VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání... 9 Školní klima Řízení školy. 11 Úroveň výsledků práce školy,vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Úvod Toto hodnocení je zpracované za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán pedagogickou radou v září Vlastní hodnocení školy bylo projednáno pedagogickou radou srpen Vlastní hodnocení schválila Rada školy září Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy, ) a dokumentace žáků, b) výsledky vzdělávání žáků 3.a 5. tříd. c) výsledky ověřování klíčových kompetencí žáků 1. a 2. tříd. d) motivační rozhovory s pedagogy, e) záznamy z hospitační činnosti, f) vnitřní statistické ukazatele (výsledky přijímacích řízení, studijní výsledky, ). 3

4 1 Vzdělávací program školy 1.1 V roce na naší škole započaly změny SWOT analýzou, která předznamenala vznik nového školního vzdělávacího programu. Stanovili jsme si na jedné straně silné stránky školy / na čem by škola měla stavět/ a příležitosti školy / co by měla využít / - na druhé straně slabé stránky školy/ co by se mělo řešit/ a hrozby pro školu / co nás ohrožuje /. Koncepčním záměrem školy byl důraz na vytvoření bezpečného prostředí, smyslnost učení a spolupráce. 1.2 Vzdělávací program školy Na ZŠ V Zahrádkách se vyučovalo ve všech ročnících prvního stupně podle vzdělávacího programu Obecná škola, /č.j /97-20/ Základní škola,/č. j.16847/96-2/ se realizovala ve specializovaných třídách prvního stupně ZŠ. Život školy však v tomto období výrazně ovlivnila tvorba vlastního školního vzdělávacího programu. Zjistili jsme, že se v první řadě musíme podrobně seznámit s RVP, pochopit jeho smysl a porozumět novým pojmům.konkretizovali jsme obecné cíle RVP pro naši praxi. Zamýšleli se nad vhodnými a efektivními metodami výuky a nad odpovídajícími metodami hodnocení.plánovali jsme v souvislostech.diskutovali jsme o způsobech dosahování klíčových kompetencí a cílů.konkretizovali jsme výstupy v jednotlivých předmětech, rozpracovali jsme učivo a průřezová témata do ročníků. / výstupy 3. a 5. ročník období / Zpočátku jsme využívali zkušeností jiných pilotních škol a zaměřili se na nové efektivní metody práce. Jednou z priorit se stalo vzdělávání pedagogů. Práci nad ŠVP řídil školní koordinátor Mgr. Hovorka David. Týmová práce na školním vzdělávacím programu zlepšila vztahy mezi pedagogy. V závěru školního roku 2 005/2006 jsme vytvořili první verzi ŠVP Jarov / Malá škola pro všechny / jsme začali ověřovat pracovní verzi ŠVP v hlavních předmětech / Ma, Čj, Prv./ a od září se začal ověřovat školní vzdělávací program ve všech předmětech a ročnících na škole. Současně byla propojena Metoda napříč předměty s rodilým mluvčím / Aj od 1. ročníku / s výukou angličtiny v ročníku. Ve školním roce 2 008/2 009 byla ve ŠVP rozpracována enviromentální výchova a výchova ke zdraví ve všech ročnících s výstupy klíčových kompetencí v 1. a 2. období. Další prioritou, kterou jsme si od počátku stanovili, bylo vytváření bezpečného prostředí. Pozměnili jsme přístup k žákům a metody práce. Celkově jsme přehodnotili smysl vzdělávání. Žák se měl stát partnerem, který může mít vliv na průběh učení. Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na druh jejich omezení, zejména však v českém a cizím jazyce, podle potřeby v dalších předmětech. Na 1. stupni probíhala pravidelně náprava u žáků s SPU. Na škole dobíhá program specializovaných tříd pro žáky s poruchami učení, který bude ukončen ve školním roce 2 009/ Vzdělávání nadaných žáků škola podporovala individuálním přístupem (náročnější úkoly) a možností účastnit se různých soutěží (Logik, Matematický klokan, recitační soutěž, pěvecká soutěž, sportovní soutěže, olympiády, ). 4

5 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiální podmínky Provoz školy byl zajištěn ve 2 objektech, které jsou v těsné blízkosti: budova školy,tělocvična, jídelna budova ŠD, hřiště Počet žáků a tříd: Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků ve třídě Školní rok 2007/2008 9/1 212/8 23,6/8 Školní rok 2008/ /1 233/10 23,3/10 A/ Investice ve formě velkých oprav Ve školním roce 2007/08 byla dokončena rekonstrukce šesti sociálních zařízení pro žáky v celkové hodnotě Kč. Ve školním roce 2 008/09 škola započala první etapu výměny horizontálních rozvodů tepla / Kč / B/ Finanční prostředky z rozpočtu školy 07/08 Škola provedla výměnu hlavní vodovodní přípojky vody / Kč/ Havárie přípojky tepla do školní družiny / Kč / Oprava betonových cest k ŠD / Kč / Rekonstrukci sborovny / Kč / Instalace PC techniky, vytvoření nových učeben, přesměrování Internetu a vytvoření Vlastního školního počítačového systému. 08/09 Oprava střechy / Kč/ Rekonstrukce školní jídelny a vývařovny / Kč / Opravy v kotelně / Kč / Oprava ŠD stáhnutí věnce / Kč / Malování / Kč / Rekonstrukce PC učeben / Kč / Oprava zahradního domečku / Kč / Technický stav budov byl většinou dobrý. Na škole se zlepšily hygienické podmínky díky rekonstrukci WC, školní jídelny a tříd. Estetická úroveň vnitřních prostor byla velmi dobrá. 2.2 Personální podmínky Ve školním roce /08 byl pedagogický sbor zcela stabilní / neměnil se počet tříd 9/2 * specializované třídy pro žáky s SPU. 5

6 08/09 při lednovém zápisu žáků do 1. ročníku byly zapsány dvě první třídy a končila školní docházku 5. specializovaná třída pro žáky s SPU./ počet tříd zůstal stejný,pouze se zvýšil počet žáků na škole /. Škola měla kvalifikovaného výchovného poradce Mgr. Filipiovou, metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Horu, metodika enviromentální výchovy Mgr. Pokornou a garanty jednotlivých metodických sdružení včetně školní družiny. Počet ped. pracovníků Z toho žen Věkový průměr Školní rok 2007/ /5 11/5 46,6/46,2 Školní rok 2008/ /6 11/6 47/47 /Učitelé/vychovatelé / Úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Celkem úvazků Aprobovaných úvazků Školní rok 2007/ ,315/5,0 11,315/5,0 Školní rok 2008/ ,59/5,39 12,59/5,39 K byl počet žáků 220. / 212 / 8 * / a k se počet žáků zvýšil na 243 / 233/ 10* / nastoupila do 1. ročníku paní učitelka Mgr. Daňková.Zvýšený počet žáků vyvolal i nárůst počtu žáků zapsaných do školní družiny. Tato otázka byla vyřešena zvýšením úvazku Mgr. Pelcové o 0,39 v ŠD. Postupně se mění zaměření školy, škola více jak 20 let pracovala v oblasti specializovaných tříd / pro žáky s poruchami učení a chování /. Na škole bude tento program ukončen ve školním roce 2 009/10. Žáci s SPU budou zařazováni do běžných tříd 1. stupně a budou navštěvovat nápravy se speciálním pedagogem. / často v těchto třídách řešíme obsazenost žáků / Škola se již pět let specializuje na metodu Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. V oblasti nepedagogických pracovníků odešel v lednu pan Petras a přišel pan Zeman/školník/ a za paní Křížovou nastoupila paní Vlasáková / jako hospodářka školy /. 2.3 Finanční podmínky Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,4 Zvýšení nenárokových složek platu / celkem Kč Integrace Dotace od zřizovatele / provoz / Kč 6

7 Státní rozpočet v roce Neinvestiční prostředky celkem Kč Platy OON Odvody ONIV Pracovníci 28,55 Účelová neinvestiční dotace 1. Zvýšení nenárokových složek celkem Kč platu na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. pr Kč na platy odvody Zvýšení nenárokových složek platů amotivačních složek mezd-nped.pr Kč na platy odvody Dotace od zřizovatele / provoz / Kč Finanční prostředky přicházely pravidelně na účet školy a byly rovnoměrně čerpány. 3. Průběh vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání vychází zejména z postupného zavádění ŠVP / 1. a 2. ročník /, následném vyhodnocení období školního roku, z vlastních Map činností učitelů jednotlivých ročníků, kde dochází k přímému propojení klíčových kompetencí s různými metodami a formami práce. Vycházíme z výsledků hospitační činnosti, výsledků přijímacího řízení na víceletá gymnázia a odchodu žáků do specializovaných škol po 5. ročníku. Hlavní prioritou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě plánu na školní rok /08 /I / a /09 /II/ došlo ke stanovení hlavních oblastí vzdělávání a jejich financování. I. Oblast pedagogiky a psychologie - ŠVP zavádění do praxe - Zavedení Mapy činností a její vliv na průřezová témata 7

8 - Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách / ŠVP- Jarov / - Průřezová témata - Klíčové kompetence - Činnostní učení ukázkové hodiny Speciální pedagogika - Práce s dětmi s SPU v ŠVP - Individuální integrace - Prevence, násilí,drogy,zdravý způsob života - Enviromentální výchova Oblast informační a komunikační technologie Oblast jazyků - Rozvoj počítačové gramotnosti učitelů - Interaktivní tabule - anglický jazyk vytváření podmínek propojování angličtiny a metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Pedagogika mimo vyučování - model ŠVP Jarov v školní družině Didaktika tělesné výchovy - Tanec v hodinách Tv Předpokládaná částka /ONIV / pro školní rok 07/08 byla Kč a na následný školní rok po zvýšení ONIV byla Kč. / předpokládáme, že částku nevyčerpáme z důvodu SEF / II. -Došlo k posílení významu činnostního učení / bezplatné školení z SEF / -Zavedení Mapy činností do metodických plánů -Stanovení a kontrola průřezových témat ve 2. ročníku -Formy a metody práce s dětmi v nových podmínkách /Mapy činností/ -Besedy a aktualizace nad ŠVP Jarov/ roč./ -Výchova enviromentální rozpracování klíčových kompetencí do jednotlivých ročníků -Výchova ke zdraví rozpracování klíčových kompetencí do ročníků -V oblasti speciální pedagogiky došlo k přehodnocení pohledu na skupinovou integraci a přechod na individuální integraci žáků s SPU do běžných tříd. -V ŠVP Jarov jsme se zamýšleli nad prací s nadanými žáky -V prevenci násilí došlo k rozšíření spolupráce s Městskou Policií -V oblasti informační a komunikační technologie došlo k vyššímu využití interaktivní tabule ve vzdělávání žáků. Škola získala darem 4 přenosné počítače a zavedla Internet do několika nových učeben. -V oblasti jazyků započala diskuse o nových učebnicích angličtiny. 8

9 -V pedagogice mimo vyučování byly stanoveny klíčové kompetence a jejich propojování s ŠVP Jarov. Paní vychovatelka Lišková si zvyšovala kvalifikaci v ŠD. Hlavním cílem naplňování klíčových kompetencí nebylo získávání maximálních znalostí, ale aby se žák naučil učit, vyhledávat a zpracovávat informace, aby spolupracoval v kolektivu a naučil se jednat s lidmi. V příštím školním roce dojde k vyhodnocení celého prvního období a diskuse nad naším ŠVP Jarov. V hodinách většinou vyučující volili a pracovali s přiměřenými cíli, respektovali přiměřené tempo žáků a jejich zvláštnosti, používali různé metody a formy práce. Učitelé často zařa zovali skupinovou práci, využívali projektové vyučování a činnostní učení.přesvědčili jsme se,že některé učivo se neobejde bez mechanického a aktivního procvičování/hra/. Je zapo třebí dostatek vůle a vnitřní motivace k učení. Učitelé běžně využívali ve výuce PC techniku, diaprojektory, interaktivní tabule, video,dvd, žáky byla výuka přijímána s velkým zájmem a probudila jejich aktivitu. Žáci dostali prostor pro sebehodnocení a sami zařazovali slovní hodnocení do výuky. 4. Výsledky vzdělávání Ve školním roce 2008/09 vycházela pouze jedna pátá třída. Na víceletá gymnázia se dostalo 9 žáků - 37,5 %. Tabulka : víceletá gymnázia/ specializované školy / ostatní základní školy / 09 5.A Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 2 10 Ostatní ZŠ B Počet přijatých žáků na víceletá gymnázia 9 53 % Specializované ZŠ 2 12 Ostatní ZŠ 6 35 Celkově Víceletá gymnázia % Specializované ZŠ 4 11 Ostatní ZŠ

10 Školní klima Podpora školy žákům, vzájemné vztahy Škola tím, že organizuje vzdělávání pouze žákům mladšího školního věku, vytváří pozitivní takřka rodinné zázemí. Partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a učiteli i žáky navzájem jsou dobré. Z rozhovorů vyplývá, že žáci se ve škole cítí většinou dobře, jsou spokojeni se vzděláváním, skladbou rozvrhu, s osobností učitele i přístupem, s kolektivem třídy, s používáním pomůcek a nabídkou zájmových kroužků.velmi pozitivní bylo, že na škole pracovali 3 učitelé - muži a 3 speciální pedagogové. Spolupráce s rodiči Vztahy s rodiči byly dobré, rodiče spolupracovali a měli o školu zájem. Z průzkumu vzešlo, že by přivítali větší aktualizaci webových stránek školy. Rodiče byli informováni o prospěchu, chování žáků i s děním ve škole průběžně prostřednictvím žákovských knížek a třikrát ročně na třídních schůzkách. Ředitel školy se scházel pravidelně se zástupci rodičů. Rodiče využívali možnost individuálních konzultací. Pozitivní bylo i slovní hodnocení učitele, rodičů i sebehodnocení žáků v žákovských knížkách / vlastní navržená žákovská knížka k ŠVP Jarov Malá škola pro všechny / po jednotlivých čtvrtletích školní práce. Zavedli jsme týdenní plány ve školní družině a metodě Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj., zde byli rodiče podrobněji informováni o dění i samotném žákovi.někteří rodiče pomáhali přímo třídnímu učiteli, vedli kroužky na škole a spolupracovali s rodilými mluvčími. Spolupráce se školskou radou a zřizovatelem Od roku působí na škole pětičlenná školská rada. Po volbách nastoupila nová školská rada ve složení. : za rodiče paní Holanová a p. Barešová za školu Dr. Kačírková a Mgr. Kaňková za MČ p.benda a p. Plíva. ŠR se podílela na řešení aktuálních problémů školy- hlavně v oblasti získávání finančních prostředků na velké opravy, schvalováním nových metodických materiálů a projednáváním dlouhodobých závěrů školy. Škola má dobrá vztahy se zřizovatelem. Výchovné poradenství Na škole se pracovalo s ŠVP Jarov Malá škola pro všechny.postupně školní vzdělávací program nabíhal v 1.a2. třídě a v ostatních byl obsah podle časové dotace Obecné a Základní školy.v období pracovali na škole 3 speciální pedagogové. Mgr. Prášilová, Hovorka a Filipiová, která koordinuje, organizuje a zajišťuje poradenské služby a školní individuálně vzdělávací programy. Vytvořili jsme první podmínky pro vznik školního poradenského pracoviště a přípravné třídy pro žáky posledního ročníku MŠ. Žáci s SPU pracovali ve skupinové nebo individuální integraci. Pomocí individuálních plánů docházelo k úzkému propojení práce učitele s rodinou. Na tyto žáky dostávala škola dvakrát ročně příspěvek na integraci. 10

11 Příspěvek sloužil k financování pedagogů a k nákupu specifických pomůcek. Do pecializované třídy / skupinová integrace / byli zařazováni žáci ze dvou ročníků. V individuální itegraci prováděl Mgr. Hovorka kompenzaci vývojových poruch učení. Škola měla přidělenou psycholožku Mgr. Majerovou. Prevence sociálně patologických jevů K vyzkoušenému modelu prevence z minulých let, kde byly preventivní programy vypracovány pro žáky tříd / formou besed s aktivním zapojení žáků / a komponovaných programů pro žáky tříd/ forma přednášky, praktické ukázky a řízeného rozhovoru /. Zaměřili jsme se na tématiku: - Násilí mezi dětmi, vztahy a tvorba kolektivu, kladné působení žáků ve skupině. - Seznámení žáků s možnými riziky spojenými se závislostí. - Posílení schopnosti obrany před těmito patologickými jevy. S dětmi pracovala p. Kekulová a p. Šmolka z Občanského sdružení Život bez závislostí p. poručík Holub z Policie ČR p.ing. Chmelař a vyškolení preventisté z Útvaru prevence MP hl.m. Prahy Dr. Tesařová Komponovaný program primární prevence Snažili jsme se o vypracování funkčního systému prevence žáků, vypracovali jsme školní preventivní program, začlenili ho do jednotlivých ročníků a do výchovy ke zdraví v ŠVP. Pan učitel Hora pracoval jako školní metodik prevence. Práce třídního učitele Učitelé vytvářeli podnětné prostředí, zapojovali se do školních projektů, individuálně přistupovali k žákům s SPU a nadanými dětmi. Vlastní schopnosti, dovednosti a nápady se využívaly v různých soutěžích. Třídní učitelé vedli a doplňovali dokumentaci žáků své třídy, organizovali akce třídy, zprostředkovávali informace mezi žáky a učitel i, řešili výchovné i vzdělávací problémy, informovali rodiče o prospěchu a chování žáků a akcích, které škola pořádá, poskytovali rodičům individuální konzultace v případě problémů. 11

12 Řízení školy Plánování Snažili jsme se o vytvoření partnerských vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a bezpečné prostředí na 1. stupni ZŠ.Škola měla vypracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje, která vycházela z postupného zavádění ŠVP Jarov Malá škola pro všechny. Prostřednictvím ročních plánů práce docházelo k sladění : 1/ plánů metodického sdružení dle plánů ročníkových garantů 2/ plánů výchovného poradce 3/ plánů DVP aktualizace hlavních požadavků vzdělávání pedagogů 4/ plánů metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. Na jednotlivé týdny školního roku byly vypracovány dílčí krátkodobé plány, které detailně zobrazovaly dění ve škole. V oblasti lidských zdrojů se podařilo sestavit stabilní pedagogický sbor, pozitivně kooperující a dotvářející ŠVP. Zpětnou vazbou docházelo k diskusi a následnému přehodnocení vzdělávacího programu. Hodnocení žáků vycházelo z klasifikačního řádu. Organizace školy Ředitel školy koordinoval práci jednotlivých součástí školy prostřednictvím porad vedení, provozních porad, pedagogických rad a systému vnitřních předpisů, které stanovovaly pravidla činnosti školy. Důležitou roli v organizaci měl školní řád, který vymezil práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. V rozvrhu hodin byly respektovány hygienické požadavky. Podařilo se odstranit problémy s nástupem metody Napříč předměty s rodilým mluvčím v Aj. / plynulý přechod mezi dopoledním a odpoledním zaměstnáním žáků /. Týdenní plány zajišťovaly přenos informací a v oblasti metodické se garanti pravidelně scházeli s učiteli. 12

13 Organizační schéma školy ZŠ V Zahrádkách Personální práce Vytvořil se pevný kolektiv spolupracovníků, který upřesňuje týmovou spolupráci.vedení školy se opíralo o vypracovaný systém vzdělávání pedagogických pracovníků. Přivítali jsme hlavně školení v oblasti činnostního učení, která byla hrazena z ESF a finanční pro středky jsme mohli použít v dalších oblastech / ITC, interaktivní výuka. apod./. Školení pedagogů bylo jedním hlediskem pro sestavení pravidel osobního hodnocení.vedení motivuje pracovníky k zapojení do vzdělávání.pro zkvalitnění práce škola odebírala časo pisy : Učitelské noviny, Moderní vyučování, Rodina a škola, Prevence, Závislosti, Pastelka. Kontrola a hodnocení Vedení školy provádělo pravidelně kontrolu průběhů a výsledků vzdělávání. Na základě plánu kontrol, který byl sestaven na základě hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupce, vnitřní kontrolní činnosti a lhůtníku kontrol, byly stanoveny formy a prostředky vnitřní kontroly.součástí byl i plán hospitační a kontrolní činnosti a byla stanovena pravidla osobního ohodnocení pracovníků. Úroveň výsledků práce školy, závěr Škola efektivně využívala všechny lidské, materiální a finanční zdroje. Vlastní hodnocení školy bývá výchozím bodem k systematickému a plánovanému hodnocení školy. S náběhem ŠVP- Jarov docházelo k postupným změnám v pohledu na klíčové kompetence a jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu.. Na základě srovnávacích testů škola pracovala přibližně na stejné úrovni ve srovnání s ostatními školami v ČR. Zlepšilo se procento přijatých žáků na víceletá gymnázia. Škola se pravidelně prezentovala na veřejnosti, má vlastní webové stránky, které podle svých možností pravidelně aktualizovala. Žáci se účast nili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. V metodické oblasti byly položeny základy k zavedení informačního systému školy, individuální integraci žáků a jejich náprav, a zkvalitnění výuky anglického jazyka. 13

14 Oblasti, ve kterých škola dosahuje bodrých výsledků 1/ - Na škole je pouze 1. stupeň ZŠ 2/ - Dobrá spolupráce s MŠ 3/ - Optimální náběh počátečního vzdělávání a tvorba kolektivu v 1.třídách 4/ - Pohled na integraci 5/ - Technika ve vyučování 6/ - Zavedení metody Napříč předměty v Aj s rodilým mluvčím 7/ - Informatika 8/ - Školní družina 9/ - Zapojení tříd do soutěží 1. stupně 10/-Úspěšnost přijetí žáků na víceletá gymnázia 11/- Školní jídelna diety Oblasti, ve kterých se úroveň vzdělání může zlepšit 1/ - Zlepšit informační systém 2/ - Častější aktualizace webových stránek 3/ - ŠD výstupy klíčových kompetencí ve vlastním ŠVP 4/ - Hodnocení klíčových kompetencí za 1. období Návrh opatření 1/ - Ve školním roce / 10 provést výstupy klíčových kompetencí ze ŠVP Jarov-Malá škola pro všechny 2/ - Rozhovory s učiteli 3/ - Dotazníky pro rodiče / vyhodnocení / 4/ - Srovnávací testy ročník 5/ - Diskuse o ŠVP Jarov závěry přenést do digitální podoby 6/ - Výchovu ke zdraví a enviromentální výchovu zanést do Map činností 7/ - V materiální oblasti připravit opravu a přestavbu pavilonu ŠD 8/ - Doplnit vybavení školního hřiště 14

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009 Základní škola a Dětský domov Prostějov Lidická 86, 796 01 Prostějov VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2007/2008 A 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Vladimír Brablec, ředitel školy Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1056/09-04 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Adresa: Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-15/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1193/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail školy IČO 71010980 Identifikátor 600110974 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více