Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: anglický jazyk Ročník: 3."

Transkript

1 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na pozdrav, žádá a odpovídá na osobní otázky : jméno, věk, jména členů rodiny a kamarádů. Pozdravy, yes, no. My name's.., I'm... VMEGS I. Evropa a svět nás zajímá. Porozumění a plnění anglicky zadaných úkolů. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Označí a užívá názvy běžných barev a čísel Počítá od 1 do 20. Představí členy rodiny. Rozumí a reaguje na asi 60 až 70 pokynů učitele během školního roku. Odříká abecedu foneticky. Barvy a čísla Členové rodiny. Pokyny např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. Abeceda. How do you spell...? M sčítání a odčítání do 20 Obměňování krátkých textů se zachováním smyslu textu ( osoba zájmeno ). Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Ptá se na předměty kolem sebe. Odpovídá. Žádá a odpovídá na žádost. Popíše osobu či věc. Školní potřeby. MkV I. Ukazovací zájmena this, that. multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace). How old are you? What colour is the...? You are... Přídavná jména, opozita: big, little, long, short. Popis osoby + věci. Přídavná jména - pocity: happy, sad,... I'm,she's, he's + přídavné jméno. How are you? I'm fine, thank you. Čj popis osoby Prv popis osoby a věci Čj opozita

2 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Popis oblečení. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Užívá slovesný tvar mám. Mluví o členech rodiny. Pojmenuje základní zvířata. Ptá se na barvy a odpovídá. Ptá se na věk a odpovídá. Pozná běžné části oblečení, popíše co má na sobě. Popíše oblečení kamaráda. Objednávání jídel. Používá dvojjazyčný slovník. Objedná jídlo. Mluví o tom, co má a nemá rád. Určování co kde je. Popis místnosti. Popis těla. Vyjadřování svých pocitů smutku a radosti. Sloveso to have oznamovací věta, otázka, zápor, odpověď. Členové rodiny my, old, and Who's this? It is... How many ( brothers )...? I haven't got... Zvířata. It's...Is it a...? Yes, it is. No, it isn't. - krátké odpovědi Oblečení. Používá dvojjazyčný slovník. Tvoří množná čísla známých pod. jmen. Množné číslo podstatných jmen. Názvy jídel, názvy denních jídel. What do you like for? Do you like..? Yes, I do./ No, I don't. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Pojmenuje běžné vybavení místnosti, třídy, určí názvy hraček a přístrojů. Vyjádří polohu známých předmětů pomocí předložek v, na,vedle, pod. Používá krátké odpovědi. Pojmenuje části těla. Vyjádří pocit radosti, smutku, užívají slovesný tvar má. Zeptá se, zda-li někomu nějaká věc patří. Dává příkazy a rozumí jim. Vazba there is, there are. otázka, odpověď, kladná i záporná věta, any Základní předložky. Části těla. I've got, he/she's got Has it got...? Yes, it has... No, it hasn't... Have you got...? Yes, I have/no, I haven't. Whose? Názvy zaměstnání. Slovesa pohybu. Čj otázka, oznam. věta, zápor, odpověď Prv zvířata a jejich prostředí Čj plurál Čj sloh ( popis místnosti) Čj slovní druhy Prv moje tělo (popis)

3 Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Reprodukce mikrodialogů a popisů, říkanek a písní. Čtení textů a vyhledávání informací z nich. Porozumění jazyku učitele a nahrávkám k učebnici. Psaní krátkých textů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Pojmenuje dny a měsíce. Ptá se a odpovídá odkud jsi. Zná několik cizích zemí. Pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích. Názvy dnů a měsíců. Where are you from? I'm from... Názvy svátků, kulturní zvyky a rozdíly. Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje Písničky, básničky, komiksy. ve hře. Texty a komiksy z učebnice. Má správnou a srozumitelnou výslovnost. Materiály z učebnice a Vyhledá některé informace v psaném pracovního sešitu. textu, čte jednoduché texty. Rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele. Píše jednotlivá slova i jednoduché věty. Používá abecední slovník. Poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele. Slovník k učebnici v pracovním sešitě. Deníček. Prv zeměpisná orietace Čj, Hv a Dv

4 Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. Používání základních číslic. Reprodukuje ústně i písemně Ovládá číslovky do 100, zeptá se na obsah přiměřeně obtížného textu a počet a kolik co stojí v obchodě. jednoduché konverzace. Číslovky Vazba How many ", tázací zájmena. Čj sloh: popis místa Porozumění běžným sdělením z oblasti každodenního života (osobní údaje, rodina, záliby, kamarádi domov, sport, oblečení, jídlo, objednávání v restauraci, nakupování). Porozumění pokynům učitele, pozdravům, otázkám, žádostem, časovým údajům a informacím o osobách a věcech ve třídě. Foneticky správnému čtení a předkládání v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Aktivně se zapojí do jednoduché Požádá v obchodě o potraviny v konverzace, pozdraví a rozloučí se patřičném balení. s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Vyjádří právě probíhající děj, zeptá se na něj a odpoví. Vyjádří děj pravidelně se opakující, stálá fakta. Popíše svůj pokojík, třídu, dům formuluje, co má a nemá rád, zná běžné názvy jídel, vyjádří libost a nelibost. Nahrazuje podstatná jména zájmeny. Používá řadových číslovek k vyjádření pořadí a data. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (some, a packet of, a bottle of ). Přítomný čas průběhový (oznamovací věta, otázka, zápor) počasí. Přítomný čas prostý (oznamovací věta, otázka, zápor). Popis místnosti, domova, kde žiji; jídlo. Osobní zájmena předmětná. Řadové číslovky, data, měsíce v roce. Čč nakupování Čp popis počasí Čp jídlo, zdravá výživa Vv model domu

5 Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. Rozlišování grafické a mluvené podoby známých slov. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací související s probíranými tematickými okruhy. Používá dvojjazyčný slovník. Používá abecední slovník učebnice. Velmi jednoduše hovoří o minulých dějích a stavech. Používá předložek k vyjádření místa a času. Sestaví svůj rozvrh hodin. Jednoduše hovoří o zvycích a výjimečných dnech v anglicky mluvících zemích. Minulý čas prostý slovesa být, mít. Předložky místa a času, příslovce času, světové strany. Rozvrh hodin, denní režim. Zvyky, svátky, výjimečné dny. MkV I. multikulturalita (význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění) VMEGS I. Evropa a svět nás zajímá.

6 Předmět: anglický jazyk Ročník: 5. Foneticky správné čtení v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Porozumění a reakce na základní pokyny, pozdravy, otázky, žádosti a časové údaje. Porozumění jednoduchým informacím o osobách a věcech ve třídě. Vyhledávání základních informací, např. kde se hraje nějaký film a v kolik hodin začíná. Sestavování gramaticky a formálně správnému jednoduchému sdělení a odpovědi na sdělení. Obměňování krátkých textů se zachováním smyslu textu (osoba zájmeno). Používání spelování (hláskování ). Používání dvojjazyčného slovníku. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, známé výrazy a fráze a vytvoří odpověď na otázku. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Sestaví písemně gramaticky a formálně správné jednoduché sdělení, krátký text a odpověď na sdělení. Vyplní své základní údaje do formulářů. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Čte jednoduché texty z učebnice. Představí sám sebe i druhého (kdo je, čím je, kde žije a co dělá). Porozumí základním pokynům, pozdravům, otázkám, žádostem a jednoduchým informacím o osobách, věcech a blízkém okolí. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích, vyplní formulář obsahující osobní údaje, např. jméno, adresu, věk. Vyplní základní údaje o osobách dle poslechu neznámého textu. Rozumí orientačním pokynům ve městě, na ulici a popisům domu či osoby. Objedná si jídlo v restauraci. Představování, odkud jsi, státy. Rozkazy. Člen určitý a neurčitý. Názvy školních předmětů. Přídavná jména. Přivlastňovací pád. VMEGS I. jsme Evropané. Člověk a čas státy, světadíly Části těla. Člověk a příroda části těla Sloveso can. Objednávání v restauraci. Používá dvojjazyčný slovník. Najde ve slovníku plural. Množné číslo u podst. jmen nepravidelných. Používání číslic a jednoduchých operací s nimi. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Používá spelování ( hláskování ) i písemně. Abeceda, spelování.

7 Předmět: anglický jazyk Ročník: 5. Porozumění jednoduchým nahrávkám s rodilými mluvčími. Pochopení popisů běžných činností s použitím názvů dní a časových údajů. Popis právě probíhajících dějů. Reprodukce a obměňování mikrodialogů a popisů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu známých slov a porozumí jednoduchým nahrávkám. Sestaví gramaticky a formálně správné jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů. Sestaví písemně gramaticky a formálně správné jednoduché sdělení, krátký text a odpověď na sdělení. Vyplní své základní údaje do formulářů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci, známé výrazy a fráze a vytvoří odpověď na otázku. Počítá od nuly do sta. Rozpoznává situace podle poslechu (dialog v restauraci). Číslovky 0 100, ceny, nakupování. V restauraci. M slovní úlohy, Člověk a čas různé měny Čj můj oblíbený den Tv sporty Určí přesný čas. Určování času. M slovní úlohy Prv určování času Vyjádří právě probíhající činnosti děje, např. popis počasí. Popíše jednoduchými frázemi a zeptá se na místo, kde žije a lidi, které zná a napíše základní informace o sobě a věcech(a jejich vlastnostech), popíše své zájmy, napíše krátký text (pohled nebo dopis). Užívá slovesné tvary být a mít. Odpoví na otázky k probíranému textu. Přítomný čas průběhový procvičování oznam.vět kladných i záporných, otázky a odpovědi. Přítomný čas prostý (otázka, zápor, oznam. věta), můj oblíbený den, volnočasové aktivity. Dny v týdnu. Rozvrh hodin. Vazba there is / there are, popis místnosti, budovy. Předložky místní, mapa, nákresy, instituce ve městě. Slovesa to be, to have. This/these. Must. Let's. Čj popis Člověk a čas mapa Vv můj dům, můj pokoj Čj časování sloves

8 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 6. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Časy v angličtině (opakování). Procvičování (ústní, písemné) Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Orientace na mapě. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Zvládá slovní zásobu tohoto tematického celku. Domov (nábytek, místa, budovy). Práce se slovníky (dvojjazyčný, jednojazyčný /výkladový/, obrázkový, atd.). Používání otázek a odpovědí. Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory. Orientace v běžných životních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Popíše svůj byt, dům; pojmenuje jednotlivé místnosti, vypráví kdo kde a kdy byl. Popisuje osoby, pojmenuje jednotlivé části oblečení, popíše, co má na sobě, co rád nosí, kam se které oblečení hodí, popíše vzhled i barvu oděvu. Byt a bydlení (popis domu, bytu). Vazba there is/are. Používání slovesa can a must. Předložky místa (under, ) Vazba let s. Popis osob (oblečení, vzhled). Přivlastňování. Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Ne/pravidelné množné číslo. Projekt můj byt/dům. Poslech audioukázky.

9 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 6. Vyjadřování o svém okolí. Orientace v čase. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Popíše členy širší rodiny včetně domácích mazlíčků. Používá přivlastňovací zájmena. Vyjadřuje datum narození i vzhledem k ročnímu období, přečte číslo. Naše rodina (zájmena). Barvy, oblečení, sporty. Narozeniny, měsíce a roční období. Číslovky řadové. Čz rodina M číslovky základní, řadové Vyprávění žáka. Čtení a porozumění snadných Sestaví jednoduché sdělení textů. týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Popisuje opakující se činnosti Týdenní (denní) program, během týdne (dne), upřesní podrobnější udání času. časové údaje od do, říká, kam půjde ve volném čase v dané době. Procvičování na PC Orientace v běžných životních situacích. Vyžádá si jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Pojmenuje základní V obchodním domě potraviny, dokáže se zeptat na (nákupy, ceny). cenu, seznámí se s platidly v EU, provádí početní výkony. počítá věci, používá substantiva v čísle množném. Předvede rozhovor při nákupu v obchodě. Čz ekonomika domácnosti Poslech audioukázky. Aktivní reakce v dané situaci. Čte nahlas a foneticky správně text přiměřeného obsahu. Pojmenuje zvířata žijící doma, v lese a zoo. Používá přídavná jména a zájmena. Zvířata a domácí mazlíčci. Přídavná jména a zájmena (this, that, these, those, ). Užití some a any. Projekt zvířata.

10 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 6. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Orientace na mapě. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Zvládá slovní zásobu tohoto tematického celku. Časy v angličtině (opakování). Domov (nábytek, místa, budovy). Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Práce se slovníky (dvojjazyčný, jednojazyčný výkladový, obrázkový, atd.). Používání otázek a odpovědí. Rozumí obsahu jednoduchých Popíše svůj byt, dům; textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. Orientace v běžných životních situacích. Vyjadřování o svém okolí. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. pojmenuje jednotlivé místnosti, vypráví kdo kde a kdy byl. Jednoduchým způsobem se Popíše členy širší rodiny domluví v běžných včetně domácích mazlíčků. každodenních situacích. Používá přivlastňovací Čte nahlas a fon. správně text zájmena. přiměřeného obsahu. Popisuje osoby, pojmenuje Popis osob jednotlivé části oblečení, (oblečení, vzhled). popíše, co má na sobě, co rád Přivlastňování. nosí, kam se které oblečení Přítomný čas průběhový hodí, popíše vzhled i barvu a přítomný čas prostý. oděvu. Ne/pravidelné množné číslo. Byt a bydlení (popis domu, bytu). Vazba there is/are.. Projekt můj byt/dům. Používání slovesa can a must. Předložky místa (under, ) Vazba let s. Naše rodina (zájmena). Barvy, oblečení, sporty. Poslech audioukázky.

11 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 6. Orientace v čase. Čtení a porozumění snadných textů. Orientace v běžných životních situacích. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Odvodí pravděpodobný význam nových slov v kontextu. Aktivní reakce v dané situaci. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Odpovědný přístup ke svému zdraví. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Vyjadřuje datum narození i vzhledem k ročnímu období, přečte číslo. Popisuje opakující se činnosti během týdne (dne), upřesní časové údaje od do, říká, kam půjde ve volném čase v dané době. Narozeniny, měsíce a roční období. Číslovky řadové. Týdenní (denní) program, podrobnější udání času. Pojmenuje základní V obchodním domě potraviny, dokáže se zeptat na (nákupy, ceny). cenu, seznámí se s platidly v EU, provádí početní výkony, počítá věci, používá substantiva v čísle množném. Předvede rozhovor při nákupu v obchodě. Pojmenuje zvířata žijící doma, v lese a zoo. Používá přídavná jména a zájmena. Popisuje části svého těla, odpovídá na otázku, co ho bolí. Zvířata a domácí mazlíčci. Přídavná jména a zájmena (this, that, these, those, ). Užití some a any. Lidské tělo a nemoci. U lékaře. Minulý čas. Čz rodina M číslovky základní, řadové Vyprávění žáka. Procvičování na PC. Čz ekonomika domácnosti Poslech audioukázky. Projekt zvířata. Vyprávění žáka. Demonstrační ukázka.

12 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 7. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Odpovědný přístup ke svému zdraví. Zdravé stravovací návyky. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Vyžádá jednoduchou informaci. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý) a plánované budoucnosti (be going to) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Popisuje části svého těla, odpovídá na otázku, co ho bolí. Zná pojmenování potravin běžně konzumovaných, popíše přípravu jednoduchých pokrmů, uvede typická jídla našich sousedů, zná názvy obchodů, mince a bankovky, přečte jídelní lístek a objedná si jídlo, říká, co má uvařit/nakoupit. Uvědomuje si rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. Časy v angličtině (opakování). Lidské tělo a nemoci. U lékaře. Minulý čas. Jídlo (stravovací návyky, zdravá výživa, v restauraci, recepty, kuchyně jiných zemí). Nákupy a obchody, cizí měny. Sloveso gong to Členy. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Vyprávění žáka. Demonstrační ukázka. Poslech audioukázky. Jídelní lístek.

13 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 7. Porozumění souvislejších projevů a sdělení hlavních myšlenek. Hodnocení oblečení. Porozumění jednoduché konverzaci. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Vyžádá jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Orientuje se na mapě VB, zná hlavní město, polohu, vlajku; uplatní vlastní zkušenosti z cest. Popíše své oblečení a doplňky, oblečení podle barvy, materiálu, vzhledu, nakupuje oblečení. Používá příslovce času, osvojuje si mikrodialogy a obměňuje je, vyžaduje a podává jednoduché informace. Reálie VMEGS II. objevujeme anglicky mluvících zemí. Evropu a svět. Přídavná jména (stupňování, porovnávání). Den sv. Valentýna. Oblečení (kdy si co oblékáme a proč, velikosti (větší/menší než), nákupy). Příslovce (tvorba příslovcí z přídavných jmen, příslovce času). Činnosti (ve volném čase). Sloveso have to. Z státy střední Evropy a světa Projekt My Country. Procvičování na PC. Poslech audioukázky.

14 Předmět: anglický jazyk Ročník: 7. jazyková Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Čtení a porozumění souvislých textů. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Orientuje se a používá Časy v angličtině cizí jazyk (opakování). EDJ. v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý) a plánované budoucnosti (be going to) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Užívá minulý čas prostý pro Minulý čas prostý s použitím reprodukci dějů, které se ago. udály v minulosti. Vypráví o své rodině a kamarádech (věk, koníčky, vlastnosti), dokáže totéž sdělit o sobě (rodokmen). Používá vazbu like + -ing a vazbu be going to pro vyjádření plánované budoucnosti. Vypráví o svých zálibách, škole. Životní události (rodina, příbuzní, kamarádi a přátelé). Vazba be going to. Užití přítomných časů (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. VMEGS II. Evropa a svět Poslech audioukázky nás zajímá. Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry.

15 Předmět: anglický jazyk Ročník: 7. jazyková Navazování kontaktu s využitím jazykových znalostí. Vyjadřování postojů ke svému okolí Porozumění souvislejších projevů a sdělení hlavních myšlenek. Pohotové vyjadřování v běžných denních situacích. Porozumění krátkým souvislým projevům mluveným či reprodukovaným (ze záznamu). Vyžádá jednoduchou informaci. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Plány do budoucna, doprava. Rozpozná vhodný minulý čas Minulé časy (prostý a pro vyjádření minulosti. průběhový) a jejich užití. Používá předložky spojené Předložky u příslovečného s časem. určení času. Zvolí správný tvar pro vyjádření plánů v budoucnosti. Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Orientuje se v systému anglických časů. Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. Reálie anglicky mluvících zemí - Kanada. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména a jejich stupňování. Přítomný čas průběhový vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ). Londýn. Předpřítomný čas prostý. Tři tvary nepravidelných sloves. Filmové žánry. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici, didaktické hry. Projekt Canada - souvislé vyprávění. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Projekt Londýn - souvislé vyprávění. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Poslech audioukázky Procvičování na PC. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Didaktické hry. Souvislé vyprávění připravovaného tématu.

16 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 8. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Vyjádření postojů ke svému okolí. Navazování kontaktu s využitím jazykových znalostí. Pohotové vyjadřování v běžných denních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti (přítomný čas prostý a průběhový), minulosti (minulý čas prostý a průběhový) a (plánované) budoucnosti (be going to, will), v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Představí sebe i svoji rodinu, hovoří o kamarádech, zálibách, o škole, oblíbených lidech i věcech. Vypráví o své rodině a kamarádovi (věk, koníčky, vlastnosti), dokáže totéž sdělit o sobě (rodokmen). Dokáže vyjádřit žádost nebo požadavek či svoje životní zážitky s použitím minulého času. Vypráví o svých zálibách, škole a školních předmětech, které má rád a které naopak rád nemá.. Používá slovesa like + -ing a going to. Časy v angličtině. (opakování). Představení se a informace o sobě. Životní události (rodina, příbuzní, kamarádi a přátelé). Minulý čas s použitím ago. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Používání slovníku. Čz rodina. Procvičování na PC. Procvičování na PC.

17 Předmět: anglický jazyk (běžná) Ročník: 8. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Pohotové vyjadřování. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Popíše byt/dům, pokoj, ve kterém bydlí. Používá předložky spojené s časem. Naučí se používat fráze z každodenního života. Vytvoří svůj vlastní detektivní příběh. Místa, doprava. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. Z orientace na mapě. Poslech audioukázky. Vlastní tvorba.

18 Předmět: anglický jazyk (jazyková) Ročník: 8. Porozumění základním informacím a reagování na témata za použití gramatiky. Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Pohotové vyjadřování. Porozumění krátkým souvislým projevům mluveným či reprodukovaným (ze záznamu). Schopnost porozumět jednoduchým vyjádřením. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných denních situacích. Sestaví jednoduché sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématy. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Orientuje se a používá cizí jazyk v přítomnosti a minulosti (přítomný čas prostý a průběhový; minulý čas prostý a průběhový; předpřítomný čas prostý) a (plánované) budoucnosti (přítomný čas prostý, be going to, will) v předešlých oblastech (které se prolínají; pro všechny platná témata). Vyjádří návrh, nabídku, rozhodnutí. Dokáže se orientovat na mapě města a popsat cestu. Používá budoucí čas. Popíše byt/dům, pokoj, kde bydlí. Používá předložky spojené s časem. Používá každodenní fráze. Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Časy v angličtině (opakování). Místa, doprava. Budoucí čas vyjádřený slovesem will. Vyjádření nabídky. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ) VMEGS II. Evropa a svět nás zajímá. VMEGS II. jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie). Procvičování (ústní, písemné). Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. Domácí příprava (včetně domácích úkolů). Z orientace na mapě Poslech audioukázky. Vlastní tvorba. Samostatná, skupinová práce, práce ve dvojici. D historické události

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více