VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání... 9 Školní klima Řízení školy. 11 Úroveň výsledků práce školy,vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou srpen Vlastní hodnocení schválila Rada školy září Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky vzdělávání žáků 3.a 5. tříd. c) výsledky ověřování klíčových kompetencí žáků 1. a 2. tříd. d) motivační rozhovory s pedagogy, e) záznamy z hospitační činnosti, f) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 V roce na naší škole započaly změny SWOT analýzou, která předznamenala vznik nového školního vzdělávacího programu. Stanovili jsme si na jedné straně silné stránky školy / na čem by škola měla stavět/ a příležitosti školy / co by měla využít / - na druhé straně slabé stránky školy/ co by se mělo řešit/ a hrozby pro školu / co nás ohrožuje /. Koncepčním záměrem školy byl důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smyslnost učení a spolupráce. 1.2 Vzdělávací program školy Na ZŠ V Zahrádkách se vyučovalo ve všech ročnících prvního stupně podle vzdělávacího programu Obecná škola, /č.j /97-20/ Základní škola,/č. j.16847/96-2/ se realizovala ve specializovaných třídách prvního stupně ZŠ. Život školy však v tomto období výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Zjistili jsme, že se v první řadě musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl a porozumět novým pojmům.konkretizovali jsme obecné cíle RVP pro naši praxi. Zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení.plánovali jsme v souvislostech.diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů.konkretizovali jsme výstupy v jednotlivých předmětech, rozpracovali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. / výstupy 3. a 5. ročník období / Zpočátku jsme využívali zkušeností jiných pilotních škol a zaměřili se na nové efektivní metody práce. Jednou z priorit se stalo vzdělávání pedagogů. Práci nad ŠVP řídil školní koordinátor Mgr. Hovorka David. Týmová práce na školním vzdělávacím programu zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2 005/2006 jsme vytvořili první verzi ŠVP Jarov / Malá škola pro všechny / jsme začali ověřovat pracovní verzi ŠVP v hlavních předmětech / Ma, Čj, Prv./ a od září se začal ověřovat školní vzdělávací program ve všech předmětech a ročnících na škole. Současně byla propojena Metoda napříč předměty s rodilým mluvčím / Aj od 1. ročníku / s výukou angličtiny v ročníku. Ve školním roce 2 008/2 009 byla ve ŠVP rozpracována enviromentální výchova a výchova ke zdraví ve všech ročnících s výstupy klíčových kompetencí v 1. a 2. období. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení. Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na druh jejich omezení, zejména však v českém a cizím jazyce, podle potřeby v dalších předmětech. Na 1. stupni probíhala pravidelně náprava u žáků s SPU. Na škole dobíhá program specializovaných tříd pro žáky s poruchami učení, který bude ukončen ve školním roce 2 009/ Vzdělávání nadaných žáků škola podporovala individuálním přístupem (náročnější úkoly) a možností účastnit se různých soutěží (Logik, Matematický klokan, recitační soutěž, pěvecká soutěž, sportovní soutěže, olympiády, ). 4

5 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: budova školy,tělocvična, jídelna budova ŠD, hřiště Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/2008 9/1 212/8 23,6/8 Školní rok 2008/ /1 233/10 23,3/10 A/ Investice ve formě velkých oprav Ve školním roce 2007/08 byla dokončena rekonstrukce šesti sociálních zařízení pro žáky v celkové hodnotě Kč. Ve školním roce 2 008/09 škola započala první etapu výměny horizontálních rozvodů tepla / Kč / B/ Finanční prostředky z rozpočtu školy 07/08 Škola provedla výměnu hlavní vodovodní přípojky vody / Kč/ Havárie přípojky tepla do školní družiny / Kč / Oprava betonových cest k ŠD / Kč / Rekonstrukci sborovny / Kč / Instalace PC techniky, vytvoření nových učeben, přesměrování Internetu a vytvoření Vlastního školního počítačového systému. 08/09 Oprava střechy / Kč/ Rekonstrukce školní jídelny a vývařovny / Kč / Opravy v kotelně / Kč / Oprava ŠD stáhnutí věnce / Kč / Malování / Kč / Rekonstrukce PC učeben / Kč / Oprava zahradního domečku / Kč / Technický stav budov byl většinou dobrý. Na škole se zlepšily hygienické podmínky díky rekonstrukci WC, školní jídelny a tříd. Estetická úroveň vnitřních prostor byla velmi dobrá. 2.2 Personální podmínky Ve školním roce /08 byl pedagogický sbor zcela stabilní / neměnil se počet tříd 9/2 * specializované třídy pro žáky s SPU. 5

6 08/09 při lednovém zápisu žáků do 1. ročníku byly zapsány dvě první třídy a končila školní docházku 5. specializovaná třída pro žáky s SPU./ počet tříd zůstal stejný,pouze se zvýšil počet žáků na škole /. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce Mgr. Filipiovou, metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Horu, metodika enviromentální výchovy Mgr. Pokornou a garanty jednotlivých metodických sdružení včetně školní družiny. Počet ped. pracovníků Z toho žen Věkový průměr Školní rok 2007/ /5 11/5 46,6/46,2 Školní rok 2008/ /6 11/6 47/47 /Učitelé/vychovatelé / Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ ,315/5,0 11,315/5,0 Školní rok 2008/ ,59/5,39 12,59/5,39 K byl počet žáků 220. / 212 / 8 * / a k se počet žáků zvýšil na 243 / 233/ 10* / nastoupila do 1. ročníku paní učitelka Mgr. Daňková.Zvýšený počet žáků vyvolal i nárůst počtu žáků zapsaných do školní družiny. Tato otázka byla vyřešena zvýšením úvazku Mgr. Pelcové o 0,39 v ŠD. Postupně se mění zaměření školy, škola více jak 20 let pracovala v oblasti specializovaných tříd / pro žáky s poruchami učení a chování /. Na škole bude tento program ukončen ve školním roce 2 009/10. Žáci s SPU budou zařazováni do běžných tříd 1. stupně a budou navštěvovat nápravy se speciálním pedagogem. / často v těchto třídách řešíme obsazenost žáků / Škola se již pět let specializuje na metodu Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. V oblasti nepedagogických pracovníků odešel v lednu pan Petras a přišel pan Zeman/školník/ a za paní Křížovou nastoupila paní Vlasáková / jako hospodářka školy /. 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,4 Zvýšení nenárokových složek platu / celkem Kč Integrace Dotace od zřizovatele / provoz / Kč 6

7 Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,55 Účelová neinvestiční dotace 1. Zvýšení nenárokových složek celkem Kč platu na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. pr Kč na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů amotivačních složek mezd-nped.pr Kč na platy odvody Dotace od zřizovatele / provoz / Kč Finanční prostředky přicházely pravidelně na účet školy a byly rovnoměrně čerpány. 3. Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z postupného zavádění ŠVP / 1. a 2. ročník /, následném vyhodnocení období školního roku, z vlastních Map činností učitelů jednotlivých ročníků, kde dochází k přímému propojení klíčových kompetencí s různými metodami a formami práce. Vycházíme z výsledků hospitační činnosti, výsledků přijímacího řízení na víceletá gymnázia a odchodu žáků do specializovaných škol po 5. ročníku. Hlavní prioritou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě plánu na školní rok /08 /I / a /09 /II/ došlo ke stanovení hlavních oblastí vzdělávání a jejich financování. I. Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP zavádění do praxe - Zavedení Mapy činností a její vliv na průřezová témata 7

8 - Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách / ŠVP- Jarov / - Průřezová témata - Klíčové kompetence - Činnostní učení ukázkové hodiny Speciální pedagogika - Práce s dětmi s SPU v ŠVP - Individuální integrace - Prevence, násilí,drogy,zdravý způsob života - Enviromentální výchova Oblast informační a komunikační technologie Oblast jazyků - Rozvoj počítačové gramotnosti učitelů - Interaktivní tabule - anglický jazyk vytváření podmínek propojování angličtiny a metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP Jarov v školní družině Didaktika tělesné výchovy - Tanec v hodinách Tv Předpokládaná částka /ONIV / pro školní rok 07/08 byla Kč a na následný školní rok po zvýšení ONIV byla Kč. / předpokládáme, že částku nevyčerpáme z důvodu SEF / II. -Došlo k posílení významu činnostního učení / bezplatné školení z SEF / -Zavedení Mapy činností do metodických plánů -Stanovení a kontrola průřezových témat ve 2. ročníku -Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách /Mapy činností/ -Besedy a aktualizace nad ŠVP Jarov/ roč./ -Výchova enviromentální rozpracování klíčových kompetencí do jednotlivých ročníků -Výchova ke zdraví rozpracování klíčových kompetencí do ročníků -V oblasti speciální pedagogiky došlo k přehodnocení pohledu na skupinovou integraci a přechod na individuální integraci žáků s SPU do běžných tříd. -V ŠVP Jarov jsme se zamýšleli nad prací s nadanými žáky -V prevenci násilí došlo k rozšíření spolupráce s Městskou Policií -V oblasti informační a komunikační technologie došlo k vyššímu využití interaktivní tabule ve vzdělávání žáků. Škola získala darem 4 přenosné počítače a zavedla Internet do několika nových učeben. -V oblasti jazyků započala diskuse o nových učebnicích angličtiny. 8

9 -V pedagogice mimo vyučování byly stanoveny klíčové kompetence a jejich propojování s ŠVP Jarov. Paní vychovatelka Lišková si zvyšovala kvalifikaci v ŠD. Hlavním cílem naplňování klíčových kompetencí nebylo získávání maximálních znalostí, ale aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, aby spolupracoval v kolektivu a naučil se jednat s lidmi. V příštím školním roce dojde k vyhodnocení celého prvního období a diskuse nad naším ŠVP Jarov. V hodinách většinou vyučující volili a pracovali s přiměřenými cíli, respektovali přiměřené tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Učitelé často zařa zovali skupinovou práci, využívali projektové vyučování a činnostní učení.přesvědčili jsme se,že některé učivo se neobejde bez mechanického a aktivního procvičování/hra/. Je zapo třebí dostatek vůle a vnitřní motivace k učení. Učitelé běžně využívali ve výuce PC techniku, diaprojektory, interaktivní tabule, video,dvd, žáky byla výuka přijímána s velkým zájmem a probudila jejich aktivitu. Žáci dostali prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. 4. Výsledky vzdělávání Ve školním roce 2008/09 vycházela pouze jedna pátá třída. Na víceletá gymnázia se dostalo 9 žáků - 37,5 %. Tabulka : víceletá gymnázia/ specializované školy / ostatní základní školy / 09 5.A Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 2 10 Ostatní ZŠ B Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia 9 53 % Specializované ZŠ 2 12 Ostatní ZŠ 6 35 Celkově Víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 4 11 Ostatní ZŠ

10 Školní klima Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Škola tím, že organizuje vzdělávání pouze žákům mladšího školního věku, vytváří pozitivní takřka rodinné zázemí. Partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem jsou dobré. Z rozhovorů vyplývá, že žáci se ve škole cítí většinou dobře, jsou spokojeni se vzděláváním, skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupem, s kolektivem třídy, s používáním pomůcek a nabídkou zájmových kroužků.velmi pozitivní bylo, že na škole pracovali 3 učitelé - muži a 3 speciální pedagogové. Spolupráce s rodiči Vztahy s rodiči byly dobré, rodiče spolupracovali a měli o školu zájem. Z průzkumu vzešlo, že by přivítali větší aktualizaci webových stránek školy. Rodiče byli informováni o prospěchu, chování žáků i s děním ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a třikrát ročně na třídních schůzkách. Ředitel školy se scházel pravidelně se zástupci rodičů. Rodiče využívali možnost individuálních konzultací. Pozitivní bylo i slovní hodnocení učitele, rodičů i sebehodnocení žáků v žákovských knížkách / vlastní navržená žákovská knížka k ŠVP Jarov Malá škola pro všechny / po jednotlivých čtvrtletích školní práce. Zavedli jsme týdenní plány ve školní družině a metodě Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj., zde byli rodiče podrobněji informováni o dění i samotném žákovi.někteří rodiče pomáhali přímo třídnímu učiteli, vedli kroužky na škole a spolupracovali s rodilými mluvčími. Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku působí na škole pětičlenná školská rada. Po volbách nastoupila nová školská rada ve složení. : za rodiče paní Holanová a p. Barešová za školu Dr. Kačírková a Mgr. Kaňková za MČ p.benda a p. Plíva. ŠR se podílela na řešení aktuálních problémů školy- hlavně v oblasti získávání finančních prostředků na velké opravy, schvalováním nových metodických materiálů a projednáváním dlouhodobých závěrů školy. Škola má dobrá vztahy se zřizovatelem. Výchovné poradenství Na škole se pracovalo s ŠVP Jarov Malá škola pro všechny.postupně školní vzdělávací program nabíhal v 1.a2. třídě a v ostatních byl obsah podle časové dotace Obecné a Základní školy.v období pracovali na škole 3 speciální pedagogové. Mgr. Prášilová, Hovorka a Filipiová, která koordinuje, organizuje a zajišťuje poradenské služby a školní individuálně vzdělávací programy. Vytvořili jsme první podmínky pro vznik školního poradenského pracoviště a přípravné třídy pro žáky posledního ročníku MŠ. Žáci s SPU pracovali ve skupinové nebo individuální integraci. Pomocí individuálních plánů docházelo k úzkému propojení práce učitele s rodinou. Na tyto žáky dostávala škola dvakrát ročně příspěvek na integraci. 10

11 Příspěvek sloužil k financování pedagogů a k nákupu specifických pomůcek. Do pecializované třídy / skupinová integrace / byli zařazováni žáci ze dvou ročníků. V individuální itegraci prováděl Mgr. Hovorka kompenzaci vývojových poruch učení. Škola měla přidělenou psycholožku Mgr. Majerovou. Prevence sociálně patologických jevů K vyzkoušenému modelu prevence z minulých let, kde byly preventivní programy vypracovány pro žáky tříd / formou besed s aktivním zapojení žáků / a komponovaných programů pro žáky tříd/ forma přednášky, praktické ukázky a řízeného rozhovoru /. Zaměřili jsme se na tématiku: - Násilí mezi dětmi, vztahy a tvorba kolektivu, kladné působení žáků ve skupině. - Seznámení žáků s možnými riziky spojenými se závislostí. - Posílení schopnosti obrany před těmito patologickými jevy. S dětmi pracovala p. Kekulová a p. Šmolka z Občanského sdružení Život bez závislostí p. poručík Holub z Policie ČR p.ing. Chmelař a vyškolení preventisté z Útvaru prevence MP hl.m. Prahy Dr. Tesařová Komponovaný program primární prevence Snažili jsme se o vypracování funkčního systému prevence žáků, vypracovali jsme školní preventivní program, začlenili ho do jednotlivých ročníků a do výchovy ke zdraví v ŠVP. Pan učitel Hora pracoval jako školní metodik prevence. Práce třídního učitele Učitelé vytvářeli podnětné prostředí, zapojovali se do školních projektů, individuálně přistupovali k žákům s SPU a nadanými dětmi. Vlastní schopnosti, dovednosti a nápady se využívaly v různých soutěžích. Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učitel i, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. 11

12 Řízení školy Plánování Snažili jsme se o vytvoření partnerských vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a bezpečné prostředí na 1. stupni ZŠ.Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje, která vycházela z postupného zavádění ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. Prostřednictvím ročních plánů práce docházelo k sladění : 1/ plánů metodického sdružení dle plánů ročníkových garantů 2/ plánů výchovného poradce 3/ plánů DVP aktualizace hlavních požadavků vzdělávání pedagogů 4/ plánů metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Na jednotlivé týdny školního roku byly vypracovány dílčí krátkodobé plány, které detailně zobrazovaly dění ve škole. V oblasti lidských zdrojů se podařilo sestavit stabilní pedagogický sbor, pozitivně kooperující a dotvářející ŠVP. Zpětnou vazbou docházelo k diskusi a následnému přehodnocení vzdělávacího programu. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu. Organizace školy Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých součástí školy prostřednictvím porad vedení, provozních porad, pedagogických rad a systému vnitřních předpisů, které stanovovaly pravidla činnosti školy. Důležitou roli v organizaci měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. V rozvrhu hodin byly respektovány hygienické požadavky. Podařilo se odstranit problémy s nástupem metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. / plynulý přechod mezi dopoledním a odpoledním zaměstnáním žáků /. Týdenní plány zajišťovaly přenos informací a v oblasti metodické se garanti pravidelně scházeli s učiteli. 12

13 Organizační schéma školy ZŠ V Zahrádkách Personální práce Vytvořil se pevný kolektiv spolupracovníků, který upřesňuje týmovou spolupráci.vedení školy se opíralo o vypracovaný systém vzdělávání pedagogických pracovníků. Přivítali jsme hlavně školení v oblasti činnostního učení, která byla hrazena z ESF a finanční pro středky jsme mohli použít v dalších oblastech / ITC, interaktivní výuka. apod./. Školení pedagogů bylo jedním hlediskem pro sestavení pravidel osobního hodnocení.vedení motivuje pracovníky k zapojení do vzdělávání.pro zkvalitnění práce škola odebírala časo pisy : Učitelské noviny, Moderní vyučování, Rodina a škola, Prevence, Závislosti, Pastelka. Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhů a výsledků vzdělávání. Na základě plánu kontrol, který byl sestaven na základě hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupce, vnitřní kontrolní činnosti a lhůtníku kontrol, byly stanoveny formy a prostředky vnitřní kontroly.součástí byl i plán hospitační a kontrolní činnosti a byla stanovena pravidla osobního ohodnocení pracovníků. Úroveň výsledků práce školy, závěr Škola efektivně využívala všechny lidské, materiální a finanční zdroje. Vlastní hodnocení školy bývá výchozím bodem k systematickému a plánovanému hodnocení školy. S náběhem ŠVP- Jarov docházelo k postupným změnám v pohledu na klíčové kompetence a jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu.. Na základě srovnávacích testů škola pracovala přibližně na stejné úrovni ve srovnání s ostatními školami v ČR. Zlepšilo se procento přijatých žáků na víceletá gymnázia. Škola se pravidelně prezentovala na veřejnosti, má vlastní webové stránky, které podle svých možností pravidelně aktualizovala. Žáci se účast nili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. V metodické oblasti byly položeny základy k zavedení informačního systému školy, individuální integraci žáků a jejich náprav, a zkvalitnění výuky anglického jazyka. 13

14 Oblasti, ve kterých škola dosahuje bodrých výsledků 1/ - Na škole je pouze 1. stupeň ZŠ 2/ - Dobrá spolupráce s MŠ 3/ - Optimální náběh počátečního vzdělávání a tvorba kolektivu v 1.třídách 4/ - Pohled na integraci 5/ - Technika ve vyučování 6/ - Zavedení metody Napříč předměty v Aj s rodilým mluvčím 7/ - Informatika 8/ - Školní družina 9/ - Zapojení tříd do soutěží 1. stupně 10/-Úspěšnost přijetí žáků na víceletá gymnázia 11/- Školní jídelna diety Oblasti, ve kterých se úroveň vzdělání může zlepšit 1/ - Zlepšit informační systém 2/ - Častější aktualizace webových stránek 3/ - ŠD výstupy klíčových kompetencí ve vlastním ŠVP 4/ - Hodnocení klíčových kompetencí za 1. období Návrh opatření 1/ - Ve školním roce / 10 provést výstupy klíčových kompetencí ze ŠVP Jarov-Malá škola pro všechny 2/ - Rozhovory s učiteli 3/ - Dotazníky pro rodiče / vyhodnocení / 4/ - Srovnávací testy ročník 5/ - Diskuse o ŠVP Jarov závěry přenést do digitální podoby 6/ - Výchovu ke zdraví a enviromentální výchovu zanést do Map činností 7/ - V materiální oblasti připravit opravu a přestavbu pavilonu ŠD 8/ - Doplnit vybavení školního hřiště 14

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Plán práce pro školní rok 2015/16

Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola a mateřská škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola Obsah : Organizační část Pedagogická část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9. 2015 - projednání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008 Obsah : Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008 1. Pedagogické obsazení počet žáků 2. Vzdělávací proces 3. Prospěch a chování žáků 4. Mimoškolní činnost 5. Činnost školy 6. Revize, kontroly 7. Školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více