10 Rozhovor s ředitelem závodu Doloplazy Ing. Jindřichem Vlčem Dnem nastoupil k řízení závodu Doloplazy Ing. Jindřich Vlč. Těsně před uplynutím symbolických prvních 100 dní ve funkci jsme mu položili několik otázek: Dobrý den pane řediteli, mohl byste se úvodem krátce představit čtenářům našeho podnikového časopisu? Je mi 46 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem VUT v Brně, Fakultu stavební, obor Průmyslová výroba stavebních hmot a dílců. Před nástupem do ŽPSV jsem působil ve firmě PRESBETON Nova s. r.o. Olomouc, kde jsem zastával postupně pozice vedoucího výroby, ředitele závodu Bystrovany a následně ředitele společnosti. Ve volném čase rád sportuji v létě provozuji fotbal, cyklistiku, v zimě lyžování, a celoročně se věnuji domu a zahradě. Jak hodnotíte Vaše dosavadní působení v ŽPSV? Do ŽPSV jsem nastoupil v říjnu v roce 2007 na post výrobně-technického náměstka ředitele závodu Doloplazy. V této pozici jsem se dostatečně seznámil s organizační strukturou, sortimentem, možnostmi a vytyčenými cíli závodu a ve značné míře celé společnosti, což je první předpoklad pro zdárné zastávání řídící funkce. Kromě toho, že jsem se zaměřil na celkové poznání problematiky nosného výrobního programu, což je výroba příčných a výhybkových pražců, a s využitím zkušeností, se kterými jsem přišel do ŽPSV, se mi podařilo rozšířit v závodě Doloplazy výrobu a prodej vibrolisovaného zboží a dostat tak naši společnost do povědomí zákazníků, kteří nás již začínají vnímat jako schopného dodavatele těchto výrobků pro silniční stavby. S jakými současnými problémy se potýkáte při řízení svěřeného závodu? Přišel jsem do pozice ředitele závodu Doloplazy v době projevů celosvětové ekonomické krize, což není optimální období pro nástup do takové funkce. Momentálně mě nejvíce trápí omezení výroby pražců na jednu směnu z důvodu sníženého odbytu prvků. Jelikož závod Doloplazy má velmi široký výrobní program, chci posílit základní strategii přístupu k obchodní činnosti na úrovni závodu tak, aby se dařilo zajišťovat dostatečné množství zakázek v oblasti výroby produktů pro pozemní a silniční stavitelství, a tím zmírnit dopady krize. Jaké jsou Vaše osobní a pracovní cíle v dalším období? Ptáte-li se na mé osobní cíle, musím říci, že jsem člověk velmi aktivní a tvořivý, se spoustou zájmů, a všechny moje aktivity se snažím dělat tak, aby mně i ostatním lidem přinášely radost a uspokojení. Co se týká mých pracovních cílů, řekl bych, že v současné době je pro mě prvořadé zhostit se úspěšně svěřené funkce a v této těžké době zajistit dostatečnou výrobní náplň závodu, abychom se dosaženými výsledky co nejvíce přiblížili k vytyčeným cílům. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů! Břetislav Habanec 10 02/2009

11 oslavil významné životní jubileum - 70 let generální ředitel a místopředseda dozorčí rady ŽPSV a.s. Ing. František Sekanina Narodil se v Prostějově. Po ukončení studia na VUT Brno, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby, nastupuje v roce 1985 k ČSD Střední dráha, Mostní obvod Brodek u Přerova do funkce provozního náměstka náčelníka MO. Od roku 1986 nastupuje do tehdejšího státního podniku Železniční průmyslová a stavební výroba Uherský Ostroh jako ředitel závodu Doloplazy. V roce 1993 nastupuje na ředitelství tehdy už akciové společnosti jako 1. zástupce generálního ředitele a v roce 1994 je jmenován generálním ředitelem. V této funkci působí úspěšně dosud, od roku 2003 zastává rovněž pozici místopředsedy dozorčí rady ŽPSV a.s. Rádi bychom mu jménem všech zaměstnanců společnosti ŽPSV a.s. u příležitosti jeho významného jubilea poděkovali za jeho dosavadní práci a popřáli hodně zdraví a vitality do dalších let života. 02/

12 Tradice má svou tvář... Čtvrtletník zaměstananců ŽPSV a.s. Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. Redakce: Jan Novotný, Ing. Jan Hejtmánek, Mgr. Břetislav Habanec, František Šudřich Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s. Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou

Více

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY www.zpsv.cz PRAŽEC B 03 značka Pražec B 03 APP 80-19 Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2010 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí Stavby protihlukových stěn Poděkování jubilantům

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ. Změna č. 1

České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ. Změna č. 1 České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ Změna č. 1 Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť Výkresy materiálu

Více

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Ing. arch. Pavel Andršt ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014 České Budějovice, 8.-10. dubna 2014 Základní legislativa Zákon č. 266/1994

Více

INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY

INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY Jan Eisenreich ŽPSV a.s., Uherský Ostroh 1. ÚVOD Železnice České republiky prochází kvalitativní změnou, která předznamenává, pro udržitelný

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 51112 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - ZŘÍZENÍ M 17 200 Kč Přístup na pracoviště pouze a alespoň z jedné boční

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Katalog. Betonových výrobků

Katalog. Betonových výrobků Katalog Betonových výrobků VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ PŘEDSTAVENÍ společnosti ŽPSV a.s. se sídlem v

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby

VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015. zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby VÝBĚR Z CENÍKU PLATNÝ OD 1. 10. 2015 zámková dlažba zdící prvky obrubníky přídlažba betonové doplňky meliorační a kabelové žlaby Množství v ks Množství v m 2 Hmotnost v kg Cena v Kč / 1 m 2 paleta m 2

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS Ing. Jan Plomer Strana 1 Rok 2014 a dříve prvotní úvahy potřebné počty vybavených vozidel předpokládané časové harmonogramy odhady potřebných finančních

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích Jan Eisenreich, předseda představenstva PROKOP RAIL, a.s., Plzeň Současná železniční doprava

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Město Most a e-aukce Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Zahájení užívání e-aukcí Proč eaukce? 1) uspoříte nemalé finanční prostředky 2) získáte

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU

REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU 17. KONFERENCE 2012 27. 29. března 2012 REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU Radomír Barták EUROVIA CS, a.s., Praha 1. ÚVOD K 1. 5. 2004 se Česká republika stala členem Evropské

Více

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ. 2013/2014 výběr produkce

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ. 2013/2014 výběr produkce PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 2013/2014 výběr produkce TYPY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ SILENT zvukově pohltivé obklady zdící zvukově pohltivé tvárnice protihlukové stěny jednostranné a oboustranné mobilní protihlukové

Více

Příprava pro výrobu pražců PKK 13 do zkušebního úseku

Příprava pro výrobu pražců PKK 13 do zkušebního úseku WP2 Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury WT2 Drážní svršek zvyšování technické úrovně s ohledem na odolnost a životnost konstrukce Příprava pro

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TUNELÁŘSK SKÉODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤS EVROPSKÝCH KORIDORŮ 2 ŽELEZNIČNÍ TRANZITNÍ KORIDORY ČESKÉ REPUBLIKY 3 NÁVAZNOST NA UZEL PRAHA

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

čtvrtletník ŽPSV a.s.

čtvrtletník ŽPSV a.s. čtvrtletník ŽPSV a.s. ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh Nástupiště SUDOP Železniční most MK-T Výhybkové pražce Protihluková stěna SILENT Pevná jízdní dráha ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více