Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: anglický jazyk Ročník: 3."

Transkript

1 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na pozdrav, žádá a odpovídá na osobní otázky : jméno, věk, jména členů rodiny a kamarádů. Pozdravy, yes, no. My name's.., I'm... VMEGS I. Evropa a svět nás zajímá. Porozumění a plnění anglicky zadaných úkolů. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Označí a užívá názvy běžných barev a čísel Počítá od 1 do 20. Představí členy rodiny. Rozumí a reaguje na asi 60 až 70 pokynů učitele během školního roku. Odříká abecedu foneticky. Barvy a čísla Členové rodiny. Pokyny např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. Abeceda. How do you spell...? M sčítání a odčítání do 20 Obměňování krátkých textů se zachováním smyslu textu ( osoba zájmeno ). Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Ptá se na předměty kolem sebe. Odpovídá. Žádá a odpovídá na žádost. Popíše osobu či věc. Školní potřeby. MkV I. Ukazovací zájmena this, that. multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace). How old are you? What colour is the...? You are... Přídavná jména, opozita: big, little, long, short. Popis osoby + věci. Přídavná jména - pocity: happy, sad,... I'm,she's, he's + přídavné jméno. How are you? I'm fine, thank you. Čj popis osoby Prv popis osoby a věci Čj opozita

2 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Popis oblečení. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Užívá slovesný tvar mám. Mluví o členech rodiny. Pojmenuje základní zvířata. Ptá se na barvy a odpovídá. Ptá se na věk a odpovídá. Pozná běžné části oblečení, popíše co má na sobě. Popíše oblečení kamaráda. Objednávání jídel. Používá dvojjazyčný slovník. Objedná jídlo. Mluví o tom, co má a nemá rád. Určování co kde je. Popis místnosti. Popis těla. Vyjadřování svých pocitů smutku a radosti. Sloveso to have oznamovací věta, otázka, zápor, odpověď. Členové rodiny my, old, and Who's this? It is... How many ( brothers )...? I haven't got... Zvířata. It's...Is it a...? Yes, it is. No, it isn't. - krátké odpovědi Oblečení. Používá dvojjazyčný slovník. Tvoří množná čísla známých pod. jmen. Množné číslo podstatných jmen. Názvy jídel, názvy denních jídel. What do you like for? Do you like..? Yes, I do./ No, I don't. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Pojmenuje běžné vybavení místnosti, třídy, určí názvy hraček a přístrojů. Vyjádří polohu známých předmětů pomocí předložek v, na,vedle, pod. Používá krátké odpovědi. Pojmenuje části těla. Vyjádří pocit radosti, smutku, užívají slovesný tvar má. Zeptá se, zda-li někomu nějaká věc patří. Dává příkazy a rozumí jim. Vazba there is, there are. otázka, odpověď, kladná i záporná věta, any Základní předložky. Části těla. I've got, he/she's got Has it got...? Yes, it has... No, it hasn't... Have you got...? Yes, I have/no, I haven't. Whose? Názvy zaměstnání. Slovesa pohybu. Čj otázka, oznam. věta, zápor, odpověď Prv zvířata a jejich prostředí Čj plurál Čj sloh ( popis místnosti) Čj slovní druhy Prv moje tělo (popis)

3 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Reprodukce mikrodialogů a popisů, říkanek a písní. Čtení textů a vyhledávání informací z nich. Porozumění jazyku učitele a nahrávkám k učebnici. Psaní krátkých textů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Pojmenuje dny a měsíce. Ptá se a odpovídá odkud jsi. Zná několik cizích zemí. Pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích. Názvy dnů a měsíců. Where are you from? I'm from... Názvy svátků, kulturní zvyky a rozdíly. Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje Písničky, básničky, komiksy. ve hře. Texty a komiksy z učebnice. Má správnou a srozumitelnou výslovnost. Materiály z učebnice a Vyhledá některé informace v psaném pracovního sešitu. textu, čte jednoduché texty. Rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele. Píše jednotlivá slova i jednoduché věty. Používá abecední slovník. Poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele. Slovník k učebnici v pracovním sešitě. Deníček. Prv zeměpisná orietace Čj, Hv a Dv

4 Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. Používání základních číslic. Reprodukuje ústně i písemně Ovládá číslovky do 100, zeptá se na obsah přiměřeně obtížného textu a počet a kolik co stojí v obchodě. jednoduché konverzace. Číslovky Vazba How many ", tázací zájmena. Čj sloh: popis místa Porozumění běžným sdělením z oblasti každodenního života (osobní údaje, rodina, záliby, kamarádi domov, sport, oblečení, jídlo, objednávání v restauraci, nakupování). Porozumění pokynům učitele, pozdravům, otázkám, žádostem, časovým údajům a informacím o osobách a věcech ve třídě. Foneticky správnému čtení a předkládání v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Aktivně se zapojí do jednoduché Požádá v obchodě o potraviny v konverzace, pozdraví a rozloučí se patřičném balení. s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Vyjádří právě probíhající děj, zeptá se na něj a odpoví. Vyjádří děj pravidelně se opakující, stálá fakta. Popíše svůj pokojík, třídu, dům formuluje, co má a nemá rád, zná běžné názvy jídel, vyjádří libost a nelibost. Nahrazuje podstatná jména zájmeny. Používá řadových číslovek k vyjádření pořadí a data. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (some, a packet of, a bottle of ). Přítomný čas průběhový (oznamovací věta, otázka, zápor) počasí. Přítomný čas prostý (oznamovací věta, otázka, zápor). Popis místnosti, domova, kde žiji; jídlo. Osobní zájmena předmětná. Řadové číslovky, data, měsíce v roce. Čč nakupování Čp popis počasí Čp jídlo, zdravá výživa Vv model domu

5 Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. Rozlišování grafické a mluvené podoby známých slov. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Používá dvojjazyčný slovník. Používá abecední slovník učebnice. Velmi jednoduše hovoří o minulých dějích a stavech. Používá předložek k vyjádření místa a času. Sestaví svůj rozvrh hodin. Jednoduše hovoří o zvycích a výjimečných dnech v anglicky mluvících zemích. Minulý čas prostý slovesa být, mít. Předložky místa a času, příslovce času, světové strany. Rozvrh hodin, denní režim. Zvyky, svátky, výjimečné dny. MkV I. multikulturalita (význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění) VMEGS I. Evropa a svět nás zajímá.

6 Předmět: anglický jazyk Ročník: 5. Foneticky správné čtení v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Porozumění a reakce na základní pokyny, pozdravy, otázky, žádosti a časové údaje. Porozumění jednoduchým informacím o osobách a věcech ve třídě. Vyhledávání základních informací, např. kde se hraje nějaký film a v kolik hodin začíná. Sestavování gramaticky a formálně správnému jednoduchému sdělení a odpovědi na sdělení. Obměňování krátkých textů se zachováním smyslu textu (osoba zájmeno). Používání spelování (hláskování ). Používání dvojjazyčného slovníku. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, známé výrazy a fráze a vytvoří odpověď na otázku. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Sestaví písemně gramaticky a formálně správné jednoduché sdělení, krátký text a odpověď na sdělení. Vyplní své základní údaje do formulářů. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Čte jednoduché texty z učebnice. Představí sám sebe i druhého (kdo je, čím je, kde žije a co dělá). Porozumí základním pokynům, pozdravům, otázkám, žádostem a jednoduchým informacím o osobách, věcech a blízkém okolí. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích, vyplní formulář obsahující osobní údaje, např. jméno, adresu, věk. Vyplní základní údaje o osobách dle poslechu neznámého textu. Rozumí orientačním pokynům ve městě, na ulici a popisům domu či osoby. Objedná si jídlo v restauraci. Představování, odkud jsi, státy. Rozkazy. Člen určitý a neurčitý. Názvy školních předmětů. Přídavná jména. Přivlastňovací pád. VMEGS I. jsme Evropané. Člověk a čas státy, světadíly Části těla. Člověk a příroda části těla Sloveso can. Objednávání v restauraci. Používá dvojjazyčný slovník. Najde ve slovníku plural. Množné číslo u podst. jmen nepravidelných. Používání číslic a jednoduchých operací s nimi. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Používá spelování ( hláskování ) i písemně. Abeceda, spelování.

7 Předmět: anglický jazyk Ročník: 5. Porozumění jednoduchým nahrávkám s rodilými mluvčími. Pochopení popisů běžných činností s použitím názvů dní a časových údajů. Popis právě probíhajících dějů. Reprodukce a obměňování mikrodialogů a popisů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu známých slov a porozumí jednoduchým nahrávkám. Sestaví gramaticky a formálně správné jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů. Sestaví písemně gramaticky a formálně správné jednoduché sdělení, krátký text a odpověď na sdělení. Vyplní své základní údaje do formulářů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, známé výrazy a fráze a vytvoří odpověď na otázku. Počítá od nuly do sta. Rozpoznává situace podle poslechu (dialog v restauraci). Číslovky 0 100, ceny, nakupování. V restauraci. M slovní úlohy, Člověk a čas různé měny Čj můj oblíbený den Tv sporty Určí přesný čas. Určování času. M slovní úlohy Prv určování času Vyjádří právě probíhající činnosti děje, např. popis počasí. Popíše jednoduchými frázemi a zeptá se na místo, kde žije a lidi, které zná a napíše základní informace o sobě a věcech(a jejich vlastnostech), popíše své zájmy, napíše krátký text (pohled nebo dopis). Užívá slovesné tvary být a mít. Odpoví na otázky k probíranému textu. Přítomný čas průběhový procvičování oznam.vět kladných i záporných, otázky a odpovědi. Přítomný čas prostý (otázka, zápor, oznam. věta), můj oblíbený den, volnočasové aktivity. Dny v týdnu. Rozvrh hodin. Vazba there is / there are, popis místnosti, budovy. Předložky místní, mapa, nákresy, instituce ve městě. Slovesa to be, to have. This/these. Must. Let's. Čj popis Člověk a čas mapa Vv můj dům, můj pokoj Čj časování sloves

8 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 6. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Časy v angličtině (opakování). Procvičování (ústní, písemné) Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Orientace na mapě. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Zvládá slovní zásobu tohoto tematického celku. Domov (nábytek, místa, budovy). Práce se slovníky (dvojjazyčný, jednojazyčný /výkladový/, obrázkový, atd.). Používání otázek a odpovědí. Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory. Orientace v běžných životních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Popíše svůj byt, dům; pojmenuje jednotlivé místnosti, vypráví kdo kde a kdy byl. Popisuje osoby, pojmenuje jednotlivé části oblečení, popíše, co má na sobě, co rád nosí, kam se které oblečení hodí, popíše vzhled i barvu oděvu. Byt a bydlení (popis domu, bytu). Vazba there is/are. Používání slovesa can a must. Předložky místa (under, ) Vazba let s. Popis osob (oblečení, vzhled). Přivlastňování. Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Ne/pravidelné množné číslo. Projekt můj byt/dům. Poslech audioukázky.

9 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 6. Vyjadřování o svém okolí. Orientace v čase. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Popíše členy širší rodiny včetně domácích mazlíčků. Používá přivlastňovací zájmena. Vyjadřuje datum narození i vzhledem k ročnímu období, přečte číslo. Naše rodina (zájmena). Barvy, oblečení, sporty. Narozeniny, měsíce a roční období. Číslovky řadové. Čz rodina M číslovky základní, řadové Vyprávění žáka. Čtení a porozumění snadných Sestaví jednoduché sdělení textů. týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Popisuje opakující se činnosti Týdenní (denní) program, během týdne (dne), upřesní podrobnější udání času. časové údaje od do, říká, kam půjde ve volném čase v dané době. Procvičování na PC Orientace v běžných životních situacích. Vyžádá si jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Pojmenuje základní V obchodním domě potraviny, dokáže se zeptat na (nákupy, ceny). cenu, seznámí se s platidly v EU, provádí početní výkony. počítá věci, používá substantiva v čísle množném. Předvede rozhovor při nákupu v obchodě. Čz ekonomika domácnosti Poslech audioukázky. Aktivní reakce v dané situaci. Čte nahlas a foneticky správně text přiměřeného obsahu. Pojmenuje zvířata žijící doma, v lese a zoo. Používá přídavná jména a zájmena. Zvířata a domácí mazlíčci. Přídavná jména a zájmena (this, that, these, those, ). Užití some a any. Projekt zvířata.

10 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 6. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Orientace na mapě. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Zvládá slovní zásobu tohoto tematického celku. Časy v angličtině (opakování). Domov (nábytek, místa, budovy). Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Práce se slovníky (dvojjazyčný, jednojazyčný výkladový, obrázkový, atd.). Používání otázek a odpovědí. Rozumí obsahu jednoduchých Popíše svůj byt, dům; textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. Orientace v běžných životních situacích. Vyjadřování o svém okolí. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. pojmenuje jednotlivé místnosti, vypráví kdo kde a kdy byl. Jednoduchým způsobem se Popíše členy širší rodiny domluví v běžných včetně domácích mazlíčků. každodenních situacích. Používá přivlastňovací Čte nahlas a fon. správně text zájmena. přiměřeného obsahu. Popisuje osoby, pojmenuje Popis osob jednotlivé části oblečení, (oblečení, vzhled). popíše, co má na sobě, co rád Přivlastňování. nosí, kam se které oblečení Přítomný čas průběhový hodí, popíše vzhled i barvu a přítomný čas prostý. oděvu. Ne/pravidelné množné číslo. Byt a bydlení (popis domu, bytu). Vazba there is/are.. Projekt můj byt/dům. Používání slovesa can a must. Předložky místa (under, ) Vazba let s. Naše rodina (zájmena). Barvy, oblečení, sporty. Poslech audioukázky.

11 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 6. Orientace v čase. Čtení a porozumění snadných textů. Orientace v běžných životních situacích. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Odvodí pravděpodobný význam nových slov v kontextu. Aktivní reakce v dané situaci. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Odpovědný přístup ke svému zdraví. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Vyjadřuje datum narození i vzhledem k ročnímu období, přečte číslo. Popisuje opakující se činnosti během týdne (dne), upřesní časové údaje od do, říká, kam půjde ve volném čase v dané době. Narozeniny, měsíce a roční období. Číslovky řadové. Týdenní (denní) program, podrobnější udání času. Pojmenuje základní V obchodním domě potraviny, dokáže se zeptat na (nákupy, ceny). cenu, seznámí se s platidly v EU, provádí početní výkony, počítá věci, používá substantiva v čísle množném. Předvede rozhovor při nákupu v obchodě. Pojmenuje zvířata žijící doma, v lese a zoo. Používá přídavná jména a zájmena. Popisuje části svého těla, odpovídá na otázku, co ho bolí. Zvířata a domácí mazlíčci. Přídavná jména a zájmena (this, that, these, those, ). Užití some a any. Lidské tělo a nemoci. U lékaře. Minulý čas. Čz rodina M číslovky základní, řadové Vyprávění žáka. Procvičování na PC. Čz ekonomika domácnosti Poslech audioukázky. Projekt zvířata. Vyprávění žáka. Demonstrační ukázka.

12 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 7. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Odpovědný přístup ke svému zdraví. Zdravé stravovací návyky. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Vyžádá jednoduchou informaci. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý) a plánované budoucnosti (be going to) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Popisuje části svého těla, odpovídá na otázku, co ho bolí. Zná pojmenování potravin běžně konzumovaných, popíše přípravu jednoduchých pokrmů, uvede typická jídla našich sousedů, zná názvy obchodů, mince a bankovky, přečte jídelní lístek a objedná si jídlo, říká, co má uvařit/nakoupit. Uvědomuje si rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. Časy v angličtině (opakování). Lidské tělo a nemoci. U lékaře. Minulý čas. Jídlo (stravovací návyky, zdravá výživa, v restauraci, recepty, kuchyně jiných zemí). Nákupy a obchody, cizí měny. Sloveso gong to Členy. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Vyprávění žáka. Demonstrační ukázka. Poslech audioukázky. Jídelní lístek.

13 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 7. Porozumění souvislejších projevů a sdělení hlavních myšlenek. Hodnocení oblečení. Porozumění jednoduché konverzaci. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Vyžádá jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Orientuje se na mapě VB, zná hlavní město, polohu, vlajku; uplatní vlastní zkušenosti z cest. Popíše své oblečení a doplňky, oblečení podle barvy, materiálu, vzhledu, nakupuje oblečení. Používá příslovce času, osvojuje si mikrodialogy a obměňuje je, vyžaduje a podává jednoduché informace. Reálie VMEGS II. objevujeme anglicky mluvících zemí. Evropu a svět. Přídavná jména (stupňování, porovnávání). Den sv. Valentýna. Oblečení (kdy si co oblékáme a proč, velikosti (větší/menší než), nákupy). Příslovce (tvorba příslovcí z přídavných jmen, příslovce času). Činnosti (ve volném čase). Sloveso have to. Z státy střední Evropy a světa Projekt My Country. Procvičování na PC. Poslech audioukázky.

14 Předmět: anglický jazyk Ročník: 7. jazyková Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Čtení a porozumění souvislých textů. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Orientuje se a používá Časy v angličtině cizí jazyk (opakování). EDJ. v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý) a plánované budoucnosti (be going to) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Užívá minulý čas prostý pro Minulý čas prostý s použitím reprodukci dějů, které se ago. udály v minulosti. Vypráví o své rodině a kamarádech (věk, koníčky, vlastnosti), dokáže totéž sdělit o sobě (rodokmen). Používá vazbu like + -ing a vazbu be going to pro vyjádření plánované budoucnosti. Vypráví o svých zálibách, škole. Životní události (rodina, příbuzní, kamarádi a přátelé). Vazba be going to. Užití přítomných časů (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. VMEGS II. Evropa a svět Poslech audioukázky nás zajímá. Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry.

15 Předmět: anglický jazyk Ročník: 7. jazyková Navazování kontaktu s využitím jazykových znalostí. Vyjadřování postojů ke svému okolí Porozumění souvislejších projevů a sdělení hlavních myšlenek. Pohotové vyjadřování v běžných denních situacích. Porozumění krátkým souvislým projevům mluveným či reprodukovaným (ze záznamu). Vyžádá jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Plány do budoucna, doprava. Rozpozná vhodný minulý čas Minulé časy (prostý a pro vyjádření minulosti. průběhový) a jejich užití. Používá předložky spojené Předložky u příslovečného s časem. určení času. Zvolí správný tvar pro vyjádření plánů v budoucnosti. Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Orientuje se v systému anglických časů. Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. Reálie anglicky mluvících zemí - Kanada. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména a jejich stupňování. Přítomný čas průběhový vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ). Londýn. Předpřítomný čas prostý. Tři tvary nepravidelných sloves. Filmové žánry. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry. Projekt Canada - souvislé vyprávění. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Projekt Londýn - souvislé vyprávění. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Souvislé vyprávění připravovaného tématu.

16 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 8. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Vyjádření postojů ke svému okolí. Navazování kontaktu s využitím jazykových znalostí. Pohotové vyjadřování v běžných denních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý a průběhový) a (plánované) budoucnosti (be going to, will), v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Představí sebe i svoji rodinu, hovoří o kamarádech, zálibách, o škole, oblíbených lidech i věcech. Vypráví o své rodině a kamarádovi (věk, koníčky, vlastnosti), dokáže totéž sdělit o sobě (rodokmen). Dokáže vyjádřit žádost nebo požadavek či svoje životní zážitky s použitím minulého času. Vypráví o svých zálibách, škole a školních předmětech, které má rád a které naopak rád nemá.. Používá slovesa like + -ing a going to. Časy v angličtině. (opakování). Představení se a informace o sobě. Životní události (rodina, příbuzní, kamarádi a přátelé). Minulý čas s použitím ago. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Používání slovníku. Čz rodina. Procvičování na PC. Procvičování na PC.

17 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 8. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Pohotové vyjadřování. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Popíše byt/dům, pokoj, ve kterém bydlí. Používá předložky spojené s časem. Naučí se používat fráze z každodenního života. Vytvoří svůj vlastní detektivní příběh. Místa, doprava. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Z orientace na mapě. Poslech audioukázky. Vlastní tvorba.

18 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 8. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Pohotové vyjadřování. Porozumění krátkým souvislým projevům mluveným či reprodukovaným (ze záznamu). Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématy. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti a minulosti (přítomný čas prostý a průběhový; minulý čas prostý a průběhový; předpřítomný čas prostý) a (plánované) budoucnosti (přítomný čas prostý, be going to, will) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Popíše byt/dům, pokoj, kde bydlí. Používá předložky spojené s časem. Používá každodenní fráze. Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Časy v angličtině (opakování). Místa, doprava. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ) VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. VMEGS II. jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie). Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Z orientace na mapě Poslech audioukázky. Vlastní tvorba. Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. D historické události

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Řečové dovednosti: Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více