VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání... 9 Školní klima Řízení školy. 11 Úroveň výsledků práce školy,vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou srpen Vlastní hodnocení schválila Rada školy září Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky vzdělávání žáků 3.a 5. tříd. c) výsledky ověřování klíčových kompetencí žáků 1. a 2. tříd. d) motivační rozhovory s pedagogy, e) záznamy z hospitační činnosti, f) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 V roce na naší škole započaly změny SWOT analýzou, která předznamenala vznik nového školního vzdělávacího programu. Stanovili jsme si na jedné straně silné stránky školy / na čem by škola měla stavět/ a příležitosti školy / co by měla využít / - na druhé straně slabé stránky školy/ co by se mělo řešit/ a hrozby pro školu / co nás ohrožuje /. Koncepčním záměrem školy byl důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smyslnost učení a spolupráce. 1.2 Vzdělávací program školy Na ZŠ V Zahrádkách se vyučovalo ve všech ročnících prvního stupně podle vzdělávacího programu Obecná škola, /č.j /97-20/ Základní škola,/č. j.16847/96-2/ se realizovala ve specializovaných třídách prvního stupně ZŠ. Život školy však v tomto období výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Zjistili jsme, že se v první řadě musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl a porozumět novým pojmům.konkretizovali jsme obecné cíle RVP pro naši praxi. Zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení.plánovali jsme v souvislostech.diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů.konkretizovali jsme výstupy v jednotlivých předmětech, rozpracovali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. / výstupy 3. a 5. ročník období / Zpočátku jsme využívali zkušeností jiných pilotních škol a zaměřili se na nové efektivní metody práce. Jednou z priorit se stalo vzdělávání pedagogů. Práci nad ŠVP řídil školní koordinátor Mgr. Hovorka David. Týmová práce na školním vzdělávacím programu zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2 005/2006 jsme vytvořili první verzi ŠVP Jarov / Malá škola pro všechny / jsme začali ověřovat pracovní verzi ŠVP v hlavních předmětech / Ma, Čj, Prv./ a od září se začal ověřovat školní vzdělávací program ve všech předmětech a ročnících na škole. Současně byla propojena Metoda napříč předměty s rodilým mluvčím / Aj od 1. ročníku / s výukou angličtiny v ročníku. Ve školním roce 2 008/2 009 byla ve ŠVP rozpracována enviromentální výchova a výchova ke zdraví ve všech ročnících s výstupy klíčových kompetencí v 1. a 2. období. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení. Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na druh jejich omezení, zejména však v českém a cizím jazyce, podle potřeby v dalších předmětech. Na 1. stupni probíhala pravidelně náprava u žáků s SPU. Na škole dobíhá program specializovaných tříd pro žáky s poruchami učení, který bude ukončen ve školním roce 2 009/ Vzdělávání nadaných žáků škola podporovala individuálním přístupem (náročnější úkoly) a možností účastnit se různých soutěží (Logik, Matematický klokan, recitační soutěž, pěvecká soutěž, sportovní soutěže, olympiády, ). 4

5 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: budova školy,tělocvična, jídelna budova ŠD, hřiště Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/2008 9/1 212/8 23,6/8 Školní rok 2008/ /1 233/10 23,3/10 A/ Investice ve formě velkých oprav Ve školním roce 2007/08 byla dokončena rekonstrukce šesti sociálních zařízení pro žáky v celkové hodnotě Kč. Ve školním roce 2 008/09 škola započala první etapu výměny horizontálních rozvodů tepla / Kč / B/ Finanční prostředky z rozpočtu školy 07/08 Škola provedla výměnu hlavní vodovodní přípojky vody / Kč/ Havárie přípojky tepla do školní družiny / Kč / Oprava betonových cest k ŠD / Kč / Rekonstrukci sborovny / Kč / Instalace PC techniky, vytvoření nových učeben, přesměrování Internetu a vytvoření Vlastního školního počítačového systému. 08/09 Oprava střechy / Kč/ Rekonstrukce školní jídelny a vývařovny / Kč / Opravy v kotelně / Kč / Oprava ŠD stáhnutí věnce / Kč / Malování / Kč / Rekonstrukce PC učeben / Kč / Oprava zahradního domečku / Kč / Technický stav budov byl většinou dobrý. Na škole se zlepšily hygienické podmínky díky rekonstrukci WC, školní jídelny a tříd. Estetická úroveň vnitřních prostor byla velmi dobrá. 2.2 Personální podmínky Ve školním roce /08 byl pedagogický sbor zcela stabilní / neměnil se počet tříd 9/2 * specializované třídy pro žáky s SPU. 5

6 08/09 při lednovém zápisu žáků do 1. ročníku byly zapsány dvě první třídy a končila školní docházku 5. specializovaná třída pro žáky s SPU./ počet tříd zůstal stejný,pouze se zvýšil počet žáků na škole /. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce Mgr. Filipiovou, metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Horu, metodika enviromentální výchovy Mgr. Pokornou a garanty jednotlivých metodických sdružení včetně školní družiny. Počet ped. pracovníků Z toho žen Věkový průměr Školní rok 2007/ /5 11/5 46,6/46,2 Školní rok 2008/ /6 11/6 47/47 /Učitelé/vychovatelé / Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ ,315/5,0 11,315/5,0 Školní rok 2008/ ,59/5,39 12,59/5,39 K byl počet žáků 220. / 212 / 8 * / a k se počet žáků zvýšil na 243 / 233/ 10* / nastoupila do 1. ročníku paní učitelka Mgr. Daňková.Zvýšený počet žáků vyvolal i nárůst počtu žáků zapsaných do školní družiny. Tato otázka byla vyřešena zvýšením úvazku Mgr. Pelcové o 0,39 v ŠD. Postupně se mění zaměření školy, škola více jak 20 let pracovala v oblasti specializovaných tříd / pro žáky s poruchami učení a chování /. Na škole bude tento program ukončen ve školním roce 2 009/10. Žáci s SPU budou zařazováni do běžných tříd 1. stupně a budou navštěvovat nápravy se speciálním pedagogem. / často v těchto třídách řešíme obsazenost žáků / Škola se již pět let specializuje na metodu Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. V oblasti nepedagogických pracovníků odešel v lednu pan Petras a přišel pan Zeman/školník/ a za paní Křížovou nastoupila paní Vlasáková / jako hospodářka školy /. 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,4 Zvýšení nenárokových složek platu / celkem Kč Integrace Dotace od zřizovatele / provoz / Kč 6

7 Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,55 Účelová neinvestiční dotace 1. Zvýšení nenárokových složek celkem Kč platu na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. pr Kč na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů amotivačních složek mezd-nped.pr Kč na platy odvody Dotace od zřizovatele / provoz / Kč Finanční prostředky přicházely pravidelně na účet školy a byly rovnoměrně čerpány. 3. Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z postupného zavádění ŠVP / 1. a 2. ročník /, následném vyhodnocení období školního roku, z vlastních Map činností učitelů jednotlivých ročníků, kde dochází k přímému propojení klíčových kompetencí s různými metodami a formami práce. Vycházíme z výsledků hospitační činnosti, výsledků přijímacího řízení na víceletá gymnázia a odchodu žáků do specializovaných škol po 5. ročníku. Hlavní prioritou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě plánu na školní rok /08 /I / a /09 /II/ došlo ke stanovení hlavních oblastí vzdělávání a jejich financování. I. Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP zavádění do praxe - Zavedení Mapy činností a její vliv na průřezová témata 7

8 - Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách / ŠVP- Jarov / - Průřezová témata - Klíčové kompetence - Činnostní učení ukázkové hodiny Speciální pedagogika - Práce s dětmi s SPU v ŠVP - Individuální integrace - Prevence, násilí,drogy,zdravý způsob života - Enviromentální výchova Oblast informační a komunikační technologie Oblast jazyků - Rozvoj počítačové gramotnosti učitelů - Interaktivní tabule - anglický jazyk vytváření podmínek propojování angličtiny a metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP Jarov v školní družině Didaktika tělesné výchovy - Tanec v hodinách Tv Předpokládaná částka /ONIV / pro školní rok 07/08 byla Kč a na následný školní rok po zvýšení ONIV byla Kč. / předpokládáme, že částku nevyčerpáme z důvodu SEF / II. -Došlo k posílení významu činnostního učení / bezplatné školení z SEF / -Zavedení Mapy činností do metodických plánů -Stanovení a kontrola průřezových témat ve 2. ročníku -Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách /Mapy činností/ -Besedy a aktualizace nad ŠVP Jarov/ roč./ -Výchova enviromentální rozpracování klíčových kompetencí do jednotlivých ročníků -Výchova ke zdraví rozpracování klíčových kompetencí do ročníků -V oblasti speciální pedagogiky došlo k přehodnocení pohledu na skupinovou integraci a přechod na individuální integraci žáků s SPU do běžných tříd. -V ŠVP Jarov jsme se zamýšleli nad prací s nadanými žáky -V prevenci násilí došlo k rozšíření spolupráce s Městskou Policií -V oblasti informační a komunikační technologie došlo k vyššímu využití interaktivní tabule ve vzdělávání žáků. Škola získala darem 4 přenosné počítače a zavedla Internet do několika nových učeben. -V oblasti jazyků započala diskuse o nových učebnicích angličtiny. 8

9 -V pedagogice mimo vyučování byly stanoveny klíčové kompetence a jejich propojování s ŠVP Jarov. Paní vychovatelka Lišková si zvyšovala kvalifikaci v ŠD. Hlavním cílem naplňování klíčových kompetencí nebylo získávání maximálních znalostí, ale aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, aby spolupracoval v kolektivu a naučil se jednat s lidmi. V příštím školním roce dojde k vyhodnocení celého prvního období a diskuse nad naším ŠVP Jarov. V hodinách většinou vyučující volili a pracovali s přiměřenými cíli, respektovali přiměřené tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Učitelé často zařa zovali skupinovou práci, využívali projektové vyučování a činnostní učení.přesvědčili jsme se,že některé učivo se neobejde bez mechanického a aktivního procvičování/hra/. Je zapo třebí dostatek vůle a vnitřní motivace k učení. Učitelé běžně využívali ve výuce PC techniku, diaprojektory, interaktivní tabule, video,dvd, žáky byla výuka přijímána s velkým zájmem a probudila jejich aktivitu. Žáci dostali prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. 4. Výsledky vzdělávání Ve školním roce 2008/09 vycházela pouze jedna pátá třída. Na víceletá gymnázia se dostalo 9 žáků - 37,5 %. Tabulka : víceletá gymnázia/ specializované školy / ostatní základní školy / 09 5.A Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 2 10 Ostatní ZŠ B Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia 9 53 % Specializované ZŠ 2 12 Ostatní ZŠ 6 35 Celkově Víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 4 11 Ostatní ZŠ

10 Školní klima Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Škola tím, že organizuje vzdělávání pouze žákům mladšího školního věku, vytváří pozitivní takřka rodinné zázemí. Partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem jsou dobré. Z rozhovorů vyplývá, že žáci se ve škole cítí většinou dobře, jsou spokojeni se vzděláváním, skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupem, s kolektivem třídy, s používáním pomůcek a nabídkou zájmových kroužků.velmi pozitivní bylo, že na škole pracovali 3 učitelé - muži a 3 speciální pedagogové. Spolupráce s rodiči Vztahy s rodiči byly dobré, rodiče spolupracovali a měli o školu zájem. Z průzkumu vzešlo, že by přivítali větší aktualizaci webových stránek školy. Rodiče byli informováni o prospěchu, chování žáků i s děním ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a třikrát ročně na třídních schůzkách. Ředitel školy se scházel pravidelně se zástupci rodičů. Rodiče využívali možnost individuálních konzultací. Pozitivní bylo i slovní hodnocení učitele, rodičů i sebehodnocení žáků v žákovských knížkách / vlastní navržená žákovská knížka k ŠVP Jarov Malá škola pro všechny / po jednotlivých čtvrtletích školní práce. Zavedli jsme týdenní plány ve školní družině a metodě Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj., zde byli rodiče podrobněji informováni o dění i samotném žákovi.někteří rodiče pomáhali přímo třídnímu učiteli, vedli kroužky na škole a spolupracovali s rodilými mluvčími. Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku působí na škole pětičlenná školská rada. Po volbách nastoupila nová školská rada ve složení. : za rodiče paní Holanová a p. Barešová za školu Dr. Kačírková a Mgr. Kaňková za MČ p.benda a p. Plíva. ŠR se podílela na řešení aktuálních problémů školy- hlavně v oblasti získávání finančních prostředků na velké opravy, schvalováním nových metodických materiálů a projednáváním dlouhodobých závěrů školy. Škola má dobrá vztahy se zřizovatelem. Výchovné poradenství Na škole se pracovalo s ŠVP Jarov Malá škola pro všechny.postupně školní vzdělávací program nabíhal v 1.a2. třídě a v ostatních byl obsah podle časové dotace Obecné a Základní školy.v období pracovali na škole 3 speciální pedagogové. Mgr. Prášilová, Hovorka a Filipiová, která koordinuje, organizuje a zajišťuje poradenské služby a školní individuálně vzdělávací programy. Vytvořili jsme první podmínky pro vznik školního poradenského pracoviště a přípravné třídy pro žáky posledního ročníku MŠ. Žáci s SPU pracovali ve skupinové nebo individuální integraci. Pomocí individuálních plánů docházelo k úzkému propojení práce učitele s rodinou. Na tyto žáky dostávala škola dvakrát ročně příspěvek na integraci. 10

11 Příspěvek sloužil k financování pedagogů a k nákupu specifických pomůcek. Do pecializované třídy / skupinová integrace / byli zařazováni žáci ze dvou ročníků. V individuální itegraci prováděl Mgr. Hovorka kompenzaci vývojových poruch učení. Škola měla přidělenou psycholožku Mgr. Majerovou. Prevence sociálně patologických jevů K vyzkoušenému modelu prevence z minulých let, kde byly preventivní programy vypracovány pro žáky tříd / formou besed s aktivním zapojení žáků / a komponovaných programů pro žáky tříd/ forma přednášky, praktické ukázky a řízeného rozhovoru /. Zaměřili jsme se na tématiku: - Násilí mezi dětmi, vztahy a tvorba kolektivu, kladné působení žáků ve skupině. - Seznámení žáků s možnými riziky spojenými se závislostí. - Posílení schopnosti obrany před těmito patologickými jevy. S dětmi pracovala p. Kekulová a p. Šmolka z Občanského sdružení Život bez závislostí p. poručík Holub z Policie ČR p.ing. Chmelař a vyškolení preventisté z Útvaru prevence MP hl.m. Prahy Dr. Tesařová Komponovaný program primární prevence Snažili jsme se o vypracování funkčního systému prevence žáků, vypracovali jsme školní preventivní program, začlenili ho do jednotlivých ročníků a do výchovy ke zdraví v ŠVP. Pan učitel Hora pracoval jako školní metodik prevence. Práce třídního učitele Učitelé vytvářeli podnětné prostředí, zapojovali se do školních projektů, individuálně přistupovali k žákům s SPU a nadanými dětmi. Vlastní schopnosti, dovednosti a nápady se využívaly v různých soutěžích. Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učitel i, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. 11

12 Řízení školy Plánování Snažili jsme se o vytvoření partnerských vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a bezpečné prostředí na 1. stupni ZŠ.Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje, která vycházela z postupného zavádění ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. Prostřednictvím ročních plánů práce docházelo k sladění : 1/ plánů metodického sdružení dle plánů ročníkových garantů 2/ plánů výchovného poradce 3/ plánů DVP aktualizace hlavních požadavků vzdělávání pedagogů 4/ plánů metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Na jednotlivé týdny školního roku byly vypracovány dílčí krátkodobé plány, které detailně zobrazovaly dění ve škole. V oblasti lidských zdrojů se podařilo sestavit stabilní pedagogický sbor, pozitivně kooperující a dotvářející ŠVP. Zpětnou vazbou docházelo k diskusi a následnému přehodnocení vzdělávacího programu. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu. Organizace školy Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých součástí školy prostřednictvím porad vedení, provozních porad, pedagogických rad a systému vnitřních předpisů, které stanovovaly pravidla činnosti školy. Důležitou roli v organizaci měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. V rozvrhu hodin byly respektovány hygienické požadavky. Podařilo se odstranit problémy s nástupem metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. / plynulý přechod mezi dopoledním a odpoledním zaměstnáním žáků /. Týdenní plány zajišťovaly přenos informací a v oblasti metodické se garanti pravidelně scházeli s učiteli. 12

13 Organizační schéma školy ZŠ V Zahrádkách Personální práce Vytvořil se pevný kolektiv spolupracovníků, který upřesňuje týmovou spolupráci.vedení školy se opíralo o vypracovaný systém vzdělávání pedagogických pracovníků. Přivítali jsme hlavně školení v oblasti činnostního učení, která byla hrazena z ESF a finanční pro středky jsme mohli použít v dalších oblastech / ITC, interaktivní výuka. apod./. Školení pedagogů bylo jedním hlediskem pro sestavení pravidel osobního hodnocení.vedení motivuje pracovníky k zapojení do vzdělávání.pro zkvalitnění práce škola odebírala časo pisy : Učitelské noviny, Moderní vyučování, Rodina a škola, Prevence, Závislosti, Pastelka. Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhů a výsledků vzdělávání. Na základě plánu kontrol, který byl sestaven na základě hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupce, vnitřní kontrolní činnosti a lhůtníku kontrol, byly stanoveny formy a prostředky vnitřní kontroly.součástí byl i plán hospitační a kontrolní činnosti a byla stanovena pravidla osobního ohodnocení pracovníků. Úroveň výsledků práce školy, závěr Škola efektivně využívala všechny lidské, materiální a finanční zdroje. Vlastní hodnocení školy bývá výchozím bodem k systematickému a plánovanému hodnocení školy. S náběhem ŠVP- Jarov docházelo k postupným změnám v pohledu na klíčové kompetence a jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu.. Na základě srovnávacích testů škola pracovala přibližně na stejné úrovni ve srovnání s ostatními školami v ČR. Zlepšilo se procento přijatých žáků na víceletá gymnázia. Škola se pravidelně prezentovala na veřejnosti, má vlastní webové stránky, které podle svých možností pravidelně aktualizovala. Žáci se účast nili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. V metodické oblasti byly položeny základy k zavedení informačního systému školy, individuální integraci žáků a jejich náprav, a zkvalitnění výuky anglického jazyka. 13

14 Oblasti, ve kterých škola dosahuje bodrých výsledků 1/ - Na škole je pouze 1. stupeň ZŠ 2/ - Dobrá spolupráce s MŠ 3/ - Optimální náběh počátečního vzdělávání a tvorba kolektivu v 1.třídách 4/ - Pohled na integraci 5/ - Technika ve vyučování 6/ - Zavedení metody Napříč předměty v Aj s rodilým mluvčím 7/ - Informatika 8/ - Školní družina 9/ - Zapojení tříd do soutěží 1. stupně 10/-Úspěšnost přijetí žáků na víceletá gymnázia 11/- Školní jídelna diety Oblasti, ve kterých se úroveň vzdělání může zlepšit 1/ - Zlepšit informační systém 2/ - Častější aktualizace webových stránek 3/ - ŠD výstupy klíčových kompetencí ve vlastním ŠVP 4/ - Hodnocení klíčových kompetencí za 1. období Návrh opatření 1/ - Ve školním roce / 10 provést výstupy klíčových kompetencí ze ŠVP Jarov-Malá škola pro všechny 2/ - Rozhovory s učiteli 3/ - Dotazníky pro rodiče / vyhodnocení / 4/ - Srovnávací testy ročník 5/ - Diskuse o ŠVP Jarov závěry přenést do digitální podoby 6/ - Výchovu ke zdraví a enviromentální výchovu zanést do Map činností 7/ - V materiální oblasti připravit opravu a přestavbu pavilonu ŠD 8/ - Doplnit vybavení školního hřiště 14

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více