Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné"

Transkript

1 Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Kompletní systém nyní i s dálkovým ovládáním EGS Systémy instalaãních pfiístrojû

2 S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové: perfektní fie ení pro v echny oblasti elektroinstalací. UÏivatelsky pfiívûtivé, praktické produkty pro rychlou a ne kom plikovanou montáï. K tomu obsáhl kolicí program a kompetentní OBO Hotline pro poskytnutí konzultací a pomoci pfii fie ení problémû na místû. OBO znaãka s pfiím m linkou na zákazníka. Systémy Kvalita Rozvádût proud, pfiená et data, fiídit energii - s kompletním programem více neï druhû zboïí nabízí OBO uïivatelsky pfiívûtivé v robky a praktická fie ení pro profesionální datovou a elektrotechnickou infrastrukturu v elektro instalaci. A pro v echny, ktefií pracují s kvalit ními v robky OBO, se rozumí samo sebou, Ïe jedno pasuje k druhému. Na jedné stranû rozmanitost, na druhé stranû promy lené propojení - pro nás jako v robce systémû samoz fiej most. Kompletní program pro v echny oblasti elektroinstalací Více neï druhû zboïí v sedmi systémech Stálá péãe a dal í v voj v robkû Vlastní v voj a vlastní v roba Profesionálové potfiebují kvalitu. Také proto je zde znaãka OBO se v emi produkty a sluïbami: Certifikace systému kvality podle DIN EN ISO 9001:2000 Ovûfiená kvalita materiálu a v roby âetné národní a mezinárodní peãeti jakosti a atesty: znaãky GS a VDE, schválení UL Aktivní spolupráce v národních a mezinárodních normalizaãních grémiích Perfektní logistická fie ení pro oblasti balení a expedice V echny v robky v tomto katalogu jsou CE konformní. To platí i pro normované díly jako jsou rouby a matice, které jsou souãástí pfiíslu ného v rob kového systému. 2

3 Jednoduch m fie ením je systém OBO BUS. Tato OBO instalaãní technika budov je zamûfiena na splnûnûní poïadavkû, které Va e budova právû potfiebuje. Instalací OBO BUS cílenû a efektivnû zv íte komfort, bezpeãnost a hospodárnost budovy bez vysok ch nákladû do projektu, montáïe a instalaãního materiálu. Modulárnû koncipovan systém s fiídicí jednotkou a fiadou pfiípojn ch modulû OBO BUS charakterizuje optimální montáïní i uïivatelské vlastnosti. Budete pfiekvapeni, jak rychle a levnû lze se systémem OBO BUS vyfiídit komplexní instalaãní poïadavky! Vá t m OBO EGS Nablízku radou&skutkem Firma OBO BETTERMANN je pfiítomna ve více neï 50 zemích se sv mi dcefiinn mi spoleã nostmi, regionálními kanceláfiemi a zas toupeními. V echny kanceláfie se starají o to, aby firma OBO byla stále rychleji, blíï a lépe k dispozici zákazníkûm. Modletice Brno Ostrava U OBO máte k dispozici odborné pracovníky, ktefií vám pomohou radou i skutkem: pfii fie ení individuálních problémû a s aplikaãními tipy stejnû jako s praktick mi semináfii ve kolicím centru a v regionálních kanceláfiích OBO. Telefon na technickou hotline Fax na technickou hotline na technickou hotline pro systém OBO BUS Telefon pro přijímání objednávek (151) pro přijímání objednávek Internet

4 Systémová technika budov, s níž se přání stávají skutečností. OBO B.U.S Compact. A vstup do systémové techniky budov je per fektní. OBO B.U.S Compact lze snadno in stalovat, je jednoduch na obsluhu a nabízí nejvy í míru komfortu, bezpeãnosti a hospodárnosti pro ovládání svûtel, rolet, Ïaluzií a mark z. Stejnû atraktivní jako technické moïnosti je i cena. Je tû nikdy nebylo tak jednoduché zv it hodnotu bydlení a investovat do perspektivní elektroinstalace. Stmívání Komfortní ovládání světla Pomocí OBO B.U.S Compact lze svûtelné zdroje ovládat tak pohodlnû a flexibilnû jako nikdy dfiíve. A to nejen jednotlivû, ale i ve skupinách. Komfortní stmívací funkce jsou pfiirozenû jiï souãástí OBO B.U.S Compact! Ovládání rolet a markýz Pohony rolet, Ïa lu zií a mark z lze komfornû ovládat pomocí OBO B.U.S Compact: individuálnû, centrálnû nebo ve skupinách, podle ãasu a pfies senzory i v závislosti na intenzitû svûtla nebo na povûtrnostních podmínkách. Simulace přítomnosti Funkce alarm Díky simulaci pfiítomnosti pûsobí objekt jako trvale obydlen. To odrazuje osoby s nekal mi úmysly. A v pfiípadû podezfiel ch zvukû staãí jeden stisk tlaãítka alarmu hned se rozsvítí v echna svûtla. Díky OBO B.U.S Compact jiï neexistuje Ïádn dûvod nevyuïít v hod systémové techniky budov. Finanãní náklady na OBO B.U.S Compact jsou nízké dokonce tak nízké, Ïe ve srovnání se v emi stavebními náklady se jeví jako zanedbatelné. Pfiesto otevírá OBO B.U.S Compact perspektivy automatizace, která pfiekonává kaïdou bûïnou komforní instalaci ohlednû bezpeãnosti, komfortu a hospodárnosti. OBO B.U.S Compact pfiedstavuje mnohostrann systém veskrze úãelnou investici. 4

5 Centrální vypínání se zpětnou signalizací Rezervujte si pro tuto funkci jedno tlaãítko v blízkosti domovních dvefií. Pfii opu tûní domu staãí pak jedin stisk tlaãítka a v echna svûtla zhasnou spolehlivû a souãasnû. To etfií energii a zbyteãné kroky. Odpojení elektrického rozvodu v ložnici Odpojení od elektrické sítû v loïnici mûïe mít pfiízniv vliv na spánek a tím citelnû pfiispût k je tû vût í pohodû. Staãí jedin stisk tlaãítka a ve kerá elektrická vedení se ocitnou bez napûtí. Funguje bez programování počítačem OBO B.U.S Compact funguje bez programování poãítaãem. Ve keré funkce jsou pfiedprogramované. A díky jednoduchému obsluïnému menu u Ïaluziového a roletového modulu je i nastavení ãasov ch spínacích hodin hraãkou. 5

6 Příklady použití Příklady funkce Ovládání osvětlení: Aãkoli jsou v echny funkce pfiedprogramovány, lze OBO B.U.S Compact pfiizpûsobit poïadavkûm obyvatel. Zde je k dispozici fiada moïností: svûtelné zdroje lze spínat a stmívat individuálnû nebo ve skupinách - vïdy jedním nebo souãasnû více tlaãítky. Automatické funkce, spou tûné ãasov mi funkcemi nebo snímaãi pohybu, rovnûï nejsou Ïádn m problémem. Příklady funkce ovládání rolet a markýz: Pohony rolet, Ïaluzií a mark z lze snadno ovládat pomocí OBO B.U.S Compact. Zde je pfiipraveno velké mnoïství ruãních a automatick ch funkcí, které zvy ují komfort a bezpeãnost a brání zbyteãn m ztrátám energie. Modul JRM OC OBO B.U.S Compact pro ovládání rolet, Ïaluzií a mark z funguje i jako samostatn pfiístroj. Příklady funkce bezdrátové technky: S Easyclick Vám OBO BETTERMANN pfiedstavuje bezdrátové ovládání budovy bez baterie a bez kabelu. Easyclick se zakládá na technologii od EnOcean, která se v oblasti nástûnn ch vysílaãû nachází pouze u Easyclick. Toto malé fie ení automatizace otevírá mimofiádnû velké moïnosti pfii utváfiení interiéru, jelikoï nástûnné vysílaãe se dají pfiilepit na kaïdou rovnou plochu a pfiizpûsobit tak i na zmûnûné Místní ovládání pro jednotlivé spotfiebiãe Místní ovládání pro skupiny spotfiebiãû Ovládání jednoho spotfiebiãe nebo skupiny více tlaãítky Stmívací funkce pro jednotlivé spotfiebiãe Schodi Èov vypínaã Dobûh ventilátoru pro koupelnu/wc Individuální místní ovládání kaïdého pohonu Místní ovládání 3 skupin vïdy se 3 pohony Individuální ãasové ovládání pohonu Ovládání jedné Ïaluzie nebo skupiny více tlaãítky âasové ovládání mûïe b t kompletnû deaktivováno (veãírkové nastavení) Zavírání Ïaluzií v závislosti na stmívání Zavírání Ïaluzií v závislosti na sluneãním snímaãi Zvedání Ïaluzií/mark z v závislosti na snímaãi vûtru Centrální ovládání nahoru/dolû Spínaã se zpûtnou signalizací/kontrolkou Snímaã pohybu pro vnitfiní a vnûj í osvûtlení Simulace pfiítomnosti Funkce alarm Centrální vypínání 868 MHz bez ru ení Snadnûj í projektování Men í náklady na instalaci 6

7 poïadavky. Je tû vût í paletu moïností otevírá pfiídavná bezdrátová cen trála, napfi. komfortní skupinové, centrální a ãasové spínání, jakoï i realistickou simulaci pfií tomnosti pro zv enou bezpeãnost.! Ovládání rolet/mark z v závislosti na Simulace pfiítomnosti # âasové ovládání mûïe b t individuálnû nastaveno, mûïe b t deaktivováno: nastavení veãírek $ Snímaã pohybu pro vnûj í osvûtlení % Zapínání svûteln ch zdrojû ve skupinû ^ Stmívání svûteln ch zdrojû individuálnû & Funkce alarm * Individuální funkce svûtla ( Zapínání svûteln ch zdrojû ve skupinû BL Vypnutí svûtla centrálnû BM Vícefunkãní tlaãítko pro svûtlo BN Snímaã pohybu pro vnitfiní osvûtlení BO Dobûh ventilátoru BP Spínaã s kontrolkou BQ Individuální funkce rolety ruãnû, v závislosti na ãase nebo na snímaãi BR Vícefunkãní tlaãítko pro rolety BS Skupinová funkce rolety ruãnû, v závislosti na ãase nebo na snímaãi BT Îaluzie/rolety Centrální funkce nahoru/dolû BU Schodi Èové osvûtlení, doba svícení fiízena ãasovû Ovládání osvětlení! % BO Ovládání rolet ^ & BP * BR # ( BL BS BM BT $ BN BU Funkce bez naprogramování počítačem 7

8 Rychleji nelze systémovou techniku budov instalovat. Vstupní modul OBO B.U.S Compact, kter také zaji Èuje i napájení v stupního fiadiãe, disponuje 28 vstupy a v stupy pro ãtyfii tlaãítka se zpûtnou signalizací a dvûma vstupy 230 V napfi. pro snímaãe pohybu. Druh modul je v stupní fiadiã, v nûmï lze nalézt 24 pfiedprogramovan ch spínacích a stmívacích funkcí. Pouh m pfiehozením tûchto kabelû lze mûnit funkce a pfiifiazení; pouïití poãítaãe nebo notebooku není nutné. Systém je doplnûn roletov m modulem. Tato jednotka disponuje vlastním napájením a mûïe b t v pfiípadû potfieby bez problémû pouïita jako samostatn pfiístroj. Navíc tento modul disponuje vlastní inteligencí a 24 vstupy. Tímto zpûsobem lze ovládat aï dvanáct pohonû a tfii skupiny, které mûïe uïivatel pomocí snímaãû komfortnû definovat. To v e díky skuteãnosti, Ïe tyto snímaãe zji Èují automaticky intenzitu sluneãního svitu a soumraku; navíc rozpoznají dé È a vítr. Modul tato data prûbûïnû vyhodnocuje a pfii dosaïení urãit ch mezních hodnot roletami nebo mark zami pohybuje - spolehlivû a úplnû sám od sebe. V hody: mark zy se dají automaticky chránit pfied po kozením boufikou; drahé koberce a malby nebo také rostliny budou bezpeãnû ochránûny bez lidského zásahu pfied pfiíli prudk m sluncem. JelikoÏ jsou v echny funkce pfiedprogramovány, nároãnost projektování a instalace je velmi malá: v em standardním funkcím jsou pfiifiazeny urãité vstupy a v stupy, ke kter m musí b t pfiipojeny odpovídající kabely. Vstupní modul EMD OC 32 vstupů (24 V) včetně 4 vstupů pro LED zpětné signalizace Provozní osvětlení Přípojka pro vedení sběrnice 2 vstupy 230 V, např. pro snímače pohybu integrovaný síťový zdroj 8

9 Výstupní modul AMD OC Nastavení doběhu ventilátoru Nastavení osvětlení na chodbě/schodišti 2 stmívací výstupy Přípojka pro vedení sběrnice 24 spínacích výstupů Žaluziový/roletový modul JRM OC Integrovaný síťový zdroj 24 vstupů/výstupů pro 12 motorů žaluzií/rolet Programovací tlačítka se snadnou obsluhou, řízená pomocí menu Přípojka pro vedení sběrnice 1 vstup pro automatický režim, večírkové nastavení 6 vstupů pro ovládání skupin 3 vstupy pro sensoriku 2 vstupy pro centrální ovládání 9

10 Flexibilněji to nejde: nyní mûïete spínat, kde chcete Bezdrátová varianta sk tá v kom binaci s kabelov m provedením OBO B.U.S Com pact je tû vût í míru flexibility. Zde se nepouïívají bûïné nástûnné ovladaãe s pfiipojen m vedením, n brï - buì ãásteãnû nebo v celém domû - ovladaãe bezdrátového systému Easyclick bez pfiipojeného vedení a nepotfiebující baterie, které lze kdekoli snadno pfiilepit a zase odlepit. Pracují na frekvenci 868 MHz bez ru iv ch vlivû a radiové vlny jsou pfiijímány bezdrátov m rozhraním pfiipojiteln m ke sbûrnici, které se pouïívá namísto normálního vstupního modulu OBO B.U.S Compact. Tímto zpûsobem mûïete u etfiit ve kerá ovládací vedení pro vstupní signály, protoïe bezdrátové rozhraní je ve spojení pfiímo s v stupním fiadiãem. Tak lze zcela jednodu e kombinovat nezávislost bezdrátového fie ení s vysok m stupnûm funkcí a automatizace OBO B.U.S Compact. A sv m zákazníkûm mûïete nabídnout domovní automatizaci, která pfiesvûdãí vysokou inteligencí, a souãasnû se dá pohodlnû a rychle pfiizpûsobit zmûnûné bytové situaci. Nástěnný vysílač pro ovládání osvětlení Nástěnný vysílač pro ovládání rolet Výhody: Vût í flexibilita pfii projektování rychlej í instalace Velké mnoïství funkcí Enormní v konnost, kombinovaná s dlouhodobou flexibilitou inovaãního bezdrátového fie ení Nástûnn vysílaã lze umístit kamkoliv Rádiová frekvence bez ru ení na 868 MHz Dlouhá záruka Pro tento pfiíklad aplikace domovní automatizace pomocí OBO B.U.S Com - pact jako bezdrátového fie ení je namísto vstupního modulu potfieba bezdrátové rozhraní, které je propojeno pfies vedení sbûrnice s v stupním fiadiãem a roletov m modulem. Odpadají v echna ovládací vedení ke vstupnímu modulu. To etfií materiál a ãas. Napájení Vedení sběrnice 10

11 Bezdrátový systém Easyclick Nástěn.vysílač 2kanál., spínač Bal. hmotnost Program Aura FU-BLS čistě bílá 1 7, Program Aura FU-BLS antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-BLS hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung, 1-Tastenbetrieb oder 2-Tastenbetrieb am Empfänger programmierbar. 2-Tastenbetrieb: Taste oben = AUS, Taste unten = EIN. kus kg/% ks Bezdrátový systém Easyclick Č. výr. Nást. vysílač 2kan. pro rolety Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-JR čistě bílá 1 7, Program Aura FU-JR antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-JR hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung, H = mm, 2-Tastbetrieb: Taste oben = AUF, Taste unten = AB Nástěn.vysílač 4kanál., spínač Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-BLS čistě bílá 1 7, Program Aura FU-BLS antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-BLS hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung, H = mm, 1-Tastenbetrieb oder 2-Tastenbetrieb am Empfänger programmierbar. 2-Tastenbetrieb: Taste oben = AUS, Taste unten = EIN, jede Doppeltaste individuell am Empfänger programmierbar. Nást. vysílač 4kan. pro rolety Bal. hmotnost Č. výr. Program Aura FU-JR čistě bílá 1 7, Program Aura FU-JR antracitově šedá 1 7, Program Aura FU-JR hliníková 1 7, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung, H = 15 mm, 2-Tastbetrieb: Taste oben = AUF, Taste unten = AB, jede Doppeltaste individuell am Empfänger programmierbar Vstupní modul OBO BUS Compact k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 28 vstupů 24 V, 4 vstupy 24 V pro tlačítka s LED zpětné signalizace, 2 vstupy 230 V např. pro snímače pohybu, včetně napájení 230 V AC/24 V DC, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Bal. hmotnost Č. výr. EMD OC světle šedá 1 49, OBO BUS Compact Ö Výstupní modul Bal. hmotnost Č. výr. OBO BUS Compact AMD OC světle šedá 1 68, k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 20 výstupů 230 V AC/5 A, přitom lze pro 2 výstupy nastavit dobu doběhu ventilátorů, 4 výstupy 230 V AC/10 A, přitom lze pro 1 výstup nastavit dobu pro osvětlení schodiště, 2 stmívací výstupy 2x 210 W, fázové řízení (ohmická a kapacitní zátěž např. elektronická trafa), Napájení probíhá přes vstupní modul, je možné speciální připojení pro proudový chránič FI pro vlhké prostory, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Ö 07 EGS-BUS_Compact / cs / 17/07/2008 (LLExport_00615) Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Rabatskupina Roletový modul Bal. hmotnost Č. výr. Rabatskupina OBO BUS Compact JRM OC světle šedá 1 66, Ö Žaluziový/roletový modul, k zaklapnutí na nosnou lištu DIN, 24 výstupů 230 V pro 12 motorů rolet (max. 1 A), 24 vstupů 24 V pro 12 dvojitých ovladačů NAHORU/DOLŮ, 2 vstupy pro centrální řízení pro dvojité ovladače NAHORU/DOLŮ, 1 vstup pro automatiku ZAP/VYP pro jeden spínač, 6 vstupů pro 3 skupiny pro dvojité ovladače NAHORU/DOLŮ, 3 vstupy pro soumrakový, sluneční snímač a větrný/dešťový snímač, displej a klávesnice k nastavení 2x 12 spínacích časů (pracovní dny a víkend) a pro přiřazení snímače, je možné speciální připojení proudového chrániče FI pro vlhké prostory, včetně napájení 230 V AC/24 V DC, modul lze provozovat samostatně, včetně propojovacího kabelu 30 cm, šířka 216 mm (12 TE) Dálk. rozhraní OBO BUS Bal. hmotnost Č. výr. Rabatskupina Modul Easyclick EC INTERF světle šedá 1 13, Ö Rozhraní Signály Easyclick přijímané OBO BUS rozhraním umožňuje jsou spojení převáděné mezi vysílači na telegramy Easyclick OBO a BUS systémem a předávané OBO BUS, řídícímu šířka modulu. 72 mm (4 Spotřebiče moduly). jsou ovládané přes výstupní roletové a stmívací moduly. Dálkové bezdrátové rozhraní je vlastně vstupní modul se 32 vstupy, kterým jsou přiřazeny vždy 2 signály, případně 2 ovladače, tj. max. 32 2kanálových nástěnných vysílačů nebo 16 4kanálových. Rozhraní Easyclick OBO BUS je potřeba od verze 2.4 naprogramovat pomocí SW OBO BUS. Je napájeno 24 V OBO BUS, spotřeba 75 ma (provoz), 100 ma (programování). Ovládací prvky: 2 tlačítka "Program", "Clear", 5pólový volič adres, zobrazovací prvky 2 LED pro indikaci vysílání/příjem (v krytu), 2 sedmisegmentové displeje pro nastavení kanálu (pod krytem). Přípojky: zdířka pro nutnou vnější anténu 460 ANT a 2 zásuvky Western pro přípojku sběrnice. A EGS 11

12 Vést proud. Přenášet data. Řídit energii. VBS Spojovací a upevňovací systémy Systémy odboãn ch hranat ch kabelov ch krabic Systémy pod omítku a do dut ch stûn Systémy svorek Systémy kabelov ch v vodek UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy KTS Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Li tové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy pro velké rozpûtí Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systémy kanál-nosník svítidel Stavebnicové systémy Systémy z nerezové oceli EGS Systémy instalačních přístrojů Základní prvky Elektronické pfiístroje Systém OBO BUS Bezdrátové systémy Program Standard Program Dialog Program Aura Program Modul 45 Program Compacta Program pro zdravotnictví OBO BETTERMANN obj. ã /2007 CZ TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Systémy ochrany pfied pfiepûtím Systémy vyrovnání potenciálû Systémy ochrany pfied bleskem UzemÀovací systémy Systémy zachování funkãnosti a MLAR BSS Systémy protipožární ochrany Systémy protipoïárních pfiepáïek Systémy protipoïárních kanálû Systémy zachování funkãnosti Systémy MLAR Program na omítku Program do vlhk ch prostor Program z hliníkové slitiny Datová technika UFS Podlahové systémy Podlahové systémy zalité mazaninou LFS Systémy ukládání vedení Systémy instalaãních kanálû Systémy kanálû s patkovou li tou Podlahové systémy uloïené v mazaninû Podlahové systémy pro dvojité a duté podlahy Systémy instalaãních pfiístrojû Systémy propojovacích kanálû Systémy podparapetních kanálû Pfiíslu enství pro systémy podparapetních kanálû Pfiístrojové sloupy OBO BETTERMANN Praha s.r.o. Modletice 81 P.O. Box íãany tel fax Regionální kanceláfi Brno Tufianka Brno tel.: , tel fax: Regionální kanceláfi Ostrava Kafkova Ostrava tel.: fax:

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Eaton bezdrátový systém xcomfort

Eaton bezdrátový systém xcomfort This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Eaton bezdrátový systém xcomfort Moderní elektroinstalace pro budovy a byty Ing. Jaromír Pávek, Produktový manažer

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Téma prezentace. CHYTRÝ DŮM - bezpečí, komfort, úspory energií

Téma prezentace. CHYTRÝ DŮM - bezpečí, komfort, úspory energií Téma prezentace CHYTRÝ DŮM - bezpečí, komfort, úspory energií Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti s chytrým bydlením.

Více

Bezdrátová elektroinstalace pro chytré domy EATON xcomfort

Bezdrátová elektroinstalace pro chytré domy EATON xcomfort This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Bezdrátová elektroinstalace pro chytré domy EATON xcomfort Mějte svůj dům pod kontrolou Ing. Jaromír Pávek Produktový

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX

Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX Petr König, Richard Müller, AMPER 2012 konference Inteligentní budovy Úspory energie a provozních nákladů s elektroinstalací ABB i-bus KNX March 23, 2012 Slide 1 Systémová elektroinstalace KNX v budovách

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu pro instalaci TaHoma.

pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu pro instalaci TaHoma. Instalační příručka Vážený zákazníku, pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu pro instalaci TaHoma. Předběžné požadavky Box TaHoma může instalovat odborník nebo soukromá osoba. Zařízení musí mít

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž LARA Radio LARA Radio je přehrávač hudby a internetových rádií - v rozměru vypínače v designu LOGUS 90. Rádio Hudba Videotelefon Interkom Audiozóna V rámci připojení k internetu umí LARA přehrávat stream

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

SIMU profesionální pohony a řízení. pro Vaše stínění. Pořiďte si rolety a markýzy s motory Simu. Přejete si příjemné klima V interiéru i na terase?

SIMU profesionální pohony a řízení. pro Vaše stínění. Pořiďte si rolety a markýzy s motory Simu. Přejete si příjemné klima V interiéru i na terase? Přejete si příjemné klima V interiéru i na terase? Potřebujete uspořit náklady na vytápění v zimě a na chlazení v létě? Chcete zlepšit kvalitu svého spánku bez rušivého světla a zvuku zvenčí? Chcete lépe

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více