Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Transkript

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost a způsob placení Daňový systém ČR

3 4.1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdrav. pojišťovny 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. Osobní rozsah zdravotního pojištění znamená, že určité osoby mají účast na zdravotním pojištění. Povinně jsou pojištěny všechny osoby, které : mají na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na jejich občanství); nemají na území ČR trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

4 4.1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdrav. pojišťovny 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty tyto subjekty : osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a jsou zaměstnány v ČR u zaměstnavatelů, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, anebo nemají na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt; osoby, které se zdržují dlouhodobě a nepřetržitě v cizině po dobu delší než 6 měsíců, jsou v cizině zdravotně pojištěny a učinily o této skutečnosti písemný záznam.

5 4.1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdrav. pojišťovny 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. Přehled zdravotních pojišťoven k Zkratka Název Číslo VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 207 ZP Škoda MB Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 ZP MV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211 RBP Revírní bratrská pokladna 213

6 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Okruh plátců pojistného je vymezen takto : individuální plátce pojištěnec; hromadný plátce zaměstnavatel; stát.

7 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Pojištěnec jako individuální plátce může být plátcem pojistného ze 3 důvodů, a to že je : zaměstnancem; OSVČ; OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů, má na území trvalý pobyt).

8 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Za zaměstnance se považuje fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti nebo z funkčních požitků, s výjimkou : osoby, která má tyto příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny; žáka nebo studenta, který má pouze příjmy z praktického výcviku; osoby činné na základě dohody o provedení práce; osoby, která v pracovním poměru vykonává sjednané práce jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele a která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu Kč; člena družstva, který není v pracovně právním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

9 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Zaměstnavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

10 2. Vymezení okruhu plátců Mezi OSVČ patří : osoby provozující zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství; osoby provozující živnost; osoby provozující jiné podnikání (např. daňoví poradci, auditoři, notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, architekti aj.) a jinou SVČ (znalci, tlumočníci, patentoví zástupci); osoby vykonávající činnost podle autorského zákona; společníci v.o.s. a komplementáři k.s.; osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy podle ObchZ; spolupracující osoby OSVČ, pokud jsou na ně rozdělovány příjmy a výdaje. Daňový systém ČR 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného

11 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) je samoplátce, který má na území ČR trvalý pobyt, a není po celý kalendářní měsíc ani zaměstnancem ani OSVČ ani za něj není plátcem pojistného stát.

12 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců Stát je plátcem pojistného za následující okruh pojištěnců : nezaopatřené děti; poživatelé důchodu z důchodového pojištění; příjemce rodičovského příspěvku; ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství a muži po dobu jejich nepřítomnosti v práci, po kterou se jim poskytuje peněžitá pomoc;

13 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců uchazeči o zaměstnání včetně těch, kteří přijali krátkodobé zaměstnání; osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované; osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II nebo III anebo IV, osoby pečující o tyto osoby a dále osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I;

14 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody; OBZP, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění; osoby mladistvé umístěné ve školských zařízeních po výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy; osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu;

15 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany; žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území a cizinci s uděleným vízem nad 90 dnů a jejich děti narozené na území;

16 4.2. Vymezení okruhu plátců pojistného 2. Vymezení okruhu plátců osoby, které jsou plně invalidní a dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky (podmínečně); osoby celodenně a řádně pečující o 1 dítě ve věku do 7 let nebo nejméně o 2 děti ve věku do 15 let (podmínečně).

17 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců Pojištěnci mají 3 základní povinnosti : povinnost platit pojistné; oznamovací povinnost; povinnost hradit zdravotnickým zařízením regulační poplatky.

18 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem nástupu do zaměstnání. Odvodem pojistného je povinen zaměstnavatel. Zaměstnanec má povinnost v den nástupu do zaměstnání sdělit zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Pokud změní zdravotní pojišťovnu, musí splnit oznamovací povinnost do 8 dnů od změny zdravotní pojišťovny.

19 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců OSVČ mají tyto povinnosti : povinnost platit pojistné; oznamovací povinnost; podat přehled o příjmech a výdajích.

20 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců Povinnost platit pojistné nastává u OSVČ dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti. OSVČ je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila nebo ukončila.

21 3. Povinnosti plátců OSVČ je povinna do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, předložit přehled o příjmech a výdajích, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud daňové přiznání zpracování daňový poradce, je OSVČ povinna tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna. Po již není OSVČ povinna dokládat doklad o podání daňového přiznání. Daňový systém ČR 4.3. Povinnosti plátců pojistného

22 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců OBZP mají tyto povinnosti : povinnost platit pojistné; oznamovací povinnost; Povinnost platit pojistné vzniká OBZP kalendářním dnem následujícím po kalendářním dni, kdy tato povinnost zanikla jinému plátci (státu, zaměstnavateli, OSVČ). OBZP je povinna do 8 dnů ode dne, kdy se stal OBZP, tuto skutečnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.

23 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců K základní povinnosti pojištěnce, za kterého je plátcem pojistného stát, je oznámit do 8 dnů příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro povinnost státu za něho platit pojistné.

24 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců Zaměstnavatel má : povinnost platit pojistné; oznamovací povinnost.

25 3. Povinnosti plátců Zaměstnavatel je plátcem pojistného i za zaměstnance. Je povinen : nejpozději do 8 dnů provést oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, o změně zdravotní pojišťovny, pokud mu tuto skutečnost zaměstnanec sdělil (odhláška, přihláška), a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit pojistné; vést evidenci a dokumentaci o oznamovaných skutečnostech; předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, přehled o platbách pojistného (včetně součtu vyměřovacích základů zaměstnanců, výši pojistného a počtu zaměstnanců); sdělit pojišťovně, které odvádí pojistné, do 8 dnů ukončení své činnosti, zrušení organizace a vstup do likvidace. Daňový systém ČR 4.3. Povinnosti plátců pojistného

26 4.3. Povinnosti plátců pojistného 3. Povinnosti plátců Povinnost státu platit pojistné vzniká dnem, kdy se stát stává plátcem. Za osoby, za které je plátcem pojistného stát, hradí měsíčně pojistné Ministerstvo financí do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

27 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Vyměřovacím základem pro zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů, nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

28 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

29 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují : náhrada škody podle zákoníku práce; odstupné a další odstupné, odchodné, odbytné, odměna při skončení funkčního období (obce, kraje); věrnostní přídavek horníků; odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích;

30 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů; plnění poskytnutá po skončení zaměstnání (k životnímu jubileu, výročí nebo k ocenění zásluh), za podmínky, že důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání; plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu po uplynutí 1 roku po skončení zaměstnání.

31 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Maximální roční vyměřovací základ (RVZmax) zaměstnance (pro rok 2012) byl stanoven ve výši Kč. V této souvislosti mohly nastat tyto 3 případy : RVZmax v případě jediného zaměstnání v průběhu kalendářního roku, v tomto případě přestává odvádět pojistné (13,5 % z VZ) za zaměstnance od chvíle dosažení maxima do konce kalendářního roku; RVZmax v případě souběhu více zaměstnání, souhrn vyměřovacích základů přesahujících maximální hranici vede k přeplatku zaměstnance na pojistném, který se vrací na základě písemné žádosti; RVZmax v případě více zaměstnání, které na sebe navazují, pokud je dosaženo maximálního vyměřovacího základu, lze o vrácení přeplatku požádat až po skončení kalendářního roku. Pro roky 2013 až 2015 byl maximální vyměřovací základ zrušen.

32 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Pro roky 2013 až 2015 není maximální roční pojistné stanoveno.

33 4. Vyměřovací základ. Daňový systém ČR 4.4. Vyměřovací základ

34 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a zároveň vyměřovacím základem pro OBZP je minimální mzda (9 200 Kč od ). Pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců tedy je od ve výši Kč. Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % daňového základu (příjmů po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, udržení a zajištění).

35 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Od činí (u OSVČ) : minimální roční vyměřovací základ Kč; minimální roční pojistné Kč; minimální měsíční vyměřovací základ ,50 Kč; minimální měsíční záloha na pojistné Kč.

36 4.4. Vyměřovací základ 4. Vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby : za které je plátcem pojistného stát; s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením (II. a III. stupeň); které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání; celodenně a řádně pečující alespoň o 1 dítě ve věku do 7 let nebo nejméně o 2 děti ve věku do 15 let; které současně vedle zaměstnání vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádějí zálohy na pojistné vypočtené z VZmin pro OSVČ.

37 5. Odvod, splatnost a způsob placení Pojistné činí celkem 13,5 % z vyměřovacího základu a zaokrouhluje se na celé Kč nahoru. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance část pojistného (2/3, tj. 9 %), které je povinen za ně hradit, a to i bez souhlasu zaměstnance. Zaměstnanci srazí 4,5 % Splatnost pojistného je v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. Pokud není určen výplatní termín, pak nejpozději do 8 dnů. Daňový systém ČR 4.5. Odvod, splatnost a způsob placení pojistného

38 4.5. Odvod, splatnost a způsob placení pojistného 5. Odvod, splatnost a způsob placení OSVČ odvádí pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Zálohy na pojistné platí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy povinnost platit zálohu nastala. Doplatek pojistného do 8 dnů po podání daňového přiznání. Zálohy na pojistné nemusí platit OSVČ v případě, že je současně zaměstnancem a SVČ není jejím hlavním zdrojem příjmů. OBZP platí pojistné ve výši Kč měsíčně, tj. 13,5 % z minimální mzdy (9 200 Kč). Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

39 4.5. Odvod, splatnost a způsob placení pojistného 5. Odvod, splatnost a způsob placení Pořadí plateb splatných závazků je následující : pokuty; přirážky k pojistnému; nejstarší nedoplatky pojistného; běžné platby pojistného; penále.

40 4.5. Odvod, splatnost a způsob placení pojistného 5. Odvod, splatnost a způsob placení Způsob placení pojistného je následující : bezhotovostním převodem; v hotovosti poštovní poukázkou; v hotovosti pověřenému zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny. Penále se vyměřuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za kalendářní den.

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného sociálního zabezpečení, které existuje v České republice již patnáct let.

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více