VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání... 9 Školní klima Řízení školy. 11 Úroveň výsledků práce školy,vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou srpen Vlastní hodnocení schválila Rada školy září Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky vzdělávání žáků 3.a 5. tříd. c) výsledky ověřování klíčových kompetencí žáků 1. a 2. tříd. d) motivační rozhovory s pedagogy, e) záznamy z hospitační činnosti, f) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 V roce na naší škole započaly změny SWOT analýzou, která předznamenala vznik nového školního vzdělávacího programu. Stanovili jsme si na jedné straně silné stránky školy / na čem by škola měla stavět/ a příležitosti školy / co by měla využít / - na druhé straně slabé stránky školy/ co by se mělo řešit/ a hrozby pro školu / co nás ohrožuje /. Koncepčním záměrem školy byl důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smyslnost učení a spolupráce. 1.2 Vzdělávací program školy Na ZŠ V Zahrádkách se vyučovalo ve všech ročnících prvního stupně podle vzdělávacího programu Obecná škola, /č.j /97-20/ Základní škola,/č. j.16847/96-2/ se realizovala ve specializovaných třídách prvního stupně ZŠ. Život školy však v tomto období výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Zjistili jsme, že se v první řadě musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl a porozumět novým pojmům.konkretizovali jsme obecné cíle RVP pro naši praxi. Zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení.plánovali jsme v souvislostech.diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů.konkretizovali jsme výstupy v jednotlivých předmětech, rozpracovali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. / výstupy 3. a 5. ročník období / Zpočátku jsme využívali zkušeností jiných pilotních škol a zaměřili se na nové efektivní metody práce. Jednou z priorit se stalo vzdělávání pedagogů. Práci nad ŠVP řídil školní koordinátor Mgr. Hovorka David. Týmová práce na školním vzdělávacím programu zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2 005/2006 jsme vytvořili první verzi ŠVP Jarov / Malá škola pro všechny / jsme začali ověřovat pracovní verzi ŠVP v hlavních předmětech / Ma, Čj, Prv./ a od září se začal ověřovat školní vzdělávací program ve všech předmětech a ročnících na škole. Současně byla propojena Metoda napříč předměty s rodilým mluvčím / Aj od 1. ročníku / s výukou angličtiny v ročníku. Ve školním roce 2 008/2 009 byla ve ŠVP rozpracována enviromentální výchova a výchova ke zdraví ve všech ročnících s výstupy klíčových kompetencí v 1. a 2. období. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení. Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na druh jejich omezení, zejména však v českém a cizím jazyce, podle potřeby v dalších předmětech. Na 1. stupni probíhala pravidelně náprava u žáků s SPU. Na škole dobíhá program specializovaných tříd pro žáky s poruchami učení, který bude ukončen ve školním roce 2 009/ Vzdělávání nadaných žáků škola podporovala individuálním přístupem (náročnější úkoly) a možností účastnit se různých soutěží (Logik, Matematický klokan, recitační soutěž, pěvecká soutěž, sportovní soutěže, olympiády, ). 4

5 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: budova školy,tělocvična, jídelna budova ŠD, hřiště Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/2008 9/1 212/8 23,6/8 Školní rok 2008/ /1 233/10 23,3/10 A/ Investice ve formě velkých oprav Ve školním roce 2007/08 byla dokončena rekonstrukce šesti sociálních zařízení pro žáky v celkové hodnotě Kč. Ve školním roce 2 008/09 škola započala první etapu výměny horizontálních rozvodů tepla / Kč / B/ Finanční prostředky z rozpočtu školy 07/08 Škola provedla výměnu hlavní vodovodní přípojky vody / Kč/ Havárie přípojky tepla do školní družiny / Kč / Oprava betonových cest k ŠD / Kč / Rekonstrukci sborovny / Kč / Instalace PC techniky, vytvoření nových učeben, přesměrování Internetu a vytvoření Vlastního školního počítačového systému. 08/09 Oprava střechy / Kč/ Rekonstrukce školní jídelny a vývařovny / Kč / Opravy v kotelně / Kč / Oprava ŠD stáhnutí věnce / Kč / Malování / Kč / Rekonstrukce PC učeben / Kč / Oprava zahradního domečku / Kč / Technický stav budov byl většinou dobrý. Na škole se zlepšily hygienické podmínky díky rekonstrukci WC, školní jídelny a tříd. Estetická úroveň vnitřních prostor byla velmi dobrá. 2.2 Personální podmínky Ve školním roce /08 byl pedagogický sbor zcela stabilní / neměnil se počet tříd 9/2 * specializované třídy pro žáky s SPU. 5

6 08/09 při lednovém zápisu žáků do 1. ročníku byly zapsány dvě první třídy a končila školní docházku 5. specializovaná třída pro žáky s SPU./ počet tříd zůstal stejný,pouze se zvýšil počet žáků na škole /. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce Mgr. Filipiovou, metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Horu, metodika enviromentální výchovy Mgr. Pokornou a garanty jednotlivých metodických sdružení včetně školní družiny. Počet ped. pracovníků Z toho žen Věkový průměr Školní rok 2007/ /5 11/5 46,6/46,2 Školní rok 2008/ /6 11/6 47/47 /Učitelé/vychovatelé / Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ ,315/5,0 11,315/5,0 Školní rok 2008/ ,59/5,39 12,59/5,39 K byl počet žáků 220. / 212 / 8 * / a k se počet žáků zvýšil na 243 / 233/ 10* / nastoupila do 1. ročníku paní učitelka Mgr. Daňková.Zvýšený počet žáků vyvolal i nárůst počtu žáků zapsaných do školní družiny. Tato otázka byla vyřešena zvýšením úvazku Mgr. Pelcové o 0,39 v ŠD. Postupně se mění zaměření školy, škola více jak 20 let pracovala v oblasti specializovaných tříd / pro žáky s poruchami učení a chování /. Na škole bude tento program ukončen ve školním roce 2 009/10. Žáci s SPU budou zařazováni do běžných tříd 1. stupně a budou navštěvovat nápravy se speciálním pedagogem. / často v těchto třídách řešíme obsazenost žáků / Škola se již pět let specializuje na metodu Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. V oblasti nepedagogických pracovníků odešel v lednu pan Petras a přišel pan Zeman/školník/ a za paní Křížovou nastoupila paní Vlasáková / jako hospodářka školy /. 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,4 Zvýšení nenárokových složek platu / celkem Kč Integrace Dotace od zřizovatele / provoz / Kč 6

7 Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,55 Účelová neinvestiční dotace 1. Zvýšení nenárokových složek celkem Kč platu na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. pr Kč na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů amotivačních složek mezd-nped.pr Kč na platy odvody Dotace od zřizovatele / provoz / Kč Finanční prostředky přicházely pravidelně na účet školy a byly rovnoměrně čerpány. 3. Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z postupného zavádění ŠVP / 1. a 2. ročník /, následném vyhodnocení období školního roku, z vlastních Map činností učitelů jednotlivých ročníků, kde dochází k přímému propojení klíčových kompetencí s různými metodami a formami práce. Vycházíme z výsledků hospitační činnosti, výsledků přijímacího řízení na víceletá gymnázia a odchodu žáků do specializovaných škol po 5. ročníku. Hlavní prioritou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě plánu na školní rok /08 /I / a /09 /II/ došlo ke stanovení hlavních oblastí vzdělávání a jejich financování. I. Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP zavádění do praxe - Zavedení Mapy činností a její vliv na průřezová témata 7

8 - Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách / ŠVP- Jarov / - Průřezová témata - Klíčové kompetence - Činnostní učení ukázkové hodiny Speciální pedagogika - Práce s dětmi s SPU v ŠVP - Individuální integrace - Prevence, násilí,drogy,zdravý způsob života - Enviromentální výchova Oblast informační a komunikační technologie Oblast jazyků - Rozvoj počítačové gramotnosti učitelů - Interaktivní tabule - anglický jazyk vytváření podmínek propojování angličtiny a metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP Jarov v školní družině Didaktika tělesné výchovy - Tanec v hodinách Tv Předpokládaná částka /ONIV / pro školní rok 07/08 byla Kč a na následný školní rok po zvýšení ONIV byla Kč. / předpokládáme, že částku nevyčerpáme z důvodu SEF / II. -Došlo k posílení významu činnostního učení / bezplatné školení z SEF / -Zavedení Mapy činností do metodických plánů -Stanovení a kontrola průřezových témat ve 2. ročníku -Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách /Mapy činností/ -Besedy a aktualizace nad ŠVP Jarov/ roč./ -Výchova enviromentální rozpracování klíčových kompetencí do jednotlivých ročníků -Výchova ke zdraví rozpracování klíčových kompetencí do ročníků -V oblasti speciální pedagogiky došlo k přehodnocení pohledu na skupinovou integraci a přechod na individuální integraci žáků s SPU do běžných tříd. -V ŠVP Jarov jsme se zamýšleli nad prací s nadanými žáky -V prevenci násilí došlo k rozšíření spolupráce s Městskou Policií -V oblasti informační a komunikační technologie došlo k vyššímu využití interaktivní tabule ve vzdělávání žáků. Škola získala darem 4 přenosné počítače a zavedla Internet do několika nových učeben. -V oblasti jazyků započala diskuse o nových učebnicích angličtiny. 8

9 -V pedagogice mimo vyučování byly stanoveny klíčové kompetence a jejich propojování s ŠVP Jarov. Paní vychovatelka Lišková si zvyšovala kvalifikaci v ŠD. Hlavním cílem naplňování klíčových kompetencí nebylo získávání maximálních znalostí, ale aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, aby spolupracoval v kolektivu a naučil se jednat s lidmi. V příštím školním roce dojde k vyhodnocení celého prvního období a diskuse nad naším ŠVP Jarov. V hodinách většinou vyučující volili a pracovali s přiměřenými cíli, respektovali přiměřené tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Učitelé často zařa zovali skupinovou práci, využívali projektové vyučování a činnostní učení.přesvědčili jsme se,že některé učivo se neobejde bez mechanického a aktivního procvičování/hra/. Je zapo třebí dostatek vůle a vnitřní motivace k učení. Učitelé běžně využívali ve výuce PC techniku, diaprojektory, interaktivní tabule, video,dvd, žáky byla výuka přijímána s velkým zájmem a probudila jejich aktivitu. Žáci dostali prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. 4. Výsledky vzdělávání Ve školním roce 2008/09 vycházela pouze jedna pátá třída. Na víceletá gymnázia se dostalo 9 žáků - 37,5 %. Tabulka : víceletá gymnázia/ specializované školy / ostatní základní školy / 09 5.A Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 2 10 Ostatní ZŠ B Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia 9 53 % Specializované ZŠ 2 12 Ostatní ZŠ 6 35 Celkově Víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 4 11 Ostatní ZŠ

10 Školní klima Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Škola tím, že organizuje vzdělávání pouze žákům mladšího školního věku, vytváří pozitivní takřka rodinné zázemí. Partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem jsou dobré. Z rozhovorů vyplývá, že žáci se ve škole cítí většinou dobře, jsou spokojeni se vzděláváním, skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupem, s kolektivem třídy, s používáním pomůcek a nabídkou zájmových kroužků.velmi pozitivní bylo, že na škole pracovali 3 učitelé - muži a 3 speciální pedagogové. Spolupráce s rodiči Vztahy s rodiči byly dobré, rodiče spolupracovali a měli o školu zájem. Z průzkumu vzešlo, že by přivítali větší aktualizaci webových stránek školy. Rodiče byli informováni o prospěchu, chování žáků i s děním ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a třikrát ročně na třídních schůzkách. Ředitel školy se scházel pravidelně se zástupci rodičů. Rodiče využívali možnost individuálních konzultací. Pozitivní bylo i slovní hodnocení učitele, rodičů i sebehodnocení žáků v žákovských knížkách / vlastní navržená žákovská knížka k ŠVP Jarov Malá škola pro všechny / po jednotlivých čtvrtletích školní práce. Zavedli jsme týdenní plány ve školní družině a metodě Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj., zde byli rodiče podrobněji informováni o dění i samotném žákovi.někteří rodiče pomáhali přímo třídnímu učiteli, vedli kroužky na škole a spolupracovali s rodilými mluvčími. Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku působí na škole pětičlenná školská rada. Po volbách nastoupila nová školská rada ve složení. : za rodiče paní Holanová a p. Barešová za školu Dr. Kačírková a Mgr. Kaňková za MČ p.benda a p. Plíva. ŠR se podílela na řešení aktuálních problémů školy- hlavně v oblasti získávání finančních prostředků na velké opravy, schvalováním nových metodických materiálů a projednáváním dlouhodobých závěrů školy. Škola má dobrá vztahy se zřizovatelem. Výchovné poradenství Na škole se pracovalo s ŠVP Jarov Malá škola pro všechny.postupně školní vzdělávací program nabíhal v 1.a2. třídě a v ostatních byl obsah podle časové dotace Obecné a Základní školy.v období pracovali na škole 3 speciální pedagogové. Mgr. Prášilová, Hovorka a Filipiová, která koordinuje, organizuje a zajišťuje poradenské služby a školní individuálně vzdělávací programy. Vytvořili jsme první podmínky pro vznik školního poradenského pracoviště a přípravné třídy pro žáky posledního ročníku MŠ. Žáci s SPU pracovali ve skupinové nebo individuální integraci. Pomocí individuálních plánů docházelo k úzkému propojení práce učitele s rodinou. Na tyto žáky dostávala škola dvakrát ročně příspěvek na integraci. 10

11 Příspěvek sloužil k financování pedagogů a k nákupu specifických pomůcek. Do pecializované třídy / skupinová integrace / byli zařazováni žáci ze dvou ročníků. V individuální itegraci prováděl Mgr. Hovorka kompenzaci vývojových poruch učení. Škola měla přidělenou psycholožku Mgr. Majerovou. Prevence sociálně patologických jevů K vyzkoušenému modelu prevence z minulých let, kde byly preventivní programy vypracovány pro žáky tříd / formou besed s aktivním zapojení žáků / a komponovaných programů pro žáky tříd/ forma přednášky, praktické ukázky a řízeného rozhovoru /. Zaměřili jsme se na tématiku: - Násilí mezi dětmi, vztahy a tvorba kolektivu, kladné působení žáků ve skupině. - Seznámení žáků s možnými riziky spojenými se závislostí. - Posílení schopnosti obrany před těmito patologickými jevy. S dětmi pracovala p. Kekulová a p. Šmolka z Občanského sdružení Život bez závislostí p. poručík Holub z Policie ČR p.ing. Chmelař a vyškolení preventisté z Útvaru prevence MP hl.m. Prahy Dr. Tesařová Komponovaný program primární prevence Snažili jsme se o vypracování funkčního systému prevence žáků, vypracovali jsme školní preventivní program, začlenili ho do jednotlivých ročníků a do výchovy ke zdraví v ŠVP. Pan učitel Hora pracoval jako školní metodik prevence. Práce třídního učitele Učitelé vytvářeli podnětné prostředí, zapojovali se do školních projektů, individuálně přistupovali k žákům s SPU a nadanými dětmi. Vlastní schopnosti, dovednosti a nápady se využívaly v různých soutěžích. Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učitel i, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. 11

12 Řízení školy Plánování Snažili jsme se o vytvoření partnerských vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a bezpečné prostředí na 1. stupni ZŠ.Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje, která vycházela z postupného zavádění ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. Prostřednictvím ročních plánů práce docházelo k sladění : 1/ plánů metodického sdružení dle plánů ročníkových garantů 2/ plánů výchovného poradce 3/ plánů DVP aktualizace hlavních požadavků vzdělávání pedagogů 4/ plánů metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Na jednotlivé týdny školního roku byly vypracovány dílčí krátkodobé plány, které detailně zobrazovaly dění ve škole. V oblasti lidských zdrojů se podařilo sestavit stabilní pedagogický sbor, pozitivně kooperující a dotvářející ŠVP. Zpětnou vazbou docházelo k diskusi a následnému přehodnocení vzdělávacího programu. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu. Organizace školy Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých součástí školy prostřednictvím porad vedení, provozních porad, pedagogických rad a systému vnitřních předpisů, které stanovovaly pravidla činnosti školy. Důležitou roli v organizaci měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. V rozvrhu hodin byly respektovány hygienické požadavky. Podařilo se odstranit problémy s nástupem metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. / plynulý přechod mezi dopoledním a odpoledním zaměstnáním žáků /. Týdenní plány zajišťovaly přenos informací a v oblasti metodické se garanti pravidelně scházeli s učiteli. 12

13 Organizační schéma školy ZŠ V Zahrádkách Personální práce Vytvořil se pevný kolektiv spolupracovníků, který upřesňuje týmovou spolupráci.vedení školy se opíralo o vypracovaný systém vzdělávání pedagogických pracovníků. Přivítali jsme hlavně školení v oblasti činnostního učení, která byla hrazena z ESF a finanční pro středky jsme mohli použít v dalších oblastech / ITC, interaktivní výuka. apod./. Školení pedagogů bylo jedním hlediskem pro sestavení pravidel osobního hodnocení.vedení motivuje pracovníky k zapojení do vzdělávání.pro zkvalitnění práce škola odebírala časo pisy : Učitelské noviny, Moderní vyučování, Rodina a škola, Prevence, Závislosti, Pastelka. Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhů a výsledků vzdělávání. Na základě plánu kontrol, který byl sestaven na základě hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupce, vnitřní kontrolní činnosti a lhůtníku kontrol, byly stanoveny formy a prostředky vnitřní kontroly.součástí byl i plán hospitační a kontrolní činnosti a byla stanovena pravidla osobního ohodnocení pracovníků. Úroveň výsledků práce školy, závěr Škola efektivně využívala všechny lidské, materiální a finanční zdroje. Vlastní hodnocení školy bývá výchozím bodem k systematickému a plánovanému hodnocení školy. S náběhem ŠVP- Jarov docházelo k postupným změnám v pohledu na klíčové kompetence a jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu.. Na základě srovnávacích testů škola pracovala přibližně na stejné úrovni ve srovnání s ostatními školami v ČR. Zlepšilo se procento přijatých žáků na víceletá gymnázia. Škola se pravidelně prezentovala na veřejnosti, má vlastní webové stránky, které podle svých možností pravidelně aktualizovala. Žáci se účast nili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. V metodické oblasti byly položeny základy k zavedení informačního systému školy, individuální integraci žáků a jejich náprav, a zkvalitnění výuky anglického jazyka. 13

14 Oblasti, ve kterých škola dosahuje bodrých výsledků 1/ - Na škole je pouze 1. stupeň ZŠ 2/ - Dobrá spolupráce s MŠ 3/ - Optimální náběh počátečního vzdělávání a tvorba kolektivu v 1.třídách 4/ - Pohled na integraci 5/ - Technika ve vyučování 6/ - Zavedení metody Napříč předměty v Aj s rodilým mluvčím 7/ - Informatika 8/ - Školní družina 9/ - Zapojení tříd do soutěží 1. stupně 10/-Úspěšnost přijetí žáků na víceletá gymnázia 11/- Školní jídelna diety Oblasti, ve kterých se úroveň vzdělání může zlepšit 1/ - Zlepšit informační systém 2/ - Častější aktualizace webových stránek 3/ - ŠD výstupy klíčových kompetencí ve vlastním ŠVP 4/ - Hodnocení klíčových kompetencí za 1. období Návrh opatření 1/ - Ve školním roce / 10 provést výstupy klíčových kompetencí ze ŠVP Jarov-Malá škola pro všechny 2/ - Rozhovory s učiteli 3/ - Dotazníky pro rodiče / vyhodnocení / 4/ - Srovnávací testy ročník 5/ - Diskuse o ŠVP Jarov závěry přenést do digitální podoby 6/ - Výchovu ke zdraví a enviromentální výchovu zanést do Map činností 7/ - V materiální oblasti připravit opravu a přestavbu pavilonu ŠD 8/ - Doplnit vybavení školního hřiště 14

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce pro školní rok 2015/16

Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola a mateřská škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola Obsah : Organizační část Pedagogická část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9. 2015 - projednání

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více