Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP ZV. Předmět anglický jazyk vytváří u žáků předpoklady pro jejich budoucí zapojení do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Výuka se opírá o znalosti mateřského jazyka. Ve výuce se zaměřujeme zejména na komunikaci a porozumění. Cílem předmětu je, aby žák byl schopen porozumět s cizincem při běžných situacích, aktivně reagoval na jeho dotazy a hovořil s ním o jednoduchých tématech. Důraz je kladen na osvojení si základní slovní zásoby a základních gramatických pravidel. Žák je seznámen s tradicemi a odlišným způsobem života v anglicky mluvících zemích a je veden k toleranci různých kultur. Časové a organizační vymezení Předmět Anglický jazyk se vyučuje na naší škole od 1. do 9. ročníku jako povinný předmět. 1. a 2. ročník 1 hodina, 3., 4., 5. ročník 3 hodiny, 6., 8., 9. ročník 3 hodiny, 7. ročník 4 hodiny Výuka předmětu probíhá zejména v jazykové učebně, dále pak v jednotlivých kmenových třídách. Výchovné a vzdělávací strategie 1. kompetence k učení vede žáka k uvědomění si důležitosti a nezbytnosti jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání a prostředku ke komunikaci mezi národy podporuje samostatný úsudek u žáků posiluje samostatný rozvoj žáků používá výukové programy k procvičování a zvládnutí učiva zařazuje samostatnou práci se slovníky 2. kompetence k řešení problémů předkládá modelové situace a napomáhá žákům hledat vhodná řešení vede žáky k samostatnému vyhledávání informací k danému problému využíváním různých zdrojů vede žáky ke schopnosti analyzovat získané informace společně se žáky třídí a vyhodnocuje získané znalosti 3. kompetence komunikativní vede ke zvládnutí běžné komunikace v daném prostředí

2 4. kompetence sociální a personální klade důraz na pozitivní motivaci uplatňuje individuální přístup, ale pracujeme i ve skupinách 5. kompetence občanská vede žáky k toleranci 6. kompetence pracovní učí využívat audiotechniku a výukové programy na PC zařazuje do výuky různé (flashcards, pojmové mapy, mapy reálií, pexeso apod.) a práci s nimi Ročník: 1. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby; (srozumitelně vyslovuje jednotlivá slova; používá pozdravy) pozdravy; I am (I m) číslovky 1 10 rozkazy písničky jednoduchá slovní zásoba (30 slov); slovíčka z oblasti zvířata, rodina, hračky, ovoce, barvy, obličej, ovoce; yes/no pohybové hry (TPR) mluvení - popis obrázku Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Estetická výuka poznávání lidí, mezilidské, rozumí jednoduchým pokynům učitele a adekvátně na ně reaguje pokyny a příkazy ve škole poslech porozumění multikulturalita

3 Ročník: 2. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám pro práci v hodině a adekvátně na ně reaguje jednotlivá slovíčka (60 slov): z tematických okruhů: moje rodina, můj pokoj, pomůcky ve škole, pohádkové postavy, zvířata krátká slovní spojení, jednoduché věty pozdravy, pokyny ve třídě, otázky What is your name?, What colour is it?, Where is it?; jednoduché odpovědi; jednoduchá slovní zásoba (60 slov) okruhy: barvy, číslovky, zvířata, rodina, můj pokoj, pohádkové postavy rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova procvičování čtení a rozpoznávání grafické podoby slov z tématických okruhů moje rodina, můj pokoj, pomůcky ve škole, pohádkové postavy, zvířata pohybové hry (TPR) čtení jednotlivá slova mluvení - popis obrázku poslech porozumění doplňovací cvičení Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Estetická výuka poznávání lidí, mezilidské, multikulturalita Ročník: 3. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova Slovní zásoba na téma pozdravy, představování se škola nábytek nálady pocity tělo / obličej rodina zvířata oblečení jídlo pohybové hry (TPR) Český jazyk Hudební výchova Estetická výuka Matematika Člověk a jeho svět poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, morální rozvoj

4 pochopí obsah jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzaci dvou osob s dostatkem času pro porozumění používá vlastní slovníček a abecední slovník učebnice pozdravy, představování pokyny ve škole žádost o jednoduchou informaci popis a charakteristika osob a předmětů říkanky, písničky abeceda osobní zájmena jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa to be číslovky 1 20 pravidelné tvoření množného čísla podst. jmen přivlastňovací zájmena jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa have got jednoduché užití slovesa mohu přivlastňování pomocí s I like / Do you like? vazba there is a there are přídavná jména čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací hodnoty, postoje, praktická etika multikulturalita Ročník: 4. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce rozumí známým slovům a jednoduchým větám z osvojených témat čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci používá vlastní slovníček Slovní zásoba na téma škola sport zvířata dům, nábytek město, obchody volný čas počasí pozdravy, představování pohybové hry (TPR) čtení vyhledávání informací, porozumění Český jazyk Hudební výchova Estetická výuka Matematika Člověk a jeho svět poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika

5 zapojí se do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se; poskytne požadovanou informaci žádost o jednoduchou informaci jednoduché pokyny a příkazy ve škole popis a charakteristika osob a předmětů osobní zájmena členy a/an, the jednoduchá otázka a odpověď s použitím slovesa to be pravidelné tvoření množného čísla podst. jmen jednoduchá otázka a odpověď se slovesem have got jednoduché užití slovesa can sloveso like present continuos (singular) vazba there is a there are předložky (místní, časové) určování času a směru přídavná jména textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací multikulturalita, kulturní diference, lidské Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá Reálie Vánoce a Velikonoce v Anglii Ročník: 5. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty Slovní zásoba na téma rodina osobní údaje čas hodiny, dny v týdnu volný čas tělo škola a vyučovací předměty dopis kamarádovi náš dům/město/vesnice v restauraci objednávka, ceny Halloween, Vánoce, Velikonoce procvičování na PC pohybové hra (TPR) Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Estetická výuka poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika, řešení

6 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku používá vlastní slovníček a dvojjazyčný slovník sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci pozdravy, představování (sebe i členů rodiny) pokyny ve škole žádost o jednoduchou informaci, poděkování navázání kontaktu s jinou osobou vyplnění základních údajů do osobního formuláře rozhovor s kamarádem můj den, škola pohledu /dopisu/ u o sobě a své rodině popis a charakteristika osob a předmětů objednání jídla a pití v restauraci říkanky, písničky abeceda sloveso to be sloveso have got sloveso can číslovky pravidelné i nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen přivlastňování s; přivlastňovací zájmena this/these vazba there is a there are přídavná jména přítomný čas prostý předložky místní a časové must / let s čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací problémů a rozhodovací dovednosti Vých. demokr. občana občanská společnost a škola multikulturalita,, kulturní diference, lidské, etnický původ Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět

7 Ročník: 6. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce čte tiše/nahlas plynule a foneticky správně Slovní zásoba na téma rodina, přátelé, popis osoby, osobní údaje data měsíce, řadové číslovky já a celý rok (od ledna do prosince) rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici (s využitím vizuální opory) odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu přiměřeného textu rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci umí v textu vyhledat specifickou informaci sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty aktivně se zapojí do jednoduché konverzace; vyžádá jednoduchou informaci jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích nábytek, místnosti, budovy domácí práce nakupování oblečení zvířata Halloween, Vánoce, Velikonoce pravidla komunikace (pozdravy a představování, žádosti, nakupování), rozhovory na základě témat jednotlivých lekcí pravidla komunikace (pozdravy a představování, žádosti, nakupování), rozhovory na základě témat jednotlivých lekcí poskytnutí požadované informace. Otázky o vzhledu a věci + odpovědi na ně písničky přítomný čas prostý přítomný čas průběhový základní pravidla interpunkce velkých písmen (měsíce) How much? řadové číslovky datum přídavná jména this/that/these/those some/any zájmeno ve větě jako podmět/předmět výslovnost: psaná a mluvená podoba slova, přízvuk procvičování na PC čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací český jazyk výchova k občanství práce s počítačem výtvarná výchova zeměpis přírodopis matematika rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, komunikace, kooperace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vých. demokr. občana občanská společnost a škola multikulturalita,, kulturní diference, lidské, etnický původ Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět používá slovník

8 Ročník: 7. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů a obsahu doplňkových materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových slov (podstatná jména a slovesa) z kontextu přiměřeného textu vyhledá informaci ve dvojjazyčném slovníku sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s probíranými tématickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty vyžádá jednoduchou informaci jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Slovní zásoba na téma rodina osobní údaje nemoci jídlo - v restauraci, vaření, recepty naše země, Velká Británie popis krajiny rekordy oblečení zábava filmy, knihy, hudba Halloween, Vánoce, Velikonoce pozdravy, představování rozhovory a dialogy se zaměřením na jednotlivá - objednávání v restauracích, nakupování potravin a oblečení, rozhovor o volno-časových aktivitách popis zvířat, osob, svého života, České republiky a Velké Británie žádost o jednoduchou informaci, poděkování vedení rozhovoru s kamarádem, učitelem, prodavačem vyhledávání informací v textu, doplňování tabulek na základě porozumění textu minulý čas prostý (pravidelná / nepravidelná slovesa) budoucí čas - going to počitatelnost / nepočitatelnost stupňování přídavných jmen have to frekvenční příslovce, příslovce s ly návrhy (shall we / why don t we / let s) přídavná jména / příslovce synonyma, antonyma písemné tvoření a obměňování vět s využitím osvojených slov, pravopisných změn, k nimž dochází při tvoření mluvnických tvarů (skloňování, časování), základních pravidel interpunkce, velkých písmen (zeměpisné pojmy) výslovnost: přízvuk, slabiky, stejné hlásky / písmena procvičování na PC čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací český jazyk výchova k občanství práce s počítačem výtvarná výchova zeměpis přírodopis matematika rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, komunikace, kooperace morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vých. demokr. občana občanská společnost a škola multikulturalita,, kulturní diference, lidské, etnický původ Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět Enviroment. výchova zákl. podmínky života, vztah člověka k prostředí

9 Ročník: 8. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce plynule čte přiměřeně dlouhé texty; správně vyslovuje rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek; dorozumí se v běžných každodenních situacích. odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu přiměřeného textu rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci umí využívat dvojjazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související s probíranými tematickými okruhy píše krátké gramaticky správné texty; píše a obměňuje gramaticky správné věty. stručně reprodukuje obsah přiměřeně náročného textu; vyžádá jednoduchou informaci Slovní zásoba na téma rodina, rodokmen osobní údaje první den ve škole nový domov stěhování víkendové aktivity, večírky sport, volný čas životní styl (moje) budoucnost doprava místo a čas (země a časové rozdíly) seriály, telenovely, PC hry bydlení Halloween, Vánoce, Velikonoce seznámení, představování rozhovory a dialogy se zaměřením na jednotlivá první den ve škole, rozhovor o volno-časových, aktivitách, na večírku, způsob života, příbuzenské žádost, prosba, poděkování, návrhy a rozhodnutí odpovědi, reakce na podněty a omluvy vyjádření pocitů, plánů do budoucna vedení rozhovoru s kamarádem, učitelem, rodiči, sourozenci vyhledávání informací v textu, doplňování tabulek na základě porozumění textu život v Kanadě písničky procvičování na PC čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací český jazyk výchova k občanství práce s počítačem výtvarná výchova zeměpis přírodopis matematika poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vých. demokr. občana občanská společnost a škola multikulturalita,, kulturní diference, lidské, etnický původ Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět

10 dorozumí se v běžných každodenních situacích minulý čas prostý; ago minulý čas průběhový přítomný čas prostý / průběhový like + -ing budoucí čas going to budoucí čas will will nabídky, rozhodnutí časová výrazy (now, today, usually, etc.) člen určitý / neurčitý výrazy s have (have a shower, ) výslovnost: samohlásky, souhlásky, němá písmena Enviroment. výchova zákl. podmínky života, vztah člověka k prostředí Mediální výchova práce v real. týmu Ročník: 9. Školní výstupy Učivo Metody a formy práce čte přiměřeně dlouhé texty Slovní zásoba na téma lidé a věci v našem životě rozumí obsahu textů v učebnici a jednoduchým autentickým textům; v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu přiměřeného textu rozumí jednoduché pečlivě vyslovované řeči vede jednoduchou komunikaci; rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči. využívá dvojjazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku píše jednoduché, gramaticky správné věty reprodukuje obsah přiměřené obtížného textu, promluvy i konverzace šikana popis osoby vzhled, charakter životní styl zájmy, sport záhady problémy zábava, média, hudba Halloween, Vánoce, Velikonoce získávání osobních údajů pozdravy a uvítání rozhovory, diskuze a dialogy se zaměřením na jednotlivá popis osob, šikana, podání rady, volný čas sport, hudba, vyjádření libosti / nelibosti žádost, prosba, poděkování, návrhy a rozhodnutí uvedení do problému odpovědi, reakce na podněty a omluvy žádost o upřesnění informací vyhledávání informací v textu, doplňování tabulek na základě porozumění textu; vyplnění dotazníků a procvičování na PC čtení vyhledávání informací, porozumění textu atd. mluvení - simulované rozhovory, ústní interakce, popis obrázku poslech porozumění, výběr z více možností, doplňování informací český jazyk výchova k občanství práce s počítačem výtvarná výchova zeměpis přírodopis matematika poznávání, sebepoznání lidí, mezilidské, morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vých. demokr. občana občanská společnost a škola multikulturalita,, kulturní diference, lidské, etnický původ

11 vyžádá jednoduchou informaci dorozumí se v běžných každodenních situacích formulářů život v USA písničky přítomný čas prostý / průběhový minulý čas prostý / průběhový budoucí čas will, going to předpřítomný čas vztažné věty frázová slovesa tvorba otázky sloveso + -ing / infinitiv play, do, go + ing spojování vět dovětky výslovnost: weak /strong forms Vých.k myšlení v evr. a gl.s. Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět Enviroment. výchova zákl. podmínky života, vztah člověka k prostředí Mediální výchova práce v real. týmu

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více