S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008"

Transkript

1 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

2 S OBO pracují profesionálové OBO ví co potfiebují profesionálové: Dokonalá fie ení pro v echny oblasti elektroinstalací. V robky optimální pro uïivatele, odpovídající poïadavkûm praxe, s rychlou a snadnou montáïí. K tomu obsáhl program kolení a kompetentní horkou linku OBO pro radu a pomoc pfii fie ení problémû pfiímo na místû. OBO znaãka s pfiím m spojením k zákazníkovi. Systémy Kvalita Vést proud, pfiená et data, ovládat energii. Pomocí komplexního programu více neï v robkû nabízí OBO uïivatelsky pfiíjemné produkty pro fie ení kaïdodenních poïadavkû praxe z oblasti profesionální datové i napájecí infrastruktury v nejrûznûj ích druzích elektroinstalací. A pro v echny, ktefií pracují s kvalitními v robky OBO se rozumí samo sebou, Ïe v e do sebe zapadá. Mnohostrannost na jedné stranû a propojené my lení na stranû druhé - pro nás jako systémového v robce je to samozfiejmost. Komplexní program pro v echny oblasti elektroinstalací Více neï v robkû v sedmi v robkov ch skupinách Stálá péãe a dal í v voj v robkû Vlastní v voj a vlastní v roba Profesinálové potfiebují kvalitu. I to znamená znaãka OBO se v emi produkty a sluïbami: Certifikace kvality podle DIN EN ISO 900:2000 Neustále provûfiovaná kvalita materiálu a v roby âetné národní a mezinárodní osvûdãení jakosti a atesty znaãek: GS, VDE i certifikáty UL Aktivní spolupráce v národních a mezinárodních normalizaãních grémiích Dokonalá logistická fie ení v oblasti balení a expedice V echny v robky z tohoto katalogu splàují poïadavky oznaãení CE. Toto konstatování platí i pro normalizované díly jako rouby a matice, tvofiící souãást mnoha v robkov ch systémû.

3 Odborná ochrana pfied transientními jevy a blesky je velmi oïehavé téma. Pomocí tohoto katalogu Vám chceme k tomuto tématickému okruhu poskytnout kvalifikované informace a ukázat Vám krok za krokem cestu k bezpeãné ochranû pfied úãinky blesku a pfiepûtí. S typick mi pfiíklady z praxe i dûleïit mi teoretick mi základy. Kromû toho Vás chceme pozvat - vyuïijte na i obsáhlou nabídku semináfiû k tûmto tématûm. Aktuální termíny se dozvíte prostfiednictvím na í hotline nebo na internetové adrese Vá t m OBO TBS Na blízku Rada & Skutek Spoleãnost OBO BETTERMANN je zastoupena ve více neï 50 zemích sv mi dcefiin mi spoleãnostmi, regionálními stfiedisky a zastoupeními. V echna tato styãná místa se starají o to, aby znaãka OBO byla stále rychleji, blíïe a lépe u zákazníka: U OBO jsou Vám k dispozici odborní pracovníci radou i pomocí. Pro jednotlivá problémová fie ení, bûïnou aplikaãní pomoc i na prakticky zamûfien ch semináfiích, pofiádan ch ve kolicích stfiediscích OBO i ve v ech jejich poboãkách. Česká republika: Modletice: Brno: Ostrava: Slovenská republika: Pezinok: Telefón na technickú hotline: Fax na technickú hotline: na technickú hotline: Telefón pre prijímanie objednávok: (227) Fax pre prijímanie objednávok: pre prijímanie objednávok: Internet: Celosvětově Telefon na technickou hotline Fax na technickou hotline na technickou hotline Telefon pro příjem objednávek , Telefax pro příjem objednávek příjem objednávek Internet TBS

4 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky OBO v přehledu Více neï 80 let nabízí firma OBO Bettermann souãásti pro profesionální ochranu pfied bleskem. Z prvních instalaãních materiálû se stal v prûbûhu let kompletní program souãástí ochrany pfied bleskem. Se vstupem elektrotechniky do domácností, kanceláfií a prûmyslov ch podnikû vzrostla potfieba vnitfiní ochrany pfied bleskem. Firma OBO reagovala rychle. Od konce 70. let patfií do jejího v robního programu systémy pro ochranu elektronick ch pfiístrojû pfied pfiepûtím. V souãasné dobû nabízí OBO kompletní paletu v robkû pro tyto oblasti: Systémy ochrany před přepětím Systémy vyrovnání potenciálů Systémy ochrany před blesky Uzemňovací systémy TBS

5 Obsah Základy Systémy ochrany před bleskem a přepětím 4 Ochrana před přepětím pro silnoproudou techniku Základy 6 PomÛcka pro v bûr 20 V robky 26 Přepěťové ochrany pro telekomunikační, datovou a MaR techniku, TV, video, SAT a rádio Základy 02 PomÛcka pro v bûr a rozhraní 08 V robky 6 Ochranná a oddělovací jiskřiště Základy 40 V robky 42 Měřicí a zkušební systémy V robky 48 Základy Vnější ochrana před bleskem 52 Systémy vyrovnání potenciálů Základy 64 V robky 66 Systémy jímacích zařízení a svodů Základy 78 V robky 86 Uzemňovací systémy Základy 228 V robky Informace ABC ochrany pfied pfiepûtím 248 Normy a dal í pfiedpisy 250 Zku ební znaãky, piktogramy, materiály 252 Abecední, ãíseln a typov seznam 258 Rabatové skupiny 278

6 Malá příčina, velké následky: Škody způsobené přepětím. AÈ se jedná o v kon povolání nebo o soukromou oblast - na e závislost na elektrick ch a elektronick ch pfiístrojích stále narûstá. Datové sítû ve v robních podnicích, v podpûrn ch zafiízeních jako nemocnice nebo hasiãi, jsou Ïivotnû nezbytné tepny pro jiï dávno nepostradatelnou v mûnu informací v reálném ãase. Citlivé soubory dat n a p fi. z bankovních institutû nebo mediálních spoleãností vyïadují spolehlivû fungující pfienosové cesty. Latentní ohroïení pro tato zafiízení v ak nepfiedstavují jen pfiímé údery bleskû. Podstatnû ãastûji dochází k po kození souãasn ch elektronick ch zafiízení pfiepûtím, jehoï pfiíãinou jsou vzdálené bleskové v boje nebo spínací procesy ve velk ch elektrick ch zafiízeních. Pfii boufikách se uvolàuje krátkodobû vysoké mnoïství energie. Související napûèové piãky mohou vniknout do budovy také pfies v echny moïné druhy elektricky vodiv ch spojení a zpûsobit tam znaãné kody. Úder blesku do historické radnice ve Worpswede Vzniklá škoda - cca,7 miliónů. Požár obytného domu z důvodu přímého úderu blesku Jaké následky mají škody způsobené přepětím pro náš každodenní život? Nejdfiíve je patrné zniãení elektrick ch pfiístrojû. V domácnostech jsou to zejména: televizory a videorekordéry telefonní pfiístroje poãítaãe, hudební zafiízení kuchyàské pfiístroje monitorovací systémy poïární signalizaãní systémy Poruchy tûchto pfiístrojû jsou témûfi vïdy spojeny s vysok mi náklady. Jak je to ale se ztrátov mi ãasy a následn mi kodami u: poãítaãû (ztráta dat) topn ch systémû a zafiízení pro pfiípravu teplé vody v tahû, pohonû garáïov ch vrat a Ïaluzií spu tûní, pfiípadnû zniãení hlásiãû poïáru nebo vloupání (náklady na fale n poplach)? Toto téma je»ïivotnû dûleïité«právû u administrativních budov, neboè: Lze dále fiídit bez problémû provoz ve Va em podniku bez centrálního poãítaãe nebo serveru? Byla v echna dûleïitá data vãas zálohována? Rostoucí celková úroveň škod Z aktuálních statistik a odhadû poji Èoven poskytujících majetkové poji tûní vypl vá, Ïe v e kod zpûsoben ch pfiepûtím, bez následn ch nákladû a nákladû zpûsoben ch pfieru ením ãinnosti, nabyla jiï dávno v dûsledku stoupající závislosti na elektronick ch pomocnících hroziv ch rozmûrû. Není proto divu, Ïe poji Èovny poskytující majetkové poji tûní stále ãastûji sledují kodní pfiípady a vyïadují instalaci zafiízení na ochranu pfied pfiepûtím. Informace o odpovídajících ochrann ch opatfieních lze najít napfi. v nûmecké smûrnici VDS TBS

7 Škodní případy pojišťoven pro majetkové pojištění elektroniky Anal za pfiibliïnû 9000 kodních pfiípadû: Voda 5,2 % PoÏár 4,9 % Nedbalost 22,7 % KrádeÏ 7 % Přepětí 3,7 % Ostatní 26,8 % Boufie 0,8 % Pfiepûtím zniãená základní deska poãítaãe Početní příklad z praxe: Kvûten 2004: Pfii boufice udefiil jeden ze 67 registrovan ch bleskov ch v bojû do stfiechy skladové haly. V blízkém okolí ( km) se nachází administrativní budova. Prostfiednictvím vzájemného propojení datového vedení a elektrického silového napájení byly do administrativní budovy zavleãeny dílãí bleskové proudy. Bilance: Zničeno 25 počítačů 2.500,- Částečně zničen server 8.000,- Telefonní zařízení (oprava) 400,- 4 telefony / faxový přístroj 600,- Náklady na obnovení dat 4000,- Mezisoučet vzniklých škod ,- 2 dny bez telefonního spojení?? 2 dny výpadek výroby?? Náklady na trvalou koncepci přepěťové ochrany OBO s pětiletou zárukou přibližně 5000,- TBS 5

8 Jak vzniká přepětí? Transientní pfiepûtí - nejvût í napûèové piãky v nízkonapûèové spotfiebitelské síti pocházejí od bleskov ch v bojû. Vysoká energie bleskového pfiepûtí pfii pfiímém úderu do zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem nebo do venkovního nízkonapûèového vedení má za následek, bez pfiítomnosti vnitfiní ochrany pfied bleskem a pfiepûèové ochrany, zpravidla úplné selhání pfiipojen ch spotfiebiãû a po kození izolace. Nicménû také indukované napûèové piãky v instalacích budov, stejnû jako v energetick ch pfiívodech a pfiívodech datov ch vedení, mohou dosáhnout mnohonásobku jmenovitého provozního napûtí. Také spínací pfiepûtí, která sice nevyvolávají tak vysoké napûèové piãky jako bleskové v boje, ale zato s podstat- Přímý úder blesku do budovy Udefií-li blesk pfiímo do zafiízení vnûj í ochrany pfied bleskem nebo do stfie ních nástaveb uzemnûn ch tak, Ïe jsou schopny svádût bleskov proud (napfi. stfie ní anténa), lze energii blesku bezpeãnû svést na potenciál uzemnûní. Samotné zafiízení ochrany pfied bleskem v ak je tû nic nezaruãí. V dûsledku nenulové impedance uzemnûní se totiï v okamïiku zv í potenciál celého uzemàovacího systému budovy. Toto zv ení potenciálu zpûsobí rozdûlení bleskov ch proudû a ty pak protékají nejen pfies uzemàovací systém budovy, ale také pfies pfiipojené napájecí systémy a datová vedení do sousedních uzemàovacích systémû (sousední budova, nízkonapûèov transformátor). ÚroveÀ ohroïení: aï 200 ka (0/350) Přímý úder blesku do venkovního nízkonapěťového vedení Pfii pfiímém úderu blesku do venkovního nízkonapûèového vedení nebo datového kabelu se mohou do sousedních budov pfienést vysoké bleskové proudy. Ke znaãnému ohroïení pfiepûtím dochází zejména u elektrick ch zafiízení na konci venkovních nízkonapûèov ch vedení. ÚroveÀ ohroïení: aï 00 ka (0/350) 6 TBS

9 nû vût í ãetností, mohou vést k v padkûm nejrûznûj ích zafiízení. Zpravidla ãiní spínací pfiepûtí dvouaï tfiínásobek provozního napûtí. Blesková pfiepûtí mohou ojedinûle dosahovat i hodnoty 20ti násobku jmenovitého napûtí a pfiená et díky tomu velmi vysokou energii. âasto pfiitom dochází k v padkûm i s ãasov m zpoïdûním, neboè stárnutí konstrukãních dílû elektroniky vyvolané drobn mi transienty po kozuje pfiístroje postupnû. Podle pfiesné pfiíãiny, resp. místa úderu bleskové ho v boje jsou potfiebná rozdílná ochranná opatfiení: Spínací přepětí v nízkonapěťovém systému Pfiepûtí pfii spínacích procesech vzniká spínáním nebo odpínáním induktivních a kapacitních zátûïí, stejnû jako rychl m pfieru ením zkratov ch proudû. Zvlá tû vypínání v robních zafiízení, osvûtlovacích systémû nebo transformátorû mûïe zpûsobit v blízk ch elektrick ch pfiístrojích znaãné kody. ÚroveÀ ohroïení: nûkolik ka (8/20) Přenos přepětí v důsledku blízkého nebo vzdáleného úderu blesku až 2 km Pfii blízkém úderu blesku vznikají silná magnetická pole, která indukují, bez ohledu na skuteãnost, Ïe jiï byla provedena úãinná ochranná opatfiení proti úderu blesku a vzniku pfiepûtí, do systémû vedení vysoké napûèové piãky. Znaãné kody tak mohou díky induktivní nebo galvanické vazbû vznikat aï v okruhu 2 km od místa úderu blesku. ÚroveÀ ohroïení: nûkolik ka (8/20) TBS 7

10 Postupné snižovaní přepětí pomocí zón bleskové ochrany Koncepce zón ochrany pfied bleskem popsaná v mezinárodní normû IEC (âsn 62305, ãást 4) se osvûdãila jako smysluplná a úãinná. Základem této koncepce je princip postupného sniïování pfiepûtí na bezpeãnou úroveà pfiedtím, neï se tato pfiepûtí mohou dostat do koncov ch pfiístrojû a zpûsobit jejich po kození. Aby toho bylo moïné dosáhnout, rozdûlí se celá energetická síè budovy do zón ochrany pfied bleskem (LPZ = Lightning Protection Zone). Na kaïdém pfiechodu z jedné zóny do druhé se pro vyrovnání potenciálû instaluje svodiã pfiepûtí, a to odstupàovanû, s ohledem na potfiebnou klasifikaãní tfiídu ochrany pfied bleskem. Koncepce s mnoha přednostmi Podstatné pfiednosti této koncepce: Minimalizace vazeb do jin ch systémû vedení díky svedení nebezpeãn ch bleskov ch proudû s vysokou energií pfiímo v místû vstupu vedení do budovy. Potlaãení poruch v dûsledku pûsobení magnetick ch polí. Ekonomická a dobfie realizovatelná individuální koncepce ochrany pro novostavby, dostavby i rekonstrukce. LPZ 0A LPZ LPZ 0B LPZ 2 LPZ 3 8 TBS

11 PfiepûÈová ochranná zafiízení OBO jsou rozdûlena, v souladu s âsn EN 6643-, do tfií typov ch skupin - typ, typ 2 a typ 3 (dfiíve B, C a D). Tato norma uvádí konstrukãní smûrnice i poïadavky a zkou ky pro svodiãe pfiepûtí, pouïívané ve stfiídav ch sítích se jmenovit m napûtím do 000 V a jmenovit m kmitoãtem od 50 do 60 Hz. Toto rozdûlení umoïàuje v bûr svodiãû vhodn ch pro rûzné poïadavky t kající se místa pouïití, úrovnû ochrany a proudové zatíïitelnosti. Pfiehled klasifikace pfiístrojû ve vztahu k platn m zku ebním normám IEC, EN, âsn a VDE je uveden v tabulce na této stranû. Souãasnû je zde také vysvûtleno, která pfiepûèová ochranná zafiízení OBO a s kterou funkcí je tfieba instalovat do uvaïované energetické napájecí sítû. LPZ 0 A LPZ 0 B Nechránûná oblast mimo budovu. Pfiím úãinek blesku, Ïádné stínûní vûãi ru iv m elektromagnetick m impulzûm LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Oblast chránûná zafiízením vnûj í ochrany pfied bleskem. Îádné stínûní proti LEMP. Ochranné zafiízení urãené k vyrovnání potenciálû v ochranû pfied bleskem podle EN pfii pfiím ch nebo blízk ch úderech blesku. Přechod mezi zónami LPZ 0 B LPZ Pfiístroje: Typ (tfiída I, tfiída poïadavkû B), napfi. MC 50-B VDE max. ochranná úroveà podle normy: 4 kv Instalace napfi. v hlavním rozvadûãi, v místû vstupu do budovy od strany 27 LPZ Oblast uvnitfi budovy. MoÏnost v skytu dílãích bleskov ch energií. Přechod mezi zónami LPZ LPZ 2 Ochranné zafiízení urãené pro pfiepûèovou ochranu podle âsn pfii pfiepûtích pfiená en ch napájecí sítí v dûsledku vzdálen ch úderû blesku nebo spínacích operací. Pfiístroje: Typ 2 (tfiída II, tfiída poïadavkû C), napfi. V 20-C max. ochranná úroveà podle normy: 2,5 KV Instalace napfi. v silovém rozvodu, v podruïném rozvadûãi od strany 62 LPZ 2 Oblast uvnitfi budovy. MoÏnost v skytu mal ch pfiepûtí. Ochranné zafiízení, urãené pro pfiepûèovou ochranu silovû napájen ch mobilních spotfiebiãû s pfiipojením prostfiednictvím zásuvky a vidlice Přechod mezi zónami LPZ 2 LPZ 3 Pfiístroje: Typ 3 (tfiída III, tfiída poïadavkû D), napfi. FineController FC-D max. úroveà ochrany podle normy:,5 KV Instalace napfi. u koncového spotfiebiãe od strany 80 LPZ 3 Oblast uvnitfi budovy (mûïe se jednat také o kovové pouzdro spotfiebiãe). Nejsou pfiítomny Ïádné ru ivé impulzy od LEMP a také Ïádná pfiepûtí. TBS 9

12 Vybírejte s rozvahou. Softwarová pomůcka pro projektování a výběr zařízení ochrany před bleskem a přepěťových ochranných zařízení Program OBO ÜSS Construct pro projektování kompletních systémû ochrany pfied pfiepûtím a elektromagnetické kompatibility obsahuje ve verzi 3.0 ve keré informace o nejnovûj ím stavu techniky, o normách a v robcích z oblasti TBS. Je nepostradateln pro v echny, ktefií se zab vají tématem elektromagnetické kompatibility v budovách. Semináře: Náskok díky profesionálním znalostem. Na im cílem je seznámit Vás s aktuálním v vojem, trendy, normami a pfiedpisy pro podporu a posílení Va í pozice v konkurenãním prostfiedí. Teoretické základy jsou dûleïité - stejnû v znamn m tématem na ich semináfiû je v ak i zúroãení Va ich znalostí v kaïdodenní praxi. Proto jsou také tyto semináfie provázeny workshopy, pfii nichï si získané poznatky dále prohloubíte. Témata seminářů Vnûj í ochrana pfied bleskem Ochrana pfied pfiepûtím v silnoproudé technice Ochrana pfied pfiepûtím v komunikaãní a datové technice Termíny, místa a program jednotliv ch semináfiû naleznete na adrese OBO SEMINARE Internet Aktuální doplàující informace o na ich v robcích, materiály ke sta- Ïení, technické texty, odborné pfiíspûvky apod. najdete na adrese 0 TBS

13 »BET«- technologické centrum ochrany před bleskem a EMC JiÏ od roku 995 se technologické centrum ochrany pfied bleskem a elektromagnetické kompatibilty zalo- Ïené L. Bettermannem (BET) v Mendenu intenzívnû zab vá dal ím v vojem a zkou ením souãástí pro vnûj í ochranu pfied bleskem, materiálû pro uzemnûní, souãástí pro vyrovnávání potenciálû a zkou ením svodiãû bleskov ch proudû a pfiepûtí. V tomto nezávislém zku ebním ústavu se podrobují ochranné systémy dûkladn m zkou kám v podmínkách odpovídajících skuteãné praxi. Spektrum sluïeb centra BET sahá od zkou ek rázovou vlnou bleskového proudu, pfies zkou ení souãástí ochrany pfied bleskem a struktur ochrany pfied bleskem, aï po rozsáhlé série zkou ek pfiepûèov ch ochrann ch zafiízení. K úkolûm centra BET patfií testy elektromagnetické kompatibility, zkou ky a expertízy, stejnû jako zpracování znaleck ch posudkû a pofiádání odborn ch kolení a semináfiû. PfiepûÈová ochrana je komplexní téma. VyuÏijte na eho know-how a zku eností z této oblasti. Rádi Vás budeme o této tématické oblasti odbornû a detailnû informovat pomocí podrobného informaãního materiálu v ti tûné i digitální podobû. Kromû toho Vám nabízíme v na em kolicím a konferenãním centru prûbûïnû pofiádané semináfie s tématikou pfiepûèové ochrany, orientované na praxi. ObraÈte se na nás, abychom Vám mohli v centru BET rezervovat místo! Služby BET: Výzkum ochrany před bleskem a pokusy s bleskovými výboji Zkoušky prvků ochrany před bleskem podle ČSN EN Zkoušky oddělovacích jiskřišť podle ČSN EN Zkoušky vlnou rázového proudu s průběhem 8/20 i 0/350 až do 200 ka Zkoušky kombinovovanou rázovou vlnou s průběhem,2/50 až do 20 kv resp. s průběhem 0/700 nebo 0/000 až do 5 kv Zkoušky stárnutí podle IEC ; ISO 7253, ISO 9227 a EN ISO 6988 pro součásti ochrany před bleskem TBS

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky

TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co

Více

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁÍ, MOTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEH+SÖHE OBSAH 1 Úvod 2 Ochrana pfied bleskem a pfiepûtím v legislativních pfiedpisech 3 Technické normy související s ochranou pfied pfiepûtím 3.1 âeské

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody Svodiãe pro síè 230 V~ OBO Lightning Controller ada zcela uzavfien ch jednopólov ch jiskfii È bez jakéhokoliv v fuku pfii ãinnosti k instalaci

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Silnoproudá technika Zafiízení ochrany pfied bleskem a pfiepûèová ochranná zafiízení OBO jsou rozdûlena do tfií skupin - typ 1, typ 2 a typ 3 (dfiíve B, C a D), splàujících rûzné poïadavky z hlediska místa pouïití, úrovnû

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím

DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím Kombinovan svodiã tfiídy B+C DEHNventil dal í milník v ochranû pfied bleskem a pfiepûtím UE Pfiiná í pfiednosti: jednoduch v bûr snadná montáï ménû místa a ãasu úspora nákladû V hodn pro v echny: projektanty

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Měřicí a kontrolní systémy

Měřicí a kontrolní systémy Mûfiicími a kontrolními systémy OBO lze snadno kontrolovat prahové napûtí varistorov ch svodiãû i izolaãní odpor jiskfii È, svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením lze provádût

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné

Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Domovní automatizace s OBO B.U.S Compact Komfortní a bezpeãné Kompletní systém nyní i s dálkovým ovládáním EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové:

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

DEHN - kvalita a spolehlivost

DEHN - kvalita a spolehlivost DEHN - kvalita a spolehlivost DEHN + SÖHNE vyrábí více než 3500 součástí a přístrojů pro Vaši bezpečnost. Naše výrobky chrání lidské životy a věcné hodnoty. Vysoké požadavky na kvalitu a šetrný přístup

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED. Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost Chráněno THINK CONNECTED. Blesky a přepětí ohrožují lidi, budovy i zařízení. 2 OBO TBS Chráněno Podobně jako čtyři sehraní osobní strážci zajišťují

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky OO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky Systém dûrovan ch kabelov ch ÏebfiíkÛ s vnûj ími spojkami a tfimenov mi pfiíchytkami KTS Kabelové nosné systémy S OO pracují profesionálové.

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 1,5-240 mm 2, IP 54-67 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 IP 54-65, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 IP 66 Rozváděčový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK, společnost s ručením omezeným, je českou firmou specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO

Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO Cable Outlet Silové pfiipojení od OBO Rychlé spojení jedním úkonem. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují profesionálové. OBO ví, co potfiebují profesionálové: dokonalá fie ení pro v echny

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Jímací zařízení a svody

Jímací zařízení a svody Úkolem systémû ochrany pfied bleskem je zachytit blesk a bezpeãnû jej svést. Systémy ochrany pfied bleskem se skládají z jímacích tyãí, lan nebo také mfiíïov ch systémû s definovan mi v kami a velikostí

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud. Vigirex. Katalog

NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud. Vigirex. Katalog NízkonapûÈová ochranná relé na reziduální proud Vigirex Katalog 2005 Kompletní naídka Pfiístroje pro distriuci elektrické energie V konové jistiãe a odpínaãe nízkého napûtí Vzduchové jistiãe a odpínaãe

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více