DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODPORA Z FONDŮ EU Z MINULÝCH VÝZEV... MAPA:"

Transkript

1 monitoring finančních zdrojů registrováno pod číslem MK ČR E15968 PODPORA Z FONDŮ EU Legenda: Hranice kraje Hranice obce MAPA: Výše dotací z EU: 0 < < 5 mil. Kč 5,1-15 mil. Kč 15,1-40 mil. Kč 40,1-100 mil. Kč 100,1-200 mil. Kč 200,1-500 mil. Kč 500, mil. Kč > mil. Kč Výše uvedená mapa zobrazuje množství financí získaných naší společností jako finanční podpora z fondů EU. Vztahuje se k daným městům a obcím, a to vzhledem k místu realizace, tedy dopadu dotace. Údaje jsou za období DOAČNÍ PŘÍLEŽIOSI Milí čtenáři našeho bulletinu, věříme, že máte za sebou příjemné dny letního odpočinku a zasloužené dovolené. Jistě jste nabrali sílu pro další práci a Vaše projekty. O tom, že stále existuje příležitost sáhnout si na dotace, Vás přesvědčí toto číslo našeho čtvrtletníku. Výše uvedená mapa znázorňuje objem získaných dotací na území Moravskoslezského kraje, a to podle místa realizace projektu. Pokud k nim ještě nepatříte, podívejte se, jaké možnosti existují třeba pro Vás. i z vás, kteří se do projektu alespoň jednou pustili, vědí, že dotace není zadarmo a je s ní spojená spousta práce na přípravě žádosti, ve fázi realizace a při udržení výstupů projektu. Jsou činnosti, které pro vás udělat nemůžeme, ale existují činnosti jako např. zajištění realizace výběrového řízení či administrace dotačně podpořeného projektu, které máme v malíčku. V příloze se dočtete vyhodnocení soutěže o ceny uveřejněné v minulém bulletinu. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a výhercům blahopřejeme. ÚSPĚŠNÉ PROJEKY Z MINULÝCH VÝZEV... Z nedávných výzev vybíráme některé úspěšné dotačně podpořené projekty. U všech HRA připravoval žádost o dotaci, u vybraných projektů také následnou administraci a výběrová řízení. K projektům podpořeným z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko se zařadily obce jako např. Bystřice, kde bude v rámci 2. etapy rekonstruováno a modernizováno školské zařízení, v Petrovicích u Karviné jsou finanční prostředky určeny pro tělocvičnu ZŠ, v Českém ěšíně podpora směřuje na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Slezská a na dětské a sportovní hřiště v areálu Masarykovy sady, obyvatelé Žimrovic u Opavy se mohou těšit na fotbalové hřiště a šatny a v Kopřivnici v ZŠ Dr. Milady Horákové bude zkvalitněna infrastruktura pro vzdělávání. V Krnově bude vybudován penzion Hermes, centrum Sepetná v Ostravici se dočká zlepšení úrovně bydlení, město Bílovec bude díky získaným prostředkům rekonstruovat muzeum. Úspěšné byly také jiné projekty, např. Dominikánský klášter Dům umění v Opavě či Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné. Pro Moravskoslezský kraj vyšel projekt Mosty Za zmínku však stojí i již hotové akce, ke kterým jsme také přispěli, např. byly dokončeny stavby přístavba tělocvičny ZŠ v Čeladné, mateřská škola ve Vražném či obecní dům v Bohuslavicích.

2 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVONÍ PROSŘEDÍ V rámci OP ŽP jsou na podzim (ŘÍJEN-LISOPAD) 2010, předběžně plánovány výzvy pro podání žádostí prioritní osy (dále PO) programu HARMONOGRAM VÝZEV ROP MORAVSKOSLEZSKO NA 2. POLOLEÍ 2010 A 1. POLOLEÍ 2011 Říjen 2010 PO 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASRUKURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 1. Oblast podpory snížení znečištění z komunálních zdrojů aglomerace pod EO (projekty mohou být podávány pouze v kombinaci s projekty z oblasti podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod 2000 obyvatel. 2. Oblast podpory zlepšení jakosti pitné vody výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vody v obcích pod obyvatel, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody a úpraven vod pro více než obyvatel. 3. Oblast podpory omezování rizika povodní budou podporovány projekty z podoblasti: zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, dále podoblast: eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. PO 2 ZLEPŠENÍ KVALIY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V této prioritní ose budou v podzimních výzvách podporovány projekty, které patří do oblastí podpory: zlepšování kvality ovzduší (např. snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZ, snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů), dále do oblasti podpory: omezování emisí. PO 3 UDRŽIELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Budou podporovány projekty z podoblastí podpory: výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a také zdrojů elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a dále také projekty pro realizaci úspor energie. PO 4 ZKVALINĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSRAŇOVÁNÍ SARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁĚŽÍ Co se týká oblasti podpory zkvalitnění nakládání s odpady, budou podporovány pouze některé typy projektů výčet projektů bude uveden v konkrétní výzvě. V oblasti podpory odstraňování starých ekologických zátěží budou podporovány projekty: sanace vážně kontaminovaných lokalit, dále projekty realizace průzkumných prací, analýz rizik. Příjem žádostí k projektům, které patří do PO 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENÁLNÍCH RIZIK již v dnešní době probíhá a bude ukončen 15. října tohoto roku. PO 6 ZLEPŠOVÁNÍ SAVU PŘÍRODY A KRAJINY V této prioritní ose budou na podzim přijímány, s výjimkou některých záměrů, všechny typy projektů oblastí podpory: implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemní vody. Poslední prioritní osou, do které spadají na podzim podporované projekty, je PO 7 ROZVOJ INFRASRUKURY PRO ENVIRONMENÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSVÍ A OSVĚU. Konkrétní výzvy k jednotlivým osám, ve kterých budou upřesněny podporované projekty a podmínky přijatelnosti žádosti, by měly být zveřejněny v nejbližších dnech. Na předběžný harmonogram výzev je možno nahlédnout na této adrese: PROGRAM PORADENSVÍ OP PODNIKÁNÍ A INOVACE ento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace. Příjem elektronických registračních žádostí: bude zahájen: 1. října 2010 bude ukončen: 31. ledna Zahájení příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosinec Ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. březen VÝSAVBA CYKLISICKÝCH SEZEK Oblast podpory: Bezpečnost na komunikacích cyklo a pěší doprava Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí Organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí ŽELEZNIČNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ A OSOBNÍ DOPRAVU (pořízení nebo modernizace železničních kolejových vozidel pro regionální veřejnou dopravu osob) Oblast podpory: Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy Uzávěrka výzvy: Oprávněný žadatel: Podniky poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby dle 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisu, v Regionu soudržnosti Moravskoslezsko Listopad 2010 INFRASRUKURY REZIDENČNÍCH SLUŽEB RANSFORMAČNÍ PROJEKY (výstavba, rozvoj zázemí, materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí vše dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Uzávěrka výzvy: Obce nad 50 tis. obyvatel a organizace jimi zřízené Nestátní neziskové organizace realizující objekt v obci nad 50 tis. obyvatel Organizace zřízené státem Podnikatelské subjekty realizující projekt v obci nad 50 tis. obyvatel Pozn.: Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 108/2006 Sb. a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby registrace služby. V případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona 108/2006 Sb., musí být v souladu s plány rozvoje sociálních služeb (na úrovni kraje, obce). Podpořeny budou také projekty, které nebudou zahrnuty v plánech rozvoje sociálních služeb, ale budou mít stanovisko se závazkem obce/kraje k zajištění financování projektu po dobu jeho udržitelnosti. Prosinec 2010 REGENERACE PLOCH BROWNFIELDS A JEJICH PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ VYUŽIÍ Oblast podpory: 2.3 Podpora využívání brownfields Uzávěrka výzvy: Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí Státní podniky Nestátní neziskové organizace Společný podnik veřejného a soukromého sektoru, za předpokladu, že v něm má veřejný sektor rozhodovací majoritu Podporov. aktivity: Podpora bude zaměřena na regeneraci brownfields, pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp. na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský průmysl bude menší než 50 % celkové rozlohy. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není jejich následné využití. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je, aby v příštím roce šlo z operačního programu Podnikání a inovace na podporu podnikatelů přes devět miliard korun. Pro srovnání uvádíme, že od zahájení programu v roce 2007 doposud vyčerpali podnikatelé v České republice přes 13 miliard Kč. Ministerstvo zároveň chce v dalších letech zintenzívnit využívání, zefektivnit fungování a posílit metodické vedení programu. V zájmu větší přehlednosti a srozumitelnosti chystá pro podnikatele vytvořit jakési vodítko jak na dotace.

3 PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKU Klient: Projekt: ermín: 2010 Dotace: Obec Čeladná Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná IV. Etapa přístavba tělocvičny ,71 Kč Program: ROP NUS II Moravskoslezsko (ROP 4.1) V pátek 11. června 2010 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala vybudovaná na místě bývalé tělocvičny základní školy. Celková cena samotné stavby je více než 57 mil. Kč bez DPH, přičemž celkové náklady související s realizací projektu činí přes 70 mil Kč. 92,5 % (47 mil. Kč) ze způsobilých výdajů projektu bylo podpořeno dotací z Regionálního operačního programu NUS II Moravskoslezsko Slavnostnímu otevření, které bylo spojeno s dnem otevřených dveří, přihlíželo více než dvě stě návštěvníků, kteří využili možnosti prohlédnout si celý objekt. Stavba řeší problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků základní školy a také potřebu mimoškolních pohybových aktivit obyvatel Čeladné. Hlavní prostor tělocvičny je navržen s důrazem na požadavky pro provozování míčových her, zejména volejbalu a basketbalu, plocha vyhovuje také provozování basketbalu na ligové úrovni. Součástí budovy je také posilovna a prostor pro aerobic, pamatováno je také na prostory pro klubové aktivity společenských organizací v obci. Ke sledování sportovních utkání slouží tribuna pro 292 diváků, tělocvična je vybavena šatnami, umyvárnami a WC pro sportovní týmy a rozhodčí včetně hygienického zařízení pro diváky i osoby s omezenou schopností pohybu. VLASNÍ PROJEK PROJEK VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSNANCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V únoru letošního roku získala naše společnost finanční podporu z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na grantový projekt s názvem vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na ,10 Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1. březnu 2010 a bude ukončena k 30. dubnu Klient: HRA, s. r o. Projekt: Dotace: Program: vorba vzdělávacího programu Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy Kč OP VK Hlavním cílem projektu je podílet se nabídkou uceleného vzdělávacího programu pro další vzdělávání dospělých na podpoře vzdělanostní společnosti a posílení její konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu bude vytvořen komplexní vzdělávací program zaměřený na tzv. měkké dovednosti, konkrétně pak na konzultační dovednosti a vyjednávání. Významnou část našich klientů tvoří zástupci obcí, měst i kraje a jelikož během spolupráce většina z nich vyslovila přání absolvovat školení právě na toto téma, které bude přínosem pro jejich každodenní práci při jednání s klienty, je vzdělávací program určen pro zaměstnance veřejné správy. V zájmu prověření kvality vzdělávacího programu bude realizován pilotní kurz pro zástupce veřejné správy. Konečná verze programu pak bude podána k akreditaci na Ministerstvo vnitra ČR. KONZULAČNÍ DOVEDNOSI Družstevní řinec Výstavní 2224/ Ostrava Mariánské Hory CERLINE ČSN EN ISO 14001:2005 CERLINE ČSN EN ISO 9001:2009 Bulletin vydává: HRA, s. r. o.

4 SŘÍPKY Z FIREMNÍHO ŽIVOA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOS GREENDAY V pátek 10. září 2010 byl zorganizován další den pro přírodu, tzv. GreenDay. V rámci firemního dobrovolnictví zaměstnanci společnosti spolu se zástupci CHKO Beskydy opět vyrazili do jalovcového pasínku v Košařiskách, kde probíhala další etapa jeho obnovení. green day Práce probíhaly v jalovcovém pasínku v Košařiskách. ato část lesa umístěná ve svahu původně sloužila jako paseka pro stáda místních horalů. Po 30 let však nebyla udržovaná, což se znatelně projevilo na jejím vzhledu zarostlá vzrostlými stromy, hasivkou, borůvčím a ostružiním. Záměrem CHKO Beskydy bylo tuto lokalitu obnovit a rozšířit porost jalovce. Jsme rádi, že již druhým rokem můžeme být přitom a podílet se na obnově. Výsledky jsou již dobře znát. Po probírce smrkového porostu, zředění borůvčí a eliminace hasivky je nyní pasínek pěkně prosvětlen a připraven na další prořezy. GreenDay byl zorganizován poprvé 10. července 2009 a vychází ze strategie společenské odpovědnosti, kterou jsme zavedli začátkem roku Chceme být při své činnosti zaměřeni nejen komerčně, ale také si být vědomi sociálních stránek a odpovědného chování. Navíc GreenDay vnímáme jako příjemnou teambuildingovou aktivitu a odreagování od náročné práce. Další akce na tomto území je plánována na jaro Práce bude organizována s přispěním externích subjektů. Více informací na VOLNÝ ČAS GRILOVÁNÍ Nejen prací je člověk živ, a proto máme ve zvyku nacházet si čas také na odpočinek. V červenci jsme odpočinek spojili také s dobrým jídlem. Spolu s našimi sousedy ze společnosti KAZUIS, spol. s r. o. jsme zorganizovali grilování na čerstvě posečené zahradě u budovy, v níž obě společnosti sídlí. HOS NÁVŠĚVA o, že přijímáme denně mnoho různých návštěv, je věc samozřejmá a nikdy to nikoho z naší společnosti nepřekvapilo. Ve smyslu moudra našich předků Nikdy neříkej nikdy jsme si však všichni ověřili pravdivost tohoto rčení Stalo se to ve čtvrtek 12. srpna. Sluníčko nás šimralo svými hřejivými paprsky a naše skupina se vracela v dobré náladě z oběda. Když tu na vstupním schodišti jedna z kolegyň spatřila krásnou, barevnou šňůru korálků. Nebyla to však ozdoba mnoha dívek a žen, ale nádherně zbarvený had. Ač někteří z nás mají poměrně slušné znalosti z oblasti zoologie, nikdo si nebyl na 100 % jist, zda se jedná o neškodné hádě či snad jedovatý exponát. Nezbývalo než se obrátit o pomoc na městskou policii. V mezičase se však had přesunul ke starému mohutnému pařezu a my jsme měli možnost zjistit na internetu o něm bližší údaje. Jednalo se o korálovku královskou (Lampropeltis pyromelana), což je nejedovatý, klidný a poměrně často chovaný had pocházející z jižních oblastí Severní Ameriky. Vyniká velmi atraktivním zbarvením a dorůstá délky cm. A co dál zůstal nevšední zážitek a fotografie jako zdařilý důkaz.

5 SOUĚŽ O CENY SOUĚŽ 15 LE 1. P V minulém vydání bulletinu byla zveřejněna soutěž o ceny k 15letému výročí založení naší společnosti. Jsme rádi, že soutěž měla úspěch a že jsme mohli vylosovat 15 šťastných výherců. Soutěž probíhala od června do srpna a měla 5 kol, přičemž v každém byl na našich internetových stránkách uveřejněn jeden soutěžní úkol. Soutěžící, kteří správně vyřešili všech pět úkolů, byli zařazeni do slosování o 15 zajímavých cen. Všem moc blahopřejeme! 2. A N 5. Á C ŘEŠENÍ ÚKOLŮ: L E Úkol 1/5 vyluštit tajenku [ajenka zní: Patnáct let HRAu] 11. H R A U Úkol 2/5 Z písmen HRA vytvořte alespoň 3 slova obsahující tato písmena. Slova mohou být libovolně dlouhá. [Z odpovědí našich soutěžících: DISKOHRÁKY, HERALICE, HARAŠI, RHA, MRHA, DRHA, HRABA, RHAVINA] Úkol 3/5 Spočítejte, kolik pravidelných čtyřúhelníků vidíte na obrázku. [Správná odpověď: 15] Úkol 4/5 Zašlete nám vtip, který se alespoň vzdáleně tematicky hodí k činnosti HRAu Dále uvádíme některé z vtipů našich soutěžících. Vtipů bylo více, ale ne všechny je možné uveřejnit :-) Výherci: 1. místo Jana Chlebková Relaxační víkendový pobyt pro dvě osoby v lázních Darkov (wellness procedury, plná penze) 2. místo Ing. Jana Pěluchová Poukaz na originální pivní lázeň pro dvě osoby ve Wellness Hotelu Bahenec 3. místo Marian Zbončák Dárkový balík místo (výhry zaslány poštou) Pod mostem leží dva bezdomovci a jeden povídá: Hele Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi, myslíš, že se to nějak dotkne i nás? No jasně, povídá Karel. A jak, prosím tě? Karel: No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo podnikatele? o teda nemám. Karel: ak vidíš, teď je brzy budeš mít... Šéf mrazivě k nové sekretářce: Měla jste tu být v osm hodin! A co zajímavého se tu dělo? diví se sekretářka. Šéfe, chtěl bych přidat. Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá jej po zádech: ak přidej! Malý chlapeček zvedl telefon a po chvilce poslouchání povídá: A který šéf mého tatínka vy jste? en špekoun nebo ten debil? Úkol 5/5 test 1c jehlan (jediný prostorový objekt) 2d 15 (musíme vybrat všech 15 kuliček, protože vždy je pravděpodobnost, že v pytlíku bude nějaká zelená) 3d 29 (Přičítané sudé číslo se vždy zvýší na nejbližší vyšší sudé číslo, 19+10=29) 4. více odpovědí správných (např. sval jediné slovo, které neobsahuje jméno zvířete, odhad jediné slovo, které označuje nehmotnou věc) Zde zařizujeme dotace z EU, lituji, dotaci od manžela na kabelku od Diora si musíte zajistit sama.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více