kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti."

Transkript

1

2 kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna sdělovat dle nejlepšího vědomí zprostředkovávané plnění pořadatele zájezdu nebo poskytovatele služeb s přihlédnutím ke zvláštnostem aktuálně zprostředkovávané smlouvy a k reáliím té které cílové země, popř. cílového místa. 3. Právní postavení a záruka Záruka cestovní kanceláře se vztahuje na - pečlivý výběr příslušného pořadatele, popř. poskytovatele služeb, jakož i pečlivé vyhodnocování získaných zkušeností; - bezvadné obstarávání plnění, včetně odpovídajícího informování zákazníka a vydávání cestovních dokumentů; - prokazatelné postupování inzerátů, prohlášení vůle a plateb mezi zákazníkem a zprostředkovanou agenturou a naopak (jako např. změn sjednaného plnění a sjednané ceny, prohlášení o odstoupení, reklamací). Cestovní kancelář neručí za poskytnutí jím zprostředkovaného, popřípadě obstaraného plnění. Agentura cestovního ruchu je povinna oznámit zákazníkovi spolu s potvrzením o cestě také firemní název (jméno produktu), adresu pořadatele zájezdu a popřípadě pojistitele, pokud se tyto údaje nenachází již v prospektu, katalogu nebo jiných detailních reklamních podkladech. Pokud to opomine, ručí vůči zákazníkovi jako pořadatel, popřípadě poskytovatel služeb. 4. Porušení plnění Poruší-li cestovní kancelář povinnosti, které jí přísluší ze smluvního poměru, je povinna nahradit zákazníkovi z toho vzniklou škodu, neprokáže-li, že není zodpovědná ani za úmysl ani za hrubou nedbalost. Za porušení smlouvy na základě méně důležitého zavinění je cestovní kancelář povinna nahradit zákazníkovi z toho vzniklou škodu až do výše provize za zprostředkovaný obchod. B. CESTOVNÍ KANCELÁŘ JAKO POŘADATEL Dále uvedené podmínky jsou základem smlouvy dále uvedené jako cestovní smlouva -, kterou uzavírá rezervující osoba s pořadatelem buď přímo, nebo s využitím zprostředkovatele. Pro případ přímého uzavření se povinnosti zprostředkovatele týkají analogicky pořadatele. Pořadatel v zásadě uznává předmětné VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, odchylky od nich jsou zřetelně uvedeny ve všech jeho podrobných reklamních podkladech podle 8 prováděcích předpisů. 1. Rezervace/uzavření smlouvy Cestovní smlouva se zrealizuje mezi rezervaci provádějící osobou a pořadatelem tehdy, existuje-li shoda o podstatných součástech smlouvy (cena, plnění a termín). Tím vyplynou práva a povinnosti pro zákazníka. 2. Změna v osobě účastníka zájezdu Změna v osobě cestujícího je pak možná tehdy, splní-li náhradník všechny podmínky účasti a může k tomu dojít dvěma způsoby Postoupení nároku na cestovní plnění Povinnosti rezervující osoby z cestovní smlouvy zůstávají zachovány, když tato postoupí všechny nebo jednotlivé nároky z této smlouvy třetí osobě. V tomto případě nese rezervující osoba z toho vyplývající vícenáklady Převedení pořádaného zájezdu Nemůže-li se zákazník zájezdu zúčastnit, může smluvní vztah převést na jinou osobu. Převod se musí pořadateli sdělit buď přímo, nebo cestou zprostředkovatele v přiměřené lhůtě před termínem odjezdu. Pořadatel zájezdu může předem oznámit konkrétní lhůtu. Převádějící a nabyvatel ručí za ještě neuhrazenou úplatu, jakož i za převodem případně vzniklé vícenáklady, a to společně a nerozdílně.

3 3. Obsah smlouvy, informace a ostatní vedlejší plnění Pořadatel je povinen informovat dostatečně o jím nabízeném plnění, které jde i nad rámec informačních povinností týkajících se zprostředkovatele (totiž informace o předpisech ohledně cestovních pasů, víz, deviz, o celních předpisech a zdravotně policejních předpisech pro přicestování). Popisy plnění v katalogu, popřípadě prospektu, platných v době rezervace, jakož i další v nich obsažené informace jsou předmětem cestovní smlouvy, ledaže budou při rezervaci učiněna jiná ujednání. Doporučuje se ale, učinit taková ujednání bezpodmínečně v písemné formě. 4. Zájezdy se zvláštními riziky U zájezdů se zvláštními riziky (například majících charakter expedice) neručí pořadatel za následky, které vyplynou v důsledku vzniku rizik, dojde-li k tomu mimo oblast jeho povinností. Nedotčena zůstává povinnost pořadatele zájezdu zájezd pečlivě připravit a pečlivě vybrat osoby nebo agentury cestovního ruchu, pověřené poskytováním jednotlivých cestovních plnění. 5. Právní podklady v případě porušení plnění 5.1. Záruka Zákazník má při neposkytnutém plnění nebo závadně poskytnutém plnění nárok na záruku. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby mu pořadatel namísto jeho nároku na změnu nebo snížení ceny v přiměřené lhůtě poskytl bezvadné plnění nebo závadné plnění zlepšil. Náprava může proběhnout také tak, že bude vada odstraněna nebo bude poskytnuto stejně kvalitní náhradní plnění nebo náhradní plnění ve vyšší kvalitě, které bude poskytnuto s výslovným souhlasem zákazníka Náhrada škody Poruší-li pořadatel nebo jeho pomocníci zaviněně povinnosti, které přísluší pořadateli ze smluvního vztahu, je tento povinen nahradit zákazníkovi z toho vzniklou škodu. Je-li pořadatel zájezdu zodpovědný za další osoby jako za své zaměstnance, ručí s výjimkou případů zranění osob jen tehdy, kdy neprokáže, že se tyto netýkají ani úmyslného jednání ani hrubé nedbalosti. Kromě případů úmyslného jednání a hrubé nedbalosti nenese pořadatel zájezdu záruku za předměty, které se obvykle s sebou neberou, kromě případu, kdy vzal tyto při vědomí daných okolností do úschovy. Zákazníkovi se proto doporučuje, aby s sebou předměty zvláštní hodnoty nebral. Dále se doporučuje, aby byly s sebou vezené předměty řádně uschovány Sdělení závad Zákazník je povinen sdělit neprodleně reprezentantovi pořadatele jakoukoli závadu v plnění smlouvy, kterou během zájezdu zjistí. Toto předpokládá, že mu byla tato oznámena a tento je na místě bez nepřiměřené námahy k zastižení. Opomenutí tohoto sdělení nemění nic na nárocích zákazníka na záruku, popsaných v bodu 5.1. Může mu však být přičteno jako spoluzavinění a do té míry omezit jeho případné nároky na náhradu škody. Pořadatel však musel zákazníka na tuto povinnost sdělení písemně upozornit buď přímo, nebo cestou zprostředkovatele. Zákazník musí být také současně informován o tom, že opomenutí sdělení se netýká jeho nároků na záruku, může být však přičteno jako spoluzavinění. Popřípadě se doporučuje informovat o závadách při absenci místního reprezentanta buď příslušného poskytovatele služeb (například hotel, letecká společnost), nebo přímo pořadatele a požadovat nápravu Zvláštní zákony o záruce dle práva Pořadatel ručí při zájezdech letadlem mimo jiné podle Varšavské úmluvy a její dodatečné úmluvy, při zájezdech vlakem a autobusem podle zákona o zákonném pojištění odpovědnosti na železnici a u motorových vozidel. 6. Uplatnění případných nároků Pro usnadnění uplatnění nároků se zákazníkovi doporučuje, aby si nechal vystavit písemné potvrzení o neposkytnutí nebo závadném poskytnutí plnění, popřípadě aby zajistil doklady, důkazy, svědky. Záruční nároky lze od uplatnit do 2 let. Nároky na náhradu škody se promlčují po 3 letech. V zájmu cestujícího se doporučuje uplatnit nároky neprodleně po návratu ze zájezdu přímo u

4 pořadatele nebo u cestovní kanceláře, která zájezd zprostředkovala, protože s přibývajícím prodlením je nutné počítat s potížemi při dokazování. 7. Odstoupení od smlouvy 7.1. Odstoupení zákazníka před nastoupením zájezdu a) Odstoupení bez stornovacího poplatku Nehledě na zákonem přiznaná práva na odstoupení může zákazník, aniž by měl pořadatel vůči němu nároky, odstoupit v následujících, před začátkem plnění nastalých případech: Pokud byly značným způsobem změněny podstatné součásti smlouvy, k nimž se počítá i cena zájezdu. V každém případě takovou změnu smlouvy znamená zmaření podmíněného účelu, popřípadě charakteru pořádaného zájezdu, jakož i zvýšení sjednané ceny zájezdu o více než 10 procent, učiněné podle oddílu 8.1. Pořadatel je povinen informovat zákazníka o změně smlouvy neprodleně buď přímo nebo cestou zprostředkující cestovní kanceláře a poučit jej přitom o stávající možnosti volby týkající se buď akceptování změny smlouvy, nebo odstoupení od smlouvy; zákazník je povinen vykonat své právo volby neprodleně. Je-li pořadatel zodpovědný za vznik události, jež opravňuje zákazníka k odstoupení, má vůči němu pořadatel povinnost náhrady škody. b) Nárok na náhradní plnění Zákazník může, nevyužije-li možnosti odstoupení podle písm. a/ a v případě stornování pořadatele zájezdu bez zavinění zákazníka, požadovat namísto zrušení smlouvy její splnění formou účasti na stejně kvalitním jiném zájezdu, je-li pořadatel s to, toto plnění poskytnout. Vedle nároku na právo volby přísluší zákazníkovi i nárok na náhradu škody pro nesplnění smlouvy, nenastanou-li případy bodu 7.2. c) Odstoupení se stornovacím poplatkem Stornovací poplatek je v procentuálním poměru k ceně zájezdu a řídí se, co se výše týče, okamžikem prohlášení o odstoupení a příslušným druhem zájezdu. Jako cena zájezdu, popřípadě paušální cena se rozumí celková cena smluvně sjednaného plnění. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech, neuvedených v písm. a/, proti uhrazení stornovacího poplatku. V případě nepřiměřenosti stornovacího poplatku může tento snížit soud. Podle druhu zájezdu vyplývají na osobu následující sazby stornovacího poplatku: 1. Zvláštní lety (Charter), skupiny IT (skupinové zájezdy s balíčkem služeb (Pauschalreise) v linkové dopravě) do 30. dne před nastoupením zájezdu % od 29. do 20. dne před nastoupením zájezdu % od 19. do 10. dne před nastoupením zájezdu % od 9. do 4. dne před nastoupením zájezdu % od 3. dne (72 hodin) před nastoupením zájezdu % ceny zájezdu. 2. Jednotlivé IT (individuální zájezdy s balíčkem služeb (Pauschalreisen) v linkové dopravě), zájezdy s železničními společnostmi (výjimka zvláštní vlaky) do 30. dne před nastoupením zájezdu % od 29. do 20. dne před nastoupením zájezdu % od 19. do 10. dne před nastoupením zájezdu % od 9. do 4. dne před nastoupením zájezdu % od 3. dne (72 hodin) před nastoupením zájezdu % ceny zájezdu. Pro ubytování v hotelích, rekreačních bytech, v případě zájezdů lodí, jednodenních zájezdů autobusem, zvláštních vlaků a zájezdů linkovými letadly za zvláštní tarify platí zvláštní podmínky. Tyto musí být uvedeny v detailním programu. Je nutné respektovat prohlášení o odstoupení při odstoupení od smlouvy: Zákazník (objednatel) může kdykoli sdělit cestovní kanceláři, u níž si zájezd zarezervoval, že odstupuje od smlouvy. Při stornování se doporučuje učinit to formou doporučeného dopisu nebo osobně se současným písemným prohlášením. d) No-show No-show je dáno, nezúčastní-li se zákazník odjezdu, protože nemá chuť cestovat nebo zmešká-li odjezd z důvodu své nedbalosti nebo z důvodu náhody, jež se mu přihodí. Ujasní-li se dále, že zákazník zbývající cestovní plnění již nemůže nebo nechce čerpat, je povinen uhradit u druhů zájezdů

5 podle písm. b 1. (zvláštní lety atd.) 85 procent, u druhů zájezdů podle písm. b 2. (jednotlivé IT atd.) 45 procent ceny zájezdu. V případě nepřiměřenosti shora uvedených sazeb může tyto v jednotlivém případě snížit soud Odstoupení pořadatele před nastoupením zájezdu a) Pořadatel je zproštěn plnění smlouvy, nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků, určeného od začátku ve zveřejňovaném popisu, a to je důležité vědět zákazníkovi bylo stornování sděleno písemně ve lhůtách, uvedených v popisu cestovních podmínek pořádaného zájezdu, nebo v následujících lhůtách: - do 20. dne před nastoupením zájezdu u zájezdů na dobu delší než 6 dnů, - do 7. dne před nastoupením zájezdu u zájezdů v délce trvání od 2 do 6 dnů, - do 48 hodin před nastoupením zájezdu u jednodenních zájezdů. Bude-li mít pořadatel na nedosažení minimálního počtu účastníků vinu překračující malou nedbalost, může zákazník požadovat náhradu škody; tato je paušalizována výší stornovacího poplatku. Uplatnění škody přesahující tuto částku není vyloučeno. b) Stornování proběhne z důvodu vyšší moci, tzn. z důvodu neobvyklých a nepředvídatelných událostí, na které ten, kdo se na vyšší moc odvolává, nemá žádný vliv a i přes vyvinuté příslušné svědomitosti jejich následkům nemohl zabránit. K tomu ovšem nepatří změna rezervace, ovšem ani státní nařízení, stávky, válka nebo válce podobné stavy, epidemie, přírodní katastrofy atd. c) V případech a) a b) bude zákazníkovi již uhrazená částka vrácena. Přísluší mu právo volby podle 7.1.b, 1. odstavec Odstoupení pořadatele po nastoupení zájezdu Pořadatel je splnění smlouvy zproštěn tehdy, jestliže zákazník v rámci skupinového zájezdu průběh zájezdu, a to i přes napomenutí, hrubě nevhodným chováním trvale narušuje. V tomto případě je zákazník povinen, je-li zavinění na jeho straně, poskytnout pořadateli náhradu škody. 8. Změna smlouvy 8.1. Změny v cenách Pořadatel si vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu, potvrzenou při rezervaci, a to z důvodů, které nejsou závislé na jeho vůli, je-li termín zájezdu více než dva měsíce po uzavření smlouvy. Takovými důvody jsou výlučně změna přepravních nákladů třeba nákladů na pohonné látky, poplatků za určitá plnění, jakými jsou přistávací poplatky, poplatky za nalodění nebo vylodění v přístavech a příslušné letištní poplatky. V případě snížení ceny z těchto důvodů musí být tato předána cestujícímu. V průběhu dvouměsíční lhůty lze zvýšení cen provést pouze tehdy, pokud byly důvody pro toto jednotlivě sjednány při rezervaci a poznamenány v rezervačním lístku. Od 20. dne před termínem odjezdu žádná změna ceny není dána. Změna ceny je potom přípustná pouze tehdy, jestliže se při existenci sjednaných předpokladů počítá také s přesným údajem k vypočtení nové ceny. Změny cen a jejich okolnosti musí být zákazníkovi neprodleně oznámeny. V případě změny ceny zájezdu o více než 10 procent je v každém případě možné, aby zákazník od smlouvy odstoupil bez stornovacího poplatku (viz Oddíl 7.1.a) Změny plnění po nastoupení zájezdu - V případě změn, za něž nese zodpovědnost pořadatel, platí úpravy uvedené v Oddílu 5 (Právní podklady v případě porušení plnění). - Ukáže-li se po odjezdu, že značná část smluvně sjednaných plnění nebude poskytnuta nebo nemůže být poskytnuta, je pořadatel povinen bez dodatečné úplaty učinit přiměřená opatření k tomu, aby bylo možné pořádaný zájezd dále realizovat. Pokud není možné, takováto opatření učinit, nebo nebudou-li zákazníkem ze závažných důvodů akceptována, je pořadatel povinen se bez dodatečné úplaty postarat popřípadě o stejně kvalitní možnost, díky níž bude moci zákazník být přepraven na místo odjezdu nebo na jiné s ním sjednané místo. Jinak je pořadatel povinen zákazníkovi při nesplnění nebo vadném splnění smlouvy pomoci s překonáním potíží svými vlastními silami.

6 9. Poskytování informací třetím osobám Informace o jménech účastníků zájezdu a místech pobytu cestujících nebudou třetím osobám poskytovány ani v naléhavých případech, ledaže si cestující poskytnutí informací výslovně přál. Náklady, vzniklé předáním naléhavých zpráv, jdou k tíži zákazníka. Proto se účastníkům zájezdu doporučuje, aby svým příbuzným oznámili přesnou adresu své dovolené. 10. Obecné Pod bodem B uvedené oddíly 7.1. písm. c, dříve písm. b (Odstoupení), 7.1. písm. d, dříve písm. c (Noshow), jakož i 8.1. (Změny cen), jsou zapsány jako nezávazná doporučení Svazu pod 1 Kt 718/93-3 v kartelovém rejstříku. Doplňující ustanovení k ARB 1992 pro všechny TUI Österreich - Reisen: Respektujte, prosím, následující text, neboť se společně se "VŠEOBECNÝMI CESTOVNÍMI PODMÍNKAMI" (ARB 1992) stane jako rada ve spotřebitelsko-politických otázkách Poradního sboru Spolkového ministra pro zdraví, sport a ochranu spotřebitelů, obsahem Vaší s námi uzavírané cestovní smlouvy. 1. Rezervace/uzavření smlouvy 1.1. Vaše přihláška je pro nás závazná, jakmile jsme ji Vaší cestovní kanceláři písemně potvrdili. Při rezervaci je v cestovní kanceláři nutné uhradit zálohu ve výši maximálně 20 % zařizovací ceny; zbývající úhrada následuje při předání cestovních dokumentů, nikoli dříve než 20 dnů před nastoupením zájezdu. Změní-li se vytištěním katalogu naše nabídka, nebo pokud byly zjištěny tiskové chyby, pak Vám Vaše cestovní kancelář tyto odlišnosti sdělí Účastník zájezdu je v době vyřizování smlouvy povinen ihned písemně nahlásit změny svého jména, jakož i jakoukoli změnu své adresy. Pokud účastník zájezdu změnu své adresy neoznámí a nebudou-li mu z tohoto důvodu doručena na jím posledně oznámenou adresu zaslaná, právně významná prohlášení, platí prohlášení i přesto za doručená. 2. Zprostředkování cizích plnění Pořadatel neručí za porušení plnění, škody na zdraví a věcech v souvislosti s plněními, zprostředkovanými pouze jako cizí plnění (např. výlety, sportovní akce, návštěvy divadla, výstavy, přepravní plnění z výchozího místa a na cílové místo, jež byla zveřejněna v popisu). 3. Plnění/ceny Nečerpaná plnění nelze všeobecně nahradit. Prodloužení Vašeho pobytu na dovolené je možné pouze po dohodě s vedením našeho zájezdu, jakož i v případě disponibility ubytování a míst při pozdějších letech. U prázdninových pobytů nad 3 týdny vznikají náklady za místa v letadle, jež zůstávají nebo jsou zarezervována jako volná, proto je možné vypočtení vyrovnávacího poplatku za let. V linkové letecké dopravě je nutné zohlednit zvláštní tarifní a aplikační ustanovení. Případné rozdíly cen zájezdů oproti tuzemským nebo zahraničním nabízejícím za srovnatelná plnění se vysvětlují různě disponibilními kapacitami. Od je pořadatel podle Nařízení (ES) 2111/2005 ze dne povinen Vás při rezervaci informovat o identitě leteckého(ých) přepravce(ů). Není-li provádějící letecký přepravce při rezervaci ještě znám, musíte být do té míry informováni nejprve o identitě pravděpodobného leteckého přepravce. Jakmile bude s konečnou platností identita známa, budete o tom odpovídajícím způsobem informováni. V případě změny provádějícího leteckého přepravce po rezervaci musíte být o změně informováni co možná nejrychleji. Seznam leteckých přepravců, jejichž provoz je v EU zakázán ("společný seznam"), naleznete na internetové stránce TUI Österreich (www.tui.at). 4. Změny cen oproti katalogu 4.1. Před uzavřením smlouvy Vyhrazujeme si právo do doby uzavření smlouvy činit změny katalogových cen, které vyplynou například ze zvyšujících se nákladů a poplatků.

7 4.2. Po uzavření smlouvy Zvýšení ceny zájezdu je možné v rozsahu, v němž se změnou ceny poskytovatelů plnění projeví zvýšení (odpovídajícího) podílu cestovních nákladů na cenu zájezdu v okamžiku uzavření smlouvy. Cena zájezdu se může zvýšit v poměru, v němž se zvýší ta která položka nákladů, na niž je zvýšení ceny vázáno. Zvýší-li se pro pořadatele zájezdu přepravní náklady existující při uzavření cestovní smlouvy, třeba na základě zvýšených nákladů na pohonné hmoty, má pořadatel zájezdu právo tyto dodatečné náklady zákazníkům podle následující úpravy dodatečně vyfakturovat. 1) U zvýšení ceny, kterou vyfakturuje přepravce pořadateli zájezdu za každé místo k sezení, může pořadatel zájezdu tyto dodatečné náklady přeúčtovat dále zákazníkovi. 2) Vyfakturuje-li přepravce zvýšení ceny za celý přepravní prostředek, mohou být tyto dodatečné náklady vyděleny počtem míst k sezení sjednaného dopravního prostředku, a zvýšená částka vyplývající takto na jednotlivé místo může být od cestujícího požadována. Budou-li pořadateli zájezdu zvýšeny odvody/daně existující při uzavírání cestovní smlouvy, jako například přístavní nebo letištní poplatky, daň z přidané hodnoty nebo taxy, lze zákazníkovi cenu zájezdu zvýšit o částku vyplývající z těchto zvýšených nákladů. Snížení ceny z těchto důvodů musí být předáno dále cestujícímu. Výpočet nové (snížené) ceny, popř. snížení ceny proběhne podle smyslu, popř. analogicky ke shora uvedeným ustanovením. 5. Ručení/záruka U leteckých společností je záruka za výši omezena v každém případě zákonnými maximálními částkami, uvedenými v článku 22 Varšavské úmluvy Spolkové sbírky zákonů 286/1961, ve znění aktuální Spolkové sbírky zákonů 161/ Změny cest Učiníte-li po zarezervování si zájezdu změny týkající se termínu zájezdu, cíle zájezdu, ubytování nebo druhu přepravy, bude kromě vzniklých mimořádných nákladů inkasován poplatek za změnu rezervace ve výši EUR 30,- za osobu. Změna rezervace od 29 dnů před nastoupením zájezdu platí za odstoupení a budou vyfakturovány stornovací poplatky, uvedené v bodu 7.1. c) Všeobecných cestovních podmínek. 7. Pojištění Cestovní pojištění TUI-Reiseschutz se zaúčtuje automaticky při každé rezervaci. Nebudete-li však chtít výhod této nabídky využít, oznamte to, prosím, ihned při rezervaci cestovní kanceláři. Informace k tomuto získáte u společnosti Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vídeň, Tel. +43/1/ , Fax +43/1/ , Jako smluvní základ platí EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění ERVRVB 2011 tyto obdržíte na požádání od své cestovní kanceláře nebo od společnosti Europäische Reiseversicherung. Pojistná ochrana platí subsidiárně. Na pojistnou smlouvu se použije rakouské právo. Důležité informace k pojištění stornování: Pojistný případ stornování je dán, pokud z některého z dále uvedených důvodů nelze zájezd nastoupit nebo musí být tento přerušen: a) nečekané závažné onemocnění, vážné ublížení na zdraví z důvodu nehody, snášenlivost očkování nebo úmrtí pojištěné osoby, vyplyne-li z nich pro zarezervovaný zájezd kogentně nezpůsobilost zájezd nastoupit (u psychických onemocnění pouze v případě stacionárního pobytu v nemocnici nebo ošetření odborným lékařem z oboru psychiatrie); b) uvolnění implantovaných kloubů pojištěné osoby, vyplyne-li z toho pro zarezervovaný zájezd kogentně nezpůsobilost zájezd nastoupit; c) těhotenství pojištěné osoby, bylo-li těhotenství zjištěno až po zarezervování zájezdu. Bylo-li těhotenství zjištěno již před rezervací zájezdu, budou náklady na stornování převzaty pouze v případě, vyskytnou-li se závažné komplikace těhotenství (tyto musí být potvrzeny lékařem); d) nečekané závažné onemocnění, vážné ublížení na zdraví z důvodu nehody nebo úmrtí (i sebevraždy) rodinných příslušníků nebo jiné blízké osoby (tuto je nutné pojistiteli při uzavírání smlouvy písemně jmenovitě uvést; na každou rezervaci lze uvést pouze jednu blízkou osobu), kvůli čemuž je přítomnost pojištěné osoby naléhavě nutná.

8 e) významná věcná škoda na majetku pojištěné osoby v místě jejího bydliště z důvodu přírodní katastrofy (povodeň, bouře, atd.), ohně, prasknutí vodovodního potrubí nebo trestného činu třetí osoby, jenž vyžaduje Vaši přítomnost; f) nezaviněná ztráta pracovního místa v důsledku vypovězení pojištěné osoby zaměstnavatelem; g) povolání pojištěné osoby do základní vojenské, popř. civilní služby, za předpokladu, že příslušný úřad neakceptuje zarezervování zájezdu jako důvod pro odložení povolání; h) podání žaloby o rozvod manželství (v případě jednomyslného odloučení tomuto odpovídajícího návrhu) u příslušného soudu bezprostředně před pojištěným společným zájezdem dotyčných manželů; i) u registrovaných životních partnerství podání žaloby o zrušení (v případě jednomyslného odloučení tomuto odpovídajícího návrhu) bezprostředně před pojištěným společným zájezdem dotčených životních partnerů; j) zrušení společné domácnosti (se stejnou adresou, nahlášenou po dobu nejméně šesti měsíců) vzdáním se společného bydliště bezprostředně před pojištěným společným zájezdem dotyčných životních druhů; k) nesložení maturity nebo stejné závěrečné zkoušky nejméně 3-letého školního vzdělávání pojištěnou osobou bezprostředně před termínem pojištěného zájezdu, zarezervovaného před konáním zkoušky; l) doručení nečekaného soudního předvolání pojištěné osobě, za předpokladu, že příslušný soud neakceptuje rezervaci zájezdu jako důvod odložení předvolání. Za rodinné příslušníky se považují manžel (popř. zaregistrovaný životní partner nebo životní druh žijící ve společné domácnosti), děti (nevlastní, zeť, snacha, vnoučata, svěřenci), rodiče (nevlastní, tchán, tchýně, babička, dědeček, pěstouni), sourozenci a švagři/švagrové pojištěné osoby u registrovaných životních partnerů nebo životních druhů žijících ve společné domácnosti dodatečně jejich děti, rodiče a sourozenci. Ze stornování zájezdu jsou vyloučena stornování mimo jiné tehdy, 1. existoval-li důvod stornování zájezdu při uzavírání pojištění, popřípadě existoval-li důvod pro zrušení zájezdu již při nastoupení zájezdu nebo bylo-li možné jej předpokládat; 2. souvisí-li důvod pro stornování zájezdu nebo pro zrušení zájezdu s existujícím onemocněním, byloli toto léčeno ambulantně v době posledních šesti měsíců nebo stacionárně v době posledních devíti měsíců před uzavřením pojištění (u stornování zájezdu), popřípadě před nastoupením zájezdu (v případech zrušení zájezdu) (výjimkou jsou kontrolní vyšetření); 3. kdy odborný lékař/lékař požívající důvěry, pověřený pojistitelem, nezpůsobilost pro cestu nepotvrdí; 4. souvisí-li důvod pro stornování zájezdu s pandemií nebo epidemií. Nemůžete-li cestu nastoupit, stornujte ji, prosím, neprodleně na rezervačním místu (např. cestovní kancelář) a informujte současně Servisní centrum společnosti Europäische (faxem, poštou, em nebo na hlášení škod online). Přitom uveďte následující data: jméno a příjmení, adresu, termín zájezdu, datum a důvod stornování, potvrzení o rezervaci a doklad o pojištění. V případě onemocnění/nehody si, prosím, nechte vystavit detailní lékařskou zprávu/zprávu o nehodě použijte k tomu formulář pro škodní události. Připojte hlášení pracovní neschopnosti úřadu sociálního zabezpečení a potvrzení o předepsaných lécích. Vyřízení škody/pojistitel: Pro nás jako dceřinou společnost firmy World of TUI, v Evropě největšímu pořadateli zájezdů, je ochrana peněz zákazníků nikoli jen povinností, nýbrž i zvláštním přáním. TUI Austria Holding GmbH je zapsána pod registračním číslem 1998/0486 v seznamu pořadatelů Spolkového ministerstva pro hospodářské záležitosti. K zajištění složených peněz rakouských zákazníků jsme podle předpisu a požadavku zákonných ustanovení uzavřeli pojištění u DRS (Deutscher Reisepreis - Sicherungsverein VVaG), D Mnichov, Rosenheimer Straße 116, číslo pojistky Veškeré nároky musí být v případě jiné ztráty nároku nahlášeny do 8 týdnů od vzniku pojistného případu u likvidátora společnosti Europäische Reiseversicherungs-AG, 1220 Vídeň, Kratochwiljestraße 4 (Tel.: 01/ , Fax: 01/ ).

9 Pojistný list k zájezdům s balíčkem služeb (Pauschalreise) podle 651k Občanského zákoníku. Tento pojistný list platí pro rezervující osobu a všechny účastníky zájezdu. Pojistný list je časově omezen do konce zarezervovaného zájezdu, nejdéle však do 31. prosince Níže uvedený pojistitel složených peněz zákazníků zaručuje pořadateli zájezdu, uvedenému na rubové straně, vůči cestujícímu, že jím bude nahrazeno toto 1. uhrazená cena zájezdu, jestliže nedojde k poskytnutí cestovních plnění z důvodu platební neschopnosti nebo zahájení insolvenčního řízení na majetek pořadatele zájezdu, a 2. nutné výdaje, které vzniknou cestujícímu v důsledku platební neschopnosti nebo zahájení insolvenčního řízení na majetek pořadatele zájezdu za zpáteční cestu. Shora uvedená záruka pojistitele složených peněz zákazníků je omezená. Tento ručí za všechny částky, které je povinen v jednom roce celkem nahradit, a to pouze do částky ve výši 110 milionů Euro. Nebude-li tato celková částka stačit pro všechny cestující, sníží se nahrazovaná částka v poměru, v němž je jejich celková částka vůči částce maximální. K náhradě splatných částek dojde až po uplynutí roku ( až ), v němž pojistná událost nastala. Úřad upravující škody: Europäische Reiseversicherung AG, Postfach , Mnichov, telefon: + 49 (0) ; fax: +49 (0) V případě dotazů se, prosím, obraťte na: Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG Administrativa: Rosenheimer Straße 116, Mnichov Telefon: +49 (0) Předseda dozorčí rady: Jürgen Bücky; Členové představenstva: Prof. Wolfgang Richter, Lothar Sturm; Sídlo společnosti: Berlín (Okresní soud Charlottenburg HR B B). TUI 2.2 Při uzavření smlouvy se proti vydání potvrzení stane splatnou záloha ve výši zpravidla 25 %, u zvlášť vyznačených top-nabídek jako u vybraných, krátkodobých, popřípadě cenově zvýhodněných speciálních nabídek, zvýhodněných zájezdů (Sparreisen), a zájezdů značek Discount Travel, X1-2- FLY, XTUI, XDiscount Travel, XATI a nabídek BestPreis od společnosti TUIFluss Genuss, jakož i balíčků Ticket-Paketen z popisů plnění (bod 3.1) s titulem Musicals & Shows, 40 % z celkové ceny. Při placení vznikne odměna za transakci ve výši 1 % ceny zájezdu, zaokrouhlená na celá Eura. Rezervace leteckých zájezdů s balíčkem služeb (Flugpauschalreisen), jejichž doba trvání (let tam se zpátečním letem) se odchyluje od týdenního rytmu, je možná oproti poplatku ve výši 16, za každého účastníka zájezdu. Za zpracování individuálních, jinak od příslušného popisu plnění odlišných zájezdů bude inkasován poplatek ve výši maximálně 50, za každého cestujícího a týden. V případě nesprávných údajů o věku je pořadatel oprávněn za v tomto spočívající rozdíly vyinkasovat dodatečně ke správné ceně zájezdu poplatek za zpracování ve výši 50,. V případě zvýšení ceny o více než 5 % je cestující oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy bez poplatků nebo požadovat účast na přinejmenším stejně kvalitním zájezdu Standardní poplatky: do 31. dne před nastoupením zájezdu 25 % od 30. dne před nastoupením zájezdu 40% od 24. dne před nastoupením zájezdu 50 % od 17. dne před nastoupením zájezdu 60 % od 10. dne před nastoupením zájezdu 80 % od 3. dne před nastoupením zájezdu do dne nastoupení zájezdu nebo při nenastoupení zájezdu 90 % ceny zájezdu Výjimky ze standardní úpravy: A Prázdninové byty/domy/apartmány, i v případě příjezdu autobusem a vlakem, okružní cesty na motorce do 46. dne před nastoupením zájezdu 25 % od 45. dne před nastoupením zájezdu 50% od 35. dne před nastoupením zájezdu 80 %

10 od 3. dne před nastoupením zájezdu do dne nastoupení zájezdu nebo při nenastoupení zájezdu 90 % ceny zájezdu. B Zájezdy lodí/okružní cesty po řekách, speciální programy, aktivní programy, golfové balíčky (nejsou-li zahrnuty v zájezdech ve smyslu bodu 7.5.1), programy kempování do 31. dne před nastoupením zájezdu 25 % od 30. dne před nastoupením zájezdu 40 % od 24. dne před nastoupením zájezdu 50 % od 17. dne před nastoupením zájezdu 60 % od 10. dne před nastoupením zájezdu 80 % od 3. dne před nastoupením zájezdu do dne nastoupení zájezdu nebo při nenastoupení zájezdu 95 % ceny zájezdu. C Let airtours do 31. dne před nastoupením zájezdu 25 % od 30. dne před nastoupením zájezdu 50 % od 17. dne před nastoupením zájezdu 75 % od 3. dne před nastoupením zájezdu do dne nastoupení zájezdu nebo při nenastoupení zájezdu 95 % ceny zájezdu. D U pouze zprostředkovaných vstupenek, např. na muzikály (srovnej bod 1.5), platí stornovací podmínky příslušného nabízejícího, které Vám budou sděleny při rezervaci. E Pro zvlášť vyznačené top nabídky, vybrané, krátkodobé, popřípadě cenově zvýhodněné nabídky, speciální nabídky, zvýhodněné zájezdy (Sparreisen) a zájezdy značek Discount Travel, X1-2-FLY, XTUI, XDiscount Travel, XATI a nabídky BestPreis od společnosti TUI FlussGenuss, jakož i balíčky Ticket-Pakete z popisů plnění (bod 3.1) s titulem Musicals & Shows, platí následující stornovací poplatky: do 31. dne před nastoupením zájezdu 40 % od 30. dne před nastoupením zájezdu 55 % od 24. dne před nastoupením zájezdu 65 % od 17. dne před nastoupením zájezdu 75 % od 10. dne před nastoupením zájezdu 85 % od 3. dne před nastoupením zájezdu až do dne nastoupení zájezdu nebo při nenastoupení zájezdu 95 % ceny zájezdu. Na Vaše přání provede pořadatel, je-li to proveditelné, do 31. dne před cestou ve smyslu bodu A a do 46. dne před nastoupením zájezdu změnu potvrzení (změnu rezervace). Za toto vyinkasuje 50, za každou osobu. Za produkty podle bodu C provede pořadatel, je-li to proveditelné, změny rezervace až do jednoho dne před nastoupením zájezdu. Za toto bude vyinkasováno na osobu 25 % ceny. TERRA Naše doplňující ustanovení: Bude-li zarezervován pouze jeden hotel nebo jeden prázdninový byt (žádný paušál), je nutné uhradit zálohu v maximální výši 20 % ceny zájezdu. Záloha bude uhrazena nejdříve 11 měsíců před koncem naplánovaného zájezdu. Výše přijatých peněz od zákazníků coby zálohy činí maximálně 20 %. Bude-li v době odřeknutí k dispozici náhradní účastník, budou účtovány pouze poplatky za zpracování ve výši Euro 25,. Zvláštní lety (Charter), skupinové IT (skupinové zájezdy s balíčkem služeb (Pauschalreisen) v linkové dopravě), autobusové společnosti (vícedenní zájezdy):

11 do 30. dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od dne před nastoupením zájezdu % od 3. dne (72 hodin) před nastoupením zájezdu. 85 % ceny zájezdu. Do 45 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % od 34 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Hotely: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 21 7 dnů před nastoupením zájezdu % od 6 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Zvláštní plnění, které lze dodatečně zarezervovat: Za zvláštní plnění, jež lze dodatečně zarezervovat, jako např. Citycards, okružní cesty městem, transfery atd., činí stornovací poplatek od 35 dnů před nastoupením zájezdu % Zájezdy letadlem a autobusem: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 19 4 dny před nastoupením zájezdu % od 3 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Změny rezervace / dodatečná přání zákazníka / potvrzená přání zákazníka Za změnu rezervace (objekt, typ, termín) do 45. dne (prázdninové byty), popřípadě 30. dne (hotely) před začátkem nájmu musíme účtovat poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. Za přání zákazníků, potvrzená společností Terra, bude účtován poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. Při uzavření smlouvy je nutné uhradit zálohu ve výši 20 % ceny zájezdu. Prázdninové byty: Do 45 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % od 34 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Hotely: Do 30 dnů před nastoupením zájezdu % dnů před nastoupením zájezdu % 21 7 dnů před nastoupením zájezdu % od 6 dnů před nastoupením zájezdu % no show % ceny zájezdu, nejméně však Euro 25,. Zvláštní plnění, která lze dodatečně zarezervovat: Za zvláštní plnění, která lze zarezervovat dodatečně, jako např. Citycards, okružní cesty městem, atd., činí stornovací poplatek od 35 dnů před nastoupením zájezdu %. Bude-li v okamžiku odřeknutí k dispozici náhradní účastník, budou účtovány pouze poplatky za zpracování ve výši Euro 25,.

12 7.1. Za změny rezervace se považují například změny týkající se termínu nájmu, cíle nájmu a typů objektu. Změny rezervací do 45. dne (prázdninové byty), popřípadě 30. dne (hotel), před začátkem nájmu mají poplatek za zpracování ve výši Euro 25,. Změny rezervací, které budou nahlášeny po těchto termínech, lze provést pouze po odstoupení od cestovní smlouvy podle bodu 6 při současném novém přihlášení se Za přání zákazníků, potvrzená společností Terra Reisen, se účtuje poplatek za zpracování ve výši Euro 25,.

13 ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN Anpassung an die Novelle zum Konsumentenschutzgesetz BGBI.247/93 Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Beirat des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz in Entsprechung des 73 Abs. 1 GewO 1994 und des 8 der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten in der Fassung 1994 über die Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe. Das Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) und/ oder als Veranstalter (Abschnitt B) auftreten. Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die Besorgung einesanspruchs auf Leistungen anderer (Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu bemühen. Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere touristische Leistungen zu einem Pauschalpreis anbietet (Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristische Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen verspricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, Ausschreibungen usw. zur Verfügung stellt.ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremdleistungen vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am Urlaubsort), sofern es auf diese Vermittlerfunktion hinweist. Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Vertragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Vermittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Abschnitt B) mit ihren Kunden/ Reisenden (Anm.: im Sinne des KSchG) Verträge abschließen. Die besonderen Bedingungen - der vermittelten Reiseveranstalter, - der vermittelten Transportunternehmen (z. B. Bahn, Bus, Flugzeug und Schiff) u. - der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor. A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag), den Kunden mit einem Vermittler schließen. 1. Buchung/Vertragsabschluss Die Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich erfolgen. (Fern)mündliche Buchungen sollten vom Reisebüro umgehend schriftlich bestätigt werden. Reisebüros sollten Buchungsscheine verwenden, die alle wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden unter Hinweis auf die der Buchung zugrundeliegende Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt usw.) aufweisen. Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene Leistung und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstalters entsprechend 8 der Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe auf die gegenständlichen ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, auf davon abweichende Reisebedingungen nachweislich aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor Vertragsabschluss auszuhändigen. Soweit Leistungen ausländischer Unternehmer (Leistungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. Derjenige, der für sich oder Dritte eine Buchung vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen aus der Auftragserteilung gegenüber dem Reisebüro (Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.). Bei der Buchung kann das Reisebüro eine Bearbeitungsgebühr und eine (Mindest-) Anzahlung verlangen. Die Restzahlung sowie der Ersatz von Barauslagen (Telefonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändigen der Reisedokumente dazu gehören nicht Personaldokumente) des jeweiligen Veranstalters oder Leistungsträgers beim Reisebüro fällig. Reiseunternehmungen, die Buchungen entgegennehmen, sind verpflichtet, dem Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestätigung) zu übermitteln.

14 2. Informationen u. sonst. Nebenleistungen 2.1. Informationen über Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich ist. Das Reisebüro hat den Kunden über die jeweiligen darüber hinausgehenden ausländischen Pass-, Visa- und gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften sowie auf Anfrage über Devisen- und Zollvorschriften zu informieren, soweit diese in Österreich in Erfahrung gebracht werden können (insbesondere an Hand des TIM). Im übrigen ist der Kunde für die Einhaltung dieser Vorschriften selbst verantwortlich. Nach Möglichkeit übernimmt das Reisebüro gegen Entgelt die Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums. Auf Anfrage erteilt das Reisebüro nach Möglichkeit Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, Staatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerschaften Informationen über die Reiseleistung Das Reisebüro ist verpflichtet, die zu vermittelnde Leistung des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils vermittelten Vertrages und auf die Gegebenheiten des jeweiligen Ziellandes bzw. Zielortes nach bestem Wissen darzustellen. 3. Rechtsstellung und Haftung Die Haftung des Reisebüros erstreckt sich auf - die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Veranstalters bzw. Leistungsträgers sowie die sorgfältige Auswertung von gewonnenen Erfahrungen; - die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließlich einer entsprechenden Information des Kunden und Ausfolgung der Reisedokumente; - die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und vermitteltem Unternehmen und umgekehrt (wie z. B. von Änderungen der vereinbarten Leistung und des vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, Reklamationen). Das Reisebüro haftet nicht für die Erbringung der von ihm vermittelten bzw. Besorgten Leistung. Das Reiseunternehmen hat dem Kunden mit der Reisebestätigung den Firmenwortlaut (Produktname), die Anschrift des Reiseveranstalters und gegebenenfalls eines Versicherers unter einem bekanntzugeben, sofern sich diese Angaben nicht schon im Prospekt, Katalog oder sonstigen detaillierten Werbeunterlagen finden. Unterlässt es dies, so haftet es dem Kunden als Veranstalter bzw. Leistungsträger. 4. Leistungsstörungen Verletzt das Reisebüro die ihm aus dem Vertragsverhältnis obliegenden Pflichten, so ist es dem Kunden zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, wenn es nicht beweist, dass ihm weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Für Vertragsverletzungen auf Grund minderen Verschuldens ist das Reisebüro dem Kunden zum Ersatz eines daraus entstandenen Schadens bis zur Höhe der Provision des vermittelten Geschäftes verpflichtet. B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des Vertrages - in der Folge Reisevertrag genannt -, den Buchende mit einem Veranstalter entweder direkt oder unter Inanspruchnahme eines Vermittlers schließen. Für den Fall des Direktabschlusses trefen den Veranstalter die Vermittlerpflichten sinngemäß. Der Veranstalter anerkennt grundsätzlich die gegenständlichen ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN, Abweichungen sind in allen seinen detaillierten Werbeunterlagen gemäß 8 der Ausübungsvorschriften ersichtlich gemacht.

15 1. Buchung/Vertragsabschluss Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstimmung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten für den Kunden. 2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann möglich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag bleiben aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprüche aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkosten Übertragung der Reiseveranstaltung Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutreten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere Person übertragen. Die Übertragung ist dem Veranstalter entweder direkt oder im Wege des Vermittlers binnen einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzuteilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist vorweg bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebenenfalls für die durch die Übertragung entstandenen Mehrkosten zu ungeteilter Hand. 3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige Nebenleistungen Über die auch den Vermittler treffenden Informationspflichten (nämlich Informationen über Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevorschriften) hinaus hat der Veranstalter in ausreichender Weise über die von ihm angebotene Leistung zu informieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegenstand des Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Buchung anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden. Es wird aber empfohlen, derartige Vereinbarungen unbedingt schriftlich festzuhalten. 4. Reisen mit besonderen Risken Bei Reisen mit besonderen Risken (z. B. Expeditionscharakter) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die sich im Zuge des Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies außerhalb seines Pflichtenbereiches geschieht. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen. 5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen 5.1. Gewährleistung Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen Gewährleistungsanspruch. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wandlung oder Preisminderung in angemessener Frist eine mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte Leistung verbessert. Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung des Kunden findet, erbracht wird Schadenersatz Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft die dem Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis obliegenden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausgenommen in Fällen eines Personenschadens - nur, wenn er nicht beweist, dass diese weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit treffen. Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung genommen. Es wird daher dem Kunden

16 empfohlen, keine Gegenstände besonderen Wertes mitzunehmen. Weiters wird empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren Mitteilung von Mängeln Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, den er während der Reise feststellt, unverzüglich einem Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen. Dies setít voraus, dass ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe erreichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungsansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitverschulden angerechnet werden und insofern seine eventuellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspflicht hingewiesen haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet werden kann. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines örtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Leistungsträger (z. B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt den Veranstalter über Mängel zu informieren und Abhilfe zu verlangen Haftungsrechtliche Sondergesetze Der Veranstalter haftet bei Flugreisen unter anderem nach dem Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkommen, bei Bahn- und Busreisen nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbringung oder mangelhafte Erbringung von Leistungen schriftliche Bestätigungen geben zu lassen bzw. Belege, Beweise, Zeugen zu sichern. Gewährleistungsansprüche können seit innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht werden. Schadenersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren. Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche unverzüglich nach Rückkehr von der Reise direkt beim Veranstalter oder im Wege des vermittelnden Reisebüros geltend zu machen, da mit zunehmender Verzögerung mit Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist. 7. Rücktritt vom Vertrag 7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise a) Rücktritt ohne Stornogebühr Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktrittsrechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalter gegen ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung eintretenden Fällen zurücktreten: Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen auch der Reisepreis zählt, erheblich geändert werden. In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks bzw. Charakters der Reiseveranstaltung, sowie eine gemäß Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung des vereinbarten Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine derartige Vertragsänderung. Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder direkt oder im Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die bestehende Wahlmöglichkeit entweder die Vertragsänderung zu akzeptieren oder vom Vertrag zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlrecht unverzüglich auszuüben. Sofern den Veranstalter ein Verschulden am Eintritt des den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet. b) Anspruch auf Ersatzleistung Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten laut lit. a nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des Reiseveranstalters ohne Verschulden des Kunden, an Stelle der Rückabwicklung des Vertrages dessen Erfüllung durch die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen Reiseveranstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbringung dieser Leistung

17 in der Lage ist. Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kunden auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum Tragen kommen. c) Rücktritt mit Stornogebühr Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstehen. Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a genannten Fällen gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemessenheit der Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäßigt werden. Je nach Reiseart ergeben sich pro Person folgende Stornosätze: 1. Sonderflüge (Charter), Gruppen-IT (Gruppenpauschalreisen im Linienverkehr) bis 30. Tag vor Reiseantritt...10 % ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt % ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt % ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt % ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt % des Reisepreises. 2. Einzel-IT (individuelle Pauschalreisen im Linienverkehr), Bahngesellschaftsreisen (ausgenommen Sonderzüge) bis 30. Tag vor Reiseantritt...10 % ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt % ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt % ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt...30 % ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt % des Reisepreises. Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen, Schiffsreisen, Bus-Eintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflugreisen zu Sondertarifen gelten besondere Bedingungen. Diese sind im Detailprogramm anzuführen. Rücktrittserklärung Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten: Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, bei dem die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass er vom Vertrag zurücktritt. Bei einer Stornierung empfiehlt sich, dies - mittels eingeschriebenen Briefes oder - persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun. d) No-show No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt, weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die Abreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls versäumt. Ist weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder will, hat er bei Reisearten laut lit. b 1. (Sonderflüge usw.) 85 Prozent, bei den Reisearten laut lit. b 2. (Einzel- IT usw.) 45 Prozent des Reisepreises zu bezahlen. Im Falle der Unangemessenheit der obgenannten Sätze können diese vom Gericht im Einzelfall gemäßigt werden Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise a) Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden die Stornierung innerhalb der in der Reisebedingungen Wichtig zu wissen Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen oder folgenden Fristen schriftlich mitgeteilt wurde: - bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 Tagen, - bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 6 Tagen, - bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten.

18 Trifft den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausgehendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlangen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pauschaliert. Die Geltendmachung eines diesen Betrag übersteigenden Schadens wird nicht ausgeschlossen. b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Hierzu zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber staatliche Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Epidemien, Naturkatastrophen usw. c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten Betrag zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht ihm zu Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise die Durchführung der Reise durch grob ungebührliches Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig stört. In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 8. Änderung des Vertrages 8.1. Preisänderungen Der Veranstalter behält sich vor, den mit der Buchung bestätigten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin mehr als zwei Monate nach dem Vertragsabschluss liegt. Derartige Gründe sind ausschließlich die Änderung der Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende Gebühren auf Flughäfen. Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den Reisenden weiterzugeben. Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hiefür bei der Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchungsschein vermerkt wurden. Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Preisänderung. Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue Angabe zur Berechnung des neuen Preses vorgesehen ist. Dem Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unverzüglich zu erklären. Bei Änderung des Reisepreises um mehr als 10 Prozent ist ein Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr jedenfalls möglich (siehe Abschnitt 7.1.a) Leistungsänderungen nach Antritt der Reise - Bei Änderungen, die der Veranstalter zu vertreten hat, gelten jene Regelungen, wie sie in Abschnitt 5 (Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen) dargestellt sind. - Ergibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder nicht erbracht werden kann, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden kann. Können solche Vorkehrungen nicht getroffen werden oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen nicht akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen anderen mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im Übrigen ist der Veranstalter verpflichtet, bei Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung des Vertrages dem Kunden zur Überwindung von Schwierigkeiten nach Kräften Hilfe zu leisten.

19 9. Auskunftserteilung an Dritte Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen auch in dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der Reisende hat eine Auskunftserteilung ausdrücklich gewünscht. Die durch die Übermittlung dringender Nachrichten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Es wird doher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzugeben. 10. Allgemeines Die unter B angeführten Abschnitte 7.1. lit. c, vormals lit. b (Rücktritt), 7.1. lit. d, vormals lit. c. (No-show) sowie 8.1. (Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsempfehlungen unter 1 Kt 718/93-3 im Kartellregister eingetragen. Ergänzende Bestimmungen zu den ARB 1992 für alle TUI Österreich - Reisen: Beachten Sie bitte den nachfolgenden Text, denn er wird zusammen mit den "ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN" (ARB 1992) gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Beirat des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, Inhalt Ihres mit uns abgeschlossenen Reisevertrages. 1. Buchung/Vertragsabschluss 1.1. Ihre Anmeldung ist für uns verbindlich, sobald wir sie Ihrem Reisebüro gegenüber schriftlich bestätigt haben. Bei Buchung ist eine Anzahlung von max. 20 % des Arrangementpreises im Reisebüro zu leisten; Restzahlung bei Übergabe der Reiseunterlagen, nicht früher als 20 Tage vor Reiseantritt. Sofern sich unser Angebot nach Drucklegung des Kataloges ändert oder Druckfehler festgestellt wurden, teilt Ihnen diese Abweichungen Ihr Reisebüro mit Der Reiseteilnehmer hat während der Zeit der Vertragsabwicklung Änderungen seines Namens, sowie jede Änderung seiner Anschrift sofort schriftlich anzuzeigen. Gibt der Reiseteilnehmer eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt und gehen ihm deshalb an die von ihm zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesandte, rechtlich bedeutsame Erklärungen nicht zu, so gelten die Erklärungen trotzdem als zugegangen. 2. Vermittlung von Fremdleistungen Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammehang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.b. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangsund Zielort). 3. Leistungen/Preise Nicht in Anspruch genommene Leistungen können im Allgemeinen nicht erstattet werden. Die Verlängerung Ihres Urlaubsaufenthaltes ist nur nach Rücksprache mit unserer Reiseleitung sowie bei Verfügbarkeit der Unterbringung und späteren Rückflugplätzen möglich. Bei Ferienaufenthalten über 3 Wochen entstehen Kosten für freibleibende oder frei zu haltende Flugplätze, daher ist die Berechnung einer Flugausgleichsgebühr möglich. Im Linienflugverkehr sind besondere Tarif- und Anwendungsbestimmungen zu berücksichtigen. Allfällige Reisepreisdifferenzen gegenüber inländischen oder ausländischen Anbietern für vergleichbare Leistungen erklären sich mit unterschiedlich verfügbaren Kapazitäten. Seit dem ist der Veranstalter gemäß der Verordnung (EG) 2111/2005 vom verpflichtet, Sie bei Buchung über die Identität der/des ausführenden Luftfahrtunternehmen(s) zu unterrichten. Steht ein ausführendes Luftfahrtunternehmen bei Buchung noch nicht fest, sind Sie insoweit zunächst über die Identität des wahrscheinlich ausführenden Luftfahrtunternehmens zu unterrichten. Donald die Identität endgültig feststeht, werden Sie

20 entsprechend unterrichtet. Im Falle eines Wechsels des ausführenden Luftfahrtunternehmens nach Buchung sind Sie über den Wechsel so rasch wie möglich zu unterrichten. Die Liste von Luftfahrtunter - nehmen, die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen ("gemeinschaftliche Liste") finden Sie auf der Internetseite der TUI Osterreich (www.tui.at). 4. Preisänderungen zum Katalog 4.1.Vor Vertragsabschluss Wir behalten uns vor, bis zum Vertragsabschluss Änderungen der Katalogpreise, die sich zum Beispiel aus gestiegenen Kosten und Gebühren ergeben, vorzunehmen Nach Vertragsabschluss Eine Reisepreiserhöhung ist in dem Umfang möglich, wie sich durch die Preisänderung der Leistungsträger die Erhöhung des (entsprechenden) Reisekostenanteils auf den Reisepreis im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auswirkt. Der Reisepreis kann sich in dem Verhältnis erhöhen, in dem sich die jeweilige Kostenposition erhöht, an die die Preiserhöhung geknüpft ist. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten für den Reiseveranstalter, etwa auf Grund gestiegener Treibstoffkosten, so hat der Reiseveranstalter das Recht, diese Zusatzkosten nach folgender Regelung den Kunden zusätzlich in Rechnung zu stellen. 1) Bei einer Preiserhöhung, welche vom Beförderungsunternehmen dem Reiseveranstalter pro Sitzplatz in Rechnung gestellt wird, kann der Reiseveranstalter diese Zusatzkosten an den Kunden weiterverrechnen. 2) Wird seitens des Beförderungsunternehmens die Preiserhöhung für das gesamte Beförderungsmittel in Rechnung gestellt, so können diese zusätzlichen Kosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt, und der sich so für den Einzelplatz ergebende Erhöhungsbetrag vom Reisenden verlangt werden. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben/Steuern, wie z.b. Hafen- oder Flughafengebühren, Umsatzsteuer oder Taxen gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den sich aus diesen erhöhten Kosten ergebenden Betrag gegenüber den Kunden erhöht werden. Eine Preissenkung aus diesel Gründen ist an den Reisenden weiterzugeben. Die Berechnung des neuen (gesenkten) Preises bzw. die Preissenkung erfolgt sinngemäß bzw. analog zu den obigen Bestimmungen. 5. Gewährleistung/Haftung Bei Fluggesellschaften ist die Haftung der Höhe nach in jedem Fall gesetzlich mit den in Artikel 22 des Warschauer Abkommens BGBI 286/1961 idf. jeweils BGBI 161/1971 genannten Höchstbeträgen beschränkt. 6. Reiseänderungen Werden von Ihnen nach Buchung Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft oder der Beförderungsart vorgenommen, wird neben entstandenen Unkosten - eine Umbuchungsgebühr von ş 30,- pro Person eingehoben. Eine Umbuchung ab 29 Tage vor Reiseantritt gilt als Rücktritt und es werden die unter Punkt 7.1.,c) der Allgemeinen Reisebedingungen angeführten Stornogebühren in Rechnung gestellt. 7. Versicherung Der TUI-Reiseschutz wird automatisch bei jeder Buchung mitgebucht. Wollen Sie die Vorteile dieses Angebotes jedoch nicht nutzen, geben Sie dies bitte sofort, bei der Buchung im Reisebüro, bekannt. Informationen dazu erhalten Sie bei der Europäischen Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, Tel. +43/1/ , Fax +43/1/ , Als Vertragsgrundlage gelten die EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen ERVRVB diese erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Reisebüro oder von der Europäischen Reiseversicherung. Der Versicherungsschutz gilt subsidiär. Auf den Versicherungsvertrag ist österreichisches Recht anzuwenden.

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné cestovní podmínky (ARB

Více

REWE Austria Touristik GmbH, značka JAHN REISEN Pojištění proti úpadku

REWE Austria Touristik GmbH, značka JAHN REISEN Pojištění proti úpadku REWE Austria Touristik GmbH, značka JAHN REISEN Pojištění proti úpadku Potvrzení o pojištění pro zájezdy podle 651k Občanského zákoníku Toto potvrzení o pojištění platí pro objednávajícího a pro všechny

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka 1 4. Odstoupení se stornovacím poplatkem 4. a. Odstoupení se stornovacím poplatkem Stornovací poplatek je v procentuálním poměru k ceně zájezdu a řídí se, co se výše týče, okamžikem prohlášení o odstoupení

Více

2. Informace a další vedlejší služby 2.1 Informace o pasových, vízových, devizových, celních a zdravotně-policejních předpisech

2. Informace a další vedlejší služby 2.1 Informace o pasových, vízových, devizových, celních a zdravotně-policejních předpisech Cestovní podmínky Úprava v souladu s novelou Zákona na ochranu spotřebitele BGBI. 247/93 a v souladu se změnou Zákona o právu ze záruky, BGBl. I č. 48/2001 Společně se radí ve spotřebitelsko-politické

Více

2.5.2 U mnoha značek pořadatelů můžete Vaši cestu zaplatit také kreditní kartou. V těchto případech musí být příslušná kreditní karta předložena při

2.5.2 U mnoha značek pořadatelů můžete Vaši cestu zaplatit také kreditní kartou. V těchto případech musí být příslušná kreditní karta předložena při Všeobecné obchodní podmínky pořadatele 1-2 FLY Cestovní podmínky TUI Německo s.r.o. (1-2-FLY, airtours, Discount Travel, reiseleicht, X 1-2-FLY, XTUI a XDiscount Travel) a Wolters Reisen s.r.o. platné

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG

Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné obchodní podmínky pro organizaci zájezdů společnosti Thomas Cook Austria AG Všeobecné cestovní podmínky (ARB

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy společnosti Thomas Cook Austria AG organizované pořadateli označenými zkratkami OES a OGO: Cestovní

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Cestovní a pojistné podmínky 64. vydání platné pro nové rezervace od 01.11.2014

Cestovní a pojistné podmínky 64. vydání platné pro nové rezervace od 01.11.2014 Cestovní a pojistné podmínky 64. vydání platné pro nové rezervace od 01.11.2014 Všeobecné cestovní podmínky TUI Deutschland GmbH a Wolters Reisen GmbH. Pojistné podmínky TUI a airtours, rovněž 1-2-FLY

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu

DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu 1 DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu DCS Amethyst Dein Flussschiff Vaše loď Atrium se skleněnou kopulí, které spojuje dvě úrovně, ještě více zdůrazňuje zářivou a prosvětlenenou atmosféru. Na Donau-/Panorama

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen.

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. Všeobecné obchodní podmínky Attika Reisen GmbH Co.KG Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. 1. Objednávka zájezdu

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Reisebedingungen Oberösterreich Touristik GmbH

Reisebedingungen Oberösterreich Touristik GmbH Reisebedingungen Oberösterreich Touristik GmbH Reisebedingungen (ARB 1992) Anpassung an die Novelle zum Konsumentenschutzgesetz BGBL 247/93 1. Abschluss des Reisevertrages: 1.1. Mit der Anmeldung bietet

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017, VII NÁVRH (pracovní verze) VYHLÁŠKA ze dne 2017, o stanovení vzorů formulářů včetně povinných informací v nich uvedených podle jednotlivých typů zájezdu a spojených cestovních služeb Ministerstvo pro místní

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 6 Zájezd Základní ustanovení 2521 Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky STUDENT AGENCY, s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 1. 10. 2010 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. IČ: 279 31 579 Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

REWE Touristik Gesellschaft mbh, značka ITS INDI Pojištění proti úpadku

REWE Touristik Gesellschaft mbh, značka ITS INDI Pojištění proti úpadku REWE Touristik Gesellschaft mbh, značka ITS INDI Pojištění proti úpadku Potvrzení o pojištění pro zájezdy podle 651k Občanského zákoníku Toto potvrzení o pojištění platí pro objednávajícího a pro všechny

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných SUMMER CAMPS z. s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných SUMMER CAMPS z. s. SUMMER CAMPS z. s. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen pořadatel ) pro zabezpečení služeb souvisejících

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Siegfried Wirsum Abeceda nf techniky Wirsum, Siegfried: NF-Praxis Grundlagen, moderne Bauelemente, nachbausichere Schaltungen (Franzis-Praxisbuch) ISBN 3-7723-5162-X 1989 Franzis-Verlag GmbH, München Sämtliche

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi objednatelem a společností

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ):

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu (dále jen provozovatel ) - os Dareba, Hory 115, 360

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více