Plán práce pro školní rok 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce pro školní rok 2014/15"

Transkript

1 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část

2 Organizační část Pedagogické rady: projednání plánu práce školy organizační opatření škol.roku 2014/ zhodnocení práce za 1.čtvrtletí, MS zhodnocení práce za 1.pololetí, MS zhodnocení práce za 3.čtvrtletí, MS zhodnocení práce za 2.pololetí, MS Metodické sdružení (MS) - proběhnou vždy před pedagogickou radou, kontrola Mgr.Hovorka viz.úkoly pro MS ; schůzka p.zást. s ved. MS jednotlivých tříd Třídní schůzky ročník v 9.00 hod v hod v hod v hod. v případě nutnosti si tř.učitel svolá schůzku dle potřeby ( školy v přírodě atd. ) Provozní porady v případě potřeby svolává ředitel školy prostřednictvím týdenního plánu Plavání - bude jaro Dle smlouvy s bazénem bude probíhat plavání takto : II.A pondělí hod. II.B pátek hod. Dopravní hřiště p.uč. Hora, podle rozpisu (podzim, jaro), dle smlouvy s DDH Hodiny pro pohovor s rodiči 1.pondělí v měsíci po dohodě s učitelem, ředitelem, ved.šd, ved.šj Oslava MDD (Den dětské radosti) Prázdniny : Podzimní a Vánoční , vyučování začne Pololetní Jarní Velikonoční Vyučování bude ukončeno v 1.pololetí ve čtvrtek a 2. pololetí úterý Hlavní prázdniny od středy do pondělí Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve úterý 1.září 2015

3 Organizace školního roku Přidělení tříd: I.A Mgr.Molodčenková I.B Mgr.Kaňková II.A Mgr.Filipiová II.B Mgr.Daňková III.A Mgr.Petřinová III.B PaedDr.Kačírková IV.A Mgr.Pelcová IV.B Mgr.Hovorka V.A Mgr.Hora V.B Mgr.Pokorná MS vedoucí garanti 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. MS Aj Nspu. ŠD Mgr.Kaňková Mgr.Filipiová PaedDr.Kačírková Mgr.Pelcová Mgr.Pokorná Mgr.Homolová Mgr.Hovorka p.maskaluková Výchovný poradce : Mgr. Filipiová ŠD vedoucí vychovatelka / určená na obd. školního roku 2014/2015 ved.ms ŠD p. vych. Maskaluková p. vych. Kamenská p. vych. Heythumová Mgr.Hovorka Bc.Hepová p.vych.rýdlová Inventarizační komise : předseda Mgr.Pelcová členové Mgr.Hora, Mgr.Molodčenková Kabinety : uč.knihovna Mgr. Filipiová žák. knihovna Mgr.Pelcová 1. 5.ročník Mgr. Kaňková met.př. Mgr. Kaňková TV PaedDr.Šebl Sborovna PaedDr. Kačírková Rozvrh Mgr. Hovorka Zápisy z PR Mgr. Molodčenková Kultura Mgr. Daňková Bezp.ref.PO pí. Vlasáková Dopr.vých.,prevence závislostí Mgr.Petřinová ( ) Mgr. Hora ( )

4 ŠD pí.vych.maskaluková PC učebna, interakt. Mgr. Daňková, p.jarka, Mgr.Zahálková Jazyková učebna Mgr.Homolová Koordinátor EVVO Mgr. Pokorná Koordinátor ŠVP Mgr.Hovorka Web PaedDr.Kačírková Úkoly pro MS : v jednotlivých paral.třídách projednat požadavky na prac.sešity a pomůcky (pro dané ročníky) v rámci jednotlivých schůzek MS porovnání: 1. úpravený ŠVP dle RVP, platného od jeho ověřování, diskuse o formách, metodách, průřezových tématech a dílčích navrhovaných změnách ( 5. ročník ) 2. vypracovat mapu činností k rozvoji průřezových témat (každý učitel) 3. vypracovat projekty nebo tvůrčí dílny se zaměřením činnostního učení 4. vytvoření systému hodnocení ŠVP v tématech a dílčích navrhovaných změnách -schůzky hodnocení zapracování zkušeností do ŠVP JAROV 5. v oblasti výchov ověřování poznatků a jejich propojování se ŠD 6. další plánované akce : divadla, koncerty, dílny, práce žáků na PC a interaktivní tabuli, dopravní hřiště, plavání, atd. 7. ŠVP ověřovat : sexuální výchova v rámci etické výchovy vytvořit projekty 8. požadavky na písemné práce žáků ( sešity )sjednotit a zkvalitnit : úprava, oprava, datum, vyplnění štítků na obalu, průběžná evidence a kontrola zápisu 9. zadávání dílčích prací, Dú, prověrek atd. 10. vzájemná srovnávání dílčích prací, vyhodnocení, závěry a okamžité zpracování opatření do plánů učitelů 11. zájemné hospitace učitelů (v paralelních třídách, ostatních třídách, výměna zkušeností) 12. ŠvP ozdravné pobyty, výlety 13. žáci s SPU a) evidence ve třídě, kontroly v PPP b) redukce učiva, písemných prací, hodnocení, individuální přístup viz metodický pokyn c) zařazení do Nspu PaedDr.Stanislav Šebl ředitel školy

5 Pedagogická část: A. Ověřování našeho ŠVP ZV - využívání efektivních forem a metod vyučování. Sociální a osobnostní výchova, kooperativní učení, kritické myšlení, dramatizace - posilovat individuální přístup k žákům (1.ročník, vytváření dobrého pracovního klimatu ve třídě, nápravy specifických poruch učení ) - zapracovat změny do přímé práce učitele propojit školu s praktickým životem - rozvíjet tvořivé myšlení žáků - zabýváme se možným příchodem žáků se speciál.vzdělávacími potřebami- Vytvářením ŠVP pro žáky s mentálním postižením B. Školní vzdělávací programy Základní škola Jarov Malá škola pro všechny ročník Vzájemné spojitosti se vzdělávacími programy (roční výstupy, časové dotace) C. Školní vzdělávací program (vlastní tvorba ŠVP) - k vlastní tvorbě ŠVP : Základní škola Jarov Malá škola pro všechny - úpravy ŠVP dle upraveného RVP, platného od zkušenosti zanést do počítačové formy - vytváření přesahů, průřezových témat,mapy činností - ověřování sexuální výchovy - ověřování etické výchovy - finanční, čtenářská a přírodovědná gramotnost žáků - ŠVP v oblasti mimoškolního vzdělání dětí - úprava ŠVP pro děti se specializovanými poruchami učení, hodnocení - diskuze mezi skupinovou a individuální integrací - aktivní práce s průřez.tématy ( TK ) D. Hodnocení dětí, tříd, školy, stanovení nových pravidel a metodiky. (-evaluace ve ŠVP. Vlastní žákovské knížky, řád školy, mapa školy, testy pro 3. a 5.ročníky KALIBRO, NIQES E. Projekt interaktivní třídy - internet do tříd - využívání PC ve třídách - využívání interaktivních tabulí

6 - vlastní prezentace zařazení do hodin výuky - zařazení data kabinetu do interaktivní výuky F. Cizí jazyk - povinná výuka AJ od 1.ročníků - využívání dvou interaktivních jazykových učeben - účast na olympiádě z AJ - pravidelné výjezdy do Velké Británie - mezinárodní zkoušky Cambridge z Aj G. Informatika povinná výuka v 5. ročníku - ověřování našeho ŠVP v oblasti informatiky a klíčových kompetencí - výměna počítačů v interaktivní a jazykové učebně H. 5.třídy systematicky připravovat žáky ke zkouškám na víceletá gymnázia a ostatní ZŠ zaměřené na matematiku, sport, jazyky, výtvarnou výchovu I. Působit na děti v oblasti péče o vlastní zdraví, oblasti násilí, kouření, drog, životního prostředí, oblasti mezilidských vztahů a oblasti bezpečnosti při práci. Systematicky působit proti vandalizmu, násilí a šikaně mezi žáky. Zařazovat program Zdravého způsobu života školy (škola, ŠD, ŠJ). - prevence 1. 3.ročník (násilí, vztahy ve třídě, teambuildingové aktivity) - preventivní programy (návykové látky) V oblasti Enviromentální výchovy se zapojovat do projektů ochrany přírody - okolí budovy naší školy - třídění odpadu, sběr starého papíru, sběr plastových uzávěrů z PET lahví - EKO kouty v areálu školy - prostřednictvím programu MHMP Zdravé město vyškolit 1 preventistu - rozdělení oblasti prevence na 2 skupiny 1. 3.ročníky Mgr.Petřinová 4. 5.ročníky Mgr.Hora J. Zařadit do hodiny Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovaných hodin. Ochrana žáků před následky živelné pohromy - únik nebezpečných látek do prostředí - hrozby použití výbušnin K. V oblasti mimoškolního vzdělávání pokračovat ve vytvoření projektových tématicky zaměřených bloků pro odpolední činnosti dětí. L. Pokračovat v zařazování dětí do zájmového vzdělávání, ŠD, jazykového vzdělávání a ostatních mimoškolních aktivit. Spolupráce s DDM-ULITOU, ZUŠ-VV, ZUŠ DV, ZUŠ-HV, využívání ateliéru pro pracovní, výtvarné a keramické činnosti, zapojit se do soutěží (VV, HV, ekolog.) a zlepšovat estetický vzhled školy. Dopravní hřiště, škola, ŠD, bazén, 1.stupeň Hartiga Metoda AJ Napříč předmětům s rodilým mluvčím v ročníku jako zájmový útvar pro zájemce. M. ŠJ sledovat zdravou výživu, normy, ukazatele. Pitný režim žáci, učitelé.

7 N. V oblasti řízení pokračovat v systému vzájemných hospitací učitelů, vychovatelů, umožnit jim lepší vzájemnou kontrolu dosahovaných výsledků ve srovnávání s paralelní třídou (MS garanti). Kontrola výsledků v jednotlivých třídách bude prováděna hospitací, srovnávacími pracemi a přímým vyučováním ředitele a zástupce školy. ( Sledování dosažených návyků, obsahu vědomostí, celková situace ve třídě. Vytváření přátelství a tvůrčí atmosféry pedagogického sboru.) O. Vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (hl.v oblasti práce s interaktivní tabulí, pedagogiky, psychologie, cizí jazyky). Spolupracovat s MŠ ( diagnostika, hlavní příprava dětí před vstupem na ZŠ ), návštěvy školy, dětské dopoledne pro MŠ, Dny otevřených dveří. Spolupodílíme se na výstavbě MŠ Jarov P. Získávat nové zákonné zástupce pro hlubší spolupráci se školou, akce pro rodiče, sponzoři R. Pokračovat započatou rekonstrukcí, zlepšování materiálního zázemí školy, úpravy interiéru tříd a společných prostor hlavní budovy.příprava na stavbu nové ŠD, organizace v hlavní budově školy, rozvrhy, obsazenost tříd odpoledne atd. S. Spolupráce s PPP ( p.mgr.majerovou) - spolupráce s pedagogy ve spec. pedagogických poradnách a centrech - kontroly žáků po 1 roce - T. V rámci Etické výchovy vytvořit pro jednotlivé ročníky U. V rámci učebních plánů zařazovat cvičení žáků v přírodě (2x ročně). Dramatická výchova ve vyučování. Pohybová výchova pod vedením odborného lektora (PONEC). Vytvořit prostor pro ozdravné a vzdělávací pobyty dětí, výlety a exkurze. V. Individuální přístup k žákům se SPU - redukce učiva, vhodné metody a formy práce. Zařazení do Náprav SPU ( 1xtýdně ).

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-498/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Sídlo: V Zahrádkách 48/1966,

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více