FARNÍ MÌSÍÈNÍK. Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18."

Transkript

1 FARNÍ MÌSÍÈNÍK Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven je zasvìcen Bo skému Srdci. Je to pro nás další dobrá pøíle itost, abychom se chvíli pozastavili u tohoto podivuhodného tajemství bo ího milosrdenství. Náš Pan nepøišel na tuto zem, aby nás soudil, ale aby nám ukázal, jak jsme jím milovaní. Otevírá pro Tebe své srdce a øíká Ti: tou ím po hlubším vztahu s Tebou, chci, abychom se stali pøáteli. Co udìláš s tím pozváním je jen a jen na Tobì. P. Karol Matlok, MIC Ó, otevøené Srdce Je íšovo, zranìné tak èistou láskou, ve tvých ranách chci skrýt svá zranìní a nedostatek lásky. Ó, planoucí Srdce Je íšovo, strávené tak velikou touhou, ve tvém plameni chci èerpat planoucí lásku a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada. Ó, nì né Srdce Je íšovo, které se nechalo otevøít, do tvé jemnosti chci polo it svá trápení a odpoèinout si v pravdì. Ó, záøivé Srdce Je íšovo, slávo nové jitøenky, ve tvém svìtle se chci uzdravit ze slepoty a patøit na Bo í tváø. Ó, milosrdné Srdce Je íšovo, ty mì miluješ a na smrt, v kalichu tvé náruèe chci okoušet tvoji moudrost a bla enost všech svatých. BRATR EFRAIM Pøed tím, ne budeš chtít mìnit svìt, projdi tøikrát vlastní dùm. Èínské pøísloví Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 11. nedìle v mezidobí 12. nedìle v mezidobí sv. Benon (Zbynìk) sv. Josef Cafasso sv. Avitus Narození sv. Jana Køtitele 18. sv. Øehoø Barbarigo sv. Vilém 12. èervna - 12 èervence 2008 sv. Jan Nep. Neumann sv. Jan a Pavel sv. Silverius sv. Cyril Ale- 28. xandrijský sv. prvo- sv. Petr muèedníci a Pavel øímští nedìle v mezidobí 7. sv. Wilibald 8. sv. Kilián, bl. Ev en III 12. sv. Jan z Fakunda sv. Antonín z Padovy sv. Theodorik sv. Ota sv. Tomáš sv. Prokop 9. sv. Veronika Giulianiová sv. Amálie sv (Libuše) Benedikt sv. Anastáz sv. Alois Gonzaga sv. Irenej (Lubomír) sv. Cyril a Metodìj sv. Jan Qualbert Strana 1

2 Na adresu rodiny bývá v církevním prostøedí øeèena øada vznešených slov a polo ena bývá øada oprávnìných, ale obtí ných po adavkù. Rodina je místem, kde se dìje církev, je jakousi malou svatyní, rodina je zobrazením vìrné lásky Hospodina ke svému lidu, je to místo, které má být otevøené i druhým, je èinitelem evangelizace... Mohli bychom toho øíci ještì hodnì a všechno je to pravda. Právì tak je ale pravdou, e rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù, kteøí sice mají jako to køes ané úèast na spáse, ale také na høíšnosti lidí. Je to tedy prostøedí, které mù e být a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy není ideální. Jak srovnat tyto vìcí s pohledem na nazaretskou rodinu? Snad nejlépe tak, e si znovu pøipomeneme, e její èlenové byli a jsou aktéry Bo- ího díla spásy, které se táhne lidskými dìjinami. Nejde o to, e bychom mìli èi smìli sni ovat osobní kvality, tedy svatost èlenù nazaretské rodiny. Jde o to, abychom nezùstali jen u popisu toho, jak Je íš, Maria a Josef byli lidé Rodina se skládá z lidí, tedy z høíšníkù Bohu blízcí a milí a nepøipojili k tomu jen konstatování, e my takoví nejsme. To by bylo toti opravdu velmi málo. Písmo nevidí ani jednoho z èlenù nazaretské rodiny ani jejich ivotní díla izolovanì. Vše patøí do dìjin spásy. Vše je èástí - by nejvýznamnìjší - Bo ího plánu záchrany, který ani v Betlémì nezaèal, ani v Nazaretì nebo na Golgotì neskonèil. Tento plán spásy pokraèuje, a tak ka dá rodina dnes i kdykoliv jindy je do nìho pojata. Je místem, kde se má Bo í záchrana také uplatnit a místem, které má spásu druhým lidem také zprostøedkovat. Jinými slovy: my všichni lidé jsme pojati do Bo ího plánu, ka dý v nìm má šanci naplnit svùj dobrý a prospìšný úkol, jsme voláni k tomu, aby se takový úkol naplòoval v celém ivotì ka dého ze èlenù rodiny. Pokud si toto èlenové rodin uvìdomí, mohou z toho pro nì vyplynout dvì vìci. Jednak pocítí odpovìdnost za naplnìní Bo ího úkolu ve svém vlastním ivotì. Jako vìøící lidé víme o tom, e si nejsme odpovìdni jen sobì navzájem, ale e jsme také odpovìdni Bohu. A dále mù e toto vìdomí nadlehèit nìkdy a tí ivý pocit vzájemné zodpovìdnosti, zejména pak tí ivý pocit zodpovìdnosti, který mají mnohdy rodièe vùèi svým dospívajícím èi dospìlým dìtem. Ka dý èlen rodiny patøí do Bo ího plánu záchrany. Ajestli e v nìjaké - tøeba i dlouhé - fázi ivota se nìkdo vymkne, sejde z dobré cesty, není to konec a není to znehodnocení celého úsilí o dobrou výchovu. Bo í vùle zachránit èlovìka trvá. Semeno Bo í pravdy, které bylo do nìkoho zaseto, je semeno dobré a mù e pøinést svùj u itek. Je tedy tøeba se dívat dost daleko. Nevnímat jen okam itou kvalitu rodiny a jejich èlenù, ale vnímat Bo í plán, vnímat, e jsme spolu i ka dý jednotlivì objektem Bo í péèe a aktéry Bo ího díla záchrany, které je namíøeno ke všem lidem. Køes anské rodiny zdaleka nejsou a nemají být jen "ideální vzorky správného ivota". Køes anské rodiny jsou, podobnì jako nazaretská rodina, slo eny z lidí, s nimi Bùh ve svém plánu spásy poèítá, kteøí jsou pro nìho spoleènì i ka dý jednotlivì dùle ití. Je tøeba, aby o tomto svém úkolu všichni vìdìli. Aleš Opatrný Z farních matrik - kvìten 2008 Pokøtìni byli: Sezdáni byli: Marie Holbová Jan Vaškùj Katarína Janštová ( Horné Srnie) a Josef Lysáèek (Sidonie) Veronika Šerá a Josef Slabík (oba Brumov) Pohøbeni byli: Vlastislava Bártlová (1927) Stanislav Lysák (1923) Bohumil Ïulík (1935) Marie Kubišová (1922) ROK BIBLE Sedm pravidel k pochopení Písma - T. Longman Tøetí pravidlo Urèi literární druh èteného úryvku Jednou veèer jsem otevøel knihu a zastavil jsem se hned u úvodní vìty: Kdy se Øehoø Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snù, shledal, e se v posteli promìnil v jakýsi nestvùrný hmyz. Byla to jistì pozoruhodná vìc, ale ne zas tak moc, aby mnou zatøásla. Jednalo se o knihu Promìna od Franze Kafky, smyšlený pøíbìh, ve kterém se lidé klidnì mohou zmìnit v brouky, ani by o tom ètenáø mìl jakkoliv pochybovat. Bible je bohatou sbírkou rùzných literárních ánrù. Na stránkách textu od Geneze a ke Zjevení se setkáme s dìjinami, poezií, proroctvími, pøíslovími, evangelii, podobenstvími, epištolami a apokalypsou. K porozumìní Strana 2

3 jednotlivým textùm je základní vìcí vìdìt, jaký ánr je v nìm u it. Rùzné ánry vyvolávají rùzná oèekávání a vy- adují také odlišné výkladové postupy. Vezmìme si napøíklad klasický pøíklad biblické knihy, která byla kvùli nerozpoznání svého ánru vykládána mylnì. Píseò písní byla dlouhou dobu chápána jako alegorie vztahu mezi Je íšem Kristem a církví. Kdy raný vykladatel Cyril Jeruzalémský èetl v Písni verš 1,13, Vonièkou myrhy je pro mne mùj milý, spoèívá na mých prsou,, pova oval ony prsy za obrazy Starého a Nového Zákona. Kristus pak byl tou vonièkou, klenoucí se nad obìma! Dnes u vìtšina lidí v Písni písní rozpoznala milostnou báseò. Jistì, vzhledem k tomu, e lidská láska odrá í lásku Krista k církvi (Ef 5,21-32), oni starší vykladatelé se tak zcela nemýlili. Ale urèitì jim unikl ten nejsamozøejmìjší smysl daného textu. Pomocí rùzných pøíruèek, které jsou dnes k mání, mù eme získat vodítka k urèení literárních druhù a stylù ka dé knihy v Bibli. Praktické rady - Jak èíst Pokud se týká vnìjšího dr ení tìla, pro mnohé bude dobré èíst Bibli v kleèe. Z Písma toti dostáváme to, co v nìm hledáme, kdo je však ète v kleèe, ukazuje tím, e v modlitbì chce dostat od Boha nìco pro svùj duchovní ivot. Rovnì tak se do rozhovoru s Bohem dostaneme snadnìji. Pøi delší èetbì je lepe sedìt. Ty se zaøiï podle svého. A kleèíš nebo sedíš, jen kdy je to pro tebe natolik vhodné, abys pøeètené dobøe pøijal a zvládl. Bible je Bo í slovo, a proto je pro tebe nejdùle itìjší, abys v Bibli hledal Boha. Bibli otvírej v duchu modlitby a s vìdomím, e Bùh je s tebou a e ti chce nìco øíci. Otvírej ji s touhou Bohu naslouchat a stále dùvìrnìji mu svìøovat své myšlenky, práce a plány, otvírej ji se ivou vírou, e Bùh mù e a hlavnì chce prostøednictvím svatého Ducha k nám promlouvat. Zaèni krátkou modlitbou, kterou Boha poprosíš o osvícení a jasný rozum pro tvého ducha, o lásku pro tvé srdce, poprosíš o vùli k èinu. Èetbu Písma ukonèi také modlitbou. V modlitbì s Bohem mluv o pøeèteném napøíklad se Je íše zeptej, co zde poci oval nebo co jinde zamýšlel. Doporuèuje se pøeèíst si i návody a úvody k jednotlivým spisùm, jako i pøipojené poznámky vydavatelù. Nìkolik drobných rad, které poslou ily u mnohým: a) Èti tolik, kolik to prospívá tvému duchovnímu ivotu, prodlévej u toho, co se pøímo týká tvého duchovního ivota. b) Ptej se, jak je to myšleno v tomto místì, co ti to øíká o Bohu, o Je íšovi, o tobì, o tvém ivotì, co to znamená pro tvùj pomìr k Bohu, pro tvé modlitby, pro tvé jednání v praktickém ivotì. c) Èti s tu kou v ruce, zatrhni si, co je pro tebe nové nebo dùle ité, podtrhni si, co se ti zvláš líbí a co by sis chtìl zapamatovat. d) Vezmi sešit a zapisuj si tobì milá slova. Jestli si jej vedeš, mù eš k tomu pou ít i svého deníku, a k výpiskùm si pøipisuj vlastní své myšlenky. e) Nejkrásnìjším místùm se nauè nazpamì. f) Nerozumíš-li nìèemu, pak to prostì pøejdi a déle zùstaò u toho, co se tì pøímo dotýká, nebo si to pamatuj a pozdìji se na to zeptej. g) Do Bible snad nejsnadnìji vnikneš, kdy v ní budeš èíst a rozmlouvat o ní spoleènì v kruhu pøátel, ve skupinì, na zaèátku schùzky skupiny, v rodinì, pøedevším však v biblickém krou ku.jsou také knihy, které tì uvedou do èetby Bible a komentáøe, které Písmo zevrubnì vysvìtlují. Škoda, e nikdo z mladých nenašel chvilku, aby napsal tøeba jen malou odezvu na dìkanátní setkání mláde e, které bylo letos v naší farnosti pøed Sesláním Ducha svatého. tem Prùvod ze slavnosti Tìla a krve Pánì Foto: Michal Oskar Smolik Strana 3

4 Dìti, které poprvé pøistoupily k svatému pøijímání Pøi našem dalším putování po památkách mìsta se od kostela sv. Václava vydáme na sever smìrem na Valašské Klobouky. V ulici Kloboucká pod Kopcem se nachází další památná socha. 6. Socha sv. Jana Nepomuckého - dle záznamù stála socha do roku 1730 pøi vstupu do Poznávejme naše památky - III. èást Jene hanby a potupy jak svìtské, tak vìèné znáti". Kdy byl hrad po po áru v roce 1820 a pozdìjším opuštìní v roce 1827 ponechán osudu, zbo ní obèané památnou sochu pøemístnili na nové místo, aby tak byla pro ozdobu pøi vstupu do mìsta. K oslavì byl osázena lípou. V roce 1969 byla socha obnovena. Renovaci provádìl sochaø Jan Baøinka, rodák z Popova. 7. idovský høbitov - nachází se nedaleko od cesty do Valašských Foto: Miroslav Pinïák hrobní kameny jsou zdobeny od barokní výzdoby a po novodobé ztvárnìní. 8. Kaple Panny Marie - tato kaple se nachází pøi cestì smìrem na Návojnou na sídlišti Rozkvìt. brumovského hradu. Socha nese nápis v latinské, nìmecké a èeské øeèi Ty patrone sv. Jene Nepomucký, pohleï na nás slu ebné a hrad brumovský, nedej nám Klobouk na kopci idáky", na nìm je od nepamìti. Kamenné náhrobky z století jsou rozmístìné v nepravidelných øadách v poètu asi náhrobních kamenù. Materiál náhrobkù tvoøí pískovec, ale i ula a mramor. Ná- Strana 4 Tato Bo í muka od nepamìti pøipomínají utrpení tohoto kraje zapøíèinìné vpády uherských Kumánù a Kurucù. Je postavena na místì høbitùvku, kde jsou pochováni ubití obránci mìsta a hradu v 17. stol. Ètyøi vysázené lípy u kaplièky jsou symbolem svobody. Dokonèení na str. 5

5 Dokonèení ze str Køí u Návojné - byl postaven obèany Brumova pro konání prosebných poutí za záchranu úrody a dobré poèasí. Tyto poutì byly konány v tzv. Køí ové dny". V roce 1968 byl tento køí ponièen. Zbyl jen podstavec se støední porušenou èástí s letopoètem Køí byl z pískovce a byl u velmi zvìtralý, tak e pádem se horní èást úplnì roztøíštila. Jeho obnovení bylo zadáno sochaøi Janu Baøinkovi z Brna. Informace byly èerpány z farnosti, internetu, od pana Sáby, z Prùvodce památkami mìsta a z Vlastivìdy Moravské z roku Informace shroma ïovala a foto poøídila dru ina Zelená šestka ze skautského støediska. u jsme se sami smíøili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. On nás vysvobodil ze samého náruèí smrti 2. Kor 1,9.10 Anglický dvorní malíø Sir James Thornhill ( ) vyzdobil kopuli Svatého Pavla v Londýnì osmi velkými malbami, které pøedstavují výjevy ze ivota Pavla. Jednou po dokonèení èásti malby poodstoupil trochu dozadu, aby si obraz prohlédl. Pøitom se pøiblí il k okraji lešení natolik, e byl v nebezpeèí pádu do hlubiny. Jeho pøítel vše pozoroval, ale nechtìl Thornhilla hlasitým varováním ohrozit. Namísto toho duchapøítomnì hodil štìtec, namoèený do barvy, proti umìleckému dílu. Malíø zuøe, skoèil dopøedu, aby zachránil své dílo. Jeho pøítel na nìho ale zvolal:,,díky Bohu!Obraz jsem zkazil, ale malíøe jsem zachránil. Teprve teï Thornhill poznal, v jakém byl nebezpeèí. Ze srdce podìkoval svému pøíteli, e ho zachránil pøed jistou smrtí. Kdy se neuskuteèní naše plány v ivotì, anebo kdy se zkazí nìco, co jsme udìlali, ptají se nevìøící lidé èasto:,,jak to Bùh mù e dopustit, kdy je pøece láska? Anebo:,,Proè právì já musím být tak trestán, kdy druhým, kteøí jsou mnohem horší ne já, se daøí nádhernì? A pøece se i v takových událostech ukazuje Bo í láska; chce odtáhnout èlovìka od okraje vìèné zkázy a zachránit ho pro vìènou slávu.akdy nám nìco vezme, pak je to proto, aby nás tím bohatìji obdaroval. -Abychom tomu rozumìli a uznali to, musíme se uèit vidìt okolnosti z Jeho vìèného pohledu. Dobrá setba 2008 Co by tomu øekli lidi Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin Iz 55,8 Potkaly se náhodou po patnácti letech. Spolu aèky ze støední školy. K vyprávìní toho bylo víc ne dost. Na posledním srazu jsem nebyla, tak mì zajímalo co kdo dìlá, kde ije a tak, znáte to.,,a co Tvùj táta? vzpomnìla jsem si na sympatického otce mé spolu aèky, kterého jsem z døívìjška znala.,,zemøel pøed rokem, odpovìdìla. Promiò, nevìdìla jsem, byla jsem v rozpacích. Chvíli pøemýšlela a potom zaèala povídat:,,byl hodný, staral se o rodinu, lidi ho mìli rádi, umìl je bavit. Ale pak se to zmìnilo. Zaèal pít. Všechny nás to su ovalo. Radili jsme se s mamkou a bráchou, jak ho dostat do léèení. Nebylo jiné øešení, byl u závislý.,,povedlo se vám to? zajímalo mì.,,víš co je nejvìtší problém, kdy se máš rozhodnout jít léèit do protialkoholní léèebny? zeptala se. Pokrèila jsem rameny.,,pøekonat pocity jako: co tomu øeknou lidi, usmála se.,,bydlíme na malém mìstì, kde se nic neutají. Pøemýšlely jsme, jak to udìlat, aby se táta nièeho nebál, ani lidských øeèí a šel se léèit. A právì, abychom pøedešli tomu, e se budou lidi za našimi zády o tom bavit, tak jsme nic netajili. Naopak - všem v okolí jsme to øekli. e ten problém u nás je, stejnì to všichni vìdìli. A tak jsme všem øekli, e z toho chceme tátu dostat, proto se pùjde léèit. Atáta šel. Jak dlouho tam byl? zajímalo mì.,,necelé dva roky. Všichni jsme stáli pøi nìm. Èasto jsme ho navštìvovali, povzbuzovali, plánovali co všechno podnikneme, a se vrátí vìøili jsme, e to doká e, a on to dokázal. Dostal se z toho. Odmlèela se a já jsem ani nedutala.,,vrátil se domù, u íval si obyèejného ivota a na plno vìcí se díval jinak. Mìl silnou cukrovku a postupnì mu museli uøezat obì nohy. Jezdili jsme s ním i na vozíku všude, byl vdìèný za ka dý den a pak to šlo rychle ke konci. Mamka ho musela nakonec i pøebalovat, starala se o nìho a do konce. Je to zvláštní, ale øekl nám, e právì na konci ivota byl nejvíc š astný Rozešly jsme se a ve mnì ten pøíbìh ještì dlouho dozníval. Uvìdomila jsem si, e je spousta nenápadných, obyèejných lidí, kteøí doká ou veliké vìci. Jana Ilèíková Ze zpravodaje Modlitby matek 3/08 Strana 5

6 Svatý Filip, apoštol il v 1. století. Filip se narodil v Betsaidì a byl uèedníkem sv. Jana Køtitele. Byl to zøejmì plachý, ale praktický mu. ivil se jako rybáø u Genezaretského jezera. Právì tam ho potkal Je íš cestou do Galileje a povolal ho jako jednoho z prvních za svého apoštola. Filip pak vyhledal Nathanela, pozdìjšího apoštola Bartolomìje, a øekl mu :"Nalezli jsme toho, o nìm psal Moj íš a Proroci." (Jan 1. kapitola) Kdy Je íš kázal na hoøe nedaleko Tiberiadského jezera, pøišlo tam velké mno ství poutníkù. Je íš se obrátil na Filipa s otázkou: "Kde nakoupíme tolik chleba, aby se všichni ti lidé najedli?" Chtìl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám ji vìdìl, jak tu situaci vyøeší. Filip mu odpovìdìl: "Pane, i kdybychom mìli chleba za dvì stì denárù, stále by to pro nì bylo málo, i kdyby ka dý jen ochutnal." Pak Je íš zázraènì rozmno il pìt jeèných chlebù a dvì ryby, které mìl jeden chlapec, tak e se nasytilo 5 tisíc mu ù kromì en a dìtí a zbytkù se sebralo dvanáct plných košù. (Jan 6. kapitola) Pøi poslední veèeøi Je íš øekl : "Já jsem cesta ta cesta, pravda i ivot. Nikdo nepøichází k Otci ne skrze mne. Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho." "Uka nám Otce a budeme spokojeni," øekl Filip. Je íš ho pokáral: "Filipe, tak dlouho s vámi iji a ty jsi mne ještì nepoznal? Jak se tak mù eš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proè mne tedy ádáš, abych ti ho ukázal? Nevìøíš, e mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? V dy všechno, co øíkám a dìlám, pochází z mého Otce."(Jan 14. kapitola) Po seslání Ducha svatého odešel Filip kázat evangelium do Frygie v Malé Asii. Podle legendy šel však nejdøíve do Skythie, kde kázal 20 let a poté ho pohané nutili, aby obìtoval jejich bohu Martovi. Veleknìzùv syn u zaèal pøipravovat oheò pro obì, kdy se vynoøil zpod modly velký drak a zabil ho. Drak zabil i dva pohanské knìze, jejich sluhové dr eli Filipa v elezech. Všichni lidé, na nì drak dýchl, onemocnìli a svatý Filip øekl: "Poslechnìte mì: rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místì køí Je íše Krista a potom, co ho budete uctívat, vaši mrtví opìt povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udìlat úplnì všichni. " Nemocní mu odpovìdìli:"jestli je to mo né, tak my to radostnì udìláme." Filip poruèil drakovi, aby odešel do pouštì a více neškodil. Drak ho poslechl a u se nikdy neobjevil. Ihned potom Filip vzkøísil mrtvé a uzdravil nemocné, pokøtil je a ještì rok jim kázal køes anskou víru. Potom odešel do Hieropole ve Frygii, kde znièil kacíøství Hebronitù, kteøí tvrdili, e Je íš nebyl z masa a krve, ale e jen zdánlivì vypadal jako tìlesný èlovìk. Spolu se svými dvìma dcerami, které zde také ily, obrátil Filip velké mno ství pohanù. Kdy mu bylo 87 let, pohané ho zajali a ukøi ovali. Pøitom ho kamenovali a tak vydal duši Pánu. Jeho tìlo bylo se vší úctou pohøbeno a kdy zemøely jeho dcery, byly pochovány vedle nìj, ka dá po jedné stranì.. Filip je nìkdy zamìòován s jáhnem Filipem, jedním ze sedmi jáhnù, ale o nìm svatý Jeroným píše, e byl pohøben v Cesareji Atributy: berla s køí em, køí s dvojitým pøíèným bøevnem nebo køí ve tvaru T, kámen, meè, kniha nebo svitek, mísa, ze které se vine had, bochníky s rybami; jak køtí etiopského eunucha;,,následuj mì! tak zve Je íš ka dého z nás.ajen na nás zále í, zda se,,perly jeho pøátelství chopíme.uvìøíme jako Filip, e,,perla za kterou musíme dát všechno, nás nakonec uvede ve strhující nekoneèné štìstí? Z internetu nedìle v mezidobí Nepøišel jsem povolat spravedlivé, ale høíšníky. 1. ètení Oz 6, 3b ètení Øím 4, Evangelium Mt 9,9-13 Kdy Je íš jednou šel ze svého mìsta, uvidìl v celnici sedìt èlovìka, který se jmenoval Matouš. A øekl mu: Pojï za mnou! On vstal a šel za ním. Kdy Je íš byl u stolu v jeho domì, pøišlo mnoho celníkù a høíšníkù a zaujali místo u stolu s ním a s jeho uèedníky. Kdy to vidìli farizeové, øekli jeho uèedníkùm: Proè váš Mistr jí s celníky a høíšníky? On zaslechl a øekl: Lékaøe nepotøebují zdraví, ale nemocní. Jdìte a uète se, co znamená: Milosrdenství chci, a ne obì. Nepøišel jsem toti povolat spravedlivé, ale høíšníky. Ozvìna slova: Všichni jsme se u nìjakým zpùsobem provinili a stali se tak bo ími dlu níky. Mnohdy nám staèí vìdomí, e se pøesto cítíme být lepší ne náš soused, kdy chodíme tøeba èastìji do kostela a zùstáváme tam o dvì vteøiny déle ne on, kdy dáme do zvoneèku o nìjakou tu korunu víc a mnoho jiné. Takové porovnávání však vede k pýše, k nesprávnému vynášení se nad ostatní. Takto se Bohu líbit nemù eme a co v tomto pøípadì bude naším spasením? V dy nebudeme souzeni podle toho, jsme-li lepší ne jiní, Strana 6 ale budeme souzeni z toho, jsme-li takoví, jaké nás chce mít Bùh. Mìøítkem naší dokonalosti není soud, ale vùle Bo í, kterou však ani pøi nejvìtším vypìtí sil nesplníme tak, jak bychom mìli, a proto budeme muset øíct s celníkem: Bo e, buï milostiv mnì høíšníkovi. Zamysleme se nad sebou, zdali naše smýšlení a postoje nejsou právì takové, jak bylo uvedeno v pøedešlých øádcích. Zkusme naopak rozmýšlet, e jediná mince, kterou mù- eme Bohu splatit své dluhy, je pokání - ochotnì pøijatá nebo vlastní volbou vybraná bolest. Pán Je íš pøišel jako lékaø uzdravit nemocné a høíšníky. Pøišel uzdravit i mne. Bo e, kdy já se høíšnì radoval, tys trpìl Aby ty ses mohl radovat, musím trpìt zase já.

7 Narození Jana Køtitele Jeho jméno je Jan. 1. ètení Iz 49, ètení Sk 13, Evangelium Lk 1, Al bìtì se naplnil èas a pøišla její hodina: narodil se jí syn. Kdy její sousedé a pøíbuzní uslyšeli, e jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne pøišli obøezat dítì a chtìli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to øekla: Ne, bude se jmenovat Jan! Namítali jí: Tak se nikdo z tvého pøíbuzenstva nejmenuje. Posunky naznaèovali jeho otci, jaké by mu chtìl dát jméno. On si vy ádal tabulku a napsal: Jeho jméno je Jan. Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedù se zmocnila bázeò a po celém judském pohoøí se mluvilo o všech tìch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uva ovali o tom v srdci a ptali se: Co asi z toho dítìte bude? V dy ruka Pánì byla s ním! Chlapec rostl a jeho duch sílil. il na poušti a do dne, kdy vystoupil pøed izraelským národem. Ozvìna slova: Jednoho dne pøišli k Janovi jeho uèedníci a referovali mu: Uèiteli, ten Je íš, který byl u tebe na druhém bøehu Jordánu a jemu jsi vydal svìdectví; hle ten také køtí a všichni jdou za ním Jan umlèel rodící se v nich závist a svou øeè zakonèil takto: On musí rùst; já se musím menšit. Køtitel tìmito slovy povìdìl mnoho i mnì. Tato jeho vìta mi musí být zákonem pøi ka dém apoštolském podnikání. Já smím být jen jako Jan - jen Pánovým pøedchùdcem v lidských srdcích, které on míní mou pomocí dobýt a zabrat. Na zaèátku sice získávám duše pro sebe, pøitahuji je k sobì, upoutávám jejich pozornost na sebe. Za tím však musí následovat to, co udìlal Jan u Jordánu: Pøedvést na scénu Je íše a ukázat na nìho: Hle, to je on, jemu nejsem hoden rozvázat øemínek na obuvi. A koneènì - kdy vidím, e Je íš u zaèíná zajímat srdce i mysl, øeknu s Janem: On musí rùst, mnì musí ubývat - a stáhnu se do pozadí, pøípadnì do úplného zapomenutí. Tak si poèínají všichni praví apoštolové Slavnost sv. Cyrila a Metodìje 1. ètení Iz 61,1-3a 2. ètení 2 Kor 4, Evangelium Lk 10,1-9 Pán ustanovil ještì jiných dvaasedmdesát uèedníkù, poslal je pøed sebou po dvou do všech mìst a míst, kam chtìl sám pøijít, a øekl jim: eò je sice hojná, ale uèedníkù málo. Proste proto Pána nì, aby poslal dìlníky na svou eò. Jdìte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste mìšec ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Kdy nìkde vejdete do domu, napøed øeknìte: Pokoj tomuto domu! Strana 7 Bude-li tam èlovìk hodný pokoje, spoèine na nìm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domì zùstaòte a jezte a pijte, co vám dají, proto e dìlník má právo na svou mzdu. Nepøecházejte z domu do domu! Kdy pøijdete do nìkterého mìsta a pøijmou vás tam, jezte, co vám pøedlo í, uzdravujte tamìjší nemocné a øíkejte jim: Pøiblí ilo se k vám Bo í království! Ozvìna slova: K povolání hlásat evangelium nejsou povoláni jen knì í, ale ka dý z nás. Dnešní svìt èím dál víc potøebuje další a další dìlníky, kteøí budou pracovat na Pánovì ni. Ta je opravdu hojná. Pán Je íš si vyvolil knìze jako naše vzory, podle kterých se máme uèit, jak na Pánovì ni pracovat. Knìz je nièím a zároveò vším. Proè? Proto e je obyèejný èlovìk se všemi lidskými slabostmi a je vším, proto e má moc od Krista. Je ustanoven pro duchovní dobro lidí. Bez nìho by se umuèení a smrt našeho Pána neprojevily v plné síle. Knìz pokraèuje v díle zmrtvýchvstalého Pána na zemi. Bez knìze bychom nemìli odpuštìní høíchù ani eucharistii, ba ani jiné svátosti a útìchy Boha v ivotì. Od kolébky a po hrob je knìz blízko svých vìøících, vede je, tìší, rozdìluje milosti a po ehnání. Nemáme poukazovat na jejich nedostatky, ale naopak jim pomáhat, podporovat je a spolupracovat a nimi. V dy knìz to je druhý Kristus. Slovo Bo í v liturgii: nedìle v mezidobí 1. ètení Ex 19,2-6a 2. ètení Øím 5,6-11 Evangelium Mt 9, 36-10, nedìle v mezidobí 1. ètení Jer 20, ètení Øím 5, Evangelium Mt 10, Slavnost svatých apoštolù Petra a Pavla 1. ètení Sk 12, ètení 2 Tim 4, Evangelium Mt 16, nedìle v mezidobí 1. ètení Zach 9, ètení Øím 8, Evangelium Mt 11, 25-30

8 Úmysly Apoštolátu modlitby - èerven 1. Aby všichni køes ané prohlubovali své pøátelství s Kristem a pøedávali jeho lásku všem, se kterými se setkají. 2. Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Québecu vedl k vìtšímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace. 3. Aby se knì í stále více posvìcovali skrze slavení Eucharistie a slu bu bli ním. Úmysly mší svatých na mìsíc èerven - èervenec 9. Po 7.30 za + rodinu Šrenkovu, Rumpovu a za duše v oèistci 10. Út za + rodièe Hoøákovy, jejich syna Pavla, + zetì Richarda a ochranu Bo í pro ivou rodinu 11. St za + rodièe Tománkovy a pomoc a ochranu Bo í pro ivou rodinu 12. Èt za + Josefa Kolínka, dvoje + rodièe a bratra Františka a za duše v oèistci 13. Pá za + Jaroslava Šerého, dva + syny, dvoje + rodièe, + sestru Marii, za duše v oèistci a ivou rodinu 14. So 7.30 za + Františka Tulpu, dvoje + rodièe, za duše v oèistci a ochranu Bo í pro ivou rodinu 15. Ne 7.30 za + syna Vojtìcha (1.výroèí), za + babièku Marii Manišovu 9.00 za Ludmilu Èastulíkovou, + man ela Josefa, dceru Ludmilu, syna Jaroslava a za ivou rodinu za farníky 16. Po 7.30 za + rodièe Bli òákovy, tøi vnuky, zetì Jaroslava, snachu Jarku, za duše v oèistci a Bo í pomoc a ochranu pro ivou rodinu 17. Út za + rodièe Jaroslava a Emílii Vaòkovy a Bo í ochranu pro ivou rodinu 18. St za + rodièe Bli òákovy, + zetì, + snachu a tøi vnuky a za duše v oèistci 19. Èt za + rodièe Lysákovy, + syna, dceru a zetì, za duše v oèistci a Bo í po ehnání pro ivou rodinu 20. Pá za + man ele Machù a duše v oèistci 21. So 7.30 za +Aloise Šerého a Bo í po ehnání pro ivou rodinu 22. Ne 7.30 za + syna Josefa Floreše, za + Antonína a Marii Ovesných a + dìdeèka Josefa Floreše, za ivou rodinu a za duše v oèistci 9.00 za + Jana Pospíšila, rodièe z obou stran, duše v oèistci a za ivou rodinu za farníky 23. Po 7.30 za +Annu Chuchmovou, + rodièe Machalovy a Bo í ochranu pro ivou rodinu 24. Út 7.30 za + rodinu Fojtíkovu, Šenkeøíkovu, Chovancovu a po ehnání pro ivou rodinu za + syna Jiøího Šimoníka, Antonína Šimoníka, otce Tomáše Øezáèe a za rodinu Zimkovu 25. St za + rodinu Jeøábkovu a za duše v oèistci 26. Èt za + rodièe Doròákovy, dcery a za duše v oèistci 27. Pá za + rodièe Chuchmovy, sourozence, za duše v oèistci a ivou rodinu 28. So 7.30 za + Aloise Beòu, + syna Zdeòka, dvoje + rodièe, duše v oèistci a za ivou rodinu 29. Ne 7.30 za + Antonína Krù elu, dvoje + rodièe, jejich + dìti, za duše v oèistci a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + rodièe Valèíkovy, + dcery, za duše v oèistci a pomoc Bo í a ochranu pro ivou rodinu za farníky 30. Po 7.30 za + rodièe Jindøicha a Františku Pinerovy a za ivou rodinu 1. Út za + Marii Matìjíèkovou, + man ela Josefa, za ivou rodinu a duše v oèistci 2. St 7.30 za + Jana Kolínka, + rodinu Papicovu, + Františku Sívkovou a za duše v oèistci 3. Èt na podìkování Pánu Bohu za 80 let ivota 4. Pá 7.30 za ivé a + èleny ivého rù ence za nemocné 5. So 7.30 za +Antonína Kostku, + maminku a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + Václava Lysáka, za ivou a + rodinu Ne 7.30 za + Františka Bìleju a po ehnání pro ivou rodinu 9.00 za + Emilku Chuchmovou a za ivou rodinu za farníky 7. Po 7.30 za + Cyrila aaloisii Maòákovy a za ivou rodinu 8. Út za + rodièe Bli òákovy, Surých, Martu a Jana Baøinkovy a pro ivou rodinu ochranu Bo í 9. St dantis 10. Èt za + Cyrila Lysáka, + rodinu Kociánovu, pomoc a ochranu Bo í pro ivou rodinu a duše v oèistci 11. Pá za +Aloise Hrnèiøíka, + rodièe, + sestru a ochranu Bo í pro ivou rodinu 12. So 7.30 za + Františka Baøinku, + rodièe a dva bratry 13. Ne 7.30 za + Františka Ptáèka, vnuka Radeèka, za + rodièe Ptáèkovy a Pinïákovy, za duše v oèistci a ivou rodinu 9.00 za + Stanislava Divoše (1. výroèí), dvoje + rodièe, bratra Josefa Šebáka a Bo í pomoc a ochranu pro ivou rodinu za farníky Z Kancionálu Farní mìsíèník vydává øímskokatolická farnost v Brumovì - Bylnici, PSÈ , tel: Neprodejné. Náklad 700 výtiskù. Uzávìrka do 23. ka dého mìsíce. Za redakci M.Figarová. Tisk: BOSTER TRADE, s.r.o. Slavièín, tel./fax: Strana 8

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš Uprostøed chrámu stojí pokrytý stolek a na nìm nádoba s vodou. Knìz oblékne epitrachil (a felon, bude-li èíst evangelium), dr í v ruce ctihodný køí (s vonnými bylinami); pøed ním jde diakon s kadidelnicí

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM!

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM! 1 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 112 1/2015 Dámy a pánové, èlenové klubu, pøátelé. Dovolte mi, abych Vám ještì jednou na prahu

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více