Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné"

Transkript

1 Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Kompletní systém nyní i s dálkovým ovládáním EGS Systémy instalaãních pfiístrojû

2 S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové: perfektní fie ení pro v echny oblasti elektroinstalací. UÏivatelsky pfiívûtivé, praktické produkty pro rychlou a ne kom plikovanou montáï. K tomu obsáhl kolicí program a kompetentní OBO Hotline pro poskytnutí konzultací a pomoci pfii fie ení problémû na místû. OBO znaãka s pfiím m linkou na zákazníka. Systémy Kvalita Rozvádût proud, pfiená et data, fiídit energii - s kompletním programem více neï druhû zboïí nabízí OBO uïivatelsky pfiívûtivé v robky a praktická fie ení pro profesionální datovou a elektrotechnickou infrastrukturu v elektro instalaci. A pro v echny, ktefií pracují s kvalit ními v robky OBO, se rozumí samo sebou, Ïe jedno pasuje k druhému. Na jedné stranû rozmanitost, na druhé stranû promy lené propojení - pro nás jako v robce systémû samoz fiej most. Kompletní program pro v echny oblasti elektroinstalací Více neï druhû zboïí v sedmi systémech Stálá péãe a dal í v voj v robkû Vlastní v voj a vlastní v roba Profesionálové potfiebují kvalitu. Také proto je zde znaãka OBO se v emi produkty a sluïbami: Certifikace systému kvality podle DIN EN ISO 9001:2000 Ovûfiená kvalita materiálu a v roby âetné národní a mezinárodní peãeti jakosti a atesty: znaãky GS a VDE, schválení UL Aktivní spolupráce v národních a mezinárodních normalizaãních grémiích Perfektní logistická fie ení pro oblasti balení a expedice V echny v robky v tomto katalogu jsou CE konformní. To platí i pro normované díly jako jsou rouby a matice, které jsou souãástí pfiíslu ného v rob kového systému. 2

3 Jednoduch m fie ením je systém OBO BUS. Tato OBO instalaãní technika budov je zamûfiena na splnûnûní poïadavkû, které Va e budova právû potfiebuje. Instalací OBO BUS cílenû a efektivnû zv íte komfort, bezpeãnost a hospodárnost budovy bez vysok ch nákladû do projektu, montáïe a instalaãního materiálu. Modulárnû koncipovan systém s fiídicí jednotkou a fiadou pfiípojn ch modulû OBO BUS charakterizuje optimální montáïní i uïivatelské vlastnosti. Budete pfiekvapeni, jak rychle a levnû lze se systémem OBO BUS vyfiídit komplexní instalaãní poïadavky! Vá t m OBO EGS Nablízku radou&skutkem Firma OBO BETTERMANN je pfiítomna ve více neï 50 zemích se sv mi dcefiinn mi spoleã nostmi, regionálními kanceláfiemi a zas toupeními. V echny kanceláfie se starají o to, aby firma OBO byla stále rychleji, blíï a lépe k dispozici zákazníkûm. Modletice Brno Ostrava U OBO máte k dispozici odborné pracovníky, ktefií vám pomohou radou i skutkem: pfii fie ení individuálních problémû a s aplikaãními tipy stejnû jako s praktick mi semináfii ve kolicím centru a v regionálních kanceláfiích OBO. Telefon na technickou hotline Fax na technickou hotline na technickou hotline pro systém OBO BUS Telefon pro přijímání objednávek (151) pro přijímání objednávek Internet

4 Systémová technika budov, s níž se přání stávají skutečností. OBO B.U.S Compact. A vstup do systémové techniky budov je per fektní. OBO B.U.S Compact lze snadno in stalovat, je jednoduch na obsluhu a nabízí nejvy í míru komfortu, bezpeãnosti a hospodárnosti pro ovládání svûtel, rolet, Ïaluzií a mark z. Stejnû atraktivní jako technické moïnosti je i cena. Je tû nikdy nebylo tak jednoduché zv it hodnotu bydlení a investovat do perspektivní elektroinstalace. Stmívání Komfortní ovládání světla Pomocí OBO B.U.S Compact lze svûtelné zdroje ovládat tak pohodlnû a flexibilnû jako nikdy dfiíve. A to nejen jednotlivû, ale i ve skupinách. Komfortní stmívací funkce jsou pfiirozenû jiï souãástí OBO B.U.S Compact! Ovládání rolet a markýz Pohony rolet, Ïa lu zií a mark z lze komfornû ovládat pomocí OBO B.U.S Compact: individuálnû, centrálnû nebo ve skupinách, podle ãasu a pfies senzory i v závislosti na intenzitû svûtla nebo na povûtrnostních podmínkách. Simulace přítomnosti Funkce alarm Díky simulaci pfiítomnosti pûsobí objekt jako trvale obydlen. To odrazuje osoby s nekal mi úmysly. A v pfiípadû podezfiel ch zvukû staãí jeden stisk tlaãítka alarmu hned se rozsvítí v echna svûtla. Díky OBO B.U.S Compact jiï neexistuje Ïádn dûvod nevyuïít v hod systémové techniky budov. Finanãní náklady na OBO B.U.S Compact jsou nízké dokonce tak nízké, Ïe ve srovnání se v emi stavebními náklady se jeví jako zanedbatelné. Pfiesto otevírá OBO B.U.S Compact perspektivy automatizace, která pfiekonává kaïdou bûïnou komforní instalaci ohlednû bezpeãnosti, komfortu a hospodárnosti. OBO B.U.S Compact pfiedstavuje mnohostrann systém veskrze úãelnou investici. 4

5 Centrální vypínání se zpětnou signalizací Rezervujte si pro tuto funkci jedno tlaãítko v blízkosti domovních dvefií. Pfii opu tûní domu staãí pak jedin stisk tlaãítka a v echna svûtla zhasnou spolehlivû a souãasnû. To etfií energii a zbyteãné kroky. Odpojení elektrického rozvodu v ložnici Odpojení od elektrické sítû v loïnici mûïe mít pfiízniv vliv na spánek a tím citelnû pfiispût k je tû vût í pohodû. Staãí jedin stisk tlaãítka a ve kerá elektrická vedení se ocitnou bez napûtí. Funguje bez programování počítačem OBO B.U.S Compact funguje bez programování poãítaãem. Ve keré funkce jsou pfiedprogramované. A díky jednoduchému obsluïnému menu u Ïaluziového a roletového modulu je i nastavení ãasov ch spínacích hodin hraãkou. 5

6 Příklady použití Příklady funkce Ovládání osvětlení: Aãkoli jsou v echny funkce pfiedprogramovány, lze OBO B.U.S Compact pfiizpûsobit poïadavkûm obyvatel. Zde je k dispozici fiada moïností: svûtelné zdroje lze spínat a stmívat individuálnû nebo ve skupinách - vïdy jedním nebo souãasnû více tlaãítky. Automatické funkce, spou tûné ãasov mi funkcemi nebo snímaãi pohybu, rovnûï nejsou Ïádn m problémem. Příklady funkce ovládání rolet a markýz: Pohony rolet, Ïaluzií a mark z lze snadno ovládat pomocí OBO B.U.S Compact. Zde je pfiipraveno velké mnoïství ruãních a automatick ch funkcí, které zvy ují komfort a bezpeãnost a brání zbyteãn m ztrátám energie. Modul JRM OC OBO B.U.S Compact pro ovládání rolet, Ïaluzií a mark z funguje i jako samostatn pfiístroj. Příklady funkce bezdrátové technky: S Easyclick Vám OBO BETTERMANN pfiedstavuje bezdrátové ovládání budovy bez baterie a bez kabelu. Easyclick se zakládá na technologii od EnOcean, která se v oblasti nástûnn ch vysílaãû nachází pouze u Easyclick. Toto malé fie ení automatizace otevírá mimofiádnû velké moïnosti pfii utváfiení interiéru, jelikoï nástûnné vysílaãe se dají pfiilepit na kaïdou rovnou plochu a pfiizpûsobit tak i na zmûnûné Místní ovládání pro jednotlivé spotfiebiãe Místní ovládání pro skupiny spotfiebiãû Ovládání jednoho spotfiebiãe nebo skupiny více tlaãítky Stmívací funkce pro jednotlivé spotfiebiãe Schodi Èov vypínaã Dobûh ventilátoru pro koupelnu/wc Individuální místní ovládání kaïdého pohonu Místní ovládání 3 skupin vïdy se 3 pohony Individuální ãasové ovládání pohonu Ovládání jedné Ïaluzie nebo skupiny více tlaãítky âasové ovládání mûïe b t kompletnû deaktivováno (veãírkové nastavení) Zavírání Ïaluzií v závislosti na stmívání Zavírání Ïaluzií v závislosti na sluneãním snímaãi Zvedání Ïaluzií/mark z v závislosti na snímaãi vûtru Centrální ovládání nahoru/dolû Spínaã se zpûtnou signalizací/kontrolkou Snímaã pohybu pro vnitfiní a vnûj í osvûtlení Simulace pfiítomnosti Funkce alarm Centrální vypínání 868 MHz bez ru ení Snadnûj í projektování Men í náklady na instalaci 6

7 poïadavky. Je tû vût í paletu moïností otevírá pfiídavná bezdrátová cen trála, napfi. komfortní skupinové, centrální a ãasové spínání, jakoï i realistickou simulaci pfií tomnosti pro zv enou bezpeãnost.! Ovládání rolet/mark z v závislosti na Simulace pfiítomnosti # âasové ovládání mûïe b t individuálnû nastaveno, mûïe b t deaktivováno: nastavení veãírek $ Snímaã pohybu pro vnûj í osvûtlení % Zapínání svûteln ch zdrojû ve skupinû ^ Stmívání svûteln ch zdrojû individuálnû & Funkce alarm * Individuální funkce svûtla ( Zapínání svûteln ch zdrojû ve skupinû BL Vypnutí svûtla centrálnû BM Vícefunkãní tlaãítko pro svûtlo BN Snímaã pohybu pro vnitfiní osvûtlení BO Dobûh ventilátoru BP Spínaã s kontrolkou BQ Individuální funkce rolety ruãnû, v závislosti na ãase nebo na snímaãi BR Vícefunkãní tlaãítko pro rolety BS Skupinová funkce rolety ruãnû, v závislosti na ãase nebo na snímaãi BT Îaluzie/rolety Centrální funkce nahoru/dolû BU Schodi Èové osvûtlení, doba svícení fiízena ãasovû Ovládání osvětlení! % BO Ovládání rolet ^ & BP * BR # ( BL BS BM BT $ BN BU Funkce bez naprogramování počítačem 7

8 Rychleji nelze systémovou techniku budov instalovat. Vstupní modul OBO B.U.S Compact, kter také zaji Èuje i napájení v stupního fiadiãe, disponuje 28 vstupy a v stupy pro ãtyfii tlaãítka se zpûtnou signalizací a dvûma vstupy 230 V napfi. pro snímaãe pohybu. Druh modul je v stupní fiadiã, v nûmï lze nalézt 24 pfiedprogramovan ch spínacích a stmívacích funkcí. Pouh m pfiehozením tûchto kabelû lze mûnit funkce a pfiifiazení; pouïití poãítaãe nebo notebooku není nutné. Systém je doplnûn roletov m modulem. Tato jednotka disponuje vlastním napájením a mûïe b t v pfiípadû potfieby bez problémû pouïita jako samostatn pfiístroj. Navíc tento modul disponuje vlastní inteligencí a 24 vstupy. Tímto zpûsobem lze ovládat aï dvanáct pohonû a tfii skupiny, které mûïe uïivatel pomocí snímaãû komfortnû definovat. To v e díky skuteãnosti, Ïe tyto snímaãe zji Èují automaticky intenzitu sluneãního svitu a soumraku; navíc rozpoznají dé È a vítr. Modul tato data prûbûïnû vyhodnocuje a pfii dosaïení urãit ch mezních hodnot roletami nebo mark zami pohybuje - spolehlivû a úplnû sám od sebe. V hody: mark zy se dají automaticky chránit pfied po kozením boufikou; drahé koberce a malby nebo také rostliny budou bezpeãnû ochránûny bez lidského zásahu pfied pfiíli prudk m sluncem. JelikoÏ jsou v echny funkce pfiedprogramovány, nároãnost projektování a instalace je velmi malá: v em standardním funkcím jsou pfiifiazeny urãité vstupy a v stupy, ke kter m musí b t pfiipojeny odpovídající kabely. Vstupní modul EMD OC 32 vstupů (24 V) včetně 4 vstupů pro LED zpětné signalizace Provozní osvětlení Přípojka pro vedení sběrnice 2 vstupy 230 V, např. pro snímače pohybu integrovaný síťový zdroj 8

9 Výstupní modul AMD OC Nastavení doběhu ventilátoru Nastavení osvětlení na chodbě/schodišti 2 stmívací výstupy Přípojka pro vedení sběrnice 24 spínacích výstupů Žaluziový/roletový modul JRM OC Integrovaný síťový zdroj 24 vstupů/výstupů pro 12 motorů žaluzií/rolet Programovací tlačítka se snadnou obsluhou, řízená pomocí menu Přípojka pro vedení sběrnice 1 vstup pro automatický režim, večírkové nastavení 6 vstupů pro ovládání skupin 3 vstupy pro sensoriku 2 vstupy pro centrální ovládání 9

10 Flexibilněji to nejde: nyní mûïete spínat, kde chcete Bezdrátová varianta sk tá v kom binaci s kabelov m provedením OBO B.U.S Com pact je tû vût í míru flexibility. Zde se nepouïívají bûïné nástûnné ovladaãe s pfiipojen m vedením, n brï - buì ãásteãnû nebo v celém domû - ovladaãe bezdrátového systému Easyclick bez pfiipojeného vedení a nepotfiebující baterie, které lze kdekoli snadno pfiilepit a zase odlepit. Pracují na frekvenci 868 MHz bez ru iv ch vlivû a radiové vlny jsou pfiijímány bezdrátov m rozhraním pfiipojiteln m ke sbûrnici, které se pouïívá namísto normálního vstupního modulu OBO B.U.S Compact. Tímto zpûsobem mûïete u etfiit ve kerá ovládací vedení pro vstupní signály, protoïe bezdrátové rozhraní je ve spojení pfiímo s v stupním fiadiãem. Tak lze zcela jednodu e kombinovat nezávislost bezdrátového fie ení s vysok m stupnûm funkcí a automatizace OBO B.U.S Compact. A sv m zákazníkûm mûïete nabídnout domovní automatizaci, která pfiesvûdãí vysokou inteligencí, a souãasnû se dá pohodlnû a rychle pfiizpûsobit zmûnûné bytové situaci. Nástěnný vysílač pro ovládání osvětlení Nástěnný vysílač pro ovládání rolet Výhody: Vût í flexibilita pfii projektování rychlej í instalace Velké mnoïství funkcí Enormní v konnost, kombinovaná s dlouhodobou flexibilitou inovaãního bezdrátového fie ení Nástûnn vysílaã lze umístit kamkoliv Rádiová frekvence bez ru ení na 868 MHz Dlouhá záruka Pro tento pfiíklad aplikace domovní automatizace pomocí OBO B.U.S Com - pact jako bezdrátového fie ení je namísto vstupního modulu potfieba bezdrátové rozhraní, které je propojeno pfies vedení sbûrnice s v stupním fiadiãem a roletov m modulem. Odpadají v echna ovládací vedení ke vstupnímu modulu. To etfií materiál a ãas. Napájení Vedení sběrnice 10

11 Bezdrátový systém Easyclick Nástěn.vysílač 2kanál., spínač Bal. hmotnost Program Aura FU-BLS čistě bílá 1 7, Program Aura FU-BLS antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-BLS hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung, 1-Tastenbetrieb oder 2-Tastenbetrieb am Empfänger programmierbar. 2-Tastenbetrieb: Taste oben = AUS, Taste unten = EIN. kus kg/% ks Bezdrátový systém Easyclick Č. výr. Nást. vysílač 2kan. pro rolety Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-JR čistě bílá 1 7, Program Aura FU-JR antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-JR hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung, H = mm, 2-Tastbetrieb: Taste oben = AUF, Taste unten = AB Nástěn.vysílač 4kanál., spínač Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-BLS čistě bílá 1 7, Program Aura FU-BLS antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-BLS hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung, H = mm, 1-Tastenbetrieb oder 2-Tastenbetrieb am Empfänger programmierbar. 2-Tastenbetrieb: Taste oben = AUS, Taste unten = EIN, jede Doppeltaste individuell am Empfänger programmierbar. Nást. vysílač 4kan. pro rolety Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-JR čistě bílá 1 7, Program Aura FU-JR antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-JR hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung, H = 15 mm, 2-Tastbetrieb: Taste oben = AUF, Taste unten = AB, jede Doppeltaste individuell am Empfänger programmierbar Vstupní modul OBO BUS Compact k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 28 vstupů 24 V, 4 vstupy 24 V pro tlačítka s LED zpětné signalizace, 2 vstupy 230 V např. pro snímače pohybu, včetně napájení 230 V AC/24 V DC, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Bal. hmotnost Č. výr. EMD OC světle šedá 1 49, OBO BUS Compact Ö Výstupní modul Bal. hmotnost Č. výr. OBO BUS Compact AMD OC světle šedá 1 68, k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 20 výstupů 230 V AC/5 A, přitom lze pro 2 výstupy nastavit dobu doběhu ventilátorů, 4 výstupy 230 V AC/10 A, přitom lze pro 1 výstup nastavit dobu pro osvětlení schodiště, 2 stmívací výstupy 2x 210 W, fázové řízení (ohmická a kapacitní zátěž např. elektronická trafa), Napájení probíhá přes vstupní modul, je možné speciální připojení pro proudový chránič FI pro vlhké prostory, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Ö 07 EGS-BUS_Compact / cs / 17/07/2008 (LLExport_00615) Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Roletový modul Bal. hmotnost Č. výr. Rabatskupina OBO BUS Compact JRM OC světle šedá 1 66, Ö Žaluziový/roletový modul, k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 24 výstupů 230 V pro 12 motorů rolet (max. 1 A), 24 vstupů 24 V pro 12 dvojitých ovladačů NAHORU/DOLŮ, 2 vstupy pro centrální řízení pro dvojité ovladače NAHORU/DOLŮ, 1 vstup pro automatiku ZAP/VYP pro jeden spínač, 6 vstupů pro 3 skupiny pro dvojité ovladače NAHORU/DOLŮ, 3 vstupy pro soumrakový, sluneční snímač a větrný/dešťový snímač, displej a klávesnice k nastavení 2x 12 spínacích časů (pracovní dny a víkend) a pro přiřazení snímače, je možné speciální připojení proudového chrániče FI pro vlhké prostory, včetně napájení 230 V AC/24 V DC, modul lze provozovat samostatně, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Dálk. rozhraní OBO BUS Bal. hmotnost Č. výr. Rabatskupina Modul Easyclick EC INTERF světle šedá 1 13, Ö Rozhraní Signály Easyclick přijímané OBO BUS rozhraním umožňuje jsou spojení převáděné mezi vysílači na telegramy Easyclick OBO a BUS systémem a předávané OBO BUS, řídícímu šířka modulu. 72 mm (4 Spotřebiče moduly). jsou ovládané přes výstupní roletové a stmívací moduly. Dálkové bezdrátové rozhraní je vlastně vstupní modul se 32 vstupy, kterým jsou přiřazeny vždy 2 signály, případně 2 ovladače, tj. max. 32 2kanálových nástěnných vysílačů nebo 16 4kanálových. Rozhraní Easyclick OBO BUS je potřeba od verze 2.4 naprogramovat pomocí SW OBO BUS. Je napájeno 24 V OBO BUS, spotřeba 75 ma (provoz), 100 ma (programování). Ovládací prvky: 2 tlačítka "Program", "Clear", 5pólový volič adres, zobrazovací prvky 2 LED pro indikaci vysílání/příjem (v krytu), 2 sedmisegmentové displeje pro nastavení kanálu (pod krytem). Přípojky: zdířka pro nutnou vnější anténu 460 ANT a 2 zásuvky Western pro přípojku sběrnice. A EGS 11

12 Vést proud. Přenášet data. Řídit energii. VBS Spojovací a upevňovací systémy Systémy odboãn ch hranat ch kabelov ch krabic Systémy pod omítku a do dut ch stûn Systémy svorek Systémy kabelov ch v vodek UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy KTS Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Li tové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy pro velké rozpûtí Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systémy kanál-nosník svítidel Stavebnicové systémy Systémy z nerezové oceli EGS Systémy instalačních přístrojů Základní prvky Elektronické pfiístroje Systém OBO BUS Bezdrátové systémy Program Standard Program Dialog Program Aura Program Modul 45 Program Compacta Program pro zdravotnictví OBO BETTERMANN obj. ã /2007 CZ TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Systémy ochrany pfied pfiepûtím Systémy vyrovnání potenciálû Systémy ochrany pfied bleskem UzemÀovací systémy Systémy zachování funkãnosti a MLAR BSS Systémy protipožární ochrany Systémy protipoïárních pfiepáïek Systémy protipoïárních kanálû Systémy zachování funkãnosti Systémy MLAR Program na omítku Program do vlhk ch prostor Program z hliníkové slitiny Datová technika UFS Podlahové systémy Podlahové systémy zalité mazaninou LFS Systémy ukládání vedení Systémy instalaãních kanálû Systémy kanálû s patkovou li tou Podlahové systémy uloïené v mazaninû Podlahové systémy pro dvojité a duté podlahy Systémy instalaãních pfiístrojû Systémy propojovacích kanálû Systémy podparapetních kanálû Pfiíslu enství pro systémy podparapetních kanálû Pfiístrojové sloupy OBO BETTERMANN Praha s.r.o. Modletice 81 P.O. Box íãany tel fax Regionální kanceláfi Brno Tufianka Brno tel.: , tel fax: Regionální kanceláfi Ostrava Kafkova Ostrava tel.: fax:

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO.

Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO. Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé dosáhli, je načase učinit další krok. Vítejte u OBO. Spojujeme původ s budoucností. Zakladatel firmy Franz Bettermann Právě tehdy, když si myslíme, že jsme mnohé

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO

Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO Rychlé spojení jedním úkonem. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové: dokonalá fie ení pro v echny

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Systémy ochrany před přepětím V bûr a systém

Systémy ochrany před přepětím V bûr a systém Systémy ochrany před přepětím V bûr a systém Jednoduchá a bezpečná cesta k dokonalé ochraně před přepětím TBS Systémy ochrany pied transientními jevy a blesky Krok za krokem k účinné ochraně před přepětím

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno Perspektivy bydlení 25.4.2012 Brno Systémy pro řízení budov TEBIS Fußzeileneintrag 13.03.2009 2 Popis systému Hlavní rozdíly oproti běžným elektrickým instalacím jsou: spínání jednotlivých obvodů pro osvětlení,

Více

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy

Domácí automatizace. Bezdrátově ovládané systémy Domácí automatizace Bezdrátově ovládané systémy Systémy s bezdrátovým ovládáním Domácí automatizace nabízí řešení zjednodušeného ovládání a automatizaci elektrických spotřebičů přináší pohodlí, bezpečnost

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky OO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky Systém dûrovan ch kabelov ch ÏebfiíkÛ s vnûj ími spojkami a tfimenov mi pfiíchytkami KTS Kabelové nosné systémy S OO pracují profesionálové.

Více

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick OBO top hvězdy od OBO: starquick starquick je rozsáhl program vysoce kvalitních pfiíchytek, které jsou vhodné pfiedev ím pro pouïití venku, ve vefiejn ch

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost

Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost Cable Management by OBO Profesionální řešení zaměřená na budoucnost Spolehlivé kontakty pro projektování a montáž Cable Management by OBO Inovativní systémy pro Vaší profesionální silovou a datovou infrastrukturu

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory

Spínání světel. Stmívání světel. Ventilátory a střešní okna. Žaluzie, rolety, markýzy. Dveře a garážová vrata. Domovní brány a závory 20 Více pohodlí RF HOME rozšiřuje výrobkovou řadu ELEGANT a VARIANT o nové prvky, využívající ke vzájemné komunikaci bezdrátové radiofrekvenční technologie 868.3 MHz. Bezdrátové ovládání Spínání světel

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová

studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová studio bílá / chromová metalická šedá / chromová lesklá žlutá / chromová Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP 2. NP 2 Půdorysná schémata ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Úvod

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

motor SOMFY motor SOMFY 50 Hz 50 Hz CENTRALIS UNO IB 50 Hz CENTRALIS UNO IB

motor SOMFY motor SOMFY 50 Hz 50 Hz CENTRALIS UNO IB 50 Hz CENTRALIS UNO IB motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY 4(3)x1,5 3x0,8 3x1,5 síť 230 V 50 Hz CENTRALIS IB centr. tlačítko CENTRALIS UNO IB síť 230 V 50 Hz CENTRALIS UNO IB síť 230 V 50 Hz CENTRALIS

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům Půdorysná schémata 1. NP SAUNA GARÁŽ BAZÉNOVÁ HALA WC VSTUPNÍ HALA CHODBA CHODBA KOUPEL. OBYTNÁ HALA KUCHYNĚ JÍDELNA OBÝVACÍ POKOJ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

studio bílá / studio bílá korálová červená metalická šedá / chromová lesklá 120 solo, solo carat ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál Dokonalá harmonie. Vybraný vkus pro jedinečné interiéry. 7mm odsazení každého prvku elektroinstalace od stěny vytváří 3D efekt, který dá vyniknout interiéru i elektroinstalaci. studio bílá / studio bílá

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

AM 12 LM 12. Ovládací modul domácí automatizace - stmívač. automatizace - spínač. Technická data. Technická data

AM 12 LM 12. Ovládací modul domácí automatizace - stmívač. automatizace - spínač. Technická data. Technická data LM 12 Ovládací modul domácí automatizace - stmívač Modul domácí automatizace LM-12 je určen pro zapínání a vypínání osvětlení i jako stmívač pro žárovky o příkonu 60-250 W. Připojení: Do zásuvky modulu

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Vzorový příklad rodinného domu - půdorys Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

Osvětlení a rolety Hager

Osvětlení a rolety Hager Start Michal Bassy Strana 1 Přehled Start Sortiment výrobků Hager tebis pro řízení osvětlení a rolet: Spínací výstupní členy Stmívací výstupní členy Výstupní členy pro rolety a žaluzie Nástěnné / ruční

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více

Galea TM Life. Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU

Galea TM Life. Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU Design a technologie inspirované člověkem NOVÁ ŘADA OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJU o : nový design, Galea TM Life, nová řada ovládacích přístrojů od společnosti Legrand, přináší do Vašeho života jiný pohled na technickou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Projektování Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

GW 20 585 1M - 2P - 25A Běžný 1M - 2P - 16AX. 1M - 2P - 16AX Podsvícení - 230V ac. Osvětlitelné. GW 20 589 2M - 1P - 16AX Osvětlitelné

GW 20 585 1M - 2P - 25A Běžný 1M - 2P - 16AX. 1M - 2P - 16AX Podsvícení - 230V ac. Osvětlitelné. GW 20 589 2M - 1P - 16AX Osvětlitelné GW 20 576 GW 20 577 Podsvícení GW 20 578 GW 20 008 1M - 1P - 10A GW 20 515 Podsvícení - GW 20 516 Podsvícení - 12/24V GW 20 529 GW 20 531 GW 20 520 1M - 1P - NO+NO - 10A S mezipolohou GW 20 521 1M - 1P

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Tento inovativní systém nabízí nejrůznější možnosti použití jak při modernizacích, tak při instalaci v novostavbách.

Tento inovativní systém nabízí nejrůznější možnosti použití jak při modernizacích, tak při instalaci v novostavbách. Funkbus-System Tento inovativní systém nabízí nejrůznější možnosti použití jak při modernizacích, tak při instalaci v novostavbách. Instalace na místech, která neumožňují běžnou montáž spínačů (např. skleněné

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

studio bílá / studio bílá

studio bílá / studio bílá studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá Solo, Solo carat Toužíme se odlišit. světle zelená korálová červená holubí modrá grafitová 109 sklo bronz Solo carat Fascinují nás exkluzivní materiály.

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

ISH1030. Informace o produktu. Domovní telefon. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin

ISH1030. Informace o produktu. Domovní telefon. TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin Informace o produktu Domovní telefon ISH1030 Technische Änderungen vorbehalten. PI_ISH1030_Art0014092_1v1_CZ_SK.doc 2 10/2008 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače Hager umožňují komfortní řízení osvětlení, které spočívá v možnosti plynulé regulace jeho intenzity a vyvolávání přednastavených světelných scén.

Více

11.12 TELIS 1 RTS TELIS 4 RTS Motorový modul RCE 800/801

11.12 TELIS 1 RTS TELIS 4 RTS Motorový modul RCE 800/801 RADIOLINE - dobrá volba S jste se rozhodli pro kvalitní produkt od firmy SOMFY. SOMFY je přední výrobce pohonů a řídicích systémů pro rolety a sluneční zastíňovací zařízení. SOMFY-produkty jsou považovány

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Řídicí relé EASY500/700

Řídicí relé EASY500/700 www.eaton.cz www.eaton.sk Řídicí relé EASY500/700 Aplikační brožura Řídicí relé EASY500/700 www.eaton.cz Dlouhodobé snížení cen vybraných typů řídicích relé EASY až o 40 %! EASY512-DC-RC 274109 4 reléové

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač s 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátěží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)

Více

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící.

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Fotovoltaická zařízení inteligentně chráněna a bezpečně instalována TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy

Více

POHONY A ŘÍZENÍ. Zvyšují komfort užívání a prodlužují životnost celé rolety. Specialisté na rolovací systémy

POHONY A ŘÍZENÍ. Zvyšují komfort užívání a prodlužují životnost celé rolety. Specialisté na rolovací systémy POHONY A ŘÍZENÍ Zvyšují komfort užívání a prodlužují životnost celé rolety Specialisté na rolovací systémy Co jsme schopni Vám nabídnout? Kompletnínabídka trubkových pohonů pro roletovou techniku NABÍZÍME

Více

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

136 future linear ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 136 ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Tvrdý trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály. Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů velehor, které tu budou věčně.

Více

Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / Elfetex konference ABB 14 October 2016 Slide 1

Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / Elfetex konference ABB 14 October 2016 Slide 1 Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / 2016 ABB-free@home Elfetex konference 4.10.2016 ABB 14 October 2016 Slide 1 Low Mid High ABB-free@home Důvody zavedení/ Cílový segment Market Segment i-bus

Více

Sluníčka si užívám tak, jak se mi líbí.

Sluníčka si užívám tak, jak se mi líbí. Sluníčka si užívám tak, jak se mi líbí. swing L impuls alpha exclusive Žaluziové spínače time solo element 231 Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot. bal. ks Přístroj spínače žaluziového kolébkového

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá

studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá studio bílá / studio bílá slonová kost studio bílá 112 Toužíme se odlišit. Solo, Solo carat korálová červená grafitová žlutá metalická šedá / chromová lesklá 113 sklo bronz ušlechtilá ocel 114 Solo carat

Více