DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:"

Transkript

1 monitoring finančních zdrojů registrováno pod číslem MK ČR E15968 PODPORA Z FONDŮ EU Legenda: Hranice kraje Hranice obce MAPA: Výše dotací z EU: 0 < < 5 mil. Kč 5,1-15 mil. Kč 15,1-40 mil. Kč 40,1-100 mil. Kč 100,1-200 mil. Kč 200,1-500 mil. Kč 500, mil. Kč > mil. Kč Výše uvedená mapa zobrazuje množství financí získaných naší společností jako finanční podpora z fondů EU. Vztahuje se k daným městům a obcím, a to vzhledem k místu realizace, tedy dopadu dotace. Údaje jsou za období DOAČNÍ PŘÍLEŽIOSI Milí čtenáři našeho bulletinu, věříme, že máte za sebou příjemné dny letního odpočinku a zasloužené dovolené. Jistě jste nabrali sílu pro další práci a Vaše projekty. O tom, že stále existuje příležitost sáhnout si na dotace, Vás přesvědčí toto číslo našeho čtvrtletníku. Výše uvedená mapa znázorňuje objem získaných dotací na území Moravskoslezského kraje, a to podle místa realizace projektu. Pokud k nim ještě nepatříte, podívejte se, jaké možnosti existují třeba pro Vás. i z vás, kteří se do projektu alespoň jednou pustili, vědí, že dotace není zadarmo a je s ní spojená spousta práce na přípravě žádosti, ve fázi realizace a při udržení výstupů projektu. Jsou činnosti, které pro vás udělat nemůžeme, ale existují činnosti jako např. zajištění realizace výběrového řízení či administrace dotačně podpořeného projektu, které máme v malíčku. V příloze se dočtete vyhodnocení soutěže o ceny uveřejněné v minulém bulletinu. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a výhercům blahopřejeme. ÚSPĚŠNÉ PROJEKY Z MINULÝCH VÝZEV... Z nedávných výzev vybíráme některé úspěšné dotačně podpořené projekty. U všech HRA připravoval žádost o dotaci, u vybraných projektů také následnou administraci a výběrová řízení. K projektům podpořeným z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko se zařadily obce jako např. Bystřice, kde bude v rámci 2. etapy rekonstruováno a modernizováno školské zařízení, v Petrovicích u Karviné jsou finanční prostředky určeny pro tělocvičnu ZŠ, v Českém ěšíně podpora směřuje na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Slezská a na dětské a sportovní hřiště v areálu Masarykovy sady, obyvatelé Žimrovic u Opavy se mohou těšit na fotbalové hřiště a šatny a v Kopřivnici v ZŠ Dr. Milady Horákové bude zkvalitněna infrastruktura pro vzdělávání. V Krnově bude vybudován penzion Hermes, centrum Sepetná v Ostravici se dočká zlepšení úrovně bydlení, město Bílovec bude díky získaným prostředkům rekonstruovat muzeum. Úspěšné byly také jiné projekty, např. Dominikánský klášter Dům umění v Opavě či Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné. Pro Moravskoslezský kraj vyšel projekt Mosty Za zmínku však stojí i již hotové akce, ke kterým jsme také přispěli, např. byly dokončeny stavby přístavba tělocvičny ZŠ v Čeladné, mateřská škola ve Vražném či obecní dům v Bohuslavicích.

2 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ V rámci OP ŽP jsou na podzim (ŘÍJEN-LISOPAD) 2010, předběžně plánovány výzvy pro podání žádostí prioritní osy (dále PO) programu HARMONOGRAM VÝZEV ROP MORAVSKOSLEZSKO NA 2. POLOLEÍ 2010 A 1. POLOLEÍ 2011 Říjen 2010 PO 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASRUKURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 1. Oblast podpory snížení znečištění z komunálních zdrojů aglomerace pod EO (projekty mohou být podávány pouze v kombinaci s projekty z oblasti podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod 2000 obyvatel. 2. Oblast podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod obyvatel, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vod pro více než obyvatel. 3. Oblast podpory omezování rizika povodní budou podporovány projekty z podoblasti: zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, dále podoblast: eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. PO 2 ZLEPŠENÍ KVALIY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V této prioritní ose budou v podzimních výzvách podporovány projekty, které patří do oblastí podpory: zlepšování kvality ovzduší (např. snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZ, snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů), dále do oblasti podpory: omezování emisí. PO 3 UDRŽIELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Budou podporovány projekty z podoblastí podpory: výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a také zdrojů elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a dále také projekty pro realizaci úspor energie. PO 4 ZKVALINĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSRAŇOVÁNÍ SARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁĚŽÍ Co se týká oblasti podpory zkvalitnění nakládání s odpady, budou podporovány pouze některé typy projektů výčet projektů bude uveden v konkrétní výzvě. V oblasti podpory odstraňování starých ekologických zátěží budou podporovány projekty: sanace vážně kontaminovaných lokalit, dále projekty realizace průzkumných prací, analýz rizik. Příjem žádostí k projektům, které patří do PO 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENÁLNÍCH RIZIK již v dnešní době probíhá a bude ukončen 15. října tohoto roku. PO 6 ZLEPŠOVÁNÍ SAVU PŘÍRODY A KRAJINY V této prioritní ose budou na podzim přijímány, s výjimkou některých záměrů, všechny typy projektů oblastí podpory: implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemní vody. Poslední prioritní osou, do které spadají na podzim podporované projekty, je PO 7 ROZVOJ INFRASRUKURY PRO ENVIRONMENÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSVÍ A OSVĚU. Konkrétní výzvy k jednotlivým osám, ve kterých budou upřesněny podporované projekty a podmínky přijatelnosti žádosti, by měly být zveřejněny v nejbližších dnech. Na předběžný harmonogram výzev je možno nahlédnout na této adrese: PROGRAM PORADENSVÍ OP PODNIKÁNÍ A INOVACE ento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace. Příjem elektronických registračních žádostí: bude zahájen: 1. října 2010 bude ukončen: 31. ledna Zahájení příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosinec Ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. březen VÝSAVBA CYKLISICKÝCH SEZEK Oblast podpory: Bezpečnost na komunikacích cyklo a pěší doprava Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí Organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí ŽELEZNIČNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ A OSOBNÍ DOPRAVU (pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravu osob) Oblast podpory: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy Uzávěrka výzvy: Oprávněný žadatel: Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby dle 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisu, v Regionu soudržnosti Moravskoslezsko Listopad 2010 INFRASRUKURY REZIDENČNÍCH SLUŽEB RANSFORMAČNÍ PROJEKY (výstavba, rozvoj zázemí, materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí vše dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Uzávěrka výzvy: Obce nad 50 tis. obyvatel a organizace jimi zřízené Nestátní neziskové organizace realizující objekt v obci nad 50 tis. obyvatel Organizace zřízené státem Podnikatelské subjekty realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel Pozn.: Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. V případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona 108/2006 Sb., musí být v souladu s plány rozvoje sociálních služeb (na úrovni kraje, obce). Podpořeny budou také projekty, které nebudou zahrnuty v plánech rozvoje sociálních služeb, ale budou mít stanovisko se závazkem obce/kraje k zajištění financování projektu po dobu jeho udržitelnosti. Prosinec 2010 REGENERACE PLOCH BROWNFIELDS A JEJICH PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ VYUŽIÍ Oblast podpory: 2.3 Podpora využívání brownfields Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí Státní podniky Nestátní neziskové organizace Společný podnik veřejného a soukromého sektoru, za předpokladu, že v něm má veřejný sektor rozhodovací majoritu Podporov. aktivity: Podpora bude zaměřena na regeneraci brownfields, pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp. na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský průmysl bude menší než 50 % celkové rozlohy. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není jejich následné využití. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je, aby v příštím roce šlo z operačního programu Podnikání a inovace na podporu podnikatelů přes devět miliard korun. Pro srovnání uvádíme, že od zahájení programu v roce 2007 doposud vyčerpali podnikatelé v České republice přes 13 miliard Kč. Ministerstvo zároveň chce v dalších letech zintenzívnit využívání, zefektivnit fungování a posílit metodické vedení programu. V zájmu větší přehlednosti a srozumitelnosti chystá pro podnikatele vytvořit jakési vodítko jak na dotace.

3 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKU Klient: Projekt: ermín: 2010 Dotace: Obec Čeladná Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná IV. Etapa přístavba tělocvičny ,71 Kč Program: ROP NUS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) V pátek 11. června 2010 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala vybudovaná na místě bývalé tělocvičny základní školy. Celková cena samotné stavby je více než 57 mil. Kč bez DPH, přičemž celkové náklady související s realizací projektu činí přes 70 mil Kč. 92,5 % (47 mil. Kč) ze způsobilých výdajů projektu bylo podpořeno dotací z Regionálního operačního programu NUS II Moravskoslezsko Slavnostnímu otevření, které bylo spojeno s dnem otevřených dveří, přihlíželo více než dvě stě návštěvníků, kteří využili možnosti prohlédnout si celý objekt. Stavba řeší problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků základní školy a také potřebu mimoškolních pohybových aktivit obyvatel Čeladné. Hlavní prostor tělocvičny je navržen s důrazem na požadavky pro provozování míčových her, zejména volejbalu a basketbalu, plocha vyhovuje také provozování basketbalu na ligové úrovni. Součástí budovy je také posilovna a prostor pro aerobic, pamatováno je také na prostory pro klubové aktivity společenských organizací v obci. Ke sledování sportovních utkání slouží tribuna pro 292 diváků, tělocvična je vybavena šatnami, umyvárnami a WC pro sportovní týmy a rozhodčí včetně hygienického zařízení pro diváky i osoby s omezenou schopností pohybu. VLASNÍ PROJEK PROJEK VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSNANCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V únoru letošního roku získala naše společnost finanční podporu z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na grantový projekt s názvem vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na ,10 Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1. březnu 2010 a bude ukončena k 30. dubnu Klient: HRA, s. r o. Projekt: Dotace: Program: vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy Kč OP VK Hlavním cílem projektu je podílet se nabídkou uceleného vzdělávacího programu pro další vzdělávání dospělých na podpoře vzdělanostní společnosti a posílení její konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vytvořen komplexní vzdělávací program zaměřený na tzv. měkké dovednosti, konkrétně pak na konzultační dovednosti a vyjednávání. Významnou část našich klientů tvoří zástupci obcí, měst i kraje a jelikož během spolupráce většina z nich vyslovila přání absolvovat školení právě na toto téma, které bude přínosem pro jejich každodenní práci při jednání s klienty, je vzdělávací program určen pro zaměstnance veřejné správy. V zájmu prověření kvality vzdělávacího programu bude realizován pilotní kurz pro zástupce veřejné správy. Konečná verze programu pak bude podána k akreditaci na Ministerstvo vnitra ČR. KONZULAČNÍ DOVEDNOSI Družstevní řinec Výstavní 2224/ Ostrava Mariánské Hory CERLINE ČSN EN ISO 14001:2005 CERLINE ČSN EN ISO 9001:2009 Bulletin vydává: HRA, s. r. o.

4 SŘÍPKY Z FIREMNÍHO ŽIVOA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOS GREENDAY V pátek 10. září 2010 byl zorganizován další den pro přírodu, tzv. GreenDay. V rámci firemního dobrovolnictví zaměstnanci společnosti spolu se zástupci CHKO Beskydy opět vyrazili do jalovcového pasínku v Košařiskách, kde probíhala další etapa jeho obnovení. green day Práce probíhaly v jalovcovém pasínku v Košařiskách. ato část lesa umístěná ve svahu původně sloužila jako paseka pro stáda místních horalů. Po 30 let však nebyla udržovaná, což se znatelně projevilo na jejím vzhledu zarostlá vzrostlými stromy, hasivkou, borůvčím a ostružiním. Záměrem CHKO Beskydy bylo tuto lokalitu obnovit a rozšířit porost jalovce. Jsme rádi, že již druhým rokem můžeme být přitom a podílet se na obnově. Výsledky jsou již dobře znát. Po probírce smrkového porostu, zředění borůvčí a eliminace hasivky je nyní pasínek pěkně prosvětlen a připraven na další prořezy. GreenDay byl zorganizován poprvé 10. července 2009 a vychází ze strategie společenské odpovědnosti, kterou jsme zavedli začátkem roku Chceme být při své činnosti zaměřeni nejen komerčně, ale také si být vědomi sociálních stránek a odpovědného chování. Navíc GreenDay vnímáme jako příjemnou teambuildingovou aktivitu a odreagování od náročné práce. Další akce na tomto území je plánována na jaro Práce bude organizována s přispěním externích subjektů. Více informací na VOLNÝ ČAS GRILOVÁNÍ Nejen prací je člověk živ, a proto máme ve zvyku nacházet si čas také na odpočinek. V červenci jsme odpočinek spojili také s dobrým jídlem. Spolu s našimi sousedy ze společnosti KAZUIS, spol. s r. o. jsme zorganizovali grilování na čerstvě posečené zahradě u budovy, v níž obě společnosti sídlí. HOS NÁVŠĚVA o, že přijímáme denně mnoho různých návštěv, je věc samozřejmá a nikdy to nikoho z naší společnosti nepřekvapilo. Ve smyslu moudra našich předků Nikdy neříkej nikdy jsme si však všichni ověřili pravdivost tohoto rčení Stalo se to ve čtvrtek 12. srpna. Sluníčko nás šimralo svými hřejivými paprsky a naše skupina se vracela v dobré náladě z oběda. Když tu na vstupním schodišti jedna z kolegyň spatřila krásnou, barevnou šňůru korálků. Nebyla to však ozdoba mnoha dívek a žen, ale nádherně zbarvený had. Ač někteří z nás mají poměrně slušné znalosti z oblasti zoologie, nikdo si nebyl na 100 % jist, zda se jedná o neškodné hádě či snad jedovatý exponát. Nezbývalo než se obrátit o pomoc na městskou policii. V mezičase se však had přesunul ke starému mohutnému pařezu a my jsme měli možnost zjistit na internetu o něm bližší údaje. Jednalo se o korálovku královskou (Lampropeltis pyromelana), což je nejedovatý, klidný a poměrně často chovaný had pocházející z jižních oblastí Severní Ameriky. Vyniká velmi atraktivním zbarvením a dorůstá délky cm. A co dál zůstal nevšední zážitek a fotografie jako zdařilý důkaz.

5 SOUĚŽ O CENY SOUĚŽ 15 LE 1. P V minulém vydání bulletinu byla zveřejněna soutěž o ceny k 15letému výročí založení naší společnosti. Jsme rádi, že soutěž měla úspěch a že jsme mohli vylosovat 15 šťastných výherců. Soutěž probíhala od června do srpna a měla 5 kol, přičemž v každém byl na našich internetových stránkách uveřejněn jeden soutěžní úkol. Soutěžící, kteří správně vyřešili všech pět úkolů, byli zařazeni do slosování o 15 zajímavých cen. Všem moc blahopřejeme! 2. A N 5. Á C ŘEŠENÍ ÚKOLŮ: L E Úkol 1/5 vyluštit tajenku [ajenka zní: Patnáct let HRAu] 11. H R A U Úkol 2/5 Z písmen HRA vytvořte alespoň 3 slova obsahující tato písmena. Slova mohou být libovolně dlouhá. [Z odpovědí našich soutěžících: DISKOHRÁKY, HERALICE, HARAŠI, RHA, MRHA, DRHA, HRABA, RHAVINA] Úkol 3/5 Spočítejte, kolik pravidelných čtyřúhelníků vidíte na obrázku. [Správná odpověď: 15] Úkol 4/5 Zašlete nám vtip, který se alespoň vzdáleně tematicky hodí k činnosti HRAu Dále uvádíme některé z vtipů našich soutěžících. Vtipů bylo více, ale ne všechny je možné uveřejnit :-) Výherci: 1. místo Jana Chlebková Relaxační víkendový pobyt pro dvě osoby v lázních Darkov (wellness procedury, plná penze) 2. místo Ing. Jana Pěluchová Poukaz na originální pivní lázeň pro dvě osoby ve Wellness Hotelu Bahenec 3. místo Marian Zbončák Dárkový balík místo (výhry zaslány poštou) Pod mostem leží dva bezdomovci a jeden povídá: Hele Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi, myslíš, že se to nějak dotkne i nás? No jasně, povídá Karel. A jak, prosím tě? Karel: No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo podnikatele? o teda nemám. Karel: ak vidíš, teď je brzy budeš mít... Šéf mrazivě k nové sekretářce: Měla jste tu být v osm hodin! A co zajímavého se tu dělo? diví se sekretářka. Šéfe, chtěl bych přidat. Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá jej po zádech: ak přidej! Malý chlapeček zvedl telefon a po chvilce poslouchání povídá: A který šéf mého tatínka vy jste? en špekoun nebo ten debil? Úkol 5/5 test 1c jehlan (jediný prostorový objekt) 2d 15 (musíme vybrat všech 15 kuliček, protože vždy je pravděpodobnost, že v pytlíku bude nějaká zelená) 3d 29 (Přičítané sudé číslo se vždy zvýší na nejbližší vyšší sudé číslo, 19+10=29) 4. více odpovědí správných (např. sval jediné slovo, které neobsahuje jméno zvířete, odhad jediné slovo, které označuje nehmotnou věc) Zde zařizujeme dotace z EU, lituji, dotaci od manžela na kabelku od Diora si musíte zajistit sama.

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011.

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 26. 8. 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 24. 7. 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 27. 4. 2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více