DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:"

Transkript

1 monitoring finančních zdrojů registrováno pod číslem MK ČR E15968 PODPORA Z FONDŮ EU Legenda: Hranice kraje Hranice obce MAPA: Výše dotací z EU: 0 < < 5 mil. Kč 5,1-15 mil. Kč 15,1-40 mil. Kč 40,1-100 mil. Kč 100,1-200 mil. Kč 200,1-500 mil. Kč 500, mil. Kč > mil. Kč Výše uvedená mapa zobrazuje množství financí získaných naší společností jako finanční podpora z fondů EU. Vztahuje se k daným městům a obcím, a to vzhledem k místu realizace, tedy dopadu dotace. Údaje jsou za období DOAČNÍ PŘÍLEŽIOSI Milí čtenáři našeho bulletinu, věříme, že máte za sebou příjemné dny letního odpočinku a zasloužené dovolené. Jistě jste nabrali sílu pro další práci a Vaše projekty. O tom, že stále existuje příležitost sáhnout si na dotace, Vás přesvědčí toto číslo našeho čtvrtletníku. Výše uvedená mapa znázorňuje objem získaných dotací na území Moravskoslezského kraje, a to podle místa realizace projektu. Pokud k nim ještě nepatříte, podívejte se, jaké možnosti existují třeba pro Vás. i z vás, kteří se do projektu alespoň jednou pustili, vědí, že dotace není zadarmo a je s ní spojená spousta práce na přípravě žádosti, ve fázi realizace a při udržení výstupů projektu. Jsou činnosti, které pro vás udělat nemůžeme, ale existují činnosti jako např. zajištění realizace výběrového řízení či administrace dotačně podpořeného projektu, které máme v malíčku. V příloze se dočtete vyhodnocení soutěže o ceny uveřejněné v minulém bulletinu. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a výhercům blahopřejeme. ÚSPĚŠNÉ PROJEKY Z MINULÝCH VÝZEV... Z nedávných výzev vybíráme některé úspěšné dotačně podpořené projekty. U všech HRA připravoval žádost o dotaci, u vybraných projektů také následnou administraci a výběrová řízení. K projektům podpořeným z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko se zařadily obce jako např. Bystřice, kde bude v rámci 2. etapy rekonstruováno a modernizováno školské zařízení, v Petrovicích u Karviné jsou finanční prostředky určeny pro tělocvičnu ZŠ, v Českém ěšíně podpora směřuje na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Slezská a na dětské a sportovní hřiště v areálu Masarykovy sady, obyvatelé Žimrovic u Opavy se mohou těšit na fotbalové hřiště a šatny a v Kopřivnici v ZŠ Dr. Milady Horákové bude zkvalitněna infrastruktura pro vzdělávání. V Krnově bude vybudován penzion Hermes, centrum Sepetná v Ostravici se dočká zlepšení úrovně bydlení, město Bílovec bude díky získaným prostředkům rekonstruovat muzeum. Úspěšné byly také jiné projekty, např. Dominikánský klášter Dům umění v Opavě či Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné. Pro Moravskoslezský kraj vyšel projekt Mosty Za zmínku však stojí i již hotové akce, ke kterým jsme také přispěli, např. byly dokončeny stavby přístavba tělocvičny ZŠ v Čeladné, mateřská škola ve Vražném či obecní dům v Bohuslavicích.

2 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ V rámci OP ŽP jsou na podzim (ŘÍJEN-LISOPAD) 2010, předběžně plánovány výzvy pro podání žádostí prioritní osy (dále PO) programu HARMONOGRAM VÝZEV ROP MORAVSKOSLEZSKO NA 2. POLOLEÍ 2010 A 1. POLOLEÍ 2011 Říjen 2010 PO 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASRUKURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 1. Oblast podpory snížení znečištění z komunálních zdrojů aglomerace pod EO (projekty mohou být podávány pouze v kombinaci s projekty z oblasti podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod 2000 obyvatel. 2. Oblast podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod obyvatel, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vod pro více než obyvatel. 3. Oblast podpory omezování rizika povodní budou podporovány projekty z podoblasti: zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, dále podoblast: eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. PO 2 ZLEPŠENÍ KVALIY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V této prioritní ose budou v podzimních výzvách podporovány projekty, které patří do oblastí podpory: zlepšování kvality ovzduší (např. snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZ, snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů), dále do oblasti podpory: omezování emisí. PO 3 UDRŽIELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Budou podporovány projekty z podoblastí podpory: výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a také zdrojů elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a dále také projekty pro realizaci úspor energie. PO 4 ZKVALINĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSRAŇOVÁNÍ SARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁĚŽÍ Co se týká oblasti podpory zkvalitnění nakládání s odpady, budou podporovány pouze některé typy projektů výčet projektů bude uveden v konkrétní výzvě. V oblasti podpory odstraňování starých ekologických zátěží budou podporovány projekty: sanace vážně kontaminovaných lokalit, dále projekty realizace průzkumných prací, analýz rizik. Příjem žádostí k projektům, které patří do PO 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENÁLNÍCH RIZIK již v dnešní době probíhá a bude ukončen 15. října tohoto roku. PO 6 ZLEPŠOVÁNÍ SAVU PŘÍRODY A KRAJINY V této prioritní ose budou na podzim přijímány, s výjimkou některých záměrů, všechny typy projektů oblastí podpory: implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemní vody. Poslední prioritní osou, do které spadají na podzim podporované projekty, je PO 7 ROZVOJ INFRASRUKURY PRO ENVIRONMENÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSVÍ A OSVĚU. Konkrétní výzvy k jednotlivým osám, ve kterých budou upřesněny podporované projekty a podmínky přijatelnosti žádosti, by měly být zveřejněny v nejbližších dnech. Na předběžný harmonogram výzev je možno nahlédnout na této adrese: PROGRAM PORADENSVÍ OP PODNIKÁNÍ A INOVACE ento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace. Příjem elektronických registračních žádostí: bude zahájen: 1. října 2010 bude ukončen: 31. ledna Zahájení příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosinec Ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. březen VÝSAVBA CYKLISICKÝCH SEZEK Oblast podpory: Bezpečnost na komunikacích cyklo a pěší doprava Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí Organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí ŽELEZNIČNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ A OSOBNÍ DOPRAVU (pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravu osob) Oblast podpory: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy Uzávěrka výzvy: Oprávněný žadatel: Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby dle 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisu, v Regionu soudržnosti Moravskoslezsko Listopad 2010 INFRASRUKURY REZIDENČNÍCH SLUŽEB RANSFORMAČNÍ PROJEKY (výstavba, rozvoj zázemí, materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí vše dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Uzávěrka výzvy: Obce nad 50 tis. obyvatel a organizace jimi zřízené Nestátní neziskové organizace realizující objekt v obci nad 50 tis. obyvatel Organizace zřízené státem Podnikatelské subjekty realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel Pozn.: Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. V případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona 108/2006 Sb., musí být v souladu s plány rozvoje sociálních služeb (na úrovni kraje, obce). Podpořeny budou také projekty, které nebudou zahrnuty v plánech rozvoje sociálních služeb, ale budou mít stanovisko se závazkem obce/kraje k zajištění financování projektu po dobu jeho udržitelnosti. Prosinec 2010 REGENERACE PLOCH BROWNFIELDS A JEJICH PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ VYUŽIÍ Oblast podpory: 2.3 Podpora využívání brownfields Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí Státní podniky Nestátní neziskové organizace Společný podnik veřejného a soukromého sektoru, za předpokladu, že v něm má veřejný sektor rozhodovací majoritu Podporov. aktivity: Podpora bude zaměřena na regeneraci brownfields, pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp. na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský průmysl bude menší než 50 % celkové rozlohy. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není jejich následné využití. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je, aby v příštím roce šlo z operačního programu Podnikání a inovace na podporu podnikatelů přes devět miliard korun. Pro srovnání uvádíme, že od zahájení programu v roce 2007 doposud vyčerpali podnikatelé v České republice přes 13 miliard Kč. Ministerstvo zároveň chce v dalších letech zintenzívnit využívání, zefektivnit fungování a posílit metodické vedení programu. V zájmu větší přehlednosti a srozumitelnosti chystá pro podnikatele vytvořit jakési vodítko jak na dotace.

3 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKU Klient: Projekt: ermín: 2010 Dotace: Obec Čeladná Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná IV. Etapa přístavba tělocvičny ,71 Kč Program: ROP NUS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) V pátek 11. června 2010 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala vybudovaná na místě bývalé tělocvičny základní školy. Celková cena samotné stavby je více než 57 mil. Kč bez DPH, přičemž celkové náklady související s realizací projektu činí přes 70 mil Kč. 92,5 % (47 mil. Kč) ze způsobilých výdajů projektu bylo podpořeno dotací z Regionálního operačního programu NUS II Moravskoslezsko Slavnostnímu otevření, které bylo spojeno s dnem otevřených dveří, přihlíželo více než dvě stě návštěvníků, kteří využili možnosti prohlédnout si celý objekt. Stavba řeší problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků základní školy a také potřebu mimoškolních pohybových aktivit obyvatel Čeladné. Hlavní prostor tělocvičny je navržen s důrazem na požadavky pro provozování míčových her, zejména volejbalu a basketbalu, plocha vyhovuje také provozování basketbalu na ligové úrovni. Součástí budovy je také posilovna a prostor pro aerobic, pamatováno je také na prostory pro klubové aktivity společenských organizací v obci. Ke sledování sportovních utkání slouží tribuna pro 292 diváků, tělocvična je vybavena šatnami, umyvárnami a WC pro sportovní týmy a rozhodčí včetně hygienického zařízení pro diváky i osoby s omezenou schopností pohybu. VLASNÍ PROJEK PROJEK VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSNANCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V únoru letošního roku získala naše společnost finanční podporu z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na grantový projekt s názvem vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na ,10 Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1. březnu 2010 a bude ukončena k 30. dubnu Klient: HRA, s. r o. Projekt: Dotace: Program: vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy Kč OP VK Hlavním cílem projektu je podílet se nabídkou uceleného vzdělávacího programu pro další vzdělávání dospělých na podpoře vzdělanostní společnosti a posílení její konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vytvořen komplexní vzdělávací program zaměřený na tzv. měkké dovednosti, konkrétně pak na konzultační dovednosti a vyjednávání. Významnou část našich klientů tvoří zástupci obcí, měst i kraje a jelikož během spolupráce většina z nich vyslovila přání absolvovat školení právě na toto téma, které bude přínosem pro jejich každodenní práci při jednání s klienty, je vzdělávací program určen pro zaměstnance veřejné správy. V zájmu prověření kvality vzdělávacího programu bude realizován pilotní kurz pro zástupce veřejné správy. Konečná verze programu pak bude podána k akreditaci na Ministerstvo vnitra ČR. KONZULAČNÍ DOVEDNOSI Družstevní řinec Výstavní 2224/ Ostrava Mariánské Hory CERLINE ČSN EN ISO 14001:2005 CERLINE ČSN EN ISO 9001:2009 Bulletin vydává: HRA, s. r. o.

4 SŘÍPKY Z FIREMNÍHO ŽIVOA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOS GREENDAY V pátek 10. září 2010 byl zorganizován další den pro přírodu, tzv. GreenDay. V rámci firemního dobrovolnictví zaměstnanci společnosti spolu se zástupci CHKO Beskydy opět vyrazili do jalovcového pasínku v Košařiskách, kde probíhala další etapa jeho obnovení. green day Práce probíhaly v jalovcovém pasínku v Košařiskách. ato část lesa umístěná ve svahu původně sloužila jako paseka pro stáda místních horalů. Po 30 let však nebyla udržovaná, což se znatelně projevilo na jejím vzhledu zarostlá vzrostlými stromy, hasivkou, borůvčím a ostružiním. Záměrem CHKO Beskydy bylo tuto lokalitu obnovit a rozšířit porost jalovce. Jsme rádi, že již druhým rokem můžeme být přitom a podílet se na obnově. Výsledky jsou již dobře znát. Po probírce smrkového porostu, zředění borůvčí a eliminace hasivky je nyní pasínek pěkně prosvětlen a připraven na další prořezy. GreenDay byl zorganizován poprvé 10. července 2009 a vychází ze strategie společenské odpovědnosti, kterou jsme zavedli začátkem roku Chceme být při své činnosti zaměřeni nejen komerčně, ale také si být vědomi sociálních stránek a odpovědného chování. Navíc GreenDay vnímáme jako příjemnou teambuildingovou aktivitu a odreagování od náročné práce. Další akce na tomto území je plánována na jaro Práce bude organizována s přispěním externích subjektů. Více informací na VOLNÝ ČAS GRILOVÁNÍ Nejen prací je člověk živ, a proto máme ve zvyku nacházet si čas také na odpočinek. V červenci jsme odpočinek spojili také s dobrým jídlem. Spolu s našimi sousedy ze společnosti KAZUIS, spol. s r. o. jsme zorganizovali grilování na čerstvě posečené zahradě u budovy, v níž obě společnosti sídlí. HOS NÁVŠĚVA o, že přijímáme denně mnoho různých návštěv, je věc samozřejmá a nikdy to nikoho z naší společnosti nepřekvapilo. Ve smyslu moudra našich předků Nikdy neříkej nikdy jsme si však všichni ověřili pravdivost tohoto rčení Stalo se to ve čtvrtek 12. srpna. Sluníčko nás šimralo svými hřejivými paprsky a naše skupina se vracela v dobré náladě z oběda. Když tu na vstupním schodišti jedna z kolegyň spatřila krásnou, barevnou šňůru korálků. Nebyla to však ozdoba mnoha dívek a žen, ale nádherně zbarvený had. Ač někteří z nás mají poměrně slušné znalosti z oblasti zoologie, nikdo si nebyl na 100 % jist, zda se jedná o neškodné hádě či snad jedovatý exponát. Nezbývalo než se obrátit o pomoc na městskou policii. V mezičase se však had přesunul ke starému mohutnému pařezu a my jsme měli možnost zjistit na internetu o něm bližší údaje. Jednalo se o korálovku královskou (Lampropeltis pyromelana), což je nejedovatý, klidný a poměrně často chovaný had pocházející z jižních oblastí Severní Ameriky. Vyniká velmi atraktivním zbarvením a dorůstá délky cm. A co dál zůstal nevšední zážitek a fotografie jako zdařilý důkaz.

5 SOUĚŽ O CENY SOUĚŽ 15 LE 1. P V minulém vydání bulletinu byla zveřejněna soutěž o ceny k 15letému výročí založení naší společnosti. Jsme rádi, že soutěž měla úspěch a že jsme mohli vylosovat 15 šťastných výherců. Soutěž probíhala od června do srpna a měla 5 kol, přičemž v každém byl na našich internetových stránkách uveřejněn jeden soutěžní úkol. Soutěžící, kteří správně vyřešili všech pět úkolů, byli zařazeni do slosování o 15 zajímavých cen. Všem moc blahopřejeme! 2. A N 5. Á C ŘEŠENÍ ÚKOLŮ: L E Úkol 1/5 vyluštit tajenku [ajenka zní: Patnáct let HRAu] 11. H R A U Úkol 2/5 Z písmen HRA vytvořte alespoň 3 slova obsahující tato písmena. Slova mohou být libovolně dlouhá. [Z odpovědí našich soutěžících: DISKOHRÁKY, HERALICE, HARAŠI, RHA, MRHA, DRHA, HRABA, RHAVINA] Úkol 3/5 Spočítejte, kolik pravidelných čtyřúhelníků vidíte na obrázku. [Správná odpověď: 15] Úkol 4/5 Zašlete nám vtip, který se alespoň vzdáleně tematicky hodí k činnosti HRAu Dále uvádíme některé z vtipů našich soutěžících. Vtipů bylo více, ale ne všechny je možné uveřejnit :-) Výherci: 1. místo Jana Chlebková Relaxační víkendový pobyt pro dvě osoby v lázních Darkov (wellness procedury, plná penze) 2. místo Ing. Jana Pěluchová Poukaz na originální pivní lázeň pro dvě osoby ve Wellness Hotelu Bahenec 3. místo Marian Zbončák Dárkový balík místo (výhry zaslány poštou) Pod mostem leží dva bezdomovci a jeden povídá: Hele Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi, myslíš, že se to nějak dotkne i nás? No jasně, povídá Karel. A jak, prosím tě? Karel: No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo podnikatele? o teda nemám. Karel: ak vidíš, teď je brzy budeš mít... Šéf mrazivě k nové sekretářce: Měla jste tu být v osm hodin! A co zajímavého se tu dělo? diví se sekretářka. Šéfe, chtěl bych přidat. Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá jej po zádech: ak přidej! Malý chlapeček zvedl telefon a po chvilce poslouchání povídá: A který šéf mého tatínka vy jste? en špekoun nebo ten debil? Úkol 5/5 test 1c jehlan (jediný prostorový objekt) 2d 15 (musíme vybrat všech 15 kuliček, protože vždy je pravděpodobnost, že v pytlíku bude nějaká zelená) 3d 29 (Přičítané sudé číslo se vždy zvýší na nejbližší vyšší sudé číslo, 19+10=29) 4. více odpovědí správných (např. sval jediné slovo, které neobsahuje jméno zvířete, odhad jediné slovo, které označuje nehmotnou věc) Zde zařizujeme dotace z EU, lituji, dotaci od manžela na kabelku od Diora si musíte zajistit sama.

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011)

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) 21. 12. 2010 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 21.12.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev Červen 2008 Číslo výzvy 1.1-04 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld.

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld. Přehled dotačních možností v rámci LVIII., LIX. a LX. výzvy OP ŽP Celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH pro všechny oblasti a vyhlášené výzvy LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 OP Oblast podpory Žadatel Od Do Poznámka 1.1 Start - - financováno ČMZRB 2.1 Progres - 31.12.2012 financováno ČMZRB 2.1 Záruka - - financováno ČMZRB

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání

Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání Dotačnípříležitosti pro rozvoj podnikání Hranice, 14. října 2008 Michaela Randáčková m.randackova@regionhranicko.cz Prioritní osa I Doprava Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifickécíle: 1) budovánía

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR XII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Moravská Třebová, 20.10.2016 Ing. Vladimíra Gutwirthová Projektový manažer, Odbor krajských pracovišť Čechy Dotační

Více

PŘEHLED VÝZEV KE DNI

PŘEHLED VÝZEV KE DNI PŘEHLED VÝZEV KE DNI 1.10.2013 Datum podání žádosti Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Správce podpory Poznámka oprávněný žadatel, výše dotace, internetový odkaz Od 1.8. Do 23.10.2013 Finanční

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

PŘEHLED VÝZEV KE DNI

PŘEHLED VÝZEV KE DNI PŘEHLED VÝZEV KE DNI 16.7.2013 Datum podání žádosti Prioritní osa Oblast podpory Podoblast podpory Správce podpory Poznámka oprávněný žadatel, výše dotace, internetový odkaz Od 1.6. 22.7.2013 Podpora výstavby

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007-2013 Možnosti podpory z OPŽP pro Liberecký kraj 9. října 2008 OPŽP OPŽP je realizován pro cíl 1 Konvergence OPŽP navazuje na program OPI 2004-2006 Financování OPŽP

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 Červenec 2015 OP ŽP - 1. výzva, PO 1, SC: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ A V OPERAČNÍCH PROGRAMECH V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ A V OPERAČNÍCH PROGRAMECH V ČESKÉ REPUBLICE PROBLEMATIKA BROWNFIELDS V NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ A V OPERAČNÍCH PROGRAMECH V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc., Ing. Lenka Pacalová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra sídel

Více

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM)

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) od teorie k praxi Integrované plány rozvoje města Olomouce financované z ROP Střední Morava Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast

Více

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů

CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů CzechInvest a podpora regenerace brownfieldů Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj 28. a 2. podporujeme 2017 www.czechinvest.org Služby a aktivity CzechInvestu pro podporu regenerace

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více