VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013"

Transkript

1 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1

2 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU4 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 5 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY... 6 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ... 6 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ... 8 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 9 H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI... 9 OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ... 9 OBLAST VÝTVARNÁ OBLAST SPORTOVNÍ POMOC DRUHÝM...10 OSTATNÍ I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářská část K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ strana 2

3 A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název organizace: Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56 okres Semily Sídlo organizace: Turnov Mašov, U Školy Turnov Právní forma: příspěvková organizace Způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO organizace: DIČ organizace: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov Sídlo zřizovatele: A. Dvořáka Turnovy telefon: Ředitelka školy: Druh školy: www stránky: Mgr. Šulcová Renáta Základní škola s 1. stupněm telefon: Datum změny zařazení do sítě škol: Škola sdružuje: 1.Základní škola kapacita: 87 žáků IZO : Školní družina kapacita: 60 žáků IZO : Školská rada má 3 členy a ve školním roce 2012/2013 proběhlo jedno jednání a další dílčí konzultace ohledně rekonstrukce sociálních zařízení. Za školu v radě zasedá Mgr. Šmucrová Stanislava, za rodiče Sedlák Miroslav, za zřizovatele Mgr. Špetlík Otakar (místostarosta Turnova). strana 3

4 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Přehled učebních plánů Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 778/2007. V tomto programu budeme pokračovat i nadále. Celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových stránkách školy. Dnem vstoupil v platnost nový školský zákon zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, jehož součástí je Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, citace 48/2005 Sb. Výjimku udělování o počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na obecní úřady. Jednotliví vyučující pracují dle měsíčního tematického plánu, který dodržují nebo aktuálně doplňují. Učební plány a osnovy jsou dodržovány. Školní družina Při škole je zřízena školní družina. Ve školním roce 2012/2013 ji navštěvovalo 59 žáků. Činnost zajištovaly dvě vychovatelky: p. Jarmila Pivrncová 100% úvazek p. Ivana Zárybnická 50% úvazek Ve školní družině je zabezpečování výchovná i zájmová činnost, především pro žáky ročníku a žáky dojíždějící. ŠD zajišťuje dohled před i po vyučování. ŠD nemá vlastní učebny, má vybavení ve dvou učebnách školy. ŠD pořádala během školního roku mnoho zábavných i výchovných akcí (karnevaly, soutěže, sportovní závody). Tradiční letní tábor o prázdninách se konal na začátku července pro 40 žáků. Mimo obou vychovatelek tábor zajišťovaly i učitelky školy a jedna maminka. Nabídka zájmových útvarů: Zájmové útvary v naší škole zajišťuje Středisko volného času dětí a mládeže v Turnově. Kroužky ale vedou pedagogové naší školy. Počítače Sportovní kroužek I. Sportovní kroužek II. Základy hry na flétnu Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Tomáš Špinka Tomáš Špinka Tomáš Špinka Jana Vildová Eva Hlaváčová Veronika Brožková strana 4

5 C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 pracovali ve škole tito pracovníci: 8 pedagogičtí v ZŠ, 2 vychovatelky ŠD a 2 provozní zaměstnanci. Ředitelkou školy je Mgr. Renáta Šulcová, která vystudoval PF v Ústí nad Labem, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Do funkce na základě konkurzu nastoupila k Paní učitelka Mgr. Stanislava Šmucrová vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Eva Hlaváčová vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Jana Vildová vystudovala PF v Praze, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Paní učitelka Mgr. Veronika Brožková vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dále si své vzdělání rozšiřovala na TU Liberec, obor speciální pedagogika. Pan Ing. Tomáš Špinka vystudoval VŠ zemědělskou v Praze, obor ekonomie a management a na PF TUL kurz pedagogické přípravy pro vychovatele. Vychovatelka ŠD Jarmila Pivrncová vystudovala Gymnázium v Turnově, střední pedagogickou školu v Nové Pace pro učitelky MŠ a v Praze střední školu obor vychovatelství. Vychovatelka ŠD Ivana Zárybnická vystudovala Integrovanou střední školu v Turnově, od školního roku 2013/14 byla přijata na pedagogickou fakultu TU Liberec na kurz pedagogické přípravy pro vychovatele. Školnicí je paní Stanislava Šmucrová. Uklízečkou paní Jarmila Pivrncová. Pořadové číslo Nástup do ZŠ Mašov Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň Roků vzdělání, obor praxe 1. ředitel ZŠ R.Š. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ S.Š. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ E.H. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ J.V. 1,0 VŠ, pedagog učitelka ZŠ V.B. 1,0 VŠ, pedagog učitel ICT T.Š. 0,2 VŠ + kurz vychovatelství na TUL. 7. vychovatelka ŠD J.P. 1,0 SŠ, vychovatelství vychovatelka ŠD I.Z. 0,5 SŠ školnice S.Š. 0,6 VŠ uklízečka J.P. 0,5 SŠ strana 5

6 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. ročník proběhl 15. ledna Zapsáno bylo 18 žáků. Počet žádostí o odklad byly 3. Nikdo nebyl osvobozen od povinné školní docházky ani od povinnosti docházet do školy. Do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupí 15 žáků. Odvolání proti rozhodnutí ředitele Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ V září školního roku 2012/2013 navštěvovalo školu 87 žáků (v polovině září přibyl do 5. roč. Lukáš Kozák, rodina se přistěhovala do obce). V průběhu prvního pololetí odešly z naší školy 2 žákyně (Š. Křapková 1. roč., A. Večerníková 3. roč.). Obě z důvodu změny bydliště rodičů. Stav k ročník 20 žáků 9 chlapců 11 dívky 2. ročník 14 žáků 4 chlapci 10 dívek 3. ročník 18 žáků 11 chlapců 7 dívek 4. ročník 21 žáků 9 chlapců 12 dívek 5. ročník 14 žáků 10 chlapců 4 dívek celkem 87 žáků 43 chlapců 44 dívek 1. roč. tř. uč. Mgr. Eva Hlaváčová 2. roč. tř. uč. Mgr. Stanislava Šmucrová 3. roč. tř. uč. Mgr. Renáta Šulcová 4. roč. tř. uč. Mgr. Jana Vildová 5. roč. tř. uč. Mgr. Veronika Brožková strana 6

7 Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu se Zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Budova školy se otevírá v 6:45 hodin. Vyučování začíná v 07:45 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední blok vyučování končí ve 12:20 hod. Odpolední vyučování začíná v 12:50 hodin. Dohled nad žáky zajišťují vyučující dle rozvrhu. Mezi dopoledními a odpoledními aktivitami jsou žáci vždy pod dohledem vyučujících nebo vychovatelek. Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Provoz družiny je do 16:00 hodin. Činnost družiny zajišťují dvě vychovatelky, celkem na 1,5 úvazku. Žáci i zaměstnanci školy se stravují v jídelně sousední mateřské školy. Školního stravování využívají všichni žáci. Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo celkem Jeden žák absolvoval příjímací zkoušky na Gymnázium v Turnově, byl přijat. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 omluvených neomluvených celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka I. pololetí , II. pololetí , celkem , strana 7

8 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se podařilo splnit bez problémů. Integrovaní žáci Integrovaných žáků ve školním roce 2012/2013 bylo 6. Dyslexie, logopedie Dyslektickou péči poskytují vyučující školy, kteří jsou v této oblasti proškoleni. Navíc v tomto školním roce probíhala pod vedením paní učitelky Veroniky Brožkové speciální hodiny dyslektické nápravy v odpoledních hodinách. Využili jsme tím její speciálně pedagogické vzdělání a dlouholetou praxi v této oblasti. Logopedickou nápravu na škole nezajišťujeme, úzce spolupracujeme s MŠ v Mašově, kam naše žáci v případe potřeby docházejí na logopedickou nápravu. Řešené případy sociálně-patologických jevů Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu. Jelikož vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují (velký vliv na to má současný životní styl televize, počítačové hry, internet apod.), snažili jsme se jim nabídnout alternativu v podobě využití volného času zefektivnili jsme nabídku kroužků a v neposlední řadě jsme se snažili o větší zapojení dětí do kolektivu jednotlivých tříd. Práce s talentovanými žáky Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke konzultaci. strana 8

9 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne , plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok a potřeb pracovníků a záměru školy pro další období. Název semináře Pořadatel Počet pracovníků Porada ředitelů škol a školských zařízení Paseky nad Jizerou OŠKS MÚ Turnov 1 Zpracování a vyúčtování závěrečných monitorovacích zpráv Boxed Praha 1 Seminář základních škol PPP Semily PPP Semily-Malá Skála 1 Metodický seminář OVOV Turnov, MŠMT 1 Pohádka nás naučí metodika AJ NIDV Liberec 1 Nové techniky ve výtvarné výchově NIDV Liberec 1 Problémy při vytváření DŮM seminář na klíč pro učitelky naší školy VCT Turnov 5 Ředitelka školy dokončila v květnu 2013 obhajobou závěrečné práce funkční studium. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům další vlastnosti rozvoje osobnosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Poznávají kolem sebe nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob oblékání při jednotlivých akcích. Zúčastnili jsme se těchto akcí: - O dvanácti měsíčkách divadelní představení - Ekologické pohádky představení ve škole - Mozart hudební výchovný koncert - Pavel Novák hudební výchovný koncert - Já muzikant výchovný koncert pro 1. ročník - Putování po památkách - Zpívání u vánočního stromu v Turnově - Setkání s Albrechtem z Valdštejna - Diashow Americká divočina strana 9

10 - Autorské čtení pro děti Petr Holan ve škole - Dílny v turnovském muzeu ruční výroba mýdla - Dílna archeologie 5. ročník - Velikonoční dílna ve škole - Vynášení Moreny - Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře - Turnovský kos, pěvecká soutěž postup jedné žákyně na soutěž do Jablonce nad Nisou - Bublinková show překvapení pro děti k mezinárodnímu dni dětí OBLAST VÝTVARNÁ Účast v mezinárodní česko-polské výtvarné soutěži 4 ocenění. Oceněné děti převzaly diplomy v polském Jaworu. OBLAST SPORTOVNÍ - Vybíjená, Příšovice (2. místo) - Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol (1. místo) - Turnaj v malé kopané, Přepeře - Velikonoční turnaj ve vybíjené v Přepeřích - Atletický trojboj malé školy, okrsek i okres, do krajského kola postoupila žákyně 2. ročníku Nicol Náhlovská v krajském kole zvítězila. - Turnaj ve snajpru v Příšovicích - Orientační běh v okolí školy - Lyžování ve Struhách - Bruslení v Turnově POMOC DRUHÝM Naše škola se pravidelně zapojuje také do charitativní činnosti. Jsme zapojeni do 2 aktivit: FOND SIDUS výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. Sdružení CPK CHRPA vybraná částka je vždy použita na nákup nových koníků a jejich výcvik pro ústavy a léčebny v celé České republice. Obě sbírky jsou organizované tak, že žáci si mohou odkoupit nabízené zboží a výtěžek se potom zasílá na uvedené organizace. strana 10

11 OSTATNÍ - Během celého roku jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Děti pravidelně dostávají k svačině různé druhy ovoce či zeleniny. - I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu EU peníze školám. Učitelé vytvářeli a ověřovali digitální učební materiály. - I v letošním roce absolvovali žáci 4. ročníku teoretickou i praktickou část v dopravní výchově, test a jízdu na kole. Vše se uskutečnilo v krásném areálu Skautské základny Turnov za pěkného počasí a všichni žáci naší školy podmínky splnili. Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník se uskutečnil v bazénu v Turnově. - Přednáška policie o bezpečnosti na kole v provozu proběhla ve škole. - Setkání s myslivci proběhlo ve škole. - Ekologické programy centra Sedmihorky proběhly pro jednotlivé ročníky přímo ve škole. - V tomto školním roce jsme uspořádali dva projektové dny, které pro nás vytvořili odborníci na danou problematiku. o Zdravá 5ka dopoledne věnované zdravé výživě, žáci si sami připravovali zdravé saláty o Etiketa dopoledne věnované základům společenského chování - Tradičně jsme se zúčastnili Dne Země, uklízeli jsme v okolí školy a u pomníku Jana Husa. - Tradičně v měsíci únoru byl Ples školy v mašovské sokolovně. - V budově školy v tomto školním roce byla volební místnost pro volby krajské a senátní a volební místnost pro přímou volbu prezidenta. - Školní výlet o V měsíci červnu jsme podnikli pro žáky 3., 4. a 5. ročníku výlet do Prahy. Naším cílem byla exurze s průvodcem po Staroměstském náměstí a do planetária. Žáci 1. a 2. ročníku měli svůj výlet do Ekoparku v Sedmihorkách. - Pokračoval také sběr papíru. Sebrali jsme celkem kg papíru. Opakovaně jsme tím zvítězili v soutěži turnovských škol. Klademe velký důraz i na propagaci školy, snažíme se o mediální prezentaci na vlastních internetových stránkách Ve velké míře také využíváme k prezentaci školy vývěsku v centru Turnova. Spolupráce se zřizovatelem je výborná. V tomto školním roce proběhla na podnět kontroly z hygienické stanice rekonstrukce sociálních zařízení. strana 11

12 I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2012/13 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Školní inspektor Rambousek byl na naší škole přítomen dne na Druhé celoplošné generální zkoušce ověřování žáků z anglického jazyka. Cílem jeho návštěvy nebyla inspekce, ale získávání a analyzování informací o probíhající zkoušce. ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE namátková kontrola inventarizace movitého majetku kontrola krajské hygienické stanice. Zjištěné nedostatky předány zřizovateli, nutná rekonstrukce sociálního zařízení kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 ods. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. za období roku Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. strana 12

13 J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářská část Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: ,10 Poskytnutá dotace celkem ,00 V tom - dotace ze SR ,00 - dotace od zřizovatele ,00 - dotace EU dle nákladů ,00 Čerpání fondů ,00 Ostatní příjmy ,10 Výdaje na hlavní činnost organizace : ,80 Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,30 Kč, který vznikl úsporou provozních prostředků. 2.2 Doplňková činnost organizace Příspěvková organizace nemá doplňkovou činnost Výsledky inventarizace za rok 2012 Pozemky ,00 Stavby ,00 Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,60 strana 13

14 2.4. Plnění nápravných opatření Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 2.5 Fondy Fond odměn 490,00 FKSP ,95 Rezervní fond ,44 FRM 2 590, Přílohy účetní závěrka k výkaz P1-04 k K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Rozpočet EU: ,00 Kč Dotace Vyčerpáno ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala Dana Novotná, účetní strana 14

15 L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Naše škola v letošním školním roce nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Na naší škole v letošním školním roce nefunguje žádná odborová organizace, organizace zaměstnavatelů ani žádný další partner při plnění úkolů ve vzdělávání. Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., 11 a 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. s účinností dnem Mgr. Renáta Šulcová ředitelka školy Na vědomí: - Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu - Školská rada strana 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

V ý r o č n í z p r á v a š k o l y

V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Školní rok 2013 2014 1 V září

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více