S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008"

Transkript

1 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

2 S OBO pracují profesionálové OBO ví co potfiebují profesionálové: Dokonalá fie ení pro v echny oblasti elektroinstalací. V robky optimální pro uïivatele, odpovídající poïadavkûm praxe, s rychlou a snadnou montáïí. K tomu obsáhl program kolení a kompetentní horkou linku OBO pro radu a pomoc pfii fie ení problémû pfiímo na místû. OBO znaãka s pfiím m spojením k zákazníkovi. Systémy Kvalita Vést proud, pfiená et data, ovládat energii. Pomocí komplexního programu více neï v robkû nabízí OBO uïivatelsky pfiíjemné produkty pro fie ení kaïdodenních poïadavkû praxe z oblasti profesionální datové i napájecí infrastruktury v nejrûznûj ích druzích elektroinstalací. A pro v echny, ktefií pracují s kvalitními v robky OBO se rozumí samo sebou, Ïe v e do sebe zapadá. Mnohostrannost na jedné stranû a propojené my lení na stranû druhé - pro nás jako systémového v robce je to samozfiejmost. Komplexní program pro v echny oblasti elektroinstalací Více neï v robkû v sedmi v robkov ch skupinách Stálá péãe a dal í v voj v robkû Vlastní v voj a vlastní v roba Profesinálové potfiebují kvalitu. I to znamená znaãka OBO se v emi produkty a sluïbami: Certifikace kvality podle DIN EN ISO 900:2000 Neustále provûfiovaná kvalita materiálu a v roby âetné národní a mezinárodní osvûdãení jakosti a atesty znaãek: GS, VDE i certifikáty UL Aktivní spolupráce v národních a mezinárodních normalizaãních grémiích Dokonalá logistická fie ení v oblasti balení a expedice V echny v robky z tohoto katalogu splàují poïadavky oznaãení CE. Toto konstatování platí i pro normalizované díly jako rouby a matice, tvofiící souãást mnoha v robkov ch systémû.

3 Odborná ochrana pfied transientními jevy a blesky je velmi oïehavé téma. Pomocí tohoto katalogu Vám chceme k tomuto tématickému okruhu poskytnout kvalifikované informace a ukázat Vám krok za krokem cestu k bezpeãné ochranû pfied úãinky blesku a pfiepûtí. S typick mi pfiíklady z praxe i dûleïit mi teoretick mi základy. Kromû toho Vás chceme pozvat - vyuïijte na i obsáhlou nabídku semináfiû k tûmto tématûm. Aktuální termíny se dozvíte prostfiednictvím na í hotline nebo na internetové adrese Vá t m OBO TBS Na blízku Rada & Skutek Spoleãnost OBO BETTERMANN je zastoupena ve více neï 50 zemích sv mi dcefiin mi spoleãnostmi, regionálními stfiedisky a zastoupeními. V echna tato styãná místa se starají o to, aby znaãka OBO byla stále rychleji, blíïe a lépe u zákazníka: U OBO jsou Vám k dispozici odborní pracovníci radou i pomocí. Pro jednotlivá problémová fie ení, bûïnou aplikaãní pomoc i na prakticky zamûfien ch semináfiích, pofiádan ch ve kolicích stfiediscích OBO i ve v ech jejich poboãkách. Česká republika: Modletice: Brno: Ostrava: Slovenská republika: Pezinok: Telefón na technickú hotline: Fax na technickú hotline: na technickú hotline: Telefón pre prijímanie objednávok: (227) Fax pre prijímanie objednávok: pre prijímanie objednávok: Internet: Celosvětově Telefon na technickou hotline Fax na technickou hotline na technickou hotline Telefon pro příjem objednávek , Telefax pro příjem objednávek příjem objednávek Internet TBS

4 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky OBO v přehledu Více neï 80 let nabízí firma OBO Bettermann souãásti pro profesionální ochranu pfied bleskem. Z prvních instalaãních materiálû se stal v prûbûhu let kompletní program souãástí ochrany pfied bleskem. Se vstupem elektrotechniky do domácností, kanceláfií a prûmyslov ch podnikû vzrostla potfieba vnitfiní ochrany pfied bleskem. Firma OBO reagovala rychle. Od konce 70. let patfií do jejího v robního programu systémy pro ochranu elektronick ch pfiístrojû pfied pfiepûtím. V souãasné dobû nabízí OBO kompletní paletu v robkû pro tyto oblasti: Systémy ochrany před přepětím Systémy vyrovnání potenciálů Systémy ochrany před blesky Uzemňovací systémy TBS

5 Obsah Základy Systémy ochrany před bleskem a přepětím 4 Ochrana před přepětím pro silnoproudou techniku Základy 6 PomÛcka pro v bûr 20 V robky 26 Přepěťové ochrany pro telekomunikační, datovou a MaR techniku, TV, video, SAT a rádio Základy 02 PomÛcka pro v bûr a rozhraní 08 V robky 6 Ochranná a oddělovací jiskřiště Základy 40 V robky 42 Měřicí a zkušební systémy V robky 48 Základy Vnější ochrana před bleskem 52 Systémy vyrovnání potenciálů Základy 64 V robky 66 Systémy jímacích zařízení a svodů Základy 78 V robky 86 Uzemňovací systémy Základy 228 V robky Informace ABC ochrany pfied pfiepûtím 248 Normy a dal í pfiedpisy 250 Zku ební znaãky, piktogramy, materiály 252 Abecední, ãíseln a typov seznam 258 Rabatové skupiny 278

6 Malá příčina, velké následky: Škody způsobené přepětím. AÈ se jedná o v kon povolání nebo o soukromou oblast - na e závislost na elektrick ch a elektronick ch pfiístrojích stále narûstá. Datové sítû ve v robních podnicích, v podpûrn ch zafiízeních jako nemocnice nebo hasiãi, jsou Ïivotnû nezbytné tepny pro jiï dávno nepostradatelnou v mûnu informací v reálném ãase. Citlivé soubory dat n a p fi. z bankovních institutû nebo mediálních spoleãností vyïadují spolehlivû fungující pfienosové cesty. Latentní ohroïení pro tato zafiízení v ak nepfiedstavují jen pfiímé údery bleskû. Podstatnû ãastûji dochází k po kození souãasn ch elektronick ch zafiízení pfiepûtím, jehoï pfiíãinou jsou vzdálené bleskové v boje nebo spínací procesy ve velk ch elektrick ch zafiízeních. Pfii boufikách se uvolàuje krátkodobû vysoké mnoïství energie. Související napûèové piãky mohou vniknout do budovy také pfies v echny moïné druhy elektricky vodiv ch spojení a zpûsobit tam znaãné kody. Úder blesku do historické radnice ve Worpswede Vzniklá škoda - cca,7 miliónů. Požár obytného domu z důvodu přímého úderu blesku Jaké následky mají škody způsobené přepětím pro náš každodenní život? Nejdfiíve je patrné zniãení elektrick ch pfiístrojû. V domácnostech jsou to zejména: televizory a videorekordéry telefonní pfiístroje poãítaãe, hudební zafiízení kuchyàské pfiístroje monitorovací systémy poïární signalizaãní systémy Poruchy tûchto pfiístrojû jsou témûfi vïdy spojeny s vysok mi náklady. Jak je to ale se ztrátov mi ãasy a následn mi kodami u: poãítaãû (ztráta dat) topn ch systémû a zafiízení pro pfiípravu teplé vody v tahû, pohonû garáïov ch vrat a Ïaluzií spu tûní, pfiípadnû zniãení hlásiãû poïáru nebo vloupání (náklady na fale n poplach)? Toto téma je»ïivotnû dûleïité«právû u administrativních budov, neboè: Lze dále fiídit bez problémû provoz ve Va em podniku bez centrálního poãítaãe nebo serveru? Byla v echna dûleïitá data vãas zálohována? Rostoucí celková úroveň škod Z aktuálních statistik a odhadû poji Èoven poskytujících majetkové poji tûní vypl vá, Ïe v e kod zpûsoben ch pfiepûtím, bez následn ch nákladû a nákladû zpûsoben ch pfieru ením ãinnosti, nabyla jiï dávno v dûsledku stoupající závislosti na elektronick ch pomocnících hroziv ch rozmûrû. Není proto divu, Ïe poji Èovny poskytující majetkové poji tûní stále ãastûji sledují kodní pfiípady a vyïadují instalaci zafiízení na ochranu pfied pfiepûtím. Informace o odpovídajících ochrann ch opatfieních lze najít napfi. v nûmecké smûrnici VDS TBS

7 Škodní případy pojišťoven pro majetkové pojištění elektroniky Anal za pfiibliïnû 9000 kodních pfiípadû: Voda 5,2 % PoÏár 4,9 % Nedbalost 22,7 % KrádeÏ 7 % Přepětí 3,7 % Ostatní 26,8 % Boufie 0,8 % Pfiepûtím zniãená základní deska poãítaãe Početní příklad z praxe: Kvûten 2004: Pfii boufice udefiil jeden ze 67 registrovan ch bleskov ch v bojû do stfiechy skladové haly. V blízkém okolí ( km) se nachází administrativní budova. Prostfiednictvím vzájemného propojení datového vedení a elektrického silového napájení byly do administrativní budovy zavleãeny dílãí bleskové proudy. Bilance: Zničeno 25 počítačů 2.500,- Částečně zničen server 8.000,- Telefonní zařízení (oprava) 400,- 4 telefony / faxový přístroj 600,- Náklady na obnovení dat 4000,- Mezisoučet vzniklých škod ,- 2 dny bez telefonního spojení?? 2 dny výpadek výroby?? Náklady na trvalou koncepci přepěťové ochrany OBO s pětiletou zárukou přibližně 5000,- TBS 5

8 Jak vzniká přepětí? Transientní pfiepûtí - nejvût í napûèové piãky v nízkonapûèové spotfiebitelské síti pocházejí od bleskov ch v bojû. Vysoká energie bleskového pfiepûtí pfii pfiímém úderu do zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem nebo do venkovního nízkonapûèového vedení má za následek, bez pfiítomnosti vnitfiní ochrany pfied bleskem a pfiepûèové ochrany, zpravidla úplné selhání pfiipojen ch spotfiebiãû a po kození izolace. Nicménû také indukované napûèové piãky v instalacích budov, stejnû jako v energetick ch pfiívodech a pfiívodech datov ch vedení, mohou dosáhnout mnohonásobku jmenovitého provozního napûtí. Také spínací pfiepûtí, která sice nevyvolávají tak vysoké napûèové piãky jako bleskové v boje, ale zato s podstat- Přímý úder blesku do budovy Udefií-li blesk pfiímo do zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem nebo do stfie ních nástaveb uzemnûn ch tak, Ïe jsou schopny svádût bleskov proud (napfi. stfie ní anténa), lze energii blesku bezpeãnû svést na potenciál uzemnûní. Samotné zafiízení ochrany pfied bleskem v ak je tû nic nezaruãí. V dûsledku nenulové impedance uzemnûní se totiï v okamïiku zv í potenciál celého uzemàovacího systému budovy. Toto zv ení potenciálu zpûsobí rozdûlení bleskov ch proudû a ty pak protékají nejen pfies uzemàovací systém budovy, ale také pfies pfiipojené napájecí systémy a datová vedení do sousedních uzemàovacích systémû (sousední budova, nízkonapûèov transformátor). ÚroveÀ ohroïení: aï 200 ka (0/350) Přímý úder blesku do venkovního nízkonapěťového vedení Pfii pfiímém úderu blesku do venkovního nízkonapûèového vedení nebo datového kabelu se mohou do sousedních budov pfienést vysoké bleskové proudy. Ke znaãnému ohroïení pfiepûtím dochází zejména u elektrick ch zafiízení na konci venkovních nízkonapûèov ch vedení. ÚroveÀ ohroïení: aï 00 ka (0/350) 6 TBS

9 nû vût í ãetností, mohou vést k v padkûm nejrûznûj ích zafiízení. Zpravidla ãiní spínací pfiepûtí dvouaï tfiínásobek provozního napûtí. Blesková pfiepûtí mohou ojedinûle dosahovat i hodnoty 20ti násobku jmenovitého napûtí a pfiená et díky tomu velmi vysokou energii. âasto pfiitom dochází k v padkûm i s ãasov m zpoïdûním, neboè stárnutí konstrukãních dílû elektroniky vyvolané drobn mi transienty po kozuje pfiístroje postupnû. Podle pfiesné pfiíãiny, resp. místa úderu bleskové ho v boje jsou potfiebná rozdílná ochranná opatfiení: Spínací přepětí v nízkonapěťovém systému Pfiepûtí pfii spínacích procesech vzniká spínáním nebo odpínáním induktivních a kapacitních zátûïí, stejnû jako rychl m pfieru ením zkratov ch proudû. Zvlá tû vypínání v robních zafiízení, osvûtlovacích systémû nebo transformátorû mûïe zpûsobit v blízk ch elektrick ch pfiístrojích znaãné kody. ÚroveÀ ohroïení: nûkolik ka (8/20) Přenos přepětí v důsledku blízkého nebo vzdáleného úderu blesku až 2 km Pfii blízkém úderu blesku vznikají silná magnetická pole, která indukují, bez ohledu na skuteãnost, Ïe jiï byla provedena úãinná ochranná opatfiení proti úderu blesku a vzniku pfiepûtí, do systémû vedení vysoké napûèové piãky. Znaãné kody tak mohou díky induktivní nebo galvanické vazbû vznikat aï v okruhu 2 km od místa úderu blesku. ÚroveÀ ohroïení: nûkolik ka (8/20) TBS 7

10 Postupné snižovaní přepětí pomocí zón bleskové ochrany Koncepce zón ochrany pfied bleskem popsaná v mezinárodní normû IEC (âsn 62305, ãást 4) se osvûdãila jako smysluplná a úãinná. Základem této koncepce je princip postupného sniïování pfiepûtí na bezpeãnou úroveà pfiedtím, neï se tato pfiepûtí mohou dostat do koncov ch pfiístrojû a zpûsobit jejich po kození. Aby toho bylo moïné dosáhnout, rozdûlí se celá energetická síè budovy do zón ochrany pfied bleskem (LPZ = Lightning Protection Zone). Na kaïdém pfiechodu z jedné zóny do druhé se pro vyrovnání potenciálû instaluje svodiã pfiepûtí, a to odstupàovanû, s ohledem na potfiebnou klasifikaãní tfiídu ochrany pfied bleskem. Koncepce s mnoha přednostmi Podstatné pfiednosti této koncepce: Minimalizace vazeb do jin ch systémû vedení díky svedení nebezpeãn ch bleskov ch proudû s vysokou energií pfiímo v místû vstupu vedení do budovy. Potlaãení poruch v dûsledku pûsobení magnetick ch polí. Ekonomická a dobfie realizovatelná individuální koncepce ochrany pro novostavby, dostavby i rekonstrukce. LPZ 0A LPZ LPZ 0B LPZ 2 LPZ 3 8 TBS

11 PfiepûÈová ochranná zafiízení OBO jsou rozdûlena, v souladu s âsn EN 6643-, do tfií typov ch skupin - typ, typ 2 a typ 3 (dfiíve B, C a D). Tato norma uvádí konstrukãní smûrnice i poïadavky a zkou ky pro svodiãe pfiepûtí, pouïívané ve stfiídav ch sítích se jmenovit m napûtím do 000 V a jmenovit m kmitoãtem od 50 do 60 Hz. Toto rozdûlení umoïàuje v bûr svodiãû vhodn ch pro rûzné poïadavky t kající se místa pouïití, úrovnû ochrany a proudové zatíïitelnosti. Pfiehled klasifikace pfiístrojû ve vztahu k platn m zku ebním normám IEC, EN, âsn a VDE je uveden v tabulce na této stranû. Souãasnû je zde také vysvûtleno, která pfiepûèová ochranná zafiízení OBO a s kterou funkcí je tfieba instalovat do uvaïované energetické napájecí sítû. LPZ 0 A LPZ 0 B Nechránûná oblast mimo budovu. Pfiím úãinek blesku, Ïádné stínûní vûãi ru iv m elektromagnetick m impulzûm LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Oblast chránûná zafiízením vnûj í ochrany pfied bleskem. Îádné stínûní proti LEMP. Ochranné zafiízení urãené k vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem podle EN pfii pfiím ch nebo blízk ch úderech blesku. Přechod mezi zónami LPZ 0 B LPZ Pfiístroje: Typ (tfiída I, tfiída poïadavkû B), napfi. MC 50-B VDE max. ochranná úroveà podle normy: 4 kv Instalace napfi. v hlavním rozvadûãi, v místû vstupu do budovy od strany 27 LPZ Oblast uvnitfi budovy. MoÏnost v skytu dílãích bleskov ch energií. Přechod mezi zónami LPZ LPZ 2 Ochranné zafiízení urãené pro pfiepûèovou ochranu podle âsn pfii pfiepûtích pfiená en ch napájecí sítí v dûsledku vzdálen ch úderû blesku nebo spínacích operací. Pfiístroje: Typ 2 (tfiída II, tfiída poïadavkû C), napfi. V 20-C max. ochranná úroveà podle normy: 2,5 KV Instalace napfi. v silovém rozvodu, v podruïném rozvadûãi od strany 62 LPZ 2 Oblast uvnitfi budovy. MoÏnost v skytu mal ch pfiepûtí. Ochranné zafiízení, urãené pro pfiepûèovou ochranu silovû napájen ch mobilních spotfiebiãû s pfiipojením prostfiednictvím zásuvky a vidlice Přechod mezi zónami LPZ 2 LPZ 3 Pfiístroje: Typ 3 (tfiída III, tfiída poïadavkû D), napfi. FineController FC-D max. úroveà ochrany podle normy:,5 KV Instalace napfi. u koncového spotfiebiãe od strany 80 LPZ 3 Oblast uvnitfi budovy (mûïe se jednat také o kovové pouzdro spotfiebiãe). Nejsou pfiítomny Ïádné ru ivé impulzy od LEMP a také Ïádná pfiepûtí. TBS 9

12 Vybírejte s rozvahou. Softwarová pomůcka pro projektování a výběr zařízení ochrany před bleskem a přepěťových ochranných zařízení Program OBO ÜSS Construct pro projektování kompletních systémû ochrany pfied pfiepûtím a elektromagnetické kompatibility obsahuje ve verzi 3.0 ve keré informace o nejnovûj ím stavu techniky, o normách a v robcích z oblasti TBS. Je nepostradateln pro v echny, ktefií se zab vají tématem elektromagnetické kompatibility v budovách. Semináře: Náskok díky profesionálním znalostem. Na im cílem je seznámit Vás s aktuálním v vojem, trendy, normami a pfiedpisy pro podporu a posílení Va í pozice v konkurenãním prostfiedí. Teoretické základy jsou dûleïité - stejnû v znamn m tématem na ich semináfiû je v ak i zúroãení Va ich znalostí v kaïdodenní praxi. Proto jsou také tyto semináfie provázeny workshopy, pfii nichï si získané poznatky dále prohloubíte. Témata seminářů Vnûj í ochrana pfied bleskem Ochrana pfied pfiepûtím v silnoproudé technice Ochrana pfied pfiepûtím v komunikaãní a datové technice Termíny, místa a program jednotliv ch semináfiû naleznete na adrese OBO SEMINARE Internet Aktuální doplàující informace o na ich v robcích, materiály ke sta- Ïení, technické texty, odborné pfiíspûvky apod. najdete na adrese 0 TBS

13 »BET«- technologické centrum ochrany před bleskem a EMC JiÏ od roku 995 se technologické centrum ochrany pfied bleskem a elektromagnetické kompatibilty zalo- Ïené L. Bettermannem (BET) v Mendenu intenzívnû zab vá dal ím v vojem a zkou ením souãástí pro vnûj í ochranu pfied bleskem, materiálû pro uzemnûní, souãástí pro vyrovnávání potenciálû a zkou ením svodiãû bleskov ch proudû a pfiepûtí. V tomto nezávislém zku ebním ústavu se podrobují ochranné systémy dûkladn m zkou kám v podmínkách odpovídajících skuteãné praxi. Spektrum sluïeb centra BET sahá od zkou ek rázovou vlnou bleskového proudu, pfies zkou ení souãástí ochrany pfied bleskem a struktur ochrany pfied bleskem, aï po rozsáhlé série zkou ek pfiepûèov ch ochrann ch zafiízení. K úkolûm centra BET patfií testy elektromagnetické kompatibility, zkou ky a expertízy, stejnû jako zpracování znaleck ch posudkû a pofiádání odborn ch kolení a semináfiû. PfiepûÈová ochrana je komplexní téma. VyuÏijte na eho know-how a zku eností z této oblasti. Rádi Vás budeme o této tématické oblasti odbornû a detailnû informovat pomocí podrobného informaãního materiálu v ti tûné i digitální podobû. Kromû toho Vám nabízíme v na em kolicím a konferenãním centru prûbûïnû pofiádané semináfie s tématikou pfiepûèové ochrany, orientované na praxi. ObraÈte se na nás, abychom Vám mohli v centru BET rezervovat místo! Služby BET: Výzkum ochrany před bleskem a pokusy s bleskovými výboji Zkoušky prvků ochrany před bleskem podle ČSN EN Zkoušky oddělovacích jiskřišť podle ČSN EN Zkoušky vlnou rázového proudu s průběhem 8/20 i 0/350 až do 200 ka Zkoušky kombinovovanou rázovou vlnou s průběhem,2/50 až do 20 kv resp. s průběhem 0/700 nebo 0/000 až do 5 kv Zkoušky stárnutí podle IEC ; ISO 7253, ISO 9227 a EN ISO 6988 pro součásti ochrany před bleskem TBS

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Obsah Struãné srovnání, v hody a nev hody............................ 2 Pracovní stanice HP versus fie ení white box......................

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ I strop

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy.

SolarMax řada MT. Výkonný produkt pro maximální výnosy. SolarMax řada MT Výkonný produkt pro maximální výnosy. Do třetice fází všeho dobrého. Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme beztransformátorové měniče. Toto letité know-how přetavili naši inženýři do nové řady

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více