Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období"

Transkript

1 Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období Data důležitá pro vypisování zkouškových termínů v zimním semestru 2012/2013: Vypisování předtermínů vyučujícími: (nejdříve 3 týdny po absolvování předmětu v blokové výuce kombinovaného studia) Vypisování řádných zkouškových termínů vyučujícími: Vypisování termínů: Vyučující jsou povinni vypsat zkouškové termíny přes SIS. Pokud vyučující nevypíše termíny přes Studijní informační systém, termíny oficiálně vůbec neexistují! Studijní informační systém je přístupný na webové adrese: nebo přes webové stránky MUP: v horní části označení SIS Vyučující vstupuje do SIS vyplněním kolonek Login a Heslo v modré horní liště webové stránky. Zkoušení musí probíhat vždy v té budově, ve které probíhala výuka daného předmětu (s výjimkou situace ve zkouškovém období letního semestru, kdy v Praze není možno zkoušet v budově na Žižkově z důvodu konání státních závěrečných zkoušek). každý student má ze Studijního a zkušebního řádu nárok na: a. jeden řádný a dva opravné termíny z každého předmětu v řádném zkouškovém období b. mimořádný opravný termín z každého předmětu v době od 1. do 30. září (zpoplatněn) Každý vyučující vypisuje minimálně 4 zkušební termíny rovnoměrně rozložené v pěti týdnech zkouškového období, přičemž jeden z těchto termínů musí být vždy vypsán na poslední (5.) týden zkouškového období. Je skutečně nezbytné vypsat tento termín až na poslední týden zkouškového období, protože studenti s ním mohou počítat. Celkový počet vypisovaných termínů je však třeba přizpůsobit počtu studentů, které má vyučující vyzkoušet (vč. rezervy pro opakované zkoušení), a zvolenému způsobu zkoušení (test, ústní zkouška). V případě písemné formy zkoušení přitom platí, že vyučující může vypsat celkovou kapacitu studentů na daný termín ve výši maximálně poloviny celkové kapacity dané místnosti (s výjimkou počítačových učeben). Žádáme vyučující, aby skutečně vypisovali dostatečný počet zkouškových termínů podle počtu studentů, které mají vyzkoušet (tento údaj se při vypisování termínů přes SIS právě v tomto systému každému vyučujícímu ukazuje). Vyučující musí své zkouškové termíny vypsat v SISu s dostatečným časovým předstihem, nikoliv např. jeden den před konáním atestace. Vyučující jsou povinni vypsat zkouškové termíny nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem zkouškového období. Výjimečně je možno vypsat zk. termíny i ve zk. období, a to vždy nejméně 5 pracovních dní před plánovaným zk. termínem. S potřebou vypsat dodatečně další zkouškové termíny v probíhajícím zkouškovém období je třeba počítat zejména u velkých skupin studentů a v případě velkého množství neúspěšných studentů. V prezenční formě studia je možno psát závěrečné písemné testy a udělovat zápočty již v posledním týdnu výuky. V takovém případě je testy nutno psát pouze v čase určeném pro výuku daného kurzu, nikoli v jiném čase. Vyučující v kombinované formě studia žádáme, aby vypisovali zkouškové termíny převážně na stejné termíny (dny v týdnu, časy), v nichž probíhala výuka jejich předmětu. Zápočtové a 1

2 zkouškové termíny je možno vypisovat i na všední dny v týdnu, nicméně v tyto dny je třeba termíny vypisovat především na pozdější odpolední časy. předtermíny u kombinovaného studia: Pokud vyučující u takovéhoto předmětu vypíše jeden zkouškový předtermín, vypíše dále nejméně 3 zkušební termíny v pěti týdnech zkouškového období, přičemž jeden z těchto termínů musí být vždy vypsán na poslední (5.) týden zkouškového období. Při vypisování předtermínu v době, kdy ještě probíhá výuka, je třeba vycházet z platného rozvrhu dané studijní skupiny a vypisovat termíny zkoušení tak, aby nezasahovaly do výuky dané studijní skupiny (tzn. termíny je třeba vypisovat nejlépe před výukou dané studijní skupiny v daný den, aby následná výuka nebyla narušena). termíny v řádném zkouškovém období: Každý vyučující vypisuje minimálně 4 zkušební termíny rovnoměrně rozložené v pěti týdnech zkouškového období, přičemž jeden z těchto termínů musí být vždy vypsán na poslední (5.) týden zkouškového období. Vyučující si při vypisování termínů v SIS zároveň prostřednictvím SIS rezervuje místnost na zkoušení (postup je popsán v manuálu, samostatně umístěném v SIS). Jedinou výjimkou, kdy vyučující není povinen rezervovat si místnost na zkoušení v SIS, je situace, kdy daný termín zkoušení vypisuje na termín v čase své výuky (lze použít pouze pro předtermíny v posledním týdnu výuky). Student se může v SIS odhlásit z termínu atestace, na který se přihlásil, nejpozději 2 hodiny před konáním atestace. Vyučující nesmí k vykonání atestace připustit studenta, který se na termín nepřihlásil přes SIS. Studenti nemohou omlouvat svou absenci na vypsaných zkouškových termínech pracovními povinnostmi. Studenti jsou (v souladu s čl. 3, odst. 5 SZŘ) povinni prokazovat před atestací svou totožnost, a to buď průkazem studenta MUP nebo průkazem totožnosti. Tuto kontrolu budou před každou atestací zajišťovat pracovnice studijního oddělení či jiní pověření pracovníci MUP. Ti také před samotnou atestací předají vyučujícímu zkontrolované seznamy přihlášených studentů. Přitom platí, že vyučující nesmí připustit studenta, který se řádně nepřihlásil na termín atestace přes SIS, či neprokázal svou totožnost příslušným dokladem. Student, který se z termínu v SIS neodhlásil a nedostavil se ke splnění atestace, bude hodnocen známkou nevyhověl (4) nebo nezapočteno; u zápočtů v SIS: Hodnota: K- Nezapočteno a pak odkliknout daného studenta). Známkou nevyhověl (4) nemůže být hodnocen student, který se na zkoušku nedostavil, ale ani na ní nebyl přihlášen přes SIS. Takový student se nechává bez hodnocení. Zapsání symbolu 4 je velmi významné, protože v případě, že pole výsledku atestace zůstane v SIS nevyplněné, může se student domnívat, že vyučující ještě výsledky vůbec nezapsal. Má-li student u atestace zapsán symbol 4, může se v systému zapsat na další vypsaný termín z daného předmětu. Pokud je student přihlášen na více zkouškových termínů ze stejného předmětu, jakmile tento student splní danou atestaci, je automaticky smazán z dalších termínů, na které byl přihlášen. (Pokud by však vyučující zapsal splněnou atestaci studentovi omylem, a následně ji smazal, je třeba, aby vyučující tuto skutečnost nahlásil správkyni SIS Mgr. D. Figránové, která studenta znovu musí na další termín přihlásit). Pokud se vyučující obrátí s prosbou o vypsání zkouškových termínů na odd. IT či na pověřené pracovníky v regionálních střediscích, je třeba daným pracovníkům sdělit tyto údaje: název předmětu, studijní skupina (zkratky oborů+označení, zda se jedná o prezenční či kombinovanou výuku), den zkoušení, hodinu začátku zkoušení, místnost (a budovu)-nutno domluvit na studijním odd., kapacita studentů na termín, příp. informaci, zda se jedná o ústní zkoušku či písemný test. zkoušení na regionálních střediscích: Na všech regionálních střediscích je každý vyučující povinen vypsat minimálně čtyři zkouškové termíny (z nichž jeden může být tzv. předtermín, a jeden z nich musí být opravný termín v posledním týdnu zkouškového období), 2

3 přičemž velmi žádáme vyučující, aby se osobně dostavili alespoň na jeden z těchto termínů (doporučujeme první vypsaný termín). Doporučujeme vyučujícím, kteří dojíždějí na výuku na regionální střediska z Prahy, aby osobně byli přítomni především na tom zkouškovém termínu, na který se přes SIS přihlásilo nejvíce studentů z daného ročníku, a další z těchto dvou termínů může být testován např. elektronickou cestou formou aplikace Moodle, apod. Zápisy atestací Výsledky do SIS je povinen zapsat vyučující, který splněnou atestaci udělil. Datum zapsané do SIS musí být shodné s datem konání atestace. Do SIS musí vyučující zapsat všechny atestace (tedy i známky 4 nevyhověl ). Vyučující je povinen výsledky zapsat studentům do elektronického SIS nejpozději do 5 pracovních dnů od konání atestace. Výsledky atestací je třeba do SIS zapsat skutečně neprodleně, protože SIS je pro studenty jediný zdroj, z něhož se dozvědí výsledky svých atestací (zejm. písemných testů). Vyučující je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení každého zkouškového období, resp. po skončení mimořádných opravných termínů v září, odevzdat na kterémkoli studijním oddělení MUP vytištěné a vlastnoručně podepsané seznamy studijních výsledků z daného zkouškového období, resp. z mimořádných opravných termínů v září (pokud je seznam vícestránkový, je nutné podepsat každou stranu seznamu). Vyučující je povinen si archivovat všechny zkušební testy a další studentské práce související s atestacemi do konce akademického roku, ve kterém byla atestace uskutečněna. Tajemníci kateder jsou povinni nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení každého zkouškového období, resp. po skončení mimořádných opravných termínů v září, zkontrolovat, zda skutečně všichni vyučující dané katedry zapsali splněné i nesplněné atestace do SIS, a v případě chybějících atestací zjednat nápravu. Výjimky ve zkouškovém období letního semestru Vzhledem k tomu, že v období června je budova MUP v Praze na Žižkově vyhrazena pouze pro zkoušení u státních závěrečných zkoušek, jsou vyučující, kteří v letním semestru přednášeli v prezenční formě v této budově, povinni v tomto období vypsat a realizovat své zkouškové termíny v budově MUP Praha-Jarov. Vyučující předmětů, jež byly přednášeny v budově na Žižkově v kombinované formě, mohou vypisovat i na období června v budově na Žižkově pouze ty zkouškové termíny, které budou realizovány o sobotách. Ostatní termíny v pracovních dnech je nutno také vypsat do budovy Praha-Jarov. V souladu se zněním Studijního a zkušebního řádu MUP mohou vyučující předmětů, vyučovaných v prezenční formě 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia vypsat tzv. zkouškový předtermín již v průběhu semestrální výuky. Žádáme zároveň vyučující, kteří v letním semestru přednášejí studentům posledních ročníků prezenční i kombinované formy, aby jim vyšli vstříc a vždy alespoň jeden zkouškový termín vypsali již na období před zahájením řádného zkouškového období, aby tito studenti stihli včas řádně dokončit své atestace posledního semestru a mohli se přihlásit na červnové termíny SZZK. Podle rozhodnutí rektora č. 2/2011 mohou studenti 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků magisterského studia z předmětů zimního semestru posledního ročníku studia absolvovat první mimořádný opravný termín již v rámci řádného zkouškového období letního semestru, tedy nikoliv až v září. Toto opatření se striktně vztahuje pouze na tyto studenty! Studenti, kteří chtějí využít této možnosti, musí do podat žádost o vypsání tohoto termínu prorektora pro studijní záležitosti. Po tomto datu se tedy obrátíme na ty vyučující, o jejichž předměty studenti požádali, s prosbou o vypsání 1. mimořádného opravného termínu přes SIS 3

4 na období zkouškového období letního semestru. Vyučující následně vypíší tento termín přes SIS. Tisk testů pro studenty Postup platí pro všechny akademické pracovníky (přednášející MUP), tj. pro pracovníky na pracovní poměr i pro externí přednášející na DPP. Závazná informace pro přednášející: Za kopírování testů jsou zodpovědní pouze tito určení pracovníci MUP: Mgr. Jana Šprincová (Praha, Dubečská), Mgr. Lucie Janovská a Mgr. Dagmar Vopatová (Praha, Jarov), Eva Čivišová (Praha, Žižkov), Mgr. Zdeněk Koller (US Plzeň), PaedDr. Ivona Civáňová (US Hradec Králové), Ing. Jana Tejnilová (US Liberec). Prosíme, nepožadujte kopírování testů od pracovníků MUP, kteří k tomu nejsou určeni. Praha Dubečská: u tajemnice prorektora pro pedagogické záležitosti Mgr. Jany Šprincové , kancelář č. 120, pracovní doba: pondělí, středa, čtvrtek 7:30 16:00, úterý 7:30 17:00, pátek 7:30 15:00). Nakopírované testy Vám bude Mgr. Šprincová vydávat osobně proti podpisu v zabezpečených obálkách ve své kanceláři ve své pracovní době; mimo pracovní dobu Mgr. Šprincové budou testy vydávány proti podpisu v informačním centru v zabezpečených obálkách. Jarov: Nakopírování testů si objednávejte s dostatečným časovým předstihem u pracovnic studijního oddělení Mgr. Lucie Janovské nebo u Mgr. Dagmar Vopatové, kancelář č. 106, pracovní doba: úterý, čtvrtek a pátky ve dnech kombinované výuky 8:00 18:00, pondělí a středy a ostatní pátky 8:00 16:30, soboty po dobu výuky. Nakopírované testy vám budou Mgr. Janovská nebo Mgr. Vopatová vydávat osobně proti podpisu v zabezpečených obálkách ve své kanceláři ve své pracovní době. Žižkov u pracovnice studijního oddělení Evy Čivišové, kancelář č. 102 pracovní doba: pondělí pátek 7:30-16:00, soboty 8:00 16:00. Nakopírované testy Vám bude vydávat proti podpisu v zabezpečených obálkách v kanceláři studijního oddělení č. dv. 102 Eva Čivišová ve své pracovní době. Mimo pracovní dobu Evy Čivišové budou testy vydávány proti podpisu na studijním oddělení v přízemí budovy č. dv Univerzitní střediska: Plzeň 4

5 u vedoucího administrativně správní oblasti Mgr. Zdeňka Kollera, kancelář č. 2502A v jeho pracovní době: Pondělí pátek 8:00 16:30. Nakopírované testy Vám bude Mgr. Koller vydávat osobně proti podpisu ve své kanceláři, ve své pracovní době v zabezpečených obálkách. Mimo pracovní dobu Mgr. Kollera budou testy vydávány proti podpisu na studijním oddělení. Hradec Králové u vedoucí administrativně správní oblasti PaedDr. Ivony Civáňové, kancelář č. M2 v její pracovní době: pondělí, středa, pátek 9:30 18:00, úterý, čtvrtek 8:00 16:30. Nakopírované testy vám bude PaedDr. Civáňová vydávat osobně proti podpisu ve své kanceláři, ve své pracovní době v zabezpečených obálkách. Mimo pracovní dobu PaedDr. Civáňové budou testy vydávány proti podpisu na studijním oddělení. Liberec u vedoucí administrativně správní oblasti Ing. Jany Tejnilové, kancelář č. 49 v její pracovní době 8:00 16:30. Nakopírované testy Vám bude Ing. Tejnilová vydávat osobně proti podpisu ve své kanceláři, ve své pracovní době v zabezpečených obálkách. Mimo pracovní dobu Ing. Tejnilové budou testy vydávány proti podpisu na studijním oddělení. Zabezpečení testů bude ve všech budovách MUP v Praze i na univerzitních střediscích provedeno stejným způsobem a to takto: Testy budou vloženy do obálky formátu A4, která bude zalepena a následně přelepena samolepkami s logem školy (příslušní zodpovědní pracovníci tyto samolepky obdrží od vedoucí PR oddělení PhDr. Jílkové), na obálkách bude uvedeno jméno přednášejícího, který testy vypracoval a nechal nakopírovat, název předmětu a počet kusů testu. Obálky s testy budou vydávány proti podpisu příslušného přednášejícího nebo jeho zástupce, kterého určí prorektor školy pro pedagogické záležitosti, s uvedením data vyzvednutí obálky. Evidence vydávání obálek s testy bude vedena v sešitech k tomu určených, zodpovědnost za výše uvedený postup budou mít shora uvedení pracovníci MUP. Elektronické testy Vyučujícím nabízíme možnost e-learningové formy testového zkoušení - v případě zájmu kontaktujte v Praze PaedDr. Zuzanu Horváthovou, Ph.D. koordinátorku e-learningového vzdělávání na MUP. Vyučující zodpovídá za své elektronické testy a sám je zpracovává do e-portálu a také sám zabezpečuje dozor nad testováním. Počet termínů zkoušek musí odpovídat počtu studentů propočítaných na počet počítačů v místnosti zkoušky. Povinností vyučujícího je sdělení této formy zkoušení studentům ve svých hodinách. Koordinátor především každého vyučujícího zasvětí do tvorby elektronických testů. V případě potřeby vyučující konzultuje své dotazy s koordinátorem a oznámí termín elektronického testování koordinátorovi. Zkoušení z cizích jazyků se řídí následujícími pravidly 1. V prezenční formě studia bude pro atestace z cizích jazyků vypsán jeden řádný zkušební termín ve 13. týdnu výuky. 5

6 2. V kombinované formě studia bude pro atestace z cizích jazyků vypsán jeden řádný zkušební termín v rámci celého zkouškového období. 3. V prezenční i kombinované formě budou pro atestace z cizích jazyků vypsány dva opravné termíny v rámci celého zkouškového období. 4. Studenti, kteří v zimním semestru neuspějí v atestacích z cizích jazyků v řádném termínu, ani v opravných zkušebních termínech, skládají v letním semestru soubornou atestaci za zimní i letní semestr v řádném zkušebním termínu, případně ji mohou dvakrát opakovat v opravných zkušebních termínech v rámci celého zkouškového období. Pokud ani poté neuspějí, mají možnost požádat o mimořádný opravný termín. Konzultační hodiny ve zkouškovém období Vyučující zároveň vypíší na zkouškové období konzultační hodiny, Tyto konzultační hodiny mohou vyučující vypsat nejlépe časově před či po řádném opravném termínu, který jsou povinni v posledním týdnu zkouškového období vypsat. Termíny konzultačních hodin je třeba vypsat jak pro studenty v Praze, tak pro studenty v regionálních univerzitních střediscích. Termíny konzultačních hodin vyučující vypíše v SIS. Odměny za zkoušení Externím akademickým pracovníkům honoruje MUP zkoušení formou odměny k platu. Výše odměny je závislá na počtu studentů, které má daný vyučující vyzkoušet, a odpovídá částce 40,- Kč za 1 studenta (zkouška či zápočet). Interní akademičtí pracovníci (hlavní a vedlejší pracovní poměr) jsou honorováni v rámci svého platu. Kontakty na pracovníky zodpovědné za správu SISu Praha: Mgr. Daniela Figránová Hradec Králové: Mgr. Filip Rubáček Liberec: Eva Ničová Plzeň: Martin Záhlava PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost v Praze, dne

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014. Část I. Všeobecné ustanovení. Čl.

Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014. Část I. Všeobecné ustanovení. Čl. Univerzita Karlova v Praze V Praze dne 13. 11. 2014 Právnická fakulta PF/ 7019 /2014 Opatření děkana č. 12/2014 upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování Ve

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATÍ OD 1. 7. 2015 1 CHARAKTERISTIKA ZKOUŠKY Z JAZYKA A REÁLIÍ...2 2 DOSTUPNÉ MATERIÁLY KE ZKOUŠCE...3 3 TERMÍNY

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více