POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/11 s platností od 1.března 2011 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojistné doby, po kterou bylo pojištění v účinnosti. pojištěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydliště. Podmínky pojištění jsou pro všechna pojištění uvedeny v oddílu společných ustanovení a pro jednotlivé druhy pojištění pak v dalších oddílech těchto, případně doplňkových pojistných podmínek (dále jen "dalších oddílech"). Sjednané druhy pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě Jednorázové pojistné jepojistné stanovené na celou pojistnou dobu. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 14. Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění za každou pojistnou událost. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Obsah: ODDÍLA. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 15. Nemoc je pro účely tohoto pojištění vznik onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život pojištěného a vyžaduje ODDÍLB. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH poskytnutí lékařské péče. Za vznik nemoci se považuje ODDÍLC. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen. ODDÍLD. POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ 16. Náhlým onemocněním se rozumí taková náhlá a ODDÍLE. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAŠKODU nečekaná porucha zdraví, která přímo ohrožuje zdraví ODDÍLF. POJIŠTĚNÍ STORNAZÁJEZDU nebo život pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje ODDÍL G. POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY nutnou a neodkladnou zdravotní péči. 17. Nutnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení ODDÍL A. diagnózy a léčení náhlých (akutních) stav ů, kdy je třeba zdravotní péči poskytnout ihned nebo ve velmi krátké SPOLEČNÁ USTANOVENÍ době. 18. Neodkladnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých (akutních) stavů Úvodní ustanovení souvisejících s možností postižení základních životních 1. Práva a povinnosti účastníků soukromého cestovního funkcí a stavů s tím spojen ých, jestliže by prodlením mohlo pojištění (dále v tomto oddílu jen pojištění ) se řídí dojít k vážnému postižení zdraví nebo ohrožení života. zákonem č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění 19. Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo pozdějších předpisů (dále jen "ZPS"), občanským vlastní tělesné síly nezávisle na vlastní vůli, kterým bylo zákoníkem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a poškozeno zdraví. ostatními obecně závaznými právními předpisy České Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k republiky, těmito pojistnými podmínkami, doplňkovými působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily pojistnými podmínkami, ustanoveními uvedenými v poškození zdraví. Pokud dojde ke smrti osoby následkem pojistné smlouvě a jejích přílohách a v dalších úrazu, je pro vznik práva na plnění rozhodující okamžik dokumentech, které jsou její součástí. vzniku úrazu, v jehož důsledku smrt nastala. 2. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník a na 20. Poškození je takové poškození věci, které lze odstranit straně druhé Pojišťovna VZP, a.s., Jankovcova 1566/2b, opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší Praha 7, Česká republika, IČ: , zapsaná časovou cenu věci. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 21. Zničení je takové poškození věci, které nelze odstranit oddíl B, vložka 9100 (dále jen "pojistitel"). ekonomicky účelnou opravou, přičemž věc užnení možné dále používat k původnímu účelu. 22. Nastoupení cesty je okamžik nástupu pojištěného do Vymezení společných pojmů dopravního prostředku v České republice za účelem Pro účely pojištění platí následující vymezení pojmů: dosažení plánovaného cíle své cesty. 1. Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto 23. Návrat z cesty je okamžik vystoupení pojištěného z smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které dopravního prostředku v místě bydliště v České republice. ze soukromého pojiště ní vzniklo právo nebo povinnost. 24. Časovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně 2. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, smlouvu. přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 3. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. zájmu se soukromé pojištěn í vztahuje. 25. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v 4. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné daném čase znovu pořídit věc stejnou nebo věc události zvlášť specifikovaná pro jednotlivé druhy pojištění srovnatel ného druhu a účelu. (dále jen příčina ). 26. Za jednu věc se považují i všechny její součásti. 5. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a 27. Cizí osobou se rozumí osoba, která není s pojištěným která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné majetkově nijak propojena ani není osobou jemu blízkou. plnění. 28. Cizinou se rozumí území za hranicemi České republiky. 6. je nahodilá skutečnost zvlášť 29. Profesionální sportovní činnost je činnost vykonávaná specifikovaná pro jednotlivé druhy pojištění, se kterou je v zaměstnaneckém či obdobném poměru z níž sportovci spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plynou hlavní příjmy. plnění. 30. Lhůtou uvedenou ve dnech se rozumí vždy počet 7. Jedna pojistná událost je pojistná událost z pojištění kalendářních dní. jedné osoby vzniklá ze stejné příčiny, na stejném místě a ve stejném čase, která zahrnuje všechny skutečnosti a jejich následky mezi nimiž existuje příčinná, územní, Rozsah pojištění časová nebo jiná přímá souvislost. Rozsah sjednaného pojištění je určen pojistnými podmínkami 8. Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné a volitelnými parametry uvedenými v pojistné smlouvě. Tyto smlouvy, které pojistitel vydává pojistníkovi; slouží také parametry volí pojistník při uzavření pojistné smlouvy na jako doklad o zaplacení pojistného. základě znalosti pojistného zájmu pojišťovaných osob. 9. Vícenásobné pojištění vznikne, vztahují-li se dvě nebo Pojistník zvolí, které druhy pojištění budou sjednány, zvolí více soukromých pojištění na totéž pojistné riziko pojistnou dobu, variantu hranice plnění, spoluúčast, územní pojištěné pro stejné období, jestliže souhrn pojistných platnost pojištění a s ohledem na činnosti vykonávané částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku pojištěným po dobu trvání pojištění dále zvolí druh cesty, nebo souhrn limitůpojistného plnění přesáhne skutečnou pobytu a případné připojištění sportů v následujícím rozsahu: výši vzniklé škody. 10. Doba platnosti pojistné smlouvy je doba, na kterou byla 1. Územní platnost sjednaná platnost celé pojistné smlouvy. Pojištění je účinné pouze ve sjednaném místě pojištění. 11. Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li pro jednotlivé druhy pojištění v dalších oddílech Předčasným zánikem pojištění se tato doba nezkracuje. uvedeno jinak, jsou místem pojištění v závislosti na 12. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané 1/ sjednané územní platnosti následující území: oblast E všechny státy Evropy, evropská část Ruska (západní hranice je určena poledníkem 60 východní délky), Maroko, Alžírsko, Tunis, Libye, Egypt, Turecko, Izrael a Kypr, oblast S všechny státy světa s výjimkou USA, oblast U všechny státy světa, oblast ČR Česká republika. Území států se rozumí včetně výhradní hospodářské zóny (EEZ). Druh cesty Pojištění je účinné pouze při vykonávání činností v závislosti na sjednaném druhu cesty. Pokud je sjednán druh cesty: a) Turistická (označeno také T ), vztahuje se pojištění na rekreační cesty a pobyty při provozování běžných rekreačních a oddechových činností, např. aerobic, kopaná, odbíjená, plážový volejbal, turistika v běžném nenáročném terénu do nadmořské výšky 2000 m.n.m., stolní tenis, badminton, bowling, tenis, squash, golf, kolečkové brusle, plavání, šnorchlování, vodní atrakce, cykloturistika, lyžování, snowboarding, studijní pobyty a další činnosti srovnatelné rizikovosti s výlukou činností uvedených pod písm. b) tohoto odstavce a uvedených v odst. 4. tohoto článku, b) Pracovní (označeno také P ), vztahuje se pojištění na činnosti vykonávané za účelem výdělku, vykonávané ve prospěch jiné osoby (např. charitativní a dobrovolná činnost, propagace, au-pair) a stáže. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Vyloučena je profesionální sportovní činnost. Druh pobytu Pojištění je účinné pouze při vykonávání sjednaných činností v závislosti na sjednaném druhu pobytu. Pokud je sjednán druh pobytu: a) Opakovaný (označeno také O ), vztahuje se pojištění na události vzniklé v době nepřesahující 90 dnů souvislého pobytu v cizině. Pojištěný je povinen prokazatelně doložit, že v době vzniku události jeho souvislý pobyt v cizině nepřesáhl 90 dní, b) Nepřetržitý (označeno také N ), vztahuje se pojištění na události vzniklé v době trvání pojištění. Připojištění sportů Pojištění je účinné pouze v době a při vykonávání sportovních činností, pro které bylo sjednáno odpovídající připojištění sportů. V jakém rozsahu a na jaké období bylo připojištění sportů sjednáno, je uvedeno v pojistné smlouvě. Pokud je sjednáno připojištění sportů: a) Sportovní soutěže, vztahuje se pojištění na provozování organizovaných soutěží, závodů a tréninků. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené v odst.2. písm. a). Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písmeny b) až e) tohoto odstavce, b) Nebezpečné sporty, vztahuje se pojištění na provozování sportů, např. akrobacie; akrobatický rock and roll; americký fotbal; atletika včetně skoku o tyči; jachting a plachetnice; horský běh; high ropes; jízda na zvířatech; krasobruslení; lední hokej; motoristické sporty; paintball; podvodní ragby; potápění bez dýchacího přístroje (freediving); ragby; rychlobruslení; skateboarding; skoky na trampolíně bez jištění; skoky do vody včetně synchronních skoků do vody; sledge hokej; snowtubbing; snowtrampoline; sportovní gymnastika; surfing; vodní lyžování; vodní motorismus; vzpírání (i silový trojboj); vysokohorská turistika v horském terénu od 2000 m.n.m. do 5000 m.n.m. včetně cest zajištěných řetězy, lany či žebříky (via ferrata); windsurfing; zápas řecko-římský; zápas ve volném stylu; závody psích spřežení (mašérství); včetně činností obdobného stupně rizikovosti. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. c) až e) tohoto odstavce, c) Extrémní sporty, vztahuje se pojištění na provozování těchto vyjmenovaných sportů: aerials; CP_PP_1

2 aerotrim; akrobatické lyžování v rozsahu moguls, 8. vzniklé při zkušebním testování dopravních prostředků, promítnuta ve výši pojistného. skoky, skikros; bikros; bojové sporty v rozsahu aikido, allkampf-jitsu, jiu-jitsu, judo, karate, kung-fu, 9. vzniklé při výkonu kaskadérské činnosti, 10. vzniklé při činnostech na místech k tomu neurčených, 3. Pojistné je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy v měně a výši uvedené v pojistné smlouvě. taekwondo, sumo; bouldering; bungee jumping; 11. vzniklé v oblasti, kterou orgán státní správy označil jako 4. Pojistitel má právo na pojistné za celou pojistnou dobu, a canyoning; cyklokros; fly fox; jízda na U-rampě; kiting; letecké sporty v rozsahu řízení sportovních letadel, větroňů, balónů, kluzákových padáků, rogal; válečnou nebo životu a zdraví jinak nebezpečnou zónu nebo nedoporučil cestovat či pobývat v této oblasti, pokud byla cesta či pobyt zahájeny nebo pojistná smlouva to i v případě, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby. Toto právo pojistiteli vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. paragliding; parasailing; parašutismus; mountboarding; uzavřena po tomto vyhlášení, 5. Pojistné je zaplaceno, je-li v plné výši prokazatelně přijato potápění za pomoci dýchacího přístroje; rafting; 12. ke kterým došlo v důsledku nebo v souvislosti s: zprostředkovatelem pojistitele nebo je připsáno na sportovní saně; sportovní boby; sjezd na horských - účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo bankovní účet pojistitele. kolech v rozsahu downhill, fourcross; skeleton; skiboby; biologických zbraní, 6. Je-li pojistná smlouva ukončena dohodou přede dnem skoky a lety na lyžích; sky surfing; snowrafting; - válečnými událostmi a občanskou válkou, vzniku pojištění, pojistitel vrátí pojistníkovi, po jeho snowboardcross a snowboarding ve snowparku; - akty násilí (včetně občanských nepokojů a teroristické vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, speleologie; swing jumping; wakeboarding a zorbing. činnosti), na nichž se pojištěný aktivně podílel, přijaté pojistné, od kterého odečte náklady spojené se Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. b) - manipulací se střelnou zbraní nebo výbušninou vznikem a správou pojištění. tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. d) a e) tohoto odstavce, pojištěným. 7. Zanikne-li pojištění výpovědí pojistitele a pokud pojistník, pojištěný ani jiná oprávněná osoba neporušili povinnosti d) Profesionální sporty, vztahuje se pojištění na účastníků tohoto pojištění, vrátí pojistitel pojistníkovi, po provozování profesionální sportovní činnosti. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. c) a e) tohoto odstavce, e) ostatní činnosti neuvedené pod písm. a) až d) tohoto odstavce. Na tyto činnosti se pojištění nevztahuje. Rozsah a splatnost pojistného plnění Uzavření a doba platnosti pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu pojistitele na pojištění podpisem oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu. 2. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od sjednaného dne počátku platnosti pojistné smlouvy do sjednaného dne konce platnosti pojistné smlouvy. 3. Je-li předmětem pojištění zdraví více osob, je nedílnou součástí pojistné smlouvy seznam identifikující jeho vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, nespotřebovanou část přijatého pojistného. 1 Práva a povinnosti pojistitele 1. Pojistitel je oprávněn prověřovat předložené doklady, požadovat znalecké posudky odborníků, popř. konzultovat složité škodné události se zdravotnickými zařízeními nebo dalšími organizacemi a osobami, a to i v 1. Výši a rozsah pojistného plnění určuje pojistitel. 2. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit: jednoznačně všechny pojištěné osoby, jejich rozsah pojištění a pojistnou dobu. cizině. 2. Poskytnutí pojistného plnění je vázáno na vznik pojistné a) v případech porušení povinností daných pojistnou 4. Součástí pojistné smlouvy jsou kromě pojistných události a splnění všech podmínek a závazků, které z smlouvou může pojistitel pojistné plnění snížit úměrnětomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, b) v důsledku kompenzací, které oprávněná osoba nebo poškozený obdržel tím, že obdržel náhradu za vzniklé škody, c) v dalších případech uvedených v ZPS, d) pokud vyplatil pojistné plnění v nesnížené výši a dodatečně mu vznikne nárok na snížení pojistného plnění. Pojistitel má právo uplatnit rozdíl mezi vyplaceným a sníženým pojistným plněním po osobě, podmínek také všechny dohody, dodatky a přílohy k pojistné smlouvě, dále všechny doklady vymezující podmínky vzniku, trvání, změn a zániku pojištění (např. žádosti, dotazníky, protokoly, lékařské prohlídky a vyšetření, výpovědi). Vznik pojištění. Pojistná doba. 1. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu určitou od data počátku pojistné doby do data konce pojistné doby. Pojistná doba je sjednána v pojistné smlouvě. pojistné smlouvy a jejích součástí vyplývají, zejména na zaplacení pojistného. 3. Po uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného vydá pojistitel pojistníkovi pojistku. 4. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení platné pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho žádost a náklady její druhopis. 5. Před uzavřením pojistné smlouvy sděluje pojistitel prostřednictvím oprávněných zprostředkovatelů pojištění zájemci o pojištění informace o pojistiteli a o závazku. 6. Pojistitel během trvání pojistné smlouvy oznamuje v jejíž prospěch bylo plněno. 2. Není-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojistníkovi informace na jeho adresu uvedenou v pojistné 3. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout v případech uvedených v ZPS. 4. Je-li sjednána spoluúčast, je pro jednotlivé druhy pojištění uvedena její výše v pojistné smlouvě. Výše spoluúčasti se nezohledňuje při stanovení horní hranice plnění. 5. Pojistné plnění je pro jednotlivé druhy pojištění shora omezeno limitem nebo pojistnou částkou ve výši určené sjednanou variantou hranice plnění uvedenou v pojistné smlouvě. 6. V případech přepočtu zahraniční měny použije pojistitel kurz České národní banky platný v době vzniku pojistné události. 7. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření oznámené události, se kterou je spojen požadavek na pojistné plnění. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. pojištění vzniká v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojistné doby. Je-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojištění vzniká ve sjednaný čas dne sjednaného jako počátek pojistné doby. 3. Pojištění se ve smyslu ZPS nepřerušuje. Čl. 8 Trvání pojištění Není-li pro jednotlivé druhy pojištění v dalších oddílech uvedeno jinak, pojištění trvá od vzniku do skutečného zániku pojištění. Čl. 9 Změny a ukončení pojistné smlouvy. Zánik pojištění. 1. Všechny změny pojistné smlouvy se provádějí písemnou smlouvě nebo je oznamuje prostřednictvím svých webových stránek. Je-li adresa pro písemný styk odlišná od adresy sídla nebo pobytu, označuje se jako korespondenční. Adresou může být i kontakt určený pro elektronickou komunikaci. 7. Pojistitel originály dokladů nevrací. Nevznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, vrátí originály dokladů na vyžádání. 2 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 1. Platit pojistiteli pojistné. 2. Včas seznámit všechny pojištěné osoby s obsahem pojistné smlouvy včetně jejích součástí a předat jim veškeré materiály a informace, které pro ně od pojistitele 8. Pokud pojištěný za života neobdržel pojistné plnění a smrt formou po vzájemné dohodě smluvních stran. obdržel. nebyla pojistnou událostí, stane se nevyplacené pojistné plnění předmětem dědického řízení. 2. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve hod. dne sjednaného jako datum konce pojištění. 3. Vznikne-li vícenásobné pojištění, je pojistník povinen oznámit tuto skutečnost pojistiteli, uvést ostatní pojistitele 9. Bližší rozsah pojistného plnění pro jednotlivé druhy 3. Pojištění zaniká dnem smrti pojištěného. a pojistné částky nebo limity pojistného plnění sjednané v pojištění je uveden v dalších oddílech. 4. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně ostatních pojistných smlouvách, jakmile se dozví o vzniku vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné vícenásobného pojiště ní. Společné výluky z pojištění Pojistnou událostí nejsou události: smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 4. Je-li pojistník zároveň pojištěným, vztahují se na něj i všechny povinnosti pojištěného. 1. jejichž příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání 5. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně 3 pojištění, vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení 2. které pojistník nebo pojištěný nebo oprávněná osoba vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná Pojištěný je povinen: mohli předvídat nebo jim byly známé v době uzavírání běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím 1. v případě vzniku škodné události se vždy a bez odkladu, pojistné smlouvy, pojištění zaniká. dovoluje-li to jeho zdravotní stav, obrátit na 3. vzniklé při přípravě a provozování činností pro něž nebylo sjednáno odpovídající pojištění v rozsahu čl.3 tohoto 6. Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. poskytovatele asistenčních služeb pojistitele a řídit se jeho pokyny, oddílu, 7. Pojistitel i pojistník mohou od pojistné smlouvy odstoupit v 2. učinit vše k odvrácení vzniku pojistné události a ke snížení 4. které si pojištěný způsobil úmyslně sám (včetně souladu se ZPS. rozsahu jejích následků, sebevraždy nebo pokusu o ni) nebo způsobené úmyslným 8. Zánikem všech pojištění je pojistná smlouva ukončena. 3. na žádost pojistitele písemně zprostit poskytovatele jednáním pojistníka nebo oprávněné osoby, 5. které pojištěnému způsobila jiná osoba z podnětu pojištěného, pojistníka nebo oprávněné osoby, 6. vzniklé v souvislosti s výtržností, kterou pojištěný vyvolal nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou pojištěný spáchal, anebo při pokusu o ni, 7. ke kterým došlo v důsledku nebo v souvislosti s požitím nebo následky požívání alkoholu, léků, narkotik či jiných 9. Pojistnou smlouvu lze výjimečně ukončit písemnou dohodou smluvních stran za dohodnutých podmínek. Čl. 10 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. Výši pojistného určuje pojistitel. Jedná se o jednorázové pojistné. zdravotní péče mlčenlivosti a dát pojistiteli písemné oprávnění k získání informací, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a jsou nutné pro šetření pojistitele v případě škodné události, 4. podstoupit ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel nebo poskytovatel asistenčních služeb pojistitele, 5. vždy se řídit pokyny ošetřujícího lékaře, psychotropních nebo návykových látek pojištěným, 2. Změna pojistného rizika v průběhu pojistné doby je 6. po dobu účinnosti pojištění dodržovat příslušná 2/6

3 bezpečnostní opatření, 7. používat vhodné ochranné pomůcky a výbavu potřebné pro maximálně bezpečný výkon všech vykonávaných činností, 8. disponovat příslušným platným oprávněním k výkonu všech činností provozovaných v místě pojištění, 9. zabezpečit patřičný dozor nebo doprovod, je-li pro vykonávanou činnost obvyklý, 10. nezdržovat se na místech vyznačených pořadatelem nebo organizátorem jako nevhodná, 11. dodržovat právní předpisy platné v zemi pobytu. a) vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, b) vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události, c) byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků. 2. Náhrada zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob je omezena 30% sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Náhrada ostatních zachraňovacích nákladů je omezena částkou Kč za dobu platnosti pojistné smlouvy. 4 Další povinnosti účastníků pojištění 3. Náhrada zachraňovacích nákladů je nad rámec sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 1. Pojistník a pojištěný jsou povinni: a) pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojištění nebo vyřizování škodné události; stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému, b) kdykoliv po dobu trvání pojistné smlouvy písemně oznámit pojistiteli změnu všech údajů, které byly v pojistné smlouvě uvedeny, c) umožnit pojistiteli provedení šetření o příčinách vzniku škodné události a rozsahu jejích následků a pojistiteli 1. 7 Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel ze soukromého pojištění oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil. při tom poskytnout svou součinnost. 2. V případě smrti pojištěného se jeho povinnosti vztahují přiměřeně na oprávněnou osobu. 3. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit událost, se kterou je spojen požadavek na 2. Oprávněná osoba je povinna učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle zákona přechází na pojistitele. 3. Oprávněná osoba nesmí uzavírat s třetí stranou takové dohody, kterými by se vzdávala nároku na náhradu vůči pojistné plnění. Oznámení se považuje za přijaté poté, kdy pojistník pojistiteli: třetí osobě v případě, pojistitele. že tyto nároky přecházejí na a) oznámil událost na řádně vyplněném tiskopisu pojistitele a podal pojistiteli pravdivé vysvětlení o příčině, vzniku a rozsahu následků této události, b) předal originály všech dokladů vyžádaných pojistitelem. 4. Oprávněná osoba je povinna přechod práv na pojistitele na jeho žádost písemně potvrdit. 5. Pokud pojistiteli v souvislosti s uplatněním nároku vzniknou vinou oprávněné osoby další náklady, je pojistitel oprávněn tyto náklady po oprávněné osobě požadovat. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, má tyto povinnosti pojištěný, s výjimkou případu smrti pojiště ného. 8 Asistenční služby Asistenční služba je poskytována pojištěnému v souvislosti se 5 sjednanými pojištěními a je zabezpečována smluvní Doručování písemností organizací pojistitele: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., budova 1. Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojištění (dále City Point, Hvě zdova 1689/2a, PRAHA 4 Pankrác jen "adresát") se doručují prostřednictvím držitele tel , SMS: , poštovní licence (dále jen "pošta"), a to obyčejnou nebo fax , doporučenou zásilkou na korespondenční adresu Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Rozsah uvedenou v pojistné smlouvě, jejích přílohách nebo poskytovaných asistenčních služeb je dostupný na adrese uvedenou na dokladech předaných pojistiteli. Není-li uvedena korespondenční adresa adresáta, použije pojistitel adresu jeho sídla nebo pobytu. Písemnosti 9 mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele Závěrečná ustanovení nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou; v takovém 1. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího smlouvy. převzetí. 2. Prohlášení a oznámení vůči pojistiteli jsou platná pouze 2. Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se tehdy, pokud jsou podána v písemné formě. považuje za doručenou desátý den po odeslání zásilky. 3. Komunikačním jazykem je čeština. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou 4. Za osoby nezpůsobilé k právním úkonům jedná jejich zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou dnem zákonný zástupce. převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi 5. Náklady pojistitele spojené se vznikem a správou pojištění se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od činí 20% z nespotřebovaného pojistného. adresáta, jemuž pošta doručila zásilku v souladu s 6. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s právními předpisy o poštovních službách. ním vzniklé budou řešeny, nedojde-li k jiné dohodě, popř. k 3. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje mimosoudnímu vypořádání, u příslušného soudu v České se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí republice podle českého práva. adresátem odepřeno. 4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná ODDÍL B. doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních léčebných výloh (dále v tomto oddílu také jen pojištění ), řídí službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i doručenou posledním dnem úložní lhůty, i kdyžse adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. 5. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení Průkaz pojištěného je písemné potvrzení o vzniku pojištění pojistiteli. léčebných výloh, které pojistitel vydává pro potřeby 6. Na ostatní případy doručování v tomto článku neupravené pojištěného; slouží k uplatnění práva na pojistné plnění v se podpůrně použijí ustanovení občanského soudního místě pojištění. řádu. 6 Zachraňovací náklady 1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady, které pojistník: vzniklou na předmětu pojištění v důsledku vzniku pojistné událos. ti 4. Předmětem pojištění je zdraví pojištěného. 1. Odchylně od čl.3 odst.1 oddílua. společných ustanovení a bez ohledu na sjednanou územní platnost se pojištění nevztahuje na události vzniklé na území České republiky. 2. Odchylně od čl.8 oddílu A. společných ustanovení trvá pojištění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okamžiku překročení státní hranice pojištěným z České republiky a nejdéle do okamžiku překročení státní hranice pojištěným do České republiky. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, změna zdravotního stavu pojištěného, vzniklá v době trvání pojištění a v místě pojištění z příčiny náhlého onemocnění nebo úrazu, která vyžaduje následné poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Čl Škodou jsou nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně vynaložené na zdravotní péči o pojištěného v místě pojištění v rozsahu: a) nutná a neodkladná zdravotní péče o pojištěného zahrnující: - nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, - nezbytné standardní ošetření, - nezbytnou hospitalizaci nemocného ve vícelůžkovém pokoji se standardním vybavením, - nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, - nezbytné léky a zdravotnické prostředky předepsané lékařem v množství potřebném do doby návratu do ČR, - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět, b) repatriace nemocného pojištěného, která je ze zdravotního hlediska nutná a je provedena, po posouzení a schválení revizním lékařem pojistitele a za souhlasu ošetřujícího lékaře, organizací zdravotnické dopravy odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele, a to do zdravotnického zařízení v České republice určeného stejným způsobem, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice, c) po předchozím schválení může pojistitel v odůvodněných případech uhradit i náklady další osoby nezbytné pro doprovod pojištěného, d) převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele. Po předchozím schválení může pojistitel v odůvodněných případech uhradit i další související náklady, e) neodkladné ošetření zubů pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy zubních protéz a pevných zubních náhrad. 2. Náklady podle odstavce 1 tohoto článku pojistitel hradí přímo nebo prostřednictvím poskytovatele asistenčních služeb zdravotnickému zařízení nebo jiné osobě, která tyto náklady prokazatelně vynaložila. 3. Přímá úhrada škody: a) Pokud pojištěný provedl přímou úhradu škody, která je pojistnou událostí, pojistitel následně proplatí přiměřené náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů, tj. uskuteční finanční plnění. Originály těchto dokladů zůstávají pojistiteli a nevracejí se. Byl-li předložen originál dokladu k úhradě jiné osobě než pojistiteli, postačí jeho kopie, pokud na ní jsou originálně zaznamenány a potvrzeny platby provedené touto osobou. b) Dojde-li ke smrti pojištěného, kterému vznikl nárok na finanční plnění, které za života neobdržel, plní pojistitel tomu, kdo náklady prokazatelně vynaložil, jinak se plnění stává předmětem dědického řízení. c) Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je finanční plnění podle tohoto článku splatné v měně České republiky a na jejím území a pojistitel ho 3/6

4 poskytuje formou převodu na bankovní účet oprávněné osoby nebo poštovní poukázkou na jméno a adresu oprávněné osoby. 4. Pokud došlo k pojistné události a nepřetržitá hospitalizace pojištěného přesáhne dobu trvání pojištění, pojistitel rozhodne o dalším postupu takto: a) pokud zdravotní stav pojištěného neumožňuje jeho repatriaci, bude pojištěný léčen ve zdravotnickém zařízení určeném pojistitelem do doby, než se jeho zdravotní stav zlepší natolik, že bude možné jeho repatriaci uskutečnit, b) pokud zdravotní stav pojištěného umožňuje jeho repatriaci, lze po souhlasu ošetřujícího lékaře uskutečnit jeho repatriaci nebo doléčení ve zdravotnickém zařízení na území České republiky určeném pojistitelem. 5. Horní hranice pojistného plnění je určena těmito limity: a) Sjednaný limit plnění za náklady dle písm. a) až e) odst. 1 tohoto článku ( Zdravotní péče včetně repatriace a převozu), závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného takto: b) Dílčí limit z limitu uvedeného pod písm. a) tohoto odstavce je limit plnění za náklady dle odst. 1 písm. e) tohoto článku ( Neodkladné ošetření zubů), závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného takto: Kromě povinností uvedených v oddílua. je pojištěný povinen: 1. V případě potřeby vyhledat lékařské ošetření a poskytovateli zdravotní péče se prokazovat průkazem pojištěného. 2. Pokud to zdravotní stav pojištěného umožňuje, podstoupit na návrh pojistitele nebo poskytovatele asistenčních služeb pojistitele repatriaci. 3. Je-li na pojištěném zdravotnickým zařízením výjimečně požadována přímá úhrada škody, která je pojistnou událostí, je pojištěný povinen: a) převzít originály potřebných dokladů a bezpečně je uchovat až do jejich předání pojistiteli; tuto povinnost má pojištěný i v ostatních případech přímé úhrady škody, b) uhradit oprávněnému příjemci přiměřené a prokazatelné náklady, c) bez zbytečného prodlení předat potřebné doklady pojistiteli; tuto povinnost má pojištěný i v ostatních případech přímé úhrady škody. Potřebnými doklady jsou: A) originály dokladů prokazující: a) příčinu, čas, místo a okolnosti vzniku pojistné události, její rozsah a přímou souvislost pojistné události s osobou pojištěného, a to minimálně uvedením jména, příjmení a data narození pojištěného, b) podrobnou specifikaci předmětu úhrady (např. lékařské zprávy s diagnózou, popisem a datem provedených výkonů a ordinovaných léků), c) předmět úhrady (účty nebo faktury vystavené lékařem nebo účty vystavené lékárnou na základě receptu ošetřujícího lékaře) a prokazující datum a výši provedení úhrady (stvrzenky o zaplacení v hotovosti, výpisy z účtu), B) v případě pojistného plnění za lékařem ambulantně předepsané léky a zdravotnické prostředky také originály nebo kopie receptu vystavené na jméno pojištěného s uvedením data vystavení, množství a popisu léků a zdravotnických prostředků, podpisu a otisku razítka vystavitele, C) při pojistné události šetřené policií také policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody, D) v případě úmrtí pojištěného také úřední úmrtní list a lékařské osvědčení o příčině smrti. Všechny doklady musí znít na jméno pojištěného a musí být opatřeny datem vystavení, podpisem a otiskem razítka vystavitele. nepovažují: 1. porod včetně předčasného a šestinedělí, interrupce, umělé oplodnění, vyšetření a léčení neplodnosti nebo vyšetření (včetně laboratorního a ultrazvukového) ke zjištění a sledování těhotenství, vyšetření v souvislosti s antikoncepcí včetně úhrady antikoncepce, 2. případy vycestování za účelem čerpání zdravotní péče, 3. ošetření zubů a služeb s ním spojených s výjimkou ošetření následků úrazu a nezbytného jednoduchého ošetření zubů za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti, 4. preventivní prohlídky, očkování, kontrolní lékařská vyšetření a ošetření nesouvisející s náhlým onemocněním nebo úrazem, 5. rehabilitace, fyzikální léčba, chiropraktické výkony, výcvikové terapie, nácvik soběstačnosti, 6. orgánové transplantace, léčení hemofilie, léčení interferonem, inzulinoterapie mimo poskytnutí první pomoci, chronické hemodialýzy a podávání léků, které bylo zahájeno v České republice, 7. náhrady za brýle, kontaktní čč o ky, naslouchací přístroje a za zhotovení a opravy ortopedických protéz, 8. vyšetření a léčení psychických poruch nesouvisejících s jiným náhlým onemocněním nebo úrazem, psychologického vyšetření a psychoterapie, 9. výkony a diagnostické metody, které nejsou lékařsky uznávané nebo nejsou provedeny kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem včetně hospitalizace poskytnuté v takových zařízeních, 10. kosmetické zákroky, 11. lázeňské a ozdravenské léčení a pobyt, léčení v odborných léčebných ústavech (včetně léčeben dlouhodobě nemocných, sanatorií a hospicové péče) a v zařízeních následné lůžkové ošetřovatelské péče, 12. akupunktura a homeopatie, 13. komplikace, které se mohou vyskytnout při léčení onemocnění nebo úrazů, na něžse pojištění nevztahuje, 14. vyšetření a léčení pohlavních, sexuálně přenosných nemocí a AIDS od stanovení diagnozy, včetně vyšetření na HIV pozitivitu, 15. úhrady léků a zdravotnických prostředků nepředepsaných lékařem, t.j. volně zakoupených bez lékařského předpisu nebo jejichž podávání bylo zahájeno před počátkem pojištění, 16. léčení takových nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péče vhodná, účelná a potřebná, ale je odkladná a lze ji poskytnout až po návratu do České republiky, 17. události, pokud pojištěný odmítne podstoupit repatriaci, ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel nebo poskytovatel asistenčních služeb pojistitele, 18. převozy, vyhledávací, pátrací a zachraňovací akce, pokud zároveň nedošlo k pojistné události na zdraví pojištěného, 19. zdravotní péče v zemi, kde je již pojištěný zdravotně pojištěn. ODDÍL C. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Úrazové pojištění (dále v tomto oddílu jen pojištění ), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i ustanoveními tohoto oddílu. 1. Trvalými následky se rozumí takové následky úrazu, které již nejsou schopny zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných funkcí nebo jejich ztráta. 2. Zlomeninou se rozumí traumatická zlomenina kosti (porušení celistvosti kosti) vzniklá následkem úrazu a nezávisle na jiných příčinách. 1. Pojištění se sjednává jako obnosové. 2. Účelem pojištění je v důsledku vzniku pojistné události poskytnout oprávněné osobě jednorázové pojistné plnění ve smluvené výši. V případě pojistné události s následkem smrti pojištěného nabývají tohoto práva osoby určené ZPS. 4. Předmětem pojištění je zdraví pojištěného. 4/6 Odchylně od čl.8 oddílu A. trvá pojištění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okamžiku nastoupení cesty a nejdéle do okamžiku návratu z cesty. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, změna zdravotního stavu pojištěného vzniklá v době trvání pojištění a v místě pojištění z příčiny úrazu. 1. Změnou zdravotního stavu pojištěného se rozumí: a) trvalé následky, b) smrt. 2. Vznikne-li právo na pojistné plnění několika osobám a nejsou-li jejich podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl. 3. Pojistné plnění určuje pojistitel podle dále uvedených zásad, výše sjednané pojistné částky a tabulky pro hodnocení trvalých následků úrazu platné k datu uzavření pojistné smlouvy (dále jen oceňovací tabulka ). Oceňovací tabulku úrazu může pojistitel doplňovat a měnit a pojištěný má právo do ní kdykoli nahlédnout. 4. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu : a) pokud úraz zanechá pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel podle oceňovací tabulky tolik procent ze sjednané pojistné částky, kolika procentům odpovídá rozsah trvalých následků úrazu pro jednotlivá tělesná poškození po jejich ustálení. Jestliže rozsah trvalých následků úrazu není možné přesně stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského hlediska ovlivněna funkce poškozeného orgánu, b) v prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnění pouze v tom případě, lze-li z lékařského hlediska jednoznačně určit konečný rozsah trvalých následků úrazu, c) není-li možné po prvním roce po úrazu jednoznačně určit procento trvalých následků úrazu, ale lze-li stanovit, že vznikl nárok na pojistné plnění a zároveň lze určit jeho minimální výši, poskytne pojistitel oprávněné osobě přiměřenou zálohu na základě její písemné žádosti. V těchto případech je pojištěný i pojistitel oprávněn nechat si rozsah trvalých následků úrazu každoročně, po dobu 3 let po úrazu, prověřit lékařem, d) není-li možné ani po 3 letech po úrazu určit jednoznačný rozsah trvalých následků úrazu, stanoví jej pojistitel podle rozsahu trvalých následků úrazu ke konci této lhůty, e) zemře-li pojištěný v důsledku úrazu během jednoho roku od vzniku úrazu, nárok na pojistné plnění za trvalé následky úrazu nevzniká, f) zemře-li pojištěný během jednoho roku od vzniku úrazu z jiné příčiny, která nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnění podle rozsahu trvalých následků úrazu, které je možno určit na základě naposledy vystavených lékařských nálezů, g) je-li následkem jedné pojistné události několik trvalých následků, plní pojistitel ve výši součtu procent pro jednotlivé následky, nejvýše však do sjednané horní hranice plnění za jednu pojistnou událost, h) týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše do procenta stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí, i) byla-li část těla nebo orgánu, kterých se týkají trvalé následky úrazu, poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění za trvalé následky úrazu o tolik procent, kolika procentům odpovídalo předchozí poškození, j) je-li v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast, pojistitel vyplatí pojistné plnění, pokud rozsah trvalých následků přesáhne výši sjednaného procenta spoluúčasti. Spoluúčast se vztahuje na jednu pojistnou událost, k) sjednaná pojistná částka, závislá na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu pojistnou událost takto: Výše pojistné částky [K č]

5 5. Pojistné plnění za smrt následkem úrazu : a) zemře-li pojištěný do 3 let ode dne úrazu na jeho nepovažují: 1. události způsobené následkem vady, kterou měla následky, pojistitel jednorázově vyplatí sjednanou 1. Pojištění se sjednává jako škodové na časovou cenu. pojištěná věc již v době uzavření pojištění, a která byla či pojistnou částku, mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez b) pojistné plnění v důsledku smrti úrazem se snižuje o vzniklou na předmětu pojištění v důsledku vzniku pojistné ohledu na to, zda byla známa pojistiteli, výši plnění, které bylo jižvyplaceno pojištěnému za událos. ti 2. nepřímé škody všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, trvalé následky tohoto úrazu. Pokud již bylo pokuty, manka, nemožnost používat pojištěnou věc, pojistitelem vyplaceno vyšší pojistné plnění za trvalé 4. Předmětem pojištění jsou movité věci osobní potřeby autorská práva) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky následky tohoto úrazu než je pojistná částka sjednaná obvyklé pro daný účel cesty a určené k osobnímu užívání jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.), pro případ smrti úrazem, nemá pojistitel právo pojištěným, které si vzal na cestu nebo je prokazatelně 3 škody na těchto věcech: pořídil během cesty, včetně zavazadel, ve kterých jsou tyto požadovat vrácení rozdílu těchto dvou plnění, věci uloženy. a) motorové dopravní prostředky, přívěsy a návěsy c) sjednaná pojistná částka, závislá na zvolené variantě včetně jejich součástí a náhradních dílů, hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje b) věci a zavazadla svěřená dopravci, pojistné plnění za jednu pojistnou událost takto: c) věci předané za účelem poskytnutí služby, Odchylně od l.8 oddílu A. trvá pojištění v rámci sjednané d) zvířata, č pojistné doby nejdříve od okamžiku nastoupení cesty a e) peníze, vkladní knížky, platební karty, vkladové listy, Výše pojistné částky [K č] nejdéle do okamžiku návratu z cesty. telefonní karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, cestovní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu, Kromě povinností uvedených v oddílua. je pojištěný povinen: Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, poškození, f) zbraně, věci z drahých kovů, sbírky a věci sběratelské 1. prokázat pojistiteli, že k úrazu došlo, zničení, odcizení nebo ztráta předmětu pojištění v době trvání hodnoty, starožitnosti, značkový porcelán, umělecké 2. bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské pojištění a v místě pojištění z příčiny: předměty, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty a ošetření a léčit se podle pokynů lékaře, 1. požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jiné cennosti, 3. při uplatnění nároku na pojistné plnění v případě trvalých 2. povodeň nebo záplava, g) potraviny, alkohol a tabákové výrobky, následků předložit spolu s oznámením pojistné události: 3. vichřice nebo krupobití, h) nosiče dat všeho druhu včetně záznamů na nich. a) zdravotní dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace 4. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo včetně lékařské zprávy vydané ošetřujícím lékařem po zřícení sněhových lavin, ODDÍL E. ustálení trvalých následků úrazu, 5. pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU b) propouštěcí zprávu, v případě hospitalizace 6. tíha sněhu nebo námrazy, Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění pojištěného v souvislosti s úrazem, 7. zemětřesení, odpovědnosti za škodu (dále v tomto oddílu jen pojištění ), c) policejní zprávu, došlo-li k úrazu v souvislosti s 8. voda vytékající z vodovodních zařízení, řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i dopravní nehodou nebo trestným činem, 9. odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, 4. oprávněná osoba je povinna při uplatnění nároku na 10. ztráta věci při dopravní nehodě. pojistné plnění v případě smrti pojištěného následkem úrazu předložit spolu s oznámením pojistné události: a) originál nebo ověřenou kopii úmrtního listu pojištěného, b) lékařskou zprávu o příčině smrti a policejní protokol, 1. V případě pojistné události s následkem poškození 2. Účelem pojištění je za pojištěného uhradit poškozenému jestliže okolnosti úmrtí šetřila policie. pojištěné věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající škodu vzniklou na předmětu pojištění v důsledku vzniku přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci, a to pojistné událos. ti nejvýše do časové ceny věci. 2. V případě pojistné události s následkem zničení pojištěné 4. Předmětem pojištění je zdraví a majetek cizích osob. věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající časové ceně nepovažují nemoci (např. srdeční infarkt, mozková mrtvice, věci. cukrovka, apod.) s výjimkou nemocí vzniklých výlučně 3. V případě pojistné událostí s následkem odcizení nebo ztráty pojištěné věci, vyplatí pojistitel částku odpovídající následkem úrazu. 1. Odchylně od čl.3 odst.1 oddílu A. a bez ohledu na časové ceně věci. sjednanou územní platnost se pojištění nevztahuje na 4. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice události vzniklé na území České republiky. plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné ODDÍL D. plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného 2. Odchylně od čl.8 oddílu A. trvá pojištění v rámci sjednané POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ takto: pojistné doby nejdříve od okamžiku překročení státní Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění hranice pojištěným z České republiky a nejdéle do osobních věcí (dále v tomto oddílu jen pojištění ), řídí se okamžiku překročení státní hranice pojištěným do České pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i republiky. Kromě povinností uvedených v oddílua. je pojištěný povinen: Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vznik 1. V případě odcizení pojištěných věcí oznámit tuto povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou v době trvání a 1. Odcizením věci se rozumí: v místě pojištění na předmětu pojištění, za kterou pojištěný skutečnost místně příslušnému policejnímu orgánu a odpovídá podle právního předpisu státu, kde škoda vznikla. a) krádež vloupáním, kdy se cizí osoba zmocnila pojistiteli předat policejní protokol jako součást oznámení Pokud o náhradě této škody rozhoduje soud nebo jiný pojištěných věcí a při tom prokazatelně překonala škodné události. Policejní protokol musí obsahovat oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve překážky chránící tyto věci před jejich odcizením z identifikaci pojištěného, datum, příčinu a okolnosti vzniku dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. uzavřených a uzamčených místností. a rozsah škodné události ( seznam odcizených, zničených S výjimkou fotoaparátů, hudebních nástrojů, nebo poškozených vě cí). Dále pak datum zápisu, podpis, audiovizuální techniky, mobilních telefonů, počítačů razítko a kontakt zapisovatele. apod., včetně jejich příslušenství, se pojištění vztahuje 2. V případě ztráty pojištěných věcí při dopravní nehodě 1. Škodou je újma způsobená pojištěným cizí osobě v na pojištěné věci uložené v motorovém vozidle, a to zabezpečit protokol o šetření dopravní nehody a předat ho rozsahu: pouze za podmínky, že věci byly uloženy v pojistiteli jako součást oznámení škodné události. a) poš kození zdraví cizí osoby ( škoda na zdraví), uzamčeném zavazadlovém prostoru a nebyly b) poškození nebo zničení věci ve vlastnictví cizí osoby zvnějšku nijak viditelné. ( škoda na věci), c) způsobení finanční škody cizí osobě, pokud vznikla v přímé souvislosti se škodou pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce. Finanční škodou se rozumí majetková újma, která vznikla jinak než poškozením Použití originálního klíče nebo jeho duplikátu se považuje za překonání překážky pouze v případě, pokud se cizí osoba zmocnila originálního klíče krádeží vloupáním nebo loupeží. Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje vniknutí nezjištěným způsobem, b) loupež, kdy se cizí osoba zmocnila pojištěných věcí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti osobě, která tvořila překážku před odcizením pojištěných věcí. 2. Za ztrátu věci se považují pouze případy, kdy byl pojištěný zbaven možnosti věci opatrovat v důsledku dopravní nehody. 3. Bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že: a) v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení a informovat ho o průběhu a výsledcích tohoto řízení, b) se našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou událostí a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit pojistiteli plnění snížené o přiměřené a prokazatelné náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době od vzniku pojistné události do doby, kdy byla nalezena. 4. Uchovat poškozené nebo zničené věci v původním stavu a umožnit pojistiteli jejich prohlídku do ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 5/6 zdraví nebo věci, d) náklady nutné k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojištěný i pojistitel považují za neoprávněný. 2. Jestliže pojištěný způsobí škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil. 3. Sjednané limity plnění v členění dle písm. a) až c) odst. 1 tohoto článku, závislé na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezují pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného takto:

6 škoda na zdraví škoda na věci škoda finanční Pojistné plnění za jednu věc je dále omezeno její časovou cenou. 4. Pojistné plnění za škodu na zdraví je omezeno na nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Kromě povinností uvedených v oddílua. je pojištěný povinen: 1. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši, 2. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodní událostí bylo proti němu zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, 3. předat pojistiteli policejní protokol, byla-li událost šetřena policií, 4. předat pojistiteli jména a adresy všech poškozených, případných svědků a jejich písemná prohlášení, doklady prokazující výši vzniklé škody, 5. při škodě na zdraví cizí osoby předložit lékařskou zprávou s podrobnou diagnózou poranění této osoby popř. příčinou její smrti, 6. bez souhlasu pojistitele nehradit ani se nezavazovat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části, 7. bez souhlasu pojistitele neuznávat zcela ani zčásti nárok z titulu odpovědnosti za škodu, 8. v řízení o náhradě škody vedeném proti němu: a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména oznámit pojistiteli, kdo jej bude v řízení zastupovat, b) informovat pojistitele o průběhu a výsledcích řízení, a předat pojistiteli všechny doklady týkající se těchto řízení ihned po jejich obdržení, c) bez souhlasu pojistitele neuzavírat soudní smír nebo dohody o narovnání, d) podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudů nebo jiných oprávněných orgánů, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojistitele, e) vznést včas námitku promlčení, f) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání. 1. Zájezdem se rozumí cesta a pobyt zabezpečovaný pořadatelem se společnou nebo individuální dopravou bez ohledu na počet zabezpečovaných služeb. 2. Stornopoplatek je poplatek požadovaný pořadatelem za zrušení účasti na zájezdu. Za stornopoplatek se považuje částka do výše odpovídající ustanovením cestovní smlouvy, případně určená v sazebníku storno poplatků pořadatele platném k datu uzavření cestovní smlouvy. 3. Příbuzným pojištěného je jeho manžel, manželka, druh, družka, děti a rodiče pojištěného a rodiče manžela či manželky, a to pouze při splnění podmínky, že mají současně sjednané cestovní pojištění zahrnující pojištění storna zájezdu na základě stejné pojistné smlouvy jako pojištěný, který odstoupil od cestovní smlouvy. 4. Pořadatelem se rozumí subjekt odlišný od účastníků pojištění a příbuzných, který organizuje předmětný zájezd (např. cestovní kancelář, cestovní agentura, dopravní společnost, ubytovací zařízení). 5. Vážným onemocněním se rozumí náhlé onemocnění doložené potvrzením o pracovní neschopnosti a spojené s hospitalizací nebo upoutáním na lůžko. vzniklou v důsledkuvzniku pojistné událos ti. 4. Předmětem pojištění je účast pojištěného na zájezdu. Odchylně od čl.8 oddílua. trvá pojištění od okamžiku sjednání pojištění do okamžiku nastoupení cesty, nejdéle však do sjednaného počátku pojistné doby. Pojištění je sjednáno uzavřením pojistné smlouvy bez ohledu na sjednanou pojistnou dobu. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vyměření stornopoplatku pořadatelem, pokud pojištěný v době trvání pojištění svou účast na zájezdu u pořadatele prokazatelně zrušil z příčiny vážného onemocnění, úrazu či smrti pojištěného nebo jeho příbuzného anebo osob pojištěných na stejnou pojistnou smlouvou, pokud tyto příčiny vznikly po uzavření pojistné smlouvy. Dnem vzniku pojistné události je datum, kdy bylo pořadateli doručeno zrušení účasti na zájezdu. Kromě výluk uvedených v oddílu A. se pojištění dále 1. Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše stornopoplatku, nevztahuje na odpovědnost: maximálně však do výše ceny zájezdu uvedené v pojistné 1. za škodu převzatou nad rámec stanovený právními smlouvě, obě snížené o sjednanou spoluúčast. Výší předpisy nebo převzatou smluvně, stornopoplatku a cenou zájezdu se vždy rozumí náklady 2. za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku, související přímo s osobou pojištěného. 3. za škodu, pokud vznikl nárok na plnění z pojištění 2. Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud důvod ke odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci zrušení zájezdu nastal v době, kdy čerpání služeb nebylo z povolání, možné odvolat bez stornopoplatku. 4. za škodu vzniklou v souvislosti s činností, u které české 3. V případě porušení povinností dle čl. 6 tohoto oddílu je právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. odpovědnosti za škodu, 5. za škodu vzniklou na životním prostředí a ekologické škody, 6. za škodu vzniklou na datech a informacích, Je-li zřejmé, že účast pojištěného na zájezdu musí být 7. za výrobek, zrušena, je pojištěný kromě povinností uvedených v oddílu A. 8. za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem výdělečné povinen: činnosti nebo při plnění pracovních úkolů v pracovně 1. bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní právních vztazích nebo v souvislosti s nimi, den poté, kdy bylo zřejmé, že se nemůže zúčastnit 9. za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti, zájezdu, zrušit u pořadatele svou účast na objednaném 10. za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal zájezdu, za účelem poskytnutí jakékoliv služby, 2. ihned pojistiteli oznámit a následně doložit skutečnost, pro 11. za škodu, za kterou odpovídá svým společníkům, osobám kterou bylo nutné zrušit svou účast na zájezdu, např. blízkým sobě nebo blízkým svým společníkům. lékařskou zprávu, kopii potvrzení o pracovní neschopnosti nebo propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. jiné potvrzení podle důvodu zrušení účasti na zájezdu, kopii ODDÍL F. objednávky zájezdu, doklad o zaplacení zájezdu a o POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU částce, která byla pořadatelem vrácena, stornovací Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění storna podmínky pořadatele, případně jiné doklady, které si zájezdu (dále v tomto oddílu jen pojištění ), řídí se pojištění pojistitel vyžádá. kromě společných ustanovení v oddílu A. i ustanoveními tohoto oddílu. nepovažují také: 1. Důvody psychického onemocnění nebo psychické 6/6 poruchy. 2. Následky nečerpání služeb objednaných nebo zaplacených pojištěným přímo jejich poskytovateli. 3. Případy, kdy bylo pojištění sjednáno později než 1 den po zaplacení zájezdu nebo zálohy na něj. 4. Případy, kdy pojištěný nevyužil možnost určit náhradníka. ODDÍL G. POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění zásahu horské záchranné služby (dále v tomto oddílu jen pojištění ), řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i Horskou službou se dále rozumí Horská záchranná služba Slovenské republiky. vzniklou v důsledkuvzniku pojistné událos ti. 3. Předmětem pojištění je zásah horské služby. Odchylně od čl.3 odst.1 oddílu A. je místem pojištění, bez ohledu na sjednanou územní platnost, území Slovenské republiky. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, vznik povinnosti pojištěného uhradit své náklady na zásah horské služby v místě pojištění vzniklé v době trvání pojištění, je-li pojištěný v tísni. 1. Náklady na zásah horské služby se pro účely tohoto pojištění rozumí náklady technického zásahu v rozsahu: a) vyhledání pojištěného v horské oblasti, b) vyproštění pojištěného, c) zachraňovací práce spojené s pozemní či leteckou přepravou z místa zásahu horské služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení, d) přeprava tělesných ostatků z místa zásahu horské služby do místa odvozu tělesných ostatků k tomu určenou dopravní službou. 2) Jsou-li předmětem zásahu i nepojištěné osoby, uhradí pojistitel částku odpovídající poměru počtu pojištěných a nepojištěných osob. 3) Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného takto: nepovažují: 1. výkony, které nebyly vykonány v kompetenci horské služby, 2. zásah mimo oblasti územní působnosti horské služby, 3. výkony hrazené: a) z veřejného zdravotního pojištění, b) z pojištění vyplývajícího z mezinárodních smluv, 4. případy, kdy se pojištěný neřídil výstražnými nebo informačními zařízeními souvisejícími s bezpečností osob v horské oblasti, 5. případy, kdy se pojištěný choval tak, že svým jednáním ohrozil zdraví, majetek či život vlastní nebo jiných osob, 6. události vzniklé jako důsledek: a) vědomého zneužití horské služby, b) nedbalého jednání pojištěného, c) nedodržení pokynů horské služby.

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH LV 1/09 s platností od 1. dubna 2009

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH LV 1/09 s platností od 1. dubna 2009 Čl. 1 1. Práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění léčebných výloh (dále jen pojištění ) se řídí právním řádem České republiky. Na pojištění se vztahují zejména příslušná ustanovení zákona č. 37/2004

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/12 s platností od 1. ledna 2012 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-BS-0912)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-BS-0912) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-BS-091) Všeobecné pojistné podmínky (VP-BS-091) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/15 WEB s platností od 1. ledna 2015 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydliště. Podmínky pojištění jsou

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě :

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě : Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče cizinců UCZ/KZP/10 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců (dále jen KZP ), které uzavírá UNIQA

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovny VZP, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pojistitele pro zájemce o pojištění 2 Pojistné podmínky cestovního pojištění 3 Oceňovací

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s.

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k cestovnímu pojištění Pojišťovna VZP, a.s. Obsah: strana Obsah 1 Informace pojistitele pro zájemce o pojištění 2 Pojistné podmínky cestovního pojištění 3 Přehled

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPST0908 PRODUKT STORNO PPCPST0908, produkt STORNO 1 / 8 Platnost a účinnost: od 1. srpna 2009 Přehled pojistného plnění Pojištění stornopoplatků

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

k cestovnímu pojištění

k cestovnímu pojištění Průvodce Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty pro delegáty CK FIRO-tour k cestovnímu pojištění CK FIRO-tour 841 105 105 www.koop.cz Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour Pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 2/14 s platností od 1. března 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 2/14 s platností od 1. března 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 2/14 s platností od 1. března 2014 Obsah: 11. Nemoc je pro účely tohoto pojištění vznik onemocnění, 33. Zájemce je osoba, která má

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od 1. července 2015

POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od 1. července 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ EXCLUSIVE KZPCE 1/15 s platností od července 2015 Obsah: ODDÍL A ODDÍL B ODDÍL C ODDÍL D SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky

bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky bez přirážky NÁZEV SPORTŮ aerials aerobic aerotrim airsoft americký fotbal aquaaerobic atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje badminton baseball basketbal běh na lyžích po vyznačených trasách biatlon

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více