POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/11 s platností od 1.března 2011 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojistné doby, po kterou bylo pojištění v účinnosti. pojištěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydliště. Podmínky pojištění jsou pro všechna pojištění uvedeny v oddílu společných ustanovení a pro jednotlivé druhy pojištění pak v dalších oddílech těchto, případně doplňkových pojistných podmínek (dále jen "dalších oddílech"). Sjednané druhy pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě Jednorázové pojistné jepojistné stanovené na celou pojistnou dobu. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 14. Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění za každou pojistnou událost. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Obsah: ODDÍLA. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 15. Nemoc je pro účely tohoto pojištění vznik onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život pojištěného a vyžaduje ODDÍLB. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH poskytnutí lékařské péče. Za vznik nemoci se považuje ODDÍLC. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen. ODDÍLD. POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ 16. Náhlým onemocněním se rozumí taková náhlá a ODDÍLE. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAŠKODU nečekaná porucha zdraví, která přímo ohrožuje zdraví ODDÍLF. POJIŠTĚNÍ STORNAZÁJEZDU nebo život pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje ODDÍL G. POJIŠTĚNÍ ZÁSAHU HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY nutnou a neodkladnou zdravotní péči. 17. Nutnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení ODDÍL A. diagnózy a léčení náhlých (akutních) stav ů, kdy je třeba zdravotní péči poskytnout ihned nebo ve velmi krátké SPOLEČNÁ USTANOVENÍ době. 18. Neodkladnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, stanovení diagnózy a léčení náhlých (akutních) stavů Úvodní ustanovení souvisejících s možností postižení základních životních 1. Práva a povinnosti účastníků soukromého cestovního funkcí a stavů s tím spojen ých, jestliže by prodlením mohlo pojištění (dále v tomto oddílu jen pojištění ) se řídí dojít k vážnému postižení zdraví nebo ohrožení života. zákonem č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění 19. Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo pozdějších předpisů (dále jen "ZPS"), občanským vlastní tělesné síly nezávisle na vlastní vůli, kterým bylo zákoníkem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a poškozeno zdraví. ostatními obecně závaznými právními předpisy České Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k republiky, těmito pojistnými podmínkami, doplňkovými působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily pojistnými podmínkami, ustanoveními uvedenými v poškození zdraví. Pokud dojde ke smrti osoby následkem pojistné smlouvě a jejích přílohách a v dalších úrazu, je pro vznik práva na plnění rozhodující okamžik dokumentech, které jsou její součástí. vzniku úrazu, v jehož důsledku smrt nastala. 2. Smluvními stranami jsou na jedné straně pojistník a na 20. Poškození je takové poškození věci, které lze odstranit straně druhé Pojišťovna VZP, a.s., Jankovcova 1566/2b, opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší Praha 7, Česká republika, IČ: , zapsaná časovou cenu věci. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 21. Zničení je takové poškození věci, které nelze odstranit oddíl B, vložka 9100 (dále jen "pojistitel"). ekonomicky účelnou opravou, přičemž věc užnení možné dále používat k původnímu účelu. 22. Nastoupení cesty je okamžik nástupu pojištěného do Vymezení společných pojmů dopravního prostředku v České republice za účelem Pro účely pojištění platí následující vymezení pojmů: dosažení plánovaného cíle své cesty. 1. Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto 23. Návrat z cesty je okamžik vystoupení pojištěného z smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které dopravního prostředku v místě bydliště v České republice. ze soukromého pojiště ní vzniklo právo nebo povinnost. 24. Časovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně 2. Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, smlouvu. přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 3. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. zájmu se soukromé pojištěn í vztahuje. 25. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v 4. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné daném čase znovu pořídit věc stejnou nebo věc události zvlášť specifikovaná pro jednotlivé druhy pojištění srovnatel ného druhu a účelu. (dále jen příčina ). 26. Za jednu věc se považují i všechny její součásti. 5. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a 27. Cizí osobou se rozumí osoba, která není s pojištěným která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné majetkově nijak propojena ani není osobou jemu blízkou. plnění. 28. Cizinou se rozumí území za hranicemi České republiky. 6. je nahodilá skutečnost zvlášť 29. Profesionální sportovní činnost je činnost vykonávaná specifikovaná pro jednotlivé druhy pojištění, se kterou je v zaměstnaneckém či obdobném poměru z níž sportovci spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plynou hlavní příjmy. plnění. 30. Lhůtou uvedenou ve dnech se rozumí vždy počet 7. Jedna pojistná událost je pojistná událost z pojištění kalendářních dní. jedné osoby vzniklá ze stejné příčiny, na stejném místě a ve stejném čase, která zahrnuje všechny skutečnosti a jejich následky mezi nimiž existuje příčinná, územní, Rozsah pojištění časová nebo jiná přímá souvislost. Rozsah sjednaného pojištění je určen pojistnými podmínkami 8. Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné a volitelnými parametry uvedenými v pojistné smlouvě. Tyto smlouvy, které pojistitel vydává pojistníkovi; slouží také parametry volí pojistník při uzavření pojistné smlouvy na jako doklad o zaplacení pojistného. základě znalosti pojistného zájmu pojišťovaných osob. 9. Vícenásobné pojištění vznikne, vztahují-li se dvě nebo Pojistník zvolí, které druhy pojištění budou sjednány, zvolí více soukromých pojištění na totéž pojistné riziko pojistnou dobu, variantu hranice plnění, spoluúčast, územní pojištěné pro stejné období, jestliže souhrn pojistných platnost pojištění a s ohledem na činnosti vykonávané částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku pojištěným po dobu trvání pojištění dále zvolí druh cesty, nebo souhrn limitůpojistného plnění přesáhne skutečnou pobytu a případné připojištění sportů v následujícím rozsahu: výši vzniklé škody. 10. Doba platnosti pojistné smlouvy je doba, na kterou byla 1. Územní platnost sjednaná platnost celé pojistné smlouvy. Pojištění je účinné pouze ve sjednaném místě pojištění. 11. Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li pro jednotlivé druhy pojištění v dalších oddílech Předčasným zánikem pojištění se tato doba nezkracuje. uvedeno jinak, jsou místem pojištění v závislosti na 12. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané 1/ sjednané územní platnosti následující území: oblast E všechny státy Evropy, evropská část Ruska (západní hranice je určena poledníkem 60 východní délky), Maroko, Alžírsko, Tunis, Libye, Egypt, Turecko, Izrael a Kypr, oblast S všechny státy světa s výjimkou USA, oblast U všechny státy světa, oblast ČR Česká republika. Území států se rozumí včetně výhradní hospodářské zóny (EEZ). Druh cesty Pojištění je účinné pouze při vykonávání činností v závislosti na sjednaném druhu cesty. Pokud je sjednán druh cesty: a) Turistická (označeno také T ), vztahuje se pojištění na rekreační cesty a pobyty při provozování běžných rekreačních a oddechových činností, např. aerobic, kopaná, odbíjená, plážový volejbal, turistika v běžném nenáročném terénu do nadmořské výšky 2000 m.n.m., stolní tenis, badminton, bowling, tenis, squash, golf, kolečkové brusle, plavání, šnorchlování, vodní atrakce, cykloturistika, lyžování, snowboarding, studijní pobyty a další činnosti srovnatelné rizikovosti s výlukou činností uvedených pod písm. b) tohoto odstavce a uvedených v odst. 4. tohoto článku, b) Pracovní (označeno také P ), vztahuje se pojištění na činnosti vykonávané za účelem výdělku, vykonávané ve prospěch jiné osoby (např. charitativní a dobrovolná činnost, propagace, au-pair) a stáže. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Vyloučena je profesionální sportovní činnost. Druh pobytu Pojištění je účinné pouze při vykonávání sjednaných činností v závislosti na sjednaném druhu pobytu. Pokud je sjednán druh pobytu: a) Opakovaný (označeno také O ), vztahuje se pojištění na události vzniklé v době nepřesahující 90 dnů souvislého pobytu v cizině. Pojištěný je povinen prokazatelně doložit, že v době vzniku události jeho souvislý pobyt v cizině nepřesáhl 90 dní, b) Nepřetržitý (označeno také N ), vztahuje se pojištění na události vzniklé v době trvání pojištění. Připojištění sportů Pojištění je účinné pouze v době a při vykonávání sportovních činností, pro které bylo sjednáno odpovídající připojištění sportů. V jakém rozsahu a na jaké období bylo připojištění sportů sjednáno, je uvedeno v pojistné smlouvě. Pokud je sjednáno připojištění sportů: a) Sportovní soutěže, vztahuje se pojištění na provozování organizovaných soutěží, závodů a tréninků. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené v odst.2. písm. a). Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písmeny b) až e) tohoto odstavce, b) Nebezpečné sporty, vztahuje se pojištění na provozování sportů, např. akrobacie; akrobatický rock and roll; americký fotbal; atletika včetně skoku o tyči; jachting a plachetnice; horský běh; high ropes; jízda na zvířatech; krasobruslení; lední hokej; motoristické sporty; paintball; podvodní ragby; potápění bez dýchacího přístroje (freediving); ragby; rychlobruslení; skateboarding; skoky na trampolíně bez jištění; skoky do vody včetně synchronních skoků do vody; sledge hokej; snowtubbing; snowtrampoline; sportovní gymnastika; surfing; vodní lyžování; vodní motorismus; vzpírání (i silový trojboj); vysokohorská turistika v horském terénu od 2000 m.n.m. do 5000 m.n.m. včetně cest zajištěných řetězy, lany či žebříky (via ferrata); windsurfing; zápas řecko-římský; zápas ve volném stylu; závody psích spřežení (mašérství); včetně činností obdobného stupně rizikovosti. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. c) až e) tohoto odstavce, c) Extrémní sporty, vztahuje se pojištění na provozování těchto vyjmenovaných sportů: aerials; CP_PP_1

2 aerotrim; akrobatické lyžování v rozsahu moguls, 8. vzniklé při zkušebním testování dopravních prostředků, promítnuta ve výši pojistného. skoky, skikros; bikros; bojové sporty v rozsahu aikido, allkampf-jitsu, jiu-jitsu, judo, karate, kung-fu, 9. vzniklé při výkonu kaskadérské činnosti, 10. vzniklé při činnostech na místech k tomu neurčených, 3. Pojistné je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy v měně a výši uvedené v pojistné smlouvě. taekwondo, sumo; bouldering; bungee jumping; 11. vzniklé v oblasti, kterou orgán státní správy označil jako 4. Pojistitel má právo na pojistné za celou pojistnou dobu, a canyoning; cyklokros; fly fox; jízda na U-rampě; kiting; letecké sporty v rozsahu řízení sportovních letadel, větroňů, balónů, kluzákových padáků, rogal; válečnou nebo životu a zdraví jinak nebezpečnou zónu nebo nedoporučil cestovat či pobývat v této oblasti, pokud byla cesta či pobyt zahájeny nebo pojistná smlouva to i v případě, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby. Toto právo pojistiteli vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. paragliding; parasailing; parašutismus; mountboarding; uzavřena po tomto vyhlášení, 5. Pojistné je zaplaceno, je-li v plné výši prokazatelně přijato potápění za pomoci dýchacího přístroje; rafting; 12. ke kterým došlo v důsledku nebo v souvislosti s: zprostředkovatelem pojistitele nebo je připsáno na sportovní saně; sportovní boby; sjezd na horských - účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo bankovní účet pojistitele. kolech v rozsahu downhill, fourcross; skeleton; skiboby; biologických zbraní, 6. Je-li pojistná smlouva ukončena dohodou přede dnem skoky a lety na lyžích; sky surfing; snowrafting; - válečnými událostmi a občanskou válkou, vzniku pojištění, pojistitel vrátí pojistníkovi, po jeho snowboardcross a snowboarding ve snowparku; - akty násilí (včetně občanských nepokojů a teroristické vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, speleologie; swing jumping; wakeboarding a zorbing. činnosti), na nichž se pojištěný aktivně podílel, přijaté pojistné, od kterého odečte náklady spojené se Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. b) - manipulací se střelnou zbraní nebo výbušninou vznikem a správou pojištění. tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. d) a e) tohoto odstavce, pojištěným. 7. Zanikne-li pojištění výpovědí pojistitele a pokud pojistník, pojištěný ani jiná oprávněná osoba neporušili povinnosti d) Profesionální sporty, vztahuje se pojištění na účastníků tohoto pojištění, vrátí pojistitel pojistníkovi, po provozování profesionální sportovní činnosti. Pojištění se vztahuje i na činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce. Vyloučeny jsou činnosti uvedené pod písm. c) a e) tohoto odstavce, e) ostatní činnosti neuvedené pod písm. a) až d) tohoto odstavce. Na tyto činnosti se pojištění nevztahuje. Rozsah a splatnost pojistného plnění Uzavření a doba platnosti pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva je uzavřena přijetím návrhu pojistitele na pojištění podpisem oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu. 2. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od sjednaného dne počátku platnosti pojistné smlouvy do sjednaného dne konce platnosti pojistné smlouvy. 3. Je-li předmětem pojištění zdraví více osob, je nedílnou součástí pojistné smlouvy seznam identifikující jeho vrácení všech dokladů osvědčujících platnost pojištění, nespotřebovanou část přijatého pojistného. 1 Práva a povinnosti pojistitele 1. Pojistitel je oprávněn prověřovat předložené doklady, požadovat znalecké posudky odborníků, popř. konzultovat složité škodné události se zdravotnickými zařízeními nebo dalšími organizacemi a osobami, a to i v 1. Výši a rozsah pojistného plnění určuje pojistitel. 2. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění snížit: jednoznačně všechny pojištěné osoby, jejich rozsah pojištění a pojistnou dobu. cizině. 2. Poskytnutí pojistného plnění je vázáno na vznik pojistné a) v případech porušení povinností daných pojistnou 4. Součástí pojistné smlouvy jsou kromě pojistných události a splnění všech podmínek a závazků, které z smlouvou může pojistitel pojistné plnění snížit úměrnětomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, b) v důsledku kompenzací, které oprávněná osoba nebo poškozený obdržel tím, že obdržel náhradu za vzniklé škody, c) v dalších případech uvedených v ZPS, d) pokud vyplatil pojistné plnění v nesnížené výši a dodatečně mu vznikne nárok na snížení pojistného plnění. Pojistitel má právo uplatnit rozdíl mezi vyplaceným a sníženým pojistným plněním po osobě, podmínek také všechny dohody, dodatky a přílohy k pojistné smlouvě, dále všechny doklady vymezující podmínky vzniku, trvání, změn a zániku pojištění (např. žádosti, dotazníky, protokoly, lékařské prohlídky a vyšetření, výpovědi). Vznik pojištění. Pojistná doba. 1. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu určitou od data počátku pojistné doby do data konce pojistné doby. Pojistná doba je sjednána v pojistné smlouvě. pojistné smlouvy a jejích součástí vyplývají, zejména na zaplacení pojistného. 3. Po uzavření pojistné smlouvy a zaplacení pojistného vydá pojistitel pojistníkovi pojistku. 4. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení platné pojistky, vydá pojistitel pojistníkovi na jeho žádost a náklady její druhopis. 5. Před uzavřením pojistné smlouvy sděluje pojistitel prostřednictvím oprávněných zprostředkovatelů pojištění zájemci o pojištění informace o pojistiteli a o závazku. 6. Pojistitel během trvání pojistné smlouvy oznamuje v jejíž prospěch bylo plněno. 2. Není-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojistníkovi informace na jeho adresu uvedenou v pojistné 3. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout v případech uvedených v ZPS. 4. Je-li sjednána spoluúčast, je pro jednotlivé druhy pojištění uvedena její výše v pojistné smlouvě. Výše spoluúčasti se nezohledňuje při stanovení horní hranice plnění. 5. Pojistné plnění je pro jednotlivé druhy pojištění shora omezeno limitem nebo pojistnou částkou ve výši určené sjednanou variantou hranice plnění uvedenou v pojistné smlouvě. 6. V případech přepočtu zahraniční měny použije pojistitel kurz České národní banky platný v době vzniku pojistné události. 7. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření oznámené události, se kterou je spojen požadavek na pojistné plnění. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. pojištění vzniká v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojistné doby. Je-li sjednán přesný čas počátku pojistné doby, pojištění vzniká ve sjednaný čas dne sjednaného jako počátek pojistné doby. 3. Pojištění se ve smyslu ZPS nepřerušuje. Čl. 8 Trvání pojištění Není-li pro jednotlivé druhy pojištění v dalších oddílech uvedeno jinak, pojištění trvá od vzniku do skutečného zániku pojištění. Čl. 9 Změny a ukončení pojistné smlouvy. Zánik pojištění. 1. Všechny změny pojistné smlouvy se provádějí písemnou smlouvě nebo je oznamuje prostřednictvím svých webových stránek. Je-li adresa pro písemný styk odlišná od adresy sídla nebo pobytu, označuje se jako korespondenční. Adresou může být i kontakt určený pro elektronickou komunikaci. 7. Pojistitel originály dokladů nevrací. Nevznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, vrátí originály dokladů na vyžádání. 2 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 1. Platit pojistiteli pojistné. 2. Včas seznámit všechny pojištěné osoby s obsahem pojistné smlouvy včetně jejích součástí a předat jim veškeré materiály a informace, které pro ně od pojistitele 8. Pokud pojištěný za života neobdržel pojistné plnění a smrt formou po vzájemné dohodě smluvních stran. obdržel. nebyla pojistnou událostí, stane se nevyplacené pojistné plnění předmětem dědického řízení. 2. Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve hod. dne sjednaného jako datum konce pojištění. 3. Vznikne-li vícenásobné pojištění, je pojistník povinen oznámit tuto skutečnost pojistiteli, uvést ostatní pojistitele 9. Bližší rozsah pojistného plnění pro jednotlivé druhy 3. Pojištění zaniká dnem smrti pojištěného. a pojistné částky nebo limity pojistného plnění sjednané v pojištění je uveden v dalších oddílech. 4. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně ostatních pojistných smlouvách, jakmile se dozví o vzniku vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné vícenásobného pojiště ní. Společné výluky z pojištění Pojistnou událostí nejsou události: smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 4. Je-li pojistník zároveň pojištěným, vztahují se na něj i všechny povinnosti pojištěného. 1. jejichž příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání 5. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění písemně 3 pojištění, vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení 2. které pojistník nebo pojištěný nebo oprávněná osoba vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná Pojištěný je povinen: mohli předvídat nebo jim byly známé v době uzavírání běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím 1. v případě vzniku škodné události se vždy a bez odkladu, pojistné smlouvy, pojištění zaniká. dovoluje-li to jeho zdravotní stav, obrátit na 3. vzniklé při přípravě a provozování činností pro něž nebylo sjednáno odpovídající pojištění v rozsahu čl.3 tohoto 6. Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. poskytovatele asistenčních služeb pojistitele a řídit se jeho pokyny, oddílu, 7. Pojistitel i pojistník mohou od pojistné smlouvy odstoupit v 2. učinit vše k odvrácení vzniku pojistné události a ke snížení 4. které si pojištěný způsobil úmyslně sám (včetně souladu se ZPS. rozsahu jejích následků, sebevraždy nebo pokusu o ni) nebo způsobené úmyslným 8. Zánikem všech pojištění je pojistná smlouva ukončena. 3. na žádost pojistitele písemně zprostit poskytovatele jednáním pojistníka nebo oprávněné osoby, 5. které pojištěnému způsobila jiná osoba z podnětu pojištěného, pojistníka nebo oprávněné osoby, 6. vzniklé v souvislosti s výtržností, kterou pojištěný vyvolal nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou pojištěný spáchal, anebo při pokusu o ni, 7. ke kterým došlo v důsledku nebo v souvislosti s požitím nebo následky požívání alkoholu, léků, narkotik či jiných 9. Pojistnou smlouvu lze výjimečně ukončit písemnou dohodou smluvních stran za dohodnutých podmínek. Čl. 10 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu. Výši pojistného určuje pojistitel. Jedná se o jednorázové pojistné. zdravotní péče mlčenlivosti a dát pojistiteli písemné oprávnění k získání informací, které jsou předmětem povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a jsou nutné pro šetření pojistitele v případě škodné události, 4. podstoupit ošetření nebo potřebná lékařská vyšetření lékařem, kterého určil pojistitel nebo poskytovatel asistenčních služeb pojistitele, 5. vždy se řídit pokyny ošetřujícího lékaře, psychotropních nebo návykových látek pojištěným, 2. Změna pojistného rizika v průběhu pojistné doby je 6. po dobu účinnosti pojištění dodržovat příslušná 2/6

3 bezpečnostní opatření, 7. používat vhodné ochranné pomůcky a výbavu potřebné pro maximálně bezpečný výkon všech vykonávaných činností, 8. disponovat příslušným platným oprávněním k výkonu všech činností provozovaných v místě pojištění, 9. zabezpečit patřičný dozor nebo doprovod, je-li pro vykonávanou činnost obvyklý, 10. nezdržovat se na místech vyznačených pořadatelem nebo organizátorem jako nevhodná, 11. dodržovat právní předpisy platné v zemi pobytu. a) vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, b) vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události, c) byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků. 2. Náhrada zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob je omezena 30% sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Náhrada ostatních zachraňovacích nákladů je omezena částkou Kč za dobu platnosti pojistné smlouvy. 4 Další povinnosti účastníků pojištění 3. Náhrada zachraňovacích nákladů je nad rámec sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 1. Pojistník a pojištěný jsou povinni: a) pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojištění nebo vyřizování škodné události; stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému, b) kdykoliv po dobu trvání pojistné smlouvy písemně oznámit pojistiteli změnu všech údajů, které byly v pojistné smlouvě uvedeny, c) umožnit pojistiteli provedení šetření o příčinách vzniku škodné události a rozsahu jejích následků a pojistiteli 1. 7 Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel ze soukromého pojištění oprávněné osob ě, pojištěnému nebo osob ě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil. při tom poskytnout svou součinnost. 2. V případě smrti pojištěného se jeho povinnosti vztahují přiměřeně na oprávněnou osobu. 3. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit událost, se kterou je spojen požadavek na 2. Oprávněná osoba je povinna učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle zákona přechází na pojistitele. 3. Oprávněná osoba nesmí uzavírat s třetí stranou takové dohody, kterými by se vzdávala nároku na náhradu vůči pojistné plnění. Oznámení se považuje za přijaté poté, kdy pojistník pojistiteli: třetí osobě v případě, pojistitele. že tyto nároky přecházejí na a) oznámil událost na řádně vyplněném tiskopisu pojistitele a podal pojistiteli pravdivé vysvětlení o příčině, vzniku a rozsahu následků této události, b) předal originály všech dokladů vyžádaných pojistitelem. 4. Oprávněná osoba je povinna přechod práv na pojistitele na jeho žádost písemně potvrdit. 5. Pokud pojistiteli v souvislosti s uplatněním nároku vzniknou vinou oprávněné osoby další náklady, je pojistitel oprávněn tyto náklady po oprávněné osobě požadovat. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, má tyto povinnosti pojištěný, s výjimkou případu smrti pojiště ného. 8 Asistenční služby Asistenční služba je poskytována pojištěnému v souvislosti se 5 sjednanými pojištěními a je zabezpečována smluvní Doručování písemností organizací pojistitele: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., budova 1. Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojištění (dále City Point, Hvě zdova 1689/2a, PRAHA 4 Pankrác jen "adresát") se doručují prostřednictvím držitele tel , SMS: , poštovní licence (dále jen "pošta"), a to obyčejnou nebo fax , doporučenou zásilkou na korespondenční adresu Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně. Rozsah uvedenou v pojistné smlouvě, jejích přílohách nebo poskytovaných asistenčních služeb je dostupný na adrese uvedenou na dokladech předaných pojistiteli. Není-li uvedena korespondenční adresa adresáta, použije pojistitel adresu jeho sídla nebo pobytu. Písemnosti 9 mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele Závěrečná ustanovení nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou; v takovém 1. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího smlouvy. převzetí. 2. Prohlášení a oznámení vůči pojistiteli jsou platná pouze 2. Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se tehdy, pokud jsou podána v písemné formě. považuje za doručenou desátý den po odeslání zásilky. 3. Komunikačním jazykem je čeština. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou 4. Za osoby nezpůsobilé k právním úkonům jedná jejich zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou dnem zákonný zástupce. převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi 5. Náklady pojistitele spojené se vznikem a správou pojištění se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od činí 20% z nespotřebovaného pojistného. adresáta, jemuž pošta doručila zásilku v souladu s 6. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s právními předpisy o poštovních službách. ním vzniklé budou řešeny, nedojde-li k jiné dohodě, popř. k 3. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje mimosoudnímu vypořádání, u příslušného soudu v České se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí republice podle českého práva. adresátem odepřeno. 4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná ODDÍL B. doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno Pojištění úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních léčebných výloh (dále v tomto oddílu také jen pojištění ), řídí službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu A. i doručenou posledním dnem úložní lhůty, i kdyžse adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. 5. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení Průkaz pojištěného je písemné potvrzení o vzniku pojištění pojistiteli. léčebných výloh, které pojistitel vydává pro potřeby 6. Na ostatní případy doručování v tomto článku neupravené pojištěného; slouží k uplatnění práva na pojistné plnění v se podpůrně použijí ustanovení občanského soudního místě pojištění. řádu. 6 Zachraňovací náklady 1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady, které pojistník: vzniklou na předmětu pojištění v důsledku vzniku pojistné událos. ti 4. Předmětem pojištění je zdraví pojištěného. 1. Odchylně od čl.3 odst.1 oddílua. společných ustanovení a bez ohledu na sjednanou územní platnost se pojištění nevztahuje na události vzniklé na území České republiky. 2. Odchylně od čl.8 oddílu A. společných ustanovení trvá pojištění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okamžiku překročení státní hranice pojištěným z České republiky a nejdéle do okamžiku překročení státní hranice pojištěným do České republiky. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, změna zdravotního stavu pojištěného, vzniklá v době trvání pojištění a v místě pojištění z příčiny náhlého onemocnění nebo úrazu, která vyžaduje následné poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Čl Škodou jsou nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně vynaložené na zdravotní péči o pojištěného v místě pojištění v rozsahu: a) nutná a neodkladná zdravotní péče o pojištěného zahrnující: - nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, - nezbytné standardní ošetření, - nezbytnou hospitalizaci nemocného ve vícelůžkovém pokoji se standardním vybavením, - nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh, - nezbytné léky a zdravotnické prostředky předepsané lékařem v množství potřebném do doby návratu do ČR, - ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět, b) repatriace nemocného pojištěného, která je ze zdravotního hlediska nutná a je provedena, po posouzení a schválení revizním lékařem pojistitele a za souhlasu ošetřujícího lékaře, organizací zdravotnické dopravy odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele, a to do zdravotnického zařízení v České republice určeného stejným způsobem, popřípadě do místa pobytu pojištěného v České republice, c) po předchozím schválení může pojistitel v odůvodněných případech uhradit i náklady další osoby nezbytné pro doprovod pojištěného, d) převoz tělesných ostatků pojištěného do místa jeho pobytu v České republice provedený specializovanou organizací odsouhlasenou pojistitelem nebo poskytovatelem asistenčních služeb pojistitele. Po předchozím schválení může pojistitel v odůvodněných případech uhradit i další související náklady, e) neodkladné ošetření zubů pojištěného za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy zubních protéz a pevných zubních náhrad. 2. Náklady podle odstavce 1 tohoto článku pojistitel hradí přímo nebo prostřednictvím poskytovatele asistenčních služeb zdravotnickému zařízení nebo jiné osobě, která tyto náklady prokazatelně vynaložila. 3. Přímá úhrada škody: a) Pokud pojištěný provedl přímou úhradu škody, která je pojistnou událostí, pojistitel následně proplatí přiměřené náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů, tj. uskuteční finanční plnění. Originály těchto dokladů zůstávají pojistiteli a nevracejí se. Byl-li předložen originál dokladu k úhradě jiné osobě než pojistiteli, postačí jeho kopie, pokud na ní jsou originálně zaznamenány a potvrzeny platby provedené touto osobou. b) Dojde-li ke smrti pojištěného, kterému vznikl nárok na finanční plnění, které za života neobdržel, plní pojistitel tomu, kdo náklady prokazatelně vynaložil, jinak se plnění stává předmětem dědického řízení. c) Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je finanční plnění podle tohoto článku splatné v měně České republiky a na jejím území a pojistitel ho 3/6

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Článek 1 1. Pro sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPDL0908 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC 1 / 18 Platnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business PPCPKR0908, produkty MAXI, PLUS, MINI, Business 1 / 20 Platnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS PPCPKR0908, produkty TSS MAXI, TSS PLUS 1 / 18 Platnost a účinnost: od

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM PPCPKR0908, produkty Léto AUTEM, Zima AUTEM 1 / 19 Platnost a účinnost:

Více

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Celkové pojistné se spočítá jako součet pojistného za základní krytí a sjednaná připojištění Typ cesty: turistická, pracovní PRODUKT CK1 CK2 Územní Evr Sbz

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/15 s platností od 1. ledna 2015 Cestovní pojitění je určeno k zabezpečení pojitěných osob při cestách a pobytu mimo jejich bydlitě. Podmínky pojitění jsou pro

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPDL1205 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC, Long STUDENT Long KOMFORT,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPDL1402 PRODUKTY FREKVENT PPCPDL1402, produkt FREKVENT Platnost

Více

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007)

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zaákoník,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Článek 1 1. Soukromé pojištění léčebných výloh vzniklých v

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/09 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Oddíl H. Oddíl I. Společná ustanovení Pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění soukromé a platí pro něj zákon

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk (dále také jen "VPPCP-Allrisk 86054 1.8.2013") I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé a platí pro něj zákon č. 37/2004 Sb.,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více