FARNÍ MÌSÍÈNÍK. Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18."

Transkript

1 FARNÍ MÌSÍÈNÍK Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven je zasvìcen Bo skému Srdci. Je to pro nás další dobrá pøíle itost, abychom se chvíli pozastavili u tohoto podivuhodného tajemství bo ího milosrdenství. Náš Pan nepøišel na tuto zem, aby nás soudil, ale aby nám ukázal, jak jsme jím milovaní. Otevírá pro Tebe své srdce a øíká Ti: tou ím po hlubším vztahu s Tebou, chci, abychom se stali pøáteli. Co udìláš s tím pozváním je jen a jen na Tobì. P. Karol Matlok, MIC Ó, otevøené Srdce Je íšovo, zranìné tak èistou láskou, ve tvých ranách chci skrýt svá zranìní a nedostatek lásky. Ó, planoucí Srdce Je íšovo, strávené tak velikou touhou, ve tvém plameni chci èerpat planoucí lásku a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada. Ó, nì né Srdce Je íšovo, které se nechalo otevøít, do tvé jemnosti chci polo it svá trápení a odpoèinout si v pravdì. Ó, záøivé Srdce Je íšovo, slávo nové jitøenky, ve tvém svìtle se chci uzdravit ze slepoty a patøit na Bo í tváø. Ó, milosrdné Srdce Je íšovo, ty mì miluješ a na smrt, v kalichu tvé náruèe chci okoušet tvoji moudrost a bla enost všech svatých. BRATR EFRAIM Pøed tím, ne budeš chtít mìnit svìt, projdi tøikrát vlastní dùm. Èínské pøísloví Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 11. nedìle v mezidobí 12. nedìle v mezidobí sv. Benon (Zbynìk) sv. Josef Cafasso sv. Avitus Narození sv. Jana Køtitele 18. sv. Øehoø Barbarigo sv. Vilém 12. èervna - 12 èervence 2008 sv. Jan Nep. Neumann sv. Jan a Pavel sv. Silverius sv. Cyril Ale- 28. xandrijský sv. prvo- sv. Petr muèedníci a Pavel øímští nedìle v mezidobí 7. sv. Wilibald 8. sv. Kilián, bl. Ev en III 12. sv. Jan z Fakunda sv. Antonín z Padovy sv. Theodorik sv. Ota sv. Tomáš sv. Prokop 9. sv. Veronika Giulianiová sv. Amálie sv (Libuše) Benedikt sv. Anastáz sv. Alois Gonzaga sv. Irenej (Lubomír) sv. Cyril a Metodìj sv. Jan Qualbert Strana 1

2 Na adresu rodiny bývá v církevním prostøedí øeèena øada vznešených slov a polo ena bývá øada oprávnìných, ale obtí ných po adavkù. Rodina je místem, kde se dìje církev, je jakousi malou svatyní, rodina je zobrazením vìrné lásky Hospodina ke svému lidu, je to místo, které má být otevøené i druhým, je èinitelem evangelizace... Mohli bychom toho øíci ještì hodnì a všechno je to pravda. Právì tak je ale pravdou, e rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù, kteøí sice mají jako to køes ané úèast na spáse, ale také na høíšnosti lidí. Je to tedy prostøedí, které mù e být a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy není ideální. Jak srovnat tyto vìcí s pohledem na nazaretskou rodinu? Snad nejlépe tak, e si znovu pøipomeneme, e její èlenové byli a jsou aktéry Bo- ího díla spásy, které se táhne lidskými dìjinami. Nejde o to, e bychom mìli èi smìli sni ovat osobní kvality, tedy svatost èlenù nazaretské rodiny. Jde o to, abychom nezùstali jen u popisu toho, jak Je íš, Maria a Josef byli lidé Rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù Bohu blízcí a milí a nepøipojili k tomu jen konstatování, e my takoví nejsme. To by bylo toti opravdu velmi málo. Písmo nevidí ani jednoho z èlenù nazaretské rodiny ani jejich ivotní díla izolovanì. Vše patøí do dìjin spásy. Vše je èástí - by nejvýznamnìjší - Bo ího plánu záchrany, který ani v Betlémì nezaèal, ani v Nazaretì nebo na Golgotì neskonèil. Tento plán spásy pokraèuje, a tak ka dá rodina dnes i kdykoliv jindy je do nìho pojata. Je místem, kde se má Bo í záchrana také uplatnit a místem, které má spásu druhým lidem také zprostøedkovat. Jinými slovy: my všichni lidé jsme pojati do Bo ího plánu, ka dý v nìm má šanci naplnit svùj dobrý a prospìšný úkol, jsme voláni k tomu, aby se takový úkol naplòoval v celém ivotì ka dého ze èlenù rodiny. Pokud si toto èlenové rodin uvìdomí, mohou z toho pro nì vyplynout dvì vìci. Jednak pocítí odpovìdnost za naplnìní Bo ího úkolu ve svém vlastním ivotì. Jako vìøící lidé víme o tom, e si nejsme odpovìdni jen sobì navzájem, ale e jsme také odpovìdni Bohu. A dále mù e toto vìdomí nadlehèit nìkdy a tí ivý pocit vzájemné zodpovìdnosti, zejména pak tí ivý pocit zodpovìdnosti, který mají mnohdy rodièe vùèi svým dospívajícím èi dospìlým dìtem. Ka dý èlen rodiny patøí do Bo ího plánu záchrany. Ajestli e v nìjaké - tøeba i dlouhé - fázi ivota se nìkdo vymkne, sejde z dobré cesty, není to konec a není to znehodnocení celého úsilí o dobrou výchovu. Bo í vùle zachránit èlovìka trvá. Semeno Bo í pravdy, které bylo do nìkoho zaseto, je semeno dobré a mù e pøinést svùj u itek. Je tedy tøeba se dívat dost daleko. Nevnímat jen okam itou kvalitu rodiny a jejich èlenù, ale vnímat Bo í plán, vnímat, e jsme spolu i ka dý jednotlivì objektem Bo í péèe a aktéry Bo ího díla záchrany, které je namíøeno ke všem lidem. Køes anské rodiny zdaleka nejsou a nemají být jen "ideální vzorky správného ivota". Køes anské rodiny jsou, podobnì jako nazaretská rodina, slo eny z lidí, s nimi Bùh ve svém plánu spásy poèítá, kteøí jsou pro nìho spoleènì i ka dý jednotlivì dùle ití. Je tøeba, aby o tomto svém úkolu všichni vìdìli. Aleš Opatrný Z farních matrik - kvìten 2008 Pokøtìni byli: Sezdáni byli: Marie Holbová Jan Vaškùj Katarína Janštová ( Horné Srnie) a Josef Lysáèek (Sidonie) Veronika Šerá a Josef Slabík (oba Brumov) Pohøbeni byli: Vlastislava Bártlová (1927) Stanislav Lysák (1923) Bohumil Ïulík (1935) Marie Kubišová (1922) ROK BIBLE Sedm pravidel k pochopení Písma - T. Longman Tøetí pravidlo Urèi literární druh èteného úryvku Jednou veèer jsem otevøel knihu a zastavil jsem se hned u úvodní vìty: Kdy se Øehoø Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snù, shledal, e se v posteli promìnil v jakýsi nestvùrný hmyz. Byla to jistì pozoruhodná vìc, ale ne zas tak moc, aby mnou zatøásla. Jednalo se o knihu Promìna od Franze Kafky, smyšlený pøíbìh, ve kterém se lidé klidnì mohou zmìnit v brouky, ani by o tom ètenáø mìl jakkoliv pochybovat. Bible je bohatou sbírkou rùzných literárních ánrù. Na stránkách textu od Geneze a ke Zjevení se setkáme s dìjinami, poezií, proroctvími, pøíslovími, evangelii, podobenstvími, epištolami a apokalypsou. K porozumìní Strana 2

3 jednotlivým textùm je základní vìcí vìdìt, jaký ánr je v nìm u it. Rùzné ánry vyvolávají rùzná oèekávání a vy- adují také odlišné výkladové postupy. Vezmìme si napøíklad klasický pøíklad biblické knihy, která byla kvùli nerozpoznání svého ánru vykládána mylnì. Píseò písní byla dlouhou dobu chápána jako alegorie vztahu mezi Je íšem Kristem a církví. Kdy raný vykladatel Cyril Jeruzalémský èetl v Písni verš 1,13, Vonièkou myrhy je pro mne mùj milý, spoèívá na mých prsou,, pova oval ony prsy za obrazy Starého a Nového Zákona. Kristus pak byl tou vonièkou, klenoucí se nad obìma! Dnes u vìtšina lidí v Písni písní rozpoznala milostnou báseò. Jistì, vzhledem k tomu, e lidská láska odrá í lásku Krista k církvi (Ef 5,21-32), oni starší vykladatelé se tak zcela nemýlili. Ale urèitì jim unikl ten nejsamozøejmìjší smysl daného textu. Pomocí rùzných pøíruèek, které jsou dnes k mání, mù eme získat vodítka k urèení literárních druhù a stylù ka dé knihy v Bibli. Praktické rady - Jak èíst Pokud se týká vnìjšího dr ení tìla, pro mnohé bude dobré èíst Bibli v kleèe. Z Písma toti dostáváme to, co v nìm hledáme, kdo je však ète v kleèe, ukazuje tím, e v modlitbì chce dostat od Boha nìco pro svùj duchovní ivot. Rovnì tak se do rozhovoru s Bohem dostaneme snadnìji. Pøi delší èetbì je lepe sedìt. Ty se zaøiï podle svého. A kleèíš nebo sedíš, jen kdy je to pro tebe natolik vhodné, abys pøeètené dobøe pøijal a zvládl. Bible je Bo í slovo, a proto je pro tebe nejdùle itìjší, abys v Bibli hledal Boha. Bibli otvírej v duchu modlitby a s vìdomím, e Bùh je s tebou a e ti chce nìco øíci. Otvírej ji s touhou Bohu naslouchat a stále dùvìrnìji mu svìøovat své myšlenky, práce a plány, otvírej ji se ivou vírou, e Bùh mù e a hlavnì chce prostøednictvím svatého Ducha k nám promlouvat. Zaèni krátkou modlitbou, kterou Boha poprosíš o osvícení a jasný rozum pro tvého ducha, o lásku pro tvé srdce, poprosíš o vùli k èinu. Èetbu Písma ukonèi také modlitbou. V modlitbì s Bohem mluv o pøeèteném napøíklad se Je íše zeptej, co zde poci oval nebo co jinde zamýšlel. Doporuèuje se pøeèíst si i návody a úvody k jednotlivým spisùm, jako i pøipojené poznámky vydavatelù. Nìkolik drobných rad, které poslou ily u mnohým: a) Èti tolik, kolik to prospívá tvému duchovnímu ivotu, prodlévej u toho, co se pøímo týká tvého duchovního ivota. b) Ptej se, jak je to myšleno v tomto místì, co ti to øíká o Bohu, o Je íšovi, o tobì, o tvém ivotì, co to znamená pro tvùj pomìr k Bohu, pro tvé modlitby, pro tvé jednání v praktickém ivotì. c) Èti s tu kou v ruce, zatrhni si, co je pro tebe nové nebo dùle ité, podtrhni si, co se ti zvláš líbí a co by sis chtìl zapamatovat. d) Vezmi sešit a zapisuj si tobì milá slova. Jestli si jej vedeš, mù eš k tomu pou ít i svého deníku, a k výpiskùm si pøipisuj vlastní své myšlenky. e) Nejkrásnìjším místùm se nauè nazpamì. f) Nerozumíš-li nìèemu, pak to prostì pøejdi a déle zùstaò u toho, co se tì pøímo dotýká, nebo si to pamatuj a pozdìji se na to zeptej. g) Do Bible snad nejsnadnìji vnikneš, kdy v ní budeš èíst a rozmlouvat o ní spoleènì v kruhu pøátel, ve skupinì, na zaèátku schùzky skupiny, v rodinì, pøedevším však v biblickém krou ku.jsou také knihy, které tì uvedou do èetby Bible a komentáøe, které Písmo zevrubnì vysvìtlují. Škoda, e nikdo z mladých nenašel chvilku, aby napsal tøeba jen malou odezvu na dìkanátní setkání mláde e, které bylo letos v naší farnosti pøed Sesláním Ducha svatého. tem Prùvod ze slavnosti Tìla a krve Pánì Foto: Michal Oskar Smolik Strana 3

4 Dìti, které poprvé pøistoupily k svatému pøijímání Pøi našem dalším putování po památkách mìsta se od kostela sv. Václava vydáme na sever smìrem na Valašské Klobouky. V ulici Kloboucká pod Kopcem se nachází další památná socha. 6. Socha sv. Jana Nepomuckého - dle záznamù stála socha do roku 1730 pøi vstupu do Poznávejme naše památky - III. èást Jene hanby a potupy jak svìtské, tak vìèné znáti". Kdy byl hrad po po áru v roce 1820 a pozdìjším opuštìní v roce 1827 ponechán osudu, zbo ní obèané památnou sochu pøemístnili na nové místo, aby tak byla pro ozdobu pøi vstupu do mìsta. K oslavì byl osázena lípou. V roce 1969 byla socha obnovena. Renovaci provádìl sochaø Jan Baøinka, rodák z Popova. 7. idovský høbitov - nachází se nedaleko od cesty do Valašských Foto: Miroslav Pinïák hrobní kameny jsou zdobeny od barokní výzdoby a po novodobé ztvárnìní. 8. Kaple Panny Marie - tato kaple se nachází pøi cestì smìrem na Návojnou na sídlišti Rozkvìt. brumovského hradu. Socha nese nápis v latinské, nìmecké a èeské øeèi Ty patrone sv. Jene Nepomucký, pohleï na nás slu ebné a hrad brumovský, nedej nám Klobouk na kopci idáky", na nìm je od nepamìti. Kamenné náhrobky z století jsou rozmístìné v nepravidelných øadách v poètu asi náhrobních kamenù. Materiál náhrobkù tvoøí pískovec, ale i ula a mramor. Ná- Strana 4 Tato Bo í muka od nepamìti pøipomínají utrpení tohoto kraje zapøíèinìné vpády uherských Kumánù a Kurucù. Je postavena na místì høbitùvku, kde jsou pochováni ubití obránci mìsta a hradu v 17. stol. Ètyøi vysázené lípy u kaplièky jsou symbolem svobody. Dokonèení na str. 5

5 Dokonèení ze str Køí u Návojné - byl postaven obèany Brumova pro konání prosebných poutí za záchranu úrody a dobré poèasí. Tyto poutì byly konány v tzv. Køí ové dny". V roce 1968 byl tento køí ponièen. Zbyl jen podstavec se støední porušenou èástí s letopoètem Køí byl z pískovce a byl u velmi zvìtralý, tak e pádem se horní èást úplnì roztøíštila. Jeho obnovení bylo zadáno sochaøi Janu Baøinkovi z Brna. Informace byly èerpány z farnosti, internetu, od pana Sáby, z Prùvodce památkami mìsta a z Vlastivìdy Moravské z roku Informace shroma ïovala a foto poøídila dru ina Zelená šestka ze skautského støediska. u jsme se sami smíøili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. On nás vysvobodil ze samého náruèí smrti 2. Kor 1,9.10 Anglický dvorní malíø Sir James Thornhill ( ) vyzdobil kopuli Svatého Pavla v Londýnì osmi velkými malbami, které pøedstavují výjevy ze ivota Pavla. Jednou po dokonèení èásti malby poodstoupil trochu dozadu, aby si obraz prohlédl. Pøitom se pøiblí il k okraji lešení natolik, e byl v nebezpeèí pádu do hlubiny. Jeho pøítel vše pozoroval, ale nechtìl Thornhilla hlasitým varováním ohrozit. Namísto toho duchapøítomnì hodil štìtec, namoèený do barvy, proti umìleckému dílu. Malíø zuøe, skoèil dopøedu, aby zachránil své dílo. Jeho pøítel na nìho ale zvolal:,,díky Bohu!Obraz jsem zkazil, ale malíøe jsem zachránil. Teprve teï Thornhill poznal, v jakém byl nebezpeèí. Ze srdce podìkoval svému pøíteli, e ho zachránil pøed jistou smrtí. Kdy se neuskuteèní naše plány v ivotì, anebo kdy se zkazí nìco, co jsme udìlali, ptají se nevìøící lidé èasto:,,jak to Bùh mù e dopustit, kdy je pøece láska? Anebo:,,Proè právì já musím být tak trestán, kdy druhým, kteøí jsou mnohem horší ne já, se daøí nádhernì? A pøece se i v takových událostech ukazuje Bo í láska; chce odtáhnout èlovìka od okraje vìèné zkázy a zachránit ho pro vìènou slávu.akdy nám nìco vezme, pak je to proto, aby nás tím bohatìji obdaroval. -Abychom tomu rozumìli a uznali to, musíme se uèit vidìt okolnosti z Jeho vìèného pohledu. Dobrá setba 2008 Co by tomu øekli lidi Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin Iz 55,8 Potkaly se náhodou po patnácti letech. Spolu aèky ze støední školy. K vyprávìní toho bylo víc ne dost. Na posledním srazu jsem nebyla, tak mì zajímalo co kdo dìlá, kde ije a tak, znáte to.,,a co Tvùj táta? vzpomnìla jsem si na sympatického otce mé spolu aèky, kterého jsem z døívìjška znala.,,zemøel pøed rokem, odpovìdìla. Promiò, nevìdìla jsem, byla jsem v rozpacích. Chvíli pøemýšlela a potom zaèala povídat:,,byl hodný, staral se o rodinu, lidi ho mìli rádi, umìl je bavit. Ale pak se to zmìnilo. Zaèal pít. Všechny nás to su ovalo. Radili jsme se s mamkou a bráchou, jak ho dostat do léèení. Nebylo jiné øešení, byl u závislý.,,povedlo se vám to? zajímalo mì.,,víš co je nejvìtší problém, kdy se máš rozhodnout jít léèit do protialkoholní léèebny? zeptala se. Pokrèila jsem rameny.,,pøekonat pocity jako: co tomu øeknou lidi, usmála se.,,bydlíme na malém mìstì, kde se nic neutají. Pøemýšlely jsme, jak to udìlat, aby se táta nièeho nebál, ani lidských øeèí a šel se léèit. A právì, abychom pøedešli tomu, e se budou lidi za našimi zády o tom bavit, tak jsme nic netajili. Naopak - všem v okolí jsme to øekli. e ten problém u nás je, stejnì to všichni vìdìli. A tak jsme všem øekli, e z toho chceme tátu dostat, proto se pùjde léèit. Atáta šel. Jak dlouho tam byl? zajímalo mì.,,necelé dva roky. Všichni jsme stáli pøi nìm. Èasto jsme ho navštìvovali, povzbuzovali, plánovali co všechno podnikneme, a se vrátí vìøili jsme, e to doká e, a on to dokázal. Dostal se z toho. Odmlèela se a já jsem ani nedutala.,,vrátil se domù, u íval si obyèejného ivota a na plno vìcí se díval jinak. Mìl silnou cukrovku a postupnì mu museli uøezat obì nohy. Jezdili jsme s ním i na vozíku všude, byl vdìèný za ka dý den a pak to šlo rychle ke konci. Mamka ho musela nakonec i pøebalovat, starala se o nìho a do konce. Je to zvláštní, ale øekl nám, e právì na konci ivota byl nejvíc š astný Rozešly jsme se a ve mnì ten pøíbìh ještì dlouho dozníval. Uvìdomila jsem si, e je spousta nenápadných, obyèejných lidí, kteøí doká ou veliké vìci. Jana Ilèíková Ze zpravodaje Modlitby matek 3/08 Strana 5

6 Svatý Filip, apoštol il v 1. století. Filip se narodil v Betsaidì a byl uèedníkem sv. Jana Køtitele. Byl to zøejmì plachý, ale praktický mu. ivil se jako rybáø u Genezaretského jezera. Právì tam ho potkal Je íš cestou do Galileje a povolal ho jako jednoho z prvních za svého apoštola. Filip pak vyhledal Nathanela, pozdìjšího apoštola Bartolomìje, a øekl mu :"Nalezli jsme toho, o nìm psal Moj íš a Proroci." (Jan 1. kapitola) Kdy Je íš kázal na hoøe nedaleko Tiberiadského jezera, pøišlo tam velké mno ství poutníkù. Je íš se obrátil na Filipa s otázkou: "Kde nakoupíme tolik chleba, aby se všichni ti lidé najedli?" Chtìl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám ji vìdìl, jak tu situaci vyøeší. Filip mu odpovìdìl: "Pane, i kdybychom mìli chleba za dvì stì denárù, stále by to pro nì bylo málo, i kdyby ka dý jen ochutnal." Pak Je íš zázraènì rozmno il pìt jeèných chlebù a dvì ryby, které mìl jeden chlapec, tak e se nasytilo 5 tisíc mu ù kromì en a dìtí a zbytkù se sebralo dvanáct plných košù. (Jan 6. kapitola) Pøi poslední veèeøi Je íš øekl : "Já jsem cesta ta cesta, pravda i ivot. Nikdo nepøichází k Otci ne skrze mne. Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho." "Uka nám Otce a budeme spokojeni," øekl Filip. Je íš ho pokáral: "Filipe, tak dlouho s vámi iji a ty jsi mne ještì nepoznal? Jak se tak mù eš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proè mne tedy ádáš, abych ti ho ukázal? Nevìøíš, e mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? V dy všechno, co øíkám a dìlám, pochází z mého Otce."(Jan 14. kapitola) Po seslání Ducha svatého odešel Filip kázat evangelium do Frygie v Malé Asii. Podle legendy šel však nejdøíve do Skythie, kde kázal 20 let a poté ho pohané nutili, aby obìtoval jejich bohu Martovi. Veleknìzùv syn u zaèal pøipravovat oheò pro obì, kdy se vynoøil zpod modly velký drak a zabil ho. Drak zabil i dva pohanské knìze, jejich sluhové dr eli Filipa v elezech. Všichni lidé, na nì drak dýchl, onemocnìli a svatý Filip øekl: "Poslechnìte mì: rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místì køí Je íše Krista a potom, co ho budete uctívat, vaši mrtví opìt povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udìlat úplnì všichni. " Nemocní mu odpovìdìli:"jestli je to mo né, tak my to radostnì udìláme." Filip poruèil drakovi, aby odešel do pouštì a více neškodil. Drak ho poslechl a u se nikdy neobjevil. Ihned potom Filip vzkøísil mrtvé a uzdravil nemocné, pokøtil je a ještì rok jim kázal køes anskou víru. Potom odešel do Hieropole ve Frygii, kde znièil kacíøství Hebronitù, kteøí tvrdili, e Je íš nebyl z masa a krve, ale e jen zdánlivì vypadal jako tìlesný èlovìk. Spolu se svými dvìma dcerami, které zde také ily, obrátil Filip velké mno ství pohanù. Kdy mu bylo 87 let, pohané ho zajali a ukøi ovali. Pøitom ho kamenovali a tak vydal duši Pánu. Jeho tìlo bylo se vší úctou pohøbeno a kdy zemøely jeho dcery, byly pochovány vedle nìj, ka dá po jedné stranì.. Filip je nìkdy zamìòován s jáhnem Filipem, jedním ze sedmi jáhnù, ale o nìm svatý Jeroným píše, e byl pohøben v Cesareji Atributy: berla s køí em, køí s dvojitým pøíèným bøevnem nebo køí ve tvaru T, kámen, meè, kniha nebo svitek, mísa, ze které se vine had, bochníky s rybami; jak køtí etiopského eunucha;,,následuj mì! tak zve Je íš ka dého z nás.ajen na nás zále í, zda se,,perly jeho pøátelství chopíme.uvìøíme jako Filip, e,,perla za kterou musíme dát všechno, nás nakonec uvede ve strhující nekoneèné štìstí? Z internetu nedìle v mezidobí Nepøišel jsem povolat spravedlivé, ale høíšníky. 1. ètení Oz 6, 3b ètení Øím 4, Evangelium Mt 9,9-13 Kdy Je íš jednou šel ze svého mìsta, uvidìl v celnici sedìt èlovìka, který se jmenoval Matouš. A øekl mu: Pojï za mnou! On vstal a šel za ním. Kdy Je íš byl u stolu v jeho domì, pøišlo mnoho celníkù a høíšníkù a zaujali místo u stolu s ním a s jeho uèedníky. Kdy to vidìli farizeové, øekli jeho uèedníkùm: Proè váš Mistr jí s celníky a høíšníky? On zaslechl a øekl: Lékaøe nepotøebují zdraví, ale nemocní. Jdìte a uète se, co znamená: Milosrdenství chci, a ne obì. Nepøišel jsem toti povolat spravedlivé, ale høíšníky. Ozvìna slova: Všichni jsme se u nìjakým zpùsobem provinili a stali se tak bo ími dlu níky. Mnohdy nám staèí vìdomí, e se pøesto cítíme být lepší ne náš soused, kdy chodíme tøeba èastìji do kostela a zùstáváme tam o dvì vteøiny déle ne on, kdy dáme do zvoneèku o nìjakou tu korunu víc a mnoho jiné. Takové porovnávání však vede k pýše, k nesprávnému vynášení se nad ostatní. Takto se Bohu líbit nemù eme a co v tomto pøípadì bude naším spasením? V dy nebudeme souzeni podle toho, jsme-li lepší ne jiní, Strana 6 ale budeme souzeni z toho, jsme-li takoví, jaké nás chce mít Bùh. Mìøítkem naší dokonalosti není soud, ale vùle Bo í, kterou však ani pøi nejvìtším vypìtí sil nesplníme tak, jak bychom mìli, a proto budeme muset øíct s celníkem: Bo e, buï milostiv mnì høíšníkovi. Zamysleme se nad sebou, zdali naše smýšlení a postoje nejsou právì takové, jak bylo uvedeno v pøedešlých øádcích. Zkusme naopak rozmýšlet, e jediná mince, kterou mù- eme Bohu splatit své dluhy, je pokání - ochotnì pøijatá nebo vlastní volbou vybraná bolest. Pán Je íš pøišel jako lékaø uzdravit nemocné a høíšníky. Pøišel uzdravit i mne. Bo e, kdy já se høíšnì radoval, tys trpìl Aby ty ses mohl radovat, musím trpìt zase já.

7 Narození Jana Køtitele Jeho jméno je Jan. 1. ètení Iz 49, ètení Sk 13, Evangelium Lk 1, Al bìtì se naplnil èas a pøišla její hodina: narodil se jí syn. Kdy její sousedé a pøíbuzní uslyšeli, e jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne pøišli obøezat dítì a chtìli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to øekla: Ne, bude se jmenovat Jan! Namítali jí: Tak se nikdo z tvého pøíbuzenstva nejmenuje. Posunky naznaèovali jeho otci, jaké by mu chtìl dát jméno. On si vy ádal tabulku a napsal: Jeho jméno je Jan. Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedù se zmocnila bázeò a po celém judském pohoøí se mluvilo o všech tìch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uva ovali o tom v srdci a ptali se: Co asi z toho dítìte bude? V dy ruka Pánì byla s ním! Chlapec rostl a jeho duch sílil. il na poušti a do dne, kdy vystoupil pøed izraelským národem. Ozvìna slova: Jednoho dne pøišli k Janovi jeho uèedníci a referovali mu: Uèiteli, ten Je íš, který byl u tebe na druhém bøehu Jordánu a jemu jsi vydal svìdectví; hle ten také køtí a všichni jdou za ním Jan umlèel rodící se v nich závist a svou øeè zakonèil takto: On musí rùst; já se musím menšit. Køtitel tìmito slovy povìdìl mnoho i mnì. Tato jeho vìta mi musí být zákonem pøi ka dém apoštolském podnikání. Já smím být jen jako Jan - jen Pánovým pøedchùdcem v lidských srdcích, které on míní mou pomocí dobýt a zabrat. Na zaèátku sice získávám duše pro sebe, pøitahuji je k sobì, upoutávám jejich pozornost na sebe. Za tím však musí následovat to, co udìlal Jan u Jordánu: Pøedvést na scénu Je íše a ukázat na nìho: Hle, to je on, jemu nejsem hoden rozvázat øemínek na obuvi. A koneènì - kdy vidím, e Je íš u zaèíná zajímat srdce i mysl, øeknu s Janem: On musí rùst, mnì musí ubývat - a stáhnu se do pozadí, pøípadnì do úplného zapomenutí. Tak si poèínají všichni praví apoštolové Slavnost sv. Cyrila a Metodìje 1. ètení Iz 61,1-3a 2. ètení 2 Kor 4, Evangelium Lk 10,1-9 Pán ustanovil ještì jiných dvaasedmdesát uèedníkù, poslal je pøed sebou po dvou do všech mìst a míst, kam chtìl sám pøijít, a øekl jim: eò je sice hojná, ale uèedníkù málo. Proste proto Pána nì, aby poslal dìlníky na svou eò. Jdìte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste mìšec ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Kdy nìkde vejdete do domu, napøed øeknìte: Pokoj tomuto domu! Strana 7 Bude-li tam èlovìk hodný pokoje, spoèine na nìm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domì zùstaòte a jezte a pijte, co vám dají, proto e dìlník má právo na svou mzdu. Nepøecházejte z domu do domu! Kdy pøijdete do nìkterého mìsta a pøijmou vás tam, jezte, co vám pøedlo í, uzdravujte tamìjší nemocné a øíkejte jim: Pøiblí ilo se k vám Bo í království! Ozvìna slova: K povolání hlásat evangelium nejsou povoláni jen knì í, ale ka dý z nás. Dnešní svìt èím dál víc potøebuje další a další dìlníky, kteøí budou pracovat na Pánovì ni. Ta je opravdu hojná. Pán Je íš si vyvolil knìze jako naše vzory, podle kterých se máme uèit, jak na Pánovì ni pracovat. Knìz je nièím a zároveò vším. Proè? Proto e je obyèejný èlovìk se všemi lidskými slabostmi a je vším, proto e má moc od Krista. Je ustanoven pro duchovní dobro lidí. Bez nìho by se umuèení a smrt našeho Pána neprojevily v plné síle. Knìz pokraèuje v díle zmrtvýchvstalého Pána na zemi. Bez knìze bychom nemìli odpuštìní høíchù ani eucharistii, ba ani jiné svátosti a útìchy Boha v ivotì. Od kolébky a po hrob je knìz blízko svých vìøících, vede je, tìší, rozdìluje milosti a po ehnání. Nemáme poukazovat na jejich nedostatky, ale naopak jim pomáhat, podporovat je a spolupracovat a nimi. V dy knìz to je druhý Kristus. Slovo Bo í v liturgii: nedìle v mezidobí 1. ètení Ex 19,2-6a 2. ètení Øím 5,6-11 Evangelium Mt 9, 36-10, nedìle v mezidobí 1. ètení Jer 20, ètení Øím 5, Evangelium Mt 10, Slavnost svatých apoštolù Petra a Pavla 1. ètení Sk 12, ètení 2 Tim 4, Evangelium Mt 16, nedìle v mezidobí 1. ètení Zach 9, ètení Øím 8, Evangelium Mt 11, 25-30

8 Úmysly Apoštolátu modlitby - èerven 1. Aby všichni køes ané prohlubovali své pøátelství s Kristem a pøedávali jeho lásku všem, se kterými se setkají. 2. Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Québecu vedl k vìtšímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace. 3. Aby se knì í stále více posvìcovali skrze slavení Eucharistie a slu bu bli ním. Úmysly mší svatých na mìsíc èerven - èervenec 9. Po 7.30 za + rodinu Šrenkovu, Rumpovu a za duše v oèistci 10. Út za + rodièe Hoøákovy, jejich syna Pavla, + zetì Richarda a ochranu Bo í pro ivou rodinu 11. St za + rodièe Tománkovy a pomoc a ochranu Bo í pro ivou rodinu 12. Èt za + Josefa Kolínka, dvoje + rodièe a bratra Františka a za duše v oèistci 13. Pá za + Jaroslava Šerého, dva + syny, dvoje + rodièe, + sestru Marii, za duše v oèistci a ivou rodinu 14. So 7.30 za + Františka Tulpu, dvoje + rodièe, za duše v oèistci a ochranu Bo í pro ivou rodinu 15. Ne 7.30 za + syna Vojtìcha (1.výroèí), za + babièku Marii Manišovu 9.00 za Ludmilu Èastulíkovou, + man ela Josefa, dceru Ludmilu, syna Jaroslava a za ivou rodinu za farníky 16. Po 7.30 za + rodièe Bli òákovy, tøi vnuky, zetì Jaroslava, snachu Jarku, za duše v oèistci a Bo í pomoc a ochranu pro ivou rodinu 17. Út za + rodièe Jaroslava a Emílii Vaòkovy a Bo í ochranu pro ivou rodinu 18. St za + rodièe Bli òákovy, + zetì, + snachu a tøi vnuky a za duše v oèistci 19. Èt za + rodièe Lysákovy, + syna, dceru a zetì, za duše v oèistci a Bo í po ehnání pro ivou rodinu 20. Pá za + man ele Machù a duše v oèistci 21. So 7.30 za +Aloise Šerého a Bo í po ehnání pro ivou rodinu 22. Ne 7.30 za + syna Josefa Floreše, za + Antonína a Marii Ovesných a + dìdeèka Josefa Floreše, za ivou rodinu a za duše v oèistci 9.00 za + Jana Pospíšila, rodièe z obou stran, duše v oèistci a za ivou rodinu za farníky 23. Po 7.30 za +Annu Chuchmovou, + rodièe Machalovy a Bo í ochranu pro ivou rodinu 24. Út 7.30 za + rodinu Fojtíkovu, Šenkeøíkovu, Chovancovu a po ehnání pro ivou rodinu za + syna Jiøího Šimoníka, Antonína Šimoníka, otce Tomáše Øezáèe a za rodinu Zimkovu 25. St za + rodinu Jeøábkovu a za duše v oèistci 26. Èt za + rodièe Doròákovy, dcery a za duše v oèistci 27. Pá za + rodièe Chuchmovy, sourozence, za duše v oèistci a ivou rodinu 28. So 7.30 za + Aloise Beòu, + syna Zdeòka, dvoje + rodièe, duše v oèistci a za ivou rodinu 29. Ne 7.30 za + Antonína Krù elu, dvoje + rodièe, jejich + dìti, za duše v oèistci a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + rodièe Valèíkovy, + dcery, za duše v oèistci a pomoc Bo í a ochranu pro ivou rodinu za farníky 30. Po 7.30 za + rodièe Jindøicha a Františku Pinerovy a za ivou rodinu 1. Út za + Marii Matìjíèkovou, + man ela Josefa, za ivou rodinu a duše v oèistci 2. St 7.30 za + Jana Kolínka, + rodinu Papicovu, + Františku Sívkovou a za duše v oèistci 3. Èt na podìkování Pánu Bohu za 80 let ivota 4. Pá 7.30 za ivé a + èleny ivého rù ence za nemocné 5. So 7.30 za +Antonína Kostku, + maminku a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + Václava Lysáka, za ivou a + rodinu Ne 7.30 za + Františka Bìleju a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + Emilku Chuchmovou a za ivou rodinu za farníky 7. Po 7.30 za + Cyrila aaloisii Maòákovy a za ivou rodinu 8. Út za + rodièe Bli òákovy, Surých, Martu a Jana Baøinkovy a pro ivou rodinu ochranu Bo í 9. St dantis 10. Èt za + Cyrila Lysáka, + rodinu Kociánovu, pomoc a ochranu Bo í pro ivou rodinu a duše v oèistci 11. Pá za +Aloise Hrnèiøíka, + rodièe, + sestru a ochranu Bo í pro ivou rodinu 12. So 7.30 za + Františka Baøinku, + rodièe a dva bratry 13. Ne 7.30 za + Františka Ptáèka, vnuka Radeèka, za + rodièe Ptáèkovy a Pinïákovy, za duše v oèistci a ivou rodinu 9.00 za + Stanislava Divoše (1. výroèí), dvoje + rodièe, bratra Josefa Šebáka a Bo í pomoc a ochranu pro ivou rodinu za farníky Z Kancionálu Farní mìsíèník vydává øímskokatolická farnost v Brumovì - Bylnici, PSÈ , tel: Neprodejné. Náklad 700 výtiskù. Uzávìrka do 23. ka dého mìsíce. Za redakci M.Figarová. Tisk: BOSTER TRADE, s.r.o. Slavièín, tel./fax: Strana 8

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. 14.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. 14. Srdce máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava Friedrich von Schiller Kalendáø 18. 25. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti Václava Brumov - Bylnice Sv.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

ro eò Svatého vavøince RADOSTNÁ ZVÌST BO ÍHO SLOVA:

ro eò Svatého vavøince RADOSTNÁ ZVÌST BO ÍHO SLOVA: ro eò Svatého vavøince Velikonoce 2006 2 Prázdný hrob je velmi výmluvným znamením pro všechny, tedy pro pøátele i nepøátele. Pro osoby dobré vùle byl objev prázdného hrobu prvním krokem k tomu, aby uznaly

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Dìti, rodina, domov Eko konzult Nejznámìjší americký mystik o nejvýznamnìjší oblasti našeho života Láska je, když se spolu díváme stejným smìrem;

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zpìv hymnù na velké veèerní

Zpìv hymnù na velké veèerní Zpìv hymnù na velké veèerní Nemìnné hymny z postupu veèerní Tøi mìnící se hymny zpívané pøi vchodu a po Otèenáši dle vládnoucího hlasu Z èasoslovu a oktoichu Druhá èást bro ury obsahuje ke ka dému z osmi

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI KTGORI - MLŠÍ STUNTI PNTOMINO - body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. TRÈ - body o terèe vepiš èísla od po tak, aby na obou kružnicích

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Zpìv hymnù na velké veèerní

Zpìv hymnù na velké veèerní Obsah Nepromìnné hymny Pojïte, pokloòme se.................... 3 Bla ený mu........................ 4 Hospodine, k tobì volám................. 6 Svìtlo tiché......................... 8 Nedìlní prokimen.....................

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 18. sv. Emilián 25. sv.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 18. sv. Emilián 25. sv. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 7. 2007 14. nedìle Èíslo: 8, 9 Roèník: 12 Volného èasu tøeba vhodnì vyu ít k uvolnìní

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. J.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. J. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 12. 10. 2008 28. nedìle Èíslo: 11 Roèník: 13 " ivot èlovìka má smysl, jestli e po nìm

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více